chirinciuc-1

Problemele cu legea din România ale soţiei unui deputat

Soţia proas­pă­tu­lui depu­tat libe­ral Iurie Chi­rin­ciuc, admi­nis­tra­toa­rea unei firme de peste Prut, care i-a adus ale­su­lui popo­ru­lui în ulti­mii doi ani veni­turi de apro­xi­ma­tiv 300 de mii de lei, a fost con­dam­nată în Româ­nia la 8 luni de închi­soare cu sus­pen­dare. Depu­ta­tul însă a decla­rat pen­tru ZdG că această con­dam­nare nu ar mai fi de actu­a­li­tate, pen­tru că a fost anu­lată de instanţele ierar­hic supe­ri­oare. Insti­tu­ţi­ile abi­li­tate din Româ­nia, printr-un răs­puns ofi­cial ofe­rit reda­cţiei, ne-au comu­ni­cat însă că în dosa­rul soţiei depu­ta­tu­lui nu există o solu­ţie finală.

Iurie Chi­rin­ciuc, depu­tat ales în noul Par­la­ment, este fon­da­tor a trei firme: „Euro­mo­bila Lux” SA, „Lefcons-Agro” şi „Euroa­tlant” SRL. În decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, depusă la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC) în cali­tate de can­di­dat elec­to­ral, el a mai indi­cat veni­turi în ulti­mii doi ani de 73 de mii 080 lei româ­neşti (apro­xi­ma­tiv 300 mii MDL) de la firma „Mol­da­com Grup” SRL, din Româ­nia, admi­nis­trată de soţia sa, Tamara Chi­rin­ciuc.

Condamnată, pentru mobilă nedeclarată din San Marino

În mar­tie 2013, presa de peste Prut anu­nţa că pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Iaşi au tri­mis în jude­cată o femeie de 48 de ani, acu­zată de con­tra­bandă. Potri­vit anche­ta­to­ri­lor, citaţi de www.bzi.ro, femeia era Tamara Chi­rin­ciuc, care intrase în vizo­rul legii după ce a achi­zi­ţio­nat mobilă din San Marino şi a vândut-o în Esto­nia, fără a achita taxele vamale. În rechi­zi­to­riu se menţio­nează că Tamara Chi­rin­ciuc este admi­nis­tra­toa­rea SC „Mol­da­com Grup” SRL, iar pe 28 iunie 2010, a cum­pă­rat de la o soci­e­tate din San Marino, un stat neco­mu­ni­tar, mobi­lier, pen­tru care a plătit 14.377 de euro. Ulte­rior, femeia a cău­tat să înstră­i­neze mobila cum­pă­rată din San Marino, deşi avea obli­ga­ţia să o declare la biroul vamal din Târgu-Mureş. Ea a iden­ti­fi­cat un cli­ent la Tal­linn, capi­tala Esto­niei, vân­zând pro­du­sele con­tra 70.000 de euro. Prin nede­cla­ra­rea vamală a mobi­li­e­ru­lui, aceasta a cau­zat un pre­ju­di­ciu de 76.000 de lei sta­tu­lui român, potri­vit pro­cu­ro­ri­lor. La audi­eri, aceasta a spus că prac­tică afa­ceri cu mobilă încă din 1990, potri­vit www.bzi.ro.

chirinciuc-2A urmat pro­ce­sul de jude­cată. Pe 9 iulie 2014, Jude­că­to­ria Iaşi a emis o hotă­râre de con­dam­nare a Tama­rei Chi­rin­ciuc, fiindu-i sta­bi­lită o pedeapsă de 8 luni de închi­soare, cu sus­pen­da­rea con­di­ţio­nată a exe­cu­tă­rii pedep­sei pe durata unui ter­men de încer­care de 2,8 ani.

În acest dosar, Agenţia Naţio­nală de Admi­nis­trare Fis­cală (ANAF) şi Dire­cţia Gene­rală Regio­nală a Finanţe­lor Publice Iaşi (DGR a FPI) s-au con­sti­tuit parte civilă, iar instanţa a decis să oblige incul­pata la plata des­pă­gu­bi­ri­lor mate­ri­ale în sumă de 14 878 de lei româ­neşti (apro­xi­ma­tiv 60 de mii MDL), repre­zen­tând TVA, la care se ada­ugă dobânda legală şi pena­li­tă­ţile de întâr­zi­ere, până la data achi­tă­rii inte­grale a debi­tu­lui. Jude­că­to­rii au mai decis să menţină măsura asi­gu­ra­to­rie a seches­tru­lui insti­tuit în ianu­a­rie 2013 asu­pra imo­bi­lu­lui ce apa­rţine incul­pa­tei Tamara Chi­rin­ciuc până la achi­ta­rea des­pă­gu­bi­ri­lor. Solu­ţia pro­nu­nţată de Jude­că­to­ria Iaşi putea fi ata­cată în decurs de 10 zile.

Chirinciuc: Nu este vorba de contrabandă

Soli­ci­tat de ZdG pen­tru a se pro­nu­nţa asu­pra pro­ble­me­lor soţiei sale cu legea din Româ­nia, Iurie Chi­rin­ciuc ne-a decla­rat că aces­tea ar fi de dome­niul tre­cu­tu­lui şi că, la mij­loc, a fost, de fapt, o neînţe­le­gere. „Chestia-i foarte sim­plă. Nu este un caz secret, pe care să nu poţi să-l afli. Cred că l-aţi găsit din inter­net. Noi avem acti­vi­tate cu mobila. Pro­du­cem mobilă. La soci­e­tate, am pri­mit mobilă de la un pro­du­că­tor din San Marino, care este un stat în stat (San Marino este situat în cen­trul Ita­liei, dar este stat inde­pen­dent, n.r.). Nu este ţară mem­bră a UE. Am pri­mit fac­tura de la soci­e­ta­tea din San Marino şi am făcut reex­port mai departe. Peste jumă­tate de an, au venit de la Vama din Iaşi să ne întrebe de ce nu am decla­rat acea fac­tură. E o pro­ce­dură for­mală. Nu-i vorba de con­tra­bandă sau de alte ches­tii. Pen­tru că fac­tura era de peste 10 mii de euro, au decis să ini­ţieze un dosar penal. Acum, dosa­rul e cla­sat. Noi per­ma­nent avem de recu­pe­rat TVA de la sta­tul român. Dar, fap­tul a rămas fapt. Dosa­rul a rămas dosar. Nu e vreo pro­blemă”, ne-a spus Chi­rin­ciuc. I-am amin­tim aces­tuia că, în urmă cu câteva luni, pe 9 iulie 2014, soţia sa era con­dam­nată în acest dosar. „Da, dar după aceasta a fost ata­cată, iar urmă­toa­rea instanţă a anu­lat con­dam­na­rea. Nu-i vorba de con­tra­bandă”, a pre­ci­zat Chi­rin­ciuc. „Dacă ar fi ca toţi depu­ta­ţii, la fel ca mine, să vină cu gân­dul de a face ceva pen­tru popor, atunci într-adevăr s-ar pro­duce o schim­bare în ţara asta. Eu nu am venit pen­tru bani în poli­tică sau pen­tru a-mi pro­teja ave­rea. Ce am avut de făcut am făcut şi am o situ­a­ţie pros­peră. Mă rog Dom­nu­lui numai de sănă­tate”, ne-a mai spus el.

După această dis­cu­ţie, ZdG a con­tac­tat Dire­cţia Gene­rală Regio­nală a Finanţe­lor Publice Iaşi (DGR a FPI), dar şi Jude­că­to­ria Iaşi, pen­tru a afla sta­diul dosa­ru­lui Tama­rei Chi­rin­ciuc. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­riei Iaşi au pre­ci­zat pen­tru ZdG că hotă­rârea pri­mei instanţe a fost ata­cată cu apel şi de către Tamara Chi­rin­ciuc, şi de către ANAF, iar dosa­rul ar fi acum la Tri­bu­na­lul Iaşi, fără a pre­ciza dacă Tri­bu­na­lul a emis sau nu o hotă­râre. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­riei Iaşi ne-au mai spus că nu ne pot oferi deta­lii pen­tru că nu sun­tem „jur­na­li­şti acre­di­taţi la Jude­că­to­ria Iaşi”. Repre­zen­tanţii Tri­bu­na­lu­lui nu au răs­puns la ape­lu­rile ZdG, deşi le-am tele­fo­nat zile la rând. Totuşi, printr-un răs­puns ofi­cial ofe­rit pen­tru ZdG de către DGR a FPI, insti­tu­ţia ne-a infor­mat că „dosa­rul penal nu este solu­ţio­nat defi­ni­tiv (deci nu este fina­li­zat), urmând ca instanţa de con­trol judi­ciar com­pe­tentă să solu­ţio­neze ape­lul pro­mo­vat de DGRFP Iaşi şi să se pro­nu­nţe printr-o deci­zie penală“.

Con­form date­lor din regis­trele româ­neşti, „Mol­da­com Grup” SRL a fost fon­dat în 2000. Con­form date­lor de la Regis­trul Come­rţu­lui, firma are ca dome­niu prin­ci­pal de acti­vi­tate come­rţul cu mobilă, covoare şi arti­cole de ilu­mi­nat. Repre­zen­tanţii DGR a FPI ne-au comu­ni­cat că acest SRL ar fi fost lichi­dat în 2014, adică în peri­oada pro­ce­su­lui penal în care a fost impli­cată Chi­rin­ciuc.

Cine este Iurie Chirinciuc?

Iurie Chi­rin­ciuc a can­di­dat la ale­ge­rile din 30 noiem­brie 2014 de pe locul 11 pe lis­tele PL. Acesta este de pro­fe­sie eco­no­mist, iar în ulti­mii ani s-a evi­denţiat în cali­tate de preşe­dinte al clu­bu­lui de fotbal din Divi­zia Naţio­nală, FC Cos­tu­leni din Ungheni. Recent, Chi­rin­ciuc a anu­nţat că se retrage din fun­cţia de preşe­dinte al echi­pei de fotbal, moti­vând cu fap­tul că are şanse reale să ajungă depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­dova.

Con­form decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi depusă la CEC, Chi­rin­ciuc a avut în anii 2012-2013 veni­turi în sumă de apro­xi­ma­tiv 700 de mii de lei. Acesta este direc­tor admi­nis­tra­tiv la firma „Rovigo” SRL, care deţine salo­nul de mobilă ita­li­ană şi arti­cole de inte­rior Cavio, din str. Calea Ieşi­lor 10-B, mun. Chi­şi­nău. Tot­o­dată, Chi­rin­ciuc are 50% din firma „Euroa­tlant” SRL, care deţine o fabrică de mobilă la Ungheni, 72,8% din SA „Euro­mo­bila Lux”, de ase­me­nea cu afa­ceri cu mobilă, pre­cum şi 33% din firma „Lefcons-Agro” SRL, spe­cia­li­zată în pro­du­ce­rea şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor agri­cole. Soţia sa, Tamara Chi­rin­ciuc, este fon­da­toa­rea fir­mei „Euro­fruct” SRL, ală­turi de Iurie Vra­bie, pre­zen­tat de presa locală drept unul din­tre cei mai pros­peri oameni de afa­ceri din Ungheni. Firma este înre­gis­trată în satul Valea Mare, r. Ungheni, şi este spe­cia­li­zată în come­rţul şi cre­ş­te­rea pro­du­se­lor agri­cole.

Iurie Chi­rin­ciuc deţine, con­form pro­priei decla­ra­ţii, un apar­ta­ment de 76 m.p. în Iaşi, o casă de locuit de 255 m.p. în Chi­şi­nău şi mai multe loturi de pământ: unul de 14 300 m.p. (teren agri­col) în satul Sârca, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, altul de 4071 m.p. (teren intra­vi­lan cu con­stru­cţii, depo­zit admi­nis­tra­tiv) în s. Cris­teşti, comuna Hol­boca, judeţul Iaşi, un altul de 35180 m.p. (teren intra­vi­lan cu con­stru­cţii, depo­zit admi­nis­tra­tiv) în satul Corop­ceni, comuna Cior­teşti, judeţul Iaşi, şi altul de 3700 m.p. în satul său de baş­tină, Cos­tu­leni, Ungheni (teren intra­vi­lan cu casă părin­tească). Tot­o­dată, Chi­rin­ciuc con­duce un Lexus GX 470, fabri­cat în 2005.

disclaimerAcest articol este realizat în cadrul proiectului „Contribuţia Societăţii Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupţie în Moldova”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele financiare ale Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene şi/sau ale Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF).

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.