Problemele cu legea din România ale soţiei unui deputat

Soţia proas­pă­tu­lui depu­tat libe­ral Iurie Chi­rin­ciuc, admi­nis­tra­toa­rea unei fir­me de pes­te Prut, care i-a adus ale­su­lui popo­ru­lui în ulti­mii doi ani veni­tu­ri de apro­xi­ma­tiv 300 de mii de lei, a fost con­dam­na­tă în Româ­nia la 8 luni de închi­soa­re cu sus­pen­da­re. Depu­ta­tul însă a decla­rat pen­tru ZdG că aceas­tă con­dam­na­re nu ar mai fi de actu­a­li­ta­te, pen­tru că a fost anu­la­tă de instanţe­le ierar­hic supe­ri­oa­re. Insti­tu­ţi­i­le abi­li­ta­te din Româ­nia, printr-un răs­puns ofi­ci­al ofe­rit reda­cţi­ei, ne-au comu­ni­cat însă că în dosa­rul soţi­ei depu­ta­tu­lui nu exis­tă o solu­ţie fina­lă.

Iurie Chi­rin­ciuc, depu­tat ales în noul Par­la­ment, este fon­da­tor a trei fir­me: „Euro­mo­bi­la Lux” SA, „Lefcons-Agro” şi „Euroa­tlant” SRL. În decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, depu­să la Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă (CEC) în cali­ta­te de can­di­dat elec­to­ral, el a mai indi­cat veni­tu­ri în ulti­mii doi ani de 73 de mii 080 lei româ­neş­ti (apro­xi­ma­tiv 300 mii MDL) de la fir­ma „Mol­da­com Grup” SRL, din Româ­nia, admi­nis­tra­tă de soţia sa, Tama­ra Chi­rin­ciuc.

Condamnată, pentru mobilă nedeclarată din San Marino

În mar­tie 2013, pre­sa de pes­te Prut anu­nţa că pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Iaşi au tri­mis în jude­ca­tă o feme­ie de 48 de ani, acu­za­tă de con­tra­ban­dă. Potri­vit anche­ta­to­ri­lor, cita­ţi de www.bzi.ro, feme­ia era Tama­ra Chi­rin­ciuc, care intra­se în vizo­rul legii după ce a achi­zi­ţio­nat mobi­lă din San Mari­no şi a vândut-o în Esto­nia, fără a achi­ta taxe­le vama­le. În rechi­zi­to­riu se menţio­nea­ză că Tama­ra Chi­rin­ciuc este admi­nis­tra­toa­rea SC „Mol­da­com Grup” SRL, iar pe 28 iunie 2010, a cum­pă­rat de la o soci­e­ta­te din San Mari­no, un stat neco­mu­ni­tar, mobi­li­er, pen­tru care a plătit 14.377 de euro. Ulte­ri­or, feme­ia a cău­tat să înstră­i­ne­ze mobi­la cum­pă­ra­tă din San Mari­no, deşi avea obli­ga­ţia să o declare la biro­ul vamal din Târgu-Mureş. Ea a iden­ti­fi­cat un cli­ent la Tal­linn, capi­ta­la Esto­ni­ei, vân­zând pro­du­se­le con­tra 70.000 de euro. Prin nede­cla­ra­rea vama­lă a mobi­li­e­ru­lui, aceas­ta a cau­zat un pre­ju­di­ciu de 76.000 de lei sta­tu­lui român, potri­vit pro­cu­ro­ri­lor. La audi­e­ri, aceas­ta a spus că prac­ti­că afa­ce­ri cu mobi­lă încă din 1990, potri­vit www.bzi.ro.

chirinciuc-2A urmat pro­ce­sul de jude­ca­tă. Pe 9 iulie 2014, Jude­că­to­ria Iaşi a emis o hotă­râre de con­dam­na­re a Tama­rei Chi­rin­ciuc, fiindu-i sta­bi­li­tă o pedeap­să de 8 luni de închi­soa­re, cu sus­pen­da­rea con­di­ţio­na­tă a exe­cu­tă­rii pedep­sei pe dura­ta unui ter­men de încer­ca­re de 2,8 ani.

În acest dosar, Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) şi Dire­cţia Gene­ra­lă Regio­na­lă a Finanţe­lor Publi­ce Iaşi (DGR a FPI) s-au con­sti­tu­it par­te civi­lă, iar instanţa a decis să obli­ge incul­pa­ta la pla­ta des­pă­gu­bi­ri­lor mate­ri­a­le în sumă de 14 878 de lei româ­neş­ti (apro­xi­ma­tiv 60 de mii MDL), repre­zen­tând TVA, la care se ada­u­gă dobân­da lega­lă şi pena­li­tă­ţi­le de întâr­zi­e­re, până la data achi­tă­rii inte­gra­le a debi­tu­lui. Jude­că­to­rii au mai decis să menţi­nă măsu­ra asi­gu­ra­to­rie a seches­tru­lui insti­tu­it în ianu­a­rie 2013 asu­pra imo­bi­lu­lui ce apa­rţi­ne incul­pa­tei Tama­ra Chi­rin­ciuc până la achi­ta­rea des­pă­gu­bi­ri­lor. Solu­ţia pro­nu­nţa­tă de Jude­că­to­ria Iaşi putea fi ata­ca­tă în decurs de 10 zile.

Chirinciuc: Nu este vorba de contrabandă

Soli­ci­tat de ZdG pen­tru a se pro­nu­nţa asu­pra pro­ble­me­lor soţi­ei sale cu legea din Româ­nia, Iurie Chi­rin­ciuc ne-a decla­rat că aces­tea ar fi de dome­ni­ul tre­cu­tu­lui şi că, la mij­loc, a fost, de fapt, o neînţe­le­ge­re. „Chestia-i foar­te sim­plă. Nu este un caz secret, pe care să nu poţi să-l afli. Cred că l-aţi găsit din inter­net. Noi avem acti­vi­ta­te cu mobi­la. Pro­du­cem mobi­lă. La soci­e­ta­te, am pri­mit mobi­lă de la un pro­du­că­tor din San Mari­no, care este un stat în stat (San Mari­no este situ­at în cen­trul Ita­li­ei, dar este stat inde­pen­dent, n.r.). Nu este ţară mem­bră a UE. Am pri­mit fac­tu­ra de la soci­e­ta­tea din San Mari­no şi am făcut reex­port mai depar­te. Pes­te jumă­ta­te de an, au venit de la Vama din Iaşi să ne între­be de ce nu am decla­rat acea fac­tu­ră. E o pro­ce­du­ră for­ma­lă. Nu-i vor­ba de con­tra­ban­dă sau de alte ches­tii. Pen­tru că fac­tu­ra era de pes­te 10 mii de euro, au decis să ini­ţie­ze un dosar penal. Acum, dosa­rul e cla­sat. Noi per­ma­nent avem de recu­pe­rat TVA de la sta­tul român. Dar, fap­tul a rămas fapt. Dosa­rul a rămas dosar. Nu e vreo pro­ble­mă”, ne-a spus Chi­rin­ciuc. I-am amin­tim aces­tu­ia că, în urmă cu câte­va luni, pe 9 iulie 2014, soţia sa era con­dam­na­tă în acest dosar. „Da, dar după aceas­ta a fost ata­ca­tă, iar urmă­toa­rea instanţă a anu­lat con­dam­na­rea. Nu-i vor­ba de con­tra­ban­dă”, a pre­ci­zat Chi­rin­ciuc. „Dacă ar fi ca toţi depu­ta­ţii, la fel ca mine, să vină cu gân­dul de a face ceva pen­tru popor, atun­ci într-adevăr s-ar pro­du­ce o schim­ba­re în ţara asta. Eu nu am venit pen­tru bani în poli­ti­că sau pen­tru a-mi pro­te­ja ave­rea. Ce am avut de făcut am făcut şi am o situ­a­ţie pros­pe­ră. Mă rog Dom­nu­lui numai de sănă­ta­te”, ne-a mai spus el.

După aceas­tă dis­cu­ţie, ZdG a con­tac­tat Dire­cţia Gene­ra­lă Regio­na­lă a Finanţe­lor Publi­ce Iaşi (DGR a FPI), dar şi Jude­că­to­ria Iaşi, pen­tru a afla sta­di­ul dosa­ru­lui Tama­rei Chi­rin­ciuc. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­ri­ei Iaşi au pre­ci­zat pen­tru ZdG că hotă­rârea pri­mei instanţe a fost ata­ca­tă cu apel şi de către Tama­ra Chi­rin­ciuc, şi de către ANAF, iar dosa­rul ar fi acum la Tri­bu­na­lul Iaşi, fără a pre­ci­za dacă Tri­bu­na­lul a emis sau nu o hotă­râre. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­ri­ei Iaşi ne-au mai spus că nu ne pot ofe­ri deta­lii pen­tru că nu sun­tem „jur­na­li­ş­ti acre­di­ta­ţi la Jude­că­to­ria Iaşi”. Repre­zen­tanţii Tri­bu­na­lu­lui nu au răs­puns la ape­lu­ri­le ZdG, deşi le-am tele­fo­nat zile la rând. Totu­şi, printr-un răs­puns ofi­ci­al ofe­rit pen­tru ZdG de către DGR a FPI, insti­tu­ţia ne-a infor­mat că „dosa­rul penal nu este solu­ţio­nat defi­ni­tiv (deci nu este fina­li­zat), urmând ca instanţa de con­trol judi­ci­ar com­pe­ten­tă să solu­ţio­ne­ze ape­lul pro­mo­vat de DGRFP Iaşi şi să se pro­nu­nţe printr-o deci­zie pena­lă“.

Con­form date­lor din regis­tre­le româ­neş­ti, „Mol­da­com Grup” SRL a fost fon­dat în 2000. Con­form date­lor de la Regis­trul Come­rţu­lui, fir­ma are ca dome­niu prin­ci­pal de acti­vi­ta­te come­rţul cu mobi­lă, covoa­re şi arti­co­le de ilu­mi­nat. Repre­zen­tanţii DGR a FPI ne-au comu­ni­cat că acest SRL ar fi fost lichi­dat în 2014, adi­că în peri­oa­da pro­ce­su­lui penal în care a fost impli­ca­tă Chi­rin­ciuc.

Cine este Iurie Chirinciuc?

Iurie Chi­rin­ciuc a can­di­dat la ale­ge­ri­le din 30 noiem­brie 2014 de pe locul 11 pe lis­te­le PL. Aces­ta este de pro­fe­sie eco­no­mist, iar în ulti­mii ani s-a evi­denţi­at în cali­ta­te de preşe­din­te al clu­bu­lui de fotbal din Divi­zia Naţio­na­lă, FC Cos­tu­le­ni din Unghe­ni. Recent, Chi­rin­ciuc a anu­nţat că se retra­ge din fun­cţia de preşe­din­te al echi­pei de fotbal, moti­vând cu fap­tul că are şanse rea­le să ajun­gă depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va.

Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi depu­să la CEC, Chi­rin­ciuc a avut în anii 2012-2013 veni­tu­ri în sumă de apro­xi­ma­tiv 700 de mii de lei. Aces­ta este direc­tor admi­nis­tra­tiv la fir­ma „Rovi­go” SRL, care deţi­ne salo­nul de mobi­lă ita­li­a­nă şi arti­co­le de inte­ri­or Cavio, din str. Calea Ieşi­lor 10-B, mun. Chi­şi­nău. Tot­o­da­tă, Chi­rin­ciuc are 50% din fir­ma „Euroa­tlant” SRL, care deţi­ne o fabri­că de mobi­lă la Unghe­ni, 72,8% din SA „Euro­mo­bi­la Lux”, de ase­me­nea cu afa­ce­ri cu mobi­lă, pre­cum şi 33% din fir­ma „Lefcons-Agro” SRL, spe­cia­li­za­tă în pro­du­ce­rea şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor agri­co­le. Soţia sa, Tama­ra Chi­rin­ciuc, este fon­da­toa­rea fir­mei „Euro­fruct” SRL, ală­tu­ri de Iurie Vra­bie, pre­zen­tat de pre­sa loca­lă drept unul din­tre cei mai pros­pe­ri oame­ni de afa­ce­ri din Unghe­ni. Fir­ma este înre­gis­tra­tă în satul Valea Mare, r. Unghe­ni, şi este spe­cia­li­za­tă în come­rţul şi cre­ş­te­rea pro­du­se­lor agri­co­le.

Iurie Chi­rin­ciuc deţi­ne, con­form pro­pri­ei decla­ra­ţii, un apar­ta­ment de 76 m.p. în Iaşi, o casă de locu­it de 255 m.p. în Chi­şi­nău şi mai mul­te lotu­ri de pământ: unul de 14 300 m.p. (teren agri­col) în satul Sâr­ca, comu­na Bălţa­ţi, judeţul Iaşi, altul de 4071 m.p. (teren intra­vi­lan cu con­stru­cţii, depo­zit admi­nis­tra­tiv) în s. Cris­teş­ti, comu­na Hol­bo­ca, judeţul Iaşi, un altul de 35180 m.p. (teren intra­vi­lan cu con­stru­cţii, depo­zit admi­nis­tra­tiv) în satul Corop­ce­ni, comu­na Cior­teş­ti, judeţul Iaşi, şi altul de 3700 m.p. în satul său de baş­ti­nă, Cos­tu­le­ni, Unghe­ni (teren intra­vi­lan cu casă părin­teas­că). Tot­o­da­tă, Chi­rin­ciuc con­du­ce un Lexus GX 470, fabri­cat în 2005.

disclaimerAcest articol este realizat în cadrul proiectului „Contribuţia Societăţii Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupţie în Moldova”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele financiare ale Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene şi/sau ale Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF).

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. mde...

    Nu am putut sa nu observ: Cum totu­si o chea­ma pe sotia depu­ta­tu­lui ?
    in scri­soa­re este: Tama­ra Chi­fi­riuc, iar aici din cite se vede este Tama­ra Chi­rin­ciuc.

    Este o gre­sea­la teh­ni­ca sau una inten­tio­na­ta ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *