Războiul Voronin—Reşetnicov: Castelele de milioane ale familiei vs luxul din casa soacrei

Artur Reşe­t­ni­cov, fost frun­taş comu­nist, deve­nit recent, după cre­a­rea Plat­for­mei Social-Democrate „Pen­tru Mol­do­va”, pro-european, se bucu­ră de un trai de lux. Ale­sul popo­ru­lui con­du­ce un Land Rover Disco­ve­ry Sport, care valo­rea­ză aproa­pe 1 mili­on de lei, deţi­ne două case de lux în Chi­şi­nău, un apar­ta­ment şi două spa­ţii comer­ci­a­le în cen­trul Capi­ta­lei, care cos­tă alte câte­va mili­oa­ne. Fami­lia Reşe­t­ni­cov locu­ieş­te în unul din cele două imo­bi­le luxoa­se pe care depu­ta­tul le-a ridi­cat până la vâr­sta de 35 de ani, înre­gis­trat, însă, pe nume­le soa­crei sale, care, de fapt, locu­ieş­te într-un apar­ta­ment modest, în apro­pi­e­re. Toa­tă ave­rea fami­li­ei Reşe­t­ni­cov a fost obţi­nu­tă de cei doi soţi până în 2009, când Artur era unul din­tre apro­pi­a­ţii fos­tu­lui preşe­din­te, Vla­di­mir Voro­nin. Pe de altă par­te, lide­rul PCRM locu­ieş­te într-un apar­ta­ment de pes­te 200 m.p. De favo­ru­ri­le din peri­oa­da de preşe­dinţie a „bene­fi­ci­at” mai mult fami­lia sa, care a pus mâna pe tere­nu­ri care găz­du­iesc con­stru­cţii impre­sio­nan­te, gaja­te în decem­brie 2015 la ban­ca fami­li­ei con­tra unor cre­di­te de mili­oa­ne. Chiar şi „pala­tul” fil­mat cu o dro­nă, acum o săp­tămâ­nă, se îna­lţă pe un teren care, la fel, apa­rţi­ne fir­mei fami­li­ei Voro­nin.

Vla­di­mir Voro­nin, fos­tul şef al fos­tu­lui comu­nist Artur Reşe­t­ni­cov, l-a între­bat public pe aces­ta, acum două săp­tămâ­ni, cum a făcut ave­re actu­a­lul depu­tat din Plat­for­ma Social-Democrată „Pen­tru Mol­do­va”. Voro­nin a uitat, însă, că bogă­ţi­i­le fami­li­ei Reşe­t­ni­cov au fost dobân­di­te anu­me în peri­oa­da în care Artur era sub pro­te­cţia sa, fiind în staff-ul pre­zi­denţi­al, iar ulte­ri­or, în 2007-2009, în frun­tea Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te (SIS).

Duelul declaraţiilor dintre doi foşti camarazi

În 2010, Voro­nin spu­nea că l-a des­co­pe­rit pe Reşe­t­ni­cov încă de pe când era stu­dent. Aces­ta a intrat în par­tid în 1998, iar ulte­ri­or, a deve­nit con­si­li­e­rul preşe­din­te­lui Voro­nin pe pro­ble­me juri­di­ce. „Opt ani am lucrat împre­u­nă. Eram satis­fă­cut de acti­vi­ta­tea sa. E foar­te bine pre­gă­tit, are gân­di­re ana­li­ti­că”, spu­nea lide­rul PCRM des­pre cel pe care astăzi îl com­pa­ră cu „şoa­re­ce­le Jer­ry” din cele­brul desen ani­mat, întrebându-se, tot­o­da­tă, de unde a luat aces­ta bani pen­tru „noua maşi­nă, casa cu trei nive­lu­ri şi alte bunu­ri”.

Răz­bo­i­ul din­tre Voro­nin şi Reşe­t­ni­cov a izbu­c­nit acum câte­va săp­tămâ­ni, după ce Reşe­t­ni­cov, împre­u­nă cu alţi 13 depu­ta­ţi, a pără­sit fra­cţiu­nea PCRM, for­mând Plat­for­ma Social-Democrată „Pen­tru Mol­do­va”. La înce­put de febru­a­rie 2016, Reşe­t­ni­cov i-a adre­sat lide­ru­lui PCRM o scri­soa­re des­chi­să, prin care i-a amin­tit aces­tu­ia des­pre mai mul­te păca­te din ulti­mii ani. În scri­soa­re, Reşe­t­ni­cov menţio­na: „Nu mă voi com­pa­ra cu dvs. la bogă­ţie, sun­tem din cate­go­rii de gre­u­ta­te dife­ri­te” – alu­zie la fap­tul că lide­rul PCRM ar avea o ave­re mult mai mare decât a sa.

ZdG a ana­li­zat ave­rea actu­a­lu­lui depu­tat, care se ara­tă a fi mai mare decât cea din decla­ra­ţi­i­le de ave­re depu­se, anu­al, de fun­cţio­na­rul Reşe­t­ni­cov. Depu­ta­tul, care a împli­nit recent 40 de ani, indi­că, în ulti­ma sa decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, cea pe 2014, o casă de locu­it de 189 m.p., un apar­ta­ment, două spa­ţii comer­ci­a­le şi un auto­mo­bil Land Rover Fre­e­lan­der 2. Nici Voro­nin nu o duce mai rău, fami­lia şi apro­pi­a­ţii săi ges­tionând ave­ri impre­sio­nan­te.

556-casa-resetnicovReşetnicov, deputatul din casa de lux a soacrei

Depu­ta­tul Reşe­t­ni­cov evi­tă să declare casa de lux din str. Dru­mul Vii­lor, în care, de fapt, locu­ieş­te de mai mulţi ani, împre­u­nă cu soţia şi fiul lor. Tere­nul şi casa în care stă fami­lia Reşe­t­ni­cov sunt înre­gis­tra­te pe nume­le Liud­mi­lei Daţ­co, mama Alei Reşetnicov-Daţco, soţia depu­ta­tu­lui. Imo­bi­lul a fost con­stru­it, potri­vit loca­ta­ri­lor din zonă, în 2007 — 2009, când Artur Reşe­t­ni­cov era direc­tor SIS. Date­le de la Cadas­tru con­fir­mă acest fapt.

Tere­nul pe care se îna­lţă casa a fost cum­pă­rat de Liud­mi­la Daţ­co pe 26 sep­tem­brie 2007, cu doar o lună îna­in­te ca Reşe­t­ni­cov să fie numit direc­tor SIS. La scurt timp, bunul imo­bil de pe acel teren a fost demo­lat, iar în 2008 — 2009, aco­lo a apă­rut o casă moder­nă, cu două nive­lu­ri, supra­ve­ghe­a­tă video. Procesul-verbal de rece­pţie fina­lă a imo­bi­lu­lui datea­ză din 31 decem­brie 2009, la trei luni de la demi­te­rea lui Reşe­t­ni­cov de la SIS. Aces­ta valo­rea­ză, cadas­tral, 1,9 mili­oa­ne de lei. Valoa­rea sa de pia­ţă este însă de pes­te 300 de mii de euro (6-7 mili­oa­ne de lei).

556-masinaLiud­mi­la Daţ­co, pe nume­le căre­ia este înre­gis­trat imo­bi­lul fami­li­ei Reşe­t­ni­cov, locu­ieş­te, de fapt, într-un apar­ta­ment modest, de 54,7 m.p., tot de pe Dru­mul Vii­lor, aflat la câte­va sute de metri de casă, fapt con­fir­mat inclu­siv de veci­nii săi de bloc.

Într-o dimi­nea­ţă, l-am sur­prins pe Artur Reşe­t­ni­cov ieşind din casa de pe nume­le soa­crei, la vola­nul unui Land Rover Disco­ve­ry Sport, maşi­nă care valo­rea­ză, con­form preţu­lui de pia­ţă, apro­xi­ma­tiv un mili­on de lei. Auto­mo­bi­lul, cel mai pro­ba­bil, se va regă­si în decla­ra­ţia de ave­re a poli­ti­cia­nu­lui pe anul 2015, fiind una din achi­zi­ţi­i­le sale recen­te.

556-casa-resetnicov-soacraÎncă în 2011, foto­gra­ful Con­stan­tin Gri­go­ri­ţă îl sur­prin­dea pe Reşe­t­ni­cov intrând în acest imo­bil, care, potri­vit acte­lor, apa­rţi­ne soa­crei sale, la vola­nul vechii sale maşi­ni, un Land Rover Fre­e­lan­der, cu ace­lea­şi nume­re de înma­tri­cu­la­re ca şi noua sa „biju­te­rie” pe patru roţi.

Casa cu trei niveluri, din declaraţii

Casa ce se regă­seş­te în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale poli­ti­cia­nu­lui nu este deloc mai modes­tă decât cea în care aces­ta locu­ieş­te. Afla­tă pe o stra­de­lă dintr-o zonă rezi­denţi­a­lă din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, ea are trei nive­lu­ri, iar la poar­tă, mai stă o cabi­nă pen­tru paz­ni­ci, cel mai pro­ba­bil, ampla­sa­tă încă pe când Reşe­t­ni­cov era şef la SIS şi bene­fi­cia de pază de stat.

556-casa-resetnicov-codruTere­nul şi casa au intrat în pose­sia fami­li­ei Reşe­t­ni­cov în 2003, atun­ci când, la doar 28 de ani, Artur era con­si­li­er juri­dic al lui Voro­nin. Veci­nii afir­mă că fami­lia Reşe­t­ni­cov a cum­pă­rat casa nefi­ni­sa­tă, iar la scurt timp a dat-o în exploa­ta­re şi s-a mutat în ea. Astăzi, potri­vit celor din zonă, imo­bi­lul înre­gis­trat pe nume­le soţi­lor Reşe­t­ni­cov este dat de aceş­tia în chi­rie, după ce a fost scos, fără suc­ces, la vân­za­re. Imo­bi­lul, con­form date­lor cadas­tra­le, are o supra­fa­ţă de 189 m.p. şi valo­rea­ză 660 mii de lei. În pre­zent, însă, preţul său de pia­ţă depă­şeş­te suma de 200 mii de euro (4-5 mili­oa­ne de lei).

556-casa-resetnicov2Pe când Reşe­t­ni­cov era în staff-ul preşe­din­te­lui Voro­nin, fami­lia sa a inves­tit şi într-un apar­ta­ment de pes­te 100 m. p. din str. Gre­no­ble. Con­trac­tul de inves­ti­ţie a fost sem­nat pe 31 octom­brie 2006, blo­cul fiind dat în exploa­ta­re în iulie 2009. Fami­lia Reşe­t­ni­cov, însă, a înre­gis­trat imo­bi­lul la orga­ne­le cadas­tra­le abia pes­te doi ani, în decem­brie 2011.

Tot în acea peri­oa­dă, mai exact pe 12 febru­a­rie 2007, soţii Reşe­t­ni­cov aleg să inves­teas­că şi în două spa­ţii comer­ci­a­le din str. Bucu­reş­ti, 90, unul de 71 m.p. şi altul de 36 m.p.. Valoa­rea cadas­tra­lă a aces­tor două încă­pe­ri este de pes­te 2,3 mili­oa­ne de lei.

556-resetnicov-notarFirma soţiei şi a soacrei, vânzări de 10 milioane

La aceas­tă adre­să, str. Bucu­reş­ti, 90, se află sedi­ul biro­u­lui nota­ri­al deţi­nut de Ala Reşe­t­ni­cov, cea care deţi­ne licenţă de notar din decem­brie 2003. În 2014, soţia poli­ti­cia­nu­lui a avut veni­tu­ri ofi­ci­a­le din aceas­tă acti­vi­ta­te de 900 mii de lei. Tot la aceas­tă adre­să, Ala Reşe­t­ni­cov a înre­gis­trat, în iunie 2003, fir­ma „Cansur-Com” SRL, care ges­tio­nea­ză agenţia de turism „Time Tra­vel”, cu acti­vi­tă­ţi de voiaj. Ala Reşe­t­ni­cov deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL-ului, pe care-l împar­te cu Vic­to­ria Boro­di­na. În 2012, con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, fir­ma a rapor­tat veni­tu­ri din vân­ză­ri de 8,66 mili­oa­ne de lei. Dar, în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov pen­tru 2010-2014 nu se regă­sesc infor­ma­ţii des­pre pro­fi­tul obţi­nut de fami­lia sa în urma acti­vi­tă­ţii aces­tei fir­me. În decla­ra­ţi­i­le din ulti­mii cin­ci ani, fami­lia Reşe­t­ni­cov ara­tă că a avut veni­tu­ri supli­men­ta­re, în afa­ra celor din sala­rii, doar din darea în aren­dă a unor încă­pe­ri, fără a menţio­na dacă este vor­ba des­pre aren­da casei din Codru, a apar­ta­men­tu­lui de pe str. Gre­no­ble sau a încă­pe­ri­lor nelo­ca­ti­ve de pe str. Bucu­reş­ti, aco­lo unde se află fir­ma şi biro­ul nota­ri­al ale soţi­ei.

Şi Liud­mi­la Daţ­co, soa­cra depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov, este fon­da­toa­re de fir­mă. Cel puţin în acte aceas­ta deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL „Geam­prest Grup”, spe­cia­li­zat în pro­du­ce­rea arti­co­le­lor din mate­ri­al plas­tic pen­tru con­stru­cţii. În 2012, fir­ma a rapor­tat un venit din vân­ză­ri de 1,6 mili­oa­ne de lei. În 2015, aceas­ta a câş­ti­gat şi două lici­ta­ţii publi­ce, de aproa­pe 120 mii de lei, orga­ni­za­te de Spi­ta­lul Mili­tar Cen­tral pen­tru monta­rea uşi­lor şi feres­tre­lor. Par­te­ne­rul soa­crei lui Reşe­t­ni­cov în aceas­tă afa­ce­re este Igor Tara­siuc, un pri­e­ten de fami­lie, care deţi­ne şi o cotă-parte din fir­ma SRL „Tar­di­as”, pro­pri­e­ta­ra clă­di­rii din str. Arme­neas­că 33/1, unde acti­vea­ză şi fir­ma „Geam­prest Grup”. Par­te­ne­rul lui Tara­siuc în aceas­tă afa­ce­re este Ser­giu Dia­co­nu, fost vice­mi­nis­tru de Inter­ne, iar ulte­ri­or, con­si­li­er al pre­mi­e­ru­lui Chi­ril Gabu­ri­ci.

556-sotii-resetnicov„Toate declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”

Artur Reşe­t­ni­cov a evi­tat să dis­cu­te des­pre ave­ri­le sale, pre­ci­zând însă că a indi­cat toa­te bunu­ri­le care-i apa­rţin în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. „Toa­te decla­ra­ţi­i­le sunt pe site-ul Par­la­men­tu­lui. Alte comen­ta­rii, mai ales la tele­fon, nu ofer. În decla­ra­ţii sunt indi­ca­te toa­te pro­pri­e­tă­ţi­le pe care tre­bu­ie să le declar”, ne-a zis aces­ta. „Decla­ra­ţi­i­le sunt publi­ce. Nu încer­ca­ţi să…”, a con­ti­nu­at Reşe­t­ni­cov. „Tot ce am de decla­rat, inte­re­se­le per­so­na­le, pro­pri­e­tă­ţi­le, sunt în decla­ra­ţie”. Pen­tru că a evi­tat dis­cu­ţia des­pre locu­inţa în care tră­ieş­te, am încer­cat să aflăm dacă a con­tri­bu­it la con­stru­cţia casei de pe Dru­mul Vii­lor, ridi­ca­tă pe când era şef la SIS. „Aşa dis­cu­ţii nu sunt pen­tru tele­fon”. I-am pro­pus să ne întâl­nim. „Când va fi momen­tul oport­un, o să ne întâl­nim”, a repli­cat el. L-am între­bat şi des­pre maşi­na sa, achi­zi­ţio­na­tă recent, la care făcea refe­ri­re şi Vla­di­mir Voro­nin. „Cu câte roţi? Faceţi un inte­ro­ga­to­riu? Decla­ra­ţi­i­le pe 2015 se depun până la 31 mar­tie 2016”, a menţio­nat Reşe­t­ni­cov, dând de înţe­les că auto­mo­bi­lul de lux se va regă­si în decla­ra­ţia de ave­re pe 2015. Des­pre fir­ma soţi­ei şi vân­ză­ri­le de 8,6 mili­oa­ne, Reşe­t­ni­cov, la fel, a evi­tat să dis­cu­te. „Acti­vi­ta­tea comer­ci­a­lă con­sti­tu­ie secret pro­te­jat, la care acce­sul este res­tri­cţio­nat. Vă doresc o sea­ră fru­moa­să”, ne-a urat depu­ta­tul, punând punct dis­cu­ţi­ei.

Pre­ci­zăm că, în ulti­ma cam­pa­nie elec­to­ra­lă, din noiem­brie 2014, fami­lia Reşe­t­ni­cov, afla­tă acum în con­flict des­chis cu lide­rul PCRM, Vla­di­mir Voro­nin, soa­cra lui Artur Reşe­t­ni­cov, Liud­mi­la Daţ­co, dar şi fra­te­le soţi­ei aces­tu­ia, Ale­xan­dr Daţ­co, au făcut dona­ţii în favoa­rea PCRM. Soţii Reşe­t­ni­cov au donat 118 mii de lei, soa­cra lui Artur Reşe­t­ni­cov, Liud­mi­la, anga­ja­ta unui birou nota­ri­al, cel mai pro­ba­bil al fii­cei – 5 mii de lei, iar Ale­xan­dr Daţ­co, cum­na­tul lui Reşe­t­ni­cov, anga­jat pe atun­ci la „Eco­re­cy­cle” SRL, care, în 2014, obţi­nu­se drep­tul exclu­siv de pres­ta­re a ser­vi­ci­i­lor de inte­res local public de ges­tio­na­re, rece­pţio­na­re, sor­ta­re, pre­lu­cra­re, depo­zi­ta­re, recu­pe­ra­re şi neu­tra­li­za­re a deşe­u­ri­lor soli­de mena­je­re şi pro­du­se­lor rezi­du­a­le simi­la­re pro­du­se de per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce pe teri­to­ri­ul mun. Bălţi, – alţi 10 mii de lei.

556-casa-resetnicov-ciocarliaCasele copiilor Voronin

Între­bă­ri­le adre­sa­te de fos­tul şef de stat ex-camaradului său, des­pre cum a obţi­nut aces­ta ave­rea de mili­oa­ne, sunt vala­bi­le şi în cazul său. Or, cât s-a aflat la şefia sta­tu­lui, Voro­nin, dar în spe­cial fami­lia sa, au acu­mu­lat o ave­re impre­sio­nan­tă. Dacă Vla­di­mir Voro­nin doar şi-a extins apar­ta­men­tul de pe str. S. Lazo, de la 130 la 230 de m.p., atun­ci copi­ii săi, în spe­cial Oleg Voro­nin, au dezvol­tat mai mul­te afa­ce­ri bănoa­se. Săp­tămâ­na tre­cu­tă, în atenţia publi­că au reve­nit pro­pri­e­tă­ţi­le fami­li­ei Voro­nin din str. Cio­câr­li­ei, fiind fil­ma­te cu o dro­nă de către acti­vis­tul Ana­tol Mătă­sa­ru. Infor­ma­ţi­i­le de la Cadas­tru con­fir­mă fap­tul că aco­lo deţi­ne un imo­bil luxos, de 259 m.p., Valen­ti­na Rusu-Voronin, fii­ca ex-preşedintelui, dar şi Ale­xei Voro­nin, nepo­tul aces­tu­ia. Casa lui Ale­xei, de 235 m.p., i-a fost dona­tă de tatăl său, Oleg, fiul lui Vla­di­mir Voro­nin, în mar­tie 2006. Imo­bi­le­le, ridi­ca­te la scurt timp după ce lide­rul PCRM deve­nea preşe­din­te, sunt ampla­sa­te pe tere­nu­ri de 1700 m.p. şi res­pec­tiv 3500 m.p. care, în mod nor­mal, pot găz­dui mai mul­te case. De obi­cei, pen­tru con­stru­cţia unei case de locu­it indi­vi­du­a­le în Chi­şi­nău se alo­că apro­xi­ma­tiv 600 m.p.. Recent, Vla­di­mir Voro­nin a con­fir­mat pen­tru pre­să că, pe acea stra­dă, au case copi­ii săi, Oleg şi Valen­ti­na. Veci­nii copi­i­lor lui Voro­nin sunt Ale­xan­dru Sis­te­rov, des­pre care Oleg spu­nea într-un inter­viu pen­tru VIP Maga­zin (2007) că-i cel mai bun pri­e­ten al său, şi Vic­tor Hvo­ros­to­vs­chi, preşe­din­te­le Fin­Com­Bank, un alt pri­e­ten recu­nos­cut al fiu­lui fos­tu­lui preşe­din­te.

556-casa-voronin1„Moşia” de pe terenul firmei familiei

Ima­gi­ni­le fil­ma­te cu dro­na (apa­rat de zbor fără pilot uman la bord, ghi­dat de la dis­tanţă sau cu pilot auto­mat) au sur­prins, pe lân­gă case­le copi­i­lor lide­ru­lui PCRM, alt imo­bil, de dimen­siu­ni imen­se, cu mai mul­te nive­lu­ri, cur­te impu­nă­toa­re, bazin şi con­stru­cţii adia­cen­te, de dimen­siu­ni mai mici. Con­stru­cţi­i­le care au cap­tat atenţia dro­nei nu sunt înre­gis­tra­te la orga­ne­le cadas­tra­le (!), semn că nu ar fi fost fini­sa­te, cel puţin ofi­ci­al. Aces­tea sunt ridi­ca­te pe un teren de pes­te 13 mii m.p. (1,3 ha), împă­rţit în 14 par­ce­le: 12 din ele au câte 550 m.p., una – 4300 m.p., iar o alta – 2700 m.p.

Cele 12 par­ce­le a câte 550 m.p. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) împre­u­nă cu 1600 m.p. din par­ce­la de 2700 m.p., sunt acum înre­gis­tra­te pe nume­le „Biotex-Com” SRL, afi­li­at fami­li­ei Voro­nin. Acest agent eco­no­mic deţi­ne, în aren­dă, aproa­pe 700 ha de pădu­re la Ţigan­ca şi Rot­un­da, lân­gă loca­li­ta­tea Tre­bu­je­ni din Orhei, pădu­re care, Voro­nin a recu­nos­cut public, apa­rţi­ne fami­li­ei sale. În acte, fir­ma este fon­da­tă de Mar­ga­ri­ta Mal­co­ci (tot ea admi­nis­tra­toa­re) şi Ange­la Scrip­ca­ru. Mal­co­ci a fost con­ta­bi­lă la „Biotex-Com”, iar în 2014, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a achitat-o, după ce pro­cu­ro­rii au acuzat-o că ar fi recurs la fal­su­ri pen­tru a intra în pose­sia acţiu­ni­lor fir­mei, deţi­nu­te de Ghen­a­die Scrip­ca­ru, fost body­gu­ard şi şofer al lui Oleg Voro­nin, omorât în cir­cum­stanţe sus­pec­te în mar­tie 2008. Cele­lal­te cote-părţi din lotul de 2700 m.p. apa­rţin unor apro­pi­a­ţi ai fami­li­ei Voro­nin sau unor locu­i­to­ri din zonă. Pe câte­va lotu­ri, exe­c­u­to­ri jude­că­to­reş­ti, dar şi CNA au apli­cat, în ult­mii ani, seches­tru.

Celă­lalt teren, de 4300 m.p., apa­rţi­ne Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău. Date­le cadas­tra­le ara­tă că aces­ta a fost dat în aren­dă fir­mei „Mold­con­struct Mar­ket” SRL (la care Oleg Voro­nin a acti­vat în cali­ta­te de eco­no­mist) în 2004 — 2009, iar astăzi, cel puţin con­form docu­men­te­lor, apa­rţi­ne, din nou, muni­ci­pa­li­tă­ţii. Pe 18 decem­brie 2015, „Mold­con­struct Mar­ket” SRL a fost radi­ată din regis­trul agenţi­lor eco­no­mi­ci, prin aso­ci­e­re cu o altă com­pa­nie.

286-oleg-voroninTerenurile, gajate pentru credite de milioane la banca familiei

Cu exce­pţia lotu­lui de 4300 m.p, reve­nit docu­men­tal în pose­sia auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, cele­lal­te par­ce­le care găz­du­iesc con­stru­cţi­i­le impre­sio­nan­te fil­ma­te de dro­nă, înre­gis­tra­te pe fir­ma „Biotex-Com” SRL, au fost gaja­te, toa­te în ace­ea­şi zi, acum două luni, pe 17 decem­brie 2015, la „Fin­Com­Bank”, pen­tru cre­di­te de mili­oa­ne de lei. Date­le de la Cadas­tru ara­tă că, toa­te cele 12 lotu­ri a câte 550 m.p. sunt puse în gaj în baza unui con­tract de ipo­te­că în sumă de 7 mili­oa­ne de lei.  La fel, şi cei 1600 m.p. ce-i revin fir­mei „Biotex-Com” din par­ce­la de 2700 m.p  au fost puși în gaj, în baza ace­lu­iași con­tract de ipo­te­că. Repre­zen­tan­ții Fin­Com­Bank nu au putut să ne ofe­re infor­ma­ții des­pre suma cre­di­tu­lui pen­tru care au fost gaja­te aces­te tere­nu­ri, pe motiv că infor­ma­ția con­sti­tu­ie “secret comer­ci­al”.

Fin­Com­Bank, insti­tu­ţia finan­ci­a­ră care a accep­tat aces­te tranza­cţii, îl are în cali­ta­te de preşe­din­te­le al Con­si­li­u­lui Băn­cii chiar pe Oleg Voro­nin. Tot­o­da­tă, preşe­din­te­le băn­cii este Vic­tor Hvo­ros­to­vs­chi, pri­e­te­nul şi veci­nul fiu­lui fos­tu­lui preşe­din­te. Fami­lia Voro­nin deţi­ne, sin­gu­ră, 20% din acţiu­ni­le aces­tei băn­ci. Cele­lal­te acţiu­ni apa­rţin apro­pi­a­ţi­lor fami­li­ei de pe str. Cio­câr­li­ei, fir­mei „Biotex-Com” (6,82%), dar şi Fon­du­lui ame­ri­can „Wes­tern NIS Enter­pri­se” (20,7%), bene­fi­ci­a­rul căru­ia este Guver­nul SUA.

Vla­di­mir Voro­nin, între­bat de Pro TV des­pre imo­bi­lul impu­nă­tor de pe tere­nul fir­me­lor fami­li­ei, a spus că nu are idee cui apa­rţi­ne. „Eu, când vizi­tez o dată, de două ori fami­lia copi­i­lor, întreb: Ce-i cu casa asta? Nu ştim. Nu con­stru­ieş­te nime­ni, nu se vede nime­ni. Cum poa­te să fie a mea casa? (zâm­beş­te) Nici­o­da­tă n-am con­stru­it în Chi­şi­nău casă. Şi de-amu nici n-am de gând să con­stru­iesc. Îi târ­ziu”.

Am încer­cat să vor­bim cu direc­toa­rea fir­mei „Biotex-Com” SRL, Mar­ga­ri­ta Mal­co­ci, însă, la tele­fo­nul com­pa­niei, ni s-a spus că aceas­ta este într-o depla­sa­re pes­te hota­re­le ţării şi că va reve­ni abia pes­te o lună. „Nime­ni nu vă poa­te spu­ne, doar ea. Suna­ţi pes­te o lună”, ne-a îndem­nat inter­lo­c­u­to­rul.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Valeria Fetelea

  Rese­t­ni­cov, voro­nin – putre­zi de boga­ti, in ce-a mai sara­ca tara din euro­pa…….

  • tarasov ion

   Comu­nis­tii par­ca lup­tau pt,cei saraci,dar fie Voroni,fie Rese­t­ni­kov numai comu­nis­ti nu sunt,ei sunt capi­ta­lis­ti si asta nu se potri­ves­te cu COMU­NIs­MUL de la PCRM,dar Voro­nin a pier­dut prin Rese­t­ni­kov un spon­sor vpt,PCRM,clar…

 2. =Catița din Limbari=

  Jos Pac­tul secret Ribbentrop-Molotov tâlhă­resc ocu­pant ruso-german fascist-comunist din 1939 !
  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – – —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Votea­ză Re-Unirea noas­tră cu Româ­nia Mare euro­pea­nă
  și Re-Venirea est-moldovenilor la Nor­ma­li­ta­te !
  Votea­ză Pro­iec­tul Națio­nal Uni­o­nist „Sfa­tul Țării-2″ din Chi­și­nău
  pen­tru Adu­na­rea Uni­o­niș­ti­lor din 27 mar­tie 2016 !
  For­mu­la­re pen­tru sem­nă­tu­ri aici –zia­rul Lite­ra­tu­ra și Arta din 25 Feb.2016.
  https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBa3JYWkctNWdBakU/view?pref=2&pli=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *