cavcaliucpoza

(DOC) Șeful IGP, cu vilă în construcție, apartament înscris pe socri și firmă pe cumnat

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful inte­ri­mar al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ției (IGP), care are un sala­riu lunar de 10 mii de lei, își con­stru­iește în această peri­oadă o vilă de lux la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Până atunci, omul legii, care în 2009 a cerut, iar peste un an jude­că­to­ro­rii au decis să-i dea apar­ta­ment de la stat, locu­iește într-un apar­ta­ment cu trei odăi în Chi­și­nău, înre­gis­trat pe numele socri­lor săi pen­sio­nari. În para­lel, în timp ce luptă cu infrac­to­rii, Cav­ca­liuc se implică, dis­cret, în afa­ceri, fiind bene­fi­ci­a­rul unei firme care pro­duce mate­ri­ale de con­struc­ții. SRL-ul își are sediul într-un imo­bil con­struit recent, înre­gis­trat pe numele părin­ți­lor săi care, la fel ca și socrii, sunt pen­sio­nari. Între timp, fiind șef al IGP, Cav­ca­liuc nu a uitat de finii și apro­pi­a­ții săi, pe care i-a pro­mo­vat în diverse func­ții impor­tante, acordându-le inclu­siv grade spe­ci­ale.

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc are 33 de ani, însă și-a croit, până la această vâr­stă, o carieră de invi­diat în orga­nele de poli­ție. Din mar­tie 2015, este șef inte­ri­mar al IGP, după demi­sia lui Ion Bodrug. A pre­luat șefia IGP pen­tru că, din sep­tem­brie 2014, era șef adjunct al IGP. De fapt, încă de la vâr­sta de 26 de ani, acesta ocupă func­ții de con­du­cere în poli­ție, fiind, în anii 2008-2009, șef al Ser­vi­ci­u­lui inves­ti­ga­rea şi con­tra­ca­ra­rea gru­pă­ri­lor cri­mi­nale, șef adjunct al Secţiei poli­ţiei cri­mi­nale a Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ție (CGP) Chi­şi­nău, comi­siar adjunct pen­tru lucrul ope­ra­tiv al CGP. În 2009-2012, Cav­ca­liuc a fost șef al Secţiei inves­ti­ga­ţii ope­ra­tive a Dire­cţiei inves­ti­gare a fra­u­de­lor a Depar­ta­men­tu­lui poli­ţie, iar ulte­rior, în 2012-2013, șef al Dire­cţiei misiuni spe­ci­ale a Depar­ta­men­tu­lui poli­ţie. Până a fi numit șef adjunct al IGP, a înde­pli­nit func­ția de șef al Dire­cţiei nr. 5 (Direc­ția Ope­ra­țiuni Spe­ci­ale) a Inspec­to­ra­tu­lui naţio­nal de inves­ti­ga­ţii al IGP din cadrul MAI. Cav­ca­liuc deține gra­dul de colo­nel de poli­ție.

Casa din „livadă”

În peri­oada în care a deve­nit șefCavcaliuc Casa 3 Truseni inte­ri­mar al IGP, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a înce­put să-și con­stru­iască o casă. Deși sala­riul de func­ție este mai degrabă unul modest, șeful IGP găsește, totuși, surse finan­ci­are pen­tru a plăti mun­ci­to­rii și a sus­ține edi­fi­ca­rea aces­tui imo­bil. Ofi­cial, el este ampla­sat în com. Tru­șeni, mun. Chi­și­nău, în Înto­vă­ră­și­rea Pomi­colă „Zarea Tru­șeni”. Imo­bi­lul se află însă aproape de Chi­și­nău, lângă tra­seul Chișinău-Leușeni (șos. Bal­cani). Acum, vii­toa­rea vilă a șefu­lui IGP abia de se zărește din­tre căsuțele de tip vile și cele câteva imo­bile mari și luxoase din zonă, deja fini­sate. Casa este însă o ade­vă­rată for­tă­reață, veci­nii numind-o „la zonă” (puș­că­rie), asta pen­tru că o parte din curte este îngră­dită de un gard din beton mai înalt decât casa, iar cea­laltă parte, de un gard din sârmă ghim­pată, care amin­tește de locu­rile de deten­ție. Casa are coloane solide din beton armat și două etaje deja ridi­care, din­tre care unul în pământ (sub­sol). Oame­nii din apro­pi­ere știu că imo­bi­lul care se îna­lță văzând cu ochii este al unui poli­țist „mare” din Chi­și­nău, care vine des­tul de des pen­tru a supra­ve­ghea mer­sul lucră­ri­lor. Din spu­sele aces­tora, con­truc­ția casei lui Cav­ca­liuc a înce­put în vara aces­tui an. Cur­tea este prac­tic ame­na­jată, în ea fiind insta­late mai multe lea­găne. Mier­curi, 16 decem­brie 2015, lucră­rile de con­struc­ție erau în toi, în ele fiind impli­cați peste 10 oameni, dis-de-dimineață.

Vila se îna­lță pe un teren cu o supra­față de 12 ari (1200 m.p.) pe care Cav­ca­liuc l-a indi­cat în toate decla­ra­ți­ile cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate, depuse din 2012 și până acum. Doar că, șeful IGP sus­ține că tere­nul cu pri­cina ar avea o valoare cadas­trală de doar 304 lei, deși, în zonă, un ar se vinde cu apro­xi­ma­tiv o mie de euro. Tot­o­dată, chiar și valoa­rea cadas­trală a tere­nu­lui este mult mai mare decât cea indi­cată de Cav­ca­liuc în decla­ra­ții, fiind de apro­xi­ma­tiv 25 mii de lei.

Apartamentul de pe numele socrilor și locuința de la stat

Până să treacă în noua vilă, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc locu­iește, împre­ună cu soția sa, Euge­nia, și cei doi copii, într-un apar­ta­ment din str. Ceu­cari, Chi­și­nău. Acesta are o supra­față de 85 m.p. și trei odăi, fiind ampla­sat la eta­jul doi într-un bloc con­truit la mij­lo­cul ani­lor 2000. Casa nu este însă înre­gis­trată pe numele soți­lor Cav­ca­liuc, ci pe numele socri­lor șefu­lui IGP, Vasile și Agri­pina Olaru. Aceștia sunt părin­ții Euge­niei Cavcaliuc-Olaru și locu­iesc, de fapt, în s. Sofia, r. Hân­cești, fapt con­fir­mat de repre­zen­tan­ții auto­ri­tă­ți­lor din loca­li­tate. Apar­ta­men­tul a fost înscris pe numele soți­lor pen­sio­nari Olaru în decem­brie 2011, fiind pro­cu­rat de la o per­soană necu­nos­cută. Din 2009 și până în 2010, acest imo­bil a apar­ți­nut însă părin­ți­lor lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, Petru și Para­sco­via, ori­gi­nari din s. Mică­uți, Stră­șeni, loca­li­ta­tea de baș­tină a șefu­lui IGP. Oame­nii din sat ne-au spus că cei doi pen­sio­nari au locuit în ulti­mii ani în Ita­lia, iar recent, Petru Cav­ca­liuc a reve­nit în Mol­dova. Acum, în cur­tea casei fami­liei Cav­ca­liuc din sat au loc lucrări de con­struc­ție.

Con­sta­tăm că părin­ții șefu­lui IGP au 11111111111111 igp.mddeve­nit pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui din str. Ceu­cari, unde locu­iește și are și viză de reșe­dință Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, în decem­brie 2009, la doar o lună după ce acesta acționa în jude­cată Con­si­liul Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC), soli­ci­tând un loc de trai de la stat. În demer­sul său, omul legii pre­ciza că, în orga­nele de interne acti­vează din anul 2000, iar gra­dul spe­cial de sub­lo­co­te­nent de poli­ţie i-a fost acor­dat în 2003. „Necă­tând la fap­tul că, din 2000, acti­vează în orga­nele de interne, până în pre­zent nu este asi­gu­rat cu spa­ţiu loca­tiv con­form pre­ve­de­ri­lor art.35 al.(1) al Legii des­pre poli­ţie. De la 1 octom­brie 2009, este inclus cu nr. 1 în lista cola­bo­ra­to­ri­lor care soli­cită îmbu­nă­tă­ţi­rea con­di­ţi­i­lor de trai. În pre­zent este căsă­to­rit, având la întreţi­nere un copil minor şi este în aştep­ta­rea celui de-al doi­lea copil. La 05 octom­brie 2009 s-a adre­sat către CMC cu o cerere refe­ri­toare la solu­ţio­na­rea pro­ble­mei ce ţine de asi­gu­ra­rea cu spa­ţiu loca­tiv, însă prin răs­pun­sul din 17 octom­brie 2009 pârâ­tul l-a infor­mat că va fi asi­gu­rat cu locu­inţă în fun­cţie de fon­dul loca­tiv dis­po­ni­bil. Con­si­deră răs­pun­sul ca refuz în asi­gu­ra­rea cu spa­ţiu loca­tiv şi cere obli­ga­rea CMC să-i repar­ti­zeze spa­ţiu loca­tiv în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile legi­sla­ţiei în vigoare”, se men­țio­nează în hotă­rârea Cur­ții Supreme de Jus­ti­ție (CSJ).

Instan­țele, rând pe rând, i-au dat drep­tate lui Cav­ca­liuc, iar în iulie 2010, CSJ a pus punct final în acest caz, res­pin­gând recur­sul depus de CMC. Totuşi, deşi au depus recurs, con­form infor­ma­ți­i­lor din hotă­rârea CSJ, repre­zen­tan­tul CMC în şedinţa instanţei de recurs, nu s-a pre­zen­tat, deși, des­pre ora, locul şi data exa­mi­nă­rii a fost citat ofi­cial. Petru Gon­tea, șeful Dire­cţiei gene­ral locativ-comunală şi ame­na­jare, sus­ține că auto­ri­tă­țile locale încă nu au exe­cu­tat deci­zia instan­ței de jude­cată și nu i-au repar­ti­zat lui Cav­ca­liuc o locu­ință. „Există un demers din par­tea lui, dar i s-a spus că acum nu avem posi­bi­li­tate”, zice Gon­tea.

Averea din declarații a șefului interimar al IGP

Pe site-ul Comi­siei Națio­nale de Sediul firmei „Gigant-Construct” SRL din or. Vatra. Depozitul și cele două imobile aflate încă în construcțieInte­gri­tate (CNI), la vedere, există o sin­gură decla­ra­ție cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe numele lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, cea pe 2012. Din ea aflăm că omul legii deți­nea atunci patru tere­nuri, din­tre care două loturi pomi­cole pe care, în 2015, a înce­put con­struc­ția unei case, un apar­ta­ment de 38 m.p., un spa­țiu comer­cial și un beci, toate obți­nute prin dona­ție. Tot­o­dată, Cav­ca­liuc declara trei auto­mo­bile, un Mercedes-Benz E 220, fabri­cat în 2006 și cum­pă­rat în 2011 cu 250 mii de lei, un Wol­swa­gen Tiguan din 2009, pro­cu­rat tot în 2011 cu 350 mii de lei, dar și un camion, ZIL, fabri­cat în peri­oada sovi­e­tică, dar cum­pă­rat în 2009. Tot în acea decla­ra­ție, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc declara că soția sa deține 100% din capi­ta­lul social de 197 mii de lei al fir­mei „Gigant-Construct” SRL cu acti­vi­tăți de pro­du­cere și comerț.

După soli­ci­tări la CNI, am aflat că decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate a lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc pe anul 2013, care nu este vizi­bilă pe site-ul insti­tu­ției, este pla­sată sub un alt nume de fami­lie, Coval­ciuc (nu știm dacă inten­țio­nat sau din cauza unor erori comise de cei care pla­sează decla­ra­ți­ile pe site). Din acea decla­ra­ție aflăm că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a înca­sat un sala­riu de 100 mii de lei în 2013, iar soția sa, 3 mii de lei de la firma „Gigant-Construct” SRL, indi­cată în decla­ra­ția din 2012 ca fiind în pro­pri­e­ta­tea sa. În decla­ra­ția din 2013, Cav­ca­liuc scrie că soția sa și-a vân­dut firma, „Gigant-Construct” SRL, obținând în schimb cei 197 mii de lei, atât cât era capi­ta­lul social. În 2013, Cav­ca­liuc a decla­rat că și-a vân­dut și cele două auto­mo­bile pe care le declara în 2012, obținând în schimb apro­xi­ma­tiv 600 mii de lei. Și-a cum­pă­rat, în schimb, un alt auto­mo­bil, un Mercedes-Benz mai nou, fabri­cat în 2012 și care valo­rează jumă­tate de milion de lei. La capi­to­lul bunuri imo­bile, în decla­ra­ție, lucru­rile au rămas neschim­bate.

Decla­ra­ția șefu­lui inte­ri­mar al IGP pe anul 2014 nu a fost publi­cată pe site-ul CNI, deși legea obliga insti­tu­ția con­dusă de Ana­to­lie Don­ciu să facă acest gest la câteva luni de la expi­ra­rea ter­me­nu­lui de depu­nere a aces­tora, 31 mar­tie 2015. Am făcut rost de această decla­ra­ție doar după soli­ci­tări către CNI și dis­cu­ții cu cei de la Fisc­ser­vin­form, insti­tu­ție care a obți­nut, printr-o lici­ta­ție, drep­tul de a plasa pe site decla­ra­ți­ile de avere ale func­țio­na­ri­lor. Din acea decla­ra­ție nu aflăm însă mare lucru, pen­tru că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc nu a indi­cat modi­fi­cări sem­ni­fi­ca­tive. De fapt, decla­ra­ția are doar o sin­gură nou­tate, un Mer­ce­des fabri­cat în 1992 pe care Cav­ca­liuc îl deține, prin man­dat, din 2008. Mașina, însă, nu s-a regă­sit în decla­ra­ți­ile sale ante­ri­oare. În 2014, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a indi­cat un venit din sala­riu de 124 mii de lei, apro­xi­ma­tiv 10 mii de lei pe lună.

Firma condusă de cumnat,
cu sediu pe numele părinților

În ulti­mii doi ani, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc s-a Dorin Olaru, cumnatul lui Cavcaliuc și proprietarul oficial al Gigant-Constructdis­tan­țat, cel puțin în decla­ra­ții, de firma „Gigant-Construct” SRL. Acest gest, însă, nu a fost urmat și în viața reală. Or, acum, ofi­cial, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), firma este fon­dată și admi­nis­trată de Dorin Olaru, cum­na­tul lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, res­pec­tiv fra­tele Euge­niei, soția șefu­lui IGP. Firma, fon­dată în 2011, are sediul pe str. Ște­fan Vodă din Vatra, mun. Chi­și­nău și un capi­tal social de 202 mii de lei. Din ulti­mul raport finan­ciar depus, cel pe 2012, aflăm că firma fon­dată de soția lui Cav­ca­liuc a avut un venit din vân­zări de 836 mii de lei.

La adresa din Vatra, la înce­put de 2015, a fost dat în exploa­tare un depo­zit de aproape 500 m.p., iar în această peri­oadă sunt exe­cu­tate lucrări de con­struc­ție a două imo­bile, ambele cu câte două nive­luri care, cel mai pro­ba­bil, vor con­sti­tui sediu pen­tru admi­nis­tra­ția fir­mei. Pe teri­to­riul depo­zi­tu­lui mai mulți mun­ci­tori ne-au spus că lucrează la fabri­ca­rea ames­te­cu­ri­lor uscate uti­li­zate în con­struc­ție (clei pen­tru tera­cotă). Aceștia au con­fir­mat că depo­zi­tul și acti­vi­ta­tea fir­mei apar­țin lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, pre­ci­zând, însă, că de afa­cere se ocupă cum­na­tul aces­tuia, Dorin Olaru. Legă­tu­rile din­tre firmă și Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc sunt și mai evi­dente dato­rită pro­pri­e­ta­ru­lui tere­nu­lui și con­struc­ți­i­lor unde își are sediul firma. Con­form infor­ma­ți­i­lor de la Cadas­tru, aces­tea „apar­țin”, din 2013, părin­ți­lor pen­sio­nari ai lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, Petru și Para­sco­via.

În apri­lie 2015, firma „Gigant-Construct”familia cavcaliuc 1 SRL a fost reor­ga­ni­zată „prin absor­ția” fir­mei „Jurist Ser­vice” SRL. Tot în acest an, firma a tre­cut cu sediul dintr-un apar­ta­ment din sec­to­rul Cio­cana, în or. Vatra, acolo unde a con­struit depo­zi­tul. „Jurist Ser­vice” SRL, care s-a aso­ciat cu   „Gigant-Construct” SRL a fost fon­dată în 2012 de către Dorin Olaru, cum­na­tul lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc. Până în mai 2015, când a fost radi­ată, prin aso­ci­ere, firma ofe­rea con­sul­ta­ții juri­dice.

Rudele din sistem

De când a ajuns șef la IGP, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a faci­li­tat avan­sa­rea în grad și func­ție pen­tru mai multe rude apro­pi­ate, dar și pri­e­teni și foști colegi. Ast­fel, Dorina Cav­ca­liuc (Con­stan­tin după căsă­to­rie), sora șefu­lui de la IGP ocupă, în pre­zent, func­ția de ofi­țer prin­ci­pal de urmă­rire penală la Inspec­to­ra­tul de Poli­ție (IP) Cen­tru. În tre­cut, Dorina Con­stan­tin a mai ocu­pat func­ția de ofi­țer de urmă­rire penală în cadrul IP Bota­nica, iar în peri­oada 27 mai 2014 – 4 august 2015 ea a fost ofi­țer de urmă­rire penală în cadrul Direc­ției regio­nale Sud a Depar­ta­men­tu­lui Poli­ţiei de Fron­ti­eră a MAI.

La 4 august 2015, printr-un ordin al IGP, unde fra­tele său, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, era deja șef inte­ri­mar, Dorina Con­stan­tin a fost numită ofi­țer prin­ci­pal de urmă­rire penală în cadrul IP Bota­nica. Între­bată dacă fra­tele său a ajutat-o cumva să avanseze în carieră, Dorina Con­stan­tin a negat vehe­ment acest lucru afir­mând că: „eu sin­gură am lucrat, sin­gură am obți­nut tot”. Aceasta a refu­zat, totuși, să ne spună când și cum a ajuns să lucreze în poli­ție, dar și ce grad deține, moti­vând că asta este viața ei per­so­nală. Dorina Con­tan­tin ne-a mai comu­ni­cat că acum nu acti­vează în orga­nele de poli­ție deo­a­rece se află în con­ce­diu de mater­ni­tate.

O altă rudă care se bucură de sus­ți­ne­rea șefu­lui inte­ri­mar de la IGP este Liubov Cav­ca­liuc. La 1 noiem­brie 2013, după reve­ni­rea din con­ce­diul de mater­ni­tate (pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui), aceasta a fost numită ofi­țer supe­rior de inves­ti­ga­ții în cadrul Direc­ției Nr. 5 (Direc­ția Ope­ra­țiuni Spe­ci­ale) a Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Inves­ti­ga­ții (INI) a IGP. Șef al aces­tei direc­ții, în peri­oada res­pec­tivă, era Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc.

Finul lui Cavcaliuc, cu grade speciale

Tot în Direc­ția Nr. 5 (Ope­ra­țiuni Spe­ci­ale) a INI acti­vează și Maxim Ciu­ba­ciuc, unul din­tre finii de cunu­nie ai lui Cav­ca­liuc. Acesta este șef al ser­vi­ci­u­lui intern al sec­ției nr. 1 „K” din cadrul Direc­ției Ope­ra­țiuni Spe­ci­ale. Deși, con­form decla­ra­ției cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pen­tru anul 2013, Maxim Ciu­ba­ciuc a înre­gis­trat doar veni­turi din sala­riu, în sumă de apro­xi­ma­tiv 77 mii de lei, acesta a achi­zi­țio­nat, tot în 2013, un BMW 525 a cărui valoare decla­rată este de 250 mii de lei. În 2014 acesta a avut un venit de 88 de mii de lei din sala­riu și 48500 euro repre­zen­tând cado­u­rile de la nuntă. Tatăl lui Maxim Ciu­ba­ciuc, Mihail Ciu­ba­ciuc a fost numit, la 13 octom­brie 2015, șef al Direc­ției gene­rale secu­ri­tate publică a IGP. Acesta deține gra­dul de colo­nel de poli­ție și ante­rior a fost în mai multe func­ții în orga­nele de forță, ultima fiind cea de șef al Deta­șa­men­tu­lui cu des­ti­na­ție spe­cială „Pan­tera” al Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ții Peni­ten­ci­are (DIP). Deși într-o scri­soare ano­nimă intrată în pose­sia redac­ției se spune că Mihail Ciu­ba­ciuc a fost „alun­gat pen­tru mai multe încăl­cări” de la Pan­tera, repre­zen­tan­ții DIP ne-au comu­ni­cat că acesta „a pără­sit func­ția de șef al Deta­șa­men­tu­lui cu Des­ti­na­ție Spe­cială Pan­tera prin trans­fer la alt lucru în alt minis­ter, depar­ta­ment sau orga­ni­za­ție”. Mihail Ciu­ba­ciuc nu a răs­puns la tele­fo­nul de ser­vi­ciu, iar Ser­vi­ciul de presă al IGP a refu­zat să ne ofere numă­rul de la tele­fo­nul mobil al aces­tuia, moti­vând că acesta este recent anga­jat și nu-i cunosc deo­cam­dată numă­rul de tele­fon.

Un alt fin a lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc estenegura locotenent-colonelul de poli­ţie Vla­di­mir Negura. Acesta a obți­nut într-un sin­gur an gra­dul de maior, iar apoi pe cel de loco­te­nent colo­nel de Poli­ție, con­form unor surse din Poli­ție. În pre­zent Negura este șeful Direc­ției rela­ții inter­națio­nale a IGP. Potri­vit CV-ului publi­cat pe site-ul IGP, Negura a absol­vit, în 2007, Uni­ver­si­ta­tea Peda­go­gică de Stat „Ion Cre­angă”, iar din 2010 este stu­dent la Aca­de­mia de Poli­ție „Şte­fan cel Mare” a MAI.  Vla­di­mir Negura are tele­fo­nul mobil închis, iar la cel de ser­vi­ciu nu a răs­puns pe tot par­cur­sul zilei de mier­curi.

Încercările eșuate de a discuta cu șeful IGP și consilierul ministrului

ZdG a încer­cat, în repe­tate rân­duri să dis­cute cu Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful IGP vizat în acest arti­col. Ser­vi­ciul de presă al Insti­tu­ției nu a răs­puns însă, toată după ami­aza zilei de mier­curi, 16 decem­brie. De la secre­ta­riat ni s-au ofe­rit cel puțin cinci numere de tele­fon, la care însă nu a răs­puns nimeni, deși am insis­tat prac­tic în con­ti­nuu. Tot de la secre­ta­ri­a­tul IGP-ului am aflat că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc ar fi ple­cat într-o depla­sare de ser­vi­ciu, aflând dintr-un comu­ni­cat că acesta s-ar fi aflat în peri­oada 14-16 decem­brie, în Ita­lia. I-am tri­mis aces­tuia un e-mail, cu între­bă­rile la care am dori să pri­mim un răs­puns. Până la închi­de­rea edi­ției, acest lucru însă nu s-a întâm­plat. Tot­o­dată, din anti­ca­mera sa ni s-a spus ini­țial, să reve­nim peste jumă­tate de oră, iar ulte­rior, că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc va fi infor­mat că dorim să dis­cu­tăm cu el. Am lăsat și un număr de tele­fon la care acesta  să revină, cu pre­ci­zări, însă, acest lucru nu s-a întâm­plat până mier­curi, 16 decem­brie, ora 19.00. Redac­ția rămâne în con­ti­nu­are des­chisă și va publica pozi­ția lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, îndată ce vom avea un răs­puns.

Toate aceste încer­cări ale ZdG de a dis­cuta cu Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, dar și cu cele­lalte per­soane din Poli­ție s-au supra­pus cu un fapt mai mult decât sus­pect. Mier­curi dimi­neața, am fost con­tac­tați de o con­si­li­eră a minis­tru­lui de Interne care s-a inte­re­sat dacă ZdG scrie sau nu un arti­col des­pre minis­trul Afa­ce­ri­lor Interne, Oleg Balan. Res­pec­tiva con­si­li­eră a fost și în redac­ția ZdG, unde ne-a spus că ar fi văzut o înre­gis­trare video în care un băr­bat sus­ține că s-ar fi înțe­les cu un repor­ter al ZdG, coa­u­tor al aces­tui arti­col, să scrie un arti­col deni­gra­tor în pri­vința minis­tru­lui Oleg Balan. Deși am soli­ci­tat de mai multe ori să vedem acele ima­gini video, am fost refu­zați. Tot­o­dată, repre­zen­tan­ții MAI au pre­ci­zat că, în ima­gini, nu apare niciun repor­ter ZdG, ci doar un băr­bat care sus­ține că îi va da aces­tuia un plic cu bani. Pre­ci­zăm că niciun repor­ter ZdG nu s-a întâl­nit, nici­o­dată, cu per­soane din inte­ri­o­rul sau din afara MAI, pen­tru a dis­cuta des­pre un even­tual arti­col în care să fie vizat Oleg Balan. Tot­o­dată, ZdG va moni­to­riza aceste infor­ma­ții și va cere public cla­ri­fi­ca­rea  cazu­lui.

UPDATE: ZdG a reuşit să discute cu Gheorghe Cavcaliuc care a promis că va veni cu o reacţie pe parcursul acestei zile, cu precizări la toate subiectele din articol.

Citiţi aici Declarația echipei Ziarului de Gardă privind presiunile din partea MAI


Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.