Principală  —  Reporter Special  —  Reportaje   —   Aleşii locali din Căuşeni vs.…

Aleşii locali din Căuşeni vs. cetăţenii care spun adevărul…

E regretabil, dar în localităţile republicii faptele murdare de la centru sunt preluate cu multă dibăcie.

La Căuşeni, bunăoară, primarul Grigore Repeşciuc nu se sinchiseşte să încalce drepturile cetăţenilor, iar atunci când, prin hotărâre judecătorească, îi este constatată vinovăţia, se eschivează de la răspundere. Acelaşi ales local îşi permite să insulte subalternii, inclusiv directoare ale grădiniţelor de copii, iar acestea tac şi îndură. Atunci, însă, când se găseşte vreo persoană care îndrăzneşte să riposteze la ilegalităţi, lucrurile se agravează.

Aşa s-a întâmplat în cazul subsemnatei, Tatiana Noroşeanu, funcţionar public cu o vechime mare şi ireproşabilă în muncă. La început de 2015, printr-o cerere adresată primarului, am rugat restabilirea mea într-un drept legitim. Primarul urma să dispună subalternului său, contabil-şef din cadrul primăriei, transmiterea către Casa Teritorială de Asigurări Sociale a unor acte de modificare a dărilor de seamă – totul în strictă conformitate cu legea. Însă, nu a fost să fie.

Deşi iniţial primarul m-a asigurat că îmi va satisface cererea, ulterior a refuzat. În instanţele de judecată, unde m-am adresat, am obţinut câştig de cauză, de la prima instanţă până la CSJ. Printr-o decizie irevocabilă din 10 martie 2016, răspunsul negativ al primarului a fost declarat ilegal, primăria fiind obligată să-mi achite un prejudiciu de 11 mii de lei. Deşi cu mare întârziere, după 7 luni de la depunerea Titlului executoriu, la început de noiembrie 2016, suma mi-a fost achitată. Astfel, bugetul oraşului a fost prejudiciat, banii publici fiind irosiţi din vina primarului.

Urmând prevederile art. 1415 Cod civil, care stipulează că persoana care a achitat prejudiciul (Consiliul orăşenesc Căuşeni) are dreptul să iniţieze în instanţa de judecată o acţiune de regres împotriva persoanei vinovate (primarul), în scurt timp, la 11 noiembrie 2016, am depus în adresa Consiliului orăşenesc Căuşeni un demers, solicitând să fie adoptată o Decizie de intentare a unei acţiuni de regres, în urma căreia suma prejudiciului să fie restituită în buget din contul primarului.

Tatiana Noroșeanu

Cu acest prilej, mai multe persoane şi-au arătat faţa, aleşi locali care, în campaniile electorale, atunci când cer votul cetăţenilor, promit că vor avea grijă de utilizarea corectă, judicioasă a fiecărui ban public, promit că nu vor admite irosirea resurselor financiare – promisiuni false.

Aşadar, la 25 noiembrie 2016, când urma să fie examinat demersul meu, primarul, contrar legii, nu a inclus chestiunea în ordinea de zi. Ulterior, s-a convenit că demersul va fi examinat la sfârşit de şedinţă, când vor fi dezbătute chestiuni diverse. Dar, înainte de a trece la examinarea chestiunii, consiliera Aurelia Repeşciuc, soţia primarului, a anunţat autoritar că ar fi necesar de a închide şedinţa, după care aceasta să fie examinată la „Diverse”. Astfel, fără a pune la vot propunerea, şedinţa a fost închisă, contrar procedurilor legale, care prevăd că şedinţa nu poate fi închisă înainte de examinarea chestiunilor incluse prin vot la început de şedinţă.

Când a fost examinat demersul, mi s-a oferit cuvântul. Imediat după aceasta, consiliera Repeşciuc, iritată de faptul că, vezi, Doamne, un simplu muritor a îndrăznit să-l vorbească de rău pe soţul-primar, neglijând art. 21 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, potrivit căruia era obligată să nu participe la discuţii în situaţia în care soţul-primar avea interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, intenţionând să se eschiveze de la achitarea prejudiciului solicitat prin demersul meu, mi-a adresat cuvinte defăimătoare, fără vreun suport probatoriu. Până la urmă, examinarea demersului a fost blocată, nefiind adoptată vreo decizie.

Ulterior, pentru a obţine, totuşi, examinarea în fond a acestui demers, am depus pe numele Consiliului orăşenesc o Cerere prealabilă, care a fost examinată fulger la Consiliul orăşenesc Căuşeni (16 decembrie 2016), în prezenţa a 15 consilieri din cei 23 aleşi. Când am întrebat de ce nu este prezent raportorul chestiunii în cauză – juristul Dumitru Şipitca, nici primarul, nici consilierii nu au reacţionat. Au tăcut şi, comportându-se de parcă nici nu aş fi fost în sală, fără explicaţii, preşedinta şedinţei, Tatiana Dragulea, a spus că propunerea comisiei de specialitate a fost de a respinge cererea prealabilă a cet. Tatiana Noroşeanu. Astfel, cu 10 voturi „pro” şi 5 abţineri cererea prealabilă a fost respinsă. Şi consiliera Aurelia Repeşciuc a votat „pro”, deşi era obligată să se abţină, în temeiul art. 21 din Legea amintită mai sus.
Deşi în procesul examinării chestiunii primarul Repeşciuc a tăcut, în cadrul şedinţei comisiei juridice, în loc, ca un adevărat conducător, să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile sale ilegale de prejudiciere a bugetului şi să anunţe că este de acord să restituie benevol suma constatată, a pronunţat, cu dispreţ, următoarele cuvinte la adresa mea: „Ce mai vrea şi asta, ce nu-i ajunge, a primit o grămadă de bani, ce mai caută?”.

În final, am înaintat la Judecătoria Căuşeni două acţiuni în contencios administrativ împotriva primarului, a Consiliului orăşenesc Căuşeni şi a consilierilor Aurelia Repeşciuc şi Tatiana Dragulea. La şedinţa de judecată din 10 ianuarie 2017, pârâţii, deşi au fost citaţi legal, au sfidat Legea şi nu s-au prezentat. Din cauza absenţei motivate a judecătorului, şedinţa a fost amânată pentru 29 martie 2017. Vom trăi şi vom vedea.

Tatiana Noroşeanu, or. Căuşeni