Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   La 31 martie expiră termenul…

La 31 martie expiră termenul depunerii declarațiilor anuale de avere și interese personale

În această săptămână, subiecții declarării averii și intereselor personale sunt obligați să depună la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) declarațiile anuale, data limită fiind  31 martie inclusiv. Nedepunerea declarației la timp după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația, constituie temeiuri pentru încetarea mandatului său, a raporturilor sale de muncă ori de serviciu, dar și pentru atragerea răspunderii contravenționale.

Declaraţia reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere sub forma unui document electronic, în conformitate cu modelul prevăzut de lege, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice emise și eliberate în condiţiile legii. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI) dacă subiectul declarării primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. 

În cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Demisii și sancțiuni

Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația, constituie temeiuri pentru încetarea mandatului său, a raporturilor sale de muncă ori de serviciu, dar și pentru atragerea răspunderii contravenționale.

Depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor declaraţii în conformitate cu legislația în vigoare.

Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, sunt obligați să-i ofere acestuia informațiile solicitate. Neprezentarea sau refuzul prezentării informațiilor se sancționează contravențional.

Lilian Chișca, președintele ANI, îi îndeamnă pe subiecții declarării averii și intereselor personale să depună în termen declarațiile. Dacă întâmpină probleme la completarea documentului, pot fi consultați de angajații ANI (linia instituțională de informare: 0 22 820 620) sau pot fi ghidați  de materialele plasate pe pagina web a instituției: www.ani.md.

Potrivit Legii privind declararea averii și a intereselor personale, urmare a modificărilor recente, declarațiile urmează a fi depuse de către:
– persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
– membrii consiliilor de supraveghere ale companiilor Teleradio-Moldova și Teleradio-Găgăuzia; 
– consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale; 
– deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;
– membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor, precum și membrii organelor din subordinea consiliilor;
-conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora;
– membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare;
– angajații autorităților/instituțiilor publice aflate la autogestiune, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare, precum și cu excepția angajaților autorităților/instituțiilor publice din domeniile sănătății, culturii, educației și cercetării;
– persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor din cadrul instituțiilor publice, cu excepția celor care conduc subdiviziuni ce desfășoară activități auxiliare, precum și cu excepția persoanelor cu funcții de conducere a subdiviziunilor din instituțiile publice din domeniile sănătății, culturii, educației și cercetării;
– persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor și persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor municipale, al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu excepția celor care conduc subdiviziuni ce desfășoară activități auxiliare;
– președinții și vicepreședinții partidelor politice, membrii organelor executive centrale ale partidelor politice, indiferent de denumirea pe care o au acestea conform statutului partidului;
– personalul din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică;
– funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
– membrii Consiliului de Integritate;
– membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției;
– audienții cursurilor de formare inițială ai Institutului Național al Justiției.

Transparency International-Moldova