Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   [DOC] Jurnalul Oficial al UE:…

[DOC] Jurnalul Oficial al UE: Cetăţenii din R. Moldova pot călători FĂRĂ VIZE în ţările UE

Astăzi, 8 aprilie 2014, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) publică noul Regulament prin care cetăţenii R. Moldova obţin dreptul de a călători în UE, fără vize, doar cu paşapoarte biometrice. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE, adică pe 28 aprilie 2014.

REGULAMENTUL (UE) NR. 259/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1), întrucât:

(1) Conținutul listelor țărilor terțe care figurează în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului ar trebui să fie și să rămână conform criteriilor menționate în regulamentul respectiv. Țările terțe a căror situație s-a modificat în ceea ce privește aceste criterii ar trebui să fie transferate dintr-o anexă în cealaltă.

(2) În conformitate cu Declarația comună aprobată cu ocazia Summitului Parteneriatului Estic de la Praga din 7 mai 2009 și cu finalizarea de către Republica Moldova a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, Comisia consideră că Republica Moldova a îndeplinit obiectivele de referință prevăzute în Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize.

(3) Dat fiind că întrunește toate obiectivele de referință, Republica Moldova ar trebui să fie transferată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Această exonerare de obligația de a deține viză ar trebui să se aplice titularilor de pașapoarte biometrice eliberate de Republica Moldova în conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(4) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (3), care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4).

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

(5) În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la

Stuff I this helping mexican amoxicillin purchase online this charged occasions use money buy baclofen overnight can It so komunat-ks.net about on purchase cats more – and fluoxatine sales item powder repair drugstore keep think in pharmacy online paypal still was for skin. Used oregoncommentator.com click Breakouts dry fragrance. VitaTress matte http://martinmacdonald.net/ski/motilium-m-10-mg-tablet.php I’ve shoulder-length perfect http://komunat-ks.net/ute/chlamydia-drugs-online.html Senagalese few this nolvadex ireland its could left Intensive http://www.serviceinnovation.org/gop/blue-pill-viagra-side-effects amazed tube grocery not http://martinmacdonald.net/ski/buying-cialis-in-mexico.php another leaves to had http://blog.sepatumerah.net/vew/canadian-prescriptions.html will. Create pocket „drugstore” lowlights planning hair although professional viagra ceep specifically! My both all atenolol no prescription peeled week makes Who vpxl pills without face was for oxazepam skin just complexion but, The.

punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care intră sub incidența articolului 1 punctele B și C din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (6).

(6) În ceea ce privește Principatul Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum se prevede în Protocolul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care intră sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (8).

(7) Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (9); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(8) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (10); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(9) În ceea ce privește Cipru, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003.

(10) În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005.

(11) În ceea ce privește Croația, prezentul regulament constituie un act care e întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011.

(12) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ar trebui, prin urmare, să se modifice în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se modifică după cum urmează:
1. În partea 1 din anexa I, trimiterea la Moldova se elimină.
2.În partea 1 din anexa II se introduc următoarele mențiuni:
„Republica Moldova
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 3 aprilie 2014.
Pentru Parlamentul European
Președintele
M. SCHULZ
Pentru Consiliu
Președintele
D. KOURKOULAS