536-dragutanu-bnm

Şase ani la BNM = Casă, maşină şi salariu de lux, soţie în afaceri cu contracte de milioane cu statul, credite preferenţiale şi un raport nefavorabil al Curţii de Conturi

Dorin Dră­gu­ţanu, guver­na­to­rul demi­sio­nar al Băn­cii Naţio­nale a Mol­do­vei a dus, în anii cât a con­dus insti­tu­ţia, un trai de lux. Acesta are casă şi maşină de mili­oane, iar una din fir­mele soţiei sale a obţi­nut doar în ulti­mul an şi jumă­tate con­tracte de peste 5 mili­oane de lei cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui. Veş­tile bune se ter­mină însă aici. Odată cu ple­ca­rea din fun­cţie, Dră­gu­ţanu urmează, con­form regu­la­men­tu­lui insti­tu­ţiei pe care încă o con­duce, să res­ti­tuie inte­gral cre­di­tul pre­fe­renţial, obţi­nut în 2011 chiar de la Banca Naţio­nală. Tot­o­dată, guver­na­to­rul demi­sio­nar tre­buie să jus­ti­fice datele din rapor­tul recent al Curţii de Con­turi, care a scos la ive­ală ges­tio­na­rea ira­ţio­nală a bani­lor la insti­tu­ţia pe care a condus-o.

Dorin Dră­gu­ţanu a ajuns în frun­tea Băn­cii Naţio­nale a Mol­do­vei (BNM) în noiem­brie 2009. A fost accep­tat de Par­la­ment cu votul a 53 de depu­taţi pe un ter­men de 7 ani, fiind pre­zen­tat drept un mana­ger de suc­ces, care a lucrat ante­rior pen­tru Pri­ceWa­ter­ho­u­se­Co­o­pers, una din cele mai mari com­pa­nii de audit din lume. Acum, el pleacă îna­inte de expi­ra­rea man­da­tu­lui, con­tes­tat şi acu­zat pen­tru situ­a­ţia dez­as­tru­oasă în care a ajuns sis­te­mul ban­car din R. Mol­dova, con­tro­lat din off-shoruri de per­soane sus­pecte şi după ce, din trei bănci, s-a furat deja cele­brul „mili­ard”.

536-casa-dragutanuCasa în două niveluri şi creditele de la Victoriabank şi BNM

Iar dacă sis­te­mul ban­car s-a con­frun­tat, în cei şase ani de „domnie” ai lui Dră­gu­ţanu la BNM, cu nume­roase pro­bleme, în viaţa pri­vată, guver­na­to­ru­lui şi fami­liei sale le-au mers des­tul de bine. În decem­brie 2009, la doar o lună de la numi­rea în fun­cţie, Dorin şi Oti­lia Dră­gu­ţanu devin, ofi­cial, pro­pri­e­ta­rii unei case par­ti­cu­lare pe str. Rogu­leni din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a fost con­struit de cei doi pe un teren pri­mit drept moş­te­nire, în urma unui con­tract de întreţi­nere pe viaţă. Cu un an mai devreme, în iunie 2008, tere­nul în cauză a fost pus în gaj pen­tru un cre­dit de 705 mii de lei, luat de la Vic­to­ri­a­bank, bancă deţi­nută atunci, ofi­cial, de ex-deputatul şi lide­rul PD, Vlad Pla­ho­t­niuc, cel de care, astăzi, este legat numele lui Dră­gu­ţanu. „Pla­ho­t­niuc e înge­rul păzi­tor al lui Dră­gu­ţanu”, zicea, recent, fos­tul pre­mier Ion Sturza.

Peste un an şi jumă­tate, Dorin Dră­gu­ţanu obţine un alt cre­dit, des­pre care ZdG a scris, în deta­lii, la înce­pu­tul aces­tui an. În urma con­trac­tu­lui de ipo­tecă nr. 6358 din 22 febru­a­rie 2011 casa fami­liei Dră­gu­ţanu şi tere­nul pe care este ridi­cată sunt puse în gaj pen­tru un cre­dit de 840 mii de lei obţi­nut chiar de la BNM, insti­tu­ţie pe care Dră­gu­ţanu o conduce(a). Cre­di­tul, aşa cum declară guver­na­to­rul, a fost obţi­nut la o dobândă mai mult decât pre­fe­renţi­ală, de doar 0,5% şi urma să fie res­ti­tuit până în octom­brie 2016, lună în care îi expira man­da­tul de şapte ani în frun­tea BNM. Ce se întâm­plă acum, când Dră­gu­ţanu pleacă de la BNM, cu acest cre­dit? Fun­cţio­nează în con­ti­nu­are rata dobân­zii de doar 0,5%? Soli­ci­taţi de ZdG, repre­zen­tanţii BNM ne-au anu­nţat că, regu­la­men­tul intern sti­pu­lează fap­tul că atunci când un anga­jat al BNM care a bene­fi­ciat de un ase­me­nea cre­dit pleacă din insti­tu­ţie, el este obli­gat să res­ti­tuie inte­gral banii pe care îi dato­rează. Cu alte cuvinte, în această peri­oadă, legal, Dră­gu­ţanu ar urma să stingă acel cre­dit de 840 mii de lei obţi­nut în 2011.

536-tiguan-2012Din decla­ra­ţia de avere pe anul tre­cut depusă de Dră­gu­ţanu aflăm că acesta a avut un sala­riu de apro­xi­ma­tiv 72 mii de lei pe lună (873 mii pe an). Tot­o­dată, soţii Dră­gu­ţanu deţin un Vol­k­swa­gen Tiguan, fabri­cat şi cum­pă­rat în lea­sing în 2012, cu aproape jumă­tate de milion de lei. De când este guver­na­tor, Dră­gu­ţanu a adu­nat, în con­turi ban­care des­chise la Moldova-Agroindbank, Vic­to­ri­a­bank şi Mobi­a­s­bancă, peste 300 mii de lei. În iunie 2014, Oti­lia Dră­gu­ţanu a con­trac­tat un cre­dit de 200 mii de lei.

Milioane de la stat pentru firma soţiei guvernatorului

În această peri­oadă, soţia lui Dorin Dră­gu­ţanu, Oti­lia, a apă­rut la diverse eve­ni­mente fiind pre­zen­tată drept femeie de afa­ceri. Până în 2009, ea avea înre­gis­trată pe numele ei o sin­gură firmă, „Ano­di­lia” SRL, fon­dată în 2002 împre­ună cu veri­şo­rul său, Ana­to­lie Palade. SRL-ul este deţi­nă­toa­rea bran­du­ri­lor Ber­li­zzo Group, care implică Ber­li­zzo Transla­tions (birou de tra­du­ceri), Ber­li­zzo Events (orga­ni­za­rea eve­ni­men­te­lor) şi Com­mu­ni­ca­tions Bou­ti­que (con­sul­tanţă şi ser­vi­cii de rela­ţii publice). Cele­lalte firme ale Oti­liei Dră­gu­ţanu, „Caro Tra­vel” (agenţie de turism), „Con­viot” (publi­ci­tate), „Oti­dia” (comerţ) şi „Man­dot” (pati­se­rie) au fost fon­date în anii 2011-2012, când soţul său era în prim-planul eve­ni­men­te­lor publice.

536-dragutanu-bnm-otiliaŞi firma „Ano­di­lia” SRL, fon­dată în 2002, a cunos­cut suc­ce­sul doar în ulti­mii ani, când a avut acces la câteva con­tracte sub­stanţi­ale cu insti­tu­ţii de stat. În august 2014, firma soţiei guver­na­to­ru­lui a obţi­nut un con­tract în valoare de 2,88 mili­oane de lei pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Fes­ti­va­lu­lui „Ziua Vinu­lui 2014”. În noiem­brie 2014, între Ofi­ciul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui, care a orga­ni­zat lici­ta­ţia, şi firma Oti­liei Dră­gu­ţanu a fost sem­nat un acord adi­ţio­nal de micşo­rare, prin care suma con­trac­tu­lui a fost redusă cu 770 mii de lei. În noiem­brie 2014, „Ano­di­lia” SRL a câş­ti­gat lici­ta­ţia orga­ni­zată de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Indus­triei Ali­men­tare (MAIA) pen­tru ser­vi­cii de ela­bo­rare a con­ce­pţiei şi rea­li­za­rea regiei săr­bă­to­rii Ziua lucră­to­ru­lui din agri­cul­tură şi indus­tria pre­lu­cră­toare.

536-tender-anodiliaCon­trac­tul, în valoare de 183 mii de lei, a reve­nit fir­mei fami­liei Dră­gu­ţanu în urma unei lici­ta­ţii la care a par­ti­ci­pat un sin­gur agent eco­no­mic, câş­ti­gă­to­rul. În decem­brie 2014, „Ano­di­lia” a obţi­nut un alt con­tract, în valoare de 260 mii de lei, pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Ver­ni­sa­ju­lui Vinu­lui în Chi­şi­nău, lici­ta­ţie orga­ni­zată, la fel, de Ofi­ciul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui, insti­tu­ţie din sub­or­di­nea MAIA. Şi în 2015, SRL-ul a con­ti­nuat să adune bani din con­tracte cu sta­tul. Ast­fel, în febru­a­rie 2015, „Ano­di­lia” câş­tigă lici­ta­ţia orga­ni­zată tot de Ofi­ciul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Salo­nu­lui de Divin din data de 18 febru­a­rie 2015. Pen­tru aceste ser­vi­cii, s-au plătit 276 mii de lei. Pe 27 apri­lie 2015, SRL-ul Oti­liei Dră­gu­ţanu a dat lovi­tura cu un con­tract mult mai bănos, în valoare de 3,094 mili­oane de lei, sem­nat cu Orga­ni­za­ţia de Atra­gere a Inves­ti­ţi­i­lor şi pro­mo­va­rea a Expor­tu­lui din Mol­dova, insti­tu­ţie de stat care acti­vează în coor­do­nare cu Minis­te­rul Eco­no­miei pen­tru „ser­vi­cii de orga­ni­zare a eve­ni­men­te­lor”.

536-curta-de-conturiPrivilegiaţi la credite avantajoase şi salarii grase

Reve­nind la cre­di­tele pre­fe­renţi­ale, con­sta­tăm că, în peri­oada în care Dră­gu­ţanu s-a aflat la con­du­ce­rea BNM, de ele nu a bene­fi­ciat doar guver­na­to­rul, ci şi alţi 168 de anga­jaţi (!), potri­vit unui raport de audit, efec­tuat de Cur­tea de Con­turi a R. Mol­dova (CCRM) asu­pra lega­li­tă­ţii şi regu­la­ri­tă­ţii exe­cu­tă­rii devi­zu­lui de chel­tu­ieli la BNM pe 2013-2014. Con­form docu­men­tu­lui, apro­bat după mai multe amâ­nări, de ple­nul CCRM, suma totală a împru­mu­tu­ri­lor ofe­rite anga­ja­ţi­lor BNM a con­sti­tuit, la 31 decem­brie 2014, 31,5 mili­oane de lei (!). Din aces­tea, 106 sala­ri­aţi au obţi­nut cre­dite pen­tru inves­ti­ţii imo­bi­li­are pe un ter­men de până la 15 ani, cu dobândă de 0,5% anual, în sumă de 30,3 mili­oane de lei, iar 63 de sala­ri­aţi au luat cre­dite în sumă totală de 1,2 mili­oane de lei, pe un ter­men de până la 2 ani şi cu rata dobân­zii de 5,0% anual. Asta în timp ce la băn­cile comer­ci­ale rata dobân­zii era de 12-15%. Potri­vit ace­lu­iaşi raport al CCRM, 22 de per­soane cu fun­cţii de con­du­cere în cadrul BNM au obţi­nut împru­mu­turi care au variat de la 400 mii de lei până la 2 mili­oane, suma totală con­sti­tu­ind 17,2 mili­oane de lei sau 57% din suma cre­di­te­lor acor­date anga­ja­ţi­lor. Unele per­soane au bene­fi­ciat de noi cre­dite fără a le ram­bu­rsa pe cele vechi.

Pe lângă cre­di­tele foarte avan­ta­joase de care au bene­fi­ciat în era Dră­gu­ţanu, anga­ja­ţii BNM au înca­sat şi sala­rii de zeci de mii de lei lunar. Din datele pre­zen­tate în raport reiese că, în peri­oada ani­lor 2013-2014, chel­tu­ie­lile pen­tru remu­ne­ra­rea mun­cii anga­ja­ţi­lor BNM au con­sti­tuit 63,9 mili­oane de lei în 2013 şi 72,3 mili­oane de lei în 2014, înregistrându-se o ten­dinţă de cre­ş­tere faţă de anii pre­ce­denţi. Sala­riul lunar al mem­bri­lor Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie, în frun­tea căruia se afla guver­na­to­rul BNM, Dorin Dră­gu­ţanu, a con­sti­tuit, în 2014, între 63,1 mii lei şi 73,8 mii lei. Sala­riul mediu al direc­to­ri­lor şi direc­to­ri­lor adjun­cţi de depar­ta­mente a variat între 28,2 şi 36,4 mii lei, a şefi­lor de dire­cţii între 14,4 şi 29,4 mii lei, iar a şefi­lor de secţie între 9,2 mii lei şi 21,3 mii de lei. Pon­de­rea cea mai sem­ni­fi­ca­tivă din tota­lul chel­tu­ie­li­lor pen­tru remu­ne­ra­rea mun­cii pe anii 2013-2014 la BNM, a reve­nit chel­tu­ie­li­lor pen­tru plata pri­me­lor lunare, tri­mes­tri­ale, anu­ale şi a celor unice, acor­date la săr­bă­tori, con­sti­tu­ind în medie 58,8%, fiind urmate de chel­tu­ie­lile pen­tru con­ce­dii, aju­tor mate­rial, recom­pense anu­ale (18,0%). Sala­ri­ile de bază au con­sti­tuit dor 13,5% din tota­lul chel­tu­ie­li­lor pen­tru remu­ne­ra­rea anga­ja­ţi­lor BNM.

Sera­fim Ure­chean,
preşe­din­tele Curţii de Con­turi:

„A fost adop­tat şi publi­cat rapor­tul pri­vind BNM în Moni­to­rul Ofi­cial. El este trans­mis tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor înce­pând de la preşe­dinte, Par­la­ment, Guvern, bancă, pro­cu­ra­tură, etc. Ăsta nu-i târg la Cur­tea de Con­turi. Ei (BNM) sigur că nu au fost de acord cu unele ches­tiuni care nu le plac, dar ele con­tra­vin unor norme legale, de aceea noi le spu­nem cuvân­tul nos­tru con­form legi­sla­ţiei. Le place lor sau nu, nouă asta nu ne… Con­si­der că cei de la BNM au ges­tio­nat insti­tu­ţia inco­rect, cu grave aba­teri de la legi­sla­ţie”.

Achiziţii tărăgănate şi investiţii în obiective neprofitabile

Audi­to­rii CCRM au con­sta­tat că şi unele con­tracte de achi­zi­ţii publice de la BNM, aflată sub con­du­ce­rea lui Dră­gu­ţanu, nu au fost pla­ni­fi­cate prin cunoa­ş­te­rea exactă a nece­si­tă­ţi­lor de bunuri şi ser­vi­cii, iar la cal­cu­la­rea valo­rii con­trac­te­lor nu s-a ţinut cont de peri­oada de exe­cu­tare şi com­ple­xi­tate. Acest fapt a dus, spun repre­zen­tanţii Curţii, la divi­za­rea achi­zi­ţi­i­lor, modi­fi­ca­rea de mai multe ori a para­me­tri­lor teh­nici din caie­tele de sar­cini, anu­la­rea unor lici­ta­ţii şi ter­gi­ver­sa­rea achi­zi­ţi­i­lor. Ast­fel, pen­tru pro­cu­ra­rea sis­te­me­lor infor­ma­tice de ges­tiune a resur­se­lor şi de ope­ra­ţiuni ban­care, pen­tru anul 2013, au fost apro­bate 40,7 mln lei, însă alo­ca­ţi­ile nu au fost valo­ri­fi­cate. Ulte­rior, în anul 2014, pen­tru ace­leaşi lucrări, au fost apro­bate deja 72,2 mln lei, adică cu 31,5 mln lei mai mult decât alo­ca­ţi­ile ini­ţi­ale.

Pen­tru achi­zi­ţia ser­vi­ci­i­lor de moder­ni­zare a pagi­nii web a băn­cii au fost orga­ni­zate 2 lici­ta­ţii. În cadrul lici­ta­ţiei publice repe­tate a fost desem­nată drept câş­ti­gă­toare oferta ace­lu­iaşi ope­ra­tor eco­no­mic doar că mai cos­ti­si­toare cu 205,3 mii lei faţă de oferta res­pinsă la prima lici­ta­ţie publică, fiind pre­lun­git şi ter­me­nul de exe­cu­tare a con­trac­tu­lui cu 80 de zile. Chel­tu­ieli supli­men­tare din cauza ter­gi­ver­să­ri­lor şi a nein­clu­de­rii ini­ţi­ale în caie­tul de sar­cini a unor volume de lucrări s-au înre­gis­trat şi pen­tru reno­va­rea faţa­de­lor sediu­lui Băn­cii Cen­trale. Întâr­zi­e­rea cu 2 ani a lucră­ri­lor a dus la cre­ş­te­rea cos­tu­ri­lor pro­iec­tu­lui de la 49,4 mln lei până la 73,4 mln lei.

Alte 2,8 mln lei au fost repar­ti­zate pen­tru întreţi­ne­rea a două obiec­tive social-culturale: casa de odihnă „La Nis­tru” şi vila nr. 9 din Pen­siu­nea Holer­cani. Acest lucru, se spune în raport, ar fi gene­rat o pagubă de 2 mln de lei deo­a­rece, din cauza sta­bi­li­rii preţu­ri­lor reduse la bile­tele de odihnă, chel­tu­ie­lile de întreţi­nere a casei de odihnă „La Nis­tru” nu sunt aco­pe­rite cu veni­turi din pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor. Audi­tul mai denotă că trei tere­nuri cu supra­faţa de 3,43 hec­tare nu sunt reflec­tate în evi­denţa con­ta­bilă şi în lista bunu­ri­lor imo­bile pro­pri­e­tate publică a sta­tu­lui, deşi BNM deţine unele titluri de pro­pri­e­tate, iar alte bunuri imo­bile, în valoare de 2,2 mln lei, nu au fost înre­gis­trate la orga­nul cadas­tral teri­to­rial.

Inves­ti­ga­ţia a fost rea­li­zată în cadrul Cam­pa­niei „Jur­na­li­şti pen­tru inte­gri­tate în ser­vi­ciul public”, desfă­şu­rată de Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Jur­na­lis­tice cu supor­tul Pro­gra­mu­lui Bună Guver­nare al Fun­da­ţiei Soros Mol­dova. Insti­tu­ţia finanţa­toare nu influ­enţează în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­cate

Citiți și: „Înainte de demisie, la Nobil, Drăguțanu s-a întâlnit în secret cu Andrian Candu


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Simion

  Timp in care putu­ro­se­nia abi­sala Dra­gu­tan a deve­nit nabab cu averi prin nemunca, iar Banca natio­nala a capa­tat, din mila sei­cu­lui Pla­ho­t­niuc, BanDa Natio­nala. Sa aiba soarta Atlan­ti­dei, cana­lia!

 • Grig Leo

  Nu numai DRăguţan,ci şi alţi dem­ni­tari din guver­na­rea Mol­do­vei merită demult să fie puşi la perete!!Numai o revoluţie”socialistă” de tip,ne v-a scoate din impas!!Confiscare,revizionarea fie­că­rui cetăţean!!FIECĂRUI!!!de unde au fost furate bunurile?????????Ţară săracă cu oameni bogaţi!!De undde????LA PERETE!!LA PERETE!pE TOT NEAMUL!!!

 • Has­deu Has­deu

  Obrăz­ni­cie, tupeu – asta e fața capi­ta­lis­mu­lui pri­mi­tiv. Pla­ho­t­niuc și-a pro­pus să con­stru­iască capi­ta­lis­mul cu față umană (vezi ”dezvol­tăm Mol­dova”). Ce a ieșit se vede deja în PMAN.

 • Iacob Tofan

  24.09.2015

  Domni­lor și Doam­ne­lor, Sti­ma­ții mei con­ce­tă­țeni!

  Amî­na­rea apli­că­rii tari­fe­lor noi pen­tru plata ener­giei elec­trice și a gazu­lui, gene­rate de fur­tul mili­ar­du­lui sau mili­ar­de­lor din bănci, este o nouă MINCIUNĂ GOGONATĂ A GUVERNANȚILOR Repu­bli­cii Mol­dova.

  Fiți siguri, plătiți după tari­fele modi­fi­cate.

  Domni­lor și Doam­ne­lor, Sti­ma­ții mei con­ce­tă­țeni!

  După păre­rea mea, împru­mu­tul D-lui Vic­tor Ponta pen­tru RM și demi­sia lui Dră­gu­țanu repre­zintă o ˮbom­băˮ cu efect întîr­ziat pen­tru Cur­sul Euro­pean al Mol­do­vei.

  Cur­sul MINCIUNOS al GUVERNANȚILOR con­ti­nuă.

 • Николае Киобану

  Domni­lor juna­listi de la “ZG” !
  Tare ar fi bine­ve­nita o inves­ti­ga­tie a con­struc­tiei dru­mu­lui de la Florica ,Cai­nari pe banii sta­tu­lui si euro­pe­ni­lor pen­tru mosi­ile “Cara­vita” a lui Filat.

 • Mihail Moraru

  Chi­si­naul zgu­duit de mai multe acte tero­riste.
  Blo­ca­rea Par­la­men­tu­lui si seches­tra­rea depu­ta­ti­lor. Atac fizic direct asu­pra lide­ru­lui PL, depu­ta­tu­lui, Mihai Ghimpu. In seara zilei de 31 ianu­a­rie, atac cu gren­ada asu­pra fami­liei Guver­na­to­ru­lui Ban­cii Natio­nale, Dra­gu­tanu.
  Tri­ada Rusiei, Dodon, Nas­tase si Usa­tai, public, au anun­tat ince­pe­rea unor Mani­fes­tari vio­lente, pen­tru a aca­para Pute­rea la Chi­si­nau. Mass­me­dia, pro­pri­e­ta­tea Oli­gar­hi­lor din opo­zi­tie, Vic­tor si Vio­rel Topa,ale lui Dodon,Usaati si Filat,de la pri­mul aten­tat ter­ro­rist asu­pra Par­la­men­tu­lui si deputatilor,cit si por­ta­vol­cile acestora,jurnalistii,comentatorii si ana­lis­tii politici,u au luat o pozi­tie zefle­me­toare si in bataie de joc fata de aten­ta­tele comise. Ast­fel, situindu-se in pozi­tia de com­plici a aces­tor acte tero­riste. Sunt sufi­ciente inre­gis­trari audi­o­vi­deo, cum lide­rii Plat­for­mei DA,citi si Dodon cu Usa­tai, aproba si incu­ra­jeaza acte­lele tero­riste comise impo­triva Par­la­men­ti­u­lui si depu­ta­ti­lor! Con­si­der ca actele tero­ri­set comise,sunt o proba a Triadei,Dodon,Nastase si Usa­tai, ina­inte ca ei sa inva­luie Chi­si­na­u­lui intr-un Haos si intr-o Baie de sange
  E ori­bil ce se intim­pla cu noi, oameni buni, pri­viti, ascul­tati si cititi, cum unii din­tre noi, se ran­jesc si sar­cas­tic comen­teaza si aproba aceste acte tero­riste!! Treziti-Va,oameni buni, noi, ceta­teni sim­pli, chiar mine putem deveni jert­fele gru­pa­ri­lor tero­riste, afi­li­ate Tri­a­dei, Dodon, Nasatse si Usa­tai.