(doc) Noua casă a gheretelor „Coffee Time”

Fir­ma „Ede­ra Trio”, ges­tio­na­ra mai mul­tor ghe­re­te „Coffee Time”, des­pre care ZdG a scris că are adre­sa juri­di­că în apar­ta­men­tul soa­crei lui Luci­an Chir­toa­că, fra­te­le pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toa­că, recent, a tre­cut în casă nouă. Fir­ma „s-a sta­bi­lit” într-o casă par­ti­cu­la­ră, înre­gis­tra­tă pe nume­le unor per­soa­ne care ofe­ră, con­tra cost, ser­vi­cii de închi­ri­e­re a adre­se­lor juri­di­ce. 150 de euro ne-a cerut şi nouă pro­pri­e­ta­rul imo­bi­lu­lui în care este înre­gis­tra­tă fir­ma „Ede­ra Trio” pen­tru a înre­gis­tra un SRL în imo­bi­lul res­pec­tiv. Între timp, în oraş apar tot mai mul­te ghe­re­te „Coffee Time”, înre­gis­tra­te pe nume­le a două fir­me cu isto­rie şi pre­zent comun: „Ede­ra Trio” şi „Uni­ca­fe”. Ambe­le îşi au adre­sa fizi­că în două biro­u­ri veci­ne, închi­ri­a­te pe str. Vlai­cu Pâr­că­lab 45, aco­lo unde, ade­sea, poa­te fi văzut şi Luci­an Chir­toa­că.

La sfârşit de ianu­a­rie 2016, ZdG scria că „Ede­ra Trio” SRL, care a ampla­sat mai mul­te tone­te „Coffee Time” în Chi­şi­nău, are adre­sa juri­di­că într-un apar­ta­ment din bd. Mir­cea cel Bătrân, care, con­form date­lor de la Cadas­tru, apa­rţi­ne Emi­li­ei Cru­du, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Luci­an, fra­te­le pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău. În arti­col erau dez­vă­lu­i­te şi deta­lii dintr-un dosar penal în care acest SRL figu­ra, împre­u­nă cu alte fir­me ges­tio­na­te de apro­pi­a­ţi ai fami­li­ei Chir­toa­că, inclu­siv sim­pa­ti­zanţi PL, sau par­te­ne­ri de afa­ce­ri ai lide­ru­lui for­ma­ţiu­nii, Mihai Ghim­pu.

Cum a ajuns „Coffee Time” în casa familiei Gheceanu

La scurt timp după publi­ca­re, „Ede­ra IMG_0113Trio” SRL şi-a schim­bat, iară­şi, adre­sa juri­di­că. Dacă în ianu­a­rie 2016 tre­cea în apar­ta­men­tul soa­crei lui Luci­an Chir­toa­că, recent, aceas­ta a ajuns într-o casă par­ti­cu­la­ră, con­stru­i­tă în 2015 pe str. Petro­da­va (sec­to­rul Cio­ca­na). Pro­pri­e­ta­rii casei sunt Mar­ga­ri­ta şi Ser­giu Ghe­cea­nu, care, apa­rent, nu au nicio legă­tu­ră cu fami­li­i­le Crudu-Chirtoacă și nici cu fir­ma pe care o găz­du­iesc. Ser­giu Ghe­cea­nu, pro­pri­e­ta­rul casei în care anunt 400şi-a schim­bat adre­sa juri­di­că fir­ma „Ede­ra Trio”, este şi el fon­da­tor al câtor­va fir­me. Aces­tea, însă, nu au legă­tu­ri cu „Ede­ra Trio” sau cu pro­pri­e­ta­rii ei ofi­ci­a­li. Expli­ca­ţia am găsit-o însă pe un site de soci­a­li­za­re, dar şi pe cel al unei fir­me pe care o deţin, unde soţii Ghe­cea­nu anu­nţă că ofe­ră agenţi­lor eco­no­mi­ci, pe lân­gă ser­vi­cii con­ta­bi­le, adre­se juri­di­ce (de cores­pon­denţă). L-am sunat pe Ser­giu Ghe­cea­nu, spunându-i că vrem să ne des­chi­dem o fir­mă şi că avem nevo­ie de adre­să juri­di­că. „Da, cos­tă 150 de euro. Plăti­ţi o sin­gu­ră dată”, ne-a spus aces­ta, pre­ci­zând că ne poa­te ofe­ri mai mul­te adre­se la Cio­ca­na: trei pe bd. Mir­cea cel Bătrân, una pe str. Igor Vie­ru şi una pe str. Petro­da­va, unde este înre­gis­tra­tă şi fir­ma „Ede­ra Trio”. La toa­te aces­te adre­se, fami­lia Ghe­cea­nu deţi­ne bunu­ri imo­bi­le.

Pes­te câte­va zile, l-am sunat repe­tat pe Ser­giu Ghe­cea­nu, de aceas­tă dată spunându-i că sun­tem de la ZdG. L-am între­bat cum a ajuns fir­ma „Ede­ra Trio” să aibă adre­sa juri­di­că în casa sa, dar şi cine este repre­zen­tan­tul fir­mei care l-a con­tac­tat: „Nu cunosc. Puteţi nota un tele­fon?”, ne-a zis el, ini­ţi­al. Ulte­ri­or, însă, după ce a înce­put să ne dic­te­ze numă­rul, pre­ci­zând că nu cunoa­ş­te al cui tele­fon ni-l ofe­ră, s-a oprit după doar patru cifre, 0695…, zicând că „s-o şters infor­ma­ţia”. „Am vrut să vă dau numă­rul unui domn, dar văd că nu este. Mă scu­za­ţi, o zi bună!”, ne-a zis el şi a închis.

Pes­te câte­va minu­te, i-am tele­fo­nat iară­şi, 560-sergiu-si-margarita-gheceanuinsis­tând să aflăm dacă se cunoa­ş­te cu fami­lia Cru­du sau măcar cu pro­pri­e­ta­rii din acte ai „Ede­ra Trio”. „Acum 10 ani, când am lucrat în alt loc, am auzit de fami­lia Cru­du, dar de care Cru­du aveţi în vede­re, nu cunosc. Îs mulţi Cru­du”, ne-a spus Ghe­cea­nu. Des­pre fami­lia Cru­du nu cunosc nimic în afa­ră de infor­ma­ţia pe care mi-aţi dat-o acum”, a insis­tat Ghe­cea­nu. Între­bat cum, totu­şi, au ajuns repre­zen­tanţii „Ede­ra Trio” să-şi trea­că adre­sa fir­mei în casa sa, el ne-a spus că asta ţine de „ches­ti­i­le sale per­so­na­le” şi că nu înţe­le­ge unde vrem să ajun­gem. Pen­tru a dis­cu­ta, ne-a cerut mai mul­te deta­lii des­pre fir­mă, ce-i cu ea, de ce ZdG o cau­tă. „Pe Luci­an Chir­toa­că nu-l cunosc, nu cunosc situ­a­ţia fir­mei… Nici nu m-a inte­re­sat. A par­ve­nit o rugă­min­te de la X, nu vă pot da nume­le, că nu i-am stu­di­at bule­ti­nul. Nu eu am făcut acte­le. Eu nu cunosc nimic mai mult”, a con­ti­nu­at aces­ta.

„Coffee Time” şi două firme cu istorie comună

Am încer­cat să vor­bim cu Aure­liu Popo­vi­ci, lucianvorever 400fon­da­to­rul din acte al „Ede­ra Trio”, şi cu Anas­ta­sia Cea­mi­an, admi­nis­tra­toa­rea, din acte, a fir­mei, des­pre schim­ba­rea adre­sei. Popo­vi­ci nu ne-a răs­puns la tele­fon, iar Cea­mi­an a răs­puns, când, însă, a auzit cine sun­tem şi ce vrem să aflăm, ne-a spus să reve­nim, deo­a­re­ce ar fi în şedinţă. Mai târ­ziu, inclu­siv pes­te câte­va zile, nu ne-a mai răs­puns.

Între timp, pe stră­zi­le din Chi­şi­nău, con­ti­nuă să apa­ră tone­te (ghe­re­te) „Coffee Time”. Deşi au exact ace­lea­şi carac­te­ris­ti­ci, inclu­siv ace­la­şi logo şi nume, aces­tea vând cafea prin inter­me­di­ul a două fir­me, „Ede­ra Trio” şi „Uni­ca­fe” SRL, des­pre care scri­am acum două luni că, ală­tu­ri de alte fir­me, inclu­siv „Ede­ra Trio”, figu­rea­ză într-un dosar penal pen­tru eva­ziu­ne fis­ca­lă. Pro­cu­ro­rii anche­tau fir­me­le „Aldo­ra Art”, „Anda” (fir­ma ofi­ci­a­lă a fami­li­ei Chir­toa­că), „Ede­ra Trio”, „Uni­ca­fe” şi „Gran­com­pol” (fir­ma fami­li­ei Cru­du), care, potri­vit unor pro­be din dosar, erau ges­tio­na­te de con­ta­bi­lul Dumi­tru Camer­zan, care pri­mea indi­ca­ţii prin Sky­pe de la „luci­an­fo­re­ver”, care, au sta­bi­lit pro­cu­ro­rii, era Luci­an Chir­toa­că.

„Nu, nu este el proprietarul firmei”

„Uni­ca­fe” şi „Ede­ra Trio” au ampla­sat bonuri 400tone­te în Chi­şi­nău în baza unor dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” sem­na­te de pri­ma­rul Dorin Chir­toa­că. Deşi mai mul­te dis­po­zi­ţii au fost anu­la­te de instanţa de jude­ca­tă, tone­te­le nu au fost demon­ta­te. Dacă acum două luni scri­am des­pre rela­ţi­i­le din­tre „Ede­ra Trio” şi fami­li­i­le Crudu-Chirtoacă, astăzi con­sta­tăm că şi „Uni­ca­fe”, pe lân­gă fap­tul că figu­rea­ză în dosa­rul penal ală­tu­ri de „Ede­ra Trio”, are legă­tu­ri cu aceas­ta. Ast­fel, aşa cum spun date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, fir­ma a fost fon­da­tă în 2012, de Vlad Maghe­rea, care a fost, timp de doi ani, admi­nis­tra­tor al „Ede­ra Trio”. În 2014, fon­da­tor a deve­nit Maxim Con­dra­ti­ev, iar admi­nis­tra­tor – Adri­an For­nea. În 2015, SRL-ul şi-a schim­bat iară­şi admi­nis­tra­to­rul, fiind numit în aceas­tă fun­cţie un alt tânăr, stu­den­tul Ale­xan­dru Bâtă. Fir­ma are adre­sa juri­di­că într-un apar­ta­ment din bd. Mosco­va al fami­li­ei Con­dra­ti­ev.

Am vor­bit cu Mari­na Con­dra­ti­ev, mama fon­da­to­ru­lui din acte al SRL „Uni­ca­fe”, întrebând-o dacă fir­ma apa­rţi­ne, într-adevăr, fiu­lui său. „Maxim e ple­cat… Nu, nu este el pro­pri­e­tar”, ne-a zis aceas­ta, îndemnându-ne să vor­bim cu fiul său, care însă nu ne-a răs­puns la ape­lu­ri. Spu­se­le mamei „fon­da­to­ru­lui” „Uni­ca­fe” SRL par să fie con­fir­ma­te de infor­ma­ţi­i­le de pe o reţea de soci­a­li­za­re, de unde aflăm că Maxim nu este om de afa­ce­ri, el fiind pasio­nat şi orga­ni­za­tor al mai mul­tor com­pe­ti­ţii de dans spor­tiv.

Urmele lui Lucian şi birourile vecine

Acum o lună, când vor­beam cu Aunicafe si ederanas­ta­sia Cea­mi­an, admi­nis­tra­toa­rea „Ede­ra Trio”, ea ne-a spus că adre­sa fizi­că a SRL-ului este într-un birou din str. Vlai­cu Pâr­că­lab, 45. Pen­tru că nu ne-a răs­puns la tele­fon, am mers aco­lo, să o găsim. Un anga­jat care asi­gu­ră paza clă­di­rii care ofe­ră în aren­dă mai mul­te ofi­cii nu a putut să ne spu­nă care birou e închi­ri­at de „Ede­ra Trio”. Aces­ta, însă, ne-a expli­cat cum putem găsi fir­ma „Uni­ca­fe”. „Cei cu cafea­ua sunt la eta­jul patru. Aco­lo, în stân­ga, sunt două uşi, una lân­gă alta”. Am mers aco­lo şi am între­bat cum putem s-o găsim pe Anas­ta­sia Cea­mi­an, admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Ede­ra Trio”. Uşa biro­u­lui era încu­ia­tă, iar după ce am bătut în ea, ne-a des­chis un tânăr. Auzind că sun­tem de la ZdG, el a refu­zat să vor­beas­că. Ne-a zis, însă, că este „Dumi­tru”, con­ta­bi­lul fir­mei, şi că nu doreş­te să dis­cu­te cu ZdG pen­tru că „nu cre­dem în sur­sa dvs. de infor­ma­ţii”. Pro­ba­bil, cel cu care am vor­bit este Dumi­tru Camer­zan, con­ta­bi­lul des­pre care pro­cu­ro­rii afir­mau că ges­tio­nea­ză, prin Sky­pe, la indi­ca­ţi­i­le lui Luci­an Chir­toa­că, vreo cin­ci SRL-uri.

La ple­ca­re, l-am între­bat pe omul de la pază dacă l-a văzut vreo­da­tă pe Luci­an Chir­toa­că în acea clă­di­re. Aces­ta, fără a ofe­ri şi alte deta­lii, ne-a spus că aces­ta vine dese­o­ri, sea­ra, în biro­u­ri­le închi­ri­a­te de „Uni­ca­fe” şi „Ede­ra Trio”, unde am vor­bit cu Dumi­tru.

Repre­zen­tanţii Edi­tu­rii „Uni­ver­sul”, care deţi­ne clă­di­rea din str. Vlai­cu Pâr­că­lab, 45, au pre­ci­zat că cele două fir­me, „Uni­ca­fe” şi „Ede­ra Trio”, închi­ri­a­ză două biro­u­ri ală­tu­ra­te la eta­jul patru. Luci­an Chir­toa­că nu a dorit să dis­cu­te cu ZdG.

După articol, dosarul penal revine la Procuratura Chişinău

Între timp, dosa­rul penal în care erau viza­te aces­te fir­me, dar şi SRL „Anda”, care apa­rţi­ne ofi­ci­al fami­li­ei Chir­toa­că, a reve­nit la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, după doar două luni cât a fost trans­fe­rat la Pro­cu­ra­tu­ra Cen­tru. Acest lucru s-a întâm­plat la aproa­pe două săp­tămâ­ni după apa­ri­ţia în ZdG a arti­co­lu­lui „Fra­ţii Chir­toa­că: Afa­ce­ri de exce­pţie cu Pri­mă­ria”, deşi, pe 21 decem­brie 2015, aces­ta era trans­fe­rat de Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău la cea a sect. Cen­tru. „Dosa­rul, acum apro­xi­ma­tiv o lună, a fost retras de Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău”, ne-a zis Vera Chi­ran­da, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Cen­tru, care a ges­tio­nat, timp de două luni, acest dosar. La Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, dosa­rul a fost dis­tri­bu­it pro­cu­ro­ru­lui Nico­lae Zane­vi­ci.

I-am tele­fo­nat aces­tu­ia ca să aflăm care-i soar­ta cau­zei pena­le. Ne-a zis că este într-o şedinţă. Şi pes­te câte­va zile, pro­cu­ro­rul ne-a spus că ar fi în şedinţă, evi­tând să dis­cu­te la subiect. ZdG va moni­to­ri­za acest dosar şi va reve­ni cu deta­lii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *