(DOC, FOTO) Procesul, casele şi firmele deputatului Nae-Simion Pleşca

Fami­lia depu­ta­tu­lui Nae-Simion Pleş­ca se află în pro­ces de jude­ca­tă cu unul din­tre veci­nii din cur­tea în care locu­ieş­te, după ce legi­sla­to­rul a con­stru­it un imo­bil cu 3 nive­lu­ri în coas­ta casei veci­ne. Deşi veci­nii deţin o înche­ie­re a instanţei de jude­ca­tă care a dis­pus sis­ta­rea lucră­ri­lor, casa con­stru­i­tă de depu­tat este, astăzi, aproa­pe gata, iar pro­ce­sul de jude­ca­tă con­ti­nuă, veci­nii cerând demo­la­rea con­stru­cţi­ei. În ace­ea­şi cur­te, din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, Nae-Simion Pleş­ca deţi­ne mai mul­te imo­bi­le, de sute de metri pătra­ţi, a căror valoa­re de pia­ţă este de câte­va mili­oa­ne de lei. Pe lân­gă aces­te imo­bi­le, fami­lia depu­ta­tu­lui mai deţi­ne câte­va apar­ta­men­te în Chi­şi­nău.

Nae-Simion Pleș­ca este fon­da­to­rul a trei fir­me, una din­tre care deţi­ne un maga­zin de pro­du­se ali­men­ta­re pe str. Colum­na. În ulti­me­le decla­ra­ţii publi­ce cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, depu­ta­tul nu decla­ră pro­fi­tu­ri de la aces­te fir­me deo­a­re­ce, spu­ne el, banii au fost rein­ves­ti­ţi. Pe una din­tre aces­te fir­me este înre­gis­trat şi auto­mo­bi­lul de lux, un Mer­ce­des, pe care îl con­du­ce depu­ta­tul.

Averea imobiliară a deputatului Pleşca

Casa în care locu­ieș­te depu­ta­tul Pleș­ca. O par­te din imo­bil este dată în chi­rie unei fir­me cu acti­vi­tă­ți în dome­ni­ul medi­ci­nei den­ta­re

Depu­ta­tul Nae-Simion Pleş­ca este pro­pri­e­ta­rul mai mul­tor apar­ta­men­te şi spa­ţii comer­ci­a­le la un preţ de pia­ţă de mili­oa­ne de lei, toa­te ampla­sa­te în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. Par­la­men­ta­rul locu­ieş­te într-o casă de 304 m.p., ampla­sa­tă la inter­se­cţia stră­zi­lor Sfa­tul Ţării şi Colum­na, cum­pă­ra­tă în anul 2000 şi recon­stru­i­tă până în 2004, când a fost dată în exploa­ta­re. În ace­ea­şi cur­te cu case la sol, ale­sul popo­ru­lui mai deţi­ne un garaj, două deba­ra­le la sub­sol, o şură, dar şi un alt spa­țiu nelo­ca­tiv care a fost recon­stru­it şi dat în chi­rie unei fir­me cu acti­vi­tă­ți în dome­ni­ul medi­ci­nei den­ta­re. Pe lân­gă pro­pri­e­tă­ţi­le din str. Sfa­tul Ţării, în 2012, Nae-Simion Pleş­ca a intrat în pose­sia unui apar­ta­ment de 38 m.p. dintr-un bloc nou de pe str. Bucu­reş­ti. Tot atun­ci, un alt apar­ta­ment, de 45 m.p., vecin cu al depu­ta­tu­lui, a fost înscris pe nume­le lui Dan Pleş­ca, fiul dece­dat al depu­ta­tu­lui, în urma împu­ş­că­rii de către fra­te­le său, Sorin. Şi Sorin a deve­nit, în 2012, pe când avea doar 22 de ani, pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment de 75 m.p. dintr-un bloc nou de pe str. Sfa­tul Ţării, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re de cur­tea în care locu­iesc părinţii săi – depu­ta­tul Nae-Simion Pleş­ca şi soţia sa, Lidia, care este direc­toa­rea Cole­gi­u­lui Naţio­nal de Come­rţ al Aca­de­mi­ei de Stu­dii Eco­no­mi­ce din Mol­do­va.

Blo­cul din stra­da Sfa­tul Țării în care Sorin Pleș­ca, fiul depu­ta­tu­lui Nae-Simion Pleș­ca, deți­ne un apar­ta­ment de 75 m.p.

În ulti­ma decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, depu­ta­tul scrie că deţi­ne o gar­so­nie­ră de 26 m.p. în Bucu­reş­ti, o casă de locu­it de 716 m.p., nefi­ni­sa­tă, la Soci­te­ni, Ialo­ve­ni, dar şi două lotu­ri de teren intra­vi­lan în ace­ea­şi loca­li­ta­te.

După nume­roa­se­le achi­zi­ţii imo­bi­li­a­re din 2012, Nae-Simion Pleş­ca a fost subiec­tul unui con­trol ini­ţi­at de fos­ta Comi­sie Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI), care a veri­fi­cat „dife­renţa vădi­tă” din­tre veni­tu­ri­le decla­ra­te şi bunu­ri­le achi­zi­ţio­na­te în acel an. În expli­ca­ţia depu­să la CNI, depu­ta­tul a menţio­nat că une­le bunu­ri imo­bi­le care au ajuns pose­sia fami­li­ei sale în 2012 au fost achi­zi­ţio­na­te în urma unor con­trac­te de inves­ti­ţii rea­li­za­te pe par­cur­sul ani­lor pre­ce­denţi şi din eco­no­mi­i­le fami­li­ei acu­mu­la­te ante­ri­or. În decem­brie 2013, CNI a cla­sat cau­za pe motiv că dife­renţa din­tre veni­tu­ri­le şi pro­pri­e­tă­ţi­le dobân­di­te în decur­sul anu­lui 2012 a fost jus­ti­fi­ca­tă.

Așa ară­ta în mai 2016 con­struc­ția de 32,1 m.p. pe care Pleș­ca a cumpărat-o și a transformat-o într-o casă cu 3 nive­lu­ri

Construcţia de 32 m.p., transformată într-o casă cu 3 etaje

Pe lân­gă pro­pri­e­tă­ţi­le indi­ca­te mai sus, în apri­lie 2015, depu­ta­tul a cum­pă­rat şi o con­stru­cţie de 32,1 m.p. în ace­ea­şi cur­te comu­nă de pe str. Sfa­tul Ţării. La scurt timp, în baza con­stru­cţi­ei de 32,1 m.p., depu­ta­tul a dema­rat lucră­ri de con­stru­cţie a unei case cu par­ter, etaj şi man­sar­dă, care acum este aproa­pe gata. Pe faţa­da casei este inscri­pţio­nat nume­le fiu­lui dece­dat anul tre­cut – Dan.

Casa pen­tru care Pleș­ca se află în pro­ces de jude­ca­tă cu veci­nii

Con­stru­cţia casei a pro­vo­cat con­flic­te cu unii veci­ni, care spun că depu­ta­tul nu a obţi­nut acor­dul lor şi nu a res­pec­tat nor­me­le de con­stru­cţie. Gali­na Deliu, care locu­ieş­te în casa veci­nă con­stru­cţi­ei, l-a acţio­nat în jude­ca­tă pe depu­tat, cerând demo­la­rea casei pe care o con­stru­ieş­te Pleş­ca, deo­a­re­ce este la mai puţin de 4 metri de locu­inţa sa, ceea ce ar fi con­trar legii. La 7 iunie 2016, fos­ta Jude­că­to­rie Buiu­ca­ni, mun. Chi­şi­nău, a admis cere­rea Gali­nei Deliu şi a sus­pen­dat exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de con­stru­cţie până la exa­mi­na­rea cau­zei în fond. Pen­tru că depu­ta­tul a încăl­cat deci­zia Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, con­ti­nu­ând con­stru­cţia, în octom­brie 2016, veci­nii au cerut, în două rân­du­ri, apli­ca­rea inter­di­cţi­ei de înre­gis­tra­re la Cadas­tru a drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te asu­pra casei, cere­ri res­pin­se de Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni şi de Cur­tea de Apel Chi­şi­nău.

„Toa­tă cur­tea este a lui. S-a făcut moşi­er în aceas­tă cur­te. Îi diri­jea­ză pe toţi. Con­stru­ieş­te ile­gal non-stop, fără să ne între­be dacă sun­tem sau nu de acord. El nu a ţinut cont că tre­bu­ie să fie 4 metri dis­tanţă de la ori­ce clă­di­re. Am ape­lat la toa­te instanţe­le, dar încă nu avem un rezul­tat. El mer­ge mai depar­te. I-am spus că la ser­vi­ciu e depu­tat şi are imu­ni­ta­te, dar aici toţi sun­tem ega­li şi tre­bu­ie să res­pec­tăm legi­le”, afir­mă Gali­na Deliu, veci­na depu­ta­tu­lui, adă­u­gând că va con­ti­nua pro­ce­sul de jude­ca­tă până va obţi­ne demo­la­rea con­stru­cţi­ei.

Procesul de judecată continuă, la fel şi construcţia casei

De cea­lal­tă par­te, depu­ta­tul Pleş­ca susţi­ne că nu el a ini­ţi­at con­stru­cţia, ci a cumpărat-o de la vechii pro­pri­e­ta­ri care înce­pu­se­ră lucră­ri­le până în 2011, iar el doar a „resistematizat-o”, fără a se extin­de. Ast­fel, spu­ne el, fami­lia Deliu „i-a dus în eroa­re” pe jude­că­to­ri atun­ci când au cerut sis­ta­rea lucră­ri­lor. „Înche­ie­rea a fost obţi­nu­tă prin uz de fals. În cere­rea de jude­ca­tă e scris că Pleş­ca, nea­u­to­ri­zat, face o con­stru­cţie şi s-a extins. Au dus în eroa­re jude­ca­ta. Făcând acest uz de fals s-a emis o înche­ie­re nete­me­i­ni­că. N-am cunos­cut des­pre ches­ti­i­le astea şi instanţa de apel a menţi­nut deci­zia. Acum sun­tem la o altă eta­pă când eu am pre­zen­tat toa­te docu­men­te­le şi aştep­tăm deci­zia. Eu nu aş vrea ca prin apa­ri­ţia în ziar a mate­ri­a­lu­lui să influ­enţăm jude­ca­ta”, ne-a decla­rat Nae-Simion Pleş­ca. Depu­ta­tul mai spu­ne că fiul Gali­nei Deliu, care este anga­jat al Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, ar fi făcut uz de fun­cţia pe care o deţi­ne şi a obţi­nut înche­ie­rea de sto­pa­re a con­stru­cţi­ei. Con­tac­tat de ZdG, Lili­an Deliu ne-a decla­rat: „Eu nu comen­tez decla­ra­ţi­i­le dom­nu­lui depu­tat. Da, exis­tă o situ­a­ţie liti­gi­oa­să între loca­ta­ri pe adre­sa menţio­na­tă, dar în pri­vinţa lega­li­tă­ţii acţiu­ni­lor sau ina­cţiu­ni­lor se va expu­ne instanţa de jude­ca­tă”.

În ianu­a­rie 2017, în con­tex­tul încăl­că­rii inter­di­cţi­ei de a efec­tua lucră­ri de con­stru­cţie, veci­nii au îna­in­tat o nouă cere­re în jude­ca­tă, cerând apli­ca­rea inter­di­cţi­ei de a efec­tua modi­fi­că­ri în Regis­trul bunu­ri­lor imo­bi­le asu­pra casei afla­te în con­stru­cţie. Potri­vit date­lor din dosar, recla­manţii au menţio­nat că „instanţa, fiind sesi­za­tă des­pre nee­xe­cu­ta­rea unei hotă­râri defi­ni­ti­ve şi ire­vo­ca­bi­le, nu a între­prins măsu­ri de a nu admi­te alte încăl­că­ri. Dat fiind fap­tul că inti­ma­ţii (n.r.: fami­lia depu­ta­tu­lui Pleş­ca) sfi­dea­ză dis­po­zi­ţi­i­le instanţei de jude­ca­tă, exis­tă ris­cul înre­gis­tră­rii drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te asu­pra con­stru­cţi­ei ridi­ca­te cu încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor înche­ie­rii exe­c­u­to­rii a Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, mun. Chi­şi­nău, din 07.06.2016, în Regis­trul bunu­ri­lor imo­bi­le şi efec­tuă­rii altor acte lega­te de con­stru­cţie, pre­cum conec­ta­rea la reţe­le­le edi­li­ta­re etc”. La 11 ianu­a­rie, însă, Jude­că­to­ria Chi­şi­nău (sedi­ul Buiu­ca­ni) a res­pins cere­rea fami­li­ei Deliu ca fiind neîn­te­me­ia­tă.

Deo­cam­da­tă, nu exis­tă o deci­zie a instanţei de fond (Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Buiu­ca­ni) în pri­vinţa cere­rii fami­li­ei Deliu de a demo­la casa con­stru­i­tă de depu­ta­tul Pleş­ca, o nouă ședinţă de jude­ca­tă urmând a avea loc astăzi, 2 iunie 2017.

Firmele proaspătului deputat democrat

De mai mulţi ani, Nae-Simion Pleş­ca este fon­da­tor şi unic aso­ci­at la două fir­me: Agenţia de Pre­să „MS-Publicitate” SRL şi „Dansor­press” SRL, înscri­se şi în decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te din ulti­mii ani. În vara anu­lui tre­cut, prin inter­me­di­ul aces­tor două SRL-uri, Nae-Simion Pleş­ca a deve­nit pro­pri­e­ta­rul unei noi fir­me – „Dansor-Agro Con­sult” SRL. Toa­te cele 3 fir­me ale depu­ta­tu­lui o au ca admi­nis­tra­toa­re pe Ali­o­na Ţur­can, care l-a repre­zen­tat pe Pleş­ca şi la CNI, atun­ci când insti­tu­ţia a veri­fi­cat necon­cor­danţa din­tre veni­tu­ri­le şi achi­zi­ţi­i­le depu­ta­tu­lui din 2012.

Una din­tre fir­me­le lui Pleş­ca, „MS-Publicitate” SRL, este pro­pri­e­ta­ra unui teren de 4,4 ari pe str. Colum­na din cen­trul capi­ta­lei, la câţi­va paşi de locu­inţa depu­ta­tu­lui, dar şi a clă­di­rii de 77 m.p. con­stru­i­tă pe acest teren. Bunu­ri­le imo­bi­le au o valoa­re cadas­tra­lă de 1,7 mili­oa­ne de lei. În aceas­tă clă­di­re îşi are ofi­ci­ul fir­ma „MS-Publicitate”. Tot aici acti­vea­ză şi un cafe-bar cu nume simi­lar celor al fir­me­lor depu­ta­tu­lui – „Dansor”, denu­mi­re care, cel mai pro­ba­bil, pro­vi­ne de la nume­le celor doi fii ai săi: Dan şi Sorin. Cafe-barul „Dansor” este, de fapt, un maga­zin de pro­du­se ali­men­ta­re, care dis­pu­ne şi de o tera­să. În ulti­me­le decla­ra­ţii de venit, depu­ta­tul nu a indi­cat că ar fi avut vre­un bene­fi­ciu băne­sc de la fir­me­le pe care le deţi­ne.

„De 10 ani, eu nu mai admi­nis­trez maga­zi­nul. Nu-s tre­cu­te veni­tu­ri­le pen­tru că tre­bu­ie să mă uit ce divi­den­de am avut… dacă am avut. Nu mă feri­ceş­te pe mine acest maga­zin. Acum nu sunt gata să dau o expli­ca­ţie. Am închis tera­sa şi vreau să închid cu totul, pen­tru că adu­ce ceva nee­senţi­al, care mer­ge la dezvol­ta­re. Am cum­pă­rat ba una, ba alta şi banii ceia nu i-am decla­rat pen­tru că rămân pen­tru dezvol­ta­re”, expli­că Pleş­ca.

Mercedesul „vechi” de un an şi plăcuţele de înmatriculare (ne)personalizate

Mer­ce­de­sul achi­zi­țio­nat recent de către depu­ta­tul Pleș­ca

Acum două săp­tămâ­ni, depu­ta­tul Pleş­ca a intrat în atenţia pre­sei după ce a venit la Par­la­ment cu un Mer­ce­des de lux care, nou, valo­rea­ză pes­te 70 mii de euro. Între­bat din ce sur­se finan­ci­a­re a cum­pă­rat maşi­na, în con­di­ţi­i­le în care veni­tu­ri­le decla­ra­te sunt mult mai modes­te, depu­ta­tul spu­ne că maşi­na nu era nouă şi că o par­te din bani au venit din vân­za­rea vechiu­lui auto­mo­bil. „În 2007, am avut Nis­san X-Trail, după asta am luat Ran­ge Rover. După Ran­ge Rover, în al cin­ci­lea sau al şase­lea an, am dat maşi­na ceea, am supli­men­tat şi am luat maşi­na asta”, afir­mă Pleș­ca. El mai spu­ne că maşi­na a fost înre­gis­tra­tă pe una din fir­me, iar el o con­du­ce prin man­dat. La fel, spu­ne par­la­men­ta­rul, şi pre­ce­den­te­le auto­mo­bi­le erau înscri­se pe fir­mă şi din acest motiv nu erau indi­ca­te în decla­ra­ţi­i­le de ave­re: „Ele erau pe SRL, nu puteau să figu­re­ze. Acum eu am declarat-o”. Depu­ta­tul nu a vrut să ne spu­nă cât a cos­tat maşi­na, dar a menţio­nat că Mer­ce­de­sul său nu este AMG, cea mai scum­pă ver­siu­ne a aces­tui model, aşa cum s-a spus ante­ri­or în pre­să. El mai spu­ne că auto­mo­bi­lul nu este nou, fiind folo­sit timp de un an până a ajun­ge la el, și că plă­cu­ţe­le de înma­tri­cu­la­re nu sunt per­so­na­li­za­te, aşa cum s-a scris în pre­să, iar fap­tul că pe plă­cu­ţe sunt tre­cu­te ini­ţi­a­le­le nume­lui său este doar o coin­ci­denţă.

Schimbările politice şi tragedia din familia deputatului

Depu­ta­tul Nae-Simion Pleș­ca și cei doi fii ai săi, Dan și Sorin

Îna­in­te de a ajun­ge depu­tat, Nae-Simion Pleş­ca a lucrat în cadrul mai mul­tor insti­tu­ţii de pre­să, prin­tre care „Mol­do­va Suve­ra­nă, „Argu­men­tî i Fak­tî” Mol­do­va, „Tine­re­tul Mol­do­vei” sau Com­pa­nia de Stat „Teleradio-Moldova”, având şi acti­vi­tă­ţi în dome­ni­ul publi­ci­tă­ţii şi al con­stru­cţi­i­lor. A ajuns depu­tat în 2010, fiind ales pe lis­te­le Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­do­va (PLDM). Deşi la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din noiem­brie 2014, fiind pe pozi­ţia a 28-a în lis­ta PLDM, nu a acces în Par­la­ment, Pleş­ca a deve­nit depu­tat în iulie 2015, după ce Ana­to­lie Dimi­triu a ales fun­cţia de preşe­din­te al raio­nu­lui Ialo­ve­ni, lăsându-i, ast­fel, locul în Par­la­ment lui Pleş­ca.

În ianu­a­rie 2016, Nae-Simion Pleş­ca a făcut par­te din gru­pul de depu­ta­ţi liberal-democraţi care au pără­sit fra­cţiu­nea şi au susţi­nut înves­ti­rea Guver­nu­lui Filip. În apri­lie curent, ală­tu­ri de alţi 5 depu­ta­ţi care au acces în Par­la­ment pe lis­te­le PLDM, Nae-Simion Pleş­ca a ade­rat la Par­ti­dul Demo­crat şi la fra­cţiu­nea demo­cra­tă din Legi­sla­tiv.

Fami­lia depu­ta­tu­lui Pleş­ca a fost în atenţia pre­sei şi în mar­tie 2016, atun­ci când fiul mai mic al legi­sla­to­ru­lui, Sorin, l-a împu­ş­cat mor­tal pe fra­te­le mai mare, Dan, chiar în bucă­tă­ria locu­inţei depu­ta­tu­lui, după care a fugit, fiind de negă­sit timp de două săp­tămâ­ni. Deşi, ini­ţi­al, Sorin Pleş­ca a fost pus sub învi­nu­i­re pen­tru omor din impru­denţă, infra­cţiu­ne care se pedep­seş­te cu închi­soa­re de până la 3 ani, pe 26 mai 2016 urmă­ri­rea pena­lă a fost înce­ta­tă, iar Sorin a scă­pat de pedeap­să. Ulte­ri­or, în decem­brie 2016, fiul depu­ta­tu­lui, fără a avea expe­rienţă diplo­ma­ti­că, a fost anga­jat în cadrul Amba­sa­dei R. Mol­do­va la Anka­ra, Tur­cia, având gra­dul diplo­ma­tic 3 de secre­tar.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *