Filip_moldnews.md

(FOTO) Integritate: Pavel Filip, candidatul majorității la funcția de premier, nu-și declară casa de milioane în care locuiește

Pavel Filip, can­di­da­tul majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mier, pen­tru care și-au pus sem­nă­tura 55 de depu­tați, locu­iește într-un imo­bil de lux din sect. Buiu­cani al capi­ta­lei. Casa este înre­gis­trată pe numele unuia din cei doi copii ai ofi­ci­a­lu­lui, acum în vâr­stă de 24 de ani. Aceasta însă nu se regă­sește în decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate a func­țio­na­ru­lui. În 2014, actu­a­lul minis­tru al Teh­no­lo­giei Infor­ma­ției și Comun­ca­ți­i­lor a vân­dut o altă casă de locuit, în cen­trul Chi­și­nă­u­lui, pe str. Vasile Alec­san­dri, cu 3 mili­oane de lei. Cum­pă­ră­to­rii sunt Ana­to­lie Untură, fon­da­to­rul unei firme cu acti­vi­tăți în dome­niul teh­no­lo­gi­i­lor informațio­nale și Lia Beje­naru, jur­na­listă, care a lucrat ante­rior la Publika TV. Tranzac­ția s-a făcut cu aju­to­rul unui cre­dit de 2,95 de mili­oane, con­trac­tat de cei doi de la Exim­bank, chiar în ziua sem­nă­rii con­trac­tu­lui de vânzare/cumpărare.

plaha, filip, canduCon­form decla­ra­ției cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, Pavel Filip, care este acum minis­trul Teh­no­lo­giei Infor­ma­ției și Comu­ni­ca­ți­i­lor, în 2014 a rapor­tat un venit de 3 mili­oane de lei din vân­za­rea unei case de locuit, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare din 17 sep­tem­brie 2014. Casa din str. Alec­san­dri are, con­form date­lor cadas­trale, o supra­față de doar 68 m.p. și două con­struc­ții acce­so­rii. Ea a fost ridi­cată în anii 2000, apar­ținând, până în sep­tem­brie 2014, soți­lor Pavel și Tatiana Filip. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia soți­lor Ana­to­lie Untură și Lia Beje­naru la 17 sep­tem­brie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare. Tot atunci, Untură și Beje­naru au sem­nat un con­tract de ipo­tecă cu Exim­bank, în valoare de 2,95 mili­oane de lei. Con­form decla­ra­ției lui Pavel Filip, pe imo­bil el a obți­nut 3,062 mili­oane de lei. 

Și-a scos una din case la vânzare cu 179 mii de euro

Fami­lia minis­tru­lui Filip anunța, încă în IMG_6527vara lui 2014, că vinde această casă cu 179 mii de euro pe un site de anun­țuri imo­bi­li­are. „De vân­zare, casă în stare ide­ală, cu o supra­față de 170 de metri pătrați, situ­ată pe un teren de 5 ari, în sec­to­rul Cen­tru, str. V. Alec­san­dri, lângă „40 ANI”. Casă con­stru­ită foarte cali­ta­tiv din coti­leț, în trei nivele, are 3 dor­mi­toare, living impre­sio­nant, dor­mi­tor de oas­peți, bucă­tă­rie, terasă, sub­sol, beci, mai multe gru­puri sani­tare și gar­de­robe, bal­coane și garaj în doua nivele ș.a. Casa dis­pune de mobi­lier cali­ta­tiv și este com­plet uti­lată cu teh­nică per­for­mantă în euros­til. În casă este rea­li­zată repa­ra­ție cu fini­saje de cea mai îna­ltă cali­tate: gre­sie, faianță, par­chet, uși și feres­tre din lemn, încă­l­zire indi­vi­du­ală, insta­la­ții elec­trice și sani­tare, alarmă, poartă auto­ma­ti­zată etc.”, scria în anun­țul de vân­zare, care, până la urmă, a avut suc­ces.

Lia Beje­naru este jur­na­listă, pre­zen­tând ante­rior ști­rile de la Publika TV. Ana­to­lie Untură soțul ei, este, se pare, un om de afa­ceri, el fiind fon­da­to­rul fir­mei „NRG Inte­rac­tiv”, care acti­vează în dome­niul teh­no­lo­giei infor­ma­ției. În sep­tem­brie 2015 ea a obți­nut de la Agen­ția Națio­nală pen­tru Regle­me­nare în Comu­ni­ca­ții Elec­tro­nice și Teh­no­lo­gia Infor­ma­ției „licenţa pen­tru genul de acti­vi­tate: „Ser­vi­cii de cre­are, imple­men­tare şi de asi­gu­rare a fun­cţio­nă­rii sis­te­me­lor infor­ma­ţio­nale auto­ma­ti­zate de impor­tanţă sta­tală, inclu­siv a pro­du­se­lor pro­gram”, pe un ter­men de 5 (cinci) ani”. Tot în 2014, firma a câști­gat o lici­ta­ție orga­ni­zată de Minis­te­rul Jus­ti­ției, în valoare de 700 mii de lei pen­tru ser­vi­cii de con­fi­gu­rare și imple­men­tare a sis­te­mu­lui infor­ma­țio­nal auto­ma­ti­zat e-Legislație.

Candidatul la funcția de premier nu a declarat casa de milioane în care locuiește

Pavel Filip, în decla­ra­ția sa cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, depusă în august 2015, când deve­nea, din nou, minis­tru, scrie că a vân­dut casa din str. Alec­san­dri cu 3 mili­oane de lei și că deține doar o altă casă, de 53 m.p., pe care a primit-o drept moș­te­nire. Casa nu are o valoare cadas­trală. Can­di­da­tul majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mier mai declară câteva tere­nuri agri­cole, un BMW X5, dar și peste 300 mii de lei în con­turi.

Ofi­ci­a­lul, însă, nu a indi­cat imo­bi­lul înIMG_6557 care, de fapt, locu­iește, aflat pe str. Vasile Pogor din sect. Buiu­cani al Capi­ta­lei. Casa este una impu­nă­toare, de peste 300 m.p., cum­pă­rată în 2011 de Dumi­tru Filip, unul din cei doi fii ai actu­a­lu­lui minis­tru. Dumi­tru Filip are acum 24 de ani și jumă­tate, fiind năs­cut în august 1991. În peri­oada în care a deve­nit pro­pri­e­ta­rul casei de lux avea însă doar 20 de ani. Imo­bi­lul valoa­rează peste 7 mili­oane de lei, con­form pre­țu­lui de piață, chiar dacă, la Cadas­tru, acesta este eva­luat la doar (!) 2,8 mili­oane de lei, iar tere­nul pe care este con­struit, la 600 de mii de lei. Imo­bi­lul este aco­pe­rit cu țiglă meta­lică iar pere­ții sunt din pia­tră de cal­car, așa cum arată infor­ma­ți­ile cadas­trale. Veci­nii din zonă con­firmă fap­tul că, în imo­bi­lul de lux locu­iește de fapt, Pavel Filip, actu­a­lul can­di­dat al majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mier.

Un alt lucru impor­tant este fap­tul Dumitru Filipcă Dumi­tru Filip, pro­pri­e­ta­rul casei, locu­iește, de fapt, în Marea Bri­ta­nie, acolo unde stu­di­ază înce­pând cu anul 2012. Infor­ma­ția este făcută publică de acesta pe un site de soci­a­li­zare.

Pre­ci­zăm că, nici Pavel Filip, nici soția sa nu dețin firme, con­forme date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat. Doar cei doi fii ai cuplu­lui, Dumi­tru și Iulian sunt „afa­ceriști”. Dumi­tru, care va împlini în august 25 de ani, este fon­da­tor la firma SRL Burexcu acti­vități în comerț și fabri­ca­rea dife­ri­tor tipuri de pro­duse. Firma este cea care ges­tio­nează maga­zi­nul de cio­co­lată „Cio­co­vi­lle”, cunos­cut şi ca „ora­şul de cio­co­lată”, de pe bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt. În 2012, firma a avut un venit decla­rat din vân­zări în sumă de 167 mii de lei. Dumi­tru îi are par­te­neri aici pe Iulian, fra­tele său, dar și pe Vic­tor, o rudă a fami­liei Filip. Dumi­tru Filip mai este fon­da­tor și la Agen­ția de Asi­gu­rare „Interasig-Grup, cu “acti­vi­tăți auxi­li­are de asi­gu­rări și de asi­gu­rare cu pen­sii”. Firma a fost fon­dată în anul 2013.

Pavel Filip nu a răs­puns la ape­lu­rile insis­tente ale ZdG la tele­fo­nul său mobil. În anti­ca­mera minis­tru­lui ni s-a spus că acesta este în ședință. Stela Nis­tor, pur­tă­toa­rea de cuvânt a minis­te­ru­lui, con­tac­tată de noi, ne-a zis că va încerca să dis­cute cu Pavel Filip. Pre­ci­zăm că, ZdG i-a trans­mis func­țio­na­rei mesa­jul și între­ba­rea, legată de nede­cla­ra­rea casei de lux a can­di­da­tu­lui majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mier, anunțând-o că am dori o reac­ție din par­tea lui Filip. Deși am reve­nit, după această dis­cu­ție, cu noi ape­luri, nici Filip, nici Nis­tor nu au mai răs­puns la tele­fon. ZdG va reveni cu pozi­ția lui Pavel Filip.

În jurul orei 15.30, Minis­te­rul Teh­no­lo­giei Infor­ma­ției și Comu­ni­ca­ți­i­lor a venit cu o reac­ție la soli­ci­ta­rea ZdG.

„Casa a fost con­stru­ită pen­tru fecio­rii fami­liei Filip în peri­oada în care dl Pavel Filip se ocupa de afa­ceri și nu deți­nea vreo func­ție publică. Imo­bi­lul a fost înre­gis­trat în anul 2010, cu aproape un an îna­inte de a deveni minis­tru, pe numele mezi­nu­lui fami­liei, Dumi­tru. Soții Filip s-au mutat în casa de pe strada Pogor după ce au vân­dut pro­pria locu­ință de pe strada Alec­san­dri”, pre­ci­zează insti­tu­ția. (Casa din str. Alec­san­dri a fost vân­dută în sep­tem­brie 2014)

„Potri­vit legi­sla­ției, în Decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate, per­soa­nele cu func­ții de dem­ni­tate publică sunt obli­gate să declare pro­pri­e­tă­țile deți­nute de soți împre­ună cu copiii minori. Reie­șind din aceasta, Vă infor­măm că dl Pavel Filip și-a decla­rat în ter­men și deplin toate pro­pri­e­tă­țile pe care le deține. Infor­ma­ția a fost făcută publică pe site-ul www.mtic.gov.md” se mai spune în răs­pun­sul insti­tu­ției.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.