Pe urmele lui Ştefan cel Mare: „E timpul ca R. Moldova să-şi regăsească identitatea naţională”

Pia­ţa Marii Adu­nă­rii Naţio­na­le a fost împân­zi­tă, la 5 iulie, curent, de tri­co­lo­ru­ri şi de româ­ni veni­ţi din toa­te colţu­ri­le ţării, dar şi de pes­te Prut, care s-au reu­nit pen­tru a susţi­ne Uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia.

Par­ti­ci­panţii la eve­ni­ment au inter­pre­tat cân­te­ce patri­o­ti­ce şi au scan­dat: „Vrem uni­re!”, „Basa­ra­bia, pământ româ­ne­sc”, „Jos hota­rul de la Prut”. Acţiu­nea din PMAN a fost bine­cu­vân­ta­tă de un sobor de pre­o­ţi ai Mitro­po­li­ei Basa­ra­biei.

„Uni­rea cu Româ­nia înseam­nă un vii­tor mai bun, per­spec­ti­ve, con­di­ţii de via­ţă nor­ma­le şi mai puţi­nă coru­pţie. Vii­to­rul nos­tru e ală­tu­ri de Româ­nia, de fra­ţii noş­tri”, ne-a spus Ale­xa Por­tas, stu­den­tă.

„Noi sun­tem cei care tre­bu­ie să ne ale­gem vii­to­rul, dar să nu accep­tăm dez­as­trul şi îndem­nul poli­ti­cie­ni­lor de a pără­si ţara. Vedem cum situ­a­ţia în care ajun­ge R. Mol­do­va nu face decât să ne izgo­neas­că din pro­pria casă, pro­pria ţară…”, a expli­cat pri­e­te­nul tine­rei, Ion Dul­ghe­ru.

„R. Mol­do­va este o par­te din ini­ma rup­tă a Româ­ni­ei. Rana sân­ge­rea­ză şi doa­re pen­tru că sun­tem depar­te unul de altul”, este de păre­re Ina Camâş, pen­sio­na­ră.

Potri­vit lui Con­stan­tin Rota­ri, pen­sio­nar, Româ­nia este sora Mol­do­vei, care „ne va aju­ta să intrăm direct în fami­lia Uniu­nii Euro­pe­ne. A venit tim­pul ca R. Mol­do­va să-şi regă­seas­că iden­ti­ta­tea naţio­na­lă şi să se ală­tu­re fra­ţi­lor din Româ­nia”.

Menţio­năm că, în cadrul Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le, par­ti­ci­panţii au sem­nat Actul Uni­rii. Sem­na­ta­rii ape­lu­lui susţin că sin­gu­ra şan­să de reve­ni­re în fami­lia popoa­re­lor euro­pe­ne este reu­ni­fi­ca­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia. După Marea Adu­na­re Naţio­na­lă, oame­nii, cu suflet român, au por­nit, pe jos, spre Bucu­reş­ti, într-un marş dedi­cat lui Şte­fan cel Mare.

„Acest marş va demon­ta mitul con­form căru­ia ide­ea Uni­rii este în mino­ri­ta­te în Basa­ra­bia. Oame­nii care merg pe jos de la Chi­şi­nău la Bucu­reş­ti, înfrun­tând o lună a lui cup­tor dură, sunt o dova­dă a pute­rii ce stă în spa­te­le ide­ii de Uni­re. Niciun par­tid, fie pro­oc­ci­den­tal, fie pro­rus, nu este în sta­re de aşa ceva. Doar uni­o­ni­ş­tii au avut în isto­rie forţa de a deci­de în stra­dă lucru­ri­le. Aşa stau lucru­ri­le şi acum. Marşul lui Şte­fan cel Mare va fi acel moment de coti­tu­ră pe care miş­ca­rea uni­o­nis­tă îl cau­tă de atâţia ani. Toa­tă ecu­a­ţia pro­ce­su­lui de uni­fi­ca­re se va schim­ba. După acest eve­ni­ment – intrăm în linie dreap­tă cu Uni­rea şi lucru­ri­le vor deve­ni cer­te. Aşa cum Mahat­ma Ghan­di şi Mar­tin Luther King au cuce­rit inde­pen­denţa şi dem­ni­ta­tea înce­pând cu un Marş pe jos, aşa şi gene­ra­ţia noas­tră o va face în aceas­tă vară. Tre­bu­ie doar să cre­deţi în noi, să cre­deţi în pla­nul nos­tru, să cre­deţi în modul nos­tru de a face Uni­rea”, susţin orga­ni­za­to­rii acţiu­nii.

Tine­rii por­ni­ţi pe jos spre Bucu­reş­ti vor avea ulti­mul popas pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va la Unghe­ni, sâm­bă­tă, 11 iulie, când va fi refă­cut Podul de Flo­ri.

Amin­tim că aceas­tă Mare Adu­na­re Naţio­na­lă este a patra mani­fes­ta­ţie de acest fel din isto­ria sta­tu­lui for­mat în urma pră­bu­şi­rii Uniu­nii Sovi­e­ti­ce. După Mari­le Adu­nă­ri Naţio­na­le din 1989, 1990 şi 1991, anul 2015 este con­si­de­rat, de către uni­o­ni­ş­ti, momen­tul cel mai oport­un pen­tru a cere într-un sin­gur glas reu­ni­fi­ca­rea celor două sta­te româ­neş­ti şi pen­tru a for­ma o majo­ri­ta­te pre­gă­ti­tă să par­ti­ci­pe la un refe­ren­dum deci­siv.

La 27 mar­tie 1918, Sfa­tul Ţării a votat uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia. De fapt, aceas­ta a fost reve­ni­rea vechii pro­vin­cii româ­neş­ti Basa­ra­bia, rup­tă de Mol­do­va şi ali­pi­tă de Rusia în 1812. Basa­ra­bia a fost pri­ma pro­vin­cie care s-a unit cu Româ­nia pen­tru a for­ma Româ­nia Mare. Însă, efec­te­le Uni­rii au fost anu­la­te la 28 iunie 1940, atun­ci când Rusia a ane­xat din nou Basa­ra­bia, în baza pac­tu­lui secret Ribbentrop-Molotov.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. =Tenuță Unionistu delaTighina=

  ***************************************************
  Re-UNIREA noas­tră româ­neas­că
  din Vechea Dacie Stră­mo­șeas­că
  pe Podul de la Unghe­ni la Prut –

  Sâm­bă­tă, 11 iulie 2015-
  în direct-
  https://www.privesc.eu/Arhiva/62718/Podul-de-Flori-la-Prut

  – JOS HOTARUL DE LA PRUT !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *