Averea şefilor de la ANRE: Case, maşini de lux, terenuri şi firme nedeclarate

Ofi­ci­al, majo­ra­rea tari­fe­lor la ener­gia elec­tri­că îi va afec­ta şi pe cei patru direc­to­ri ai Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Regle­men­ta­re în Ener­ge­ti­că, insti­tu­ţie care le-a apro­bat. Şi asta pen­tru că cel puţin doi din­tre aceş­tia locu­iesc în imo­bi­le de lux, taxe­le de întreţi­ne­re a căro­ra, în noi­le con­di­ţii, vor cre­ş­te simţi­tor. Pe de altă par­te, sala­ri­i­le celor patru direc­to­ri, de pes­te 50 de mii de lei pe lună, dar şi afa­ce­ri­le pe care le ges­tio­nea­ză în para­lel, îi vor aju­ta, pro­ba­bil, să trea­că, fără prea mare efort, pes­te aces­te scum­pi­ri.

Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Regle­men­ta­re în Ener­ge­ti­că (ANRE), insti­tu­ţie care imple­men­tea­ză poli­ti­ca sta­tu­lui pri­vind regle­men­ta­rea în sec­toa­re­le ener­ge­ti­ce, a decis vine­ri, 6 noiem­brie, că nu exis­tă temei pen­tru revi­zu­i­rea hotă­râri­lor din iulie, lega­te de apro­ba­rea noi­lor tari­fe pen­tru dis­tri­bu­ţia şi fur­ni­za­rea ener­gi­ei elec­tri­ce şi a tari­fu­lui pen­tru ser­vi­ci­ul de trans­port al ener­gi­ei elec­tri­ce. Deci­zia de majo­ra­re a tari­fe­lor a intrat ast­fel ofi­ci­al în vigoa­re pe 9 noiem­brie 2015, zi din care, con­su­ma­to­rii cas­ni­ci ai Gas Natu­ral Feno­sa, care plă­teau până atun­ci 1 leu şi 58 de bani pen­tru un kw/ora, vor plăti prac­tic dublu, adi­că 2 lei şi 16 bani. Pen­tru vine­ri, 13 noiem­brie, ANRE,  a anu­nţat o nouă şedinţă, prin care se va deci­de cum pro­ce­dea­ză cu deci­zia de a majo­ra şi tari­ful la gaze natu­ra­le, lua­tă tot în luna iulie. Cel mai pro­ba­bil, rezul­ta­tul va fi ace­la­şi – tari­ful va cre­ş­te. Deci­zi­i­le sunt lua­te de Con­si­li­ul ANRE, for­mat din cei patru direc­to­ri, din­tre care unul – gene­ral, cu dis­tri­bu­ţii împă­rţi­te pe diver­se dome­nii.

543-sergiu-ciobanu-si-roxandsdsa-tribuna.md_Directorul general, cu casă în construcţie

Ser­giu Cio­ba­nu este direc­tor gene­ral al ANRE din iulie 2013. A ple­cat pen­tru trei luni, în sep­tem­brie, după deci­zia Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le de a-l repu­ne în fun­cţie pe Vic­tor Par­li­cov, fost direc­tor gene­ral, dat afa­ră de Par­la­ment. A reve­nit la şefia insti­tu­ţi­ei în ianu­a­rie 2014. Îna­in­te de asta, a fost vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, pe când insti­tu­ţia era con­du­să de Vale­riu Lazăr. În para­lel, a fost mem­bru al Con­si­li­i­lor de Admi­nis­tra­re a trei între­prin­de­ri de stat: „Aero­por­tul Măr­cu­leş­ti”, „Mol­dex­po” şi  „Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat”.

Nici într-o decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, depu­să de Ser­giu Cio­ba­nu de când e fun­cţio­nar, aces­ta nu a indi­cat vreo locu­inţă, ci doar sala­ri­ul de la insti­tu­ţi­i­le res­pec­ti­ve şi, mai nou, o Sko­da, fabri­ca­tă în 2008 şi pro­cu­ra­tă în 2009. Direc­to­rul gene­ral al ANRE este cunu­nat reli­gi­os cu o cân­tă­rea­ţă, cu nume de sce­nă Roxa­na. Nume­le ei real este Oxa­na Gotin­jan. Cei doi au locu­it ante­ri­or într-un apar­ta­ment pe str. Sado­vea­nu din Chi­şi­nău, înre­gis­trat pe nume­le unui copil dintr-o rela­ţie ante­ri­oa­ră a Oxa­nei.

543-masina-roxanaÎn 2013, într-un inter­viu pen­tru un site monden, thewoman.md, Oxa­na Gotin­jan (Roxa­na) decla­ra că este pose­soa­rea unui BMW, culoa­re nea­gră, seria 5, cum­pă­rat în 2007, de pes­te hota­re, din bani comu­ni. „Mie nu-mi plac maşi­ni­le mici, le ador pe cele mari pen­tru că sunt mai con­for­ta­bi­le”, zicea ea.  „Am con­dus doar BMW-uri, am avut mode­le mai vechi şi în culo­ri dife­ri­te: gri, albă, aurie”, rela­ta aceas­ta. În ace­la­şi inter­viu, ea spu­nea că soţul său con­du­ce o Sko­da Superb. Nici într-o decla­ra­ţie a fun­cţio­na­ru­lui, maşi­na sa însă nu apa­re. La fel cum nu apa­re nici apar­ta­men­tul în care cei doi au locu­it, dar nici fir­ma „Oxi­got” SRL, fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă de Oxa­na Gotin­jan din noiem­brie 2005. Aceas­ta are acti­vi­tă­ţi decla­ra­te în come­rţ, un capi­tal soci­al de 5400 de lei şi este înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul în care au locu­it Ser­giu şi Oxa­na pe str. Sado­vea­nu. Nu am putut veri­fi­ca dacă fir­ma a fost sau nu indi­ca­tă în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te a lui Ser­giu Cio­ba­nu pe anul 2014, pen­tru că, şi de pe site-ul ANRE, dar şi de pe cel al Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te (CNI), aceas­ta lip­seş­te. Con­form unor sur­se, Ser­giu Cio­ba­nu ar fi impli­cat şi în alte afa­ce­ri, prin inter­me­di­ul unor per­soa­ne inter­pu­se.

Ser­giu Cio­ba­nu susţi­ne că a depus decla­ra­ţia de ave­re pe anul 2014 şi că nu cunoa­ş­te de ce aceas­ta încă nu este publi­că. El a pre­ci­zat însă că este trans­pa­rent şi că are un venit anu­al de 700 mii de lei de la Agenţie şi că anul tre­cut a con­trac­tat un cre­dit ipo­te­car, iar acum îşi con­stru­ieş­te o casă de locu­it. „Am pro­cu­rat un lot pen­tru casă din cre­di­tul ipo­te­car. Acum sunt în con­stru­cţie. Până ne vom muta în casă nouă, locu­iesc în apar­ta­men­tul părinţi­lor. Nu mai stăm în apar­ta­men­tul de pe Sado­vea­nu. Casa încă nu este gata. Am ridicat-o şi acum se lucrea­ză la exte­ri­or. Cred că va tre­bui să mai aştep­tăm vre­un an până să ne mutăm. Casa se află în Stă­u­ce­ni”, ne-a zis aces­ta. Des­pre fir­ma nede­cla­ra­tă a par­te­ne­rei de via­ţă, aces­ta a pre­ci­zat: „Nu a acti­vat nici­o­da­tă fir­ma asta. Tot­o­da­tă, nu puteam s-o declar pen­tru că noi nu sun­tem căsă­to­ri­ţi ofi­ci­al”, a punc­tat aces­ta.

543-casa-lundgu-zdgCasa de milioane a lui Octavian Lungu

Octa­vi­an Lun­gu este direc­tor şi mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al ANRE din ianu­a­rie 2014. Îna­in­te de asta, din iunie 2013, a fost con­si­li­er al minis­tru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, dar şi  preşe­din­te al Con­si­li­i­lor de Admi­nis­tra­ţie ale „Air Mol­do­va”, „Mol­dAT­SA” şi „Aero­port Han­d­ling”. Ante­ri­or, a ocu­pat fun­cţii de con­du­ce­re în între­prin­de­ri din dome­ni­ul finanţe­lor, prin­tre care şi Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri (a fost direc­tor). În aceas­tă peri­oa­dă, îna­in­te de a ajun­ge la ANRE, Lun­gu şi-a con­stru­it o casă de lux indi­vi­du­a­lă în or. Codru, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Casa este doar ofi­ci­al, în docu­men­te, în or. Codru, pen­tru că ea se află în apro­pi­e­rea Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic, din str. Tes­te­mi­ţa­nu. Imo­bi­lul, cu o valoa­re de pia­ţă de pes­te 5 mili­oa­ne de lei, este decla­rat de Octa­vi­an Lun­gu, iar în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2013 el susţi­ne că l-a con­stru­it în anii 2001 — 2012, după care a fost dat ofi­ci­al în exploa­ta­re. El este înre­gis­trat pe nume­le său şi al soţi­ei, Ste­la, medic-internist la Spi­ta­lul Sf. Arhan­ghel Miha­il. Soţii Lun­gu mai deţin două tere­nu­ri pen­tru con­stru­cţii, două maşi­ni „Maz­da”, dar şi pes­te 800 mii de lei în con­tu­ri ban­ca­re.

Octa­vi­an Lun­gu este şi fon­da­tor la două SRL-uri, „Dani­san Con­sult” şi „Uni­ver­sal Motors”. Pri­mul SRL a fost fon­dat în mai 2008 şi ofe­ră acti­vi­tă­ţi de con­sul­ta­re pen­tru afa­ce­ri. El este înre­gis­trat pe str. Roma­nă, într-o clă­di­re care a apa­rţi­nut ante­ri­or fir­mei Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri, la care Lun­gu a acti­vat, iar mai apoi, celor de la „Fin­par Invest” SRL, afi­li­at lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. În 2012, aceas­ta a vân­dut clă­di­rea unui alt agent eco­no­mic. În 2013, Octa­vi­an Lun­gu a par­ti­ci­pat la fon­da­rea unei alte fir­me, „Uni­ver­sal Motors”, spe­cia­li­za­tă în come­rţul cu auto­ve­hi­co­le. Direc­to­rul ANRE deţi­ne aici 45%. Par­te­ne­ri îi sunt Dorin Pro­cop­ciuc (5%), Boris Ver­lan (5%) şi Ale­xei Rogov (45%). Fir­ma e înre­gis­tra­tă într-o casă par­ti­cu­la­ră din Dur­leş­ti.

543-octavian-lungu55Venitul „uitat” de la firma lui Plahotniuc

În apri­lie 2015, Octa­vi­an Lun­gu a fost ţin­ta unui con­trol al Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­ta­te (CNI), după o sesi­za­re a Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA). CNI a efec­tu­at o con­tra­pu­ne­re a infor­ma­ţi­ei indi­ca­te în decla­ra­ţia lui Lun­gu şi infor­ma­ţi­i­le din baze­le de date ale sta­tu­lui, sta­bi­lind că direc­to­rul ANRE ar fi pro­pri­e­ta­rul bunu­lui imo­bil situ­at în Chi­şi­nău, str. Flori­ca Niţă, fapt nein­di­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi. La 5 febru­a­rie 2015, CNI a dis­pus ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii de con­trol în pri­vinţa lui Octa­vi­an Lun­gu. Insti­tu­ţia a sta­bi­lit că, în 2013, Lun­gu a avut veni­tu­ri în sumă de 2,7 mii de lei de la SRL „Pri­me Mana­ge­ment”, fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, pe care nu le-a decla­rat. În expli­ca­ţi­i­le făcu­te la CNI, Lun­gu a spus că „aceas­tă scă­pa­re a fost nein­tenţio­na­tă, şi suma rezul­tă dintr-un con­tract de pres­tă­ri de ser­vi­cii sem­nat cu com­pa­nia SRL „Pri­me Mana­ge­ment”. Tot­o­da­tă, aceas­tă sumă a fost inclu­să în decla­ra­ţia pe venit pen­tru 2013 pre­zen­ta­tă la Inspec­to­ra­tul Fis­cal”. S-a depis­tat şi fap­tul că actu­a­lul direc­tor al ANRE nu a decla­rat cota par­te dintr-un apar­ta­ment de 109,6 m.p., obţi­nut în 1995. Lun­gu a pre­ci­zat că apar­ta­men­tul a fost pri­va­ti­zat de părinţii săi încă în 1995, în baza bonu­ri­lor de pri­va­ti­za­re şi că nu a şti­ut că, la înre­gis­tra­re, a fost inclus în cali­ta­te de co-proprietar al aces­tui imo­bil. Pre­ci­zăm, în con­text, că tatăl lui Octa­vi­an Lun­gu, Ghe­or­ghe Lun­gu, este fost minis­tru al Agri­cul­tu­rii în Guver­nul Ciu­buc (1997-1998).

CNI a mai con­sta­tat că Lun­gu nu a inclus în decla­ra­ţia sa şi cele 10 con­tu­ri ban­ca­re cu rula­je de pes­te 50 mii de lei. Aces­ta a expli­cat scă­pa­rea prin fap­tul că a decla­rat con­tu­ri­le sala­ri­a­le şi cele de depo­zit, dar a omis con­tu­ri­le prin care s-au făcut plă­ţi­le inter­me­di­a­re pe care nu le cunoş­tea. El susţi­nea atun­ci că, în decla­ra­ţia pen­tru 2014, a indi­cat şi con­tu­ri­le goa­le sau cu sol­dul nega­tiv. În con­se­cinţă, CNI a decis să cla­se­ze cau­za „pen­tru că s-a con­sta­tat că nu exis­tă cir­cum­stanţe din care să rezul­te încăl­ca­rea intenţio­na­tă a regi­mu­lui juri­dic în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te a date­lor ine­xac­te sau incom­ple­te. Tot­o­da­tă, nefi­ind sta­bi­li­tă o dife­renţă vădi­tă între veni­tu­ri­le rea­li­za­te în 2013 şi pro­pri­e­ta­tea dobân­di­tă în ace­ea­şi peri­oa­dă de timp”, se spu­ne în actul CNI. Nici Octa­vi­an Lun­gu nu a răs­puns la tele­fon.

543-proteste-zdgExplicaţiile  de la CNI: „necunoştinţă

Şi Ghen­a­die Pârţu, un alt direc­tor al ANRE, a ajuns  în atenţia CNI. Aces­ta, la fel ca şi cole­gul său, a scă­pat bas­ma cura­tă, deşi a com­ple­tat decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te cu mai mul­te omi­siu­ni. Pârţu a fost veri­fi­cat tot ca urma­re a unei sesi­ză­ri făcu­te de CNA la 23 ianu­a­rie 2015. Insti­tu­ţia a con­sta­tat că aces­ta deţi­ne o semi­re­morcă, un camion şi un trac­tor, o con­stru­cţie acce­so­rie casei sale de locu­it, un apar­ta­ment, un teren, dar şi fap­tul că soţia sa deţi­ne o cotă par­te într-o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă, bunu­ri pe care nu le-a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. Tot­o­da­tă, aces­ta nu a decla­rat veni­tu­ri­le obţi­nu­te în 2013 din alte sur­se decât ANRE, patru con­tu­ri ban­ca­re şi cote părţi într-un SRL şi într-o Între­prin­de­re Indi­vi­du­a­lă.

În expli­ca­ţi­i­le depu­se la CNI, aces­ta a admis că a greşit. Doar că, el a menţio­nat că nu indi­cat fir­me­le „din necu­noş­tinţă şi nu din intenţia de a le tăi­nui, fiind numit pen­tru pri­ma dată într-o fun­cţie de dem­ni­ta­te publi­că, nea­vând expe­rienţe ante­ri­oa­re de depu­ne­re a unor decla­ra­ţii de acest gen, scă­pă­ri­le fiind admi­se nu cu intenţie. Tot­o­da­tă, între­prin­de­rea Indi­vi­du­a­lă este o între­prin­de­re inac­ti­vă, din momen­tul fon­dă­rii, ceea ce se poa­te pro­ba şi prin fap­tul că nu a fost reîn­re­gis­tra­tă în modul sta­bi­lit şi nu a pri­mit cod fis­cal nou, ceea ce încă o dată dove­deş­te că nu a fost admis cu intenţie”. Aces­ta a mai susţi­nut că „omi­siu­ni­le admi­se prin nede­cla­ra­rea con­tu­ri­lor ban­ca­re de card prin inter­me­di­ul căro­ra au fost achi­ta­te plă­ţi­le sala­ri­a­le de către insti­tu­ţi­i­le unde a acti­vat, pre­ci­zând că acest fapt nu a fost admis cu rea intenţie, dar din sim­plul motiv că, oda­tă ce veni­tu­ri­le sala­ri­a­le au fost decla­ra­te la capi­to­lul veni­tu­ri, nu a şti­ut că-i nece­sar să declare şi con­tu­ri­le de card, o par­te din care deja nu mai sunt vala­bi­le, deo­a­re­ce car­du­ri­le au expi­rat şi le va închi­de în modul sta­bi­lit de lege, pen­tru nead­mi­te­rea pe vii­tor a unor gafe de acest fel”. Des­pre cele trei uni­tă­ţi de trans­port, Pârţu a spus că nu le-a decla­rat pen­tru că „teh­ni­ca res­pec­ti­vă este uza­tă şi nu mai este în fun­cţiu­ne, părţi­le com­po­nen­te ale căro­ra au fost dez­a­sam­bla­te şi pre­da­te la fier uzat, nefi­ind în cunoş­tinţă de cau­ză că aces­tea urmea­ză a fi radi­a­te din regis­trul auto, pro­ce­du­ri care deja le-a dema­rat”. La fel, din necu­noş­tinţă, Pârţu a spus că nu a indi­cat un apar­ta­ment de la Rezi­na, o con­stru­cţie acce­so­rie casei de locu­it şi un lot de teren, dar şi veni­tu­ri din alte acti­vi­tă­ţi.

543-anreeeSalariu de 52 mii pe lună

„Con­clu­zionând rezul­ta­te­le con­tro­lu­lui efec­tu­at, pri­vind veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţii de către dl Ghen­a­die Pîrţu, direc­tor al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re al ANRE, ţinând cont de expli­ca­ţi­i­le per­soa­nei supu­se con­tro­lu­lui şi de fap­tul că omi­siu­ni­le admi­se în conţi­nu­tul decla­ra­ţi­ei depu­se, în opi­nia Comi­si­ei, sunt nee­senţi­a­le şi nu s-au pro­dus cu rea-credinţă, tot­o­da­tă fiind ine­xis­ten­tă situ­a­ţia de dife­renţă vădi­tă între veni­tu­ri­le rea­li­za­te pe par­cur­sul anu­lui 2013 şi pro­pri­e­ta­tea dobân­di­tă în ace­ea­şi peri­oa­dă, se con­sta­tă lip­sa încăl­că­rii intenţio­na­te a regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţii pen­tru anul 2013 de către dl Ghen­a­die Pîrţu”, se spu­ne în actul CNI.

Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, pe care am găsit-o la CNI, spre deo­se­bi­re de cele ale cole­gi­lor Lun­gu şi Cio­ba­nu, în 2014, din fun­cţia de direc­tor al ANRE, Ghen­a­die Pârţu a avut un sala­riu anu­al de 628 mii de lei, echi­va­len­tul a 52 mii de lei pe lună, iar soţia sa, anga­ja­tă la Mol­d­te­le­com, a adus aca­să alţi 150 mii de lei. Alţi 74 mii de lei, fami­lia Pârţu i-a câş­ti­gat din divi­den­de­le de la un SRL, deţi­nut de soţie, pe care nu-l decla­ra­se cu un an mai devre­me.

Ghen­a­die Pârţu este direc­tor al ANRE din iulie 2013. La Chi­şi­nău locu­ieş­te din 2012, când a fost numit şef al Ser­vi­ci­u­lui Ope­ra­tiv Cen­tru al Mol­d­te­le­com, după ce, în 1999-2012, fuse­se direc­tor teh­nic la fili­a­la Rezi­na a Mol­d­te­le­com. La Rezi­na, Pârţu a şi locu­it o peri­oa­dă. Aco­lo el deţi­ne o casă cu teren afe­rent şi con­stru­cţie acce­so­rie. În 2012, când a venit la Chi­şi­nău, aproa­pe ime­di­at şi-a cum­pă­rat un apar­ta­ment de 90 m.p. pe str. Ion Cre­an­gă. „Este nota infor­ma­ti­vă. Nu vreau să mai repet…. Fiind pen­tru pri­ma dată în fun­cţie publi­că, chiar nu am şti­ut. Am fost veri­fi­cat seri­os de CNI. Apar­ta­men­tul a fost cum­pă­rat din veni­tu­ri­le decla­ra­te”, ne-a spus Pârţu.

543-bloc-2012-2014-onicdaCasă şi maşină nouă, dar şi datorii  de aproape 2 milioane

Direc­to­rul cu cel mai sumar CV din­tre toţi cei patru şefi ai ANRE, Iurie Oni­că, deţi­ne şi el o ave­re de invi­di­at. Aces­ta a ajuns în fun­cţie în iulie 2013, fiind pro­mo­vat, con­form infor­ma­ţi­i­lor din inte­ri­o­rul insti­tu­ţi­ei, de ex-deputatul Simion Fur­dui, care i-ar fi rudă. Oni­că are 38 de ani şi până a deve­ni direc­tor la ANRE a fost şef la propria-i fir­mă, „Oni­ca Come­rţ” SRL. În 2001 — 2007, de la vâr­sta de 24 de ani, aces­ta şi-a făcut stu­di­i­le la Facul­ta­tea Eco­no­mie şi Mana­ge­ment a Uni­ver­si­tă­ţii Agra­re din Mol­do­va, la sec­ția cu frec­ven­ță redu­să. În momen­tul numi­rii în fun­cţie, inclu­siv în Par­la­ment, s-a vor­bit că aces­ta nu ar avea nici stu­dii, dar nici expe­rienţa nece­sa­ră pen­tru a exer­ci­ta fun­cţia de direc­tor al ANRE.

Totul s-au rezol­vat, iar Oni­că, a tot evo­lu­at, din 2013 până în pre­zent. Con­form infor­ma­ţi­i­lor din decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, aces­ta a tre­cut, anul tre­cut, în casă nouă, de aproa­pe 200 m.p, cu o valoa­re cadas­tra­lă de aproa­pe un mili­on de lei. Până atun­ci, Oni­că şi soţia sa au locu­it într-un bloc de eli­tă, cu doar câte­va apar­ta­men­te, pe str. Vasi­le Nauc (foto), unde fami­lia sa deţi­ne o locu­inţă de 100 m.p. În 2014, ea a tre­cut din pro­pri­e­ta­tea soți­ei în cea a mamei direc­to­ru­lui ANRE. Tot în 2014, Oni­că a înca­sat de la ANRE un sala­riu de 624 mii de lei, adi­că 52 mii pe lună, a vân­dut două tere­nu­ri pen­tru con­stru­cţii cu 200 mii de lei şi a con­trac­tat trei cre­di­te, cu o valoa­re tota­lă de 1,3 mili­oa­ne de lei. În 2013, când abia a ajuns în ANRE, şi-a luat un Land Rover Disco­ve­ry (nou, din salon), con­tra 350 mii de lei, în baza unui con­tract de împru­mut. În iulie 2013, chiar în luna în care a ajuns la ANRE, Oni­că a con­trac­tat un cre­dit de 28 mii USD, echi­va­len­tul a pes­te jumă­ta­te de mili­on de lei.

543-aza-si-iurie-onica-facebookCon­form infor­ma­ţi­i­lor de la CÎS, Oni­că este admi­nis­tra­tor şi fon­da­tor al „Oni­că Come­rţ” SRL, fon­da­tă în 2007, având acti­vi­tă­ţi de import, fabri­ca­re, depo­zi­ta­re şi comer­ci­a­li­za­re  a mate­ri­a­le­lor chi­mi­ce, toxi­ce, a pro­du­se­lor chi­mi­ce şi de menaj, dar şi alte tipu­ri de come­rţ. Fir­ma este înre­gis­tra­tă într-un apar­ta­ment de pe str. Cuza Vodă, care a apa­rţi­nut ante­ri­or fami­li­ei Oni­că. În ulti­mul raport finan­ci­ar pre­zen­tat pe 2012, fir­ma nu a rapor­tat veni­tu­ri din vân­ză­ri. Soţia lui Iurie Oni­că, Aza Oni­că, este psi­ho­log. Aceas­ta anu­nţă că acor­dă con­sul­ta­ţii şi con­si­li­e­re indi­vi­du­a­lă şi că este pasio­na­tă de inter­pre­ta­rea cărţi­lor de tarot. „Casa este cum­pă­ra­tă din bani lua­ţi de la ban­că. Totul este indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, de la CNI”, ne-a zis Iurie Oni­că, evi­tând să răs­pun­dă la între­ba­rea, cum va reu­şi să ram­bu­r­se­ze cele patru cre­di­te con­trac­ta­te în 2013 şi 2014. Tot­o­da­tă, aces­ta a negat că ar fi rudă cu ex-deputatul Simion Fur­dui.

543-onica-casa(UPDATE) Averea șefilor ANRE. Casa cumpărată în 2014 de directorul Iurie Onică

Așa cum am pre­ci­zat în arti­co­lul „Ave­rea șefi­lor de la ANRE: Case, mași­ni de lux, tere­nu­ri și fir­me nede­cla­ra­te”, Iurie Oni­că este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it, situ­a­tă într-un car­ti­er de vile de la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia lui Oni­că printr-un con­tract de vânzare-cumpărare înre­gis­trat la Cadas­tru pe 17 iunie 2014. În ace­eași zi el a fost pus în gaj, pen­tru un cre­dit de 1,1 mili­oa­ne de lei, la Exim­bank. Pes­te trei luni, Oni­că ia un nou cre­dit, de 150 mii de lei, de la ace­eași ban­că, cu ter­me­nul final de ram­bu­r­sa­re  – august 2029. Tere­nul de 0,066 ha pe care este con­stru­i­tă casa a apar­ți­nut, din 2004, lui Dorin Damir, des­pre care pre­sa a scris că ar fi finul lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. În 2011 aces­ta a vân­dut tere­nul lui Iurie Dogo­tar, care, la rându-i, l-a vân­dut, în 2013, soți­lor Ser­ghei și Gali­na Vaca­ri. Tot în 2013 fami­lia Vaca­ri a și înce­put con­struc­ția imo­bi­lu­lui pe care l-a vân­dut un an mai târ­ziu soți­lor Oni­că.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Hariton Gudumac

  Bine, ok, fap­tul că au sala­rii mari sunt de acord. Nu este corect. Dar totuși, de ce au cres­cut tari­fe­le la ener­gia elec­tri­că? Mai mul­ți exper­ți din dome­niu spun că acest lucru s-a dato­rat depre­ci­e­rii leu­lui, care s-a pro­dus în urma fur­tu­lui de 1 mili­ard de dola­ri din sis­te­mul ban­car mol­do­ve­ne­sc. Iar acest furt de cine a fost pus la cale – de Vla­di­mir Filat. Ăsta și este prin­ci­pa­lul res­pon­sa­bil de toa­te cele care se întâm­plă la moment în aceas­tă țară.

 2. tika

  Capitalismul,care a cre­at ani­ma­le­le de mai sus,care a trans­for­mat via­ta in con­flict per­ma­nent e abea la ince­put in mol­do­va…
  Capi­ta­lis­mul care se sta­bi­les­te intr’o tara fara par­tea intelectuala(multi au plecat,altii au murit) se ali­men­tea­za de sin­ge­le oame­ni­lor simpli,prin dife­ri­te metode…una din ele E mari­rea pla­tii pe lumi­na…

  Capi­ta­lis­mul e un ani­mal dori­tor de singe,care a cre­at ali­a­tii sai:vampirii oli­gar­hi si poli­ti­cii corup­ti…

  A con­strui capi­ta­lis­mul pe soci­a­lis­mul creativ,cum face Cina e o she­ma mult mai inte­re­san­ta si como­da pen­tru majo­ri­ta­te…
  Colo­ni­za­rea glo­ba­la care o inna­in­tea­za ame­ri­ca e baza­ta pe con­su­ma­re si vampirism…aceste doua cali­ta­ti sint ca fun­damen­tul exis­ten­tei care sti­mu­lea­za lumea la cres­te­re inte­ri­oa­ra si spre inte­lep­ciu­ne de sine insa­si…

  Nu ma opun majo­ri­ta­tii si am incre­de­re in cele ce se intimpla,unica am spus si mai spun:LUATI IN CONSIDERATIE CA NU TOTI SINT PROSTI SI NU VA BATETI JOK ASA BRUSC SI FEROCE DE OAMENII SIMPLI SI INOCENTI…

  A MARI PLATA PE LUMINA,PENTRU CA SA AVETI MAI MULT PENTRU VOI E UN PAS PROST SI IGNORANT!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *