Crucea Mântuirii Neamului a fost instalată la Nisporeni

Circa 100 de volun­tari ai Plat­for­mei civice Acțiu­nea 2012 au fost pre­zenți dumi­nică la inau­gu­ra­rea Cru­cii Mân­tu­i­rii Nea­mu­lui Româ­nesc de la Nis­po­reni. Veniți din Bucu­rești, Bălți, Cluj sau Chi­și­nău, par­ti­ci­pan­ții, majo­ri­ta­tea tineri, au urcat dea­lul Zghi­hara având dra­pele tri­co­lore în mână.

Cei mai nume­roși au fost chiar volun­ta­rii din Nis­po­reni, reu­niți în gru­pul de ini­ția­tivă “Faptă nu vorbă”. “Fla­căra româ­nis­mu­lui arde în Basa­ra­bia” a scris pe ban­ne­rul afi­șat de tineri, în spate făcându-și apa­ri­ția fumi­gene în culo­rile tri­co­lo­ru­lui. Ală­turi de cei­lalți circa 800 de pele­rini, ei au luat parte la slu­jba de sfin­țire a loca­șu­lui, ofi­ci­ată de un sobor de pre­oți con­dus de îna­l­tpreasfinţi­tul Teo­fan, Mitro­po­li­tul Mol­do­vei şi Buco­vi­nei și de ÎPS Petru, Mitro­po­lit al Basa­ra­biei şi Exarh al Pla­iu­ri­lor.

Cru­cea de la Nis­po­reni repre­zintă pri­mul monu­ment din Repu­blica Mol­dova dedi­cat uni­tă­ții româ­ni­lor şi este ridi­cată pe cea mai îna­ltă culme de pe malul drept al Pru­tu­lui . Aflat în veci­nă­ta­tea Cimi­ti­ru­lui Ero­i­lor Români şi a Mănăs­ti­rii Văr­ză­reşti, com­ple­xul care va putea fi văzut pe o rază de câteva zeci de kilo­me­tri va con­sti­tui un loc de pele­ri­naj, de oma­giu şi de rugă pen­tru mân­tu­i­rea popo­ru­lui român. Pro­iec­tul a fost deru­lat de pos­tul de Radio Vocea Basa­ra­biei şi Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Pro-Basarabia şi Buco­vina, fili­ala Oneşti.

Plat­forma Civică ACȚIUNEA 2012 este o coa­li­ție de orga­ni­za­ții non-guvernamentale și gru­puri de ini­ția­tivă care sus­țin uni­rea Repu­bli­cii Mol­dova cu Româ­nia și mili­tează pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ți­i­lor tre­cute, pre­zente și vii­toare de regă­sire a româ­ni­lor de pe cele două maluri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­iași stat.

Pe par­cur­sul ani­lor 2011 și 2012, Plat­forma Civică ACȚIUNEA 2012 des­fă­șoară mani­fes­tări publice de infor­mare și sen­si­bi­li­zare a între­gii popu­la­ții din Româ­nia și Repu­blica Mol­dova cu obiec­ti­vul de a con­ști­en­tiza nece­si­ta­tea rea­li­ză­rii uni­tă­ții națio­nale.

Comu­ni­cat, Acţiu­nea 2012


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • cos­tel

    UNIREA E INEVITABILA ROMANII DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI S-AU DESTEPTAT DIN SOMNUL CEL DE MOARTE ,DUPA ZECI DE DECENII DE MINCIUNA SI PROPAGANDA BOLSEVICA RUSEASCA ,TRAIASCA NEMUL ROMANESC UNIT SI PATRIA MAMA ROMANIA MARE DE LA NISTRU PIN LA TISA ,UNITATE ROMANII