Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Titlu onorific pentru patru magistrați…

Titlu onorific pentru patru magistrați de la CSJ, cu imobile de milioane

Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ) , a înaintat un demers către membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care solicită acordarea titlului onoric „Veteran al sistemului judiciar” magistraților Iulia Sârcu, Valentina Clevadî și Ala Cobăneanu, și a titlului de „Decan au autorității judecătorești”, magistratului Petru Ursachi. Despre aceștia ZdG a scris că care dețin în pro­pri­e­tate case indi­vi­du­ale de locuit în mun. Chi­și­nău, iar unele dintre ele costă mili­oane de lei, mult peste veni­tu­rile decla­rate. Plenul CSM urmează să discute în ședința de marți, 19 iulie, demersul președintelui CSJ.

Vedeți aici: cum arată toate caselele judecătorilor de la CSJ (FOTO, DOC). Citiți și despre imobilul de 5 mil. de lei și afacerile președintelui CSJ, Mihai Poalelungi.

În apri­lie 2013, ZdG dez­vă­luia că Petru Ursa­che, jude­că­tor la CSJ din anul 2005, deține în pro­pri­e­tate o casă de lux într-un car­tier de elită din sec­to­rul Tele­cen­tru al capi­ta­lei, din 2010. Petru Ursa­che ne-a expli­cat atunci din ce bani şi-a con­struit casa de locuit cu două etaje şi man­sardă în car­ti­e­rul de elită de la Tele­cen­tru. „418-casa-judecatorAm vân­dut casa soţiei în anul 1999. Apoi am vân­dut apar­ta­men­tul, gara­jul şi tot aşa… În acest mod am con­struit casa. Pen­tru curi­oşi, pot să arăt şi inte­ri­o­rul. Eu mai mult am finisat-o pe exte­rior, că arăta prea urât. La mine sunt docu­men­tele cu
pro­cu­ra­rea mate­ri­a­le­lor şi din ce surse am con­struit, pen­tru că lumea poate să se tre­zească în orice minut şi să te întrebe. Eu nu am nimic de ascuns. Am construit-o după posi­bi­li­tă­ţile mele”.

Numele magis­tra­tu­lui figu­rează în dosa­rul “Ghimp şi alţii con­tra Mol­do­vei”, pe care R. Mol­dova l-a pier­dut în 2012 la CEDO. Ast­fel, sta­tul urma să plă­tească fami­liei Ghimp suma de 115 mii de euro, echi­va­len­tul a 1.840.000 de lei. Numele jude­că­to­ru­lui mai figu­rează şi într-un alt dosar pe care R. Mol­dova l-a pier­dut la CEDO în 2008. Cu toate astea, în 2012, printr-un decret al preşe­din­te­lui Nico­lae Timofti, Petru Ursa­che a fost deco­rat cu Ordi­nul de Onoare – pen­tru muncă înde­lun­gată şi pro­di­gi­oasă în dome­niul juris­pru­denţei, con­tri­bu­ţie sub­stanţi­ală la înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţiei şi merite în pro­mo­va­rea refor­mei judi­ci­are şi de drept.

Iulia Sârcu, jude­că­toare la CSJ din 2005, locu­iește, împre­ună cu soțul său, fos­tul pro­cu­ror din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale, Isai Sârcu, pen­sio­nat anul tre­cut, într-o casă de mili­oane din str. Basa­ra­bi­lor, mun. Chi­și­nău. Cei doi soți jus­ti­ția­bili au intrat în pose­sia tere­nu­lui în anul 2002, iar în 2012 au reu­șit să fina­li­zeze con­struc­ția casei, una cu două nive­luri și man­sardă. 570-Iulia-Sircu

Iulia Sârcu și alți trei judecători, Galina Stratulat, Iuliana Oprea și Ion Druţă, au fost sancționați cu mustrare aspră la solicitarea viceministrului Finanțelor, Maria Cărăuș, pentru că au prejudiciat bugetul în proporții deosebit de mari. Magistrații au obligat statul să achite companiei Basconlux cheltuielile suportate de aceasta încă în 2007 pentru demolarea Stadionului Republican. Compania cerea aproximativ 14 milioane de lei, inclusiv cheltuielile de judecată, plus 6 milioane de lei dobânzile.

Publicitate
Publicitate

CSM a decis că magistrații au încălcat legislația, prin încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei și prin utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic.

Valen­tina Cle­vadî este magis­trată din 1991, iar din 2006 lucrează la CSJ. În 2003, pe când judeca la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, magis­trata și soțul său, Vasile, și-au fini­sat con­struc­ția casei 570-Valentina-Clevadicu o supra­față de 238 m. p. din com. Cio­rescu, mun. Chi­și­nău, acolo unde cei doi soți locu­iesc și astăzi. Imo­bi­lul are două nive­luri și man­sardă și este con­struit pe un teren de aproape 1500 de m. p. Valen­tina Cle­vadî declara referitor la imobil: „Lucrez de la 17-18 ani în Jus­ti­ție, iar de vreo 15 ani am și pen­sie. Puteam să-mi per­mit să con­stru­iesc o casă”.

În 2014, un com­plet din 5 jude­că­tori ai CSJ, din care a făcut parte Iulia Sârcu, Valen­tina Cle­vadi, Iuli­ana Oprea şi Tamara Chişcă-Doneva, dar şi Ion Druţă, a emis o hotărâre prin care Andrei Chi­r­iac, avocat care pretindea că Com­pa­nia letonă „Aroma-Floris S” i-ar fi datorat 160 mii de euro şi a 55 mii USD, de pe urma unor con­tracte de asis­tenţă juri­dică, urma să pri­mească 4,3 mili­oane de lei, pre­ju­di­ciu moral şi mate­rial, dar nu de la firma letonă, ci din buge­tul sta­tu­lui (!).

Valentina Clevadî a făcut parte și din completul de judecată de la CSJ care a casat hotărârea magistratei Domnica Manole de la Curtea de Apel, prin care obliga Comisia Eletorală Centrală să organizeze un referendum republican pentru modificarea Constituției inițiat de Platforma DA.

Ala Cobă­neanu și-a achi­zi­țio­nat, în 2014, o casă și un teren pen­tru con­struc­ții în or. Cri­cova, mun. Chi­și­nău, după un cre­dit luat de la Vic­to­ri­a­bank în sumă de 1,65 mili­oane de lei, cu ter­men de ram­bu­r­sare, iulie 2028. Casa încă nu este fini­sată, iar la fața locu­lui pot fi văzute mate­ri­ale de con­struc­ție, semn că lucră­rile sunt încă în toi.

Titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” se acordă judecătorului care întruneşte următoarele condiţii:
– are o vechime în funcţia de judecător mai mult de 25 de ani;
– pe parcursul activităţii în cadrul sistemului a manifestat un comportament ireproşabil;
– a susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor;
– nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
– nu a fost suspendat din funcţie pentru că în privința lui a fost deschisă urmărirea penală sau că a participat la campania preelectorală în calitate de candidat pentru autoritatea publică.

Titlul de „Decan al autorității judecătorești” se acordă în acealeași condiții,  însă după 30 de ani vechime în funcţie de judecător.

Publicitate
Publicitate