Peste 100.000 de susţinători ai legii pentru Basarabia

Numă­rul româ­ni­lor care au sem­nat pen­tru legea meni­tă să facă din R. Mol­do­va o pri­o­ri­ta­te naţio­na­lă a ajuns la 117.481. Sem­nă­tu­ri­le colec­ta­te în toa­te judeţe­le Roma­niei şi la Chi­şi­nău în cadrul cam­pa­niei ,,Adu­cem Basa­ra­bia aca­să” sunt des­ti­na­te îna­in­tă­rii în ple­nul Par­la­men­tu­lui a unui pachet legi­sla­tiv care va apro­pia deci­siv cele două malu­ri ale Pru­tu­lui.

Ini­ţi­a­ti­va bene­fi­ci­a­ză de spri­ji­nul lui Nea­gu Dju­va­ra, Gri­go­re Leşe, Nico­lae Fur­dui Ian­cu, Iri­na Loghin, Ion Pala­di, Nicu Cova­ci, Ghe­or­ghe Ghe­or­ghiu, Nico­lae Botgros, Con­stan­tin Flo­res­cu, Maria Ghe­or­ghiu şi al mul­tor altor per­soa­ne publi­ce.

Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012, ini­ţi­a­toa­rea cam­pa­niei, îşi expri­mă spe­ranţa că vali­da­rea din par­tea cetă­ţe­ni­lor de rând va res­pon­sa­bi­li­za poli­ti­cie­nii din Româ­nia, care vor susţi­ne nomi­nal în luna sep­tem­brie intro­du­ce­rea legii în Par­la­ment.

,,Pen­tru că împre­u­nă sun­tem mai puter­ni­ci şi pen­tru că voinţa popu­la­ră s-a mani­fes­tat în repe­ta­te rân­du­ri cu pri­vi­re la Basa­ra­bia, aştep­tăm ca şi fac­to­rul poli­tic să se rali­eze dorinţei româ­ni­lor de a adu­ce malu­ri­le de Prut în ace­ea­şi mat­că”, a decla­rat av. dr.Mihai Nico­lae, co-preşedintele Plat­for­mei Civi­ce Acţiu­nea 2012. Având în vede­re numă­rul mare de româ­ni care şi-au ară­tat susţi­ne­rea faţă de pro­iec­tul de lege, coa­li­ţia de ONG-uri uni­o­nis­te soli­ci­tă pri­mi­rea în audienţă la Pre­mi­e­rul Româ­ni­ei Vic­tor Pon­ta, la Preşe­din­te­le Româ­ni­ei Tra­ian Băsescu, pre­cum şi la Preşe­din­te­le Sena­tu­lui Crin Anto­ne­scu şi Preşe­din­te­le Came­rei Depu­ta­ţi­lor Vale­riu Zgo­nea.

Pro­iec­tul de lege pri­vind sta­tu­tul cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei vizea­ză dezvol­ta­rea comu­nă cul­tu­ra­lă, edu­ca­țio­na­lă, soci­a­lă și eco­no­mi­că a cetă­țe­ni­lor din cele două sta­te româ­neş­ti, pre­cum şi aspec­te refe­ri­toa­re la rapor­tul cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va în rela­ţia cu Româ­nia.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. gheorghe din românia

  ches­tia asta cu cule­ge­rea sem­nă­tu­ri­lor în româ­nia este o pier­de­re de timp.
  in româ­nia nu tră­iesc decât româ­ni care doresc “apro­pi­e­rea deci­si­vă a celor doua malu­ri ale prutului”,daca îi putem spu­ne şi ast­fel.

 2. roman pina la moarte

  in roma­nia 99 la suta vor uni­rea cu basa­ra­bia pro­ble­ma sun­tem noi mol­do­bo­ii rusi­fi­ca­ti pina in madu­va oase­lor care nu vrem , dra­gos­te cu for­ta nu se face ,noi mol­do­bo­ii facem dar­gos­te doar cu rus­sia sun­tem de 200 de ani cu nadra­gi dati in jos si monta­ti de porci in toa­te pozi­ti­i­le

 3. ion

  Au mai fost pes­te 7 mln de votu­ri care au cerut demi­sia lui Basescu si rezul­ta­tul il stim; Cam ace­las lucru va fi si cu aces­te pes­te 100000 de sem­na­tu­ri, care in pri­mul rand rapor­tat la un numar de pes­te 23 mln de roma­ni de pe ambe­le este o cifra mize­ra si in al doi­lea rand poa­te fi si un mili­on de sem­na­tu­ri, daca in par­la­men­te­le ambe­lor tari au ajuns nis­te hoti si nis­te lasi;antiromani si ipo­cri­ti si pe care ii doa­re drept in cotul stang de dolean­te­le si aspi­ra­ti­i­le patri­o­ti­ce a tutu­ror aces­tor sem­na­ta­ri bine inten­tio­na­ti

 4. stefan

  Sa ave­ti gri­ja cu aces­te sem­na­tu­ri sa nu dis­pa­ra si sa fie votat in Par­la­men­tul ROMANIEI.

 5. ion

  Care popor pofti­cios de teri­to­rii, ave­ri si mun­ca STRAINA s-ar da inla­tu­ri de la un act for­mal e sem­na­re a unei har­tii? Iata daca -ar fi tri­mis tine­rii in cali­ta­te de “car­ne de tun” sa lup­te pen­tru a ocu­pa­ce­ea ce nu-i napar­ti­ne – mve­ti vedea ca dori­to­ri ar fi mult mai putini.Moldova de Est n-a apar­ti­nut nici­o­da­ta Vala­hi­ei si Bucu­res­ti­u­lui din­tot­dea­u­na NEPRIETEN, RIVAL si OSTIL fata de mol­do­ve­ni si tot ce este al miol­do­ve­ni­lor, fie din Tara Mol­do­vei, fie din Repu­bli­ca Demo­cra­ti­ca Mol­do­ve­neas­ca, fie din R.Moldova. Nu am doru­it si nici­o­da­ta nu vom dori sa ne fie vala­hii (roma­nii) sta­pa­ni pe ave­rea, paman­tul, casa, tara noas­tra si sa ne con­du­ca asa cum ne-au mai “con­dus” in 1918-1940. Pe har­ta de azi nu exis­ta Basa­ra­bia si nici Roma­nia Rega­la. Tara UE Roma­nia e obli­ga­ta sa res­pec­te Inde­pen­den­ta Natio­na­la a Natiu­nii Mol­da­ve a RM si Suve­ra­ni­ta­tea ei Sta­ta­la. Numai nis­te rata­ci­ti umbla cu “poves­ti” des­pre “uni­re”. R.Moldova nu este o mioa­ra, pe care “baci­ul” valah (roman) s-o duca cu de-a sila in oco­lul sau. RM e un stat EGAL in DREPTURI cu Roma­nia si are locul sau de cin­ste la masa natiu­ni­lor lumii si Euro­pei, pe care RO nu i-l va putea lua nici­o­da­ta. Mai degra­ba Roma­nia va dis­pa­rea, se va dizol­va in euro­re­giu­ni­le inde­pen­den­te ale Bru­xe­l­les­su­lui ina­in­te sa poa­ta ocu­pa prin “sme­che­ria” “uni­rii” R.Moldova.

 6. roman pina la moarte

  ba ioa­ne esti sigur ca nu te che­mi ivan din asa zisi patri­o­ti ai repu­bli­ci lui molo­tov si esti urmas la vene­ti­ci­lor adu­si de sta­lin in locul roma­ni­lor basa­ra­be­ni depor­ta­ti in sibe­ria , mer­gi in rusia ca aco­lo e rasa ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *