(DOC) Șeful IGP, cu vilă în construcție, apartament înscris pe socri și firmă pe cumnat

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful inte­ri­mar al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei (IGP), care are un sala­riu lunar de 10 mii de lei, își con­stru­ieș­te în aceas­tă peri­oa­dă o vilă de lux la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Până atun­ci, omul legii, care în 2009 a cerut, iar pes­te un an jude­că­to­ro­rii au decis să-i dea apar­ta­ment de la stat, locu­ieș­te într-un apar­ta­ment cu trei odăi în Chi­și­nău, înre­gis­trat pe nume­le socri­lor săi pen­sio­na­ri. În para­lel, în timp ce lup­tă cu infrac­to­rii, Cav­ca­liuc se impli­că, dis­cret, în afa­ce­ri, fiind bene­fi­ci­a­rul unei fir­me care pro­du­ce mate­ri­a­le de con­struc­ții. SRL-ul își are sedi­ul într-un imo­bil con­stru­it recent, înre­gis­trat pe nume­le părin­ți­lor săi care, la fel ca și socrii, sunt pen­sio­na­ri. Între timp, fiind șef al IGP, Cav­ca­liuc nu a uitat de finii și apro­pi­a­ții săi, pe care i-a pro­mo­vat în diver­se func­ții impor­tan­te, acordându-le inclu­siv gra­de spe­ci­a­le.

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc are 33 de ani, însă și-a cro­it, până la aceas­tă vâr­stă, o carie­ră de invi­di­at în orga­ne­le de poli­ție. Din mar­tie 2015, este șef inte­ri­mar al IGP, după demi­sia lui Ion Bodrug. A pre­lu­at șefia IGP pen­tru că, din sep­tem­brie 2014, era șef adjunct al IGP. De fapt, încă de la vâr­sta de 26 de ani, aces­ta ocu­pă func­ții de con­du­ce­re în poli­ție, fiind, în anii 2008-2009, șef al Ser­vi­ci­u­lui inves­ti­ga­rea şi con­tra­ca­ra­rea gru­pă­ri­lor cri­mi­na­le, șef adjunct al Secţi­ei poli­ţi­ei cri­mi­na­le a Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ție (CGP) Chi­şi­nău, comi­si­ar adjunct pen­tru lucrul ope­ra­tiv al CGP. În 2009-2012, Cav­ca­liuc a fost șef al Secţi­ei inves­ti­ga­ţii ope­ra­ti­ve a Dire­cţi­ei inves­ti­ga­re a fra­u­de­lor a Depar­ta­men­tu­lui poli­ţie, iar ulte­ri­or, în 2012-2013, șef al Dire­cţi­ei misiu­ni spe­ci­a­le a Depar­ta­men­tu­lui poli­ţie. Până a fi numit șef adjunct al IGP, a înde­pli­nit func­ția de șef al Dire­cţi­ei nr. 5 (Direc­ția Ope­ra­țiu­ni Spe­ci­a­le) a Inspec­to­ra­tu­lui naţio­nal de inves­ti­ga­ţii al IGP din cadrul MAI. Cav­ca­liuc deți­ne gra­dul de colo­nel de poli­ție.

Casa din „livadă”

În peri­oa­da în care a deve­nit șefCavcaliuc Casa 3 Truseni inte­ri­mar al IGP, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a înce­put să-și con­stru­ias­că o casă. Deși sala­ri­ul de func­ție este mai degra­bă unul modest, șeful IGP găseș­te, totuși, sur­se finan­ci­a­re pen­tru a plăti mun­ci­to­rii și a sus­ți­ne edi­fi­ca­rea aces­tui imo­bil. Ofi­ci­al, el este ampla­sat în com. Tru­șe­ni, mun. Chi­și­nău, în Înto­vă­ră­și­rea Pomi­co­lă „Zarea Tru­șe­ni”. Imo­bi­lul se află însă aproa­pe de Chi­și­nău, lân­gă tra­se­ul Chișinău-Leușeni (șos. Bal­ca­ni). Acum, vii­toa­rea vilă a șefu­lui IGP abia de se zăreș­te din­tre căsuțe­le de tip vile și cele câte­va imo­bi­le mari și luxoa­se din zonă, deja fini­sa­te. Casa este însă o ade­vă­ra­tă for­tă­rea­ță, veci­nii numind-o „la zonă” (puș­că­rie), asta pen­tru că o par­te din cur­te este îngră­di­tă de un gard din beton mai îna­lt decât casa, iar cea­lal­tă par­te, de un gard din sâr­mă ghim­pa­tă, care amin­teș­te de locu­ri­le de deten­ție. Casa are coloa­ne soli­de din beton armat și două eta­je deja ridi­ca­re, din­tre care unul în pământ (sub­sol). Oame­nii din apro­pi­e­re știu că imo­bi­lul care se îna­l­ță văzând cu ochii este al unui poli­țist „mare” din Chi­și­nău, care vine des­tul de des pen­tru a supra­ve­ghea mer­sul lucră­ri­lor. Din spu­se­le aces­to­ra, con­truc­ția casei lui Cav­ca­liuc a înce­put în vara aces­tui an. Cur­tea este prac­tic ame­na­ja­tă, în ea fiind insta­la­te mai mul­te lea­gă­ne. Mier­cu­ri, 16 decem­brie 2015, lucră­ri­le de con­struc­ție erau în toi, în ele fiind impli­ca­ți pes­te 10 oame­ni, dis-de-dimineață.

Vila se îna­l­ță pe un teren cu o supra­fa­ță de 12 ari (1200 m.p.) pe care Cav­ca­liuc l-a indi­cat în toa­te decla­ra­ți­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te, depu­se din 2012 și până acum. Doar că, șeful IGP sus­ți­ne că tere­nul cu pri­ci­na ar avea o valoa­re cadas­tra­lă de doar 304 lei, deși, în zonă, un ar se vin­de cu apro­xi­ma­tiv o mie de euro. Tot­o­da­tă, chiar și valoa­rea cadas­tra­lă a tere­nu­lui este mult mai mare decât cea indi­ca­tă de Cav­ca­liuc în decla­ra­ții, fiind de apro­xi­ma­tiv 25 mii de lei.

Apartamentul de pe numele socrilor și locuința de la stat

Până să trea­că în noua vilă, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc locu­ieș­te, împre­u­nă cu soția sa, Euge­nia, și cei doi copii, într-un apar­ta­ment din str. Ceu­ca­ri, Chi­și­nău. Aces­ta are o supra­fa­ță de 85 m.p. și trei odăi, fiind ampla­sat la eta­jul doi într-un bloc con­tru­it la mij­lo­cul ani­lor 2000. Casa nu este însă înre­gis­tra­tă pe nume­le soți­lor Cav­ca­liuc, ci pe nume­le socri­lor șefu­lui IGP, Vasi­le și Agri­pi­na Ola­ru. Aceștia sunt părin­ții Euge­ni­ei Cavcaliuc-Olaru și locu­iesc, de fapt, în s. Sofia, r. Hân­cești, fapt con­fir­mat de repre­zen­tan­ții auto­ri­tă­ți­lor din loca­li­ta­te. Apar­ta­men­tul a fost înscris pe nume­le soți­lor pen­sio­na­ri Ola­ru în decem­brie 2011, fiind pro­cu­rat de la o per­soa­nă necu­nos­cu­tă. Din 2009 și până în 2010, acest imo­bil a apar­ți­nut însă părin­ți­lor lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, Petru și Para­sco­via, ori­gi­na­ri din s. Mică­u­ți, Stră­șe­ni, loca­li­ta­tea de baș­ti­nă a șefu­lui IGP. Oame­nii din sat ne-au spus că cei doi pen­sio­na­ri au locu­it în ulti­mii ani în Ita­lia, iar recent, Petru Cav­ca­liuc a reve­nit în Mol­do­va. Acum, în cur­tea casei fami­li­ei Cav­ca­liuc din sat au loc lucră­ri de con­struc­ție.

Con­sta­tăm că părin­ții șefu­lui IGP au 11111111111111 igp.mddeve­nit pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui din str. Ceu­ca­ri, unde locu­ieș­te și are și viză de reșe­din­ță Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, în decem­brie 2009, la doar o lună după ce aces­ta acțio­na în jude­ca­tă Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC), soli­ci­tând un loc de trai de la stat. În demer­sul său, omul legii pre­ci­za că, în orga­ne­le de inter­ne acti­vea­ză din anul 2000, iar gra­dul spe­cial de sub­lo­co­te­nent de poli­ţie i-a fost acor­dat în 2003. „Necă­tând la fap­tul că, din 2000, acti­vea­ză în orga­ne­le de inter­ne, până în pre­zent nu este asi­gu­rat cu spa­ţiu loca­tiv con­form pre­ve­de­ri­lor art.35 al.(1) al Legii des­pre poli­ţie. De la 1 octom­brie 2009, este inclus cu nr. 1 în lis­ta cola­bo­ra­to­ri­lor care soli­ci­tă îmbu­nă­tă­ţi­rea con­di­ţi­i­lor de trai. În pre­zent este căsă­to­rit, având la întreţi­ne­re un copil minor şi este în aştep­ta­rea celui de-al doi­lea copil. La 05 octom­brie 2009 s-a adre­sat către CMC cu o cere­re refe­ri­toa­re la solu­ţio­na­rea pro­ble­mei ce ţine de asi­gu­ra­rea cu spa­ţiu loca­tiv, însă prin răs­pun­sul din 17 octom­brie 2009 pârâ­tul l-a infor­mat că va fi asi­gu­rat cu locu­inţă în fun­cţie de fon­dul loca­tiv dis­po­ni­bil. Con­si­de­ră răs­pun­sul ca refuz în asi­gu­ra­rea cu spa­ţiu loca­tiv şi cere obli­ga­rea CMC să-i repar­ti­ze­ze spa­ţiu loca­tiv în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ţi­ei în vigoa­re”, se men­țio­nea­ză în hotă­rârea Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție (CSJ).

Instan­țe­le, rând pe rând, i-au dat drep­ta­te lui Cav­ca­liuc, iar în iulie 2010, CSJ a pus punct final în acest caz, res­pin­gând recur­sul depus de CMC. Totu­şi, deşi au depus recurs, con­form infor­ma­ți­i­lor din hotă­rârea CSJ, repre­zen­tan­tul CMC în şedinţa instanţei de recurs, nu s-a pre­zen­tat, deși, des­pre ora, locul şi data exa­mi­nă­rii a fost citat ofi­ci­al. Petru Gon­tea, șeful Dire­cţi­ei gene­ral locativ-comunală şi ame­na­ja­re, sus­ți­ne că auto­ri­tă­ți­le loca­le încă nu au exe­cu­tat deci­zia instan­ței de jude­ca­tă și nu i-au repar­ti­zat lui Cav­ca­liuc o locu­in­ță. „Exis­tă un demers din par­tea lui, dar i s-a spus că acum nu avem posi­bi­li­ta­te”, zice Gon­tea.

Averea din declarații a șefului interimar al IGP

Pe site-ul Comi­si­ei Națio­na­le de Sediul firmei „Gigant-Construct” SRL din or. Vatra. Depozitul și cele două imobile aflate încă în construcțieInte­gri­ta­te (CNI), la vede­re, exis­tă o sin­gu­ră decla­ra­ție cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe nume­le lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, cea pe 2012. Din ea aflăm că omul legii deți­nea atun­ci patru tere­nu­ri, din­tre care două lotu­ri pomi­co­le pe care, în 2015, a înce­put con­struc­ția unei case, un apar­ta­ment de 38 m.p., un spa­țiu comer­ci­al și un beci, toa­te obți­nu­te prin dona­ție. Tot­o­da­tă, Cav­ca­liuc decla­ra trei auto­mo­bi­le, un Mercedes-Benz E 220, fabri­cat în 2006 și cum­pă­rat în 2011 cu 250 mii de lei, un Wol­swa­gen Tigu­an din 2009, pro­cu­rat tot în 2011 cu 350 mii de lei, dar și un camion, ZIL, fabri­cat în peri­oa­da sovi­e­ti­că, dar cum­pă­rat în 2009. Tot în acea decla­ra­ție, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc decla­ra că soția sa deți­ne 100% din capi­ta­lul soci­al de 197 mii de lei al fir­mei „Gigant-Construct” SRL cu acti­vi­tă­ți de pro­du­ce­re și comerț.

După soli­ci­tă­ri la CNI, am aflat că decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te a lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc pe anul 2013, care nu este vizi­bi­lă pe site-ul insti­tu­ți­ei, este pla­sa­tă sub un alt nume de fami­lie, Coval­ciuc (nu știm dacă inten­țio­nat sau din cau­za unor ero­ri comi­se de cei care pla­sea­ză decla­ra­ți­i­le pe site). Din acea decla­ra­ție aflăm că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a înca­sat un sala­riu de 100 mii de lei în 2013, iar soția sa, 3 mii de lei de la fir­ma „Gigant-Construct” SRL, indi­ca­tă în decla­ra­ția din 2012 ca fiind în pro­pri­e­ta­tea sa. În decla­ra­ția din 2013, Cav­ca­liuc scrie că soția sa și-a vân­dut fir­ma, „Gigant-Construct” SRL, obținând în schimb cei 197 mii de lei, atât cât era capi­ta­lul soci­al. În 2013, Cav­ca­liuc a decla­rat că și-a vân­dut și cele două auto­mo­bi­le pe care le decla­ra în 2012, obținând în schimb apro­xi­ma­tiv 600 mii de lei. Și-a cum­pă­rat, în schimb, un alt auto­mo­bil, un Mercedes-Benz mai nou, fabri­cat în 2012 și care valo­rea­ză jumă­ta­te de mili­on de lei. La capi­to­lul bunu­ri imo­bi­le, în decla­ra­ție, lucru­ri­le au rămas neschim­ba­te.

Decla­ra­ția șefu­lui inte­ri­mar al IGP pe anul 2014 nu a fost publi­ca­tă pe site-ul CNI, deși legea obli­ga insti­tu­ția con­du­să de Ana­to­lie Don­ciu să facă acest gest la câte­va luni de la expi­ra­rea ter­me­nu­lui de depu­ne­re a aces­to­ra, 31 mar­tie 2015. Am făcut rost de aceas­tă decla­ra­ție doar după soli­ci­tă­ri către CNI și dis­cu­ții cu cei de la Fisc­ser­vin­form, insti­tu­ție care a obți­nut, printr-o lici­ta­ție, drep­tul de a pla­sa pe site decla­ra­ți­i­le de ave­re ale func­țio­na­ri­lor. Din acea decla­ra­ție nu aflăm însă mare lucru, pen­tru că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc nu a indi­cat modi­fi­că­ri sem­ni­fi­ca­ti­ve. De fapt, decla­ra­ția are doar o sin­gu­ră nou­ta­te, un Mer­ce­des fabri­cat în 1992 pe care Cav­ca­liuc îl deți­ne, prin man­dat, din 2008. Mași­na, însă, nu s-a regă­sit în decla­ra­ți­i­le sale ante­ri­oa­re. În 2014, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a indi­cat un venit din sala­riu de 124 mii de lei, apro­xi­ma­tiv 10 mii de lei pe lună.

Firma condusă de cumnat,
cu sediu pe numele părinților

În ulti­mii doi ani, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc s-a Dorin Olaru, cumnatul lui Cavcaliuc și proprietarul oficial al Gigant-Constructdis­tan­țat, cel puțin în decla­ra­ții, de fir­ma „Gigant-Construct” SRL. Acest gest, însă, nu a fost urmat și în via­ța rea­lă. Or, acum, ofi­ci­al, con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), fir­ma este fon­da­tă și admi­nis­tra­tă de Dorin Ola­ru, cum­na­tul lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, res­pec­tiv fra­te­le Euge­ni­ei, soția șefu­lui IGP. Fir­ma, fon­da­tă în 2011, are sedi­ul pe str. Ște­fan Vodă din Vatra, mun. Chi­și­nău și un capi­tal soci­al de 202 mii de lei. Din ulti­mul raport finan­ci­ar depus, cel pe 2012, aflăm că fir­ma fon­da­tă de soția lui Cav­ca­liuc a avut un venit din vân­ză­ri de 836 mii de lei.

La adre­sa din Vatra, la înce­put de 2015, a fost dat în exploa­ta­re un depo­zit de aproa­pe 500 m.p., iar în aceas­tă peri­oa­dă sunt exe­cu­ta­te lucră­ri de con­struc­ție a două imo­bi­le, ambe­le cu câte două nive­lu­ri care, cel mai pro­ba­bil, vor con­sti­tui sediu pen­tru admi­nis­tra­ția fir­mei. Pe teri­to­ri­ul depo­zi­tu­lui mai mul­ți mun­ci­to­ri ne-au spus că lucrea­ză la fabri­ca­rea ames­te­cu­ri­lor usca­te uti­li­za­te în con­struc­ție (clei pen­tru tera­co­tă). Aceștia au con­fir­mat că depo­zi­tul și acti­vi­ta­tea fir­mei apar­țin lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, pre­ci­zând, însă, că de afa­ce­re se ocu­pă cum­na­tul aces­tu­ia, Dorin Ola­ru. Legă­tu­ri­le din­tre fir­mă și Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc sunt și mai evi­den­te dato­ri­tă pro­pri­e­ta­ru­lui tere­nu­lui și con­struc­ți­i­lor unde își are sedi­ul fir­ma. Con­form infor­ma­ți­i­lor de la Cadas­tru, aces­tea „apar­țin”, din 2013, părin­ți­lor pen­sio­na­ri ai lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, Petru și Para­sco­via.

În apri­lie 2015, fir­ma „Gigant-Construct”familia cavcaliuc 1 SRL a fost reor­ga­ni­za­tă „prin absor­ția” fir­mei „Jurist Ser­vi­ce” SRL. Tot în acest an, fir­ma a tre­cut cu sedi­ul dintr-un apar­ta­ment din sec­to­rul Cio­ca­na, în or. Vatra, aco­lo unde a con­stru­it depo­zi­tul. „Jurist Ser­vi­ce” SRL, care s-a aso­ci­at cu   „Gigant-Construct” SRL a fost fon­da­tă în 2012 de către Dorin Ola­ru, cum­na­tul lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc. Până în mai 2015, când a fost radi­ată, prin aso­ci­e­re, fir­ma ofe­rea con­sul­ta­ții juri­di­ce.

Rudele din sistem

De când a ajuns șef la IGP, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc a faci­li­tat avan­sa­rea în grad și func­ție pen­tru mai mul­te rude apro­pi­a­te, dar și pri­e­te­ni și foști cole­gi. Ast­fel, Dori­na Cav­ca­liuc (Con­stan­tin după căsă­to­rie), sora șefu­lui de la IGP ocu­pă, în pre­zent, func­ția de ofi­țer prin­ci­pal de urmă­ri­re pena­lă la Inspec­to­ra­tul de Poli­ție (IP) Cen­tru. În tre­cut, Dori­na Con­stan­tin a mai ocu­pat func­ția de ofi­țer de urmă­ri­re pena­lă în cadrul IP Bota­ni­ca, iar în peri­oa­da 27 mai 2014 – 4 august 2015 ea a fost ofi­țer de urmă­ri­re pena­lă în cadrul Direc­ți­ei regio­na­le Sud a Depar­ta­men­tu­lui Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră a MAI.

La 4 august 2015, printr-un ordin al IGP, unde fra­te­le său, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, era deja șef inte­ri­mar, Dori­na Con­stan­tin a fost numi­tă ofi­țer prin­ci­pal de urmă­ri­re pena­lă în cadrul IP Bota­ni­ca. Între­ba­tă dacă fra­te­le său a ajutat-o cum­va să avanse­ze în carie­ră, Dori­na Con­stan­tin a negat vehe­ment acest lucru afir­mând că: „eu sin­gu­ră am lucrat, sin­gu­ră am obți­nut tot”. Aceas­ta a refu­zat, totuși, să ne spu­nă când și cum a ajuns să lucre­ze în poli­ție, dar și ce grad deți­ne, moti­vând că asta este via­ța ei per­so­na­lă. Dori­na Con­tan­tin ne-a mai comu­ni­cat că acum nu acti­vea­ză în orga­ne­le de poli­ție deo­a­re­ce se află în con­ce­diu de mater­ni­ta­te.

O altă rudă care se bucu­ră de sus­ți­ne­rea șefu­lui inte­ri­mar de la IGP este Liub­ov Cav­ca­liuc. La 1 noiem­brie 2013, după reve­ni­rea din con­ce­di­ul de mater­ni­ta­te (pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui), aceas­ta a fost numi­tă ofi­țer supe­ri­or de inves­ti­ga­ții în cadrul Direc­ți­ei Nr. 5 (Direc­ția Ope­ra­țiu­ni Spe­ci­a­le) a Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Inves­ti­ga­ții (INI) a IGP. Șef al aces­tei direc­ții, în peri­oa­da res­pec­ti­vă, era Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc.

Finul lui Cavcaliuc, cu grade speciale

Tot în Direc­ția Nr. 5 (Ope­ra­țiu­ni Spe­ci­a­le) a INI acti­vea­ză și Maxim Ciu­ba­ciuc, unul din­tre finii de cunu­nie ai lui Cav­ca­liuc. Aces­ta este șef al ser­vi­ci­u­lui intern al sec­ți­ei nr. 1 „K” din cadrul Direc­ți­ei Ope­ra­țiu­ni Spe­ci­a­le. Deși, con­form decla­ra­ției cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2013, Maxim Ciu­ba­ciuc a înre­gis­trat doar veni­tu­ri din sala­riu, în sumă de apro­xi­ma­tiv 77 mii de lei, aces­ta a achi­zi­țio­nat, tot în 2013, un BMW 525 a cărui valoa­re decla­ra­tă este de 250 mii de lei. În 2014 aces­ta a avut un venit de 88 de mii de lei din sala­riu și 48500 euro repre­zen­tând cado­u­ri­le de la nun­tă. Tatăl lui Maxim Ciu­ba­ciuc, Miha­il Ciu­ba­ciuc a fost numit, la 13 octom­brie 2015, șef al Direc­ți­ei gene­ra­le secu­ri­ta­te publi­că a IGP. Aces­ta deți­ne gra­dul de colo­nel de poli­ție și ante­ri­or a fost în mai mul­te func­ții în orga­ne­le de for­ță, ulti­ma fiind cea de șef al Deta­șa­men­tu­lui cu des­ti­na­ție spe­cia­lă „Pan­te­ra” al Depar­ta­men­tu­lui Insti­tu­ții Peni­ten­ci­a­re (DIP). Deși într-o scri­soa­re ano­ni­mă intra­tă în pose­sia redac­ți­ei se spu­ne că Miha­il Ciu­ba­ciuc a fost „alun­gat pen­tru mai mul­te încăl­că­ri” de la Pan­te­ra, repre­zen­tan­ții DIP ne-au comu­ni­cat că aces­ta „a pără­sit func­ția de șef al Deta­șa­men­tu­lui cu Des­ti­na­ție Spe­cia­lă Pan­te­ra prin trans­fer la alt lucru în alt minis­ter, depar­ta­ment sau orga­ni­za­ție”. Miha­il Ciu­ba­ciuc nu a răs­puns la tele­fo­nul de ser­vi­ciu, iar Ser­vi­ci­ul de pre­să al IGP a refu­zat să ne ofe­re numă­rul de la tele­fo­nul mobil al aces­tu­ia, moti­vând că aces­ta este recent anga­jat și nu-i cunosc deo­cam­da­tă numă­rul de tele­fon.

Un alt fin a lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc estenegura locotenent-colonelul de poli­ţie Vla­di­mir Negu­ra. Aces­ta a obți­nut într-un sin­gur an gra­dul de mai­or, iar apoi pe cel de loco­te­nent colo­nel de Poli­ție, con­form unor sur­se din Poli­ție. În pre­zent Negu­ra este șeful Direc­ți­ei rela­ții inter­națio­na­le a IGP. Potri­vit CV-ului publi­cat pe site-ul IGP, Negu­ra a absol­vit, în 2007, Uni­ver­si­ta­tea Peda­go­gi­că de Stat „Ion Cre­an­gă”, iar din 2010 este stu­dent la Aca­de­mia de Poli­ție „Şte­fan cel Mare” a MAI.  Vla­di­mir Negu­ra are tele­fo­nul mobil închis, iar la cel de ser­vi­ciu nu a răs­puns pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri.

Încercările eșuate de a discuta cu șeful IGP și consilierul ministrului

ZdG a încer­cat, în repe­ta­te rân­du­ri să dis­cu­te cu Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful IGP vizat în acest arti­col. Ser­vi­ci­ul de pre­să al Insti­tu­ți­ei nu a răs­puns însă, toa­tă după ami­a­za zilei de mier­cu­ri, 16 decem­brie. De la secre­ta­ri­at ni s-au ofe­rit cel puțin cin­ci nume­re de tele­fon, la care însă nu a răs­puns nime­ni, deși am insis­tat prac­tic în con­ti­nuu. Tot de la secre­ta­ri­a­tul IGP-ului am aflat că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc ar fi ple­cat într-o depla­sa­re de ser­vi­ciu, aflând dintr-un comu­ni­cat că aces­ta s-ar fi aflat în peri­oa­da 14-16 decem­brie, în Ita­lia. I-am tri­mis aces­tu­ia un e-mail, cu între­bă­ri­le la care am dori să pri­mim un răs­puns. Până la închi­de­rea edi­ți­ei, acest lucru însă nu s-a întâm­plat. Tot­o­da­tă, din anti­ca­me­ra sa ni s-a spus ini­țial, să reve­nim pes­te jumă­ta­te de oră, iar ulte­ri­or, că Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc va fi infor­mat că dorim să dis­cu­tăm cu el. Am lăsat și un număr de tele­fon la care aces­ta  să revi­nă, cu pre­ci­ză­ri, însă, acest lucru nu s-a întâm­plat până mier­cu­ri, 16 decem­brie, ora 19.00. Redac­ția rămâ­ne în con­ti­nu­a­re des­chi­să și va publi­ca pozi­ția lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, înda­tă ce vom avea un răs­puns.

Toa­te aces­te încer­că­ri ale ZdG de a dis­cu­ta cu Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, dar și cu cele­lal­te per­soa­ne din Poli­ție s-au supra­pus cu un fapt mai mult decât sus­pect. Mier­cu­ri dimi­nea­ța, am fost con­tac­ta­ți de o con­si­li­e­ră a minis­tru­lui de Inter­ne care s-a inte­re­sat dacă ZdG scrie sau nu un arti­col des­pre minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Oleg Balan. Res­pec­ti­va con­si­li­e­ră a fost și în redac­ția ZdG, unde ne-a spus că ar fi văzut o înre­gis­tra­re video în care un băr­bat sus­ți­ne că s-ar fi înțe­les cu un repor­ter al ZdG, coa­u­tor al aces­tui arti­col, să scrie un arti­col deni­gra­tor în pri­vin­ța minis­tru­lui Oleg Balan. Deși am soli­ci­tat de mai mul­te ori să vedem ace­le ima­gi­ni video, am fost refu­zați. Tot­o­da­tă, repre­zen­tan­ții MAI au pre­ci­zat că, în ima­gi­ni, nu apa­re niciun repor­ter ZdG, ci doar un băr­bat care sus­ți­ne că îi va da aces­tu­ia un plic cu bani. Pre­ci­zăm că niciun repor­ter ZdG nu s-a întâl­nit, nici­o­da­tă, cu per­soa­ne din inte­ri­o­rul sau din afa­ra MAI, pen­tru a dis­cu­ta des­pre un even­tu­al arti­col în care să fie vizat Oleg Balan. Tot­o­da­tă, ZdG va moni­to­ri­za aces­te infor­ma­ții și va cere public cla­ri­fi­ca­rea  cazu­lui.

UPDATE: ZdG a reuşit să discute cu Gheorghe Cavcaliuc care a promis că va veni cu o reacţie pe parcursul acestei zile, cu precizări la toate subiectele din articol.

Citiţi aici Declarația echipei Ziarului de Gardă privind presiunile din partea MAI


Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *