Arhiva: Stop Fals!

Pericolul unui „share”

Toa­tă infor­ma­ţia dis­tri­bu­i­tă în spa­ţiu nu dis­pa­re nică­ie­ri, cu atât mai mult în epo­ca inter­ne­tu­lui. Or, din cau­za asta, polu­a­rea infor­ma­ţio­na­lă pe ter­men lung tin­de să devi­nă mai peri­cu­loa­să decât…

Emisiuni rusești în locul celor europene

Spa­ţi­ul audi­o­vi­zu­al din R. Mol­do­va con­ti­nuă să fie domi­nat de pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne ruseş­ti şi pro­gra­me­le gân­di­te şi fil­ma­te la Mosco­va. Mul­te din­tre aces­te emi­siu­ni ajung în case­le oame­ni­lor prin…

Diseminarea falsului se bazează pe interes

Pe 24 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a orga­ni­zat o nouă şedinţa a Clu­bu­lui de dis­cu­ţii STOP FALS, cu gene­ri­cul „Fal­su­ri­le infor­ma­ţio­na­le: între încăl­ca­re şi san­cţiu­ne”. În cadrul eve­ni­men­tu­lui au…

Trei zile de falsuri la Moscova

În doar trei zile, atât cât a durat vizi­ta dele­ga­ţi­ei con­du­se de preşe­din­te­le R. Mol­do­va la Mosco­va, Igor Dodon a reu­şit să facă decla­ra­ţii care con­țin fal­su­ri, pro­mi­siu­ni care vin…

Manipularea – între dramă și artă

Mani­pu­la­rea, în lim­ba­jul comun, nu e alt­ce­va decât infor­ma­rea intenţio­nat inco­rec­tă sau minţi­rea cui­va de către alt­ci­ne­va. Acest com­por­ta­ment vici­at, expri­mat prin mij­loa­ce­le de infor­ma­re publi­că, este o încăl­ca­re a…