Principală  —  ZdG explică  —  Infoteca drepturilor   —   Clauzele abuzive din contracte: ce…

Clauzele abuzive din contracte: ce sunt și cum le recunoaștem

Orice contract încheiat pentru vânzarea de bunuri, prestarea de servicii și executare de lucrări trebuie să fie elaborat într-un limbaj clar şi inteligibil, precum şi să fie lizibil.

Domeniul protecției consumatorului împotriva clauzelor contractuale abuzive este reglementată prin Codul Civil al R. Moldova, capitolul V, articolele 1069-1081 și Legea privind protecția consumatorului.

În continuare vom opera cu termenii „profesionist” și „consumator” – ca părți ale unui contract încheiat.

Ce este o clauză abuzivă?

Se consideră a fi abuzivă clauza contractuală care nu a fost negociată individual cu cealaltă parte și, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Cum recunoaștem o clauză abuzivă?

 • este impusă de către profesionist și este neclară;
 • creează profesionistului un avantaj economic excesiv;
 • limitează drepturile sau obligațiile esențiale;
 • creează uneia dintre părți o situație dominantă în contract.

Efectele clauzei abuzive

Clauza abuzivă este considerată nulă din momentul încheierii contractului, contractul însă rămâne în vigoare. În cazul unor dubii cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.

Lista clauzelor considerate a fi abuzive

Se consideră a fi abuzive clauzele care nu au fost negociate individual și care:

 • acordă profesionistului dreptul de a modifica unilateral clauzele contractului;
 • acordă profesionistului posibilitatea de a rezilia un contract cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru;
 • obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului;
 • obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale sale;
 • acordă profesionistului dreptul să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată,  în cazul în care consumatorul nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi;
 • acordă dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;
 • restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri;
 • obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale;
 • exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului;
 • oferă profesionistului dreptul să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă cu excepția unor motive întemeiate.

Lista deplină a clauzelor contractuale considerate a fi abuzive, precum excepțiile le găsiți în Codul Civil al R. Moldova și Legea privind protecția Consumatorului.

Cine verifică clauzele abuzive?

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței efectuează controlul respectării prevederilor art. 1069-1081 din Codul Civil în partea referitoare la contractele încheiate cu consumatorii și constatarea clauzelor abuzive în contracte, la sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condițiile legii.

În cazul constatării de clauze abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenţia întocmeşte act de constatare şi intentează acţiune în instanţă judecătorească în vederea solicitării declarării nulităţii acestor clauze.

Evaluarea clauzelor contractuale şi decizia finală asupra faptului că acestea sunt sau nu recunoscute ca fiind abuzive se efectuează de către instanţa de judecată.

Pentru consultații cu privire la protecția consumatorului, puteți apela la 022 51 51 51 sau la linia verde 0800 28 028.

Cele expuse mai sus se aplică contractelor, indiferent de forma acestora, precum și la completarea fișelor de comandă sau a bonurilor de livrare, a biletelor, a tichetelor și altora asemenea care conțin clauze standard.

Important!

Fiți atent la textul scris cu litere mici în contract (deseori ca note de subsol). Citiți contractul înainte de a semna.

Sub incidența clauzelor abuzive prezentate mai sus nu cad:

a) clauzele contractuale care reflectă normele prevăzute de legi și de alte acte normative;

b) contractele de muncă reglementate de Codul muncii;

c) contractele privind drepturile de succesiune;

d) contractele privind drepturile reglementate de Codul familiei;

e) actele (contractele) de constituire a societăților comerciale;

f) clauzele contractuale transpuse din convențiile internaționale la care R. Moldova este parte.