Principală  —  IMPORTANTE   —   Prevenirea și combaterea corupției: ce…

Prevenirea și combaterea corupției: ce rezultate relatează autoritățile anticorupție și ce propune societatea civilă

Transparency International – Moldova (TI – Moldova) a analizat activitatea autorităților anticorupție din R. Moldova pentru anul 2020 și vine cu o serie de recomandări de impulsionare a activității acestora. Instituțiile supuse monitorizării au fost: Procuratura Anticorupție (PA), Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Centrul Național Anticorupție (CNA). 

Analiza a fost efectuată în baza informațiilor furnizate de către autorități în rapoartele de activitate pentru anul 2020, dar și pentru anul 2019. Vă prezentăm în continuare principalele concluzii ale experților TI-Moldova privind activitatea PA, CNA și ANI, precum și recomandările propuse pentru o mai bună funcționare a acestora. 

Rezultatele activității PA pentru anul 2020 scot în evidență practici grave, precum pornirea dosarelor fără bănuieli rezonabile

Printre practicile ilegale, grave, depistate în raportul privind rezultatele activității PA, făcute publice la începutul anului 2020, se numără și:

 • pornirea urmăririi penale pe componențe de infracțiuni materiale în lipsa prejudiciului clar constatat;
 • standarde duble în calificarea faptelor și efectuarea cu încălcări a măsurilor speciale de investigații;
 • tergiversarea urmăririi penale, mimarea căutării persoanelor învinuite, punerea neîntemeiată sub învinuire, menţinerea pentru o perioadă excesivă a calităţii de învinuit;
 • rețineri și arestări în masă la fază incipientă în cauze care, în final, nu se soldau cu pedepse realmente privative de libertate. 

Aceste constatări au afectat imaginea PA, de rând cu învinuirile aduse procurorului-şef al PA, Viorel Morari, în ceea ce priveşte abuz de serviciu, fals în acte publice, amestec în înfăptuirea urmăririi penale, îmbogățire ilicită și spălare de bani.

Totodată, de remarcat mai multe acțiuni întreprinse de către Procuratura Generală, pe parcursul anului 2020, în vederea cultivării climatului de integritate instituțională, precum:

 • aprobarea Strategiei de management al riscurilor în Procuratură;
 • aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în Procuratură; 
 • aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al cadourilor;
 • instituirea Liniei specializate anticorupţie.

La 31 decembrie 2020, PA exercita urmărirea penală în 152 de cauze penale, dintre care 105 fiind cauze cu termenul de urmărire penală de peste 1 an. În anul de referință se atestă o descreștere semnificativă a indicatorilor cantitativi privind activitatea PA, cum ar fi: 

 • numărul sesizărilor privind comiterea infracţiunilor – în anul 2020, în gestiunea PA au fost 273 de sesizări, comparativ cu 552 în anul 2019; 
 • pornirea urmăririi penale – în anul de referință a fost pornită urmărirea penală în 97 de cazuri din 240 de sesizări soluționate de procurori, comparativ cu 2019, când au fost pornite 252 de dosare din 525 de sesizări;
 • creșterea ponderii cazurilor de neîncepere a urmării penale comparativ cu cele de începere a urmăririi penale – dacă în 2019 coraportul dintre cazurile de începere a urmăririi penale (252 de ordonanțe) și cele de neîncepere a urmăririi penale (273 ordonanțe) a constituit 48% și, respectiv, 52% , în anul 2020 cazurile de începere a urmăririi penale au constituit 40% (97 de ordonanțe), iar cele de neîncepere – 60% (143 de ordonanțe);

În acest context, TI-Moldova vine cu următoarele recomandări privind activitatea de mai departe a PA:

 • să asigure efectuarea promptă a urmăririi penale pe cauzele restante aflate în procedură de exercitare sau conducere a urmăririi penale, în vederea respectării termenului rezonabil al urmăririi penale;
 • să vegheze asupra realizării obiectivele instituționale, în special, să avanseze în investigațiile privind frauda bancară, să investigheze cazurile de scurgere a informației în cauzele penale din gestiune, să asigure recuperarea prejudiciului cauzat de infracțiuni și a cheltuielilor judiciare. 
 • să-și dezvolte propria pagina web, aceasta fiind importantă în sporirea vizibilității și credibilității;
 • să furnizeze, cu regularitate, informații despre cazurile de rezonanță socială sporită și evoluția acestora;
 • să examineze motivele descreșterii indicatorilor de performanță instituțională și să insiste asupra îmbunătățirii acestora.

ANI – rata de inițiere a procedurilor de control și rata de constatare a încălcărilor, în descreștere în 2020

ANI asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau a funcției de demnitate publică și prevenirea corupției, prin realizarea controlului averii și al intereselor personale, precum și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În anul 2020, au fost întocmite 347 de acte de control, fiind constatate încălcări în 210 cazuri. Astfel, rata de constatare a constituit 60,51%. Pentru comparație, în anul 2019, au fost întocmite 147 de acte de control, dintre care 94 (64%) – de constatare a încălcării. În 2020, cea mai înaltă rată de constatare a încălcărilor se atestă în controlul limitărilor (100%), iar cea mai joasă – în controlul averilor (17,07%). Pornind de la aceste statistici, dar și de la datele privind procedurile de control aflate pe rolul inspectorilor de integritate la început de an, TI-Moldova a constatat menținerea lacunelor în asigurarea interoperabilității bazelor de date, gestionate de diferite autorități, care ar trebui să fie accesibile inspectorilor de integritate.

Printre deficiențele depistate se numără și gradul redus de suplinire a funcției de inspector de integritate. Aşadar, din totalul de 43 de inspectori necesari, conform statelor de personal, la începutul anului 2021, în cadrul ANI activau doar 19 inspectori, alte 24 de funcții fiind vacante. 

Conform rapoartelor instituției, pe parcursul anului 2020, au fost întocmite 199 de procese-verbale contravenționale, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 456,5 mii de lei. Pentru comparație, în anul 2019, au fost întocmite 100 de procese-verbale, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 174,25 mii de lei. Statisticile arată că aleșii locali rămân în topul subiecților în privința cărora s-au inițiat cele mai multe controale, s-au constatat încălcări și s-au aplicat amenzi contravenționale. Aleșii locali constituie o numeroasă categorie a subiecților declarării, care pare să necesite instruire suplimentară în declararea averii și intereselor personale.

TI-Moldova vine cu o serie de recomandări privind activitatea de mai departe a ANI:

 • să vegheze asupra funcționalității, îmbunătățirii și mentenanței Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”;
 • să îmbunătățească ghidul destinat declaranților prin completarea cu spețe concrete, pornind de la cele mai frecvente probleme raportate și întrebări adresate;
 • să dezvolte, pornind de la domeniile de competență, module e-Learning, un modul separat destinat aleșilor locali (ţinând cont de statistici, această categorie de subiecți pare să necesite instruiri suplimentare);
 • să insiste asupra interoperabilității bazelor de date și asupra accesibilității acestora în activitatea de control;
 • să vegheze asupra calității controalelor (statisticile demonstrează creșterea cantitativă a indicatorilor, fiind în descreștere rata de inițiere a procedurilor de control și rata de constatare a încălcărilor);
 • să depună eforturi suplimentare în urmărirea și raportarea finalității controlului, în special în obținerea constatării nulității actelor emise în situații de conflict de interese și în obținerea confiscării averilor nejustificate;
 • să furnizeze, în rapoartele de activitate, informații despre cazurile de rezonanță socială sporită și evoluția acestora; 
 • să insiste asupra promovării proiectului de lege pentru modificarea cadrului normativ aferent controlului averii și intereselor personale, nu fără ca proiectul să fie supus unei dezbateri publice veritabile. 

CNA – în 2020 a fost înregistrată o diminuare a numărului de infracțiuni depistate

Pentru perioada anului 2020, CNA raportează depistarea a 621 de infracțiuni, mai puține decât în perioada anului 2019. Cele mai multe infracțiuni depistate constituie cazuri de trafic de influență. TI – Moldova constată descreșterea esențială a infracțiunilor depistate de corupere activă, de la 119 infracțiuni, în anul 2019, la 50 de infracțiuni, în anul 2020. Două treimi dintre infracțiunile depistate în anul 2020 constituie infracțiuni grave și deosebit de grave.

În perioada de referință, CNA a reținut în procedură 943 de cauze penale. În total, pe rolul CNA s-au aflat 1530 de cauze penale, în scădere cu 19,2% față de anul 2019, când pe rol se aflau 1893 de cauze penale. 517 cauze penale au avut o finalitate, dintre care circa 2/3 au fost încetate din diferite motive.

TI-Moldova recomandă CNA să depună eforturi suplimentare în reflectarea rezultatelor activității, iar sintezele săptămânale, pentru a fi utile, ar trebui să fie furnizate cu regularitate. Printre recomandările TI-Moldova adresate CNA se numără și:

 • extinderea utilizării metodelor/tehnicilor de lucru la distanță, în special, în instruire și în alte activități de prevenire a corupției;
 • furnizarea rapoartelor/notelor trimestriale/semestriale care ar conține o analiză a principalilor indicatori de performanță instituțională; 
 • actualizarea, cu regularitate, pe pagina oficială web, a datelor despre dosarele aflate în gestiune, persoanele reținute, cazurile în instanța de judecată, apelurile la Linia Națională Anticorupție;
 • furnizarea, cu regularitate, a informațiilor despre cazurile de rezonanță socială sporită și evoluția acestora;
 • examinarea cauzelor descreșterii indicatorilor (cantitativi și calitativi) de performanță instituțională (statisticile demonstrează o diminuare a numărului de infracțiuni depistate, rata de încetare a cauzelor penale fiind esențială – o atenție aparte să acorde statisticilor comparate referitoare la Coruperea activă).

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Mobilizarea societății civile pentru monitorizarea și raportarea privind integritatea instituțiilor statului și activitățile anticorupție în Moldova”, implementat de Transparency International – Moldova şi publicat cu suportul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Opiniile exprimate în publicație nu reflectă neapărat poziția donatorului.