(FOTO) Integritate: Pavel Filip, candidatul majorității la funcția de premier, nu-și declară casa de milioane în care locuiește

Pavel Filip, can­di­da­tul majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mi­er, pen­tru care și-au pus sem­nă­tu­ra 55 de depu­ta­ți, locu­ieș­te într-un imo­bil de lux din sect. Buiu­ca­ni al capi­ta­lei. Casa este înre­gis­tra­tă pe nume­le unu­ia din cei doi copii ai ofi­ci­a­lu­lui, acum în vâr­stă de 24 de ani. Aceas­ta însă nu se regă­seș­te în decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te a func­țio­na­ru­lui. În 2014, actu­a­lul minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­ei și Comun­ca­ți­i­lor a vân­dut o altă casă de locu­it, în cen­trul Chi­și­nă­u­lui, pe str. Vasi­le Alec­san­dri, cu 3 mili­oa­ne de lei. Cum­pă­ră­to­rii sunt Ana­to­lie Untu­ră, fon­da­to­rul unei fir­me cu acti­vi­tă­ți în dome­ni­ul teh­no­lo­gi­i­lor infor­mațio­na­le și Lia Beje­na­ru, jur­na­lis­tă, care a lucrat ante­ri­or la Publi­ka TV. Tranzac­ția s-a făcut cu aju­to­rul unui cre­dit de 2,95 de mili­oa­ne, con­trac­tat de cei doi de la Exim­bank, chiar în ziua sem­nă­rii con­trac­tu­lui de vânzare/cumpărare.

plaha, filip, canduCon­form decla­ra­ției cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, Pavel Filip, care este acum minis­trul Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor, în 2014 a rapor­tat un venit de 3 mili­oa­ne de lei din vân­za­rea unei case de locu­it, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare din 17 sep­tem­brie 2014. Casa din str. Alec­san­dri are, con­form date­lor cadas­tra­le, o supra­fa­ță de doar 68 m.p. și două con­struc­ții acce­so­rii. Ea a fost ridi­ca­tă în anii 2000, apar­ținând, până în sep­tem­brie 2014, soți­lor Pavel și Tatia­na Filip. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia soți­lor Ana­to­lie Untu­ră și Lia Beje­na­ru la 17 sep­tem­brie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare. Tot atun­ci, Untu­ră și Beje­na­ru au sem­nat un con­tract de ipo­te­că cu Exim­bank, în valoa­re de 2,95 mili­oa­ne de lei. Con­form decla­ra­ției lui Pavel Filip, pe imo­bil el a obți­nut 3,062 mili­oa­ne de lei. 

Și-a scos una din case la vânzare cu 179 mii de euro

Fami­lia minis­tru­lui Filip anun­ța, încă în IMG_6527vara lui 2014, că vin­de aceas­tă casă cu 179 mii de euro pe un site de anun­țu­ri imo­bi­li­a­re. „De vân­za­re, casă în sta­re ide­a­lă, cu o supra­fa­ță de 170 de metri pătra­ți, situ­a­tă pe un teren de 5 ari, în sec­to­rul Cen­tru, str. V. Alec­san­dri, lân­gă „40 ANI”. Casă con­stru­i­tă foar­te cali­ta­tiv din coti­leț, în trei nive­le, are 3 dor­mi­toa­re, living impre­sio­nant, dor­mi­tor de oas­peți, bucă­tă­rie, tera­să, sub­sol, beci, mai mul­te gru­pu­ri sani­ta­re și gar­de­ro­be, bal­coa­ne și garaj în doua nive­le ș.a. Casa dis­pu­ne de mobi­li­er cali­ta­tiv și este com­plet uti­la­tă cu teh­ni­că per­for­man­tă în euros­til. În casă este rea­li­za­tă repa­ra­ție cu fini­sa­je de cea mai îna­l­tă cali­ta­te: gre­sie, faian­ță, par­chet, uși și feres­tre din lemn, încă­l­zi­re indi­vi­du­a­lă, insta­la­ții elec­tri­ce și sani­ta­re, alar­mă, poar­tă auto­ma­ti­za­tă etc.”, scria în anun­țul de vân­za­re, care, până la urmă, a avut suc­ces.

Lia Beje­na­ru este jur­na­lis­tă, pre­zen­tând ante­ri­or ști­ri­le de la Publi­ka TV. Ana­to­lie Untu­ră soțul ei, este, se pare, un om de afa­ce­ri, el fiind fon­da­to­rul fir­mei „NRG Inte­rac­tiv”, care acti­vea­ză în dome­ni­ul teh­no­lo­gi­ei infor­ma­ți­ei. În sep­tem­brie 2015 ea a obți­nut de la Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Regle­me­na­re în Comu­ni­ca­ții Elec­tro­ni­ce și Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei „licenţa pen­tru genul de acti­vi­ta­te: „Ser­vi­cii de cre­a­re, imple­men­ta­re şi de asi­gu­ra­re a fun­cţio­nă­rii sis­te­me­lor infor­ma­ţio­na­le auto­ma­ti­za­te de impor­tanţă sta­ta­lă, inclu­siv a pro­du­se­lor pro­gram”, pe un ter­men de 5 (cin­ci) ani”. Tot în 2014, fir­ma a câști­gat o lici­ta­ție orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei, în valoa­re de 700 mii de lei pen­tru ser­vi­cii de con­fi­gu­ra­re și imple­men­ta­re a sis­te­mu­lui infor­ma­țio­nal auto­ma­ti­zat e-Legislație.

Candidatul la funcția de premier nu a declarat casa de milioane în care locuiește

Pavel Filip, în decla­ra­ția sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, depu­să în august 2015, când deve­nea, din nou, minis­tru, scrie că a vân­dut casa din str. Alec­san­dri cu 3 mili­oa­ne de lei și că deți­ne doar o altă casă, de 53 m.p., pe care a primit-o drept moș­te­ni­re. Casa nu are o valoa­re cadas­tra­lă. Can­di­da­tul majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mi­er mai decla­ră câte­va tere­nu­ri agri­co­le, un BMW X5, dar și pes­te 300 mii de lei în con­tu­ri.

Ofi­ci­a­lul, însă, nu a indi­cat imo­bi­lul înIMG_6557 care, de fapt, locu­ieș­te, aflat pe str. Vasi­le Pogor din sect. Buiu­ca­ni al Capi­ta­lei. Casa este una impu­nă­toa­re, de pes­te 300 m.p., cum­pă­ra­tă în 2011 de Dumi­tru Filip, unul din cei doi fii ai actu­a­lu­lui minis­tru. Dumi­tru Filip are acum 24 de ani și jumă­ta­te, fiind năs­cut în august 1991. În peri­oa­da în care a deve­nit pro­pri­e­ta­rul casei de lux avea însă doar 20 de ani. Imo­bi­lul valoa­rea­ză pes­te 7 mili­oa­ne de lei, con­form pre­țu­lui de pia­ță, chiar dacă, la Cadas­tru, aces­ta este eva­lu­at la doar (!) 2,8 mili­oa­ne de lei, iar tere­nul pe care este con­stru­it, la 600 de mii de lei. Imo­bi­lul este aco­pe­rit cu țiglă meta­li­că iar pere­ții sunt din pia­tră de cal­car, așa cum ara­tă infor­ma­ți­i­le cadas­tra­le. Veci­nii din zonă con­fir­mă fap­tul că, în imo­bi­lul de lux locu­ieș­te de fapt, Pavel Filip, actu­a­lul can­di­dat al majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mi­er.

Un alt lucru impor­tant este fap­tul Dumitru Filipcă Dumi­tru Filip, pro­pri­e­ta­rul casei, locu­ieș­te, de fapt, în Marea Bri­ta­nie, aco­lo unde stu­di­a­ză înce­pând cu anul 2012. Infor­ma­ția este făcu­tă publi­că de aces­ta pe un site de soci­a­li­za­re.

