(foto, doc) Anticorupţie cu procurori milionari

Cin­ci pro­cu­ro­ri s-au înscris în cur­sa pen­tru şefia Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­tie. Doi din­tre aceş­tia deţin, direct sau prin inter­me­di­ul fami­li­i­lor, ave­ri impre­sio­nan­te. În 2010, un can­di­dat la fun­cţia de pro­cu­ror anti­co­ru­pţie a vân­dut un teren pe care-l cum­pă­ra­se cu doi ani mai devre­me, fiind deja pro­cu­ror, cu aproa­pe 20 de mili­oa­ne de lei. Un alt can­di­dat con­stru­ieş­te acum, prin inter­me­di­ul unei fir­me deţi­nu­te de tatăl şi soa­cra sa, un bloc cu nouă nive­lu­ri în Chi­şi­nău.

Şte­fan Şap­te­fraţ, pro­cu­ro­rul inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii de Trans­port, Ion Dul­ghe­ru, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui sec­to­ru­lui Cen­tru, Roman Erem­ciuc, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui sec­to­ru­lui Bota­ni­ca, Vio­rel Mora­ri, actu­a­lul şef al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI) şi ale Ser­vi­ci­u­lui Vamal (SV), şi Ruslan Carai­van, pro­cu­ro­rul UTA Găgă­u­zia, sunt cei cin­ci can­di­da­ţi care şi-au depus dosa­re­le pen­tru fun­cţia de procuror-şef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA).

Casă de lux şi tranzacţie de milioane

Şte­fan Şap­te­fraţ este, din octom­briestefan saptefrati cu sotia bunnaaa 2014, pro­cu­ror inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii de Trans­port. În vâr­stă de 52 de ani, Şap­te­fraţ este unul din­tre cei mai pros­pe­ri pro­cu­ro­ri. Împre­u­nă cu soţia sa, Ele­na Cob­zac, locu­ieş­te într-un imo­bil la Toha­tin, mun. Chi­şi­nău, con­stru­it încă în anii 2000.

În iunie 2008, fiind pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii pena­le, Şap­te­fraţ a cum­pă­rat de la SRL „Nour­Co” un teren cu o con­stru­cţie nefi­na­li­za­tă pe str. Sar­mi­ze­ge­tu­sa, 53 din Chi­şi­nău con­tra 11,65 mili­oa­ne de lei, deşi sala­ri­ul său de fun­cţie era de doar câte­va mii de lei pe lună. Des­pre tranza­cţia pro­cu­ro­ru­lui a aflat con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), iar pes­te trei luni, în sep­tem­brie 2008, aces­ta era eli­be­rat din fun­cţie, din pro­prie ini­ţi­a­ti­vă, con­form unui ordin al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. La scurt timp după ple­ca­rea din orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii, Şap­te­fraţ pro­cu­ră un alt teren la Mileş­tii Mici, Ialo­ve­ni, plă­tind 6,37 mili­oa­ne de lei, dar şi un teren agri­col de 1,3 ha.

În decem­brie 2008, aces­ta obţi­necasa saptefrat tohatin licenţă de avo­cat, dar pes­te jumă­ta­te de an revi­ne în pro­cu­ra­tu­ră, în fun­cţia deţi­nu­tă ante­ri­or, cea de pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii pena­le. La scurt timp după reve­ni­rea în PG, în urma unor arti­co­le din pre­să, Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar din cadrul PG ini­ţi­a­ză pe nume­le pro­cu­ro­ru­lui Şap­te­fraţ o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră, după ce aces­ta nu ar fi pre­zen­tat decla­ra­ţii cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te după ple­ca­rea din orga­ne­le pro­cu­ra­tu­rii, nici la rean­ga­ja­re. În febru­a­rie 2010, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă, pe motiv că expi­ra­se ter­me­nul legal de apli­ca­re a san­cţiu­nii. Totu­şi, cel mai pro­ba­bil, în urma aces­tui caz, în apri­lie 2010, Şap­te­fraţ este dele­gat pen­tru o lună la Pro­cu­ra­tu­ra Soro­ca. La sfârşit de apri­lie 2010, aces­ta plea­că din nou din sis­tem în baza unei alte cere­ri de demi­sie.

A vândut terenul cu 19,5 milioane de lei

Fiind avo­cat, în octom­brie 2010, Şte­fan Şap­te­fraţ vin­de tere­nul şi con­stru­cţia de pe str. Sar­mi­ze­ge­tu­sa nr. 53, pro­cu­ra­te în 2008, Între­prin­de­rii cu Capi­tal Stră­in „Shan Lian Inter­na­tio­nal Gro­up”, pro­pri­e­ta­ra Cen­tru­lui Comer­ci­al „Mega­po­lis”, con­tra 19,5 mili­oa­ne de lei, obţinând un pro­fit de 8 mili­oa­ne de lei. Astăzi, tere­nul vân­dut de pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ apa­rţi­ne com­pa­niei de con­stru­cţii Kir­san, aceas­ta cumpărându-l în iunie 2015. Cel mai pro­ba­bil, în curând, aco­lo vor fi înă­lţa­te mai mul­te blo­cu­ri de locu­it.

În decem­brie 2013, Şap­te­fraţ îşi sus­pen­dă acti­vi­ta­tea de avo­cat şi revi­ne în Pro­cu­ra­tu­ră, fiind numit, la câte­va luni de la reve­ni­re, în octom­brie 2014, pro­cu­ror inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Trans­por­tu­ri, fun­cţie pe care o deţi­ne şi în pre­zent.

Potri­vit decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe 2014, pro­cu­ro­rul Şte­fan Şap­te­fraţ deţi­ne, pe lân­gă casa în care locu­ieş­te, alte câte­va con­stru­cţii, cum­pă­ra­te în 2009. În ulti­ma sa decla­ra­ţie depu­să, aces­ta nu indi­că nicio maşi­nă, deşi, în acte­le pre­ce­den­te, depu­se la rean­ga­ja­rea în pro­cu­ra­tu­ră, pre­ci­za că ar con­du­ce, prin como­dat, o Hon­da CRV şi un Vol­k­swa­gen Mul­ti­van.

Datorii de 11 milioane şi proces cu Fisc-ul

În octom­brie 2014, pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ teren sarmizegetusa Saptefratdecla­ră că vin­de cota-parte din fir­ma „Vera-Trofim” SRL, pe care o deţi­nea, cu doar 10 mii de lei, deşi aceas­ta are un capi­tal soci­al de pes­te 400 mii de lei şi deţi­ne un fri­gi­der pen­tru păs­tra­rea fruc­te­lor şi legu­me­lor la Pia­tra Albă, Ialo­ve­ni. Cu o lună îna­in­te de a-şi vin­de afa­ce­rea, aces­ta pri­meş­te însă 6,7 mili­oa­ne de lei de la acest SRL, bani care îi împru­mu­ta­se fir­mei în 2011.

În 2013, în con­tu­ri­le pro­cu­ro­ru­lui au mai intrat 370 mii de lei în urma unei deci­zii judi­ci­a­re, după ce, în mar­tie 2012, aces­ta a acţio­nat în jude­ca­tă Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pen­tru res­ti­tu­i­rea sumei achi­ta­te în plus, pre­ci­zând că, în urma tranza­cţi­ei din octom­brie 2010 cu tere­nul de pe str. Sar­mi­ze­ge­tu­sa, a achi­tat prea mulţi bani ca şi impo­zit. Toa­te instanţe­le de jude­ca­tă i-au dat drep­ta­te lui Şap­te­fraţ, obli­gând Fisc-ul să-i res­ti­tu­ie pes­te 300 mii de lei, inclu­siv pena­li­tă­ţi.

În anii 2010-2012, pe când nu acti­va în Pro­cu­ra­tu­ră, Şap­te­fraţ, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii fami­li­ei sale, au acu­mu­lat dato­rii de aproa­pe 11 mili­oa­ne de lei. Cre­di­te­le indi­ca­te în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te sunt însă fără ter­men şi fără dobân­dă, semn că nu sunt lua­te de la vreo insti­tu­ţie finan­ci­a­ră.

Firmele nedeclarate ale soţiei şi fiul de la INJ

Pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ nu are înre­gis­trat, astăzi, pe nume­le său, niciun SRL. Aces­ta însă a omis din decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi fir­ma „Eli­zeu Gro­up” SRL, la care figu­rea­ză prin­tre fon­da­to­ri, cu 33%, soţia sa, Ele­na Cob­zac, Ivan Şap­te­fraţ, fra­te­le său, dar şi Ghe­or­ghe Gra­ur, nume simi­lar cu al unui pro­cu­ror de la Pro­cu­ra­tu­ra Cri­u­le­ni. Can­di­da­tul la fun­cţia de şef al PA nu a indi­cat nici fap­tul că soţia sa este admi­nis­tra­toa­rea Între­prin­de­rii Mix­te „Ste­li­mar Com”, cu acti­vi­tă­ţi în come­rţ. Fir­ma este fon­da­tă de fii­ca pro­cu­ro­ru­lui, Maria, dar şi de un cetă­ţean ucrai­ne­an, Seve­ri­an Ghe­ras, şi are adre­sa juri­di­că în casa pro­cu­ro­ru­lui din Toha­tin.

Unul din­tre copi­ii pro­cu­ro­ru­lui, Şte­fan Şap­te­fraţ (poar­tă nume­le tată­lui), a fost înma­tri­cu­lat în 2015 la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei, urmând, la absol­vi­re, în 2017, să can­di­de­ze pen­tru o fun­cţie de pro­cu­ror. În decem­brie 2011, un alt fiu al pro­cu­ro­ru­lui, Andrei, a pri­mit de la părinţi, în urma unui con­tract de dona­ţie, un apar­ta­ment de aproa­pe 100 m.p. în sec­to­rul Cio­ca­na, Chi­şi­nău.

Familia candidatului care a ridicat un bloc de locuit

501-ion-dulgheruIon Dul­ghe­ru, alt pre­ten­dent la şefia PA, este adjunct al pro­cu­ro­ru­lui sect. Cen­tru, Chi­şi­nău. La fel ca şi con­tra­can­di­da­tul său, Şte­fan Şap­te­fraţ, Dul­ghe­ru deţi­ne în pro­pri­e­ta­te mai mul­te bunu­ri de mili­oa­ne. Fra­te­le aces­tu­ia, Andrei, este şi el pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Râş­ca­ni, Chi­şi­nău. În decem­brie 2014, ZdG scria că fami­lia celor doi pro­cu­ro­ri con­stru­ieş­te un bloc loca­tiv cu nouă eta­je pe str. Con­stan­tin Vâr­nav, Chi­şi­nău, bloc ampla­sat pe un fost teren de joa­că, spre nemulţu­mi­rea loca­ta­ri­lor din zonă. După acel arti­col, Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI) nu doar că nu s-a auto­se­si­zat pen­tru a inves­ti­ga ave­rea celor doi pro­cu­ro­ri care con­stru­iesc blo­cul loca­tiv la câte­va sute de metri de casa de mili­oa­ne a preşe­din­te­lui CNI, Ana­to­lie Don­ciu, dar, con­trar legii, nici nu au publi­cat decla­ra­ţia lui Dul­ghe­ru cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2014. Repre­zen­tanţii CNI nu au putut expli­ca de ce decla­ra­ţia de ave­re a pro­cu­ro­ru­lui Dul­ghe­ru, astăzi can­di­dat la şefia PA, lip­seş­te pe site-ul www.cni.md.

În mar­tie 2016, la un an şi jumă­ta­te de la dema­ra­rea lucră­ri­lor, casa înă­lţa­tă de „Sky Home Lux”, com­pa­nie fon­da­tă (iunie 2014) de Vasi­le Dul­ghe­ru (97,89%), tatăl pro­cu­ro­ri­lor Ion şi Andrei Dul­ghe­ru, şi Gali­na Bogdan (2,1%), soa­cra lui Ion, acum pen­sio­na­ră, fos­tă asis­ten­tă medi­ca­lă la Tele­neş­ti, e deja ridi­cat, mun­ci­to­rii lucrând la faţa­dă. Apar­ta­men­te­le se vând în spe­cial prin inter­me­di­ul unei fir­me imo­bi­li­a­re, preţul unui metru pătrat fiind de cir­ca 600 de euro. Date­le de pe pano­ul infor­ma­tiv ampla­sat lân­gă şan­ti­er ara­tă că edi­fi­ca­rea blo­cu­lui a înce­put în octom­brie 2014 şi urmea­ză a fi înche­ia­tă în decem­brie 2016. Fir­ma vin­de apar­ta­men­te cu 1-2 came­re.

Maşina de la şantier şi procedura disciplinară

Tere­nul pe care se îna­lţă blo­cul ablog familie dulgheru intrat în pose­sia fami­li­ei Dul­ghe­ru în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău din 13 mai 2014, care a dat curs soli­ci­tă­rii lui Vasi­le şi Gali­na Dul­ghe­ru de cum­pă­ra­re a tere­nu­lui afe­rent apar­ta­men­tu­lui pe care soţii Dul­ghe­ru îl deţin în zonă. Suma plăti­tă a fost de 102 017 mii de lei pen­tru 650 m.p. de teren, deşi preţul său de pia­ţă era de câte­va ori mai mare. În 2012, până a-l cum­pă­ra, fami­lia Dul­ghe­ru a luat acest teren în aren­dă.

Deşi în 2014, pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru nega fap­tul că ar avea vreo legă­tu­ră cu con­stru­cţia aces­tui bloc, ZdG l-a sur­prins, la vola­nul unui Mer­ce­des cu nume­re­le C OO 877, pe şan­ti­er, dis­cu­tând cu mun­ci­to­rii. Prin­tre alte­le, în 2011, acest auto­mo­bil fuse­se impli­cat într-unmasina dulgheru santier bloc scan­dal ruti­er la Cio­ca­na, care a ajuns ulte­ri­or să fie dis­cu­tat la Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP). În mai 2011, pe nume­le lui Ion Dul­ghe­ru a fost ini­ţi­a­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră pen­tru igno­ra­rea Codu­lui de Eti­că al Pro­cu­ro­ru­lui. Temei pen­tru ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii a fost plân­ge­rea depu­să de I. Chi­ri­lov, care recla­ma fap­tul că, pe 9 mai 2011, deplasându-se cu auto­mo­bi­lul pe str. Ale­cu Rus­so, şofe­rul Mer­ce­de­su­lui cu nume­re­le C OO 877 a încer­cat să-l depă­şeas­că nere­gu­la­men­tar, cre­ând o situ­a­ţie de acci­dent. „Ulte­ri­or, şofe­rul Mer­ce­de­su­lui şi unul din­tre pasa­ge­ri, care s-a dove­dit a fi pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru, i-au apli­cat mai mul­te lovi­tu­ri”, se spu­ne în hotă­rârea CSP. Dar, cir­cum­stanţe­le invo­ca­te nu s-au ade­ve­rit, după ce au fost veri­fi­ca­te de Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie Cio­ca­na. Dim­po­tri­vă, I. Chi­ri­lov, care a depus plân­ge­rea, a fost cel tras la răs­pun­de­re admi­nis­tra­ti­vă. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră împo­tri­va lui Dul­ghe­ru a fost înce­ta­tă.

Venituri de milioane din donaţii

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2013, sin­gu­ra dis­po­ni­bi­lă pe site-ul CNI, pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru a indi­cat, împre­u­nă cu soţia, veni­tu­ri din sala­riu de 250 mii de lei şi de 500 mii de lei din vân­za­rea unui imo­bil. Tot în 2015, Dul­ghe­ru a bene­fi­ci­at de dona­ţii de apro­xi­ma­tiv 800 de mii de lei (!). Aces­ta deţi­ne, împre­u­nă cu soţia, două tere­nu­ri şi 8 clă­di­ri (!), din­tre care două spa­ţii loca­ti­ve, dar şi două maşi­ni: un Rena­ult şi un Mer­ce­des. Dar, cu veni­tu­ri de mili­oa­ne, Ion Dul­ghe­ru are dato­rii. Una, de 300 de mii de lei, din 2008, şi alta, de 53 mii de euro (apro­xi­ma­tv 1 mili­on de lei), din 2011. Fiind prac­tic mili­o­nar, Dul­ghe­ru a bene­fi­ci­at de un apar­ta­ment pen­tru pro­cu­ro­rii fără locu­inţe în blo­cu­ri­le de pe str. Meles­tiu, în cadrul unui pro­iect în care anga­ja­ţii pro­cu­ra­tu­rii au plătit doar 340 de euro pen­tru 1 m.p.

501-andrei-dulgheruÎn decla­ra­ţia ana­lo­gi­că a fra­te­lui său, Andrei Dul­ghe­ru, găsim, la fel, dona­ţii de 420 de mii de lei, pri­mi­ţi în 2013. În 2011, soţia aces­tu­ia a pri­mit, tot din dona­ţii, 180 mii de lei şi 5 mii de euro. Pro­cu­ro­rul Dul­ghe­ru are şi el dato­rii, una, de 20 mii de euro, din 2011, şi alta, din 2012, de 81 mii de euro. Andrei Dul­ghe­ru deţi­ne şi trei bunu­ri imo­bi­le, două din­tre care se regă­sesc şi în decla­ra­ţia lui Ion Dul­ghe­ru, semn că cei doi fra­ţi le ges­tio­nea­ză împre­u­nă. În decla­ra­ţia de ave­re pe 2014, Andrei Dul­ghe­ru indi­că ace­lea­şi dona­ţii ca şi în anul pre­ce­dent, plus alţi 12 mii de euro, pri­mi­ţi de soţie, dar şi dato­rii de 101 mii de euro, con­trac­ta­te în 2011-2012, fără ter­men şi fără dobân­dă.

„Războiul” Morari-Pântea

Vio­rel Mora­ri, al tre­i­lea pre­ten­dent, viorel morari, inj.mdeste şef al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale MAI şi ale SV. Ante­ri­or, Mora­ri a con­dus PA, din pos­tu­ra de inte­ri­mar, timp de jumă­ta­te de an, fiind demis în ianu­a­rie 2013, după ple­ca­rea lui Vale­riu Zub­co şi insta­la­rea în frun­tea PG a lui Andrei Pân­tea. Ex-procurorul gene­ral inte­ri­mar l-a învi­nu­it atun­ci pe Mora­ri de nere­gu­li în acti­vi­ta­te, soli­ci­tând Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) ini­ţi­e­rea unei pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re pe nume­le aces­tu­ia. În ace­ea­şi peri­oa­dă, şi Vio­rel Mora­ri a depus la CSP o plân­ge­re pe nume­le lui Pân­tea. Ambe­le sesi­ză­ri, însă, au rămas fără rezul­ta­te. Totu­şi, cel care a ple­cat, într-un final, din PG a fost Pân­tea, în urma mai mul­tor acu­za­ţii care i-au fost adu­se.

În schimb, după ple­ca­rea din PA, carie­ra lui Mora­ri a fost în ascen­siu­ne, fiind numit, după câte­va dero­gă­ri, şef al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale MAI şi ale SV. În decem­brie 2013, Mora­ri a fost ales, la Adu­na­rea Gene­ra­lă a Pro­cu­ro­ri­lor, în cali­ta­te de mem­bru al Cole­gi­u­lui de Cali­fi­ca­re, iar la scurt timp a fost ales în fun­cţia de preşe­din­te al aces­tui Cole­giu.

Părinţii procurorului, cu firmă de milioane şi două apartamente

Vio­rel Mora­ri, con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, decla­ră un sala­riu de 135 mii de lei şi veni­tu­ri de 74 de mii din acti­vi­tă­ţi didac­ti­ce. Mora­ri mai decla­ră că, anul tre­cut, părinţii i-au acor­dat un aju­tor mate­ri­al în sumă de 27,7 mii de lei. Tot­o­da­tă, aces­ta decla­ră două apar­ta­men­te, de 49 şi 99 m.p., pe care le deţi­ne prin con­tract de loca­ţiu­ne, dar şi patru auto­mo­bi­le, toa­te dobân­di­te în 2013 şi toa­te obţi­nu­te prin con­trac­te de folo­sinţă: o Sko­da Octa­via, două Land Rover Fre­e­lan­der şi un Vol­vo XC 90. În 2014, pro­cu­ro­rul a luat două cre­di­te, unul în valoa­re de 15 mii de euro şi altul de 15 mii USD, pen­tru 15 ani, cu o rată a dobân­zii de 0%.

Părinţii can­di­da­tu­lui la fun­cţia de şef al PA deţin două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău, unul de 33 m.p., cum­pă­rat în 2012, şi altul, pe str. Lev Tols­toi, de 88,9 m.p., pro­cu­rat în 2010, în care părinţii pro­cu­ro­ru­lui au inves­tit înce­pând cu 2008. În 2013, Euge­nia Mora­ri, mama pen­sio­na­ră a lui Vio­rel Mora­ri, a fon­dat fir­ma „Irarom-Grup”, cu un capi­tal soci­al de 3,9 mili­oa­ne de lei (!) şi adre­sa juri­di­că în satul Ţaul, Don­du­şe­ni, loca­li­ta­tea de baş­ti­nă a lui Vio­rel Mora­ri. Fir­ma deţi­ne o sta­ţie PECO în sat şi este admi­nis­tra­tă de Oleg Mora­ri, fra­te­le lui Vio­rel. Aces­ta deţi­ne şi el un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, de 49 m.p., cum­pă­rat în 2005. S-ar putea ca aces­ta să fie unul din cele două apar­ta­men­te indi­ca­te de pro­cu­ror în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te.

La Ţaul am fost infor­ma­ţi că mama lui Vio­rel Mora­ri este fos­tă pro­fe­soa­ră, acum cas­ni­că, iar tatăl, Ghe­or­ghe, este ple­cat la mun­că pes­te hota­re.

Trei maşini, dar cu apartament de la părinţi

517-roman-eremciucRoman Erem­ciuc, alt can­di­dat la şefia PA, este unul din­tre adjun­cţii pro­cu­ro­ru­lui sec­to­ru­lui Bota­ni­ca. În decla­ra­ţia sa de veni­tu­ri pen­tru 2013, omul legii a indi­cat că fami­lia sa a pri­mit o dona­ţie de 300.000 de lei şi un cadou de două mii de euro. În 2014, Erem­ciuc pre­ci­zea­ză că, în urma unui eve­ni­ment de fami­lie, copi­ii au pri­mit alţi 2 mii de euro. Şase mii de euro pro­cu­ro­rul i-a obţi­nut din vân­za­rea unui auto­mo­bil, Toyo­ta Aven­sis. Din sala­riu, el a acu­mu­lat 109 mii de lei, iar soţia sa, Tatia­na Erem­ciuc, anga­ja­tă în pro­iec­tul ODIMM, în cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, alţi 257 mii de lei. Soţii deţin două auto­mo­bi­le Toyo­ta, Aven­sis şi Auris, dar şi un Audi 80 vechi, prin como­dat. Con­form decla­ra­ţi­i­lor de ave­re, soţii Erem­ciuc locu­iesc într-un apar­ta­ment al părinţi­lor. În 2011-2013, fami­lia Erem­ciuc a acu­mu­lat dato­rii de 76 mii de euro, echi­va­len­tul a 1,6 mili­oa­ne de lei, mult pes­te veni­tu­ri­le decla­ra­te de cei doi în ulti­mii ani.

În 2013, pro­cu­ro­rul Erem­ciuc a fost găsit vino­vat de Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar de încăl­că­ri într-un caz ges­tio­nat de el. Ast­fel, fără a veri­fi­ca pro­be­le, aces­ta ar fi por­nit o urmă­ri­re pena­lă împo­tri­va pro­pri­e­ta­ri­lor unui cazi­nou, bănu­i­ţi că îşi atrag cli­enţii cu aju­to­rul dro­gu­ri­lor. Roman Erem­ciuc a soli­ci­tat atun­ci şi a obţi­nut inter­cep­ta­rea con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce ale pro­pri­e­ta­ri­lor cazi­no­u­lui. Doar că, insti­tu­ţia era de mult închi­să, res­pec­tiv nu putea avea cli­enţi care să fie atra­şi, cu sau fără dro­gu­ri. Cole­gi­ul a con­sta­tat încăl­că­ri­le comi­se de pro­cu­ror, dar nu l-a pedep­sit, deo­a­re­ce ter­me­nul de pre­scri­pţie în cazul încăl­că­ri­lor dis­ci­pli­na­re expi­ra­se.

Candidatul cu soţie afiliată politic


Ruslan Carai­van
, al cin­ci­lea pre­ten­dent caraivan ruslan fotola con­du­cea PA, este, din 2013, pro­cu­ror al UTA Găgă­u­zia. El are 40 de ani, s-a năs­cut la Unghe­ni, dar a stu­di­at şi a lucrat în regiu­nea găgă­u­ză. În 2012, până a deve­ni procuror-şef al UTA Găgă­u­zia, Carai­van a fost şeful Dire­cţi­ei Sud a Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi Coru­pţi­ei. Carai­van este căsă­to­rit cu Lidia Gră­di­nar, fost vice­pri­mar de Comrat în man­da­tul actu­a­lu­lui depu­tat PD, Nico­lae Dudo­glo. În peri­oa­da în care Dudo­glo nu şi-a putut exer­ci­ta man­da­tul de pri­mar, Lidia Gră­di­nar a fost chiar pri­mar inte­ri­mar în Comrat. În 2015, soţia lui Carai­van a can­di­dat pe lis­te­le PD, din care face par­te şi Nico­lae Dudo­glo, pen­tru un loc în Con­si­li­ul muni­ci­pal Comrat, fiind prin­tre pri­mii în lis­ta elec­to­ra­lă. Deşi a acces în Con­si­liu, în august 2015, a renu­nţat la man­dat, rămânând o apro­pi­a­tă a actu­a­lu­lui depu­tat Nico­lae Dudo­glo. Gră­di­nar l-a spri­ji­nit public pe Dudo­glo în încer­că­ri­le aces­tu­ia de a ajun­ge baş­can, iar ulte­ri­or, pri­mar de Comrat, ambe­le ten­ta­ti­ve sol­da­te cu eşec.

În cam­pa­nia elec­to­ra­lă pri­vind ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din noiem­brie 2014, Lidia Gră­di­nar a donat 27,1 mii de lei PD-ului. 

Deşi soţii Carai­van şi Gră­di­nar au deţi­nut fun­cţii impor­tan­te, în decla­ra­ţi­i­le lor cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te din ulti­mii ani nu indi­că vreo locu­inţă. În 2014, cei doi au decla­rat un venit cumu­la­tiv din sala­riu de 250 mii de lei şi alţi 564 de lei din sala­ri­ul Lidi­ei Gră­di­nar de mem­bru al biro­u­lui elec­to­ral al unei secţii de vota­re la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 30 noiem­brie 2014, ale­ge­ri la care, amin­tim, a par­ti­ci­pat şi soţul său. În 2014, Lidia Gră­di­nar a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil Toyo­ta Rav 4, pe care susţi­ne că l-a cum­pă­rat cu doar 50 mii de lei, echi­va­len­tul a două mii de euro. Cei doi soţi mai decla­ră un auto­mo­bil Rover 25, dar şi un cre­dit con­trac­tat în 2014 în sumă de 5 mii de euro, pe un ter­men de şase ani.

Ce spun procurorii

4-cna-129Ște­fan Șap­te­fraț

Des­pre pla­nu­ri­le anti­co­ru­pţie: „Când o să ajung aco­lo o să vă dau un inter­viu per­so­nal dvs. Acum nu pot să vă spun ceva exact”.

Des­pre ave­re: „În 2008, eu am ple­cat din Pro­cu­ra­tu­ră. Fiind aco­lo, nu am pro­cu­rat pro­pri­e­tă­ți. La toa­te între­bă­ri­le dvs au fost efec­tu­a­te con­troa­le. Și gata. Eu sunt om asi­gu­rat. Dvs aveți acces la infor­ma­ții, dar dați între­bă­ri la care răs­pun­su­ri­le le cunoaș­te­ți. Eu nu am ce comen­ta asu­pra pro­pri­e­tă­ți­lor”.

Ion Dul­ghe­ru

Des­pre pla­nu­ri­le anti­co­ru­pţie: „Sim­plu. Eu aș dori ca ce se face acum să con­ti­nue. Insti­tu­ția să-și facă lucrul con­ști­in­cios. Cam asta ar fi. Mari schim­bă­ri, con­form legi­sla­ți­ei, eu nu văd nece­sa­re. Doar dorin­ța și voin­ța de a mun­ci”.

Des­pre ave­re: La mine, mama se află pes­te hota­re. E aco­lo de 20 de ani. Dona­ți­i­le toa­te sunt prin inter­me­di­ul trans­fe­ru­ri­lor ban­ca­re. Blo­cul este con­stru­it tot de părin­ți”.

Vio­rel Mora­ri

Des­pre pla­nu­ri­le anti­co­ru­pţie: „Vreau să schimb direc­ția de com­ba­te­re a corup­ți­ei, să modi­fic sta­rea lucru­ri­lor din sfe­ra pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii corup­ți­ei. E nevo­ie de inten­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ții, deși se lucrea­ză, dar pro­ba­bil nu se mer­ge în direc­ția care tre­bu­ie, dacă soci­e­ta­tea nu sim­te asta”.

Des­pre ave­re: „Am un sin­gur apar­ta­ment. Decla­ra­ția pe care ați văzut-o e veche. În acel an, am folo­sit două apar­ta­men­te. Un apar­ta­ment era al mamei, iar al doi­lea, al fra­te­lui, de tip man­sar­dă. În apar­ta­men­tul de pe str. Lev Tols­toi au inves­tit părin­ții, dar acum l-a luat fra­te­le. Nu am legă­tu­ri cu fir­ma mamei și a fra­te­lui. Nici nu știu exact cine e fon­da­tor și cine-i admi­nis­tra­tor”.

Ruslan Carai­van

Des­pre pla­nu­ri­le anti­co­ru­pţie: „Da de unde știți că am depus cere­re? Acum nu sunt gata să vă răs­pund. Am depus cere­rea și acum mă pre­gă­tesc. Un răs­puns corect, așa repe­de, nu pot să vă dau”.

Des­pre ave­re: „Nu am apar­ta­ment în pro­pri­e­ta­te. Locu­iesc în apar­ta­men­tul care apar­ți­ne suro­rii mele. Soția mea nu este mem­bru de par­tid. Eu cât am acti­vat în orga­ne­le pro­cu­ra­tu­rii, nu am aju­tat poli­tic”.

Roman Erem­ciuc

Aces­ta a avut tele­fo­nul mobil de ser­vi­ciu deco­nec­tat pe par­cur­sul între­gii zile de mier­cu­ri, iar la cel de birou nu a răs­puns.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Anatolie Mereuta

    Se zice ca pro­cu­ro­rii si jude­ca­to­rii sunt bine pla­ti­ti ca sa nu fie corupti,dar la noi vin in func­tii mari gata corupti,cum sa lup­te ei cu corup­tia si cu corup­tii?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *