casa harunjen

(foto) Casa și CV-ul procurorului general interimar, Eduard Harunjen

Edu­ard Haru­n­jen, actu­a­lul prim-adjunct al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, fost pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG) și fost șef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție va asi­gura inte­ri­ma­tul func­ției, rămasă vacantă după demi­sia lui Cor­ne­liu Gurin.ZdG a scris des­pre Edu­ard Haru­n­jen în august 2013. Pre­ci­zam atunci că acesta locu­iește într-o casă de mili­oane, dintr-o zonă de elită de la Tele­cen­tru. Haru­n­jen este unul din­tre pro­cu­ro­rii care a fost supus unei pro­ce­duri dis­ci­pli­nare în legă­tură cu nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui tână­ru­lui Ion Ţâbu­leac, ca urmare a eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. Aju­nşi în faţa imo­bi­lu­lui pro­cu­ro­ru­lui, în timp ce foto­gra­fiam casa de lux a aces­tuia, veci­nul său, Igor Poţe­luev, avo­cat de pro­fe­sie, ne-a înju­rat şi ne-a ame­ninţat cu vio­lenţa fizică. “El m-a sunat ime­diat. M-am gân­dit să nu fie o pro­vo­care, nişte infrac­tori. Mi-a spus veci­nul că a încer­cat cu două alter­ca­ţii la voi. Îmi cer scuze pen­tru com­por­ta­men­tul lui”, a comen­tat Haru­n­jen acţiu­nile veci­nu­lui său agre­siv.

HarunjenEdu­ard Haru­n­jen, 43 de ani, şi-a înce­put acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­nală în 1992. La vâr­sta de 20 de ani, el a fost numit anche­ta­tor inte­ri­mar în Secţia anchetă a Comi­sa­ri­a­tu­lui de poli­ţie a sec­to­ru­lui Cen­tru din Chi­şi­nău. Ulte­rior, Haru­n­jen a mai acti­vat în cali­tate de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­şi­nău, iar în 2010 a fost numit pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale în cadrul PG, fiind şi mâna dreaptă a pro­cu­ro­ru­lui gene­ral.  A fost numit, în august 2013, în func­ția de șef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, iar ulte­rior a câști­gat con­cur­sul pen­tru această func­ție, de unde a ple­cat în func­ția de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, în iulie 2015.

“Dosarul 7 aprilie”. Procurorul se declară “ţap ispăşitor”

Numele pro­cu­ro­ru­lui Edu­ard Haru­n­jen a figu­rat într-o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară dema­rată de Cole­giul dis­ci­pli­nar al PG la 10 mai 2010, pe când activa în cali­tate de şef al Secţiei nr. 2 din cadrul Dire­cţiei con­trol a urmă­rii penale, pen­tru comi­te­rea unor aba­teri dis­ci­pli­nare, în care se invo­cau mai multe acţiuni legate de nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cetă­ţea­nu­lui Ion Ţâbu­leac, ca urmare a eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. Pro­cu­ro­rul Haru­n­jen a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de comi­te­rea aba­te­rii dis­ci­pli­nare pen­tru “înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toare a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”, fiind san­cţio­nat dis­ci­pli­nar cu un “aver­tis­ment”. Haru­n­jen a con­tes­tat hotă­rârea Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar, soli­ci­tând anu­la­rea aces­tuia. Ast­fel, Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor a anu­lat Hotă­rârea Cole­gi­u­lui.

436-harunjen“A fost pro­pu­ne­rea să fiu pedep­sit dis­ci­pli­nar. Tre­bu­iau să găsească nişte ţapi ispă­şi­tori. Era pre­siune şi se dis­cuta că, în poli­ţie, au zbu­rat capete, dar la Pro­cu­ra­tură – nu. Nu ştiu de ce cole­gii mei au pro­ce­dat ast­fel. În afară de Boboc, s-a încer­cat ca cele trei cazuri de deces să fie pre­zen­tate că ar fi vic­time ale eve­ni­men­te­lor din apri­lie. Sin­gura coin­ci­denţă era cea că Ţâbu­leac dece­dase pe 7-8 apri­lie, când fuse­seră orga­ni­zate dez­or­dine în masă. Am insis­tat ca toate cele trei cazuri să fie inves­ti­gate sub con­du­ce­rea mea, deo­a­rece nu doream să se facă fum”, susţine Edu­ard Haru­n­jen.

Informaţiile despre automobil, ascunse în coşul de gunoi

Pe site-ul CNI, am încer­cat să găsim Decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi a pro­cu­ro­ru­lui Edu­ard Haru­n­jen. O anga­jată a CNI ne-a spus că, pe site-ul insti­tu­ţiei, au inter­ve­nit unele pro­bleme teh­nice şi că tre­buie să aştep­tăm până vor repara por­ta­lul decla­ra­ţi­i­lor. Pen­tru a face rost de Decla­ra­ţie l-am con­tac­tat pe Edu­ard Haru­n­jen. “Veniţi la pro­cu­ra­tură şi vă dau o copie”, ne-a spus el la tele­fon.

Când am ajuns la pro­cu­ra­tură, pro­cu­ro­rul îşi scria CV-ul. “Uite aici decla­ra­ţia. Eu sunt trans­pa­rent”. În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, era indi­cat veni­tul fami­liei, casa de locuit de pe str. Nichita Smo­chină… Cate­go­ria “bunuri mobile”, în Decla­ra­ţie, era decu­pată cu foar­fe­cele. L-am între­bat pe pro­cu­ror de ce lip­seşte rubrica res­pec­tivă şi dacă are auto­mo­bil. “Da, am auto­mo­bil”. Haru­n­jen s-a aple­cat sub masă şi, din coşul de gunoi, a luat o hâr­tie moto­to­lită pe care scria rubrica “bunuri mobile” şi a citit: “Auto­mo­bil Volvo XC 90, fabri­cat în 2003, pe care l-am pro­cu­rat în 2010”. A boţit hâr­tia şi a aruncat-o îna­poi în coşul de gunoi.

casa harunjenDatele de la “CADASTRU”, arată că Edu­ard Haru­n­jen este pro­pri­e­ta­rul unei case de locuit cu supra­faţa 66,4 m², esti­mată de expe­rţii imo­bi­li­ari la 4,6 mili­oane de lei. Joi, 15 august 2013 am fost pe str. Nichita Smo­chină din car­ti­e­rul de elită de la Tele­cen­tru pen­tru a foto­gra­fia casa de mili­oane a fami­liei Haru­n­jen. Locu­inţa cu un nivel şi jumă­tate şi cu man­sardă, este aco­pe­rită cu ţiglă meta­lică de culoare roşie, iar gea­mu­rile şi uşile sunt dotate cu ter­mo­pane. “Casa am construit-o timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nuntă mi-am con­struit casa”, a expli­cat Haru­n­jen.

“Acum plecaţi, că vă iau la bătaie”

În timp ce foto­gra­fiam imo­bi­lul pro­cu­ro­ru­lui, de noi s-a apro­piat veci­nul lui Haru­n­jen, avo­ca­tul Igor Poţe­luev, şi el pro­pri­e­tar al unei case de mili­oane. Repor­te­rii s-au legi­ti­mat, însă Poţe­luev ne-a înju­rat şi ne-a ame­ninţat repe­tat, spu­nând că, de nu ple­căm, va aplica forţa. “Acum ple­caţi, că vă iau la bătaie…”. Luni, 19 august, l-am con­tac­tat tele­fo­nic pe avo­ca­tul agre­siv, ca să cunoa­ş­tem din ce motiv a fost vio­lent cu repor­te­rii ZdG. “Nu era clar că sun­teţi de la ZdG. Şi con­form ulti­me­lor infor­ma­ţii des­pre ata­cu­rile tâlhă­reşti din Chi­şi­nău, v-am spus să ple­caţi de acolo. Puteţi să scri­eţi plân­gere la poli­ţie”, ne-a răs­puns Poţe­luev la tele­fon.

“El m-a sunat ime­diat. M-am gân­dit să nu fie o pro­vo­care, nişte infrac­tori. Mi-a spus veci­nul că a încer­cat cu două alter­ca­ţii la voi. Îmi cer scuze pen­tru com­por­ta­men­tul său. În sec­to­rul nos­tru, au fost nişte crime. Au intrat cu pis­to­lul în casă… Acum tre­buie să dormi cu puşca sub pernă. El şi-a luat licenţa de avo­cat, dar, din câte ştiu, veci­nul e busi­ne­ss­man. E un com­por­ta­ment care mă atinge şi pe mine ca per­soană. E o zonă în care nu prea vine poli­ţia, unde lip­seşte trans­por­tul public. E o zonă mai puţin moni­to­ri­zată de organe. Oame­nii se păzesc cum pot. Nu era să dea cu picio­rul în auto­mo­bil. El mai mult vor­beşte. Nu l-am văzut să se implice în bătăi. Îmi pare rău că l-am impli­cat şi pe el în toate aces­tea”, a comen­tat inci­den­tul, Edu­ard Haru­n­jen.

Potri­vit Bazei de date a avo­ca­ţi­lor din R. Mol­dova, Igor Poţe­luev şi-a luat licenţa de avo­cat pe 11 decem­brie 2002, acti­vând la cabi­ne­tul de avo­caţi “CA Poţe­luev Igor”, înre­gis­trat pe str. Mitro­po­lit Dosoftei, 102, of. 39.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Cas­te­lul, gipa­nul, pus­culita bur­du­sita si obra­zul gros de nabab ben­gos -ce fru­mos, ce fru­mos! Ca in sanul lui Avram – sub pul­pana Alfa­Ma­fi­o­tu­lui. In Piata cana­lia, cu “Scuip­tai aici!” la piept si o lin­gura de CIA­nura!

  • vitas

    Este o bucă­tă­rie foar