Secretele şefului de la Moldovagaz

Vasi­le Bot­na­ri, noul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al com­pa­niei moldo-ruse Mol­do­va­gaz, a tri­şat în ulti­mii ani, atun­ci când ocu­pa fun­cţii publi­ce. Aces­ta nu şi-a decla­rat imo­bi­lul de lux în care locu­ieş­te cu fami­lia, înre­gis­trat pe nume­le socri­lor, dar şi un apar­ta­ment, la care soţia sa este copro­pri­e­ta­ră. Recent, în sep­tem­brie 2016, socrii pen­sio­na­ri ai fos­tu­lui minis­tru, care nu au afa­ce­ri, au achi­zi­ţio­nat alte două imo­bi­le din ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a casei în care locu­ieş­te Vasi­le Bot­na­ri.

Vasi­le Bot­na­ri a ocu­pat în ulti­mii ani mai mul­te fun­cţii publi­ce. Din ianu­a­rie 2016 şi până la înce­pu­tul lunii febru­a­rie a fost minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor. În peri­oa­da 2013-2015, Bot­na­ri a deţi­nut fun­cţia de minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, iar între 2010 şi 2013 a fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va pe lis­te­le Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM). Vasi­le Bot­na­ri a ajuns în fun­cţii publi­ce în anul 2005, când a fost numit direc­tor gene­ral al com­pa­niei „Air Mol­do­va”. Între anii 2008-2009 aces­ta a ocu­pat foto­li­ul de direc­tor gene­ral al Agenţi­ei Trans­por­tu­ri­lor. În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te au ară­tat mai mult decât modest.

Oficial, Botnari a fost un funcţionar cu avere modestă

În cea mai recen­tă decla­ra­ţie, pen­tru anul 2015, Vasi­le Bot­na­ri indi­că un sala­riu de 200 de mii de lei, echi­va­len­tul a 16 mii de lei pe lună, şi alte câte­va zeci de mii de lei în con­tu­ri ban­ca­re. Bot­na­ri nu decla­ră nici casă, nici apar­ta­ment, nici auto­mo­bil, ci doar cote-părţi în două SRL-uri care nu i-au adus divi­den­de. Ast­fel, Vasi­le Bot­na­ri este fon­da­tor, cu o cotă de 30%, la fir­ma „Vaba­ro Lux” SRL, împre­u­nă cu Vea­ce­slav Bar­bă­roşie, Cori­na Spe­ian şi Roman Tărâţă, tot el admi­nis­tra­to­rul între­prin­de­rii înre­gis­tra­te în Stră­şe­ni, loca­li­ta­tea sa de baş­ti­nă. Fir­ma a fost fon­da­tă încă în 2005 şi are acti­vi­tă­ţi în tâm­plă­rie.

Vla­di­mir și Nata­lia Bot­na­ri

Soţia sa, Nata­lia Bot­na­ri, este pro­pri­e­ta­ra com­pa­niei „A&N Ser­vi­ce”, care deţi­nea salo­nul de mari­aj „L’amour”, din sec­to­rul Bota­ni­ca. Infor­ma­ţii simi­la­re găsim şi în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale lui Vasi­le Bot­na­ri depu­se în anii pre­ce­denţi, cu o sin­gu­ră exce­pţie. În 2013, aces­ta a decla­rat un auto­mo­bil Sko­da, achi­zi­ţio­nat şi fabri­cat în 2012.

În mar­tie 2015, într-o inter­venţie pen­tru por­ta­lul moldovacurată.md, Vasi­le Bot­na­ri decla­ra că locu­ieş­te cu fami­lia într-un apar­ta­ment al socri­lor săi, dar la pro­cu­ra­rea căru­ia a con­tri­bu­it şi el. Cu un an mai devre­me, Vasi­le Bot­na­ri a fost obiec­tul unui con­trol din par­tea Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te, care nu a sta­bi­lit diver­genţe majo­re între ave­rea deţi­nu­tă şi cea decla­ra­tă de fun­cţio­nar, cla­sând cau­za.

Cas(t)ele nedeclarate de pe numele socrilor

ZdG a con­sta­tat însă că, în ulti­mii ani, Vasi­le Bot­na­ri a tri­şat, dri­blând legi­sla­ţia. El şi-a înre­gis­trat casa de lux de la Tele­cen­tru, în care locu­ieş­te, pe nume­le socri­lor, Anton şi Efro­si­nia Cucoa­ră, ambii având câte 64 de ani. Casa în care locu­iesc Vasi­le şi Nata­lia Bot­na­ri împre­u­nă cu cei doi copii ai lor are două nive­lu­ri şi e păzi­tă de com­pa­nia de pază „Argus-S”, deţi­nu­tă de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc şi con­du­să de Valen­tin Zubic, fost vice­mi­nis­tru de Inter­ne. În faţa casei, lipi­tă însă de gar­dul imo­bi­lu­lui vecin, este insta­la­tă o cabi­nă de pază, iar un băr­bat care a refu­zat să dis­cu­te ne-a cerut să nu par­căm în zonă, pe motiv că locul este pri­vat.

Casa înre­gis­tra­tă pe nume­le socri­lor

Imo­bi­lul în care locu­ieş­te fami­lia Bot­na­ri are o valoa­re cadas­tra­lă de 2,7 mili­oa­ne de lei, însă valoa­rea sa de pia­ţă este de cel puţin două ori mai mare, ase­me­nea case vânzându-se în zonă cu apro­xi­ma­tiv 6 mili­oa­ne de lei. Socrii nou­lui şef de la Mol­do­va­gaz au achi­zi­ţio­nat locu­inţa, împre­u­nă cu cei 6,5 ari pe care e ridi­ca­tă aceas­ta, în august 2009.

În luna sep­tem­brie 2016, peri­oa­dă în care Vasi­le Bot­na­ri era minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor, socrii aces­tu­ia au pro­cu­rat alte două imo­bi­le (deta­lii AICI și AICI), afla­te în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a casei de lux în care Bot­na­ri tră­ieş­te.

Deşi case­le sunt mai modes­te şi de dimen­siu­ni mai mici, aces­tea au o valoa­re cadas­tra­lă de apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de lei (deta­lii AICI și AICI). La fel ca şi în cazul imo­bi­lu­lui în care locu­ieş­te noul şef al Mol­do­va­gaz, valoa­rea de pia­ţă a aces­tor imo­bi­le depă­şeş­te suma de 4 mili­oa­ne de lei, preţ la care pot fi vân­du­ţi în zonă doar cei 90 de ari pe care sunt ampla­sa­te cele două case.

Cariera şefului de la Moldovagaz

Valen­tin Cucoa­ră, cum­na­tul lui Vasi­le Bot­na­ri

Vasi­le Bot­na­ri nu a inclus în decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te din ulti­mii ani nici fap­tul că soţia sa, Nata­lia, figu­rea­ză în acte­le cadas­tra­le în cali­ta­te de copro­pri­e­ta­ră a unui apar­ta­ment de 73 m.p. de la Cio­ca­na, împre­u­nă cu fra­te­le său Valen­tin şi tatăl lor, Anton. Valen­tin Cucoa­ră, cum­na­tul lui Vasi­le Bot­na­ri, a fost anga­jat la Aero­port Han­d­ling în anul 2006, atun­ci când actu­a­lul şef al Mol­do­va­gaz deţi­nea fun­cţia de direc­tor gene­ral al „Air Mol­do­va”. Prin ordi­nul direc­to­ru­lui gene­ral al Aero­port Han­d­ling din sep­tem­brie 2013, Cucoa­ră a fost numit în fun­cţia de vice­di­rec­tor gene­ral al Aero­port Han­d­ling, de unde a ridi­cat, pe par­cur­sul anu­lui 2013, 201 mii de lei. Între­prin­de­rea la care Cucoa­ră a fost avan­sat în fun­cţia de vice­di­rec­tor se sub­or­do­na atun­ci Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), care era con­dus, în sep­tem­brie 2013, de către ace­la­şi Vasi­le Bot­na­ri.

Aero­port Han­d­ling a fost pri­va­ti­za­tă în apri­lie 2014 şi a ajuns ulte­ri­or în pro­pri­e­ta­tea unor com­pa­nii con­tro­la­te de Ilan Şor, pri­ma­rul ora­şu­lui Orhei. ZdG a scris ante­ri­or că Nata­lia, soţia lui Valen­tin Cucoa­ră, a fost anga­ja­tă în cali­ta­te de expert coor­do­na­tor în secu­ri­ta­te la Mol­dat­sa, o altă insti­tu­ţie sub­or­do­na­tă MTID, tot în peri­oa­da în care cum­na­tul ei era minis­tru.

Deşi ZdG a insis­tat în mai mul­te rân­du­ri să dis­cu­te cu noul şef de la Mol­do­va­gaz, efor­tu­ri­le nu s-au sol­dat cu suc­ces. Din anti­ca­me­ră ni s-a spus con­ti­nuu că şeful e în şedinţe, că e foar­te ocu­pat, că nu poa­te vor­bi, că nu va mai vor­bi.

Am trans­mis, în anti­ca­me­ră şi la ser­vi­ci­ul de pre­să, între­bă­ri­le la care aştep­tam un răs­puns: „Locu­i­ţi într-o casă din str. Meniuc, înre­gis­tra­tă pe nume­le socri­lor, pe care nu aţi indicat-o nici­când în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. De ce? Recent, în sep­tem­brie 2016, socrii dvs au cum­pă­rat alte două imo­bi­le lân­gă casa în care locu­i­ţi. Sunt inves­ti­ţi­i­le lor sau ale dvs? Dis­pun socrii dvs de resur­se finan­ci­a­re pen­tru ase­me­nea achi­zi­ţii?”

Până la închiderea acestei ediţii Vasile Botnari nu ne-a răspuns.

 

 

La o zi după publi­ca­rea arti­co­lu­lui, Vasi­le Bot­na­ri a acor­dat un inter­viu pen­tru deschide.md, în care a vor­bit des­pre casa pe care nu o decla­ră și care este înscri­să pe nume­le socri­lor.

Update: REACȚIA șefului cu imobil de lux pe numele socrilor: „Nu sunt ȘANTAJABIL și nu am încălcat nimic”

Cum a ajuns Botnari în locul lui Gusev

Vasi­le Bot­na­ri l-a înlo­cu­it la şefia Mol­do­va­gaz pe Ale­xan­dru Gusev, cel care deţi­nea fun­cţia de preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Mol­do­va­gaz din 2008. Debar­ca­rea lui Gusev a venit după ce, în noiem­brie 2015, pro­cu­ro­ri şi ofi­ţe­ri ai Inspec­to­ra­tu­lui Naţio­nal de Inves­ti­ga­ţii (INI) au des­cins la sedi­i­le Mol­do­va­gaz şi Chişinău-Gaz, dar şi la domi­ci­li­i­le direc­to­ri­lor aces­tor între­prin­de­ri, Ale­xan­dru Gusev şi Con­stan­tin Cui­u­m­ju. Pro­cu­ro­rul Vita­lie Busui­oc a decla­rat atun­ci pre­sei că per­che­zi­ţi­i­le s-au desfă­şu­rat în cadrul a două cau­ze pena­le, por­ni­te pen­tru exces de pute­re sau depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, prac­ti­ca­rea ile­ga­lă a acti­vi­tă­ţii de între­prin­ză­tor şi spă­la­rea bani­lor. Totu­şi, deşi a tre­cut un an şi jumă­ta­te de la des­chi­de­rea dosa­re­lor, aces­tea nu au fost tri­mi­se în jude­ca­tă, sin­gu­rul fapt rea­li­zat fiind înlo­cu­i­rea lui Ale­xan­dru Gusev cu Vasi­le Bot­na­ri.

Vita­lie Busui­oc susţi­ne însă că nu exis­tă nicio legă­tu­ră între dosa­re­le pena­le şi înlo­cu­i­rea lui Gusev cu Vasi­le Bot­na­ri. „Din câte cunosc eu şi potri­vit date­lor urmă­ri­rii pena­le, nu coin­ci­de peri­oa­da când a ple­cat dl Gusev cu ini­ţi­e­rea dosa­ru­lui penal. Inves­ti­ga­ţi­i­le durau de mai mult timp, pe mai mul­te cau­ze pena­le, care la un moment dat au fost con­e­xa­te… Sigur că nu exis­tă nicio legă­tu­ră între dosa­re şi schim­bă­ri­le de aco­lo”, ne asi­gu­ră pro­cu­ro­rul.

Aces­ta pre­ci­zea­ză că în ace­le dosa­re, care au deve­nit publi­ce în urmă cu un an şi jumă­ta­te, exis­tă opt per­soa­ne puse sub învi­nu­i­re, inclu­siv fac­to­ri de deci­zie din cadrul Mol­do­va­gaz şi Mol­do­va­transgaz.

Student pe când era director şi relaţia cu Plahotniuc

Vasi­le Bot­na­ri a fost insta­lat în fun­cţia de preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Mol­do­va­gaz la 9 febru­a­rie 2017, numi­rea sa fiind pro­pu­să, după apro­ba­rea veni­tă de la Mosco­va, de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, insti­tu­ţie con­du­să de Octa­vi­an Cal­mâc, şi el un expo­nent al PDM. Bot­na­ri este şeful depar­ta­men­tu­lui „Teh­no­lo­gia infor­ma­ţi­ei, trans­port şi infras­truc­tu­ră” din cadrul for­ma­ţiu­nii poli­ti­ce con­du­se de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, per­so­naj cu care Bot­na­ri s-a inter­sec­tat de mai mul­te ori în acti­vi­ta­tea sa. În 2004-2005, Vasi­le Bot­na­ri a fost direc­tor comer­ci­al la com­pa­nia aeri­a­nă „Nobil Air”, deţi­nu­tă pe atun­ci de Pla­ho­t­niuc. În 2009-2011, Bot­na­ri a fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Vic­to­ri­a­bank, peri­oa­dă în care insti­tu­ţia finan­ci­a­ră era sub con­tro­lul ace­lu­ia­şi Pla­ho­t­niuc. Vasi­le Bot­na­ri este naşul de cunu­nie al Danie­lei Guma şi al lui Ana­to­lie Moruz, fii­ca şi, res­pec­tiv, gine­re­le ex-deputatului PDM Vale­riu Guma. Zia­rul de Gar­dă a scris ante­ri­or că pe 30 decem­brie 2012, la o săp­tămâ­nă de la moar­tea lui Sorin Paciu în Pădu­rea Domneas­că, aces­ta a par­ti­ci­pat ală­tu­ri de finul său, dar şi de Vale­riu Guma, la o nouă vână­toa­re în rezer­va­ţia natu­ra­lă. Vasi­le Bot­na­ri este şi unul din­tre finanţa­to­rii PDM-ului în elec­to­ra­la din 2010, el donând pen­tru par­ti­dul con­dus astăzi de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc 100 de mii de lei. Bot­na­ri a fost şi în scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră şi Balet atun­ci când Pla­ho­t­niuc îşi anu­nţa can­di­da­tu­ra, eşu­a­tă ulte­ri­or, la fun­cţia de pre­mi­er.

Vasi­le Bot­na­ri va împli­ni 42 de ani în iulie 2017. În 1990-1994, a stu­di­at la Cole­gi­ul Financiar-Bancar. Pes­te aproa­pe 10 ani, în 2002 — 2006, Bot­na­ri a stu­di­at la Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mi­ce a Mol­do­vei (ASEM), Facul­ta­tea de Busi­ne­ss şi Admi­nis­tra­rea Afa­ce­ri­lor. În 2005, când a fost numit în fun­cţia de direc­tor al com­pa­niei de stat „Air Mol­do­va”, Bot­na­ri încă era stu­dent, nea­vând diplo­mă de stu­dii supe­ri­oa­re, con­form cv-ului său, pos­tat pe site-ul Minis­te­ru­lui Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

  1. Ca sa ajun­gi sef la Mol­do­va GAZ tre­bu­ie sa locu­ies­ti la gaz­da sau cum? Apro­po in deca­lra­ti­i­le lui Bot­nair sunt indi­ca­te de unde omul isi per­mi­te aceas­ta casa cu gard de scin­du­ra. Omul are afa­ce­ri, si expe­rien­ta in medii­ul de afa­ce­ri.

  2. Albert

    Si ce-i aici iesit din comun? Eu tot locu­iesc in apar­ta­men­tul socri­lor, asa ca nu vad pro­ble­ma in aces­te momen­te. Doar daca nu cum­va pe cei d ela ZDG ii deran­jea­za ca pla­nu­ri­le lui Sturza din 99 de a ceda Mol­do­va GAz rusi­lor, sunt date pes­te cap si puse in peri­col d enu­mi­rea unui direc­tor Pro Euro­pean mol­do­vean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *