543-consiliu-anre-zdgdsds

Averea şefilor de la ANRE: Case, maşini de lux, terenuri şi firme nedeclarate

Ofi­cial, majo­ra­rea tari­fe­lor la ener­gia elec­trică îi va afecta şi pe cei patru direc­tori ai Agenţiei Naţio­nale pen­tru Regle­men­tare în Ener­ge­tică, insti­tu­ţie care le-a apro­bat. Şi asta pen­tru că cel puţin doi din­tre aceş­tia locu­iesc în imo­bile de lux, taxele de întreţi­nere a cărora, în noile con­di­ţii, vor cre­şte simţi­tor. Pe de altă parte, sala­ri­ile celor patru direc­tori, de peste 50 de mii de lei pe lună, dar şi afa­ce­rile pe care le ges­tio­nează în para­lel, îi vor ajuta, pro­ba­bil, să treacă, fără prea mare efort, peste aceste scum­piri.

Agenţia Naţio­nală pen­tru Regle­men­tare în Ener­ge­tică (ANRE), insti­tu­ţie care imple­men­tează poli­tica sta­tu­lui pri­vind regle­men­ta­rea în sec­toa­rele ener­ge­tice, a decis vineri, 6 noiem­brie, că nu există temei pen­tru revi­zu­i­rea hotă­râri­lor din iulie, legate de apro­ba­rea noi­lor tarife pen­tru dis­tri­bu­ţia şi fur­ni­za­rea ener­giei elec­trice şi a tari­fu­lui pen­tru ser­vi­ciul de trans­port al ener­giei elec­trice. Deci­zia de majo­rare a tari­fe­lor a intrat ast­fel ofi­cial în vigoare pe 9 noiem­brie 2015, zi din care, con­su­ma­to­rii cas­nici ai Gas Natu­ral Fenosa, care plă­teau până atunci 1 leu şi 58 de bani pen­tru un kw/ora, vor plăti prac­tic dublu, adică 2 lei şi 16 bani. Pen­tru vineri, 13 noiem­brie, ANRE,  a anu­nţat o nouă şedinţă, prin care se va decide cum pro­ce­dează cu deci­zia de a majora şi tari­ful la gaze natu­rale, luată tot în luna iulie. Cel mai pro­ba­bil, rezul­ta­tul va fi ace­laşi – tari­ful va cre­şte. Deci­zi­ile sunt luate de Con­si­liul ANRE, for­mat din cei patru direc­tori, din­tre care unul – gene­ral, cu dis­tri­bu­ţii împă­rţite pe diverse dome­nii.

543-sergiu-ciobanu-si-roxandsdsa-tribuna.md_Directorul general, cu casă în construcţie

Ser­giu Cio­banu este direc­tor gene­ral al ANRE din iulie 2013. A ple­cat pen­tru trei luni, în sep­tem­brie, după deci­zia Curţii Con­sti­tu­ţio­nale de a-l repune în fun­cţie pe Vic­tor Par­li­cov, fost direc­tor gene­ral, dat afară de Par­la­ment. A reve­nit la şefia insti­tu­ţiei în ianu­a­rie 2014. Îna­inte de asta, a fost vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, pe când insti­tu­ţia era con­dusă de Vale­riu Lazăr. În para­lel, a fost mem­bru al Con­si­li­i­lor de Admi­nis­trare a trei între­prin­deri de stat: „Aero­por­tul Măr­cu­leşti”, „Mol­dexpo” şi  „Camera Înre­gis­tră­rii de Stat”.

Nici într-o decla­ra­ţie cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, depusă de Ser­giu Cio­banu de când e fun­cţio­nar, acesta nu a indi­cat vreo locu­inţă, ci doar sala­riul de la insti­tu­ţi­ile res­pec­tive şi, mai nou, o Skoda, fabri­cată în 2008 şi pro­cu­rată în 2009. Direc­to­rul gene­ral al ANRE este cunu­nat reli­gios cu o cân­tă­reaţă, cu nume de scenă Roxana. Numele ei real este Oxana Gotin­jan. Cei doi au locuit ante­rior într-un apar­ta­ment pe str. Sado­veanu din Chi­şi­nău, înre­gis­trat pe numele unui copil dintr-o rela­ţie ante­ri­oară a Oxa­nei.

543-masina-roxanaÎn 2013, într-un inter­viu pen­tru un site monden, thewoman.md, Oxana Gotin­jan (Roxana) declara că este pose­soa­rea unui BMW, culoare nea­gră, seria 5, cum­pă­rat în 2007, de peste hotare, din bani comuni. „Mie nu-mi plac maşi­nile mici, le ador pe cele mari pen­tru că sunt mai con­for­ta­bile”, zicea ea.  „Am con­dus doar BMW-uri, am avut modele mai vechi şi în culori dife­rite: gri, albă, aurie”, relata aceasta. În ace­laşi inter­viu, ea spu­nea că soţul său con­duce o Skoda Superb. Nici într-o decla­ra­ţie a fun­cţio­na­ru­lui, maşina sa însă nu apare. La fel cum nu apare nici apar­ta­men­tul în care cei doi au locuit, dar nici firma „Oxi­got” SRL, fon­dată şi admi­nis­trată de Oxana Gotin­jan din noiem­brie 2005. Aceasta are acti­vi­tăţi decla­rate în comerţ, un capi­tal social de 5400 de lei şi este înre­gis­trată în apar­ta­men­tul în care au locuit Ser­giu şi Oxana pe str. Sado­veanu. Nu am putut veri­fica dacă firma a fost sau nu indi­cată în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate a lui Ser­giu Cio­banu pe anul 2014, pen­tru că, şi de pe site-ul ANRE, dar şi de pe cel al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI), aceasta lip­seşte. Con­form unor surse, Ser­giu Cio­banu ar fi impli­cat şi în alte afa­ceri, prin inter­me­diul unor per­soane inter­puse.

Ser­giu Cio­banu susţine că a depus decla­ra­ţia de avere pe anul 2014 şi că nu cunoa­şte de ce aceasta încă nu este publică. El a pre­ci­zat însă că este trans­pa­rent şi că are un venit anual de 700 mii de lei de la Agenţie şi că anul tre­cut a con­trac­tat un cre­dit ipo­te­car, iar acum îşi con­stru­ieşte o casă de locuit. „Am pro­cu­rat un lot pen­tru casă din cre­di­tul ipo­te­car. Acum sunt în con­stru­cţie. Până ne vom muta în casă nouă, locu­iesc în apar­ta­men­tul părinţi­lor. Nu mai stăm în apar­ta­men­tul de pe Sado­veanu. Casa încă nu este gata. Am ridicat-o şi acum se lucrează la exte­rior. Cred că va tre­bui să mai aştep­tăm vreun an până să ne mutăm. Casa se află în Stă­u­ceni”, ne-a zis acesta. Des­pre firma nede­cla­rată a par­te­ne­rei de viaţă, acesta a pre­ci­zat: „Nu a acti­vat nici­o­dată firma asta. Tot­o­dată, nu puteam s-o declar pen­tru că noi nu sun­tem căsă­to­riţi ofi­cial”, a punc­tat acesta.

543-casa-lundgu-zdgCasa de milioane a lui Octavian Lungu

Octa­vian Lungu este direc­tor şi mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al ANRE din ianu­a­rie 2014. Îna­inte de asta, din iunie 2013, a fost con­si­lier al minis­tru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, dar şi  preşe­dinte al Con­si­li­i­lor de Admi­nis­tra­ţie ale „Air Mol­dova”, „Mol­dATSA” şi „Aero­port Han­d­ling”. Ante­rior, a ocu­pat fun­cţii de con­du­cere în între­prin­deri din dome­niul finanţe­lor, prin­tre care şi Vic­to­ria Asi­gu­rări (a fost direc­tor). În această peri­oadă, îna­inte de a ajunge la ANRE, Lungu şi-a con­struit o casă de lux indi­vi­du­ală în or. Codru, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Casa este doar ofi­cial, în docu­mente, în or. Codru, pen­tru că ea se află în apro­pi­e­rea Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic, din str. Tes­te­mi­ţanu. Imo­bi­lul, cu o valoare de piaţă de peste 5 mili­oane de lei, este decla­rat de Octa­vian Lungu, iar în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe anul 2013 el susţine că l-a con­struit în anii 2001 — 2012, după care a fost dat ofi­cial în exploa­tare. El este înre­gis­trat pe numele său şi al soţiei, Stela, medic-internist la Spi­ta­lul Sf. Arhan­ghel Mihail. Soţii Lungu mai deţin două tere­nuri pen­tru con­stru­cţii, două maşini „Mazda”, dar şi peste 800 mii de lei în con­turi ban­care.

Octa­vian Lungu este şi fon­da­tor la două SRL-uri, „Dani­san Con­sult” şi „Uni­ver­sal Motors”. Pri­mul SRL a fost fon­dat în mai 2008 şi oferă acti­vi­tăţi de con­sul­tare pen­tru afa­ceri. El este înre­gis­trat pe str. Romană, într-o clă­dire care a apa­rţi­nut ante­rior fir­mei Vic­to­ria Asi­gu­rări, la care Lungu a acti­vat, iar mai apoi, celor de la „Fin­par Invest” SRL, afi­liat lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. În 2012, aceasta a vân­dut clă­di­rea unui alt agent eco­no­mic. În 2013, Octa­vian Lungu a par­ti­ci­pat la fon­da­rea unei alte firme, „Uni­ver­sal Motors”, spe­cia­li­zată în come­rţul cu auto­ve­hi­cole. Direc­to­rul ANRE deţine aici 45%. Par­te­neri îi sunt Dorin Pro­cop­ciuc (5%), Boris Ver­lan (5%) şi Ale­xei Rogov (45%). Firma e înre­gis­trată într-o casă par­ti­cu­lară din Dur­leşti.

543-octavian-lungu55Venitul „uitat” de la firma lui Plahotniuc

În apri­lie 2015, Octa­vian Lungu a fost ţinta unui con­trol al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­ta­tate (CNI), după o sesi­zare a Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA). CNI a efec­tuat o con­tra­pu­nere a infor­ma­ţiei indi­cate în decla­ra­ţia lui Lungu şi infor­ma­ţi­ile din bazele de date ale sta­tu­lui, sta­bi­lind că direc­to­rul ANRE ar fi pro­pri­e­ta­rul bunu­lui imo­bil situat în Chi­şi­nău, str. Florica Niţă, fapt nein­di­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi. La 5 febru­a­rie 2015, CNI a dis­pus ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii de con­trol în pri­vinţa lui Octa­vian Lungu. Insti­tu­ţia a sta­bi­lit că, în 2013, Lungu a avut veni­turi în sumă de 2,7 mii de lei de la SRL „Prime Mana­ge­ment”, fon­dată şi admi­nis­trată de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, pe care nu le-a decla­rat. În expli­ca­ţi­ile făcute la CNI, Lungu a spus că „această scă­pare a fost nein­tenţio­nată, şi suma rezultă dintr-un con­tract de pres­tări de ser­vi­cii sem­nat cu com­pa­nia SRL „Prime Mana­ge­ment”. Tot­o­dată, această sumă a fost inclusă în decla­ra­ţia pe venit pen­tru 2013 pre­zen­tată la Inspec­to­ra­tul Fis­cal”. S-a depis­tat şi fap­tul că actu­a­lul direc­tor al ANRE nu a decla­rat cota parte dintr-un apar­ta­ment de 109,6 m.p., obţi­nut în 1995. Lungu a pre­ci­zat că apar­ta­men­tul a fost pri­va­ti­zat de părinţii săi încă în 1995, în baza bonu­ri­lor de pri­va­ti­zare şi că nu a ştiut că, la înre­gis­trare, a fost inclus în cali­tate de co-proprietar al aces­tui imo­bil. Pre­ci­zăm, în con­text, că tatăl lui Octa­vian Lungu, Ghe­or­ghe Lungu, este fost minis­tru al Agri­cul­tu­rii în Guver­nul Ciu­buc (1997-1998).

CNI a mai con­sta­tat că Lungu nu a inclus în decla­ra­ţia sa şi cele 10 con­turi ban­care cu rulaje de peste 50 mii de lei. Acesta a expli­cat scă­pa­rea prin fap­tul că a decla­rat con­tu­rile sala­ri­ale şi cele de depo­zit, dar a omis con­tu­rile prin care s-au făcut plă­ţile inter­me­di­are pe care nu le cunoş­tea. El susţi­nea atunci că, în decla­ra­ţia pen­tru 2014, a indi­cat şi con­tu­rile goale sau cu sol­dul nega­tiv. În con­se­cinţă, CNI a decis să cla­seze cauza „pen­tru că s-a con­sta­tat că nu există cir­cum­stanţe din care să rezulte încăl­ca­rea intenţio­nată a regi­mu­lui juri­dic în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate a date­lor ine­xacte sau incom­plete. Tot­o­dată, nefi­ind sta­bi­lită o dife­renţă vădită între veni­tu­rile rea­li­zate în 2013 şi pro­pri­e­ta­tea dobân­dită în ace­eaşi peri­oadă de timp”, se spune în actul CNI. Nici Octa­vian Lungu nu a răs­puns la tele­fon.

543-proteste-zdgExplicaţiile  de la CNI: „necunoştinţă

Şi Ghen­a­die Pârţu, un alt direc­tor al ANRE, a ajuns  în atenţia CNI. Acesta, la fel ca şi cole­gul său, a scă­pat basma curată, deşi a com­ple­tat decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate cu mai multe omi­siuni. Pârţu a fost veri­fi­cat tot ca urmare a unei sesi­zări făcute de CNA la 23 ianu­a­rie 2015. Insti­tu­ţia a con­sta­tat că acesta deţine o semi­re­morcă, un camion şi un trac­tor, o con­stru­cţie acce­so­rie casei sale de locuit, un apar­ta­ment, un teren, dar şi fap­tul că soţia sa deţine o cotă parte într-o soci­e­tate comer­ci­ală, bunuri pe care nu le-a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. Tot­o­dată, acesta nu a decla­rat veni­tu­rile obţi­nute în 2013 din alte surse decât ANRE, patru con­turi ban­care şi cote părţi într-un SRL şi într-o Între­prin­dere Indi­vi­du­ală.

În expli­ca­ţi­ile depuse la CNI, acesta a admis că a greşit. Doar că, el a menţio­nat că nu indi­cat fir­mele „din necu­noş­tinţă şi nu din intenţia de a le tăi­nui, fiind numit pen­tru prima dată într-o fun­cţie de dem­ni­tate publică, nea­vând expe­rienţe ante­ri­oare de depu­nere a unor decla­ra­ţii de acest gen, scă­pă­rile fiind admise nu cu intenţie. Tot­o­dată, între­prin­de­rea Indi­vi­du­ală este o între­prin­dere inac­tivă, din momen­tul fon­dă­rii, ceea ce se poate proba şi prin fap­tul că nu a fost reîn­re­gis­trată în modul sta­bi­lit şi nu a pri­mit cod fis­cal nou, ceea ce încă o dată dove­deşte că nu a fost admis cu intenţie”. Acesta a mai susţi­nut că „omi­siu­nile admise prin nede­cla­ra­rea con­tu­ri­lor ban­care de card prin inter­me­diul cărora au fost achi­tate plă­ţile sala­ri­ale de către insti­tu­ţi­ile unde a acti­vat, pre­ci­zând că acest fapt nu a fost admis cu rea intenţie, dar din sim­plul motiv că, odată ce veni­tu­rile sala­ri­ale au fost decla­rate la capi­to­lul veni­turi, nu a ştiut că-i nece­sar să declare şi con­tu­rile de card, o parte din care deja nu mai sunt vala­bile, deo­a­rece car­du­rile au expi­rat şi le va închide în modul sta­bi­lit de lege, pen­tru nead­mi­te­rea pe vii­tor a unor gafe de acest fel”. Des­pre cele trei uni­tăţi de trans­port, Pârţu a spus că nu le-a decla­rat pen­tru că „teh­nica res­pec­tivă este uzată şi nu mai este în fun­cţiune, părţile com­po­nente ale cărora au fost dez­a­sam­blate şi pre­date la fier uzat, nefi­ind în cunoş­tinţă de cauză că aces­tea urmează a fi radi­ate din regis­trul auto, pro­ce­duri care deja le-a dema­rat”. La fel, din necu­noş­tinţă, Pârţu a spus că nu a indi­cat un apar­ta­ment de la Rezina, o con­stru­cţie acce­so­rie casei de locuit şi un lot de teren, dar şi veni­turi din alte acti­vi­tăţi.

543-anreeeSalariu de 52 mii pe lună

„Con­clu­zionând rezul­ta­tele con­tro­lu­lui efec­tuat, pri­vind veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţii de către dl Ghen­a­die Pîrţu, direc­tor al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trare al ANRE, ţinând cont de expli­ca­ţi­ile per­soa­nei supuse con­tro­lu­lui şi de fap­tul că omi­siu­nile admise în conţi­nu­tul decla­ra­ţiei depuse, în opi­nia Comi­siei, sunt nee­senţi­ale şi nu s-au pro­dus cu rea-credinţă, tot­o­dată fiind ine­xis­tentă situ­a­ţia de dife­renţă vădită între veni­tu­rile rea­li­zate pe par­cur­sul anu­lui 2013 şi pro­pri­e­ta­tea dobân­dită în ace­eaşi peri­oadă, se con­stată lipsa încăl­că­rii intenţio­nate a regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţii pen­tru anul 2013 de către dl Ghen­a­die Pîrţu”, se spune în actul CNI.

Con­form decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2014, pe care am găsit-o la CNI, spre deo­se­bire de cele ale cole­gi­lor Lungu şi Cio­banu, în 2014, din fun­cţia de direc­tor al ANRE, Ghen­a­die Pârţu a avut un sala­riu anual de 628 mii de lei, echi­va­len­tul a 52 mii de lei pe lună, iar soţia sa, anga­jată la Mol­d­te­le­com, a adus acasă alţi 150 mii de lei. Alţi 74 mii de lei, fami­lia Pârţu i-a câş­ti­gat din divi­den­dele de la un SRL, deţi­nut de soţie, pe care nu-l decla­rase cu un an mai devreme.

Ghen­a­die Pârţu este direc­tor al ANRE din iulie 2013. La Chi­şi­nău locu­ieşte din 2012, când a fost numit şef al Ser­vi­ci­u­lui Ope­ra­tiv Cen­tru al Mol­d­te­le­com, după ce, în 1999-2012, fusese direc­tor teh­nic la fili­ala Rezina a Mol­d­te­le­com. La Rezina, Pârţu a şi locuit o peri­oadă. Acolo el deţine o casă cu teren afe­rent şi con­stru­cţie acce­so­rie. În 2012, când a venit la Chi­şi­nău, aproape ime­diat şi-a cum­pă­rat un apar­ta­ment de 90 m.p. pe str. Ion Cre­angă. „Este nota infor­ma­tivă. Nu vreau să mai repet…. Fiind pen­tru prima dată în fun­cţie publică, chiar nu am ştiut. Am fost veri­fi­cat serios de CNI. Apar­ta­men­tul a fost cum­pă­rat din veni­tu­rile decla­rate”, ne-a spus Pârţu.

543-bloc-2012-2014-onicdaCasă şi maşină nouă, dar şi datorii  de aproape 2 milioane

Direc­to­rul cu cel mai sumar CV din­tre toţi cei patru şefi ai ANRE, Iurie Onică, deţine şi el o avere de invi­diat. Acesta a ajuns în fun­cţie în iulie 2013, fiind pro­mo­vat, con­form infor­ma­ţi­i­lor din inte­ri­o­rul insti­tu­ţiei, de ex-deputatul Simion Fur­dui, care i-ar fi rudă. Onică are 38 de ani şi până a deveni direc­tor la ANRE a fost şef la propria-i firmă, „Onica Comerţ” SRL. În 2001 — 2007, de la vâr­sta de 24 de ani, acesta şi-a făcut stu­di­ile la Facul­ta­tea Eco­no­mie şi Mana­ge­ment a Uni­ver­si­tă­ţii Agrare din Mol­dova, la sec­ția cu frec­vență redusă. În momen­tul numi­rii în fun­cţie, inclu­siv în Par­la­ment, s-a vor­bit că acesta nu ar avea nici stu­dii, dar nici expe­rienţa nece­sară pen­tru a exer­cita fun­cţia de direc­tor al ANRE.

Totul s-au rezol­vat, iar Onică, a tot evo­luat, din 2013 până în pre­zent. Con­form infor­ma­ţi­i­lor din decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2014, acesta a tre­cut, anul tre­cut, în casă nouă, de aproape 200 m.p, cu o valoare cadas­trală de aproape un milion de lei. Până atunci, Onică şi soţia sa au locuit într-un bloc de elită, cu doar câteva apar­ta­mente, pe str. Vasile Nauc (foto), unde fami­lia sa deţine o locu­inţă de 100 m.p. În 2014, ea a tre­cut din pro­pri­e­ta­tea soției în cea a mamei direc­to­ru­lui ANRE. Tot în 2014, Onică a înca­sat de la ANRE un sala­riu de 624 mii de lei, adică 52 mii pe lună, a vân­dut două tere­nuri pen­tru con­stru­cţii cu 200 mii de lei şi a con­trac­tat trei cre­dite, cu o valoare totală de 1,3 mili­oane de lei. În 2013, când abia a ajuns în ANRE, şi-a luat un Land Rover Disco­very (nou, din salon), con­tra 350 mii de lei, în baza unui con­tract de împru­mut. În iulie 2013, chiar în luna în care a ajuns la ANRE, Onică a con­trac­tat un cre­dit de 28 mii USD, echi­va­len­tul a peste jumă­tate de milion de lei.

543-aza-si-iurie-onica-facebookCon­form infor­ma­ţi­i­lor de la CÎS, Onică este admi­nis­tra­tor şi fon­da­tor al „Onică Comerţ” SRL, fon­dată în 2007, având acti­vi­tăţi de import, fabri­care, depo­zi­tare şi comer­ci­a­li­zare  a mate­ri­a­le­lor chi­mice, toxice, a pro­du­se­lor chi­mice şi de menaj, dar şi alte tipuri de comerţ. Firma este înre­gis­trată într-un apar­ta­ment de pe str. Cuza Vodă, care a apa­rţi­nut ante­rior fami­liei Onică. În ulti­mul raport finan­ciar pre­zen­tat pe 2012, firma nu a rapor­tat veni­turi din vân­zări. Soţia lui Iurie Onică, Aza Onică, este psi­ho­log. Aceasta anu­nţă că acordă con­sul­ta­ţii şi con­si­li­ere indi­vi­du­ală şi că este pasio­nată de inter­pre­ta­rea cărţi­lor de tarot. „Casa este cum­pă­rată din bani luaţi de la bancă. Totul este indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, de la CNI”, ne-a zis Iurie Onică, evi­tând să răs­pundă la între­ba­rea, cum va reuşi să ram­bu­r­seze cele patru cre­dite con­trac­tate în 2013 şi 2014. Tot­o­dată, acesta a negat că ar fi rudă cu ex-deputatul Simion Fur­dui.

543-onica-casa(UPDATE) Averea șefilor ANRE. Casa cumpărată în 2014 de directorul Iurie Onică

Așa cum am pre­ci­zat în arti­co­lul „Ave­rea șefi­lor de la ANRE: Case, mașini de lux, tere­nuri și firme nede­cla­rate”, Iurie Onică este pro­pri­e­ta­rul unei case de locuit, situ­ată într-un car­tier de vile de la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia lui Onică printr-un con­tract de vânzare-cumpărare înre­gis­trat la Cadas­tru pe 17 iunie 2014. În ace­eași zi el a fost pus în gaj, pen­tru un cre­dit de 1,1 mili­oane de lei, la Exim­bank. Peste trei luni, Onică ia un nou cre­dit, de 150 mii de lei, de la ace­eași bancă, cu ter­me­nul final de ram­bu­r­sare  – august 2029. Tere­nul de 0,066 ha pe care este con­stru­ită casa a apar­ți­nut, din 2004, lui Dorin Damir, des­pre care presa a scris că ar fi finul lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. În 2011 acesta a vân­dut tere­nul lui Iurie Dogo­tar, care, la rându-i, l-a vân­dut, în 2013, soți­lor Ser­ghei și Galina Vacari. Tot în 2013 fami­lia Vacari a și înce­put con­struc­ția imo­bi­lu­lui pe care l-a vân­dut un an mai târ­ziu soți­lor Onică.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Hari­ton Gudu­mac

  Bine, ok, fap­tul că au sala­rii mari sunt de acord. Nu este corect. Dar totuși, de ce au cres­cut tari­fele la ener­gia elec­trică? Mai mulți experți din dome­niu spun că acest lucru s-a dato­rat depre­ci­e­rii leu­lui, care s-a pro­dus în urma fur­tu­lui de 1 mili­ard de dolari din sis­te­mul ban­car mol­do­ve­nesc. Iar acest furt de cine a fost pus la cale – de Vla­di­mir Filat. Ăsta și este prin­ci­pa­lul res­pon­sa­bil de toate cele care se întâm­plă la moment în această țară.

 • tika

  Capitalismul,care a creat ani­ma­lele de mai sus,care a trans­for­mat viata in con­flict per­ma­nent e abea la ince­put in mol­dova…
  Capi­ta­lis­mul care se sta­bi­leste intr’o tara fara par­tea intelectuala(multi au plecat,altii au murit) se ali­men­teaza de sin­gele oame­ni­lor simpli,prin dife­rite metode…una din ele E mari­rea pla­tii pe lumina…

  Capi­ta­lis­mul e un ani­mal dori­tor de singe,care a creat ali­a­tii sai:vampirii oli­garhi si poli­ti­cii corupti…

  A con­strui capi­ta­lis­mul pe soci­a­lis­mul creativ,cum face Cina e o shema mult mai inte­re­santa si comoda pen­tru majo­ri­tate…
  Colo­ni­za­rea glo­bala care o inna­in­teaza ame­rica e bazata pe con­su­mare si vampirism…aceste doua cali­tati sint ca fun­damen­tul exis­ten­tei care sti­mu­leaza lumea la cres­tere inte­ri­oara si spre inte­lep­ciune de sine insasi…

  Nu ma opun majo­ri­ta­tii si am incre­dere in cele ce se intimpla,unica am spus si mai spun:LUATI IN CONSIDERATIE CA NU TOTI SINT PROSTI SI NU VA BATETI JOK ASA BRUSC SI FEROCE DE OAMENII SIMPLI SI INOCENTI…

  A MARI PLATA PE LUMINA,PENTRU CA SA AVETI MAI MULT PENTRU VOI E UN PAS PROST SI IGNORANT!!!