Principală  —  IMPORTANTE   —   Teze susținute online și examene…

Teze susținute online și examene înlocuite cu forme alternative de evaluare-cum vor încheia universitățile anul de studii

Absolvenții instituțiilor superioare de învățământ vor susține tezele de licență sau de master în regim online, iar examenele tradiționale din sesiunile curente, în unele instituții superioare de învățământ, au fost înlocuite cu forme alternative de evaluare: eseuri, proiecte sau studii de caz. Toate vin în contextul în care studiile, inclusiv cele superioare, au trecut la procesul de învățare la distanță în contextul riscului infectării cu noul tip de coronavirus. Ziarul de Gardă a discutat cu conducerea mai multor instituții superioare de învățământ referitor la modalitatea de încheiere a anului de studii 2019-2020.

„Senatul universitar poate decide asupra formelor de evaluare semestrială”

În baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior au elaborat metodologii proprii privind organizarea online a examenelor de absolvire și a susținerii tezelor de licență și de master conform unui orar stabilit de către decanatele facultăților, utilizând diverse instrumente de conectare la distanță care dau posibilitatea de a aprecia cunoștințele și competențele studentului, precum și de a vedea și de a auzi persoana evaluată. Despre acest lucru a precizat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în răspunsul oferit pentru ZdG.

„Totodată, în funcție de profil, program de studii și posibilitățile instituției de învățământ superior, la încheierea anului universitar 2019-2020, senatul universitar poate decide asupra formelor de evaluare semestrială, organizându-le în format online, înlocuind examenele tradiționale cu forme alternative de evaluare, cum ar fi: eseuri, portofolii, studii de caz sau proiecte, utilizând și punând accent pe evaluările curente, evaluările periodice, lucrul individual, activitatea științifică, de creație artistică”, se arată în răspunsul MECC.

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

Grigore Belostecinic, rector ASEM
Sursa: ase.md

„În baza deciziei senatului ASEM s-a hotărât că vom modifica un pic modalitatea prin care vor fi evaluate cunoștințele studenților. Pentru studenții anilor întâi-trei de studii nu va fi organizată o examinare tradițională, dar se va lua în considerare întreaga activitate a studentului pe parcursul semestrului. Profesorii urmau să identifice și alte  modalități folosite în vederea evaluării cunoștințelor, spre exemplu: examinarea unor situații de caz, scrierea unor eseuri, elaborarea unor proiecte care abordează întregul conținut al cursului. În felul acesta, nota generală pe care o poate obține un student în sesiunea curentă va fi calculată folosind anumite ponderi, luând în considerare două teste pe care le-a susținut pe parcursul acestui semestru, reușita curentă care a demonstrat-o în cadrul seminarelor și a lecțiilor practice, lucrul individual efectuat pe parcursul semestrului, dar și evaluarea generală pe care urmează să o facă profesorul. Astfel vor fi evaluate cunoștințele generale”, a relatat Grigore Belostecinic, rectorul ASEM.

Din spusele lui, tezele de licență și de master vor fi susținute în regim online. Grigore Belostecinic a comunicat că majoritatea absolută a studenților ASEM au dispozitive electronice prin care se pot conecta la procesul de instruire în format online. Totuși, instituția va consulta situația fiecărui absolvent în parte referitor la faptul dacă studenții dispun de laptop sau calculator, dacă au condiții potrivite pentru a prezenta tezele online și dacă au sau nu acces la rețeaua internet.

„În situația în care unii studenți nu vor avea măcar una din condiții, ASEM le va oferi posibilitatea de a susține online teza de licență sau de master folosind infrastructra instituției. Fiecare student va avea o dată și o oră fxă pentru a prezenta teza în fața comisiei care va lucra la distanță. Noi îi vom oferi o sală separată, dotată cu acces la calculator, conectată la rețeaua internet, respectând cerințele epidemiologice, astfel, ca timp de o oră să își poată prezenta teza și răspunde la întrebările care pot apărea din partea comisiei”, a precizat rectorul.

Grigore Belostecinic a comunicat că și în cazul în care membrii comisiilor de examinare nu vor dispune de condițiile necesare pentru a participa la examinarea tezelor, instituția este disponibilă să le asigure condițiile necesare respectând cerințele epidemiologice.

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)

Rectorul UTM, Viorel Bostan, a precizat pentru ZdG că studenții anului absolvent în această perioadă lucrează la tezele de licență și de master. Unora li s-a permis accesul în laboratoare, respectând cerințele epidemiologice, pentru a face măsurări sau experimente. Altor studenți, încă din luna martie le-au fost schimbate tematicele proiectelor de licență, deoarece era nevoie de a face măsurări în teren, iar acest lucru, în contextul pandemiei, nu putea fi realizat.

rectorul UTM. Viorel Bostan
sursa: utm.md

„În luna iunie urmează susținerea tezelor de licență. Majoritatea vor fi susținute online. În dependență de specificul programului de studiu s-ar putea să decidem prin consiliul de administrație să le permitem susținerea tezelor față-n față, asigurând distanța socială. Există programe de studii la care studenții au nevoie de planșe mari”, a precizat rectorul UTM. 

Din spusele lui, majoritatea absolvenților au susținut în luna februarie proba teoretică la examenul de licență. Doar un grup din aproximativ 100 de studenți au susținut în luna aprilie această probă în regim online.

Stagiul de practică care urma să se desfășoare în luna mai, acolo unde este posibil, a fost desfășurat în regim online. Pentru alte categorii de studenți acesta a fost transferat pentru lunile de vară. Instituția urmează să decidă modalitatea în care va fi desfășurat acesta.

„Rămânem pe poziția că sesiunea curentă va avea loc în regim online. Am monitorizat prezența studenților la activitățile online și ne bucură că doar aproximativ 15-17 % nu au ieșit la contact, dar acestea se încadrează și în procentajul de lipsă de la ore. Facultățile decid modalitatea de susținere a probei finale. Vom ține cont și de situația non-standard în care se află studenții. O să discutăm cu fiecare student în parte pentru ca el să aibă calculator și internet în acea zi, o să ne asigurăm ca la examen să participe doi profesori. Suntem gata să primim contestațiile studenților și să le permitem a doua susținere”, a precizat Viorel Bostan.

Din spusele lui, examenele din cadrul sesiunii sunt importante, deoarece în baza notelor obținute se decide cine dintre studenți vor studia la buget și care vor fi cei cărora li se vor acorda burse.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF)

În răspunsul oferit Ziarului de Gardă, USMF a precizat, că reieșind din actuala situație epidemiologică, prin decizia Senatului din 23 aprilie, examenul de absolvire la USMF „Nicolae Testemițanu” se desfășoară, exclusiv, prin susținerea tezei de licență în regim online. Procesul de susținere a tezelor a început în data de 11 mai și va continua până la 29 mai, în conformitate cu orarele aprobate.

„În ceea ce privește modalitatea de susținere a examenelor de promovare în următorul an de studii pentru mediciniștii din anii I-V, aceasta urmează să fie examinată  la ședința Senatului universitar din data de 28 mai curent. În prezent, catedrele își desfășoară activitatea în conformitate cu Planul de învățământ prestabilit, iar Calendarul academic va fi realizat până la sfârșitul lunii iunie”, se arată în răspunsul oferit de instituție.

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC)

Conform Metodologiei privind evaluarea studenților în sesiunea de vară a anului universitar 2019-2020, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, evaluările finale semestriale din cadrul USC vor fi organizate în format online, înlocuind examenele tradiționale cu metode alternative de evaluare, cum ar fi: eseuri, portofolii, studii de caz sau proiecte, utilizând și punând accent pe evaluările curente.

Studenții anilor absolvenți vor susține public tezele de licență sau de masterat în regim online.

„Studenții care nu dispun de tehnica necesară (laptop, calculator) și nu au acces la internet, vor înștiința despre aceasta vicepreședinele Comisiei cu cel puțin 5 zile îninte de data stabilită pentru susținearea online. Vicepreședintele Comisiei va stabili, în prealabil, locația echipamentului (sala, auditoriul) oferit studentului pentru susținere, respectând cerințele de securitate sanitră – un student în o încăpere dotată cu echipamentul necesar susținerii online a tezei. Studentul se prezintă la USC în ziua stabilită, pentru a avea acces la mijloacele tehnice, în vederea participării online la susținerea tezei”, se arată în document.

Tezele de licență sau de masterat, imprimate și copertate, vor fi prezentate la catedră sau departament cu cel puțin cinci zile înainte de susținere, respectând măsurile de protecție personală, distanțare socială, evitând aglomerația. Tezele se depun personal sau prin terță persoană sau sunt transmise prin poștă, mai precizează actul citat.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)

În răspunsul oferit de Lidia Pădureac, prim-prorectoră pentru activitatea didactică a USARB, este indicat că în conformitate cu planurile de învățământ la ciclul întâi și doi, studiile se încheie cu susținerea publică a tezelor de licență sau de master, la care sunt admişi absolvenţii care au realizat integral prevederile planului de învăţământ.

Lidia Pădureac, prim-prorectoră
pentru activitatea didactică a USARB
sursa: http://formare.usarb.md

„În contextul realizării procesului educațional-instructiv la distanță, USARB organizează și desfășoară în semestrul doi al anului de studii 2019-2020 susținerea tezelor de licență și de master online prin videoconferință, în baza unei Metodologii aprobată de Senatul USARB”, a precizat Lidia Pădureac în răspunsul oferit.

În ceea ce ține de probele de evaluare semestrială, prim-prorectora a precizat că studenții ciclului întâi la studii cu frecvență și cu frecvență redusă, dar și studenții ciclului doi, de masterat, vor primi note rotunjite până la unități, calculate ca medie aritmetică dintre notele obținute la evaluările curente și notele pentru lucrul individual.

MECC a precizat că la sfârșitul stării de urgență în stat, fiecare instituție de învățământ superior își va face o evaluare a procesului de predare – învățare și va decide asupra formelor de organizare a studiilor universitare în următorul an academic.