Arhiva: Politic

Candidați la lista Magnițki

CERERE Prin pre­zen­ta cere­re soli­cit res­pec­tu­os: Admi­te­rea pre­zen­tei cere­ri, Intro­du­ce­rea lui Dumi­tru Oba­dă în lis­ta Mag­ni­ţ­ki ca per­soa­nă cu fun­cţie de răs­pun­de­re care par­ti­ci­pă la acţiu­ni de coru­pţie cu depă­şi­rea…

[SONDAJ] Igor Dodon, tot mai „goluț”

Par­ti­dul Libe­ral con­dam­nă par­ti­ci­pa­rea mili­ta­ri­lor ruși la para­da de 9 mai la Tiras­pol şi îl acu­ză pe Igor Dodon de „tră­da­re de patrie”. Mosco­va a igno­rat demer­sul Chi­şi­nă­u­lui, iar Igor…

[sondaj] Dodon, datornicul lui Plahotniuc

Deşi se decla­ră con­stant adver­sa­ri înve­rşu­na­ţi, soci­a­li­ş­tii lui Igor Dodon şi demo­cra­ţii lui Vlad Pla­ho­t­niuc şi-au dat mâna vine­rea tre­cu­tă, în Par­la­ment, şi au votat în gra­bă, fără avi­zul comi­si­i­lor…

[sondaj] Salarii mai mari sau praf în ochi?

Guver­nul Filip face noi pro­mi­siu­ni: din luna mai vom avea un nou sis­tem de sala­ri­za­re. Un pro­iect pre­a­la­bil de hotă­râre, ela­bo­rat de Minis­te­rul Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei, pre­su­pu­ne o…