Arhiva: Stop Fals!

Pericolul unui „share”

Toa­tă infor­ma­ţia dis­tri­bu­i­tă în spa­ţiu nu dis­pa­re nică­ie­ri, cu atât mai mult în epo­ca inter­ne­tu­lui. Or, din cau­za asta, polu­a­rea infor­ma­ţio­na­lă pe ter­men lung tin­de să devi­nă mai peri­cu­loa­să decât…

Emisiuni rusești în locul celor europene

Spa­ţi­ul audi­o­vi­zu­al din R. Mol­do­va con­ti­nuă să fie domi­nat de pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne ruseş­ti şi pro­gra­me­le gân­di­te şi fil­ma­te la Mosco­va. Mul­te din­tre aces­te emi­siu­ni ajung în case­le oame­ni­lor prin…