(foto) Casa și CV-ul procurorului general interimar, Eduard Harunjen

Edu­ard Haru­n­jen, actu­a­lul prim-adjunct al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, fost pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG) și fost șef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție va asi­gu­ra inte­ri­ma­tul func­ți­ei, răma­să vacan­tă după demi­sia lui Cor­ne­liu Gurin.ZdG a scris des­pre Edu­ard Haru­n­jen în august 2013. Pre­ci­zam atun­ci că aces­ta locu­ieș­te într-o casă de mili­oa­ne, dintr-o zonă de eli­tă de la Tele­cen­tru. Haru­n­jen este unul din­tre pro­cu­ro­rii care a fost supus unei pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re în legă­tu­ră cu nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui tână­ru­lui Ion Ţâbu­leac, ca urma­re a eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. Aju­nşi în faţa imo­bi­lu­lui pro­cu­ro­ru­lui, în timp ce foto­gra­fi­am casa de lux a aces­tu­ia, veci­nul său, Igor Poţe­lu­ev, avo­cat de pro­fe­sie, ne-a înju­rat şi ne-a ame­ninţat cu vio­lenţa fizi­că. “El m-a sunat ime­di­at. M-am gân­dit să nu fie o pro­vo­ca­re, niş­te infrac­to­ri. Mi-a spus veci­nul că a încer­cat cu două alter­ca­ţii la voi. Îmi cer scu­ze pen­tru com­por­ta­men­tul lui”, a comen­tat Haru­n­jen acţiu­ni­le veci­nu­lui său agre­siv.

HarunjenEdu­ard Haru­n­jen, 43 de ani, şi-a înce­put acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în 1992. La vâr­sta de 20 de ani, el a fost numit anche­ta­tor inte­ri­mar în Secţia anche­tă a Comi­sa­ri­a­tu­lui de poli­ţie a sec­to­ru­lui Cen­tru din Chi­şi­nău. Ulte­ri­or, Haru­n­jen a mai acti­vat în cali­ta­te de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­şi­nău, iar în 2010 a fost numit pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul PG, fiind şi mâna dreap­tă a pro­cu­ro­ru­lui gene­ral.  A fost numit, în august 2013, în func­ția de șef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, iar ulte­ri­or a câști­gat con­cur­sul pen­tru aceas­tă func­ție, de unde a ple­cat în func­ția de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, în iulie 2015.

“Dosarul 7 aprilie”. Procurorul se declară “ţap ispăşitor”

Nume­le pro­cu­ro­ru­lui Edu­ard Haru­n­jen a figu­rat într-o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră dema­ra­tă de Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar al PG la 10 mai 2010, pe când acti­va în cali­ta­te de şef al Secţi­ei nr. 2 din cadrul Dire­cţi­ei con­trol a urmă­rii pena­le, pen­tru comi­te­rea unor aba­te­ri dis­ci­pli­na­re, în care se invo­cau mai mul­te acţiu­ni lega­te de nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cetă­ţea­nu­lui Ion Ţâbu­leac, ca urma­re a eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. Pro­cu­ro­rul Haru­n­jen a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de comi­te­rea aba­te­rii dis­ci­pli­na­re pen­tru “înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”, fiind san­cţio­nat dis­ci­pli­nar cu un “aver­tis­ment”. Haru­n­jen a con­tes­tat hotă­rârea Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar, soli­ci­tând anu­la­rea aces­tu­ia. Ast­fel, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor a anu­lat Hotă­rârea Cole­gi­u­lui.

436-harunjen“A fost pro­pu­ne­rea să fiu pedep­sit dis­ci­pli­nar. Tre­bu­iau să găseas­că niş­te ţapi ispă­şi­to­ri. Era pre­siu­ne şi se dis­cu­ta că, în poli­ţie, au zbu­rat cape­te, dar la Pro­cu­ra­tu­ră – nu. Nu ştiu de ce cole­gii mei au pro­ce­dat ast­fel. În afa­ră de Boboc, s-a încer­cat ca cele trei cazu­ri de deces să fie pre­zen­ta­te că ar fi vic­ti­me ale eve­ni­men­te­lor din apri­lie. Sin­gu­ra coin­ci­denţă era cea că Ţâbu­leac dece­da­se pe 7-8 apri­lie, când fuse­se­ră orga­ni­za­te dez­or­di­ne în masă. Am insis­tat ca toa­te cele trei cazu­ri să fie inves­ti­ga­te sub con­du­ce­rea mea, deo­a­re­ce nu doream să se facă fum”, susţi­ne Edu­ard Haru­n­jen.

Informaţiile despre automobil, ascunse în coşul de gunoi

Pe site-ul CNI, am încer­cat să găsim Decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi a pro­cu­ro­ru­lui Edu­ard Haru­n­jen. O anga­ja­tă a CNI ne-a spus că, pe site-ul insti­tu­ţi­ei, au inter­ve­nit une­le pro­ble­me teh­ni­ce şi că tre­bu­ie să aştep­tăm până vor repa­ra por­ta­lul decla­ra­ţi­i­lor. Pen­tru a face rost de Decla­ra­ţie l-am con­tac­tat pe Edu­ard Haru­n­jen. “Veni­ţi la pro­cu­ra­tu­ră şi vă dau o copie”, ne-a spus el la tele­fon.

Când am ajuns la pro­cu­ra­tu­ră, pro­cu­ro­rul îşi scria CV-ul. “Uite aici decla­ra­ţia. Eu sunt trans­pa­rent”. În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, era indi­cat veni­tul fami­li­ei, casa de locu­it de pe str. Nichi­ta Smo­chi­nă… Cate­go­ria “bunu­ri mobi­le”, în Decla­ra­ţie, era decu­pa­tă cu foar­fe­ce­le. L-am între­bat pe pro­cu­ror de ce lip­seş­te rubri­ca res­pec­ti­vă şi dacă are auto­mo­bil. “Da, am auto­mo­bil”. Haru­n­jen s-a aple­cat sub masă şi, din coşul de gunoi, a luat o hâr­tie moto­to­li­tă pe care scria rubri­ca “bunu­ri mobi­le” şi a citit: “Auto­mo­bil Vol­vo XC 90, fabri­cat în 2003, pe care l-am pro­cu­rat în 2010”. A boţit hâr­tia şi a aruncat-o îna­poi în coşul de gunoi.

casa harunjenDate­le de la “CADASTRU”, ara­tă că Edu­ard Haru­n­jen este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it cu supra­fa­ţa 66,4 m², esti­ma­tă de expe­rţii imo­bi­li­a­ri la 4,6 mili­oa­ne de lei. Joi, 15 august 2013 am fost pe str. Nichi­ta Smo­chi­nă din car­ti­e­rul de eli­tă de la Tele­cen­tru pen­tru a foto­gra­fia casa de mili­oa­ne a fami­li­ei Haru­n­jen. Locu­inţa cu un nivel şi jumă­ta­te şi cu man­sar­dă, este aco­pe­ri­tă cu ţiglă meta­li­că de culoa­re roşie, iar gea­mu­ri­le şi uşi­le sunt dota­te cu ter­mo­pa­ne. “Casa am construit-o timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”, a expli­cat Haru­n­jen.

“Acum plecaţi, că vă iau la bătaie”

În timp ce foto­gra­fi­am imo­bi­lul pro­cu­ro­ru­lui, de noi s-a apro­pi­at veci­nul lui Haru­n­jen, avo­ca­tul Igor Poţe­lu­ev, şi el pro­pri­e­tar al unei case de mili­oa­ne. Repor­te­rii s-au legi­ti­mat, însă Poţe­lu­ev ne-a înju­rat şi ne-a ame­ninţat repe­tat, spu­nând că, de nu ple­căm, va apli­ca forţa. “Acum ple­ca­ţi, că vă iau la băta­ie…”. Luni, 19 august, l-am con­tac­tat tele­fo­nic pe avo­ca­tul agre­siv, ca să cunoa­ş­tem din ce motiv a fost vio­lent cu repor­te­rii ZdG. “Nu era clar că sun­teţi de la ZdG. Şi con­form ulti­me­lor infor­ma­ţii des­pre ata­cu­ri­le tâlhă­reş­ti din Chi­şi­nău, v-am spus să ple­ca­ţi de aco­lo. Puteţi să scri­eţi plân­ge­re la poli­ţie”, ne-a răs­puns Poţe­lu­ev la tele­fon.

“El m-a sunat ime­di­at. M-am gân­dit să nu fie o pro­vo­ca­re, niş­te infrac­to­ri. Mi-a spus veci­nul că a încer­cat cu două alter­ca­ţii la voi. Îmi cer scu­ze pen­tru com­por­ta­men­tul său. În sec­to­rul nos­tru, au fost niş­te cri­me. Au intrat cu pis­to­lul în casă… Acum tre­bu­ie să dor­mi cu puş­ca sub per­nă. El şi-a luat licenţa de avo­cat, dar, din câte ştiu, veci­nul e busi­ne­ss­man. E un com­por­ta­ment care mă atin­ge şi pe mine ca per­soa­nă. E o zonă în care nu prea vine poli­ţia, unde lip­seş­te trans­por­tul public. E o zonă mai puţin moni­to­ri­za­tă de orga­ne. Oame­nii se păzesc cum pot. Nu era să dea cu picio­rul în auto­mo­bil. El mai mult vor­beş­te. Nu l-am văzut să se impli­ce în bătăi. Îmi pare rău că l-am impli­cat şi pe el în toa­te aces­tea”, a comen­tat inci­den­tul, Edu­ard Haru­n­jen.

Potri­vit Bazei de date a avo­ca­ţi­lor din R. Mol­do­va, Igor Poţe­lu­ev şi-a luat licenţa de avo­cat pe 11 decem­brie 2002, acti­vând la cabi­ne­tul de avo­ca­ţi “CA Poţe­lu­ev Igor”, înre­gis­trat pe str. Mitro­po­lit Dosoftei, 102, of. 39.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Simion

    Cas­te­lul, gipa­nul, pus­culi­ta bur­du­si­ta si obra­zul gros de nabab ben­gos -ce fru­mos, ce fru­mos! Ca in sanul lui Avram – sub pul­pa­na Alfa­Ma­fi­o­tu­lui. In Pia­ta cana­lia, cu “Scuip­tai aici!” la piept si o lin­gu­ra de CIA­nu­ra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *