„Cred că un nou Guvern va fi votat foarte curând, pentru că mai multor formațiuni din Parlament le este frică de alegeri anticipate”

Inter­viu cu Maia San­du, minis­tra Edu­ca­ți­ei

Joi, după ne-votarea Guver­nu­lui Leancă-2, ați ple­cat din R.Moldova. Reve­ni­ți?
Am avut o pro­ble­mă de ordin per­so­nal. Am reve­nit deja.

Maia San­du a deve­nit, până la urmă, „mărul discor­di­ei” în pro­ce­sul de vota­re a nou­lui Guvern. Cel puțin asta decla­ra­se lide­rul comu­nist, Vla­di­mir Voro­nin. Cum cre­de­ți, din ce cau­ză Voro­nin este atât de por­nit împo­tri­va dvs.? Ați dis­cu­tat vreo­da­tă cu el?

Fap­tul că PCRM nu mă agre­ea­ză e mai degra­bă un com­pli­ment pen­tru mine și nu mă sur­prin­de. E dova­dă de con­sec­ven­ță ca, după mai mul­te încer­că­ri de a mă des­ti­tui din func­ție, comu­niș­tii să nu accep­te un guvern din care fac par­te și eu. Cât pri­veș­te ati­tu­di­nea nega­ti­vă a PCRM față de refor­me­le pe care le-am pro­mo­vat noi în edu­ca­ție, aceas­ta este expli­ca­bi­lă. Chiar dacă o par­te a soci­e­tă­ții spri­ji­nă poli­ti­ci­le edu­ca­țio­na­le, exis­tă și oame­ni supă­ra­ți, pen­tru că refor­me­le sunt, într-adevăr, difi­ci­le. Comu­niș­tii au decis să capi­ta­li­ze­ze poli­tic pe nemul­țu­mi­ri­le unei păr­ți ale soci­e­tă­ții, chiar dacă rea­li­zea­ză că aces­te măsu­ri sunt nece­sa­re. Este firesc ca opo­zi­ția să cri­ti­ce guver­na­rea. Dar aceas­tă cri­ti­că era mai cre­di­bi­lă dacă viza dome­nii pro­ble­ma­ti­ce în care nu a avut loc nicio trans­for­ma­re pozi­ti­vă, de exem­plu dacă ar cri­ti­ca inca­pa­ci­ta­tea guver­nă­rii pre­ce­den­te de a com­ba­te corup­ția. Deși s-ar putea ca lip­sa pro­gre­su­lui pe aceas­tă dimen­siu­ne să le con­vi­nă. Nu am dis­cu­tat nici­o­da­tă cu lide­rul comu­nist din momen­tul inves­ti­rii mele în func­ția de minis­tru al Edu­ca­ți­ei. Însă cred că el înțe­le­ge foar­te bine obiec­ti­ve­le pe care le urmă­rim noi în edu­ca­ție; nu e vor­ba de neîn­țe­le­ge­ri care ar putea fi eli­mi­na­te într-o dis­cu­ție. Mai degra­bă e o ambi­ție și o încer­ca­re de a-și împă­ca orgo­li­ul. După atâ­tea ten­ta­ti­ve, într-o anu­mi­tă măsu­ră umi­li­toa­re pen­tru ei, de a mă demi­te, dar și după mul­ti­ple­le com­pro­mi­su­ri pe care au tre­bu­it să le facă în ulti­me­le săp­tămâ­ni, comu­niș­tii așteap­tă un mic „sacri­fi­ciu” din par­tea celor care le cer să vote­ze guver­nul.

Cre­de­ți că, după cele întâm­pla­te acum în via­ța poli­ti­că de la noi, mai are șanse R. Mol­do­va să urmeze Acor­dul de Aso­ci­e­re cu UE și să fie agre­a­tă în cali­ta­te de mem­bru al UE? 
Îmi este greu să-mi ima­gi­nez cum un guvern care nu are spri­jin majo­ri­tar în par­la­ment va putea rea­li­za anga­ja­men­te­le din Acor­dul de Aso­ci­e­re, dar asta nu înseam­nă că este impo­si­bil. Chiar cu PL în for­mu­la de guver­na­re, refor­me­le ar fi des­tul de greu de pro­mo­vat. Asta pen­tru că une­le măsu­ri pre­vă­zu­te în Acord afec­tea­ză în mod direct inte­re­se­le unor poli­ti­cie­ni și pen­tru că imple­men­ta­rea unor refor­me nece­si­tă mult curaj și spi­rit de sacri­fi­ciu. Vreau să cred că încă nu e totul pier­dut. O coa­li­ție PLDM, PD și PL încă mai este posi­bi­lă.

10 mar­tie este ter­me­nul limi­tă în care ar mai putea fi înves­tit Guver­nul. Cum cre­de­ți, ce va urma?
Cred că un nou guvern va fi votat foar­te curînd, indi­fe­rent de ce va fi scris în pro­gram și de com­po­nen­ța aces­tu­ia. Asta pen­tru că mai mul­tor for­ma­țiu­ni din par­la­ment le este fri­că de ale­ge­ri anti­ci­pa­te.

Dacă va fi modi­fi­ca­tă com­po­nen­ța Guver­nu­lui pro­pus, acum câte­va zile, de Iurie Lean­că, în ce con­di­ții ați rămâ­ne la Edu­ca­ție?
Eu am spus și cu alte oca­zii că voi accep­ta să rămîn în func­ție atî­ta timp cît voi avea spri­jin poli­tic pen­tru refor­me. Dacă aces­ta nu va mai fi asi­gu­rat, ar fi ine­fi­cient, pe de o par­te, și împo­tri­va pro­pri­i­lor mele prin­ci­pii, pe de altă par­te, să rămîn la minis­ter. Un alt lucru care con­tea­ză este sen­ti­men­tul că faci par­te dintr-o echi­pă, care în între­gi­mea ei, lucrea­ză în bene­fi­ci­ul țării.

Citi­ţi aici ver­siu­nea inte­gra­lă a inter­vi­u­lui cu Maia San­du .


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. nelly

  Doam­na Maia Sandu,Va rugam sa face­ti tot posi­bi­lul ca sa pute­ti rami­ne in func­tie pen­tru a con­ti­nua reformele.Credem in corec­ti­tu­di­nea si com­pe­ten­ta D-voastra,promitem sa Va sustinem,atit cit putem.

 2. ion-ion

  Doam­na Nel­ly, ruga­min­ta mata­le e cam stu­pi­da si toa­tal esi­ta din pei­zaj, fiind­ca in aceas­ta tara la moment func­ti­i­le de minis­tru sunt impar­ti­te de “Vova” Filat in con­for­mi­ta­te cu coti­za­ti­i­le trans­mi­se de can­di­da­ti la pos­tu­ri­le res­pec­ti­ve direct in con­tu­ri­le ban­ca­re a lui “Vovi­ca”

 3. ion-ion

  Are drep­ta­te coni­ta Maia San­du. Marea majo­ri­ta­te a actu­a­li­lor par­la­men­ta­ri (cam 99,99 la suta) au dat bani grei pen­tru a fi tre­cu­ti pe locu­ri ili­gi­bi­le la aces­te ale­ge­ri, si acu ei rav­ne­sc cu mare rav­na la tre­u­ca pute­rii, ca sa-si recu­pe­re­ze de pe spi­na­rea aces­tei tari inze­cit ace­le sum­me de bani chel­tu­i­te in ale­ge­ri. Asa ca sta­ti oame­ni buni linis­ti­ti ca vom ave guvern “chiar si unul de pro­fa­ni si de anal­fa­be­ti ” numai guvern sa fie, caci “por­cul de la tre­u­ca nu plea­ca de buna voe”

 4. Iacob Tofan

  Rezu­mat la medi­ta­ți­i­le publi­ce ( Reac­tu­a­li­zat )
  Dem­ni­ta­rii de Stat încă puțin reac­țio­nea­ză la adre­să­ri­le prin poș­ta elec­tro­ni­că, hal­tu­ra nu le per­mi­te.
  Hal­tu­ra este modul fun­damen­tal în acti­vi­ta­tea de mun­că a Dem­ni­ta­ri­lor de Stat, care a pro­vo­cat un haos, o
  dez­or­do­na­re în toa­te dome­ni­i­le vie­ții.
  După sta­rea actu­a­lă din Repu­bli­ca Mol­do­va, eu am defi­nit noțiu­nea de Dem­ni­tar de Stat în felul urmă­tor – om, care
  uită de toa­te sim­țu­ri­le OMENEȘTI. Prin­ci­pa­lul în acti­vi­ta­tea lor devi­ne ÎMBOGĂȚIREA. Modul – n-are impor­tan­ță, chiar scui­pînd pes­te Onoa­rea și Dem­ni­ta­tea Omu­lui sim­plu, fără bani, dar și pes­te Onoa­rea și Dem­ni­ta­tea între­gii soci­e­tă­ți.
  Batjo­cu­ra mai recen­tă asu­pra peda­go­gi­lor de vîr­stă pen­sio­na­ră a fost ini­ția­tă de fos­tul Minis­tru al Edu­ca­ți­ei D-l Miha­il Șlea­h­tiț­chi, fără a ținea cont de pre­ve­de­ri­le Con­sti­tu­ţi­ei RM. În con­ti­nu­a­re HALTURA par­la­men­ta­ri­lor a per­mis, ca aceas­tă lite­ră, dis­cri­mi­na­țio­na­lă și foar­te como­dă pen­tru mana­ge­rii corup­ti­bi­li, să fie inclu­să în Codul Mun­cii al RM. Minis­trul, fiind molip­sit de viru­sul hal­tu­rei, nu știa ce se întîm­plă în sis­te­mul admi­nis­trat.
  În sis­te­mul admi­nis­trat, cadre­le peda­go­gi­ce tine­re sînt pre­gă­tiți la un nivel minim. De exem­plu, fizi­cie­nii nu erau
  în sta­re să rezol­ve poble­me puțin mai com­pli­ca­te de fizi­că, chiar din pro­gra­ma gim­na­zi­a­lă, și din aceas­tă cau­ză, “galo­pau“ și mai “galo­pea­ză“ pes­te ore­le pre­vă­zu­te pen­tru rezol­va­rea pro­ble­me­lor, dar aceas­ta este o cri­mă față de ele­vi. Din aceas­tă cau­ză și rezul­ta­te­le la BAC sînt ace­le ce sînt. Chiar și manu­a­le­le de fizi­că sînt “bucși­te“ de hal­tu­ră, mai ales la rezul­ta­te­le pro­ble­me­lor. Încă o cri­mă față de ele­vi.
  Urmă­to­rul pas a fost ati­tu­di­nea ires­pon­sa­bi­lă a Pre­șe­din­te­lui Nico­lae Timofte față de pre­gă­ti­rea pen­tru emi­siu­nea “Mol­do­va în Direct” de la 1 octom­brie 2012, care l-a dus la acea min­ciu­nă bîl­bîi­tă. Acea între­ba­re a fost tri­mi­să la ore­le 8 și 38 de minu­te dimi­nea­ța. Oare n-a ajuns timp de pre­gă­ti­re, ca să nu min­ți mili­oa­ne de oame­ni și să te faci de rîs? Hal­tu­ra, bat-o vina!!!!!!!
  Mul­țu­mesc fap­tu­lui, că am ajuns la vîr­sta pen­sio­nă­rii și mai aveam capa­ci­ta­tea de a mai mun­ci, însă, mă scu­zați, dar mi-e grea­ță de acti­vi­ta­tea celor care au avut obli­ga­ția să mă apre­cie­ze sau să mă jude­ce.
  Hal­tu­ra mîr­șa­vă guver­nea­ză Repu­bli­ca Mol­do­va timp de 24 de ani, care a dus la un mare haos, ires­pon­sa­bi­li­ta­te, dez­or­ga­ni­za­re și pro­mo­va­rea incom­pe­ten­ței. Hal­tu­ra, asta-i dez­or­ga­ni­za­re și dis­tru­ge­re tota­lă.
  Din cau­za HALTUREI mur­da­re și inte­re­se­lor mes­chi­ne avem Legea de Pen­sio­na­re, Legea de Sala­ri­za­re și alte legi
  strîm­be și dis­cri­mi­na­to­rii.
  Din cau­za HALTUREI și incom­pe­ten­ței, cetă­țe­nii de rînd sînt tri­miși chiar și după 50 de ani de mun­că cu un “Șut în
  fund” și o pen­sie mize­ra­bi­lă, iar Dem­ni­ta­rii de Stat – cu o pen­sie admi­si­bi­lă, și în plus, cu o îndem­ni­za­ție de sute de mii de lei pen­tru anii mun­ci­ți, chiar și după ce au fost prinși cu lua­re de mită.
  Din cau­za HALTUREI insu­por­ta­bi­le și CORUPȚIEI, avem în puș­că­rii oame­ni nevi­no­va­ți iar cri­mi­na­lii se plim­bă în
  liber­ta­te.
  Din cau­za HALTUREI și CORUPȚIEI Rapor­tul Kro­ll era secre­ti­zat, iar acum, mai nou, nu poa­te fi folo­sit ca dova­dă a cri­me­lor Dem­ni­ta­ri­lor de Stat. Domni­lor și Doam­ne­lor, Dem­ni­ta­rii de Stat ne con­si­de­ră DOBITOACE.
  Din cau­za HALTUREI mîr­șa­ve și CORUPȚIEI, în LT “Miha­il Sado­vea­nu“ din or. Cup­ci­ni a fost făcu­tă o veri­fi­ca­re a
  legi­ti­mi­tă­ții eli­be­ră­rii docu­men­te­lor de stu­dii gim­na­zi­a­le de către Direc­ția de Învă­ță­mînt Edi­neț la gra­dul super­la­tiv
  al HALTUREI. Prac­tic au fost legi­ti­ma­te cel puțin 18 infrac­țiu­ni cri­mi­na­le numai pen­tru anul de stu­dii 2010-2011. Aceas­tă veri­fi­ca­re a fost făcu­tă la adre­sa­rea mea către Minis­trul Edu­ca­ți­ei. Mai aștept con­clu­zi­i­le DJT Nord a Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție.
  Din cau­za HALTUREI mîr­șa­ve și CORUPȚIEI, avem cetă­țe­ni lip­si­ți de drep­tu­ri­le Con­sti­tu­țio­na­le, iar teri­to­ri­ul
  Sta­tu­lui împăr­țit cu Fede­ra­ția Rusă.
  Din cau­za HALTUREI avem depar­ta­men­te, care nu rezol­vă nimic. Prin­tre ele este și CPDOM, care pon­e­greș­te
  și denu­mi­rea.
  30.04.2015

 5. Iacob Tofan

  Con­ti­nu­a­rea medi­ta­ți­i­lor publi­ce

  Auto­se­si­za­rea – acțiu­ne ine­xis­ten­tă în acti­vi­ta­tea orga­ne­lor de Stat ale RM.
  Exem­plu: Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le tre­bu­ie să fie stră­je­ri la legi­le adop­ta­te în Par­la­ment, însă ei așteap­tă să fie sesi­zați după anu­mit cala­pod. Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le nu s-au auto­se­si­zat la modi­fi­ca­rea necon­sti­tu­ţio­na­lă şi dis­cri­mi­na­to­rie a Codu­lui Mun­cii RM, făcu­tă de Par­la­ment în vara anu­lui 2012, la pro­pu­ne­rea D-lui Mihai Șlea­h­tiț­chi. Sesi­za­rea pe acest ali­ne­at, după for­ma ceru­tă, ( la a mea, care nu era după for­ma ceru­tă, nici o reac­ție ) a fost îna­in­ta­tă de depu­ta­tul Ser­giu Sîr­bu la 6 sep­tem­brie 2012. Aceas­ta, sesi­za­rea, a fost „clo­ci­tă” la CC
  aproa­pe nouă luni, și din aceas­tă „clo­cea­lă” a ieşit hotă­rîrea necon­sti­tu­țio­na­lă și ire­vo­ca­bi­lă din 23 apri­lie 2013 (a apă­rut îna­in­te de 9 luni și dea­ce­ea nu-i nor­ma­lă), care apă­ră ace­eași min­ciu­nă. Des­pre auto­se­si­za­re, oare mai poa­te fi vor­ba?
  Ceva mai recent. Unii par­la­men­ta­ri, și după păre­rea mea, chiar și din acei ce au inclus-o în lis­ta Miniș­tri­lor, n-au
  încre­de­re în D-na Maia San­du, care pro­mo­vea­ză obiec­ti­vis­mul, rezul­ta­tul fiind rea­pa­ri­ția sim­țu­lui OMENIEI și CUMSECĂDENIEI la gene­ra­ția vii­toa­re. Con­si­der, că aceas­tă pro­mo­va­re sus­ți­nu­tă, cu care am felicitat-o per­so­nal, v-a duce la dez­ră­dă­ci­na­rea incom­pe­ten­ței absol­ven­ți­lor de toa­te ran­gu­ri­le.
  Domni­lor, oame­nii mor din cau­za gri­pei. Ca de obi­cei, vino­vat e cada­vrul.. Ruși­ne!!!!
  Cau­za: În anii ’90, anii pri­h­va­ti­ză­ri­lor masi­ve, au fost dis­tru­se și fura­te între­prin­de­ri între­gi de Stat. Dem­ni­ta­rii de Stat nu fac nimic pen­tru a le pune în func­ție, măcar la capa­ci­tă­ți mini­me. Lor le este bine, mer­si, și așa. Lumea sim­plă n-are locu­ri de mun­că și n-are sala­rii. Ce mai ago­ni­sesc cum­va se chel­tu­ie pen­tru nece­si­tă­ți­le pri­mor­di­a­le. Bani nu mai rămîn. Fără bani nu te poți pre­zen­ta la medi­cul, care așteap­tă, ( cer scu­ze și mă închin pînă la Pămînt în fața medi­ci­lor ONEȘTI și, la fel și în fața dem­ni­ta­ri­lor ONEȘTI ), dar nici medi­ca­men­te nu pot pro­cu­ra fără bani.
  Am mun­cit o via­ță, care nici o dată nu poți spu­ne că e lun­gă. Mi-am ame­na­jat un cabi­net de fizi­că, care a ser­vit drept
  expo­nat pen­tru toți direc­to­rii de șco­li din raio­nul Edi­neț. Domni­lor, am mun­cit și noap­tea, fără să cer ada­os la sala­riu ca jude­că­to­rii, pen­tru a-mi face con­di­ții de mun­că la Stat, remu­ne­ra­tă după cei mai mici indi­ci.
  Domni­lor și Doam­ne­lor, par­ti­ci­pa­ți la Adu­nă­ri­le Națio­na­le și sus­ți­ne­ți oame­nii deș­tep­ți și cu sim­țul ome­ni­ei. Eu nu-mi pot per­mi­te să plă­tesc dru­mul 200 de lei, fiind­că uni­ca sur­să de exis­ten­ță a mea este pen­sia, obți­nu­tă con­form Legii Dis­cri­mi­na­to­rii de pen­sio­na­re a RM după 43 de ani de mun­că.
  Lămu­resc, de ce Dis­cri­mi­na­to­rie? Anu­mi­te cate­go­rii, cunoaș­te­ți care și pro­cen­te­le acor­da­te lor la cal­cu­la­rea pen­si­ei, obțin drep­tul la pen­sie după 25 de ani de mun­că. Mul­ți indi­vi­zi din aces­te cate­go­rii, folo­sesc expe­rien­ța acu­mu­la­tă, nu pen­tru a favo­ri­za soci­e­ta­tea, a apli­ca expe­rien­ța mai depar­te în mun­ca, dar în dau­na ei. Fiind asi­gu­ra­ți cu o pen­sie buni­șoa­ră (com­pa­ra­tiv cu a muri­to­ri­lor de rind, după 40 și ceva de ani de mun­că ), for­mea­ză car­te­le cri­mi­na­le, deo­a­re­ce, chiar dacă își pierd locul de mun­că, au cu ce trăi mai bine decît mine și alții ca mine.
  Dova­dă: Con­vor­bi­rea tele­fo­ni­că a cri­mi­na­lu­lui Șol­to­ia­nu cu Procurorul-adjunct al capi­ta­lei, poli­țiș­ti – vîn­ză­to­ri de dro­gu­ri, care, sigur că-s pen­sio­na­ri, con­tra­ban­da cu alco­ol în pro­por­ții deo­se­bit de mari, ș. a. m. d. Fra­u­da legiu­i­to­ri­lor, se mul­ti­pli­că.
  În Repu­bli­ca Mol­do­va avem o mul­ți­me de depar­ta­men­te și alte orga­ni­za­ții, care con­su­mă din buge­tul Sta­tu­lui, însă nu rezol­vă nimic.
  Exem­plu: Depar­ta­men­tul de poli­ție de fron­ti­e­ră Edi­neț. Am avut nece­si­ta­tea de o infor­ma­ție foar­te sim­plă. N-am obți­nut nimic. Deci, efi­cien­ța – ZERO.
  M-am adre­sat cu sesi­za­re pe acest dome­niu, și alte dome­nii, la mult sti­ma­ta Cur­te de Con­tu­ri a RM, însă la fel efi­cien­ța a fost ega­lă cu ZERO. Con­si­der, rezul­ta­te­le audi­te­lor Cur­ții de Con­tu­ri a RM în Par­la­ment și la guvern sînt pla­sa­te direct în lada de gunoi.
  Alt depar­ta­ment – CPDOM. Ei pro­ba­bil, nici n-au înțe­les pen­tru ce a fost for­mat acest depar­ta­ment. Per­ma­nent acțio­nea­ză con­tra cetă­țe­ni­lor, care li se adre­sea­ză.
  Con­clu­zii: Sta­tul Repu­bli­ca Mol­do­va tre­bu­ie să plă­teas­că divi­den­de pen­tru con­di­ții noci­ve cetă­țe­ni­lor, care ris­că să mai tră­i­as­că în acest Stat. Din cau­za tutu­ror situ­a­ți­i­lor cre­a­te de incom­pe­ten­ța domi­nan­tă în RM, care a dis­trus eco­no­mia țării, a fugă­rit jumă­ta­te din popu­la­ția Mol­do­vei pes­te hota­re.
  Domni­lor și Doam­ne­lor guver­nan­ți, dacă lip­sesc alte meto­de de per­ce­pe­re, măcar din fap­tul, că la ale­ge­ri căpă­ta­ți care­va votu­ri, sesi­zați, că și muri­to­rii de rînd ai Repu­bli­cii tot sînt oame­ni, dar nu ani­ma­le. De fapt, OAMENII cu sim­țul ome­ni­ei și cu ani­ma­le­le se com­por­tă tot ome­neș­te.
  Cine­va mi-a spus că în aces­te medi­ta­ții lip­sesc pro­pu­ne­ri­le de îmbu­nă­tă­ți­re a situ­a­ți­ei. Este vala­bi­lă uni­ca pro­pu­ne­re:
  Domni­lor Guver­nan­ți, pro­ce­dați OMENEȘTE și ve-ți fi con­si­de­ra­ți OAMENI. Con­si­der, că RĂUL cel MARE îl
  repre­zin­tă lis­te­le de par­ti­de, după care noi ale­gem dem­ni­ta­rii de Stat. Dacă măcar pes­te jumă­ta­te din Dem­ni­ta­rii de Stat vor fi pătru­nși adînc de sim­țul OMENIEI și CUMSECĂDENIEI, poa­te atun­ci va fi ceva ade­văr și ordi­ne în ȚARĂ.
  Cei lip­si­ți de ome­nie acti­vea­ză com­plet sau par­ți­al con­tra soci­e­tă­ții mol­do­ve­nești.
  Ome­nia, Cum­se­că­de­nia, Sim­țul Ome­ni­ei, și ele au fost fugă­ri­te din Mol­do­va.

 6. Iacob Tofan

  30.04.2015

  Medi­ta­ții publi­ce, sau ripos­tă Dem­ni­ta­ri­lor de Stat, care au scui­pat în toa­te cele fun­damen­ta­le și sfin­te, la
  fel și în poș­ta elec­tro­ni­că, rea­li­za­re excep­țio­na­lă pen­tru seco­lul 20, iar noi tră­im în al 21-lea
  Eu aşi vrea să vor­besc des­pre o pătu­ră soci­a­lă foar­te umi­li­tă, batjo­co­ri­tă şi fura­tă, care cu greu mai supra­vie­țu­ieș­te
  în RM, și anu­me – pen­sio­na­rii.
  Pen­sia lor în acest an va fi inde­xa­tă cu o mare exac­ti­ta­te, și anu­me, 7,95%! Aceas­ta înseam­nă, că la fie­ca­re leu se vor adă­u­ga mai puțin de 8 bănu­ți, iar cos­tul unui kW oră de ener­gie elec­trp­că va creș­te cu 1 leu. Situ­a­ție și mai gra­vă cu gazul.
  Con­si­der, că aceas­ta e o MARE, MARE BĂTAIE DE JOC de pen­sio­na­ri, mai ales, de pen­sio­na­rii – muri­to­ri de rînd și cei inva­li­zi.
  Pe scurt păța­nia mea.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­ta­te peda­go­gi­că, am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de mun­că de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu” din or. Cup­ci­ni, chiar dacă acti­vam cu jumă­ta­te de sala­riu. „Șutul” s-a petre­cut con­form punc­tu­lui (1) lite­ra c) al art. 301 al Codu­lui Mun­cii al RM, dis­cri­mi­na­țio­nal și foar­te com­for­ta­bil pan­tru mana­ge­rii corup­ti­bi­li. Acest „Șut” m-a depri­mat pen­tru tot res­tul vie­ții. Rezul­ta­te­le pro­ce­se­lor judi­ci­a­re m-au depri­mat și mai mult. O via­ță am avut încre­de­re în Jus­ti­ție, am stu­di­at legi­sla­ția indi­vi­du­al și am par­ti­ci­pat la con­cur­su­ri. Mar­tor mi-e D-l Vic­tor Puș­caș, care mi-a strîns mîna la Tele­vi­ziu­nea Mol­do­ve­neas­că.
  Avînd încre­de­re în Con­sti­tu­ţia RM, ca Lege Fun­damen­ta­lă a Sta­tu­lui, am mers în toa­te instan­țe­le de jude­ca­tă fără avo­cat. Mar­to­ri mi-s Jude­că­to­rii instan­țe­lor, care m-au umi­lit, demonstrîndu-mi, că în seco­lul al 21-lea în Mol­do­va, Con­sti­tu­ţia este alt­ce­va. Ce-i ace­ea alt­ce­va las pe sea­ma lor să spu­nă.
  Actu­a­la Jus­ti­ție este slu­ga poli­ti­cie­ni­lor și, prin urma­re, umi­leș­te a cîta oară popo­rul sim­plu obij­du­it prin legi­le strîm­be, alcă­tu­i­te tot de juriș­ti. Domni­lor Juriș­ti, sesi­zați, că și popo­rul sim­plu con­tri­bu­ie la for­ma­rea sala­ri­i­lor D-voastră. Poa­te mai puțin, dar și aici e tot vina Legiu­i­to­ri­lor, care admit pen­tru unii sala­rii de sute de mii de lei iar alții nu ajung nici la zece mii, iar pen­sia abea dacă tre­ce de o mie.
  Ali­a­ţii guver­nan­ți­lor și altor incom­pe­ten­ți, Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le (Hotă­rîrea CC din 23 apri­lie 2013 ), Jude­că­to­ri­i­lor loca­le, de Apel regio­na­le şi repu­bli­ca­ne au scui­pat în pre­ve­de­ri­le Legii Fun­damen­ta­le a Sta­tu­lui, Con­sti­tu­ţia RM, apă­rînd min­ciu­na spu­să bîl­bîit (e greu de spus min­ciu­ni în direct ) de Preşe­din­te­le Nico­lae Timofte în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­to­ri ai cana­lu­lui TV Mol­do­va 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­do­va în Direct”. Magis­tra­ții sînt foar­te soli­da­ri. Chiar şi repre­zen­tan­tul Mol­do­vei la CEDO, Radu Panţîru, care este fecio­rul
  magis­tra­tu­lui Tudor Pan­țîru, a fost fidel și a apă­rat ace­ea­şi min­ciu­nă, con­si­de­rînd cu o incom­pa­ti­bi­li­ta­te cra­să, cere­rea mea la CEDO inad­mi­si­bi­lă. Medi­tînd, mi-am dat sea­ma, că și aici încre­de­rea mea în Legea Fun­damen­ta­lă a Sta­tu­lui mi-a jucat fes­ta. Din cau­za lip­sei avo­ca­tu­lui D-l Radu Pan­ță­ru și-a per­mis aceas­tă incom­pa­ti­bi­li­ta­te cra­să. Pro­ba­bil, D-l Radu Panţîru va pri­mi de la Preşe­din­te­le Nico­lae Timofte o meda­lie„ Pen­tru lup­tă înver­șu­na­tă con­tra con­dam­nă­rii Mol­do­vei la CEDO”. Cred, că mai are meda­lii. Un alt meda­li­at proas­păt, la 08.04.2015 a mai fost „deco­rat” și cu niș­te cătu­șe per­so­na­le de către CNA.
  Edu­ard Baghi­rov, Ghe­or­ghe Papuc, Ion Per­ju și alte­le  – repre­zin­tă cri­me gra­ve ( se înțe­le­ge, că par­tea LEULUI a fost aca­pa­ra­tă) ale Jus­ti­ți­ei mol­do­ve­nești în seco­lul al 21-lea. 

  Con­ti­nu­a­rea urmea­ză

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *