(VIDEO) Au îngenuncheat pentru Basarabia

300 de bucu­reș­te­ni au înge­nun­che­at pen­tru Basa­ra­bia

O poza de acum 72 de ani a fost pre­tex­tul pen­tru care bucu­reș­te­ni de toa­te vâr­ste­le au înge­nun­chiat în drep­tul Cer­cu­lui Mili­tar. 28 iunie 1940 con­sti­tu­ie o pagi­nă dra­ma­ti­că din isto­ria româ­ni­lor: ocu­pa­rea teri­to­ri­i­le româ­nești de la est de Prut de către sovi­e­ti­ci. Volun­ta­ri ai Plat­for­mei civi­ce Acțu­nea 2012 au reme­mo­rat acel moment pen­tru a adu­ce în actu­a­li­ta­te tema reu­ni­rii Româ­ni­ei cu R. Mol­do­va.

Eve­ni­men­tul s-a înscris într-o mani­fes­ta­ţie stra­da­lă mai amplă sub for­ma unui marş desfă­şu­rat pe Calea Vic­to­ri­ei. În cadrul mani­fes­ta­ţi­ei, 300 de par­ti­ci­panţii au soli­ci­tat prin scan­dă­ri și ban­ne­re uni­rea Româ­ni­ei cu Repu­bli­ca Mol­do­va. Prin­tre ban­ne­re­le afi­șa­te au fost: „28 iunie 1940 – rupe­rea Patri­ei”, „Două sta­te – o sin­gu­ră țară”, „1940: sufe­rin­ță, depor­tă­ri, exe­cu­ții – 2012: vrem uni­re, nu dis­cu­ții”. Cu ace­eași oca­zie, la Chi­și­nău, în fața amba­sa­dei Rusi­ei, sute de româ­ni
basa­ra­be­ni au cerut res­pec­ta­rea ade­vă­ru­lui isto­ric și refu­za­rea pro­pu­ne­ri­lor de tra­s­nis­tri­za­re a Repu­bli­cii Mol­do­va. Ei au întâm­pi­nat repli­ca unui grup for­mat de câte­va zeci de ruso­fo­ni, care nu au avut auto­ri­za­ție pen­tru contra-protest, fiind încer­cu­iți de nume­roa­se for­țe de ordi­ne.

Avo­ca­tul Mihai Nico­lae, pre­zent la eve­ni­men­tul din Bucu­rești, a decla­rat: ,,Este firesc ca soci­e­ta­tea româ­neas­că să memo­re­ze prin meto­de noi eve­ni­men­te­le care ne-au mar­cat isto­ria, aşa cum este Ulti­ma­tu­mul Sovi­e­tic din 26-28 iunie 1940, care a făcut ca trei zone româ­neş­ti (Basa­ra­bia, Buco­vi­na și Ţinu­tul Herţa) să fie supu­se unei atro­ce poli­ti­ci de ani­hi­la­re iden­ti­ta­ră.”. “Am ieșit în stra­dă pen­tru că știu că tine­rii de la Chi­și­nău dau mereu dova­dă de patri­o­tism și nici noi nu tre­bu­ie să fim mai pre­jos” a spus Ren­ne Adri­an, unul din­tre tine­rii mani­fes­tan­ți.

La 28 iunie 1940, în urma ulti­ma­tu­mu­ri­lor din 26 şi 27 iunie 1940, Arma­ta Roşie a Uniu­nii Sovi­e­ti­ce a smuls din tru­pul Româ­ni­ei şi a ocu­pat teri­to­ri­ul Basa­ra­biei şi nor­dul Buco­vi­nei. URSS şi-a însu­şit, ast­fel, o supra­fa­ţă de 50.762 km pătra­ţi, a cărei popu­la­ţie de 3.776.309 de indi­vi­zi era majo­ri­tar româ­nă (53,49%). Actul ane­xă­rii a luat prin sur­prin­de­re şi 10,34% ruşi, 15,30 ucrai­ne­ni şi rute­ni, 7,27% evrei, 3,31% ger­ma­ni şi 5,12% alţii din aces­te teri­to­rii româ­neş­ti, care ulte­ri­or, ală­tu­ri de româ­ni, au fost ares­ta­ţi, depor­ta­ţi în Sibe­ria sau Kaza­hs­tan, supu­şi foa­me­tei şi împu­ş­ca­ţi. În Repu­bli­ca Mol­do­va, în 2010, preşe­din­te­le inte­ri­mar de la acea dată, Mihai Ghim­pu, a emis un decret în care ziua de 28 iunie 1940 era decla­ra­tă zi a ocu­pa­ţi­ei sovi­e­ti­ce şi a come­mo­ră­rii vic­ti­me­lor regi­mu­lui tota­li­tar comu­nist, în con­ti­nu­a­rea acte­lor solem­ne ale Marii Adu­nă­ri Națio­na­le și ale Fron­tu­lui Popu­lar din Mol­do­va, din peri­oa­da 1988, 1989 – 1992.

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012 este o coa­li­ţie de orga­ni­za­ţii non-guvernamentale şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care susţin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia şi mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ţi­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te şi vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­ia­şi stat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Arghire

  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA
  CU MOLDOVA DE EST SI BUCOVINA DE NORD
  RE-VENITE LA TARA-MAMA !

 2. Nicu

  In timp ce Oame­nii inge­nun­chia­za in fata Memo­ri­ei, cana­li­i­le noto­rii comu­nis­te, cre­ti­nii si arie­ra­tii man­cur­ti­za­ti, de tea­pa lui Dadon, Ste­pa­nik, Dia­cov, Lupu, PlinHo­it­niuc s.a. nemer­ni­ci, var­sa latu­ri si can­ta osa­na­le matus­kai. Manca-i-ar spanzu­ra­to­ri­le pe cei care batjo­co­resc, nepe­dep­si­ti, Ade­va­rul dure­rii roma­ne­s­ti.

 3. Actorul Vasile Butnaru

  BASARABIA MARTIRA: Mama,ma simt foar­te rau in Tem­ni­ta Ruseas­ca cu Lan­tu­ri Gre­le la Mani si la Picioa­re… Ajuta-ma sa eva­dez si sa revin Aca­sa… ROMANIA: Basarabie,Margaritarul Pre­ti­os e-n Tine… Ridica-te,Basarabie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *