Maternitatea penală din Ialoveni: nou-născuţi invalizi în serie

Nico­le­ta are nouă ani, dar nu mer­ge la şcoa­lă, nu vor­beş­te şi nu-şi poa­te ţine fra­ţii de mână, Vlă­duţ şi Teo au câte trei ani, iar copi­lă­ria lor de până acum a însem­nat pereţii albi ai spi­ta­le­lor, Maria are doi ani şi încă nu a ros­tit nici­o­da­tă cuvân­tul mama. Aceş­ti copii vin din patru fami­lii care zi de zi lup­tă pen­tru o via­ţă cu mai puţi­nă dure­re. Toţi s-au năs­cut la Mater­ni­ta­tea din or. Ialo­ve­ni, iar părinţii cred că anu­me greşe­li­le medi­ci­lor de aco­lo ar fi cau­za pen­tru care copi­ii lor, din pri­me­le cli­pe de via­ţă, au pri­mit grad sever de inva­li­di­ta­te. Aceş­ti părinţi nu-şi doresc decât lucru­ri fireş­ti, ca jus­ti­ţia să inves­ti­ghe­ze corect acţiu­ni­le medi­ci­lor, iar celor care comit abu­zu­ri – să le fie inter­zis să mai acti­veze în dome­niu. Tot­o­da­tă, sta­tul ar tre­bui să ofe­re spri­jin aces­tor fami­lii. De par­tea cea­lal­tă, medi­cii susţin că naş­te­ri pro­ble­ma­ti­ce se întâm­plă în toa­tă lumea şi nu ar fi vina lor. Între timp, pro­cu­ro­rii au des­chis cau­ze pena­le în toa­te aces­te cazu­ri, iar Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, deşi mame­le nu şi-au retras sem­nă­tu­ri­le de pe vreo plân­ge­re, susţi­ne că aces­tea au renu­nţat la ori­ce pre­tenţii.

Nata­lia des­chi­de uşa, pur­tând în bra­ţe o minu­ne cu păr blond şi hăi­nu­ţe roz, Radu îşi săru­tă pe frun­te cele mai dra­gi fiinţe din via­ţa sa, soţia şi fii­ca. Nu e o idi­lă de domi­ci­liu a unei fami­lii feri­ci­te, e uşa spi­ta­lu­lui, unde de mai bine de doi ani părinţii sunt nevo­iţi să mear­gă pen­tru inves­ti­ga­ţii medi­ca­le, timp în care micu­ţa Maria nu a ros­tit niciun cuvânt, nu a făcut niciun pas. Părinţi aduc zi de zi la spi­tal dra­gos­te infi­ni­tă, gri­jă, răb­da­re şi bani, atât de nece­sa­ri pen­tru a asi­gu­ra feti­ţei tra­ta­men­tul indis­pen­sa­bil.

„O să-şi revină mai târziu”

Radu se ara­tă con­vins să lup­te pen­tru ca Maria să aibă o copi­lă­rie feri­ci­tă

15 apri­lie 2015 a deve­nit ziua care a împă­rţit via­ţa fami­li­ei Cli­chi­ci în „până” şi „după”. Un ”după” aştep­tat cu drag, care le-a adus doar o lup­tă con­tra timp cu dia­gno­ze­le dure­roa­se, cu sis­te­mul medi­cal şi cu indi­fe­renţa ome­neas­că. Radu Cli­chi­ci recon­stru­ieş­te isto­ria de acum doi ani în deta­lii. Sar­ci­na soţi­ei a decurs nor­mal, dar la naş­te­re au apă­rut une­le pro­ble­me, spu­ne Radu, care con­si­de­ră că medi­cul de gar­dă de la Mater­ni­ta­tea Ialo­ve­ni, Maria Lozo­va­nu, nu ar fi acor­dat asis­tenţa medi­ca­lă nece­sa­ră, iar drept rezul­tat copi­lul a sufe­rit o asfi­xie peri­na­ta­lă. „La un moment dat, medi­cul a ieşit din sala de naş­te­ri în sta­re de şoc. Pes­te 40 de min. copi­lul s-a năs­cut fără niciun semn de via­ţă. La între­bă­ri­le mele mi s-a răs­puns că mama a avut o viro­ză pe peri­oa­da sar­ci­nii, res­pec­tiv ape­le au fost mur­da­re, iar copi­lul le-a înghi­ţit, de ace­ea se află în sta­re de somno­lenţă şi o să-şi revi­nă mai târ­ziu”, poves­teş­te Radu. Doar că a doua zi dimi­nea­ţa, copi­lul a avut o pri­mă con­vul­sie şi s-a învi­neţit, iar părinţii au soli­ci­tat inter­venţia AVIASAN-ului pen­tru a fi trans­fe­ra­ţi la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui. Aco­lo cine­va din­tre medi­ci le-a spus că feti­ţa a fost trau­ma­ti­za­tă la naş­te­re, dar acest fapt nu a fost indi­cat în acte­le medi­ca­le ale copi­lu­lui. După rea­ni­ma­re, Maria a fost inter­na­tă în Secţia de psi­ho­ne­u­ro­lo­gie a nou-născuţilor, unde s-a aflat trei luni, într-o sta­re per­ma­nen­tă de somno­lenţă. Feti­ţa a fost supu­să mai mul­tor inves­ti­ga­ţii şi tra­ta­men­te, susţi­ne Radu, fără ca părinţii să ştie care este pro­ble­ma micu­ţei şi când a apă­rut. „La un anu­mit moment făceam un tra­ta­ment împo­tri­va hepa­ti­tei”, spu­ne tatăl Mari­ei. După exter­na­re, Maria a înce­put să facă, din nou, con­vul­sii, iar medi­cii le-au reco­man­dat părinţi­lor să mear­gă la tra­ta­ment pes­te hota­re, deo­a­re­ce în Chi­şi­nău nu pot să-i aju­te. Nata­lia şi Radu au mers la o cli­ni­că din F. Rusă, iar pri­ma între­ba­re a medi­ci­lor de aco­lo a fost: „Cine v-a per­mis să ple­ca­ţi din ţară cu copi­lul într-o sta­re atât de gra­vă?”. În Rusia au pri­mit tra­ta­ment, iar Maria a înce­put să-şi revi­nă, să doar­mă bine şi să nu aibă con­vul­sii. Când au reve­nit în ţară, părinţii au adre­sat o peti­ţie Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, anexând şi o con­clu­zie a spe­cia­li­ş­ti­lor ruşi care deno­tă că dia­gno­za ar însem­na o trau­mă la naş­te­re, doar că Minis­te­rul Sănă­tă­ţii (MS) a decla­rat că nu recu­noa­ş­te exper­ti­za unui stat stră­in. Insti­tu­ţia a dis­pus for­ma­rea unei Comi­sii care să inves­ti­ghe­ze cazul. La un an de atun­ci, timp în care fami­lia a făcut cin­ci inves­ti­ga­ţii la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui, o con­clu­zie fina­lă încă nu este, dar exper­ti­za spe­cia­li­ş­ti­lor ara­tă că feti­ţa nu are o pro­ble­mă gene­ti­că. Acum fami­lia tra­tea­ză copi­lul în con­for­mi­ta­te cu tra­ta­men­tul sta­bi­lit la Mosco­va.

Patru familii vor să vorbească

Sufe­rinţa Mari­ei l-a făcut pe Radu să lup­te. În cazul lor deja a fost dema­ra­tă o cau­ză pena­lă pe nume­le medi­cu­lui Maria Lozo­va­nu, pri­vind „încăl­că­rea din negli­jenţă a regu­li­lor sau meto­de­lor de acor­da­re a asis­tenţei medi­ca­le, care au cau­zat vătă­ma­rea gra­vă a inte­gri­tă­ţii cor­po­ra­le şi a sănă­tă­ţii”. Acum urmea­ză efec­tu­a­rea unei exper­ti­ze com­ple­xe, dar Rapor­tul de exper­ti­ză medico-legală ara­tă că „com­pli­ca­ţi­i­le de mai depar­te la copil au fost rezul­ta­tul hipo­xi­ei gra­ve la naş­te­re şi măsu­ri­lor incom­ple­te de resus­ci­ta­re şi rea­ni­ma­re”.

Radu a decis să medi­a­ti­ze­ze cazul, ast­fel a găsit alte câte­va fami­lii ai căror copii, potri­vit părinţi­lor, au avut de sufe­rit, la fel, în mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni. Fami­lia Cli­chi­ci susţi­ne că este vor­ba de apro­xi­ma­tiv 20 de fami­lii. Cin­ci din­tre ele au sem­nat o plân­ge­re comu­nă, scri­să de Radu Cli­chi­ci, în care cer ca Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi Pro­cu­ra­tu­ra să inves­ti­ghe­ze fie­ca­re isto­rie sepa­rat. În toa­te cazu­ri­le au fost des­chi­se cau­ze pena­le. La rân­dul său, MS le-a răs­puns mame­lor că ele înse­le ar fi soli­ci­tat retra­ge­rea sem­nă­tu­ri­lor pe motiv că au fost scri­se de Radu Cli­chi­ci. Asta, în timp ce doar o mamă a renu­nţat la pre­tenţii, după un dia­log cu medi­cii. Patru fami­lii au accep­tat să vor­beas­că des­pre pro­ble­me­le lor.

„Când am întrebat ce-i cu copilul mi s-a spus: ai fost alintată!”

După ce a născut-o pe Nico­le­ta, Dia­na spu­ne că nu avea pute­re de a mer­ge prin instan­țe

„S-a întâm­plat cu nouă ani în urmă, într-o zi de vine­ri”, îşi adu­ce amin­te Dia­na ziua în care a adus-o pe lume pe Nico­le­ta. Avea 20 de ani, sar­ci­na a decurs bine, şi nu-şi putea închi­pui nici în cel mai negru vis că via­ţa ei se va trans­for­ma com­plet după naş­te­rea pri­mu­lui copil. Când a intrat în tra­va­liu la mater­ni­ta­te, s-a pome­nit supu­să exa­me­nu­lui medi­cal din cin­ci în cin­ci minu­te, i se admi­nis­trau solu­ţii în venă şi pas­ti­le pen­tru a declanşa naş­te­rea, iar ea simţea că ceva nu este bine, văzând îngri­jo­ra­rea de pe faţa medi­ci­lor. În sala de naş­te­re s-au adu­nat toţi medi­cii, şap­te la număr. De gar­dă în acea zi era medi­cul Maria Lozo­va­nu, dar nu a putut nici­de­cum des­ci­fra ce a fost scris în car­te­la medi­ca­lă des­pre modul de desfă­şu­ra­re a naş­te­rii.

„De la şap­te dimi­nea­ţa până la şase sea­ra ar fi reu­şit să mă trans­fe­re la Chi­şi­nău, dacă au văzut că ceva nu este bine. Dar, Nina Vasi­li­ev­na (Nina Dura­cov – n.r.) a decis că nu este cazul, a tras copi­lul din uter şi a apu­cat capul aces­tu­ia cu forcep­sul. Doar că nu a apu­cat corect. Chiar şi acum, Nico­le­ta are în ambe­le părţi ale capu­lui două sem­ne de la forceps, pen­tru că a fost frac­tu­rat cra­ni­ul. În acel loc nu cre­ş­te păr. Trau­ma a fost mai gra­vă în par­tea dreap­tă, sân­ge­le a nime­rit în cre­ier şi s-a for­mat un hema­tom. Feti­ţa nu a plâns deloc. Când am între­bat ce-i cu copi­lul, mi s-a spus: ai fost alin­ta­tă! Pro­ba­bil că altă expli­ca­ţie nu aveau”, îşi amin­teş­te Dia­na. Veş­ti­le tris­te au venit mai târ­ziu. „Exa­me­ne­le au ară­tat că este afec­tat grav cre­ie­rul, adi­că are mul­te ”gău­ri” cu lichid, aşa ne-au expli­cat. Pri­mul an am stat doar prin spi­ta­le. Dia­gno­za este de para­li­zie cere­bra­lă infan­ti­lă cu retard psi­ho­mo­tor sever rezis­tent la tra­ta­ment. De nouă ani nu exis­tă nicio schim­ba­re, nici spre bine, nici spre rău”, expli­că mama, care îşi ţine în bra­ţe fii­ca cu mul­tă dra­gos­te. Nico­le­ta ara­tă fizic nu mai mare de patru-cinci ani, nu poa­te mer­ge, nu vor­beş­te şi nu mănân­că sin­gu­ră, de ace­ea are nevo­ie per­ma­nent de gri­jă şi supra­ve­ghe­re.

Des­pre cei 9 ani în care a stat numai în casă cu Nico­le­ta, Dia­na nu poa­te vor­bi fără lacri­mi. Are ală­tu­ri soţul, părinţi care o aju­tă. Dia­na a mai năs­cut după aceas­ta doi copii per­fect sănă­toşi, un băi­at de şap­te ani şi mezi­na, care a venit în fami­lia Bot­na­ru acum nouă luni, dar feme­ia nu a mai căl­cat nici­o­da­tă pra­gul Mater­ni­tă­ţii din Ialo­ve­ni.

Teodor era vineţiu la culoare, dar avea puls

De când s-a năs­cut Teo, Anas­ta­sia aproa­pe că nu are posi­bi­li­ta­tea să iasă din casă

La 24 ianu­a­rie 2017, Teo­dor a împli­nit trei ani­şo­ri. Sunt cei mai grei, dar şi cei mai fru­moşi ani, poves­teş­te mama aces­tu­ia, Anas­ta­sia. Chiar dacă Teo nu poa­te vor­bi, nu mer­ge şi nici nu mânân­că sin­gur, la fel ca alţi copii de vâr­sta sa, părinţii au orga­ni­zat, ca de fie­ca­re dată, o zi spe­cia­lă pen­tru el, cu baloa­ne, dul­ciu­ri şi mulţi pri­e­te­ni, pen­tru că părinţii, Dumi­tru şi Anas­ta­sia, cred că fiul lor tre­bu­ie să tră­i­as­că o copi­lă­rie feri­ci­tă. Poves­tea dra­ma­ti­că a lui Teo înce­pe în ace­ea­şi Mater­ni­ta­te din Ialo­ve­ni, în ziua când de gar­dă era Maria Lozo­va­nu. Anas­ta­sia a năs­cut pe cale natu­ra­lă, cu repli­ca „eşti tână­ră, ai să naş­ti sin­gu­ră”, chiar dacă a pre­în­tâm­pi­nat medi­cii că prun­cul are cor­do­nul ombi­li­cal în jurul gâtu­lui, iar ea, une­le pro­ble­me de rini­chi. „La un moment dat am rămas sin­gu­ră în sală. Moa­şa mi-a spus că se vede căpşo­rul şi a aler­gat după medi­ci. Atun­ci s-a întâm­plat asfi­xia, deo­a­re­ce copi­lul era cu cor­do­nul ombi­li­cal în jurul gâtu­lui. Medi­cul a venit doar şi m-a apă­sat uşor pe bur­tă. Să fi venit puţin mai devre­me, avea să fie totul bine”, poves­teş­te Anas­ta­sia, care spu­ne că Teo­dor, la naş­te­re, nu a scos niciun ţipăt, era vineţiu la culoa­re, deşi avea puls. Ea susţi­ne că balo­nul cu oxi­gen din sala de naş­te­re era gol, medi­cii nu aveau la îndemâ­nă o mas­că de oxi­gen, iar uni­ce­le măsu­ri între­prin­se, pe care le-a văzut, au fost bătăi la fund şi la spa­te, masaj la picioa­re şi apa cal­dă. „Mai târ­ziu au adus o pom­pă cu oxi­gen. Dar cine cunoa­ş­te medi­ci­na, ştie că în cin­ci minu­te, dacă nu sunt apli­ca­te măsu­ri de resus­ci­ta­re, cre­ie­rul are de sufe­rit şi se întâm­plă ceea ce s-a întâm­plat cu copi­lul meu”, con­sta­tă Anas­ta­sia.

„Şti­ţi, atun­ci am lăsat în voia Dom­nu­lui, din cau­za gre­u­tă­ţii şi sufe­rinţei prin care tre­ceam. Nu sun­tem oame­ni care vrem să facem rău, dar am făcut rău că nu ne-am adre­sat la orga­ne­le com­pe­ten­te. Poa­te nu erau trau­ma­ţi atâţia copii”, regre­tă mama.

Fiea­re zi pen­tru Teo­dor înseam­nă dure­re. El nu-şi poa­te miş­ca picioa­re­le, iar cor­pul său, coloa­na sa ver­te­bra­lă con­ti­nuă să se defor­meze. Este ali­men­tat direct în sto­mac prin inter­me­di­ul unei gas­tros­to­me, iar ali­men­ta­ţia spe­cia­lă, scu­te­ce­le şi medi­ca­men­te­le cos­tă pes­te o sută de mii de lei pe an, la care sta­tul nu con­tri­bu­ie. După zeci de refu­zu­ri pri­vind aju­to­rul soli­ci­tat din par­tea sta­tu­lui, fami­lia Caş­ca­val se gân­deş­te să ple­ce în Itla­ia, aco­lo unde exis­tă un cen­tru de rea­bi­li­ta­re spe­cia­li­zat.

„Credeţi că noi nu plângem?”

„Eu nu-i doresc rău aces­tei doam­ne. Sin­cer. Eu deja mai mult am sufe­rit la Chi­şi­nău din cau­za medi­ci­lor. Nu mai ţin min­te câte luni avea copi­lul, m-a sunat şi m-a între­bat care este situ­a­ţia. Mi-a spus că pune lumâ­nă­ri la bise­ri­că pen­tru el. Şti­ţi, eu am iertat-o. Eu de mult am iertat-o, dar aş fi vrut să-şi dea demi­sia, să fie şi ea lini­ş­ti­tă. Cre­deţi că mă bucăr să fac acum pro­ble­me, nu anu­me ei, dar între­gu­lui spi­tal?”, poves­teş­te Anas­ta­sia, iar sub ini­ma ei se zba­te încă o ini­mă, care îi dă pute­re şi spe­ranţă să mear­gă mai depar­te. Fami­lia a decis că vor mer­ge la o cli­ni­că pri­va­tă pen­tru cea de-a doua naş­te­re.

„M-au întrebat de ce m-am plâns că copilul a fost traumatizat la naştere”

După o noap­te de dure­ri, timp în care medi­cul i-a dat asi­gu­ră­ri că va naş­te abia a doua zi, la ora şase dimi­nea­ţa Miha­e­la a adus pe lume un băieţel. „Abia cu o jumă­ta­te de oră îna­in­te de a naş­te, când şi-au dat sea­ma de sta­rea mea, mi-au spus că vor face ceza­ri­a­nă, fără a mă pre­gă­ti. Eu m-am chi­nu­it sin­gu­ră însă, am năs­cut natu­ral”, susţi­ne Miha­e­la Cot­un din s. Mal­co­ci, r. Ialo­ve­ni, care afir­mă că medi­cul Oleg Lean­că ştia des­pre fap­tul că bebe­lu­şul avea cor­do­nul înfă­şu­rat în jurul gâtu­lui. După, copi­lul a fost trans­fe­rat la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui. „Mi s-a spus pe urmă că tre­bu­ia să mi se facă ceza­ri­a­nă din pri­me­le minu­te de tra­va­liu”, con­sta­tă cu regret Miha­e­la şi enu­nţă doar o par­te din dia­gno­za lui Vlă­duţ: para­li­zie cere­bra­lă infan­ti­lă, cu edem cere­bral şi epi­lep­sie simp­to­ma­ti­că. Copi­lul are trei ani­şo­ri, dar medi­cii îl com­pa­ră, după nive­lul de dezvol­ta­re, cu unul de două-trei luni. Vlă­duţ nu stă aşe­zat, nu apu­că, nu mănân­că sin­gu­rel şi nece­si­tă recu­pe­ra­re. Părinţii lui au sesi­zat Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi Pro­cu­ra­tu­ra după ce au văzut cazu­ri­le celor­lal­te fami­lii. Ulte­ri­or, medi­cul a telefonat-o. „M-a între­bat din ce cau­ză am scris plân­ge­rea. Am înce­put să-i explic. El a repli­cat că ne-am tre­zit abia după trei ani: „Acum din cau­za dvs tre­bu­ie să merg la pro­cu­ra­tu­ră, la poli­ţie să dau decla­ra­ţii?” Mi-a pro­pus să ne întâl­nim şi să vor­bim, dar am refu­zat. Mi-a mai reproşat că, în loc să-i mulţu­mesc că a sal­vat atât via­ţa copi­lu­lui, cât şi pe a mea, eu am pre­tenţii”.

„Noi ţi-am salvat copilul, iar tu scrii plângere pe noi?”

Tatia­na se teme să nu fie inti­mi­da­tă atun­ci când va mer­ge la spi­tal cu Ion și Dumi­tri­ța

Tatia­na Vut­ca­ri­ov din Ruseş­tii Noi are 19 ani, iar pe 20 iunie 2016 a năs­cut la mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni cel de-al doi­lea copil, Ionel. Mama, care face par­te dintr-o fami­lie social-vulnerabilă, recu­noa­ş­te că Ionel acum se dezvol­tă nor­mal, iar medi­cii spun că este com­plet sănă­tos, chiar dacă dimen­siu­nea şi for­ma capu­lui au fost afec­ta­te. Tatia­na cre­de că a exis­tat o pro­ble­mă la naş­te­re, de ace­ea, la ini­ţi­a­ti­va lui Radu Cli­chi­ci, a depus o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra din Ialo­ve­ni în luna noiem­brie a anu­lui tre­cut. La puţin timp după ce a mers la oame­nii legii, Tatia­na spu­ne că a fost che­ma­tă de medi­cul de fami­lie din Ruseş­tii Noi la punc­tul medi­cal din loca­li­ta­te. Aco­lo, susţi­ne Tatia­na, o aştep­ta şefa secţi­ei de la Mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni, Nina Dura­cov, care a încer­cat să o con­vingă să retra­gă plân­ge­rea. „A înce­put chiar şi să plân­gă şi mi-a spus: „Cum, noi te-am aju­tat, ţi-am sal­vat copi­lul, iar tu scrii plân­ge­re pe noi?”. Mi-a dat o foa­ie şi toc, mi-a spus ce să scriu, apoi a luat foa­ia şi a dus-o ea la Pro­cu­ra­tu­ră sau Poli­ţie”, poves­teş­te Tatia­na, care a mers să retra­gă plân­ge­rea, de fri­că ca să nu aibă pro­ble­me atun­ci când va mer­ge cu Dumi­tri­ţa şi Ionel la con­troa­le medi­ca­le la Ialo­ve­ni.

Asta-i durerea lor, dar e şi durerea noastră

La sfârşi­tul anu­lui tre­cut, Pro­cu­ra­tu­ra Ialo­ve­ni a dema­rat şase cau­ze pena­le pe fap­tul încăl­că­rii din negli­jenţă a regu­li­lor şi meto­de­lor de acor­da­re a asis­tenţei medi­ca­le de către medi­cii din IMSP Spi­ta­lul raio­nal Ialo­ve­ni. Pro­cu­ro­rul Vasi­le Ple­van, în ges­tiu­nea căru­ia se află două dosa­re, afir­mă că în toa­te cazu­ri­le au fost audi­a­te per­soa­ne­le bănu­i­te şi mar­to­rii, iar acum sunt numi­te exper­ti­ze com­ple­xe. Alte patru cau­ze, în care sunt viza­ţi cin­ci medi­ci de la Mater­ni­ta­te, se află la pro­cu­ro­ra Rodi­ca Lea­pin. Minis­te­rul Sănă­ta­ţii, într-un răs­puns pen­tru ZdG, scrie că a inves­ti­gat toa­te cazu­ri­le invo­ca­te într-o plân­ge­re comu­nă a şase fami­lii, iar rezul­ta­te­le au fost expe­di­a­te atât sem­na­ta­re­lor, cât şi Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Ialo­ve­ni.

De la stân­ga la dreap­ta: Maria Lozo­va­nu, medic obs­te­tri­ci­an, Nina Dura­cov, șefa mater­ni­tă­ții și Mihai Coto­van, șeful IMSP SR Ialo­ve­ni

Atât şeful IMSP SR Ialo­ve­ni, Mihai Coto­van, cât şi şefa Mater­ni­tă­ţii, Nina Dura­cov, şi medi­cul obs­te­tri­ci­an Nina Lozo­va­nu, pe care i-am găsit la locul de mun­că, au decla­rat că atât timp cât are loc o anche­tă con­du­să de oame­nii legii, nu pot să se pro­nu­nţe asu­pra învi­nu­i­ri­lor adu­se. Medi­cii expli­că însă că întot­dea­u­na acţio­nea­ză în con­for­mi­ta­te cu pro­to­coa­le­le de inter­venţie şi res­pec­tând prac­ti­ci­le inter­na­ţio­na­le, iar fap­tul că une­o­ri se nasc copii cu pro­ble­me nu este vina medi­cu­lui, ci rezul­ta­tul mai mul­tor fac­to­ri.

Tot­o­da­tă, Mihai Coto­van se ara­tă sur­prins de fap­tul că fami­li­i­le nu au depus plân­ge­ri ime­di­at după pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le de către medi­cii spi­ta­lu­lui, dar după ce a tre­cut un timp şi s-au con­sta­tat une­le pro­ble­me de sănă­ta­te ale copi­i­lor.

Refe­ri­tor la apli­ca­rea forcep­su­lui la naş­te­re, Miha­il Coto­van spu­ne că aces­ta se uti­li­zea­ză drept meto­dă de sal­va­re, iar dacă se întâm­plă afec­ta­rea peri­na­ta­lă a sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral, aceas­ta este o con­se­cinţă a sufe­rinţei feta­le în pro­ce­sul tra­va­li­u­lui.

Nina Dura­cov spu­ne că a inter­ve­nit, con­form pro­to­co­lu­lui, pen­tru solu­ţio­na­rea de urgenţă a cazu­lui Vut­ca­ri­ov: „Dum­nea­ei (Tatia­na Vut­ca­ri­ov – n.r) a par­ti­ci­pat şi a văzut pro­ce­sul de naş­te­re, abso­lut tot. Şi eu am rămas uimi­tă de fap­tul că, acţionând corect, în con­for­mi­ta­te cu toa­te cerinţe­le din par­tea mea, ea depu­ne plân­ge­re”. Nina Dura­cov a negat fap­tul că ar fi mers în Ruseş­tii Noi pen­tru a o con­vin­ge pe Tatia­na să renu­nţe la plân­ge­re.

Medi­cii au res­pins acu­za­ţi­i­le pacien­te­lor pre­cum că balo­nul cu oxi­gen ar fi lip­sit în une­le cazu­ri. Aceş­tia susţin că exis­tă o con­duc­tă fun­cţio­na­lă de oxi­gen dis­po­ni­bi­lă mereu în sala de naş­te­ri. Totu­şi, după ce am vizi­tat ambe­le săli de naş­te­re, am con­sta­tat că con­duc­ta de oxi­gen exis­tă doar în una din ele, în cea­lal­tă, era dis­po­ni­bil doar un balon mic cu oxi­gen.

Refe­ri­tor la decla­ra­ţi­i­le Anas­ta­si­ei Caş­ca­val, mama lui Teo­dor, pre­cum că la un moment dat medi­cul a ieşit din sala de naş­te­re şi a rămas doar cu moa­şa, Maria Lozo­va­nu susţi­ne că pe peri­oa­da moni­to­ri­ză­rii nu este obli­ga­to­riu să se afle per­ma­nent ală­tu­ri de pacien­tă.

„Medi­cul exa­mi­nea­ză peri­o­dic pacien­ta, con­sta­tă care este situ­a­ţia, dacă exis­tă sau nu sem­ne de peri­col, situ­a­ţii de aler­tă sau fac­to­ri de risc. Dacă mer­ge totul nor­mal, atun­ci este moa­şa de post care moni­to­ri­zea­ză feme­ia în naş­te­re. Atun­ci când apa­re o pro­ble­mă, este invi­tat medi­cul”, pre­ci­zea­ză şefa Secţi­ei, Nina Dura­cov. Maria Lozo­va­nu a negat că ar fi telefonat-o pe Anas­ta­sia pen­tru a între­ba des­pre sta­rea copi­lu­lui şi a-şi cere ier­ta­re.

Mihai Coto­van spu­ne că ar fi foar­te bine dacă spi­ta­lul ar dis­pu­ne de medi­ci care ar asis­ta fie­ca­re pacien­tă care naş­te, dar situ­a­ţia este alta. De ser­vi­ciu sunt doi medi­ci, iar une­o­ri se întâm­plă mai mul­te naş­te­ri con­co­mi­tent, urgenţe, hemo­ra­gii sau ope­ra­ţii.

„În gene­re, naş­te­rea este un stres, atât pen­tru mamă şi copil, cât şi pen­tru per­so­nal. Noi por­nim de la o naş­te­re fizi­o­lo­gi­că, dar putem sfârşi cu niş­te com­pli­ca­ţii ates­ta­te în toa­tă lumea. Cel mai mare risc pro­fe­sio­nal îl au medi­cii obs­te­tri­cie­ni, de ace­ea, în toa­tă lumea, medi­cii de cate­go­ria asta sunt asi­gu­ra­ţi de mal­pra­xis, de com­pli­ca­ţii. Pe noi nu ne pro­te­jea­ză nime­ni. Doam­ne, dar nu exis­tă caz ca noi să nu vrem să se nas­că un copil sănă­tos. Eu am 39 de ani de acti­vi­ta­te şi puteţi să vă daţi sea­ma câte am văzut, dar sla­vă Dom­nu­lui că au fost mai mul­te cazu­ri feri­ci­te”, susţi­ne Maria Lozo­va­nu.

Mihai Coto­van spu­ne că la acest moment nu a văzut în acţiu­ni­le medi­ci­lor încăl­că­ri sau defi­cienţe pen­tru a-i sus­pen­da din fun­cţie, aşa cum soli­ci­tă mai mulţi pacienţi, dar că sus­pen­da­rea va fi apli­ca­tă nea­pă­rat dacă orga­ne­le com­pe­ten­te vor con­sta­ta că exis­tă temei.

În spi­tal am vor­bit cu Nata­lia și Ele­na, care au deve­nit mămi­ci abia de o zi. Aces­tea au decla­rat că sunt satis­fă­cu­te de con­di­ți­i­le din mater­ni­tae și pro­fe­so­na­lis­mul per­so­na­lu­lui medi­cal. „Mă simt foar­te bine. M-au aju­tat mult la naș­te­re. Foar­te ușor am năs­cut”, afir­mă Ele­na.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Cascaval Dumitru

  Sint tatal Cas­ca­val Dumi­tru ,oame­ni buni au fost momen­te cind in gene­ral in sala de nas­te­re rami­neam numai eu cu sotia p/u mult timp fara moa­sa si fara nime­ni cind copi­lul era cu capul in bazin deja si cu ombe­li­cul impre­jur gitu­lui, ce-i cu afir­ma­ti­i­le aceas­tea ne fon­da­te si eu cu sotia sint mar­tor ca nu aveau oxi­gen in balon .

 2. Cascaval Dumitru

  Si vreau sa ada­ug ca copi­lul a stat cel putin juma­te de ora cu capul in bazin si se asfi­xia si nime­ni nu facea nimic, cu toa­te ca ei au vazut situ­a­tia, dar se temeau sa intre­prin­da ceva. De ce se ascund toa­te astea ,De ce ?!!

 3. Lilia

  Total dea­cord cu aces­ti parin­ti ..iar ii inte­leg per­fect, stiu ce inseam­na aceas­ta dure­re sa iti vezi copi­lul bol­nav. Per­so­nal in urma cu 10 ani am adus pe lume o feti­ta. Medi­cul per­so­nal a fost Maria Dimi­trev­na. Copi­lul a fost trau­mat la mina dreapta..practic o avea para­li­za­ta. Insa toti EI mi-au ascuns acest fapt. Cul­mea a fost ras­pun­sul medi­cu­lui: ,,asa s-a nas­cut,,. Mul­ti ani la rind am stat doar prin spi­ta­le facind dife­ri­te tra­ta­men­te. Imi pare rau ca nu am depus la acel moment o plin­ge­re sa fie atras la ras­pun­de­re pena­la.

 4. Efimia

  Eu am fost năs­cu­tă cu 28 de ani în urmă, mama a avut mari com­pli­ca­ții au dat 14 oame­ni sân­ge… Doam­na Dura­cov a fost una din medi­cii care m-a sal­vat pe mine și pe mama…Apoi la 21 ani am năs­cut eu însămi o feti­ta, tot cu doam­na Nina… Voi fi si eu medic curând… Pot sa spun ca pacien­ții exa­ge­rea­ză cind cred în ato­tpu­te­rea medi­ci­lor.. Nu întot­dea­u­na depin­de totul de noi…Eu sint cu Nina Vasi­li­ev­na și îmi pare rău de fami­li­i­le care au sufe­rit…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *