maia_sandu_guvern copy

„Cred că un nou Guvern va fi votat foarte curând, pentru că mai multor formațiuni din Parlament le este frică de alegeri anticipate”

Inter­viu cu Maia Sandu, minis­tra Edu­ca­ției

Joi, după ne-votarea Guver­nu­lui Leancă-2, ați ple­cat din R.Moldova. Reve­niți?
Am avut o pro­blemă de ordin per­so­nal. Am reve­nit deja.

Maia Sandu a deve­nit, până la urmă, „mărul discor­diei” în pro­ce­sul de votare a nou­lui Guvern. Cel puțin asta decla­rase lide­rul comu­nist, Vla­di­mir Voro­nin. Cum cre­deți, din ce cauză Voro­nin este atât de por­nit împo­triva dvs.? Ați dis­cu­tat vreo­dată cu el?

Fap­tul că PCRM nu mă agre­ează e mai degrabă un com­pli­ment pen­tru mine și nu mă sur­prinde. E dovadă de con­sec­vență ca, după mai multe încer­cări de a mă des­ti­tui din func­ție, comu­niș­tii să nu accepte un guvern din care fac parte și eu. Cât pri­vește ati­tu­di­nea nega­tivă a PCRM față de refor­mele pe care le-am pro­mo­vat noi în edu­ca­ție, aceasta este expli­ca­bilă. Chiar dacă o parte a soci­e­tă­ții spri­jină poli­ti­cile edu­ca­țio­nale, există și oameni supă­rați, pen­tru că refor­mele sunt, într-adevăr, difi­cile. Comu­niș­tii au decis să capi­ta­li­zeze poli­tic pe nemul­țu­mi­rile unei părți ale soci­e­tă­ții, chiar dacă rea­li­zează că aceste măsuri sunt nece­sare. Este firesc ca opo­zi­ția să cri­tice guver­na­rea. Dar această cri­tică era mai cre­di­bilă dacă viza dome­nii pro­ble­ma­tice în care nu a avut loc nicio trans­for­mare pozi­tivă, de exem­plu dacă ar cri­tica inca­pa­ci­ta­tea guver­nă­rii pre­ce­dente de a com­bate corup­ția. Deși s-ar putea ca lipsa pro­gre­su­lui pe această dimen­siune să le con­vină. Nu am dis­cu­tat nici­o­dată cu lide­rul comu­nist din momen­tul inves­ti­rii mele în func­ția de minis­tru al Edu­ca­ției. Însă cred că el înțe­lege foarte bine obiec­ti­vele pe care le urmă­rim noi în edu­ca­ție; nu e vorba de neîn­țe­le­geri care ar putea fi eli­mi­nate într-o dis­cu­ție. Mai degrabă e o ambi­ție și o încer­care de a-și împăca orgo­liul. După atâ­tea ten­ta­tive, într-o anu­mită măsură umi­li­toare pen­tru ei, de a mă demite, dar și după mul­ti­plele com­pro­mi­suri pe care au tre­buit să le facă în ulti­mele săp­tămâni, comu­niș­tii așteaptă un mic „sacri­fi­ciu” din par­tea celor care le cer să voteze guver­nul.

Cre­deți că, după cele întâm­plate acum în viața poli­tică de la noi, mai are șanse R. Mol­dova să urmeze Acor­dul de Aso­ci­ere cu UE și să fie agre­ată în cali­tate de mem­bru al UE? 
Îmi este greu să-mi ima­gi­nez cum un guvern care nu are spri­jin majo­ri­tar în par­la­ment va putea rea­liza anga­ja­men­tele din Acor­dul de Aso­ci­ere, dar asta nu înseamnă că este impo­si­bil. Chiar cu PL în for­mula de guver­nare, refor­mele ar fi des­tul de greu de pro­mo­vat. Asta pen­tru că unele măsuri pre­vă­zute în Acord afec­tează în mod direct inte­re­sele unor poli­ti­cieni și pen­tru că imple­men­ta­rea unor reforme nece­sită mult curaj și spi­rit de sacri­fi­ciu. Vreau să cred că încă nu e totul pier­dut. O coa­li­ție PLDM, PD și PL încă mai este posi­bilă.

10 mar­tie este ter­me­nul limită în care ar mai putea fi înves­tit Guver­nul. Cum cre­deți, ce va urma?
Cred că un nou guvern va fi votat foarte curînd, indi­fe­rent de ce va fi scris în pro­gram și de com­po­nența aces­tuia. Asta pen­tru că mai mul­tor for­ma­țiuni din par­la­ment le este frică de ale­geri anti­ci­pate.

Dacă va fi modi­fi­cată com­po­nența Guver­nu­lui pro­pus, acum câteva zile, de Iurie Leancă, în ce con­di­ții ați rămâne la Edu­ca­ție?
Eu am spus și cu alte oca­zii că voi accepta să rămîn în func­ție atîta timp cît voi avea spri­jin poli­tic pen­tru reforme. Dacă acesta nu va mai fi asi­gu­rat, ar fi ine­fi­cient, pe de o parte, și împo­triva pro­pri­i­lor mele prin­ci­pii, pe de altă parte, să rămîn la minis­ter. Un alt lucru care con­tează este sen­ti­men­tul că faci parte dintr-o echipă, care în între­gi­mea ei, lucrează în bene­fi­ciul țării.

Citiţi aici ver­siu­nea inte­grală a inter­vi­u­lui cu Maia Sandu .


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • nelly

  Doamna Maia Sandu,Va rugam sa faceti tot posi­bi­lul ca sa puteti ramine in func­tie pen­tru a con­ti­nua reformele.Credem in corec­ti­tu­di­nea si com­pe­tenta D-voastra,promitem sa Va sustinem,atit cit putem.

 • ion-ion

  Doamna Nelly, ruga­minta matale e cam stu­pida si toa­tal esita din pei­zaj, fiindca in aceasta tara la moment func­ti­ile de minis­tru sunt impar­tite de “Vova” Filat in con­for­mi­tate cu coti­za­ti­ile trans­mise de can­di­dati la pos­tu­rile res­pec­tive direct in con­tu­rile ban­care a lui “Vovica”

 • ion-ion

  Are drep­tate conita Maia Sandu. Marea majo­ri­tate a actu­a­li­lor par­la­men­tari (cam 99,99 la suta) au dat bani grei pen­tru a fi tre­cuti pe locuri ili­gi­bile la aceste ale­geri, si acu ei rav­nesc cu mare ravna la tre­uca pute­rii, ca sa-si recu­pe­reze de pe spi­na­rea aces­tei tari inze­cit acele summe de bani chel­tu­ite in ale­geri. Asa ca stati oameni buni linis­titi ca vom ave guvern “chiar si unul de pro­fani si de anal­fa­beti ” numai guvern sa fie, caci “por­cul de la tre­uca nu pleaca de buna voe”

 • Iacob Tofan

  Rezu­mat la medi­ta­ți­ile publice ( Reac­tu­a­li­zat )
  Dem­ni­ta­rii de Stat încă puțin reac­țio­nează la adre­să­rile prin poșta elec­tro­nică, hal­tura nu le per­mite.
  Hal­tura este modul fun­damen­tal în acti­vi­ta­tea de muncă a Dem­ni­ta­ri­lor de Stat, care a pro­vo­cat un haos, o
  dez­or­do­nare în toate dome­ni­ile vie­ții.
  După sta­rea actu­ală din Repu­blica Mol­dova, eu am defi­nit noțiu­nea de Dem­ni­tar de Stat în felul urmă­tor – om, care
  uită de toate sim­țu­rile OMENEȘTI. Prin­ci­pa­lul în acti­vi­ta­tea lor devine ÎMBOGĂȚIREA. Modul – n-are impor­tanță, chiar scui­pînd peste Onoa­rea și Dem­ni­ta­tea Omu­lui sim­plu, fără bani, dar și peste Onoa­rea și Dem­ni­ta­tea între­gii soci­e­tăți.
  Batjo­cura mai recentă asu­pra peda­go­gi­lor de vîr­stă pen­sio­nară a fost ini­țiată de fos­tul Minis­tru al Edu­ca­ției D-l Mihail Șlea­h­tiț­chi, fără a ținea cont de pre­ve­de­rile Con­sti­tu­ţiei RM. În con­ti­nu­are HALTURA par­la­men­ta­ri­lor a per­mis, ca această literă, dis­cri­mi­na­țio­nală și foarte comodă pen­tru mana­ge­rii corup­ti­bili, să fie inclusă în Codul Mun­cii al RM. Minis­trul, fiind molip­sit de viru­sul hal­tu­rei, nu știa ce se întîm­plă în sis­te­mul admi­nis­trat.
  În sis­te­mul admi­nis­trat, cadrele peda­go­gice tinere sînt pre­gă­tiți la un nivel minim. De exem­plu, fizi­cie­nii nu erau
  în stare să rezolve pobleme puțin mai com­pli­cate de fizică, chiar din pro­grama gim­na­zi­ală, și din această cauză, “galo­pau“ și mai “galo­pează“ peste orele pre­vă­zute pen­tru rezol­va­rea pro­ble­me­lor, dar aceasta este o crimă față de elevi. Din această cauză și rezul­ta­tele la BAC sînt acele ce sînt. Chiar și manu­a­lele de fizică sînt “bucșite“ de hal­tură, mai ales la rezul­ta­tele pro­ble­me­lor. Încă o crimă față de elevi.
  Urmă­to­rul pas a fost ati­tu­di­nea ires­pon­sa­bilă a Pre­șe­din­te­lui Nico­lae Timofte față de pre­gă­ti­rea pen­tru emi­siu­nea “Mol­dova în Direct” de la 1 octom­brie 2012, care l-a dus la acea min­ciună bîl­bîită. Acea între­bare a fost tri­misă la orele 8 și 38 de minute dimi­neața. Oare n-a ajuns timp de pre­gă­tire, ca să nu minți mili­oane de oameni și să te faci de rîs? Hal­tura, bat-o vina!!!!!!!
  Mul­țu­mesc fap­tu­lui, că am ajuns la vîr­sta pen­sio­nă­rii și mai aveam capa­ci­ta­tea de a mai munci, însă, mă scu­zați, dar mi-e greață de acti­vi­ta­tea celor care au avut obli­ga­ția să mă apre­cieze sau să mă judece.
  Hal­tura mîr­șavă guver­nează Repu­blica Mol­dova timp de 24 de ani, care a dus la un mare haos, ires­pon­sa­bi­li­tate, dez­or­ga­ni­zare și pro­mo­va­rea incom­pe­ten­ței. Hal­tura, asta-i dez­or­ga­ni­zare și dis­tru­gere totală.
  Din cauza HALTUREI mur­dare și inte­re­se­lor mes­chine avem Legea de Pen­sio­nare, Legea de Sala­ri­zare și alte legi
  strîmbe și dis­cri­mi­na­to­rii.
  Din cauza HALTUREI și incom­pe­ten­ței, cetă­țe­nii de rînd sînt tri­miși chiar și după 50 de ani de muncă cu un “Șut în
  fund” și o pen­sie mize­ra­bilă, iar Dem­ni­ta­rii de Stat – cu o pen­sie admi­si­bilă, și în plus, cu o îndem­ni­za­ție de sute de mii de lei pen­tru anii mun­ciți, chiar și după ce au fost prinși cu luare de mită.
  Din cauza HALTUREI insu­por­ta­bile și CORUPȚIEI, avem în puș­că­rii oameni nevi­no­vați iar cri­mi­na­lii se plimbă în
  liber­tate.
  Din cauza HALTUREI și CORUPȚIEI Rapor­tul Kroll era secre­ti­zat, iar acum, mai nou, nu poate fi folo­sit ca dovadă a cri­me­lor Dem­ni­ta­ri­lor de Stat. Domni­lor și Doam­ne­lor, Dem­ni­ta­rii de Stat ne con­si­deră DOBITOACE.
  Din cauza HALTUREI mîr­șave și CORUPȚIEI, în LT “Mihail Sado­veanu“ din or. Cup­cini a fost făcută o veri­fi­care a
  legi­ti­mi­tă­ții eli­be­ră­rii docu­men­te­lor de stu­dii gim­na­zi­ale de către Direc­ția de Învă­ță­mînt Edi­neț la gra­dul super­la­tiv
  al HALTUREI. Prac­tic au fost legi­ti­mate cel puțin 18 infrac­țiuni cri­mi­nale numai pen­tru anul de stu­dii 2010-2011. Această veri­fi­care a fost făcută la adre­sa­rea mea către Minis­trul Edu­ca­ției. Mai aștept con­clu­zi­ile DJT Nord a Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție.
  Din cauza HALTUREI mîr­șave și CORUPȚIEI, avem cetă­țeni lip­siți de drep­tu­rile Con­sti­tu­țio­nale, iar teri­to­riul
  Sta­tu­lui împăr­țit cu Fede­ra­ția Rusă.
  Din cauza HALTUREI avem depar­ta­mente, care nu rezolvă nimic. Prin­tre ele este și CPDOM, care pon­e­grește
  și denu­mi­rea.
  30.04.2015

 • Iacob Tofan

  Con­ti­nu­a­rea medi­ta­ți­i­lor publice

  Auto­se­si­za­rea – acțiune ine­xis­tentă în acti­vi­ta­tea orga­ne­lor de Stat ale RM.
  Exem­plu: Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­nale tre­buie să fie stră­jeri la legile adop­tate în Par­la­ment, însă ei așteaptă să fie sesi­zați după anu­mit cala­pod. Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­nale nu s-au auto­se­si­zat la modi­fi­ca­rea necon­sti­tu­ţio­nală şi dis­cri­mi­na­to­rie a Codu­lui Mun­cii RM, făcută de Par­la­ment în vara anu­lui 2012, la pro­pu­ne­rea D-lui Mihai Șlea­h­tiț­chi. Sesi­za­rea pe acest ali­neat, după forma cerută, ( la a mea, care nu era după forma cerută, nici o reac­ție ) a fost îna­in­tată de depu­ta­tul Ser­giu Sîrbu la 6 sep­tem­brie 2012. Aceasta, sesi­za­rea, a fost „clo­cită” la CC
  aproape nouă luni, și din această „clo­ceală” a ieşit hotă­rîrea necon­sti­tu­țio­nală și ire­vo­ca­bilă din 23 apri­lie 2013 (a apă­rut îna­inte de 9 luni și dea­ceea nu-i nor­mală), care apără ace­eași min­ciună. Des­pre auto­se­si­zare, oare mai poate fi vorba?
  Ceva mai recent. Unii par­la­men­tari, și după păre­rea mea, chiar și din acei ce au inclus-o în lista Miniș­tri­lor, n-au
  încre­dere în D-na Maia Sandu, care pro­mo­vează obiec­ti­vis­mul, rezul­ta­tul fiind rea­pa­ri­ția sim­țu­lui OMENIEI și CUMSECĂDENIEI la gene­ra­ția vii­toare. Con­si­der, că această pro­mo­vare sus­ți­nută, cu care am felicitat-o per­so­nal, v-a duce la dez­ră­dă­ci­na­rea incom­pe­ten­ței absol­ven­ți­lor de toate ran­gu­rile.
  Domni­lor, oame­nii mor din cauza gri­pei. Ca de obi­cei, vino­vat e cada­vrul.. Rușine!!!!
  Cauza: În anii ’90, anii pri­h­va­ti­ză­ri­lor masive, au fost dis­truse și furate între­prin­deri întregi de Stat. Dem­ni­ta­rii de Stat nu fac nimic pen­tru a le pune în func­ție, măcar la capa­ci­tăți minime. Lor le este bine, mersi, și așa. Lumea sim­plă n-are locuri de muncă și n-are sala­rii. Ce mai ago­ni­sesc cumva se chel­tuie pen­tru nece­si­tă­țile pri­mor­di­ale. Bani nu mai rămîn. Fără bani nu te poți pre­zenta la medi­cul, care așteaptă, ( cer scuze și mă închin pînă la Pămînt în fața medi­ci­lor ONEȘTI și, la fel și în fața dem­ni­ta­ri­lor ONEȘTI ), dar nici medi­ca­mente nu pot pro­cura fără bani.
  Am mun­cit o viață, care nici o dată nu poți spune că e lungă. Mi-am ame­na­jat un cabi­net de fizică, care a ser­vit drept
  expo­nat pen­tru toți direc­to­rii de școli din raio­nul Edi­neț. Domni­lor, am mun­cit și noap­tea, fără să cer adaos la sala­riu ca jude­că­to­rii, pen­tru a-mi face con­di­ții de muncă la Stat, remu­ne­rată după cei mai mici indici.
  Domni­lor și Doam­ne­lor, par­ti­ci­pați la Adu­nă­rile Națio­nale și sus­ți­neți oame­nii deș­tepți și cu sim­țul ome­niei. Eu nu-mi pot per­mite să plă­tesc dru­mul 200 de lei, fiindcă unica sursă de exis­tență a mea este pen­sia, obți­nută con­form Legii Dis­cri­mi­na­to­rii de pen­sio­nare a RM după 43 de ani de muncă.
  Lămu­resc, de ce Dis­cri­mi­na­to­rie? Anu­mite cate­go­rii, cunoaș­teți care și pro­cen­tele acor­date lor la cal­cu­la­rea pen­siei, obțin drep­tul la pen­sie după 25 de ani de muncă. Mulți indi­vizi din aceste cate­go­rii, folo­sesc expe­riența acu­mu­lată, nu pen­tru a favo­riza soci­e­ta­tea, a aplica expe­riența mai departe în munca, dar în dauna ei. Fiind asi­gu­rați cu o pen­sie buni­șoară (com­pa­ra­tiv cu a muri­to­ri­lor de rind, după 40 și ceva de ani de muncă ), for­mează car­tele cri­mi­nale, deo­a­rece, chiar dacă își pierd locul de muncă, au cu ce trăi mai bine decît mine și alții ca mine.
  Dovadă: Con­vor­bi­rea tele­fo­nică a cri­mi­na­lu­lui Șol­to­ianu cu Procurorul-adjunct al capi­ta­lei, poli­țiști – vîn­ză­tori de dro­guri, care, sigur că-s pen­sio­nari, con­tra­banda cu alcool în pro­por­ții deo­se­bit de mari, ș. a. m. d. Fra­uda legiu­i­to­ri­lor, se mul­ti­plică.
  În Repu­blica Mol­dova avem o mul­țime de depar­ta­mente și alte orga­ni­za­ții, care con­sumă din buge­tul Sta­tu­lui, însă nu rezolvă nimic.
  Exem­plu: Depar­ta­men­tul de poli­ție de fron­ti­eră Edi­neț. Am avut nece­si­ta­tea de o infor­ma­ție foarte sim­plă. N-am obți­nut nimic. Deci, efi­ciența – ZERO.
  M-am adre­sat cu sesi­zare pe acest dome­niu, și alte dome­nii, la mult sti­mata Curte de Con­turi a RM, însă la fel efi­ciența a fost egală cu ZERO. Con­si­der, rezul­ta­tele audi­te­lor Cur­ții de Con­turi a RM în Par­la­ment și la guvern sînt pla­sate direct în lada de gunoi.
  Alt depar­ta­ment – CPDOM. Ei pro­ba­bil, nici n-au înțe­les pen­tru ce a fost for­mat acest depar­ta­ment. Per­ma­nent acțio­nează con­tra cetă­țe­ni­lor, care li se adre­sează.
  Con­clu­zii: Sta­tul Repu­blica Mol­dova tre­buie să plă­tească divi­dende pen­tru con­di­ții nocive cetă­țe­ni­lor, care riscă să mai tră­i­ască în acest Stat. Din cauza tutu­ror situ­a­ți­i­lor cre­ate de incom­pe­tența domi­nantă în RM, care a dis­trus eco­no­mia țării, a fugă­rit jumă­tate din popu­la­ția Mol­do­vei peste hotare.
  Domni­lor și Doam­ne­lor guver­nanți, dacă lip­sesc alte metode de per­ce­pere, măcar din fap­tul, că la ale­geri căpă­tați careva voturi, sesi­zați, că și muri­to­rii de rînd ai Repu­bli­cii tot sînt oameni, dar nu ani­male. De fapt, OAMENII cu sim­țul ome­niei și cu ani­ma­lele se com­portă tot ome­nește.
  Cineva mi-a spus că în aceste medi­ta­ții lip­sesc pro­pu­ne­rile de îmbu­nă­tă­țire a situ­a­ției. Este vala­bilă unica pro­pu­nere:
  Domni­lor Guver­nanți, pro­ce­dați OMENEȘTE și ve-ți fi con­si­de­rați OAMENI. Con­si­der, că RĂUL cel MARE îl
  repre­zintă lis­tele de par­tide, după care noi ale­gem dem­ni­ta­rii de Stat. Dacă măcar peste jumă­tate din Dem­ni­ta­rii de Stat vor fi pătru­nși adînc de sim­țul OMENIEI și CUMSECĂDENIEI, poate atunci va fi ceva ade­văr și ordine în ȚARĂ.
  Cei lip­siți de ome­nie acti­vează com­plet sau par­țial con­tra soci­e­tă­ții mol­do­ve­nești.
  Ome­nia, Cum­se­că­de­nia, Sim­țul Ome­niei, și ele au fost fugă­rite din Mol­dova.

 • Iacob Tofan

  30.04.2015

  Medi­ta­ții publice, sau ripostă Dem­ni­ta­ri­lor de Stat, care au scui­pat în toate cele fun­damen­tale și sfinte, la
  fel și în poșta elec­tro­nică, rea­li­zare excep­țio­nală pen­tru seco­lul 20, iar noi trăim în al 21-lea
  Eu aşi vrea să vor­besc des­pre o pătură soci­ală foarte umi­lită, batjo­co­rită şi furată, care cu greu mai supra­vie­țu­iește
  în RM, și anume – pen­sio­na­rii.
  Pen­sia lor în acest an va fi inde­xată cu o mare exac­ti­tate, și anume, 7,95%! Aceasta înseamnă, că la fie­care leu se vor adă­uga mai puțin de 8 bănuți, iar cos­tul unui kW oră de ener­gie elec­trpcă va crește cu 1 leu. Situ­a­ție și mai gravă cu gazul.
  Con­si­der, că aceasta e o MARE, MARE BĂTAIE DE JOC de pen­sio­nari, mai ales, de pen­sio­na­rii – muri­tori de rînd și cei inva­lizi.
  Pe scurt păța­nia mea.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­tate peda­go­gică, am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Mihail Sado­veanu” din or. Cup­cini, chiar dacă acti­vam cu jumă­tate de sala­riu. „Șutul” s-a petre­cut con­form punc­tu­lui (1) litera c) al art. 301 al Codu­lui Mun­cii al RM, dis­cri­mi­na­țio­nal și foarte com­for­ta­bil pan­tru mana­ge­rii corup­ti­bili. Acest „Șut” m-a depri­mat pen­tru tot res­tul vie­ții. Rezul­ta­tele pro­ce­se­lor judi­ci­are m-au depri­mat și mai mult. O viață am avut încre­dere în Jus­ti­ție, am stu­diat legi­sla­ția indi­vi­dual și am par­ti­ci­pat la con­cur­suri. Mar­tor mi-e D-l Vic­tor Puș­caș, care mi-a strîns mîna la Tele­vi­ziu­nea Mol­do­ve­nească.
  Avînd încre­dere în Con­sti­tu­ţia RM, ca Lege Fun­damen­tală a Sta­tu­lui, am mers în toate instan­țele de jude­cată fără avo­cat. Mar­tori mi-s Jude­că­to­rii instan­țe­lor, care m-au umi­lit, demonstrîndu-mi, că în seco­lul al 21-lea în Mol­dova, Con­sti­tu­ţia este alt­ceva. Ce-i aceea alt­ceva las pe seama lor să spună.
  Actu­ala Jus­ti­ție este sluga poli­ti­cie­ni­lor și, prin urmare, umi­lește a cîta oară popo­rul sim­plu obij­duit prin legile strîmbe, alcă­tu­ite tot de juriști. Domni­lor Juriști, sesi­zați, că și popo­rul sim­plu con­tri­buie la for­ma­rea sala­ri­i­lor D-voastră. Poate mai puțin, dar și aici e tot vina Legiu­i­to­ri­lor, care admit pen­tru unii sala­rii de sute de mii de lei iar alții nu ajung nici la zece mii, iar pen­sia abea dacă trece de o mie.
  Ali­a­ţii guver­nan­ți­lor și altor incom­pe­tenți, Magis­tra­ţii Curţii Con­sti­tu­ţio­nale (Hotă­rîrea CC din 23 apri­lie 2013 ), Jude­că­to­ri­i­lor locale, de Apel regio­nale şi repu­bli­cane au scui­pat în pre­ve­de­rile Legii Fun­damen­tale a Sta­tu­lui, Con­sti­tu­ţia RM, apă­rînd min­ciuna spusă bîl­bîit (e greu de spus min­ciuni în direct ) de Preşe­din­tele Nico­lae Timofte în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­tori ai cana­lu­lui TV Mol­dova 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­dova în Direct”. Magis­tra­ții sînt foarte soli­dari. Chiar şi repre­zen­tan­tul Mol­do­vei la CEDO, Radu Panţîru, care este fecio­rul
  magis­tra­tu­lui Tudor Pan­țîru, a fost fidel și a apă­rat ace­eaşi min­ciună, con­si­de­rînd cu o incom­pa­ti­bi­li­tate crasă, cere­rea mea la CEDO inad­mi­si­bilă. Medi­tînd, mi-am dat seama, că și aici încre­de­rea mea în Legea Fun­damen­tală a Sta­tu­lui mi-a jucat festa. Din cauza lip­sei avo­ca­tu­lui D-l Radu Pan­țăru și-a per­mis această incom­pa­ti­bi­li­tate crasă. Pro­ba­bil, D-l Radu Panţîru va primi de la Preşe­din­tele Nico­lae Timofte o meda­lie„ Pen­tru luptă înver­șu­nată con­tra con­dam­nă­rii Mol­do­vei la CEDO”. Cred, că mai are meda­lii. Un alt meda­liat proas­păt, la 08.04.2015 a mai fost „deco­rat” și cu niște cătușe per­so­nale de către CNA.
  Edu­ard Baghi­rov, Ghe­or­ghe Papuc, Ion Perju și altele  – repre­zintă crime grave ( se înțe­lege, că par­tea LEULUI a fost aca­pa­rată) ale Jus­ti­ției mol­do­ve­nești în seco­lul al 21-lea. 

  Con­ti­nu­a­rea urmează