560-coffee-time2

(doc) Noua casă a gheretelor „Coffee Time”

Firma „Edera Trio”, ges­tio­nara mai mul­tor ghe­rete „Coffee Time”, des­pre care ZdG a scris că are adresa juri­dică în apar­ta­men­tul soa­crei lui Lucian Chir­toacă, fra­tele pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toacă, recent, a tre­cut în casă nouă. Firma „s-a sta­bi­lit” într-o casă par­ti­cu­lară, înre­gis­trată pe numele unor per­soane care oferă, con­tra cost, ser­vi­cii de închi­ri­ere a adre­se­lor juri­dice. 150 de euro ne-a cerut şi nouă pro­pri­e­ta­rul imo­bi­lu­lui în care este înre­gis­trată firma „Edera Trio” pen­tru a înre­gis­tra un SRL în imo­bi­lul res­pec­tiv. Între timp, în oraş apar tot mai multe ghe­rete „Coffee Time”, înre­gis­trate pe numele a două firme cu isto­rie şi pre­zent comun: „Edera Trio” şi „Uni­cafe”. Ambele îşi au adresa fizică în două biro­uri vecine, închi­ri­ate pe str. Vlaicu Pâr­că­lab 45, acolo unde, ade­sea, poate fi văzut şi Lucian Chir­toacă.

La sfârşit de ianu­a­rie 2016, ZdG scria că „Edera Trio” SRL, care a ampla­sat mai multe tonete „Coffee Time” în Chi­şi­nău, are adresa juri­dică într-un apar­ta­ment din bd. Mir­cea cel Bătrân, care, con­form date­lor de la Cadas­tru, apa­rţine Emi­liei Crudu, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Lucian, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău. În arti­col erau dez­vă­lu­ite şi deta­lii dintr-un dosar penal în care acest SRL figura, împre­ună cu alte firme ges­tio­nate de apro­pi­aţi ai fami­liei Chir­toacă, inclu­siv sim­pa­ti­zanţi PL, sau par­te­neri de afa­ceri ai lide­ru­lui for­ma­ţiu­nii, Mihai Ghimpu.

Cum a ajuns „Coffee Time” în casa familiei Gheceanu

La scurt timp după publi­care, „Edera IMG_0113Trio” SRL şi-a schim­bat, iarăşi, adresa juri­dică. Dacă în ianu­a­rie 2016 tre­cea în apar­ta­men­tul soa­crei lui Lucian Chir­toacă, recent, aceasta a ajuns într-o casă par­ti­cu­lară, con­stru­ită în 2015 pe str. Petro­dava (sec­to­rul Cio­cana). Pro­pri­e­ta­rii casei sunt Mar­ga­rita şi Ser­giu Ghe­ceanu, care, apa­rent, nu au nicio legă­tură cu fami­li­ile Crudu-Chirtoacă și nici cu firma pe care o găz­du­iesc. Ser­giu Ghe­ceanu, pro­pri­e­ta­rul casei în care anunt 400şi-a schim­bat adresa juri­dică firma „Edera Trio”, este şi el fon­da­tor al câtorva firme. Aces­tea, însă, nu au legă­turi cu „Edera Trio” sau cu pro­pri­e­ta­rii ei ofi­ci­ali. Expli­ca­ţia am găsit-o însă pe un site de soci­a­li­zare, dar şi pe cel al unei firme pe care o deţin, unde soţii Ghe­ceanu anu­nţă că oferă agenţi­lor eco­no­mici, pe lângă ser­vi­cii con­ta­bile, adrese juri­dice (de cores­pon­denţă). L-am sunat pe Ser­giu Ghe­ceanu, spunându-i că vrem să ne des­chi­dem o firmă şi că avem nevoie de adresă juri­dică. „Da, costă 150 de euro. Plătiţi o sin­gură dată”, ne-a spus acesta, pre­ci­zând că ne poate oferi mai multe adrese la Cio­cana: trei pe bd. Mir­cea cel Bătrân, una pe str. Igor Vieru şi una pe str. Petro­dava, unde este înre­gis­trată şi firma „Edera Trio”. La toate aceste adrese, fami­lia Ghe­ceanu deţine bunuri imo­bile.

Peste câteva zile, l-am sunat repe­tat pe Ser­giu Ghe­ceanu, de această dată spunându-i că sun­tem de la ZdG. L-am între­bat cum a ajuns firma „Edera Trio” să aibă adresa juri­dică în casa sa, dar şi cine este repre­zen­tan­tul fir­mei care l-a con­tac­tat: „Nu cunosc. Puteţi nota un tele­fon?”, ne-a zis el, ini­ţial. Ulte­rior, însă, după ce a înce­put să ne dic­teze numă­rul, pre­ci­zând că nu cunoa­şte al cui tele­fon ni-l oferă, s-a oprit după doar patru cifre, 0695…, zicând că „s-o şters infor­ma­ţia”. „Am vrut să vă dau numă­rul unui domn, dar văd că nu este. Mă scu­zaţi, o zi bună!”, ne-a zis el şi a închis.

Peste câteva minute, i-am tele­fo­nat iarăşi, 560-sergiu-si-margarita-gheceanuinsis­tând să aflăm dacă se cunoa­şte cu fami­lia Crudu sau măcar cu pro­pri­e­ta­rii din acte ai „Edera Trio”. „Acum 10 ani, când am lucrat în alt loc, am auzit de fami­lia Crudu, dar de care Crudu aveţi în vedere, nu cunosc. Îs mulţi Crudu”, ne-a spus Ghe­ceanu. Des­pre fami­lia Crudu nu cunosc nimic în afară de infor­ma­ţia pe care mi-aţi dat-o acum”, a insis­tat Ghe­ceanu. Între­bat cum, totuşi, au ajuns repre­zen­tanţii „Edera Trio” să-şi treacă adresa fir­mei în casa sa, el ne-a spus că asta ţine de „ches­ti­ile sale per­so­nale” şi că nu înţe­lege unde vrem să ajun­gem. Pen­tru a dis­cuta, ne-a cerut mai multe deta­lii des­pre firmă, ce-i cu ea, de ce ZdG o caută. „Pe Lucian Chir­toacă nu-l cunosc, nu cunosc situ­a­ţia fir­mei… Nici nu m-a inte­re­sat. A par­ve­nit o rugă­minte de la X, nu vă pot da numele, că nu i-am stu­diat bule­ti­nul. Nu eu am făcut actele. Eu nu cunosc nimic mai mult”, a con­ti­nuat acesta.

„Coffee Time” şi două firme cu istorie comună

Am încer­cat să vor­bim cu Aure­liu Popo­vici, lucianvorever 400fon­da­to­rul din acte al „Edera Trio”, şi cu Anas­ta­sia Cea­mian, admi­nis­tra­toa­rea, din acte, a fir­mei, des­pre schim­ba­rea adre­sei. Popo­vici nu ne-a răs­puns la tele­fon, iar Cea­mian a răs­puns, când, însă, a auzit cine sun­tem şi ce vrem să aflăm, ne-a spus să reve­nim, deo­a­rece ar fi în şedinţă. Mai târ­ziu, inclu­siv peste câteva zile, nu ne-a mai răs­puns.

Între timp, pe stră­zile din Chi­şi­nău, con­ti­nuă să apară tonete (ghe­rete) „Coffee Time”. Deşi au exact ace­leaşi carac­te­ris­tici, inclu­siv ace­laşi logo şi nume, aces­tea vând cafea prin inter­me­diul a două firme, „Edera Trio” şi „Uni­cafe” SRL, des­pre care scriam acum două luni că, ală­turi de alte firme, inclu­siv „Edera Trio”, figu­rează într-un dosar penal pen­tru eva­ziune fis­cală. Pro­cu­ro­rii anche­tau fir­mele „Aldora Art”, „Anda” (firma ofi­ci­ală a fami­liei Chir­toacă), „Edera Trio”, „Uni­cafe” şi „Gran­com­pol” (firma fami­liei Crudu), care, potri­vit unor probe din dosar, erau ges­tio­nate de con­ta­bi­lul Dumi­tru Camer­zan, care pri­mea indi­ca­ţii prin Skype de la „luci­an­fo­re­ver”, care, au sta­bi­lit pro­cu­ro­rii, era Lucian Chir­toacă.

„Nu, nu este el proprietarul firmei”

„Uni­cafe” şi „Edera Trio” au ampla­sat bonuri 400tonete în Chi­şi­nău în baza unor dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” sem­nate de pri­ma­rul Dorin Chir­toacă. Deşi mai multe dis­po­zi­ţii au fost anu­late de instanţa de jude­cată, tone­tele nu au fost demon­tate. Dacă acum două luni scriam des­pre rela­ţi­ile din­tre „Edera Trio” şi fami­li­ile Crudu-Chirtoacă, astăzi con­sta­tăm că şi „Uni­cafe”, pe lângă fap­tul că figu­rează în dosa­rul penal ală­turi de „Edera Trio”, are legă­turi cu aceasta. Ast­fel, aşa cum spun datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, firma a fost fon­dată în 2012, de Vlad Maghe­rea, care a fost, timp de doi ani, admi­nis­tra­tor al „Edera Trio”. În 2014, fon­da­tor a deve­nit Maxim Con­dra­tiev, iar admi­nis­tra­tor – Adrian For­nea. În 2015, SRL-ul şi-a schim­bat iarăşi admi­nis­tra­to­rul, fiind numit în această fun­cţie un alt tânăr, stu­den­tul Ale­xan­dru Bâtă. Firma are adresa juri­dică într-un apar­ta­ment din bd. Moscova al fami­liei Con­dra­tiev.

Am vor­bit cu Marina Con­dra­tiev, mama fon­da­to­ru­lui din acte al SRL „Uni­cafe”, întrebând-o dacă firma apa­rţine, într-adevăr, fiu­lui său. „Maxim e ple­cat… Nu, nu este el pro­pri­e­tar”, ne-a zis aceasta, îndemnându-ne să vor­bim cu fiul său, care însă nu ne-a răs­puns la ape­luri. Spu­sele mamei „fon­da­to­ru­lui” „Uni­cafe” SRL par să fie con­fir­mate de infor­ma­ţi­ile de pe o reţea de soci­a­li­zare, de unde aflăm că Maxim nu este om de afa­ceri, el fiind pasio­nat şi orga­ni­za­tor al mai mul­tor com­pe­ti­ţii de dans spor­tiv.

Urmele lui Lucian şi birourile vecine

Acum o lună, când vor­beam cu Aunicafe si ederanas­ta­sia Cea­mian, admi­nis­tra­toa­rea „Edera Trio”, ea ne-a spus că adresa fizică a SRL-ului este într-un birou din str. Vlaicu Pâr­că­lab, 45. Pen­tru că nu ne-a răs­puns la tele­fon, am mers acolo, să o găsim. Un anga­jat care asi­gură paza clă­di­rii care oferă în arendă mai multe ofi­cii nu a putut să ne spună care birou e închi­riat de „Edera Trio”. Acesta, însă, ne-a expli­cat cum putem găsi firma „Uni­cafe”. „Cei cu cafeaua sunt la eta­jul patru. Acolo, în stânga, sunt două uşi, una lângă alta”. Am mers acolo şi am între­bat cum putem s-o găsim pe Anas­ta­sia Cea­mian, admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Edera Trio”. Uşa biro­u­lui era încu­iată, iar după ce am bătut în ea, ne-a des­chis un tânăr. Auzind că sun­tem de la ZdG, el a refu­zat să vor­bească. Ne-a zis, însă, că este „Dumi­tru”, con­ta­bi­lul fir­mei, şi că nu doreşte să dis­cute cu ZdG pen­tru că „nu cre­dem în sursa dvs. de infor­ma­ţii”. Pro­ba­bil, cel cu care am vor­bit este Dumi­tru Camer­zan, con­ta­bi­lul des­pre care pro­cu­ro­rii afir­mau că ges­tio­nează, prin Skype, la indi­ca­ţi­ile lui Lucian Chir­toacă, vreo cinci SRL-uri.

La ple­care, l-am între­bat pe omul de la pază dacă l-a văzut vreo­dată pe Lucian Chir­toacă în acea clă­dire. Acesta, fără a oferi şi alte deta­lii, ne-a spus că acesta vine dese­ori, seara, în biro­u­rile închi­ri­ate de „Uni­cafe” şi „Edera Trio”, unde am vor­bit cu Dumi­tru.

Repre­zen­tanţii Edi­tu­rii „Uni­ver­sul”, care deţine clă­di­rea din str. Vlaicu Pâr­că­lab, 45, au pre­ci­zat că cele două firme, „Uni­cafe” şi „Edera Trio”, închi­ri­ază două biro­uri ală­tu­rate la eta­jul patru. Lucian Chir­toacă nu a dorit să dis­cute cu ZdG.

După articol, dosarul penal revine la Procuratura Chişinău

Între timp, dosa­rul penal în care erau vizate aceste firme, dar şi SRL „Anda”, care apa­rţine ofi­cial fami­liei Chir­toacă, a reve­nit la Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău, după doar două luni cât a fost trans­fe­rat la Pro­cu­ra­tura Cen­tru. Acest lucru s-a întâm­plat la aproape două săp­tămâni după apa­ri­ţia în ZdG a arti­co­lu­lui „Fra­ţii Chir­toacă: Afa­ceri de exce­pţie cu Pri­mă­ria”, deşi, pe 21 decem­brie 2015, acesta era trans­fe­rat de Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău la cea a sect. Centru. „Dosa­rul, acum apro­xi­ma­tiv o lună, a fost retras de Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău”, ne-a zis Vera Chi­randa, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Cen­tru, care a ges­tio­nat, timp de două luni, acest dosar. La Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău, dosa­rul a fost dis­tri­buit pro­cu­ro­ru­lui Nico­lae Zane­vici.

I-am tele­fo­nat aces­tuia ca să aflăm care-i soarta cau­zei penale. Ne-a zis că este într-o şedinţă. Şi peste câteva zile, pro­cu­ro­rul ne-a spus că ar fi în şedinţă, evi­tând să dis­cute la subiect. ZdG va moni­to­riza acest dosar şi va reveni cu deta­lii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.