(doc) Intermediarii milionarului de la Economie

Vale­riu Tri­boi, vice­mi­nis­trul mili­o­nar al Eco­no­mi­ei care și-a anun­țat demi­sia săp­tămâ­na tre­cu­tă, a făcut uz de per­soa­ne inter­pu­se pen­tru a cum­pă­ra o încă­pe­re de 980 m.p. de la Mol­d­te­le­com, pe care ulte­ri­or a dat-o în aren­dă SA „Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord”. Ambe­le enti­tă­ți apar­țin sta­tu­lui și se află în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Ulte­ri­or, sus­țin pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție, vice­mi­nis­trul, prin abuz de pute­re, ar fi dat indi­ca­ţii unor fac­to­ri de deci­zie ai între­prin­de­rii care a pri­mit bunul în aren­dă să-l repa­re, din con­tul ei, fiind alo­ca­ți în acest sens 4 mili­oa­ne de lei. ZdG a docu­men­tat cazul și vine cu deta­lii.

16 mai 2014. Tână­rul Ale­xan­dru Soro­cea­nu fon­dea­ză com­pa­nia „AGW Expert Gro­up”, cu adre­sa juri­di­că pe str. Gre­no­ble 176, mun. Chi­și­nău, aco­lo unde se află mai mul­te com­pa­nii fon­da­te de fami­lia lui Vale­riu Tri­boi care, în acel moment, era direc­to­rul Agen­ți­ei Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce (APP), iar în tre­cut – pros­per om de afa­ce­ri. Clă­di­ri­le de pes­te 1000 m.p. de la aceas­tă adre­să apar­țin fir­mei „Melanto&Co” SRL, fon­da­tă de Vale­riu Tri­boi și admi­nis­tra­tă de soția sa, Agne­sa. Până în 2013, când Tri­boi este numit direc­tor la APP, aces­ta a fost nu doar fon­da­tor, dar și admi­nis­tra­tor al com­pa­niei „Melanto&Co”. Acum, pro­pri­e­ta­rul aces­tei fir­me este Vale­riu Tri­boi, fiul cu ace­lași nume al vice­mi­nis­tru­lui.

Triboi ajunge la Economie, firma se apucă de afaceri cu statul

La eta­jul doi al aces­tei clă­di­ri FEE Nord a închi­ri­at spa­țiu de la fir­ma afi­li­a­tă fami­li­ei Tri­boi.
Sur­sa foto: SP Băl­ți

Pes­te două luni de la înre­gis­tra­rea fir­mei „AGW Expert Gro­up”, pe 16 iulie 2014, Vale­riu Tri­boi este numit în func­ția de vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei. A doua zi, pe 17 iulie 2014, o clă­di­re de 980,4 m.p. din str. Strîi (Băl­ți), este înre­gis­tra­tă la Cadas­tru, ea fiind, din 2003, în pro­pri­e­ta­tea SA „Mol­d­te­le­com”. Șap­te luni mai târ­ziu, pe 23 febru­a­rie 2015, printr-un con­tract de vânzare-cumpărare, bunul imo­bil tre­ce din pro­pri­e­ta­tea Mol­d­te­le­com în cea a fir­mei „AGW Expert Gro­up”. Pe 27 mar­tie 2015, tranzac­ția este înre­gis­tra­tă la Cadas­tru.

În octom­brie 2015, ZdG publi­că o anche­tă des­pre ave­rea de mili­oa­ne a lui Vale­riu Tri­boi. Coin­ci­den­ță sau nu, tot în acea lună, fir­ma „AGW Expert Gro­up” își schim­bă adre­sa, tre­când din clă­di­rea fir­mei fami­li­ei Tri­boi din str. Gre­no­ble 176 într-un bloc de locu­it din apro­pri­e­re.

Vine­ri, 1 ianu­a­rie 2016, în pri­ma zi a nou­lui an, libe­ră pen­tru buge­ta­ri, com­pa­nia „AGW Expert Gro­up” și SA „Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord” (FEE Nord), deți­nu­tă de stat, sem­nea­ză un con­tract de loca­țiu­ne pen­tru încă­pe­ri­le situ­a­te la eta­jul doi al clă­di­rii de 980 de m.p. ce apar­ți­ne agen­tu­lui eco­no­mic pri­vat. Con­trac­tul ar urma să fie vala­bil timp de 10 ani, până în ianu­a­rie 2026. Pe 6 apri­lie 2016, tranzac­ția este înre­gis­tra­tă la Cadas­tru. În febru­a­rie 2016, la o lună de la sem­na­rea con­trac­tu­lui, con­form date­lor publi­ce des­pre isto­ri­cul fir­me­lor, Ghe­or­ghe Tro­fin, șofe­rul lui Vale­riu Tri­boi, devi­ne pro­pri­e­ta­rul a 30% din „AGW Expert Gro­up”.

Cinci persoane reținute

Ale­xan­dru Soro­cea­nu

Un an mai târ­ziu, vine­ri, 31 mar­tie 2017, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) și Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție (PA) anun­ță reți­ne­rea, pe 72 de ore, a vice­mi­nis­tru­lui Eco­no­mi­ei, bănu­it de abuz de pute­re şi pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui de stat în pro­por­ții deo­se­bit de mari. În fapt, pro­cu­ro­rii și ofi­țe­rii anti­co­rup­ție ar fi con­sta­tat că, prin inter­me­di­ul unor terţe per­soa­ne, cel care a cum­pă­rat clă­di­rea de 980 m.p. de la Mol­d­te­le­com, fon­da­tor al căru­ia este Minis­te­rul Eco­no­mi­ei (ME), ar fi Vale­riu Tri­boi, care, în aceas­tă tranzac­ție, a făcut uz de fun­cţia pe care o deți­nea. În comu­ni­ca­tul CNA se anun­ță că imo­bi­lul, în valoa­re de cir­ca un mili­on de lei, a fost dat tot de Tri­boi în loca­ţiu­ne, pe o peri­oa­dă de 10 ani, între­prin­de­rii FEE Nord, iar „în con­ti­nu­a­rea intenţi­i­lor sale, prin abuz de pute­re, bănu­i­tul ar fi dat indi­ca­ţii unor fac­to­ri de deci­zie ai între­prin­de­rii să repa­re imo­bi­lul, din con­tul aces­te­ia. Potri­vit docu­men­te­lor admi­nis­tra­te de anche­ta­to­ri, pen­tru repa­ra­ția clă­di­rii au fost alo­ca­te 4 mili­oa­ne de lei”, sus­ți­ne CNA.

Vea­ce­slav Mol­do­van

Vine­ri sea­ra, pro­cu­ro­rii şi ofi­ţe­rii CNA au des­cins în biro­ul de ser­vi­ciu şi la domi­ci­li­ul fun­cţio­na­ru­lui Tri­boi, efec­tu­ând per­che­zi­ţii. Au fost per­che­zi­ţio­na­te şi auto­mo­bi­le­le aces­tu­ia. În urma acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă, anche­ta­to­rii au ridi­cat mai mul­te pro­be care urmau a fi ane­xa­te la dosar. Pe fap­te­le des­cri­se a fost ini­ţi­a­tă urmă­ri­rea pena­lă pen­tru abuz de pute­re. A doua zi, ofi­țe­rii și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție au con­ti­nu­at per­che­zi­ți­i­le, inclu­siv din incin­ta ME, din clă­di­rea Guver­nu­lui, fiind reți­nu­te alte patru per­soa­ne: Ale­xan­dru Soro­cea­nu, admi­nis­tra­to­rul din acte al fir­mei „AGW Expert Gro­up”, Ghe­or­ghe Tro­fin, unul din fon­da­to­rii fir­mei, tot el, șofe­rul per­so­nal al lui Vale­riu Tri­boi, Denis Bun­du­chi, con­si­li­e­rul vice­mi­nis­tru­lui, dar și Vea­ce­slav Mol­do­van, direc­to­rul FEE Nord. Luni, toți cei cin­ci figu­ran­ți din dosa­rul Tri­boi au pri­mit man­da­te de arest la domi­ci­liu pen­tru 30 de zile, iar pro­cu­ro­rii au soli­ci­tat sus­pen­da­rea lui Vale­riu Tri­boi din func­ția de vice­mi­nis­tru.

Denis Bun­du­chi

„Sigur că sunt probe”

„Evi­dent că avem pro­be care să demon­stre­ze legă­tu­ra din­tre repre­zen­tan­ții fir­mei (AGW Expert Gro­up, n.r.) și Vale­riu Tri­boi. Cum cre­de­ți, pen­tru ce i-am reți­nut? Doar pen­tru că au fost cole­gi de arma­tă? Sigur, sunt pro­be, pe care nu pot să vi le divulg. Pre­su­pu­nem că fir­ma res­pec­ti­vă apar­ți­nea dlui Tri­boi, în baza pro­be­lor pe care le avem. Se va expu­ne instan­ța, dacă el avea sau nu legă­tu­ră”, pre­ci­zea­ză Dorin Com­pan, pro­cu­ro­rul PA care ges­tio­nea­ză dosa­rul Tri­boi. Un alt deta­liu care lea­gă agen­tul eco­no­mic impli­cat în tranzac­ția cu imo­bi­lul de la Băl­ți de Vale­riu Tri­boi este fap­tul că, la 1 august 2014, la doar două săp­tămâ­ni de la insta­la­rea aces­tu­ia în func­ția de vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, „AGW Expert Gro­up” pri­meș­te auto­ri­za­ție pen­tru audi­ta­re ener­ge­ti­că. „Cum cre­de­ți, dacă dlui e numit exact pe aceas­tă ramu­ră în func­ție… Cum gân­di­ți voi, așa gân­dim și noi”, men­țio­nea­ză Com­pan. „Mai avem de acu­mu­lat câte­va pro­be, după care vom deci­de ce facem cu dosa­rul. Pro­ba­bil, într-o lună, o lună și jumă­ta­te, în depen­den­ță de anu­mi­te pro­be, or, tre­bu­ie să se expu­nă și spe­cia­liș­tii pe anu­mi­te docu­men­te, cum sunt gata rezul­ta­te­le, deci­dem. Sau va fi tri­mis în jude­ca­tă, sau va fi cla­sat”, zice acu­za­to­rul de stat.

În cadrul audi­e­ri­lor, Vale­riu Tri­boi a refu­zat să facă decla­ra­ții. „Să spui că nu cunoști pe nime­ni, e tot o decla­ra­ție. Pen­tru mine, nu-i o decla­ra­ție rele­van­tă pen­tru dosar, dar pen­tru dlor, e. Toți au decla­rat că nu cunosc pe nime­ni, refu­zând să facă decla­ra­ții”, spu­ne Com­pan. „AGW Expert Gro­up”, anun­ță, pe site-uri spe­cia­li­za­te în anun­țu­ri, că ofe­ră ser­vi­cii de con­sul­tan­ță, audit ener­ge­tic, pro­iec­ta­re, con­struc­ție și mana­ge­ment, dar și că are acti­vi­tă­ți în aren­da bunu­ri­lor imo­bi­li­a­re, pos­tând foto­gra­fii de la con­struc­ția unor case. Avo­ca­ții figu­ran­ți­lor din dosa­rul Tri­boi au men­țio­nat că aceștia ple­dea­ză nevi­no­va­ți, dar au refu­zat să dis­cu­te cu pre­sa.

Casă de lux și zeci de imobile înscrise pe fiu și mama

Vale­riu Tri­boi a fost unul din cei mai boga­ţi mem­bri ai Guver­nu­lui Filip. El deţi­ne tere­nu­ri, imo­bi­le şi afa­ce­ri pros­pe­re, dar ascun­de o par­te din aces­te bunu­ri înregistrându-le pe nume­le mamei sale, în vâr­stă de 75 de ani. Şi casa de lux din or. Codru, mun. Chi­și­nău, în care locu­ieş­te dem­ni­ta­rul împre­u­nă cu fami­lia sa apa­rţi­ne, ofi­ci­al, tot mamei sale încă din anul 2007. Casa nu se regă­seș­te în decla­ra­ți­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te ale func­țio­na­ru­lui Tri­boi, la fel cum nu se regă­sesc nici alte bunu­ri de mili­oa­ne înre­gis­tra­te pe mama sa, Sofia Tri­boi, care va împli­ni 76 de ani în luna octom­brie. Aceas­ta deți­ne nu mai puțin de opt spa­ții loca­ti­ve (1, 2, 3) și nelo­ca­ti­ve (1, 2, 3, 4, 5) de sute de metri patra­ți într-un bloc ridi­cat pe un teren care a apar­ți­nut fami­li­ei Tri­boi, pe str. Tade­uș Mali­no­vs­chi din or. Codru. De fac­to, blo­cul se află vis-a-vis de str. Gre­no­ble din Chi­și­nău. Tot Sofia Tri­boi este, în acte, pro­pri­e­ta­ra a două apar­ta­men­te în sect. Bota­ni­ca.

Casa fami­li­ei Tri­boi, înre­gis­tra­tă pe nume­le mamei ex-viceministrului

În tre­cut, mama vice­mi­nis­tru­lui a făcut afa­ce­ri de mili­oa­ne și cu Ban­ca de Eco­no­mii a Mol­do­vei, care, la fel, apar­ți­nea sta­tu­lui. Aceas­ta a dat în aren­dă o clă­di­re de 340 m.p. din str. Colum­na, aco­lo unde a fost unul din ofi­ci­i­le cen­tra­le ale BEM, obținând în urma afa­ce­rii pes­te 20 de mili­oa­ne de lei. Până în 2016, Sofia Tri­boi avea ¼ din imo­bil, însă în august 2016, ea a cum­pă­rat de la off-shore-ul „Solo­va­tah Hol­din­gs LTD” cota de ¾ răma­să, fiind azi sin­gu­ra pro­pri­e­ta­ră a clă­di­rii ampla­sa­tă vis-a-vis de Gră­di­na Publi­că „Ște­fan cel Mare și Sfânt”. Astăzi, imo­bi­lul este ofe­rit în loca­țiu­ne unei alte insti­tu­ții finan­ci­a­re, Moldova-Agroindbank. Tot Sofia Tri­boi este impli­ca­tă în con­struc­ția unui car­ti­er loca­tiv în or. Ialo­ve­ni, afa­ce­rea fiind un par­te­ne­ri­at public-privat din­tre pen­sio­na­ră și Con­si­li­ul Raio­nal Ialo­ve­ni. ZdG a scris ante­ri­or că Vasi­le Chi­ți­niuc, care a fost impli­cat la eta­pa ini­ția­lă în pro­iec­tul de la Ialo­ve­ni l-a acu­zat pe Vale­riu Tri­boi de atac rai­der pen­tru pre­lu­a­rea afa­ce­rii. Ofi­a­lul a res­pins atun­ci acu­za­ți­i­le.

Fiul lui Vale­riu Tri­boi

Și fiul vice­mi­nis­tru­lui Vale­riu Tri­boi, care-i poar­tă nume­le, în vâr­stă de 28 de ani, are imo­bi­le de mili­oa­ne. El deți­ne 21% dintr-un bloc în con­struc­ție de pe str. Ion Cre­an­gă din or. Codru, 22% dintr-un alt bloc în con­stru­ție de pe str. Coli­na Ver­de, tot din or. Codru, dar și trei spa­ții loca­ti­ve în sect. Bota­ni­ca și Râș­ca­ni din or. Chi­și­nău (1, 2, 3). Vale­riu Tri­boi juni­or și soția aces­tu­ia, sunt, cel puțin pe o rețea de soci­a­li­za­re, pri­e­te­ni cu Ale­xan­dru Soro­cea­nu, fon­da­to­rul și admi­nis­tra­to­rul fir­mei „AGW Expert Gro­up”, atri­bu­i­tă de pro­cu­ro­ri lui Vale­riu Tri­boi. Aces­ta, la rân­dul său, indi­că în decla­ra­ți­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te patru SRL-uri, toa­te acti­ve: SRL „Cvadro&Co”, SRL „Cva­dro Therm”, SRL „Melanto&Co” și SRL „Lina Capi­tal”, înre­gis­tra­tă în Bul­ga­ria. Vice­mi­nis­trul mai decla­ră 32 de tere­nu­ri, 3 apar­ta­men­te și două spa­ții comer­ci­a­le. Unul din ele este un bloc loca­tiv cu mai mul­te eta­je din or. Codru, din vii­to­rul car­ti­er loca­tiv „Euro­pa City”, con­stru­it de fir­ma unui par­te­ner de afa­ce­ri de-al vice­mi­nis­tru­lui, Igor Lip­cea­nu.

Vale­riu Tri­boi și-a anun­țat demi­sia din func­ția de vice­mi­nis­tru la mij­lo­cul săp­tămâ­nii tre­cu­te. Cere­rea sa a fost accep­ta­tă de pre­mi­e­rul Pavel Filip.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Realist

    bine ca l-au ares­tat pe TRi­boi, ca cine stie ce pla­nu­ri mai avea! Din cau­za la asa oame­ni sta­tul e plin de corup­tie! Vreau mai repe­de sa incea­pa veri­fi­ca­rea func­tio­na­ri­lor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *