Principală  —  Reporter Special  —  Reportaje   —   Direcţiile Educaţie, Tineret şi Sport…

Direcţiile Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău ies la raport (II)

Şefii Direcţiilor Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău vor fi sancţionaţi dacă nu vor avea argumente credibile în legătură cu cheltuirea banilor publici în anul 2009.

În raportul de audit intern pentru 2009 s-a constatat că grupurile de lucru din cadrul direcţiilor de învăţământ acceptau şi desemnau câştigătoare oferte care conţineau  documente cu termenul de valabilitate expirat, neconfirmate sau care nu aveau date importante de calificare a operatorilor economici, cum ar fi: dotarea tehnică, asigurarea cu personal, date despre fondatori etc. (testul nr. 3 la anexa E 3), precum este prevăzut de art. 16 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din13.04.2007. S-a mai constatat că, atât în invitaţiile de participare, cât şi în caietele de sarcini şi documentele de licitaţie, nu erau specificate toate cerinţele de calificare a agentului economic.

Practica bate gramatica

Greşelile gramaticale în completarea unor acte privind achiziţiile au scos în evidenţă abaterile comise de grupurile de lucru din cadrul Direcţiilor Educaţie.

„Grupul de lucru a prezentat „oferte gemene”, care se aseamănă între ele atât prin modul de perfectare, cât şi prin conţinutul greşelilor gramaticale comise, fapt ce demonstrează că la baza ofertelor respective este unul şi acelaşi operator economic.”

DETS din sectorul Râşcani a achiziţionat îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii din cadrul Complexului de pedagogie curativă „Orfeu”, fiind prezentate două oferte identice – SRL „Bibi &Cristi” şi SRL „Vicsmarin”.
Tot în acest sector, la achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului moale la Grădiniţa nr. 25, s-au prezentat trei oferte identice, cu aceleaşi greşeli gramaticale. SRL „Sevacons” – câştigătorul, SA „Pilot” şi SRL „Lădiţa fermecată” au prezentat ofertele însoţite doar de certificatele de înregistrare (fără licenţe de activitate şi alte documente de calificare ce ar confirma disponibilitatea ofertanţilor de a efectua lucrări de reparaţie).

„DETS Buiucani a achiziţionat la 16 martie 2009 detergent, săpun de rufe, săpun lichid pentru instituţiile subordonate acestei direcţii, iar ofertele prezentate de către agenţii economici: SRL „Liana-Intermedia”, SRL „ILP” şi SRL „Rodital-Lux” sunt identice.”

Pentru a înlătura aceste lacune, grupul de audit intern a propus spre elaborare liste de control (check-list) pentru fiecare membru al grupului de lucru, cu ajutorul cărora se va verifica dacă oferta a fost realizată în conformitate cu cerinţele legale şi dacă cerinţele de calificare corespund caietului de sarcini.

Altă prevedere presupunea ca listele de control să fie semnate de fiecare membru al grupului de lucru şi să fie anexate la dosar. S-a propus verificarea minuţioasă a documentelor ce conţin un anumit termen de valabilitate. Dacă la procedura de achiziţii publice au fost prezentate doar  oferte necorespunzătoare, autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Agenţiei de Achiziţii Publice, are dreptul să anuleze evaluarea procesului de achiziţii publice.

Preţurile mărite au redus bugetul

Grupurile de lucru din cadrul unor structuri auditate nu au asigurat analiza preţurilor din ofertele prezentate la unele proceduri de achiziţie, nu au utilizat pârghia legală, fiind admise achiziţii la preţuri nejustificate, cu mult mai mari decât cele medii la produsele analogice de pe piaţă.

Potrivit raportului, DETS Centru a cumpărat în iunie 2009 vopsea albă Email PF-115 2,7 l în valoare de 119974, 40 lei (832 buc. la preţ de 144,20 lei per unitate), certificatul de conformitate anexat la dosar stipulând provenienţa vopselei – fabrica de produse chimice din  Otaci.

Studiul de piaţă demonstrează că preţul produsului respectiv la furnizor e de 51 lei pentru o unitate, în reţeaua de comerţ angro variază între 56,00 şi 60,00 lei, iar în comerţul cu amănuntul acesta oscilează între 71,00 şi 80,00 lei.

„La DETS Râşcani, în urma concursului cererii ofertelor de preţuri, cu SRL „Provladcom” au fost încheiate contractele nr.112 din 15.12.2009 în sumă de 119998,00 lei şi nr.109 din 27.11.2009 în sumă de 119977,60 lei pentru achiziţionarea produselor alimentare, inclusiv napolitane, biscuiţi de ovăz şi jeleu, preţul pentru aceste produse fiind vădit majorat faţă de preţul indicat de acelaşi operator economic în oferta sa înaintată pentru licitaţia publică.”

Aceleaşi bunuri, cumpărate cu contracte separate

Grupul de audit a remarcat că, din cauza disfuncţionalităţii procesului de achiziţii publice la etapa de contractare, structurile auditate, utilizând diverse mecanisme, practicau divizări de achiziţii prin semnarea separată a contractelor, în scopul aplicării unor alte proceduri, mai rapide şi mai simple, de achiziţie, fapt care nu asigură respectarea prevederilor art. 69 (alin.1) din Legea achiziţiilor publice din 13.04.2007 şi pct. 5 şi 7 din Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 148 din 14.02.2008.

În raport e specificat că achiziţionarea mobilierului în valoare de 757823,00 lei la DETS Centru a fost realizată în urma organizării a cinci concursuri prin cererea ofertelor de preţuri şi două contracte de valoare mică, achiziţionarea detergenţilor în valoare totală de 342955,20 a fost divizată în trei achiziţii de valoare mică şi trei contracte încheiate prin procedura cererii ofertelor de preţuri, iar mărfurile de uz casnic în valoare de 234577, 00 au fost procurate în urma încheierii a şapte contracte de valoare mică şi a unui contract prin cererea ofertelor de preţuri, în toate cazurile fiind evitată organizarea procedurii de licitaţie publică.

Achiziţionarea produselor alimentare din 26.01.2009 a fost divizată prin încheierea a trei contracte separate, şi anume: nr. 19 şi nr. 21, în valoare de 88 990,00 lei şi, respectiv, 98 820,00 lei, cu SRL „Gavric-Plus” şi nr. 20, în valoare de77 947,00 lei, cu SRL „Capens-Com”, în scopul aplicării unei proceduri de achiziţie mai simple decât cea care ar fi fost utilizată în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.

În DETS Râşcani achiziţionarea inventarului moale a fost divizată în cinci contracte, încheiate în urma desfăşurării concursului prin cererea ofertelor de preţuri, în valoare totală de 558576,80 lei, fiind evitată organizarea unei licitaţii publice.

La DETS Buiucani achiziţionarea linoleumului, în valoare de 122958,00 lei, a fost divizată în două contracte: unul – de valoare mică, altul – prin COP, încheiate cu SRL „Milbatcomerţ” la 13 şi 14 august 2009.

„Achiziţionarea mobilei, în valoare totală de 587424,06 lei, la DETS Botanica s-a divizat în cinci proceduri: 2 COP – în valoare de 199277,06 lei şi 58643,00 lei, la licitaţie publică – 299240,00 lei şi 2 contracte de valoare mică în sumă de 11400,00 lei şi 18864,00 lei.

Achiziţionarea calculatoarelor, în valoare de 81800 lei, la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) a fost divizată în trei contracte încheiate prin cererea ofertelor de preţuri (invitaţii de participare)”.

În raport este specificat că, deşi structurile auditate nu au planificat pentru anul 2009 achiziţii de valoare mică, pe parcursul anului au fost încheiate multiple contracte de valoare mică.

Situaţia existentă poate determina apariţia riscurilor de neasigurare a plenitudinii executării clauzelor contractuale: neîncadrarea în termenele prevăzute, compromiterea furnizării de bunuri, lucrări şi servicii, necorespunderea calităţii bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor cu cerinţele înaintate iniţial, neexecutarea acestora în volumul stabilit, utilizarea iraţională a fondurilor publice etc.

În acest sens, în raportul de audit se menţionează că drept consecinţă au fost compromise lucrările de reparaţie a sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare, electricitate în instituţiile de învăţământ din sect. Buiucani de către SRL „Alexandra-UM” (valoarea contr. – 92994,00 lei) şi au fost ratate venituri în buget din cauza nesancţionării antreprenorului, dat fiind faptul că clauzele respective nu au fost prevăzute în contract.

În acelaşi timp, conform contractului nr. 35 din 11.09.2009 încheiat de DETS Râşcani au fost achiziţionate patru poziţii de materiale de construcţie pentru Şcoala nr. 8, inclusiv 34,3 m.p. de teracotă la preţul de 257 lei pentru 1m.p. Procurarea teracotei la un preţ atât de mare nu a putut fi argumentată de către conducerea entităţii, de asemenea nu au fost explicate nici divergenţele dintre factura de expediţie şi specificaţia la contractul respectiv.

Vadim Brânzaniuc, şeful Serviciului de presă al Primăriei Chişinău, spune că acum se desfăşoară o anchetă de serviciu în care se analizează încălcările depistate la direcţiile de educaţie din capitală.

Sancţiunea aplicată şefilor direcţiilor care au activat în anul 2009 va depinde de gravitatea neregulilor depistate, unii ar putea fi destituiţi din funcţie.

Lilia ZAHARIA-CRAVCENCO