Arhiva: Politic

În aşteptarea alegerilor parlamentare: între eroare şi mit

Cla­sa poli­ti­că autoh­to­nă inte­re­sa­tă de schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral, mass-media, une­le par­ti­de şi ONG-uri, dife­ri­ţi expe­rţi, ora­to­ri şi ana­li­ş­ti au por­nit o cam­pa­nie fără pre­ce­dent, în stil sovi­e­tic, de mani­pu­la­re a…

[sondaj] Spioni în loc de Kroll-2

Pe 25 mar­tie se împli­neș­te un an de când urma să avem gata Rapor­tul Kroll-2 în dosa­rul mili­ar­du­lui furat şi să aflăm cine sunt auto­rii şi bene­fi­ci­a­rii jafu­lui, unde sunt…

De ce „migrează” primarii

În urma ale­ge­ri­lor loca­le din iunie 2015, can­di­da­ţii Par­ti­du­lui Demo­crat (PD) au obţi­nut vic­to­ria în 287 de loca­li­tă­ţi. Între timp, numă­rul pri­ma­ri­lor demo­cra­ţi, con­form site-ului for­ma­ţiu­nii, a ajuns la aproa­pe…

STOP FALS! Igor Dodon afirmă că a adus investiţii de peste 100.000 de lei la grădiniţa din Sadova. Primarul dezminte această informaţie

Preşe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon, a decla­rat recent într-un inter­viu pen­tru Radio Euro­pa Libe­ră că ar fi făcut dona­ţii pen­tru gră­di­ni­ţa din loca­li­ta­tea sa de baş­ti­nă – satul Sado­va, raio­nul Călă­ra­şi. Afir­ma­ţia…

Adevărul despre fobia lui Dodon

Des­chi­de­rea Ofi­ci­u­lui de Legă­tu­ră NATO în R. Mol­do­va a aprins ima­gi­na­ţia unor poli­ti­cie­ni de la Chi­și­nău, pre­șe­din­te­le Igor Dodon fiind cel mai înver­șu­nat con­tes­ta­tar. Șeful sta­tu­lui a decla­rat, prin­tre alte­le,…

[sondaj] „Dodon are putere. Să se apuce de treabă”

Igor Dodon vrea mai mul­tă pute­re. ”Pre­șe­din­te­le” a cerut, printr-un demers adre­sat spea­ke­ru­lui Andri­an Can­du, ca până pe 24 mar­tie legi­sla­ti­vul să ope­re­ze modi­fi­că­ri în Con­sti­tu­ţie şi să-i acor­de drep­tu­ri…