Arhiva: Oameni

Viaţa – ca o monedă

Se joa­că cu tem­pe­ra­tu­ri mai îna­l­te de 1000 de gra­de Cel­si­us, îndoa­ie meta­lul, îi dă for­mă, luciu şi-l şle­fu­ieş­te, cre­ând ade­vă­ra­te ope­re arti­za­na­le, ce vor cule­ge doar zâm­be­te­le şi bucu­ria…

Grigore Posternac şi inima trunchiului de pom

Cea­su­ri de lemn cu pen­du­le, par­că adu­se din case­le nobi­li­lor din seco­lul XVIII; măş­ti deco­ra­ti­ve de băr­bat cu mus­ta­ţă stu­foa­să, din care se ivesc doi dinţi răsu­ci­ţi şi rătă­ci­ţi; chi­pu­ri…

Natalia Golobciuc: „Arta nu este o pâine”

Biju­te­ri­i­le sunt deta­li­ul care ne com­ple­tea­ză ținu­ta, ne fac uni­ci, accentuându-ne fru­mu­se­țea. De aceas­tă păre­re este Nata­lia Golob­ciuc, care a deve­nit cunos­cu­tă pen­tru biju­te­ri­i­le sale excep­țio­na­le, ieși­te din tipa­rul obiec­te­lor…

Jazz cu Forțele Aeriene SUA

Ser­gen­tul major Dave Dell, ser­gen­tul Bri­an Con­no­ly și ser­gen­tul Jill Marie Diem fac par­te din for­ma­ția The Amba­s­sa­dors a For­țe­lor Aerie­ne SUA (USAFE Band) sta­țio­na­te în Euro­pa. For­ma­ția are doi­spre­ze­ce…

Aurelian Silvestru ne învaţă „Mersul pe apă”

Zile­le aces­tea, la Bibli­o­te­ca muni­ci­pa­lă „B.P. Has­deu”, Aure­li­an Sil­ves­tru, peda­gog şi scri­i­tor, direc­to­rul Lice­u­lui de Cre­a­ti­vi­ta­te şi Inven­ti­că „Pro­me­teu”, şi-a lan­sat volu­mul de sin­te­ză „Mer­sul pe apă”. Anto­lo­gia de 940…