556-voronin-resetnicov

Războiul Voronin—Reşetnicov: Castelele de milioane ale familiei vs luxul din casa soacrei

Artur Reşe­t­ni­cov, fost frun­taş comu­nist, deve­nit recent, după cre­a­rea Plat­for­mei Social-Democrate „Pen­tru Mol­dova”, pro-european, se bucură de un trai de lux. Ale­sul popo­ru­lui con­duce un Land Rover Disco­very Sport, care valo­rează aproape 1 milion de lei, deţine două case de lux în Chi­şi­nău, un apar­ta­ment şi două spa­ţii comer­ci­ale în cen­trul Capi­ta­lei, care costă alte câteva mili­oane. Fami­lia Reşe­t­ni­cov locu­ieşte în unul din cele două imo­bile luxoase pe care depu­ta­tul le-a ridi­cat până la vâr­sta de 35 de ani, înre­gis­trat, însă, pe numele soa­crei sale, care, de fapt, locu­ieşte într-un apar­ta­ment modest, în apro­pi­ere. Toată ave­rea fami­liei Reşe­t­ni­cov a fost obţi­nută de cei doi soţi până în 2009, când Artur era unul din­tre apro­pi­a­ţii fos­tu­lui preşe­dinte, Vla­di­mir Voro­nin. Pe de altă parte, lide­rul PCRM locu­ieşte într-un apar­ta­ment de peste 200 m.p. De favo­ru­rile din peri­oada de preşe­dinţie a „bene­fi­ciat” mai mult fami­lia sa, care a pus mâna pe tere­nuri care găz­du­iesc con­stru­cţii impre­sio­nante, gajate în decem­brie 2015 la banca fami­liei con­tra unor cre­dite de mili­oane. Chiar şi „pala­tul” fil­mat cu o dronă, acum o săp­tămână, se îna­lţă pe un teren care, la fel, apa­rţine fir­mei fami­liei Voro­nin.

Vla­di­mir Voro­nin, fos­tul şef al fos­tu­lui comu­nist Artur Reşe­t­ni­cov, l-a între­bat public pe acesta, acum două săp­tămâni, cum a făcut avere actu­a­lul depu­tat din Plat­forma Social-Democrată „Pen­tru Mol­dova”. Voro­nin a uitat, însă, că bogă­ţi­ile fami­liei Reşe­t­ni­cov au fost dobân­dite anume în peri­oada în care Artur era sub pro­te­cţia sa, fiind în staff-ul pre­zi­denţial, iar ulte­rior, în 2007-2009, în frun­tea Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate (SIS).

Duelul declaraţiilor dintre doi foşti camarazi

În 2010, Voro­nin spu­nea că l-a des­co­pe­rit pe Reşe­t­ni­cov încă de pe când era stu­dent. Acesta a intrat în par­tid în 1998, iar ulte­rior, a deve­nit con­si­li­e­rul preşe­din­te­lui Voro­nin pe pro­bleme juri­dice. „Opt ani am lucrat împre­ună. Eram satis­fă­cut de acti­vi­ta­tea sa. E foarte bine pre­gă­tit, are gân­dire ana­li­tică”, spu­nea lide­rul PCRM des­pre cel pe care astăzi îl com­pară cu „şoa­re­cele Jerry” din cele­brul desen ani­mat, întrebându-se, tot­o­dată, de unde a luat acesta bani pen­tru „noua maşină, casa cu trei nive­luri şi alte bunuri”.

Răz­bo­iul din­tre Voro­nin şi Reşe­t­ni­cov a izbu­c­nit acum câteva săp­tămâni, după ce Reşe­t­ni­cov, împre­ună cu alţi 13 depu­taţi, a pără­sit fra­cţiu­nea PCRM, for­mând Plat­forma Social-Democrată „Pen­tru Mol­dova”. La înce­put de febru­a­rie 2016, Reşe­t­ni­cov i-a adre­sat lide­ru­lui PCRM o scri­soare des­chisă, prin care i-a amin­tit aces­tuia des­pre mai multe păcate din ulti­mii ani. În scri­soare, Reşe­t­ni­cov menţiona: „Nu mă voi com­para cu dvs. la bogă­ţie, sun­tem din cate­go­rii de gre­u­tate dife­rite” – alu­zie la fap­tul că lide­rul PCRM ar avea o avere mult mai mare decât a sa.

ZdG a ana­li­zat ave­rea actu­a­lu­lui depu­tat, care se arată a fi mai mare decât cea din decla­ra­ţi­ile de avere depuse, anual, de fun­cţio­na­rul Reşe­t­ni­cov. Depu­ta­tul, care a împli­nit recent 40 de ani, indică, în ultima sa decla­ra­ţie cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, cea pe 2014, o casă de locuit de 189 m.p., un apar­ta­ment, două spa­ţii comer­ci­ale şi un auto­mo­bil Land Rover Fre­e­lan­der 2. Nici Voro­nin nu o duce mai rău, fami­lia şi apro­pi­a­ţii săi ges­tionând averi impre­sio­nante.

556-casa-resetnicovReşetnicov, deputatul din casa de lux a soacrei

Depu­ta­tul Reşe­t­ni­cov evită să declare casa de lux din str. Dru­mul Vii­lor, în care, de fapt, locu­ieşte de mai mulţi ani, împre­ună cu soţia şi fiul lor. Tere­nul şi casa în care stă fami­lia Reşe­t­ni­cov sunt înre­gis­trate pe numele Liud­mi­lei Daţco, mama Alei Reşetnicov-Daţco, soţia depu­ta­tu­lui. Imo­bi­lul a fost con­struit, potri­vit loca­ta­ri­lor din zonă, în 2007 — 2009, când Artur Reşe­t­ni­cov era direc­tor SIS. Datele de la Cadas­tru con­firmă acest fapt.

Tere­nul pe care se îna­lţă casa a fost cum­pă­rat de Liud­mila Daţco pe 26 sep­tem­brie 2007, cu doar o lună îna­inte ca Reşe­t­ni­cov să fie numit direc­tor SIS. La scurt timp, bunul imo­bil de pe acel teren a fost demo­lat, iar în 2008 — 2009, acolo a apă­rut o casă modernă, cu două nive­luri, supra­ve­ghe­ată video. Procesul-verbal de rece­pţie finală a imo­bi­lu­lui datează din 31 decem­brie 2009, la trei luni de la demi­te­rea lui Reşe­t­ni­cov de la SIS. Acesta valo­rează, cadas­tral, 1,9 mili­oane de lei. Valoa­rea sa de piaţă este însă de peste 300 de mii de euro (6-7 mili­oane de lei).

556-masinaLiud­mila Daţco, pe numele căreia este înre­gis­trat imo­bi­lul fami­liei Reşe­t­ni­cov, locu­ieşte, de fapt, într-un apar­ta­ment modest, de 54,7 m.p., tot de pe Dru­mul Vii­lor, aflat la câteva sute de metri de casă, fapt con­fir­mat inclu­siv de veci­nii săi de bloc.

Într-o dimi­neaţă, l-am sur­prins pe Artur Reşe­t­ni­cov ieşind din casa de pe numele soa­crei, la vola­nul unui Land Rover Disco­very Sport, maşină care valo­rează, con­form preţu­lui de piaţă, apro­xi­ma­tiv un milion de lei. Auto­mo­bi­lul, cel mai pro­ba­bil, se va regăsi în decla­ra­ţia de avere a poli­ti­cia­nu­lui pe anul 2015, fiind una din achi­zi­ţi­ile sale recente.

556-casa-resetnicov-soacraÎncă în 2011, foto­gra­ful Con­stan­tin Gri­go­riţă îl sur­prin­dea pe Reşe­t­ni­cov intrând în acest imo­bil, care, potri­vit acte­lor, apa­rţine soa­crei sale, la vola­nul vechii sale maşini, un Land Rover Fre­e­lan­der, cu ace­leaşi numere de înma­tri­cu­lare ca şi noua sa „biju­te­rie” pe patru roţi.

Casa cu trei niveluri, din declaraţii

Casa ce se regă­seşte în decla­ra­ţi­ile de avere ale poli­ti­cia­nu­lui nu este deloc mai modestă decât cea în care acesta locu­ieşte. Aflată pe o stra­delă dintr-o zonă rezi­denţi­ală din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, ea are trei nive­luri, iar la poartă, mai stă o cabină pen­tru paz­nici, cel mai pro­ba­bil, ampla­sată încă pe când Reşe­t­ni­cov era şef la SIS şi bene­fi­cia de pază de stat.

556-casa-resetnicov-codruTere­nul şi casa au intrat în pose­sia fami­liei Reşe­t­ni­cov în 2003, atunci când, la doar 28 de ani, Artur era con­si­lier juri­dic al lui Voro­nin. Veci­nii afirmă că fami­lia Reşe­t­ni­cov a cum­pă­rat casa nefi­ni­sată, iar la scurt timp a dat-o în exploa­tare şi s-a mutat în ea. Astăzi, potri­vit celor din zonă, imo­bi­lul înre­gis­trat pe numele soţi­lor Reşe­t­ni­cov este dat de aceş­tia în chi­rie, după ce a fost scos, fără suc­ces, la vân­zare. Imo­bi­lul, con­form date­lor cadas­trale, are o supra­faţă de 189 m.p. şi valo­rează 660 mii de lei. În pre­zent, însă, preţul său de piaţă depă­şeşte suma de 200 mii de euro (4-5 mili­oane de lei).

556-casa-resetnicov2Pe când Reşe­t­ni­cov era în staff-ul preşe­din­te­lui Voro­nin, fami­lia sa a inves­tit şi într-un apar­ta­ment de peste 100 m. p. din str. Gre­no­ble. Con­trac­tul de inves­ti­ţie a fost sem­nat pe 31 octom­brie 2006, blo­cul fiind dat în exploa­tare în iulie 2009. Fami­lia Reşe­t­ni­cov, însă, a înre­gis­trat imo­bi­lul la orga­nele cadas­trale abia peste doi ani, în decem­brie 2011.

Tot în acea peri­oadă, mai exact pe 12 febru­a­rie 2007, soţii Reşe­t­ni­cov aleg să inves­tească şi în două spa­ţii comer­ci­ale din str. Bucu­reşti, 90, unul de 71 m.p. şi altul de 36 m.p.. Valoa­rea cadas­trală a aces­tor două încă­peri este de peste 2,3 mili­oane de lei.

556-resetnicov-notarFirma soţiei şi a soacrei, vânzări de 10 milioane

La această adresă, str. Bucu­reşti, 90, se află sediul biro­u­lui nota­rial deţi­nut de Ala Reşe­t­ni­cov, cea care deţine licenţă de notar din decem­brie 2003. În 2014, soţia poli­ti­cia­nu­lui a avut veni­turi ofi­ci­ale din această acti­vi­tate de 900 mii de lei. Tot la această adresă, Ala Reşe­t­ni­cov a înre­gis­trat, în iunie 2003, firma „Cansur-Com” SRL, care ges­tio­nează agenţia de turism „Time Tra­vel”, cu acti­vi­tăţi de voiaj. Ala Reşe­t­ni­cov deţine 50% din capi­ta­lul social al SRL-ului, pe care-l împarte cu Vic­to­ria Boro­dina. În 2012, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, firma a rapor­tat veni­turi din vân­zări de 8,66 mili­oane de lei. Dar, în decla­ra­ţi­ile de avere ale depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov pen­tru 2010-2014 nu se regă­sesc infor­ma­ţii des­pre pro­fi­tul obţi­nut de fami­lia sa în urma acti­vi­tă­ţii aces­tei firme. În decla­ra­ţi­ile din ulti­mii cinci ani, fami­lia Reşe­t­ni­cov arată că a avut veni­turi supli­men­tare, în afara celor din sala­rii, doar din darea în arendă a unor încă­peri, fără a menţiona dacă este vorba des­pre arenda casei din Codru, a apar­ta­men­tu­lui de pe str. Gre­no­ble sau a încă­pe­ri­lor nelo­ca­tive de pe str. Bucu­reşti, acolo unde se află firma şi biroul nota­rial ale soţiei.

Şi Liud­mila Daţco, soa­cra depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov, este fon­da­toare de firmă. Cel puţin în acte aceasta deţine 50% din capi­ta­lul social al SRL „Geam­prest Grup”, spe­cia­li­zat în pro­du­ce­rea arti­co­le­lor din mate­rial plas­tic pen­tru con­stru­cţii. În 2012, firma a rapor­tat un venit din vân­zări de 1,6 mili­oane de lei. În 2015, aceasta a câş­ti­gat şi două lici­ta­ţii publice, de aproape 120 mii de lei, orga­ni­zate de Spi­ta­lul Mili­tar Cen­tral pen­tru monta­rea uşi­lor şi feres­tre­lor. Par­te­ne­rul soa­crei lui Reşe­t­ni­cov în această afa­cere este Igor Tara­siuc, un pri­e­ten de fami­lie, care deţine şi o cotă-parte din firma SRL „Tar­dias”, pro­pri­e­tara clă­di­rii din str. Arme­nească 33/1, unde acti­vează şi firma „Geam­prest Grup”. Par­te­ne­rul lui Tara­siuc în această afa­cere este Ser­giu Dia­conu, fost vice­mi­nis­tru de Interne, iar ulte­rior, con­si­lier al pre­mi­e­ru­lui Chi­ril Gabu­rici.

556-sotii-resetnicov„Toate declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”

Artur Reşe­t­ni­cov a evi­tat să dis­cute des­pre ave­rile sale, pre­ci­zând însă că a indi­cat toate bunu­rile care-i apa­rţin în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. „Toate decla­ra­ţi­ile sunt pe site-ul Par­la­men­tu­lui. Alte comen­ta­rii, mai ales la tele­fon, nu ofer. În decla­ra­ţii sunt indi­cate toate pro­pri­e­tă­ţile pe care tre­buie să le declar”, ne-a zis acesta. „Decla­ra­ţi­ile sunt publice. Nu încer­caţi să…”, a con­ti­nuat Reşe­t­ni­cov. „Tot ce am de decla­rat, inte­re­sele per­so­nale, pro­pri­e­tă­ţile, sunt în decla­ra­ţie”. Pen­tru că a evi­tat dis­cu­ţia des­pre locu­inţa în care tră­ieşte, am încer­cat să aflăm dacă a con­tri­buit la con­stru­cţia casei de pe Dru­mul Vii­lor, ridi­cată pe când era şef la SIS. „Aşa dis­cu­ţii nu sunt pen­tru tele­fon”. I-am pro­pus să ne întâl­nim. „Când va fi momen­tul oportun, o să ne întâl­nim”, a repli­cat el. L-am între­bat şi des­pre maşina sa, achi­zi­ţio­nată recent, la care făcea refe­rire şi Vla­di­mir Voro­nin. „Cu câte roţi? Faceţi un inte­ro­ga­to­riu? Decla­ra­ţi­ile pe 2015 se depun până la 31 mar­tie 2016”, a menţio­nat Reşe­t­ni­cov, dând de înţe­les că auto­mo­bi­lul de lux se va regăsi în decla­ra­ţia de avere pe 2015. Des­pre firma soţiei şi vân­ză­rile de 8,6 mili­oane, Reşe­t­ni­cov, la fel, a evi­tat să dis­cute. „Acti­vi­ta­tea comer­ci­ală con­sti­tuie secret pro­te­jat, la care acce­sul este res­tri­cţio­nat. Vă doresc o seară fru­moasă”, ne-a urat depu­ta­tul, punând punct dis­cu­ţiei.

Pre­ci­zăm că, în ultima cam­pa­nie elec­to­rală, din noiem­brie 2014, fami­lia Reşe­t­ni­cov, aflată acum în con­flict des­chis cu lide­rul PCRM, Vla­di­mir Voro­nin, soa­cra lui Artur Reşe­t­ni­cov, Liud­mila Daţco, dar şi fra­tele soţiei aces­tuia, Ale­xandr Daţco, au făcut dona­ţii în favoa­rea PCRM. Soţii Reşe­t­ni­cov au donat 118 mii de lei, soa­cra lui Artur Reşe­t­ni­cov, Liud­mila, anga­jata unui birou nota­rial, cel mai pro­ba­bil al fii­cei – 5 mii de lei, iar Ale­xandr Daţco, cum­na­tul lui Reşe­t­ni­cov, anga­jat pe atunci la „Eco­re­cy­cle” SRL, care, în 2014, obţi­nuse drep­tul exclu­siv de pres­tare a ser­vi­ci­i­lor de inte­res local public de ges­tio­nare, rece­pţio­nare, sor­tare, pre­lu­crare, depo­zi­tare, recu­pe­rare şi neu­tra­li­zare a deşe­u­ri­lor solide mena­jere şi pro­du­se­lor rezi­du­ale simi­lare pro­duse de per­soane fizice şi juri­dice pe teri­to­riul mun. Bălţi, – alţi 10 mii de lei.

556-casa-resetnicov-ciocarliaCasele copiilor Voronin

Între­bă­rile adre­sate de fos­tul şef de stat ex-camaradului său, des­pre cum a obţi­nut acesta ave­rea de mili­oane, sunt vala­bile şi în cazul său. Or, cât s-a aflat la şefia sta­tu­lui, Voro­nin, dar în spe­cial fami­lia sa, au acu­mu­lat o avere impre­sio­nantă. Dacă Vla­di­mir Voro­nin doar şi-a extins apar­ta­men­tul de pe str. S. Lazo, de la 130 la 230 de m.p., atunci copiii săi, în spe­cial Oleg Voro­nin, au dezvol­tat mai multe afa­ceri bănoase. Săp­tămâna tre­cută, în atenţia publică au reve­nit pro­pri­e­tă­ţile fami­liei Voro­nin din str. Cio­câr­liei, fiind fil­mate cu o dronă de către acti­vis­tul Ana­tol Mătă­saru. Infor­ma­ţi­ile de la Cadas­tru con­firmă fap­tul că acolo deţine un imo­bil luxos, de 259 m.p., Valen­tina Rusu-Voronin, fiica ex-preşedintelui, dar şi Ale­xei Voro­nin, nepo­tul aces­tuia. Casa lui Ale­xei, de 235 m.p., i-a fost donată de tatăl său, Oleg, fiul lui Vla­di­mir Voro­nin, în mar­tie 2006. Imo­bi­lele, ridi­cate la scurt timp după ce lide­rul PCRM deve­nea preşe­dinte, sunt ampla­sate pe tere­nuri de 1700 m.p. şi res­pec­tiv 3500 m.p. care, în mod nor­mal, pot găz­dui mai multe case. De obi­cei, pen­tru con­stru­cţia unei case de locuit indi­vi­du­ale în Chi­şi­nău se alocă apro­xi­ma­tiv 600 m.p.. Recent, Vla­di­mir Voro­nin a con­fir­mat pen­tru presă că, pe acea stradă, au case copiii săi, Oleg şi Valen­tina. Veci­nii copi­i­lor lui Voro­nin sunt Ale­xan­dru Sis­te­rov, des­pre care Oleg spu­nea într-un inter­viu pen­tru VIP Maga­zin (2007) că-i cel mai bun pri­e­ten al său, şi Vic­tor Hvo­ros­to­vs­chi, preşe­din­tele Fin­Com­Bank, un alt pri­e­ten recu­nos­cut al fiu­lui fos­tu­lui preşe­dinte.

556-casa-voronin1„Moşia” de pe terenul firmei familiei

Ima­gi­nile fil­mate cu drona (apa­rat de zbor fără pilot uman la bord, ghi­dat de la dis­tanţă sau cu pilot auto­mat) au sur­prins, pe lângă casele copi­i­lor lide­ru­lui PCRM, alt imo­bil, de dimen­siuni imense, cu mai multe nive­luri, curte impu­nă­toare, bazin şi con­stru­cţii adia­cente, de dimen­siuni mai mici. Con­stru­cţi­ile care au cap­tat atenţia dro­nei nu sunt înre­gis­trate la orga­nele cadas­trale (!), semn că nu ar fi fost fini­sate, cel puţin ofi­cial. Aces­tea sunt ridi­cate pe un teren de peste 13 mii m.p. (1,3 ha), împă­rţit în 14 par­cele: 12 din ele au câte 550 m.p., una – 4300 m.p., iar o alta – 2700 m.p.

Cele 12 par­cele a câte 550 m.p. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) împre­ună cu 1600 m.p. din par­cela de 2700 m.p., sunt acum înre­gis­trate pe numele „Biotex-Com” SRL, afi­liat fami­liei Voro­nin. Acest agent eco­no­mic deţine, în arendă, aproape 700 ha de pădure la Ţiganca şi Rot­unda, lângă loca­li­ta­tea Tre­bu­jeni din Orhei, pădure care, Voro­nin a recu­nos­cut public, apa­rţine fami­liei sale. În acte, firma este fon­dată de Mar­ga­rita Mal­coci (tot ea admi­nis­tra­toare) şi Angela Scrip­caru. Mal­coci a fost con­ta­bilă la „Biotex-Com”, iar în 2014, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie a achitat-o, după ce pro­cu­ro­rii au acuzat-o că ar fi recurs la fal­suri pen­tru a intra în pose­sia acţiu­ni­lor fir­mei, deţi­nute de Ghen­a­die Scrip­caru, fost body­gu­ard şi şofer al lui Oleg Voro­nin, omorât în cir­cum­stanţe sus­pecte în mar­tie 2008. Cele­lalte cote-părţi din lotul de 2700 m.p. apa­rţin unor apro­pi­aţi ai fami­liei Voro­nin sau unor locu­i­tori din zonă. Pe câteva loturi, exe­c­u­tori jude­că­to­reşti, dar şi CNA au apli­cat, în ult­mii ani, seches­tru.

Celă­lalt teren, de 4300 m.p., apa­rţine Pri­mă­riei Chi­şi­nău. Datele cadas­trale arată că acesta a fost dat în arendă fir­mei „Mold­con­struct Mar­ket” SRL (la care Oleg Voro­nin a acti­vat în cali­tate de eco­no­mist) în 2004 — 2009, iar astăzi, cel puţin con­form docu­men­te­lor, apa­rţine, din nou, muni­ci­pa­li­tă­ţii. Pe 18 decem­brie 2015, „Mold­con­struct Mar­ket” SRL a fost radi­ată din regis­trul agenţi­lor eco­no­mici, prin aso­ci­ere cu o altă com­pa­nie.

286-oleg-voroninTerenurile, gajate pentru credite de milioane la banca familiei

Cu exce­pţia lotu­lui de 4300 m.p, reve­nit docu­men­tal în pose­sia auto­ri­tă­ţi­lor locale, cele­lalte par­cele care găz­du­iesc con­stru­cţi­ile impre­sio­nante fil­mate de dronă, înre­gis­trate pe firma „Biotex-Com” SRL, au fost gajate, toate în ace­eaşi zi, acum două luni, pe 17 decem­brie 2015, la „Fin­Com­Bank”, pen­tru cre­dite de mili­oane de lei. Datele de la Cadas­tru arată că, toate cele 12 loturi a câte 550 m.p. sunt puse în gaj în baza unui con­tract de ipo­tecă în sumă de 7 mili­oane de lei.  La fel, şi cei 1600 m.p. ce-i revin fir­mei „Biotex-Com” din par­cela de 2700 m.p  au fost puși în gaj, în baza ace­lu­iași con­tract de ipo­tecă. Repre­zen­tan­ții Fin­Com­Bank nu au putut să ne ofere infor­ma­ții des­pre suma cre­di­tu­lui pen­tru care au fost gajate aceste tere­nuri, pe motiv că infor­ma­ția con­sti­tuie “secret comer­cial”.

Fin­Com­Bank, insti­tu­ţia finan­ci­ară care a accep­tat aceste tranza­cţii, îl are în cali­tate de preşe­din­tele al Con­si­li­u­lui Băn­cii chiar pe Oleg Voro­nin. Tot­o­dată, preşe­din­tele băn­cii este Vic­tor Hvo­ros­to­vs­chi, pri­e­te­nul şi veci­nul fiu­lui fos­tu­lui preşe­dinte. Fami­lia Voro­nin deţine, sin­gură, 20% din acţiu­nile aces­tei bănci. Cele­lalte acţiuni apa­rţin apro­pi­a­ţi­lor fami­liei de pe str. Cio­câr­liei, fir­mei „Biotex-Com” (6,82%), dar şi Fon­du­lui ame­ri­can „Wes­tern NIS Enter­prise” (20,7%), bene­fi­ci­a­rul căruia este Guver­nul SUA.

Vla­di­mir Voro­nin, între­bat de Pro TV des­pre imo­bi­lul impu­nă­tor de pe tere­nul fir­me­lor fami­liei, a spus că nu are idee cui apa­rţine. „Eu, când vizi­tez o dată, de două ori fami­lia copi­i­lor, întreb: Ce-i cu casa asta? Nu ştim. Nu con­stru­ieşte nimeni, nu se vede nimeni. Cum poate să fie a mea casa? (zâm­beşte) Nici­o­dată n-am con­struit în Chi­şi­nău casă. Şi de-amu nici n-am de gând să con­stru­iesc. Îi târ­ziu”.

Am încer­cat să vor­bim cu direc­toa­rea fir­mei „Biotex-Com” SRL, Mar­ga­rita Mal­coci, însă, la tele­fo­nul com­pa­niei, ni s-a spus că aceasta este într-o depla­sare peste hota­rele ţării şi că va reveni abia peste o lună. „Nimeni nu vă poate spune, doar ea. Sunaţi peste o lună”, ne-a îndem­nat inter­lo­c­u­to­rul.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Vale­ria Fete­lea

  Rese­t­ni­cov, voro­nin – putrezi de bogati, in ce-a mai saraca tara din europa…….

  • tara­sov ion

   Comu­nis­tii parca lup­tau pt,cei saraci,dar fie Voroni,fie Rese­t­ni­kov numai comu­nisti nu sunt,ei sunt capi­ta­listi si asta nu se potri­veste cu COMU­NIs­MUL de la PCRM,dar Voro­nin a pier­dut prin Rese­t­ni­kov un spon­sor vpt,PCRM,clar…

 • =Catița din Lim­bari=

  Jos Pac­tul secret Ribbentrop-Molotov tâlhă­resc ocu­pant ruso-german fascist-comunist din 1939 !
  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – – —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Votează Re-Unirea noas­tră cu Româ­nia Mare euro­peană
  și Re-Venirea est-moldovenilor la Nor­ma­li­tate !
  Votează Pro­iec­tul Națio­nal Uni­o­nist „Sfa­tul Țării-2″ din Chi­și­nău
  pen­tru Adu­na­rea Uni­o­niș­ti­lor din 27 mar­tie 2016 !
  For­mu­lare pen­tru sem­nă­turi aici –zia­rul Lite­ra­tura și Arta din 25 Feb.2016.
  https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBa3JYWkctNWdBakU/view?pref=2&pli=1