Pre­ci­zăm că, nici Pavel Filip, nici soția sa nu dețin fir­me, con­for­me date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat. Doar cei doi fii ai cuplu­lui, Dumi­tru și Iuli­an sunt „afa­ce­riști”. Dumi­tru, care va împli­ni în august 25 de ani, este fon­da­tor la fir­ma SRL Burexcu acti­vități în comerț și fabri­ca­rea dife­ri­tor tipu­ri de pro­du­se. Fir­ma este cea care ges­tio­nea­ză maga­zi­nul de cio­co­la­tă „Cio­co­vi­l­le”, cunos­cut şi ca „ora­şul de cio­co­la­tă”, de pe bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt. În 2012, fir­ma a avut un venit decla­rat din vân­ză­ri în sumă de 167 mii de lei. Dumi­tru îi are par­te­ne­ri aici pe Iuli­an, fra­te­le său, dar și pe Vic­tor, o rudă a fami­li­ei Filip. Dumi­tru Filip mai este fon­da­tor și la Agen­ția de Asi­gu­ra­re „Interasig-Grup, cu “acti­vi­tă­ți auxi­li­a­re de asi­gu­ră­ri și de asi­gu­ra­re cu pen­sii”. Fir­ma a fost fon­da­tă în anul 2013.

Pavel Filip nu a răs­puns la ape­lu­ri­le insis­ten­te ale ZdG la tele­fo­nul său mobil. În anti­ca­me­ra minis­tru­lui ni s-a spus că aces­ta este în ședin­ță. Ste­la Nis­tor, pur­tă­toa­rea de cuvânt a minis­te­ru­lui, con­tac­ta­tă de noi, ne-a zis că va încer­ca să dis­cu­te cu Pavel Filip. Pre­ci­zăm că, ZdG i-a trans­mis func­țio­na­rei mesa­jul și între­ba­rea, lega­tă de nede­cla­ra­rea casei de lux a can­di­da­tu­lui majo­ri­tă­ții la func­ția de pre­mi­er, anunțând-o că am dori o reac­ție din par­tea lui Filip. Deși am reve­nit, după aceas­tă dis­cu­ție, cu noi ape­lu­ri, nici Filip, nici Nis­tor nu au mai răs­puns la tele­fon. ZdG va reve­ni cu pozi­ția lui Pavel Filip.

În jurul orei 15.30, Minis­te­rul Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor a venit cu o reac­ție la soli­ci­ta­rea ZdG.

„Casa a fost con­stru­i­tă pen­tru fecio­rii fami­li­ei Filip în peri­oa­da în care dl Pavel Filip se ocu­pa de afa­ce­ri și nu deți­nea vreo func­ție publi­că. Imo­bi­lul a fost înre­gis­trat în anul 2010, cu aproa­pe un an îna­in­te de a deve­ni minis­tru, pe nume­le mezi­nu­lui fami­li­ei, Dumi­tru. Soții Filip s-au mutat în casa de pe stra­da Pogor după ce au vân­dut pro­pria locu­in­ță de pe stra­da Alec­san­dri”, pre­ci­zea­ză insti­tu­ția. (Casa din str. Alec­san­dri a fost vân­du­tă în sep­tem­brie 2014)

„Potri­vit legi­sla­ți­ei, în Decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te, per­soa­ne­le cu func­ții de dem­ni­ta­te publi­că sunt obli­ga­te să declare pro­pri­e­tă­ți­le deți­nu­te de soți împre­u­nă cu copi­ii mino­ri. Reie­șind din aceas­ta, Vă infor­măm că dl Pavel Filip și-a decla­rat în ter­men și deplin toa­te pro­pri­e­tă­ți­le pe care le deți­ne. Infor­ma­ția a fost făcu­tă publi­că pe site-ul www.mtic.gov.md” se mai spu­ne în răs­pun­sul insti­tu­ți­ei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Simion

    Cica a fost un om sarac, atat de sarac, incat i-a ramas doar tunul de valu­ta for­te si pala­tul,

  2. Reformatorul

    Casa e pe fiul său din câte înțe­leg, cam câte zeci de mii de case din aste asunt în Chi­și­nă­ul aces­ta?! Hai că vă faceți de râs cu inten­ția dis­pe­ra­tă de deni­gra­re!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *