Principală  —  Ştiri  —  Diverse   —   VIDEO/ Procedura de adopție națională…

VIDEO Procedura de adopție națională și internațională în R. Moldova | INFOTECA DREPTURILOR

Adopția în R. Moldova nu este simplă, iar drumul poate să pară unul lung și anevoios, dat fiind că adoptatorii nu cunosc procedura pe care trebuie să o urmeze pentru a adopta un copil. Avocata Violeta Gașițoi explică tot ce trebuie să știm despre procedura de adopție națională și internațională. 

Când vorbim despre adopție, trebuie să știm că există două proceduri diferite: procedura națională și procedura internațională, atunci când adoptatorii nu locuiesc în R. Moldova.

În 2021, potrivit registrului de stat al adopției, la evidență erau 527 de copii adoptabili dintre care 337 puteau fi adoptați internațional. Dar, copii orfani sau copii abandonați sunt mai mulți. În serviciile alternative de îngrijire de timp familial erau plasați circa 3800 de copii. Deci, acești 3800 de copii nu sunt plasați spre adopție, nu că ar avea părinți, dar pentru că autoritățile trebuie să treacă prin mai multe proceduri, pe alocuri anevoioase, dar legale, ca să ajute acești copii să poată fi plasați în registrul de stat al adopției, bucurându-se ulterior de oportunitatea de a fi adoptați având și ei o familie completă, o altfel de copilărie sau adolescență.

Care sunt condițiile legale pentru a vă califica și a avea posibilitatea să adoptați un copil în R. Moldova, fie că este adopție națională fie că internațională?

Adopția, conform legii, este permisă doar persoanelor care au capacitatea deplină de exercițiu, au atins vârsta de 25 de ani și sunt cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte, dar nu mai mult de 48 de ani, cu unele excepții.

Atunci când, pe parcursul procesului de adopție, se va constata că persoanele care vor să adopte au probleme de sănătate ce nu le permit îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților privind creșterea și educarea copiilor, se va constata că acestea au copii și se eschivează de la exercitarea obligațiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreținere a copiilor, persoanele care sunt în conflict cu legea, nu vor putea adopta. Acestea nu pot fi calificate ca fiind persoane eligibile pentru adopție, iar cererile lor vor fi respinse. Una din condițiile principale este că adaptatorul trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare dezvoltării armonioase a copilului.

În cazul în care un cuplu căsătorit dorește să adopte un copil, legea permite adopția doar dacă căsătoria lor durează cel puțin 3 ani până la momentul depunerii cererii de adopție.

Dacă un cetățean străin ori apatrid vrea să înfieze un copil, conform procedurii naționale, acesta trebuie să aibă domiciliul în R. Moldova cel puțin 3 ani până la depunerea cererii. Dacă această condiție nu este respectată, adopția ar putea avea loc în condițiile adopției internaționale, care este diferită de cea națională.

Care sunt autoritățile competente în domeniul adopției?

Autoritatea centrală – Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Direcțiile de asistență socială și de protecție a familiei și Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău ca autoritate tutelară teritorială. De rând cu autoritatea centrală, activează și Consiliul Consultativ pentru Adopții. Deci, acestea sunt autoritățile de la care începe procedura de adopție.

Fiecare din aceste autorități are propriile atribuții în procesul de adopție. Bunăoară, Consiliul Consultativ pentru Adopții eliberează în prealabil propunerile autorității centrale privind selectarea adoptatorului în cadrul adopției internaționale.

Autoritatea tutelară teritorială colectează și analizează informațiile din cadrul procesului de adopție, e responsabil de evidența adoptatorilor și a copiilor adoptabili din subordinea sa teritorială, informează și pregătește adoptatorii în vederea adopției, conform cerințelor stabilite de autoritatea centrală.

Cum are loc adopția internațională?

Până la demararea unui proces de adopție internațională, copiii din R. Moldova pot fi adoptați de adoptatori cu domiciliu în străinătate doar dacă, potrivit legislației țării în care urmează să plece copilul, li se vor asigura garanții și norme juridice echivalente celor de care s-ar fi bucurat în cazul adopției naționale.

Următorul pas îl constituie identificarea, în țara în care va pleca copilul, a unei organizații acreditate și înregistrată în R. Moldova pentru adopții internaționale, deoarece adoptatorii trebuie să pregătească dosarul prin intermediul acestei organizații.

Cum începem procesul de adopție?

Adopția națională sau internațională începe de la depunerea unei cereri care conține date personale ale adoptatorului: nnumele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii, adresa de domiciliu și de reședință, motivele pentru care dorește să adopte, eventuala disponibilitate de a adopta mai mulți copii și/sau copii cu nevoi speciale. Autoritățile pot solicita și alte informații de la adoptator.


Unde înregistrăm cererea de adopție?

Cererile de adopție națională se depun la autoritatea tutelară în a cărei rază teritorială își au domiciliul adoptatorii. La înregistrarea cererii, autoritatea tutelară trebuie să vă elibereze un certificat.

Atunci când ne referim la adopțiile internaționale, cererile de solicitare a adopției sunt înregistrate la autoritatea centrală.

Dacă există organizații acreditate cu atribuții în domeniul adopției internaționale din statul primitor, mai e nevoie ca anume această organizație să ateste că adoptatorul este apt să adopte, conform legii statului adoptator. Adoptatorul dispune de garanții morale și întrunește condițiile materiale pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a copilului, după încuviințarea adopției. Adoptatorul este familiarizat cu legislația privind adopția în R. Moldova, acestea vor asigura monitorizarea evoluției copilului după adopție, asigură servicii post adopție pentru copil si familie în statul primitor.

Cu alte cuvinte, e nevoie de confirmare că statul primitor le va asigura părinților adoptatori servicii post adopție, copilul va putea merge în acel stat cu părinții adoptivi, ca să se adapteze, iar autoritățile trebuie să asigure R. Moldova că dispun și vor acorda servicii necesare post-adopție. Totodată, statul străin va monitoriza procesul de acomodare a minorului și va elabora un raport sau o concluzie în acest sens.

Ce acte se anexează la cerere?

Dacă e vorba despre adopție internațională, se anexează raportul autorității centrale în domeniul adopției din statul primitor. Verificați care este această autoritate în statul dumneavoastră, autoritate căreia i-au fost conferite atribuții în domeniul adopției internaționale din statul primitor în condițiile Convenției de la Haga.

În ambele proceduri se anexează copia de pe actul de identitate, copia de pe certificatul de naștere, căsătorie (dacă cuplul este căsătorit), certificat de divorț (dacă sunt în divorț), certificat de la locul de muncă cu informația despre funcția deținută și cuantumul salariului ori copia de pe declarația de venituri pentru ultimele 12 luni. Certificat medical, despre lipsa antecedentelor, alte acte prevăzute expres de lege.

Toate actele anexate vor deține informații despre identitatea adoptatorului, capacitatea și aptitudinile acestuia pentru a adopta, situația personală, familială și materială,, starea de sănătate, mediul social al adoptatorului.

Ce se întâmplă dacă cererea nu va conține toate anexele prevăzute de lege?

Legiuitorul a prevăzut că, în cazul nerespectării condițiilor legale, cererea adoptatorului si actele anexate nu se vor examina în procesul de potrivire a adoptatorului cu copilul adoptabil și se va restitui adoptatorului.

După ce adoptatorii vor fi supuși verificărilor naționale, li se va elibera un aviz privind potrivirea adoptatorului, după care adoptatorul va primi și un permis de vizită.

Care este numărul necesar de vizite?

Numărul vizitelor necesare pentru constatarea compatibilității adoptatorului cu copilul se stabilește de autoritatea tutelară teritorială în comun cu managerul de caz. Vizitele au loc pe parcursul a 30 de zile de la data eliberării permisului de vizită.

Până la încheierea procesului de adopție, copilul poate locui cu părinții care vor să-l adopte?

Legea permite acest lucru atât în cazul adopțiilor naționale, cât și a celor internaționale. În perioada de potrivire, autoritatea tutelară teritorială de la domiciliul copilului adoptat poate dispune încredințarea copilului către adoptator, la reședința sa temporară din R. Moldova, în funcție de vârsta și gradul de maturitate al copilului și de evoluția relației dintre copil și adoptator.

Ce urmează după ce autoritățile dau acordul ca un copil să fie adoptat?

Violeta Gașițoi

După primirea acordului de continuare a procedurii de adopție din partea autorității centrale, dacă vorbim de adopții internaționale, adoptatorul depune direct sau prin intermediul organizației străine acreditate în domeniul adopției, la Curtea de Apel de la domiciliul copilului, o cerere prin care solicită încuviințarea adopției internaționale. În cazul adopției naționale, cererea se depune în instanța de judecată de la domiciliul copilului prin care la fel se solicită încuviințarea adopției naționale.

Prezenta explicație nu poate fi considerată ca consultație juridică.