Şase ani la BNM = Casă, maşină şi salariu de lux, soţie în afaceri cu contracte de milioane cu statul, credite preferenţiale şi un raport nefavorabil al Curţii de Conturi

Dorin Dră­gu­ţa­nu, guver­na­to­rul demi­sio­nar al Băn­cii Naţio­na­le a Mol­do­vei a dus, în anii cât a con­dus insti­tu­ţia, un trai de lux. Aces­ta are casă şi maşi­nă de mili­oa­ne, iar una din fir­me­le soţi­ei sale a obţi­nut doar în ulti­mul an şi jumă­ta­te con­trac­te de pes­te 5 mili­oa­ne de lei cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui. Veş­ti­le bune se ter­mi­nă însă aici. Oda­tă cu ple­ca­rea din fun­cţie, Dră­gu­ţa­nu urmea­ză, con­form regu­la­men­tu­lui insti­tu­ţi­ei pe care încă o con­du­ce, să res­ti­tu­ie inte­gral cre­di­tul pre­fe­renţi­al, obţi­nut în 2011 chiar de la Ban­ca Naţio­na­lă. Tot­o­da­tă, guver­na­to­rul demi­sio­nar tre­bu­ie să jus­ti­fi­ce date­le din rapor­tul recent al Curţii de Con­tu­ri, care a scos la ive­a­lă ges­tio­na­rea ira­ţio­na­lă a bani­lor la insti­tu­ţia pe care a condus-o.

Dorin Dră­gu­ţa­nu a ajuns în frun­tea Băn­cii Naţio­na­le a Mol­do­vei (BNM) în noiem­brie 2009. A fost accep­tat de Par­la­ment cu votul a 53 de depu­ta­ţi pe un ter­men de 7 ani, fiind pre­zen­tat drept un mana­ger de suc­ces, care a lucrat ante­ri­or pen­tru Pri­ceWa­ter­ho­u­se­Co­o­pers, una din cele mai mari com­pa­nii de audit din lume. Acum, el plea­că îna­in­te de expi­ra­rea man­da­tu­lui, con­tes­tat şi acu­zat pen­tru situ­a­ţia dez­as­tru­oa­să în care a ajuns sis­te­mul ban­car din R. Mol­do­va, con­tro­lat din off-shoruri de per­soa­ne sus­pec­te şi după ce, din trei băn­ci, s-a furat deja cele­brul „mili­ard”.

536-casa-dragutanuCasa în două niveluri şi creditele de la Victoriabank şi BNM

Iar dacă sis­te­mul ban­car s-a con­frun­tat, în cei şase ani de „domnie” ai lui Dră­gu­ţa­nu la BNM, cu nume­roa­se pro­ble­me, în via­ţa pri­va­tă, guver­na­to­ru­lui şi fami­li­ei sale le-au mers des­tul de bine. În decem­brie 2009, la doar o lună de la numi­rea în fun­cţie, Dorin şi Oti­lia Dră­gu­ţa­nu devin, ofi­ci­al, pro­pri­e­ta­rii unei case par­ti­cu­la­re pe str. Rogu­le­ni din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a fost con­stru­it de cei doi pe un teren pri­mit drept moş­te­ni­re, în urma unui con­tract de întreţi­ne­re pe via­ţă. Cu un an mai devre­me, în iunie 2008, tere­nul în cau­ză a fost pus în gaj pen­tru un cre­dit de 705 mii de lei, luat de la Vic­to­ri­a­bank, ban­că deţi­nu­tă atun­ci, ofi­ci­al, de ex-deputatul şi lide­rul PD, Vlad Pla­ho­t­niuc, cel de care, astăzi, este legat nume­le lui Dră­gu­ţa­nu. „Pla­ho­t­niuc e înge­rul păzi­tor al lui Dră­gu­ţa­nu”, zicea, recent, fos­tul pre­mi­er Ion Sturza.

Pes­te un an şi jumă­ta­te, Dorin Dră­gu­ţa­nu obţi­ne un alt cre­dit, des­pre care ZdG a scris, în deta­lii, la înce­pu­tul aces­tui an. În urma con­trac­tu­lui de ipo­te­că nr. 6358 din 22 febru­a­rie 2011 casa fami­li­ei Dră­gu­ţa­nu şi tere­nul pe care este ridi­ca­tă sunt puse în gaj pen­tru un cre­dit de 840 mii de lei obţi­nut chiar de la BNM, insti­tu­ţie pe care Dră­gu­ţa­nu o conduce(a). Cre­di­tul, aşa cum decla­ră guver­na­to­rul, a fost obţi­nut la o dobân­dă mai mult decât pre­fe­renţi­a­lă, de doar 0,5% şi urma să fie res­ti­tu­it până în octom­brie 2016, lună în care îi expi­ra man­da­tul de şap­te ani în frun­tea BNM. Ce se întâm­plă acum, când Dră­gu­ţa­nu plea­că de la BNM, cu acest cre­dit? Fun­cţio­nea­ză în con­ti­nu­a­re rata dobân­zii de doar 0,5%? Soli­ci­ta­ţi de ZdG, repre­zen­tanţii BNM ne-au anu­nţat că, regu­la­men­tul intern sti­pu­lea­ză fap­tul că atun­ci când un anga­jat al BNM care a bene­fi­ci­at de un ase­me­nea cre­dit plea­că din insti­tu­ţie, el este obli­gat să res­ti­tu­ie inte­gral banii pe care îi dato­rea­ză. Cu alte cuvin­te, în aceas­tă peri­oa­dă, legal, Dră­gu­ţa­nu ar urma să stingă acel cre­dit de 840 mii de lei obţi­nut în 2011.

536-tiguan-2012Din decla­ra­ţia de ave­re pe anul tre­cut depu­să de Dră­gu­ţa­nu aflăm că aces­ta a avut un sala­riu de apro­xi­ma­tiv 72 mii de lei pe lună (873 mii pe an). Tot­o­da­tă, soţii Dră­gu­ţa­nu deţin un Vol­k­swa­gen Tigu­an, fabri­cat şi cum­pă­rat în lea­sing în 2012, cu aproa­pe jumă­ta­te de mili­on de lei. De când este guver­na­tor, Dră­gu­ţa­nu a adu­nat, în con­tu­ri ban­ca­re des­chi­se la Moldova-Agroindbank, Vic­to­ri­a­bank şi Mobi­a­s­ban­că, pes­te 300 mii de lei. În iunie 2014, Oti­lia Dră­gu­ţa­nu a con­trac­tat un cre­dit de 200 mii de lei.

Milioane de la stat pentru firma soţiei guvernatorului

În aceas­tă peri­oa­dă, soţia lui Dorin Dră­gu­ţa­nu, Oti­lia, a apă­rut la diver­se eve­ni­men­te fiind pre­zen­ta­tă drept feme­ie de afa­ce­ri. Până în 2009, ea avea înre­gis­tra­tă pe nume­le ei o sin­gu­ră fir­mă, „Ano­di­lia” SRL, fon­da­tă în 2002 împre­u­nă cu veri­şo­rul său, Ana­to­lie Pala­de. SRL-ul este deţi­nă­toa­rea bran­du­ri­lor Ber­li­z­zo Gro­up, care impli­că Ber­li­z­zo Transla­tions (birou de tra­du­ce­ri), Ber­li­z­zo Events (orga­ni­za­rea eve­ni­men­te­lor) şi Com­mu­ni­ca­tions Bou­ti­que (con­sul­tanţă şi ser­vi­cii de rela­ţii publi­ce). Cele­lal­te fir­me ale Oti­li­ei Dră­gu­ţa­nu, „Caro Tra­vel” (agenţie de turism), „Con­vi­ot” (publi­ci­ta­te), „Oti­dia” (come­rţ) şi „Man­dot” (pati­se­rie) au fost fon­da­te în anii 2011-2012, când soţul său era în prim-planul eve­ni­men­te­lor publi­ce.

536-dragutanu-bnm-otiliaŞi fir­ma „Ano­di­lia” SRL, fon­da­tă în 2002, a cunos­cut suc­ce­sul doar în ulti­mii ani, când a avut acces la câte­va con­trac­te sub­stanţi­a­le cu insti­tu­ţii de stat. În august 2014, fir­ma soţi­ei guver­na­to­ru­lui a obţi­nut un con­tract în valoa­re de 2,88 mili­oa­ne de lei pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a Fes­ti­va­lu­lui „Ziua Vinu­lui 2014”. În noiem­brie 2014, între Ofi­ci­ul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui, care a orga­ni­zat lici­ta­ţia, şi fir­ma Oti­li­ei Dră­gu­ţa­nu a fost sem­nat un acord adi­ţio­nal de micşo­ra­re, prin care suma con­trac­tu­lui a fost redu­să cu 770 mii de lei. În noiem­brie 2014, „Ano­di­lia” SRL a câş­ti­gat lici­ta­ţia orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Indus­tri­ei Ali­men­ta­re (MAIA) pen­tru ser­vi­cii de ela­bo­ra­re a con­ce­pţi­ei şi rea­li­za­rea regi­ei săr­bă­to­rii Ziua lucră­to­ru­lui din agri­cul­tu­ră şi indus­tria pre­lu­cră­toa­re.

536-tender-anodiliaCon­trac­tul, în valoa­re de 183 mii de lei, a reve­nit fir­mei fami­li­ei Dră­gu­ţa­nu în urma unei lici­ta­ţii la care a par­ti­ci­pat un sin­gur agent eco­no­mic, câş­ti­gă­to­rul. În decem­brie 2014, „Ano­di­lia” a obţi­nut un alt con­tract, în valoa­re de 260 mii de lei, pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a Ver­ni­sa­ju­lui Vinu­lui în Chi­şi­nău, lici­ta­ţie orga­ni­za­tă, la fel, de Ofi­ci­ul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui, insti­tu­ţie din sub­or­di­nea MAIA. Şi în 2015, SRL-ul a con­ti­nu­at să adu­ne bani din con­trac­te cu sta­tul. Ast­fel, în febru­a­rie 2015, „Ano­di­lia” câş­ti­gă lici­ta­ţia orga­ni­za­tă tot de Ofi­ci­ul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a Salo­nu­lui de Divin din data de 18 febru­a­rie 2015. Pen­tru aces­te ser­vi­cii, s-au plătit 276 mii de lei. Pe 27 apri­lie 2015, SRL-ul Oti­li­ei Dră­gu­ţa­nu a dat lovi­tu­ra cu un con­tract mult mai bănos, în valoa­re de 3,094 mili­oa­ne de lei, sem­nat cu Orga­ni­za­ţia de Atra­ge­re a Inves­ti­ţi­i­lor şi pro­mo­va­rea a Expor­tu­lui din Mol­do­va, insti­tu­ţie de stat care acti­vea­ză în coor­do­na­re cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei pen­tru „ser­vi­cii de orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor”.

536-curta-de-conturiPrivilegiaţi la credite avantajoase şi salarii grase

Reve­nind la cre­di­te­le pre­fe­renţi­a­le, con­sta­tăm că, în peri­oa­da în care Dră­gu­ţa­nu s-a aflat la con­du­ce­rea BNM, de ele nu a bene­fi­ci­at doar guver­na­to­rul, ci şi alţi 168 de anga­ja­ţi (!), potri­vit unui raport de audit, efec­tu­at de Cur­tea de Con­tu­ri a R. Mol­do­va (CCRM) asu­pra lega­li­tă­ţii şi regu­la­ri­tă­ţii exe­cu­tă­rii devi­zu­lui de chel­tu­ie­li la BNM pe 2013-2014. Con­form docu­men­tu­lui, apro­bat după mai mul­te amâ­nă­ri, de ple­nul CCRM, suma tota­lă a împru­mu­tu­ri­lor ofe­ri­te anga­ja­ţi­lor BNM a con­sti­tu­it, la 31 decem­brie 2014, 31,5 mili­oa­ne de lei (!). Din aces­tea, 106 sala­ri­a­ţi au obţi­nut cre­di­te pen­tru inves­ti­ţii imo­bi­li­a­re pe un ter­men de până la 15 ani, cu dobân­dă de 0,5% anu­al, în sumă de 30,3 mili­oa­ne de lei, iar 63 de sala­ri­a­ţi au luat cre­di­te în sumă tota­lă de 1,2 mili­oa­ne de lei, pe un ter­men de până la 2 ani şi cu rata dobân­zii de 5,0% anu­al. Asta în timp ce la băn­ci­le comer­ci­a­le rata dobân­zii era de 12-15%. Potri­vit ace­lu­ia­şi raport al CCRM, 22 de per­soa­ne cu fun­cţii de con­du­ce­re în cadrul BNM au obţi­nut împru­mu­tu­ri care au vari­at de la 400 mii de lei până la 2 mili­oa­ne, suma tota­lă con­sti­tu­ind 17,2 mili­oa­ne de lei sau 57% din suma cre­di­te­lor acor­da­te anga­ja­ţi­lor. Une­le per­soa­ne au bene­fi­ci­at de noi cre­di­te fără a le ram­bu­r­sa pe cele vechi.

Pe lân­gă cre­di­te­le foar­te avan­ta­joa­se de care au bene­fi­ci­at în era Dră­gu­ţa­nu, anga­ja­ţii BNM au înca­sat şi sala­rii de zeci de mii de lei lunar. Din date­le pre­zen­ta­te în raport reie­se că, în peri­oa­da ani­lor 2013-2014, chel­tu­ie­li­le pen­tru remu­ne­ra­rea mun­cii anga­ja­ţi­lor BNM au con­sti­tu­it 63,9 mili­oa­ne de lei în 2013 şi 72,3 mili­oa­ne de lei în 2014, înregistrându-se o ten­dinţă de cre­ş­te­re faţă de anii pre­ce­denţi. Sala­ri­ul lunar al mem­bri­lor Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie, în frun­tea căru­ia se afla guver­na­to­rul BNM, Dorin Dră­gu­ţa­nu, a con­sti­tu­it, în 2014, între 63,1 mii lei şi 73,8 mii lei. Sala­ri­ul mediu al direc­to­ri­lor şi direc­to­ri­lor adjun­cţi de depar­ta­men­te a vari­at între 28,2 şi 36,4 mii lei, a şefi­lor de dire­cţii între 14,4 şi 29,4 mii lei, iar a şefi­lor de secţie între 9,2 mii lei şi 21,3 mii de lei. Pon­de­rea cea mai sem­ni­fi­ca­ti­vă din tota­lul chel­tu­ie­li­lor pen­tru remu­ne­ra­rea mun­cii pe anii 2013-2014 la BNM, a reve­nit chel­tu­ie­li­lor pen­tru pla­ta pri­me­lor luna­re, tri­mes­tri­a­le, anu­a­le şi a celor uni­ce, acor­da­te la săr­bă­to­ri, con­sti­tu­ind în medie 58,8%, fiind urma­te de chel­tu­ie­li­le pen­tru con­ce­dii, aju­tor mate­ri­al, recom­pen­se anu­a­le (18,0%). Sala­ri­i­le de bază au con­sti­tu­it dor 13,5% din tota­lul chel­tu­ie­li­lor pen­tru remu­ne­ra­rea anga­ja­ţi­lor BNM.

Sera­fim Ure­chean,
preşe­din­te­le Curţii de Con­tu­ri:

„A fost adop­tat şi publi­cat rapor­tul pri­vind BNM în Moni­to­rul Ofi­ci­al. El este trans­mis tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor înce­pând de la preşe­din­te, Par­la­ment, Guvern, ban­că, pro­cu­ra­tu­ră, etc. Ăsta nu-i târg la Cur­tea de Con­tu­ri. Ei (BNM) sigur că nu au fost de acord cu une­le ches­tiu­ni care nu le plac, dar ele con­tra­vin unor nor­me lega­le, de ace­ea noi le spu­nem cuvân­tul nos­tru con­form legi­sla­ţi­ei. Le pla­ce lor sau nu, nouă asta nu ne… Con­si­der că cei de la BNM au ges­tio­nat insti­tu­ţia inco­rect, cu gra­ve aba­te­ri de la legi­sla­ţie”.

Achiziţii tărăgănate şi investiţii în obiective neprofitabile

Audi­to­rii CCRM au con­sta­tat că şi une­le con­trac­te de achi­zi­ţii publi­ce de la BNM, afla­tă sub con­du­ce­rea lui Dră­gu­ţa­nu, nu au fost pla­ni­fi­ca­te prin cunoa­ş­te­rea exac­tă a nece­si­tă­ţi­lor de bunu­ri şi ser­vi­cii, iar la cal­cu­la­rea valo­rii con­trac­te­lor nu s-a ţinut cont de peri­oa­da de exe­cu­ta­re şi com­ple­xi­ta­te. Acest fapt a dus, spun repre­zen­tanţii Curţii, la divi­za­rea achi­zi­ţi­i­lor, modi­fi­ca­rea de mai mul­te ori a para­me­tri­lor teh­ni­ci din caie­te­le de sar­ci­ni, anu­la­rea unor lici­ta­ţii şi ter­gi­ver­sa­rea achi­zi­ţi­i­lor. Ast­fel, pen­tru pro­cu­ra­rea sis­te­me­lor infor­ma­ti­ce de ges­tiu­ne a resur­se­lor şi de ope­ra­ţiu­ni ban­ca­re, pen­tru anul 2013, au fost apro­ba­te 40,7 mln lei, însă alo­ca­ţi­i­le nu au fost valo­ri­fi­ca­te. Ulte­ri­or, în anul 2014, pen­tru ace­lea­şi lucră­ri, au fost apro­ba­te deja 72,2 mln lei, adi­că cu 31,5 mln lei mai mult decât alo­ca­ţi­i­le ini­ţi­a­le.

Pen­tru achi­zi­ţia ser­vi­ci­i­lor de moder­ni­za­re a pagi­nii web a băn­cii au fost orga­ni­za­te 2 lici­ta­ţii. În cadrul lici­ta­ţi­ei publi­ce repe­ta­te a fost desem­na­tă drept câş­ti­gă­toa­re ofer­ta ace­lu­ia­şi ope­ra­tor eco­no­mic doar că mai cos­ti­si­toa­re cu 205,3 mii lei faţă de ofer­ta res­pin­să la pri­ma lici­ta­ţie publi­că, fiind pre­lun­git şi ter­me­nul de exe­cu­ta­re a con­trac­tu­lui cu 80 de zile. Chel­tu­ie­li supli­men­ta­re din cau­za ter­gi­ver­să­ri­lor şi a nein­clu­de­rii ini­ţi­a­le în caie­tul de sar­ci­ni a unor volu­me de lucră­ri s-au înre­gis­trat şi pen­tru reno­va­rea faţa­de­lor sediu­lui Băn­cii Cen­tra­le. Întâr­zi­e­rea cu 2 ani a lucră­ri­lor a dus la cre­ş­te­rea cos­tu­ri­lor pro­iec­tu­lui de la 49,4 mln lei până la 73,4 mln lei.

Alte 2,8 mln lei au fost repar­ti­za­te pen­tru întreţi­ne­rea a două obiec­ti­ve social-culturale: casa de odih­nă „La Nis­tru” şi vila nr. 9 din Pen­siu­nea Holer­ca­ni. Acest lucru, se spu­ne în raport, ar fi gene­rat o pagu­bă de 2 mln de lei deo­a­re­ce, din cau­za sta­bi­li­rii preţu­ri­lor redu­se la bile­te­le de odih­nă, chel­tu­ie­li­le de întreţi­ne­re a casei de odih­nă „La Nis­tru” nu sunt aco­pe­ri­te cu veni­tu­ri din pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor. Audi­tul mai deno­tă că trei tere­nu­ri cu supra­fa­ţa de 3,43 hec­ta­re nu sunt reflec­ta­te în evi­denţa con­ta­bi­lă şi în lis­ta bunu­ri­lor imo­bi­le pro­pri­e­ta­te publi­că a sta­tu­lui, deşi BNM deţi­ne une­le titlu­ri de pro­pri­e­ta­te, iar alte bunu­ri imo­bi­le, în valoa­re de 2,2 mln lei, nu au fost înre­gis­tra­te la orga­nul cadas­tral teri­to­ri­al.

Inves­ti­ga­ţia a fost rea­li­za­tă în cadrul Cam­pa­niei „Jur­na­li­ş­ti pen­tru inte­gri­ta­te în ser­vi­ci­ul public”, desfă­şu­ra­tă de Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Jur­na­lis­ti­ce cu supor­tul Pro­gra­mu­lui Bună Guver­na­re al Fun­da­ţi­ei Soros Mol­do­va. Insti­tu­ţia finanţa­toa­re nu influ­enţea­ză în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­ca­te

Citiți și: „Înainte de demisie, la Nobil, Drăguțanu s-a întâlnit în secret cu Andrian Candu


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. Simion

  Timp in care putu­ro­se­nia abi­sa­la Dra­gu­tan a deve­nit nabab cu ave­ri prin nemun­ca, iar Ban­ca natio­na­la a capa­tat, din mila sei­cu­lui Pla­ho­t­niuc, Ban­Da Natio­na­la. Sa aiba soar­ta Atlan­ti­dei, cana­lia!

 2. Grig Leo

  Nu numai DRăguţan,ci şi alţi dem­ni­ta­ri din guver­na­rea Mol­do­vei meri­tă demult să fie puşi la perete!!Numai o revoluţie”socialistă” de tip,ne v-a scoa­te din impas!!Confiscare,revizionarea fie­că­rui cetăţean!!FIECĂRUI!!!de unde au fost fura­te bunurile?????????Ţară săra­că cu oame­ni bogaţi!!De undde????LA PERETE!!LA PERETE!pE TOT NEAMUL!!!

 3. Hasdeu Hasdeu

  Obrăz­ni­cie, tupeu – asta e fața capi­ta­lis­mu­lui pri­mi­tiv. Pla­ho­t­niuc și-a pro­pus să con­stru­ias­că capi­ta­lis­mul cu față uma­nă (vezi ”dezvol­tăm Mol­do­va”). Ce a ieșit se vede deja în PMAN.

 4. Iacob Tofan

  24.09.2015

  Domni­lor și Doam­ne­lor, Sti­ma­ții mei con­ce­tă­țe­ni!

  Amî­na­rea apli­că­rii tari­fe­lor noi pen­tru pla­ta ener­gi­ei elec­tri­ce și a gazu­lui, gene­ra­te de fur­tul mili­ar­du­lui sau mili­ar­de­lor din băn­ci, este o nouă MINCIUNĂ GOGONATĂ A GUVERNANȚILOR Repu­bli­cii Mol­do­va.

  Fiți sigu­ri, plătiți după tari­fe­le modi­fi­ca­te.

  Domni­lor și Doam­ne­lor, Sti­ma­ții mei con­ce­tă­țe­ni!

  După păre­rea mea, împru­mu­tul D-lui Vic­tor Pon­ta pen­tru RM și demi­sia lui Dră­gu­ța­nu repre­zin­tă o ˮbom­băˮ cu efect întîr­zi­at pen­tru Cur­sul Euro­pean al Mol­do­vei.

  Cur­sul MINCIUNOS al GUVERNANȚILOR con­ti­nuă.

 5. Николае Киобану

  Domni­lor juna­lis­ti de la “ZG” !
  Tare ar fi bine­ve­ni­ta o inves­ti­ga­tie a con­struc­ti­ei dru­mu­lui de la Flori­ca ,Cai­na­ri pe banii sta­tu­lui si euro­pe­ni­lor pen­tru mosi­i­le “Cara­vi­ta” a lui Filat.

 6. Mihail Moraru

  Chi­si­na­ul zgu­du­it de mai mul­te acte tero­ris­te.
  Blo­ca­rea Par­la­men­tu­lui si seches­tra­rea depu­ta­ti­lor. Atac fizic direct asu­pra lide­ru­lui PL, depu­ta­tu­lui, Mihai Ghim­pu. In sea­ra zilei de 31 ianu­a­rie, atac cu gren­a­da asu­pra fami­li­ei Guver­na­to­ru­lui Ban­cii Natio­na­le, Dra­gu­ta­nu.
  Tri­a­da Rusi­ei, Dodon, Nas­ta­se si Usa­tai, public, au anun­tat ince­pe­rea unor Mani­fes­ta­ri vio­len­te, pen­tru a aca­pa­ra Pute­rea la Chi­si­nau. Mass­me­dia, pro­pri­e­ta­tea Oli­gar­hi­lor din opo­zi­tie, Vic­tor si Vio­rel Topa,ale lui Dodon,Usaati si Filat,de la pri­mul aten­tat ter­ro­rist asu­pra Par­la­men­tu­lui si deputatilor,cit si por­ta­vol­ci­le acestora,jurnalistii,comentatorii si ana­lis­tii politici,u au luat o pozi­tie zefle­me­toa­re si in bata­ie de joc fata de aten­ta­te­le comi­se. Ast­fel, situindu-se in pozi­tia de com­pli­ci a aces­tor acte tero­ris­te. Sunt sufi­cien­te inre­gis­tra­ri audi­o­vi­deo, cum lide­rii Plat­for­mei DA,citi si Dodon cu Usa­tai, apro­ba si incu­ra­jea­za acte­le­le tero­ris­te comi­se impo­tri­va Par­la­men­ti­u­lui si depu­ta­ti­lor! Con­si­der ca acte­le tero­ri­set comise,sunt o pro­ba a Triadei,Dodon,Nastase si Usa­tai, ina­in­te ca ei sa inva­lu­ie Chi­si­na­u­lui intr-un Haos si intr-o Baie de san­ge
  E ori­bil ce se intim­pla cu noi, oame­ni buni, pri­vi­ti, ascul­ta­ti si citi­ti, cum unii din­tre noi, se ran­jesc si sar­cas­tic comen­tea­za si apro­ba aces­te acte tero­ris­te!! Treziti-Va,oameni buni, noi, ceta­te­ni sim­pli, chiar mine putem deve­ni jert­fe­le gru­pa­ri­lor tero­ris­te, afi­li­a­te Tri­a­dei, Dodon, Nasat­se si Usa­tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *