Vacanţele preşedintelui

Joi, 8 iunie, Igor Dodon, preşe­din­te­le R. Mol­do­va publi­ca pe pagi­na sa de face­bo­ok o foto­gra­fie, rea­li­za­tă în avion, în care apa­re ală­tu­ri de soţia sa şi mezi­nul fami­li­ei, pre­ci­zând că a ajuns în Anta­lya unde şi-a dus fami­lia la mare şi că revi­ne în scurt timp la Chi­şi­nău. Aces­ta nu a menţio­nat însă cât timp durea­ză vacanţa, nici hote­lul în care se va odihni. ZdG a aflat că fami­lia preşe­din­te­lui Igor Dodon s-ar odihni într-un hotel de lux pe malul Mării Medi­te­ra­ne, în Tur­cia, iar preţul pen­tru un sejur înce­pe de la 4 mii de euro. Ulte­ri­or, şeful sta­tu­lui a cali­fi­cat drept ero­na­te infor­ma­ţi­i­le ZdG şi a decla­rat că nu va dis­cu­ta la subiect, adă­u­gând că posi­bi­li­ta­tea de odih­nă în Tur­cia a fost ofe­ri­tă fami­li­ei pre­zi­denţi­a­le de către con­su­lul R. Mol­do­va în Anta­lya. Con­tac­tat, con­su­lul ono­ri­fic a decla­rat că nu cunoa­ş­te nimic des­pre vacanţa şefu­lui sta­tu­lui şi nici nu a dis­cu­tat cu aces­ta în ulti­ma lună.

Foto: twitter.com

În dimi­nea­ţa zilei de 8 iunie, pe o reţea de soci­a­li­za­re un cetă­ţean turc cu afa­ceri în R. Mol­do­va publi­ca o foto­gra­fie din avion în care apar preşe­din­te­le Igor Dodon, soţia sa, Gali­na şi fiul cel mic. La scurt timp însă după ce ima­gi­nea a apă­rut în pre­să, cetă­ţe­na­ul turc a şters foto­gra­fia.

Numai după aceas­ta şeful sta­tu­lui anu­nţa pe pagi­na sa de Face­bo­ok, „pen­tru a evi­ta spe­cu­la­ţi­i­le” că şi-a dus fami­lia la odih­nă în Tur­cia. Ulte­ri­or, o agenţie de turism din Chi­şi­nău dis­tri­bu­ia mesa­jul preşe­din­te­lui suge­rând că Igor Dodon a ales pen­tru vacanţă ser­vi­ci­i­le aces­tei com­pa­nii: „Отдыхай как Звезда с Dam­la Tur” (Odihneşte-te ca sta­ru­ri­le cu Dam­la Tur, n.r).

Vlad Țur­ca­nu, fost pur­tă­tor de cuvânt al ex-președintelui N. Timofti:
„Secu­ri­ta­tea pre­șe­din­te­lui este asi­gu­ra­tă de către Ser­vi­ci­ul de Pro­te­cţie şi Pază de Stat. Pro­tec­ția asu­pra sa și a fami­li­ei nu înce­tea­ză dacă aces­ta este în vacan­ță, dar se exer­ci­tă în măsu­ra în care este nece­sar. Spre exem­plu, șeful sta­tu­lui for­mu­lea­ză o soli­ci­ta­re către SPPS, care exa­mi­nea­ză și ana­li­zea­ză situ­a­ția, iar șeful SPPS ia o hotă­râre. Cel din urmă deci­de în pri­vin­ța ori­că­rui dem­ni­tar dacă se insti­tu­ie sau nu pază de stat. Nu cunosc care era sala­ri­ul unui bodi­gard, deo­a­re­ce SPPS este dis­tinc­tă de Pre­șe­din­ție, este insti­tu­ție buge­ta­ră sepa­ra­tă. Bodi­gar­zii nu-și luau sala­ri­ul de la Pre­șe­din­ție. Tot­o­da­tă, din decem­brie 2016, SPPS a tre­cut în sub­or­di­nea Guver­nu­lui, res­pec­tiv, pro­ce­du­ra de numi­re a direc­to­ru­lui SPPS nu mai apar­ți­ne Pre­șe­din­ți­ei”.

„Cele mai bune oferte” pentru preşedinte

Pen­tru a afla unde a fost „caza­tă” fami­lia preşe­din­te­lui, am con­tac­tat aceas­tă agenţie de turism, soli­ci­tând infor­ma­ţii des­pre cele mai bune ofer­te pen­tru aceas­tă vară în Anta­lya, Tur­cia, loca­li­za­tă pe coas­ta Mării Medi­te­ra­ne, în sud-vestul ţării, cunos­cu­tă ca fiind prin­ci­pa­lă pro­vin­cie turis­ti­că a ţării, mai ales dato­ri­tă lito­ra­lu­lui extins, de 657 km.

Am pre­ci­zat că ne dorim o vacanţă de o săp­tămâ­nă pen­tru doi maturi şi un copil de patru ani şi că am fi inte­re­sa­ţi de hote­le şi ser­vi­cii de lux. Con­sul­tan­ta agenţi­ei ne-a pro­pus mai mul­te ofer­te, toa­te por­nind de la 2000 de euro.

Între­ba­tă des­pre cele mai mai scum­pe des­ti­na­ţii, repre­zen­tan­ta „Dam­la TUR” a numit hote­le­le „Maxx Royal”, unul situ­at în Kemer, pe lito­ra­lul Mării Medi­te­ra­ne, la poa­le­le munţi­lor Tau­rus, iar altul – în Belek, sta­ţiu­ne turis­ti­că din dis­tric­tul Serik, cunos­cu­tă pen­tru pla­je­le sale, băi­le ter­ma­le şi tere­nu­ri­le de golf, hotel care găz­du­ieş­te de obi­cei eve­ni­men­te spor­ti­ve.

Anga­ja­ta a pre­ci­zat, în cadrul dis­cu­ţi­ei, că şi preşe­din­te­le Igor Dodon a ales hote­lul Maxx Royal pen­tru vacanţă, dar a decla­rat că nu cunoa­ş­te pen­tru care din­tre cele două loca­ţii a optat aces­ta. „Sunt cele mai bune ofer­te de lux pe care le deţi­nem”, a expli­cat repre­zen­tan­ta agenţi­ei. Ulte­ri­or, ZdG a făcut publi­că dis­cu­ţia audio cu aceas­ta. La agenţie ni s-a mai spus că dife­renţa din­tre cele două hote­luri ar fi că în Kemer sunt munţi, pe când în Belek – tere­nuri de golf.

Odih­na pen­tru doi adulţi şi un copil cu vâr­stă de până la patru ani, pen­tru şap­te zile, în aces­te loca­ţii, potri­vit agenţi­ei, cos­tă:

  • Maxx Royal Belek – 4 620 de euro (hotel de lux cu 7 pis­ci­ne şi 5 res­ta­u­ran­te, dotat cu parc de dis­tra­cţii şi teren de golf de cla­să mondi­a­lă);
  • Maxx Royal Kemer – 6 270 de euro (hotel de lux care ofe­ră pis­ci­nă în aer liber, pis­ci­nă inte­ri­oa­ră, pla­jă pri­va­tă, parc acva­tic, un golf doar pen­tru copii, came­re dota­te cu aer con­di­ţio­nat, cadă cu hidro­ma­saj şi bal­con).

Vacanţă de 7 zile cât o pătrime din salariu

Potri­vit ulti­mei decla­ra­ţii de ave­re dis­po­ni­bi­lă, cea pen­tru 2015, buge­tul fami­li­ei Dodon a fost con­sti­tu­it din aproa­pe 310 mii de lei, adi­că 25,7 mii de lei pe lună. Res­pec­tiv, pen­tru vacanţa de şap­te zile doar pen­tru sine, soţie şi mezin, şeful sta­tu­lui ar fi plătit cel puţin 80 de mii de lei, adi­că a patra par­te din veni­tu­ri­le fami­li­ei pen­tru anul res­pec­tiv. Şeful sta­tu­lui mai are doi feciori.

Sala­ri­ul lui Igor Dodon la Preşe­dinţie, unde se află din decem­brie 2016, este de apro­xi­ma­tiv 12 960 de lei. Acest lucru înseam­nă că în cinci luni la şefia sta­tu­lui, aces­ta a ridi­cat cir­ca 70 mii de lei, bani care, teo­re­tic, nu ajung pen­tru vacanţa de cinci ste­le în care a ple­cat cu fami­lia.

Con­tac­tat la 12 iunie pen­tru a pre­ci­za dacă Igor Dodon a reve­nit la Chi­şi­nău, pur­tă­to­rul de cuvânt al preşe­din­te­lui, Ion Ceban, nu a răs­puns la tele­fon. Aces­ta a redi­re­cţio­nat ape­lul, pre­ci­zând într-un mesaj că este ocu­pat şi nu poa­te vor­bi.

Reacţii despre „chestiuni private”

 

Igor Dodon a decla­rat că ofer­ta turis­ti­că i-a fost reco­man­da­tă de con­su­la R. Mol­do­va în Anta­lya. Aceas­ta însă a negat că ar fi vor­bit cu șeful sta­tu­lui în ulti­ma lună

După publi­ca­rea arti­co­lu­lui, Ceban, într-un comen­ta­riu pe pagi­na sa de Face­bo­ok, a scris că odih­na fami­li­ei Dodon „e o ches­tiu­ne pri­va­tă”, că mem­brii aces­te­ia nu au bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le agenţi­ei de turism şi nici nu au fost caza­ţi la vre­u­nul din­tre hote­lu­ri­le des­pre care a scris ZdG.

Ceban nu a con­tac­tat reda­cţia pen­tru a cere dezminţi­re.

ZdG l-a con­tac­tat repe­tat. De aceas­tă dată, Ion Ceban, care este şi con­si­li­er muni­ci­pal, dar exer­ci­tă şi atri­bu­ţi­i­le de pur­tă­tor de cuvânt al şefu­lui sta­tu­lui, nefi­ind însă anga­jat în aceas­tă fun­cţie la Preşe­dinţie, a invo­cat că a avut o agen­dă încăr­ca­tă, dar că tre­bu­iau să revi­nă cu o rea­cţie cole­gii săi, cau­za de ce n-au făcut-o, spu­ne însă că nu o cunoa­ş­te.

Vacanţă de la consul

Pe 13 iunie, într-o con­fe­rinţă de pre­să, Igor Dodon a afir­mat că vacanţa i-a fost ofe­ri­tă fami­li­ei pre­zi­denţi­a­le de către con­su­lul R. Mol­do­va în Anta­lya, că seju­rul a cos­tat mai puţin de patru mii de euro şi că este vor­ba des­pre un alt hotel decât cel pre­zen­tat de ZdG.

„Ceea ce ţine de odih­nă, nimic din ceea ce au scris une­le sur­se media, nici la capi­to­lul preţ, nici la capi­to­lul hotel, nu cores­pund rea­li­tă­ţii. Eu regret că une­le sur­se mass-media pen­tru a-şi face publi­ci­ta­te recurg la ast­fel de mani­pu­lări, pen­tru că noi nu ne-am adre­sat la nicio com­pa­nie turis­ti­că. Este vor­ba de con­su­lul R. Mol­do­va în Anta­lya, care ne-a ofe­rit posi­bi­li­ta­tea şi ne-a dat şi o ofer­tă în acest sens. Cos­tul este cu mult mai puţin decât cel care se vehi­cu­lea­ză. Mai mul­te deta­lii când, unde şi cum, nu voi da. Fami­lia mea acum este în Anta­lya, soţia cu copi­ii sunt aco­lo şi eu cred că ar fi bine ca pre­sa mai puţin să se impli­ce în ches­tii şi lucruri per­so­na­le. Anu­al, în Anta­lya se odih­nesc 150 mii de mol­do­ve­ni. 150 de mii… Eu îmi ima­gi­nez ce comen­ta­rii ar fi fost dacă-mi ple­ca fami­lia… nu ştiu… unde­va… nu ştiu… alte des­ti­na­ţii. Eu cred că este un lucru nor­mal. Eu, per­so­nal, sin­cer vă spun, în ulti­mii 10 ani, pro­ba­bil, în fie­ca­re an sau pes­te un an am fost în Anta­lya, aşa ca şi mulţi mol­do­ve­ni. Nu văd aici nicio pro­ble­mă”, a decla­rat Igor Dodon, refu­zând să mai dis­cu­te subiec­tul.

Vacanţe cu bodigarzi şi preţuri în euro

De la numi­rea sa în fun­cţie, Igor Dodon a avut mai mul­te vizi­te pri­va­te, inclu­siv în UE.

Fami­lia Dodon la mun­te, în Soci, F. Rusă

La două săp­tămâni de la înves­ti­rea în fun­cţie, Dodon şi-a petre­cut Cră­ci­u­nul împre­u­nă cu soţia şi cei trei feciori, într-o sta­ţiu­ne turis­ti­că din Soci, unde s-au aflat nu mai puţin de patru zile. Deşi anu­nţa că va avea câte­va vizi­te infor­ma­le, pur­tă­to­rul său de cuvânt decla­ra ulte­ri­or că nu cunoa­ş­te des­pre aces­tea. La cir­ca o lună, Igor Dodon, în cali­ta­te de şef al Fede­ra­ţi­ei Naţio­na­le de Şah, s-a aflat în Iran, la des­chi­de­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de Şah (Femei). Dodon s-a întâl­nit cu preşe­din­te­le Ira­nu­lui şi cu con­su­lul F. Ruse. Nici Dodon, nici Ser­vi­ci­ul de Pre­să al Preşe­dinţi­ei nu au dez­vă­lu­it com­po­nenţa dele­ga­ţi­ei, cos­tul depla­să­rii şi dacă aceas­ta a fost achi­ta­tă din buge­tul de stat.

La 14 iunie, con­tac­ta­tă, Diyar Icka­le Gul­te­kin, con­su­lul ono­ri­fic al R. Mol­do­va în Anta­lya, a decla­rat că nu a dis­cu­tat în ulti­ma săp­tămâ­nă, şi nici măcar în ulti­ma lună cu preşe­din­te­le Igor Dodon, că nu a pro­pus nicio ofer­tă de odih­nă pen­tru fami­lia aces­tu­ia, de ace­ea nu cunoa­ş­te în ce hotel s-ar afla.

În ace­ea­şi zi, agenţia „Dam­la Tur” a şters de pe pagi­na de face­bo­ok comen­ta­ri­ul prin care dis­tri­bu­ia foto­gra­fia fami­li­ei Dodon. După ce ne-am pre­zen­tat şi am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu direc­to­rul „Dam­la Tur” la subiec­tul vacanţei preşe­din­te­lui, ope­ra­to­rul ne-a anu­nţat că nu este nimeni la birou cu cine am putea vor­bi şi ne-a cerut un număr de tele­fon la care vom fi ape­la­ţi, lucru care nu s-a întâm­plat până la închi­de­rea edi­ţi­ei.

Igor Dodon la sta­ţiu­nea Breuil-Cervinia, Ita­lia

O mini­va­canţă (3-8 mar­tie), Igor Dodon şi soţia au avut în Ita­lia, la sta­ţiu­nea Breuil-Cervinia, afla­tă la alti­tu­di­nea de 2000 de metri dea­su­pra nive­lu­lui mării, fiind con­si­de­ra­tă sta­ţiu­ne de lux. Aceas­ta se află într-un defi­leu alpin între Ita­lia şi Elveţia. Un tânăr din R. Mol­do­va, care lucrea­ză în unul din­tre res­ta­u­ran­te­le sta­ţiu­nii Cer­vi­nia şi care s-a foto­gra­fi­at cu Igor Dodon, a decla­rat pen­tru ZdG că aces­ta a ser­vit masa împre­u­nă cu soţia, un bod­gu­ard şi o fami­lie cu copii. În Ita­lia, Dodon s-a întâl­nit cu dias­po­ra mol­do­ve­neas­că, vizi­ta însă a fost umbri­tă de hui­du­ieli.

Fami­lia Dodon în R. Care­lia, Fede­ra­ţia Rusă

În pri­mul wee­kend din aceas­tă vară, Igor Dodon şi fami­lia sa au fost oas­peţii depu­ta­tu­lui Dumei de Stat a Rusi­ei, Oleg Nilov, de la Par­ti­dul Rusia Dreap­tă, în Repu­bli­ca Care­lia, Fede­ra­ţia Rusă.

În toa­te aces­te călă­to­rii, ast­fel cum pre­ve­de legi­sla­ția, fami­lia pre­șe­din­te­lui ar fi fost înso­ți­tă de bodi­garzi, iar toa­te cos­tu­ri­le pen­tru trans­por­tul și caza­rea aces­to­ra, res­pec­tiv, sunt achi­ta­te din buge­tul de stat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *