banca sociala

„Stăpânii” miliardelor: „Beneficiarul” unui credit de 3 miliarde, consumator de droguri și dat dispărut de familia sa

Cele cinci firme care au obți­nut cre­dite de 13 mili­arde de lei de la Banca Soci­ală sunt con­duse de per­soane necu­nos­cute, care nu acti­vează la adre­sele la care au fost înre­gis­trate. Tatăl unuia din­tre fon­da­to­rii de firmă care a bene­fi­ciat de un cre­dit de aproape 3 mili­arde de lei sus­ține că nu și-a mai văzut fiul de mai bine de o lună. „Am rămas, nu uimit, da ucis, când mi-au pre­zen­tat în ce s-a băgat el. Să vă spun cin­stit, nu ştiu unde se află, nici nu ştiu unde a ple­cat… După cele comu­ni­cate şi pre­zen­tate de ofi­ci­ali, încep să mă gân­desc dacă el se mai află în viaţă. Nici nu ştiu cine putea să-i facă un ast­fel de cadou fiu­lui meu, mă refer la firma şi la banii împru­mu­taţi”, sus­ține băr­ba­tul.

Dumi­nică, 15 mar­tie 2015, Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor, a publi­cat pe blo­gul său mai multe docu­mente care arată unde s-au dus o mare parte din mili­ar­dele Băn­cii de Eco­no­mii. Actele, des­pre care Dodon a spus că i-au fost aduse de un fost anga­jat al Băn­cii Soci­ale, s-au dove­dit a fi veri­dice, fapt con­fir­mat de repre­zen­tan­ții Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) și ai Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție (PA), care inves­ti­ghează acest caz, fiind des­chis și un dosar penal.

13 miliarde la 5 firme

ZdG a stu­diat acele acte, din care reiese că aproape 13 mili­arde de lei au fost scoși din Banca Soci­ală în urma unor cre­dite de mili­arde, ofe­rite mai mul­tor com­pa­nii, în teme­iul unor con­tracte de cre­dit, sem­nate pe 25 și 26 noiem­brie 2014, cu doar patru zile îna­inte de ale­ge­rile par­la­men­tare. Banii au ajuns pe con­tu­rile a cinci firme necu­nos­cute: „Dan­mira” SRL, care a obți­nut 29,6 mili­oane de USD, 101 mili­oane de euro și 720 mili­oane de lei, „Davema-Com” SRL – 3,2 mili­arde de lei, „Voximar-com” SRL – 164 mili­oane de USD, „Con­trade” SRL – 24,9 mili­oane USD și 105 mili­oane de euro și „Cari­tas Group” SRL – 13,6 mili­oane de USD, 28,9 mili­oane de Euro și 1,86 mili­arde de lei.

În ședința acțio­na­ri­lor Băn­cii Soci­ale din 26 noiem­brie 2014, con­vo­cată și petre­cută prin cores­pon­dență în or. Kaho­vka, Ucraina, acțio­na­rii au decis s-o oblige pe Nata­lia Rahuba, pre­șe­dinta Băn­cii, să încheie un con­tract prin care, pen­tru obli­ga­țiu­nile aces­tor cinci com­pa­nii față de bancă, va fi res­pon­sa­bilă o a treia parte – firma offshore „Fort­una Uni­ted” (Uni­ted Kin­gdom, Sco­ția). Toate cele cinci firme care au luat cre­di­tele sunt total necu­nos­cute, fără vreun isto­ric. Aces­tea sunt înre­gis­trate pe numele unor oameni sim­pli și la adrese la care nu mai pot fi găsite.

ismail 52, sediul Caritas Group- administrator Nirauta A.-narcomanConsuma droguri și a dispărut

„Cari­tas Group” SRL, firma care ar fi obți­nut aproape 3 mili­arde de lei, a fost fon­dată pe 18 octom­brie 2012. În acte, în cali­tate de fon­da­tor și admi­nis­tra­tor figu­rează un oare­care Andrei Nira­uța Ana­to­lie. SRL-ul are adresa ofi­ci­ală pe str. Ismail, 52, unde sunt ampla­sate mai multe case de locuit, la sol. Firma „Cari­tas Group” SRL închi­ri­ază la această adresă un birou, fapt con­fir­mat de o repre­zen­tată a agen­tu­lui eco­no­mic care se ocupă de acest pro­ces. Aceasta ne-a spus că niciun anga­jat al fir­mei „Cari­tas Group” SRL nu stă în ofi­ciu și că, peri­o­dic, un oare­care Ghen­a­die, și nu șeful, Andrei Nira­uță, vine în ofi­ciu, doar pen­tru a pre­lua cores­pon­dența. Deși am insis­tat să aflăm numele de fami­lie al mis­te­ri­o­su­lui Ghen­a­die, am fost refu­zați, aflând doar că acesta este „un om bine făcut” și că ar fi plătit, la finele anu­lui tre­cut, arenda încă­pe­rii pen­tru lunile ianuarie/martie. Încer­că­rile de a dis­cuta cu Andrei Nira­uța s-au sol­dat cu eșec. Am vor­bit, însă, cu tatăl aces­tuia, Ana­to­lie, care s-a dove­dit foarte îngri­jo­rat de situ­a­ția în care a ajuns fiul său.

Băr­ba­tul ne-a zis că Andrei are 32 de ani și, în ultima peri­oadă, avea pro­bleme cu dro­gu­rile. El sus­ține că a rămas cu gura căs­cată, când anga­ja­ții forţe­lor de ordine i-au pre­zen­tat mate­ri­a­lele din „dosa­rul cre­di­te­lor”. „Am rămas, nu uimit, da ucis când mi-au pre­zen­tat în ce s-a băgat el. Să vă spun cin­stit, nu ştiu unde se află, nici nu ştiu unde a ple­cat. Nu l-am mai văzut de o lună-două. Tot aşa le-am spus şi celor care m-au vizi­tat recent, din orga­nele de forţă. El stă­tea mai mult la Cen­trul de rea­bi­li­tare a per­soa­ne­lor depen­dente de dro­guri din Ane­nii Noi. Rar venea acasă şi nu prea comu­ni­cam,” ne spune Ana­to­lie Nirauţa, vădit afec­tat de cele întâm­plate. Băr­ba­tul îşi face griji vis-a-vis de soarta fiu­lui său. „După cele comu­ni­cate şi pre­zen­tate de ofi­ci­ali, încep să mă gân­desc dacă el mai este în viaţă. Nici nu ştiu cine putea să-i facă un ast­fel de cadou fiu­lui meu, mă refer la firmă şi la banii împru­mu­taţi. Nici nu am obser­vat ca, în ulti­mul timp, să aibă mai mulţi bani sau să facă mari chel­tu­ieli”, ne-a decla­rat Ana­to­lie Nira­uța. L-am cău­tat pe Andrei la Cen­trul de Rea­bi­li­tare, dar acolo ne-au fost con­fir­mate spu­sele tată­lui, afir­mând că nu l-au văzut de câteva luni, iar ambele sale tele­foane mobile ar fi deco­nec­tate.

hincesti 142, VOXIMAR COM, admin Istrati Sergiu, fost fotbalist MCreditul și fostul fotbalist de la echipa lui Shor

„Voximar-com” SRL, o altă firmă care a obți­nut cre­dite de mili­arde este înre­gis­trată la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) pe 29 apri­lie 2013, având sediul pe șos. Hân­cești, 142, ap. (of.) 1. În cali­tate de admi­nis­tra­tor și fon­da­tor, figu­rează Ser­giu Istrati Ion. La această adresă se află o clă­dire cu mai multe etaje, care oferă ofi­cii în arendă. Per­soa­nele res­pon­sa­bile de acest pro­ces au zâm­bit, atunci când am între­bat numele fir­mei, spunându-ne că, în ulti­mele zile, mai multe per­soane s-au inte­re­sat de acest subiect, inclu­siv repre­zen­tanți ai unor insti­tu­ții de stat. Aceștia ne-au con­fir­mat că firma aren­dează un birou în acea clă­dire, dar că nicio per­soană nu se află în acel ofi­ciu și că, cineva doar vine și ia cores­pon­dența. Am bătut la ușa ace­lui ofi­ciu și deși, în inte­rior se auzea zgo­mot, nimeni nu ne-a răs­puns. Am pri­mit două numere de con­tact, ale repre­zen­tan­ți­lor „Voximar-com” SRL: al direc­to­ru­lui – Ser­giu și al con­tra­bi­lei – Tatiana. La pri­mul număr a răs­puns însă o per­soană care ne-a zis că am fi greșit numă­rul, iar tele­fo­nul con­ta­bi­lei era deco­nec­tat.

În R. Mol­dova, există mai multe per­soane cu numele Ser­giu Istrati. Unul din­tre ei este, însă, un fost fotba­list al echi­pei Mil­sami Orhei, patro­nată de Ilan Shor, cel des­pre care s-a spus că ar fi în spa­tele aces­tor tranzac­ții. Shor chiar a fost audiat de două ori de oame­nii legii pe mar­gi­nea aces­tui caz. Fra­tele lui Ser­giu, Oleg, este mana­ger la echipa lui Ilan Shor. Con­tac­tat de ZdG și între­bat des­pre legă­tu­rile cu firma ce a obți­nut cre­di­tele de la Banca Soci­ală, Ser­giu ne-a spus că nu ar avea vreo legă­tură cu acest fapt. „E posi­bil ca, după ce a fost spartă baza de date la „Star­net”, cineva să se fi folo­sit de alt­ci­neva. Nu am avut în viaţa mea vreo firmă şi nici cre­dite nu am luat. Nu ştiu nimic des­pre asta. E vorba de cre­di­tele de la banca lui Shor? Da câte mili­oane au fost luate cre­dit”, s-a inte­re­sat, la sfârşi­tul scur­tei noas­tre con­vor­biri, Ser­giu Istrati. Ulte­rior, el ne-a zis că pe tatăl său îl cheamă Ion, dar că el ar fi de fapt Vasile, pen­tru că și-ar fi schim­bat numele. La scurt timp după dis­cu­ție, la numă­rul de tele­fon al reda­cţiei a sunat o per­soană, care s-a pre­zen­tat ca fiind repre­zen­tant al lui Ser­giu Istrati. Băr­ba­tul a spus că se numeşte Ion Ionuţ şi că este anga­jat al CNA şi a vrut să afle ce dovezi avem împo­triva lui Istrati, iar după ce l-am anu­nţat că e vorba de ZdG, acesta a închis tele­fo­nul. ZdG admite, însă, că, în acest caz, ar putea fi o coin­ci­dență de nume.

După apa­ri­ția arti­co­lu­lui, Ser­giu Istrati Ion a venit la redac­ție cu bule­ti­nul de iden­ti­tate. Am veri­fi­cat împre­ună, la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat și am des­co­pe­rit că fos­tul fotba­list al echi­pei Mil­sami nu este el fon­da­to­rul fir­mei, el având un alt cod per­so­nal decât per­soana care a fon­dat firma Voximar-Com. ZdG își cere scuze de la fami­lia lui Ser­giu Istrati Ion, pre­ci­zând că eroa­rea a fost una nein­ten­țio­nată, dato­rată din cauza fap­tu­lui că aceste per­soane au ace­lași patro­ni­mic. ZdG nu a avut acces la codul per­so­nal al aces­tor per­soane, care repre­zintă date cu carac­ter per­so­nal și care era de fapt sin­gura posi­bi­li­tate de a avea o infor­ma­ție pre­cisă.

Muncesti 271, sediul Contrade, admin Iuhimet Alexei, constructorMuncitor în construcții cu credit de miliarde

„Con­trade” SRL este, la fel ca cele­lalte bene­fi­ci­are de cre­dite, o firmă necu­nos­cută. Aceasta a fost fon­dată de Ale­xei Iuhi­meț Ivan, pe 29 noiem­brie 2013, tot el fiind și admi­nis­tra­to­rul ofi­cial al fir­mei. Adresa ofi­ci­ală, indi­cată la CÎS, este șos. Mun­cești, 271, of. 313 A. La această adresă se află clă­di­rea Com­ple­xu­lui Indus­trial „Mol­da­gro­teh”. La eta­jul 3 al clă­di­rii, ofi­ciul 313A, dar și cele din jur, sunt „sigi­late” cu o foaie ștam­pi­lată în febru­a­rie 2015. Veci­nii aces­tor ofi­cii ne-au anun­țat că, de mai mult timp, inclu­siv în ofi­ciul în care activa „Con­trade” SRL, nu mai vine nimeni și că, în urmă cu vreo jumă­tate de an, doi frați care lucrau acolo ar fi ple­cat să mun­cească în Odesa. La numă­rul indi­cat pe ușa biro­u­lui a răs­puns repre­zen­tan­tul fir­mei, care dă în chi­rie ofi­cii în această clă­dire. El ne-a zis că sun­tem deja a treia per­soană care se inte­re­sează de acest birou în ulti­mele zile, după anga­ja­ții FISC-ului și cei ai unei com­pa­nii de cre­di­tare. Am fost infor­mați că SRL-ul nu mai acti­vează la această adresă încă din 2013, când a expi­rat con­trac­tul de arendă.

Con­form date­lor de la „Regis­tru”, în R. Mol­dova există o sin­gură per­soană cu numele de Ale­xei Iuhi­meț Ivan. La domi­ci­liul aces­tuia a răs­puns mama sa, care ne-a ofe­rit numă­rul de tele­fon al fiu­lui, spunându-ne că acesta ar lucra în con­struc­ții. Deși, așa cum pre­ci­zam, în R. Mol­dova există o sin­gură per­soană cu acest nume, Ale­xei a negat că ar avea vreo impli­care. „Eu nu cunosc nimic des­pre această firmă. Acum sunt la ser­vi­ciu şi nu pot vorbi. Nici nu doresc să vor­besc des­pre nişte lucruri pe care nu le înțe­leg. „Mi-aţi spus că aţi aflat des­pre mine la „Regis­tru”, fiţi buni şi cău­taţi mai departe la ei, pe reţe­lele de soci­a­li­zare, prin inter­net, iar pe mine să mă lăsaţi în pace, alt­fel o să mă plâng la poli­ţie că mă tero­ri­zaţi”, sus­ține Iuhu­meț.

Procurorii au pus sechestru pe bunuri de… 50 de milioane de lei

dacia 2, DAVEMA COM, administrator Nichita A. fost vicecomisar de Calarasi„Davema-Com” SRL, un alt SRL „bene­fi­ciar” de mili­arde a fost înre­gis­trat pe 18 iunie 2013 pe bd. Dacia 2, fon­da­tor și admi­nis­tra­tor fiind Andrei Nichita Ghe­or­ghe. ZdG a fost la această adresă, acolo unde se îna­lță un bloc cu mai multe etaje. La par­ter există mai multe ofi­cii, încu­iate, dar păzite de firma de pază „Kir­san”, iar în bloc, oame­nii nu au auzit de o ase­me­nea firmă și nici des­pre fami­lia Nichita. ZdG a găsit în s. Pitușca, Călă­rași, fami­lia Nichita. Andrei, fost vice­co­mi­sar la Călă­rași, a ple­cat din Mol­dova acum cinci ani. Con­tac­tat de noi, băr­ba­tul ne-a zis că nu are nicio firmă. El, însă, a admis că datele i-ar fi putut fi sus­trase, pen­tru că, în urmă cu ceva timp, i-a dat actele sale unei per­soane necu­nos­cute, pen­tru a-i per­fecta viză, iar acea per­soană a dis­pă­rut.

mesterul manole 12, sediul Danmira SRL, administrator Railean. NCon­form infor­ma­ți­i­lor de la CÎS, un alt bene­fi­ciar de cre­dite, „Dan­mira” SRL a fost înre­gis­trat pe 19 noiem­brie 2012, fon­da­tor și adi­mi­nis­tra­tor unic fiind o oare­care Nata­lia Răi­lean. SRL-ul se află pe str. Meș­te­rul Manole, 12, în clă­di­rea SA „Ali­men­tar­maș”, acolo unde se oferă în chi­rie mai multe ofi­cii. Per­soana de la recep­ție a con­fir­mat fap­tul că, ante­rior, aici arenda „Dan­mira” SRL. Acesta ne-a zis că SRL-ul nu mai acti­vează acolo de vreo jumă­tate de an, dar că, peri­o­dic, vine o per­soană care ia cores­pon­dența.
Edu­ard Haru­n­jen, șeful PA, ne-a spus că, pe dosa­rul cre­di­te­lor de la Banca Soci­ală au fost audi­ate mai multe per­soane, inclu­siv repre­zen­tan­ții aces­tor cinci firme. Haru­n­jen, fiind deja ple­cat de la ser­vi­ciu (l-am con­tac­tat după 17.00) nu a putut să ne spună dacă au fost găsiți toți cei res­pon­sa­bili, dar a pre­ci­zat că, în dosar, a fost pus seches­tru pe bunu­rile mai mul­tor per­soane, inclu­siv Ilan Shor, toate în valoare de 50 de mili­oane de lei.

UPDATE 1: DETALII NOI: Una din fir­mele care a obți­nut cre­dite de mili­arde, fon­dată ini­țial de un fost acțio­nar rus de la Banca de Eco­no­mii

UPDATE 2: Ser­giu Istrati Ion, fos­tul fotba­list al echi­pei Mil­sami NU este el fon­da­to­rul fir­mei Voximar-Com.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • tania

  Furi un mili­ard de euro, da pui la bătaie 2 mil de dolari. Buna afa­cere! Bravo sho­rik!!! La duba îți este locul. Dar banii sa-i pui la loc nemer­ni­cule!!

 • Vic­tor

  mul­tu­mesc pen­tru inves­ti­ga­tie …
  iaca asa tre­buie de lucrat ..
  apre­ciez asa arti­cole ..

 • Oleg

  Mul­tu­mesc, buna inves­ti­ga­tie!

 • ion

  c e fel de nnves­ti­ga­tie ati facut voi neno­ro­ci­ti­lor Ati impli­cat copiii mei Mine voi depune o cerere la pro­cu­ra­tura gene­rala .”zia­ris­ti­lor”

 • Ser­giu

  Sunte-ţi bravo!
  Am vrut să aflu dacă e posi­bil, ce bunuri a gajat Banca în schimb la cre­di­tele acor­date?

 • roshul

  anul 2010 eu in cla­di­rea d.n.a si unul din doi pro­cu­rori – si ce ?? . siflo­nule odata si o data tot o sa cazi lat nu in genun­chi .
  ce s-au gan­dit tra­fi­can­tii de dro­guri cei de pe la motoare de avi­oane ? de cand a cazut cea­sescu cu sot­zia lui ? hai din capi­tala sa facem si poli­tia m.a.i si anti­co­rup­tia care s.r.i stie de ei de ani de zile au parte la bani .
  daca s-ar da urma­ri­rea penala anti­co­rup­tiei ei nu ca : domni­lor noi apa­sam pe un buton si din jeep se face trac­tor .
  anti­co­rup­tia direct con­sum si tra­fic de cocai­nah in mall vitan la cazi­no­uri la
  nea­mul preda au rela­tii puter­nice si prin bagda­sar arse­nii .
  au si blat si pe pe la pt_ilfov@mpublic.ro .
  cum ar ras­punde anti­co­rup­tia daca un bran­car­dier a omo­rat un pacient – si ce ? .
  pen­tru eta­jul 8 .
  ade­va­rul ca asis­tenta mai tre­buia sa si vor­beasca – e prea strans ? . nu ! gan­dul lor la cocai­nah , banii pe r.m.n si com­pu­tere tomo­grafe . ei asis­ten­tii nu pune mana la tomo­graf ca e in min­tea cocai­nei .

 • alex koo­per

  pina cind avem 3 sta­pini Unul fost pre­mier ! 2 pri­mar de Orhei. Si al 3-lea mol­do­vean cu pasa­port ukrai­nesc fals,,,