Declarație: „Eu sunt profesoara de la Ungheni”

Pro­fe­soa­ra de la Unghe­ni, pe care Pro­TV a expus-o într-un video pri­vat fără acor­dul ei, a venit mier­cu­ri la ZdG. ZdG a decis să facă publi­că decla­ra­ția aces­tei pro­fe­soa­re și a mamei ei. 

Pro­fe­soa­ra de la Unghe­ni: „Nu eram în sat când a venit tele­vi­ziu­nea. Eram la Uni­ver­si­ta­te, căci fac mas­te­ra­tul și sunt toc­mai în peri­oa­da exa­me­ne­lor. Mama mi-a tele­fo­nat și a spus că au venit repor­te­rii să facă un repor­taj des­pre tine­rii spe­cia­liș­ti din învă­țământ. Sea­ra am aflat că repor­te­ra i-a spus mamei des­pre acel video, și pen­tru că mama nu știa nimic,  i l-a ară­tat pe mobil, la poar­tă. Mama a plâns în fața came­rei și a spus că nu e bine ce fac repor­te­rii, dar ei au arătat-o pe mama plân­gând la tele­vi­zor.

Eu nu am înțe­les de ce i-au ară­tat ei ima­gi­ni din via­ța mea per­so­na­lă mamei, și nici de ce le-au ară­tat la tele­vi­zor. Pe mine nu m-au între­bat nimic.

După acel repor­taj am pri­mit foar­te mul­te ape­lu­ri tele­fo­ni­ce în care eram bla­ma­tă, înjo­si­tă. Vine­ri noap­tea am fost tele­fo­na­tă de mul­te per­soa­ne dubi­oa­se care se expri­mau înjo­si­tor. Am văzut că și un jur­na­list de la Bucu­rești mă cri­ti­că, un pri­e­ten al celor de la Pro­TV. Fami­lia noas­tră este foar­te afec­ta­tă.

Și la școa­lă e o atmosfe­ră grea după asta. Pro­fe­so­rii care au fost inter­vi­e­va­ți sunt nedu­me­ri­ți. O par­te din­tre ei au decla­rat că au rugat repor­te­rul să deco­nec­te­ze micro­fo­nul ca să dis­cu­te subiec­tul. Repor­te­ra ar fi pro­mis că nu înre­gis­trea­ză, dar a dat pe post ceea ce ei au rugat să nu dea – în repor­taj se vede când repor­te­ra ține micro­fo­nul jos, nu la gura pro­fe­so­ru­lui.

Eu am citit după aceas­ta Codul Deon­to­lo­gic al Jur­na­lis­tu­lui, și nu am găsit nimic care să jus­ti­fi­ce acest repor­taj.

În ulti­me­le zile am văzut că mul­tă lume mă sus­ți­ne. Le mul­țu­mesc din suflet celor care înțe­leg că nu am nicio vină în aceas­tă situ­a­ție și că am fost ata­ca­tă pe nedrept. Fie­ca­re mesaj mă încu­ra­jea­ză și îmi dă pute­ri să merg mai depar­te și să gân­desc lucid”.

Mama pro­fe­soa­rei din Unghe­ni: „Fii­ca mea are acum sesiu­nea de mas­te­rat și ea a zis că vrea să aibă note mari, nu nota 5. Eu știu cât de mult mun­ceș­te ea. Ca să ajun­gă cu lec­ți­i­le în trei sate mer­ge în fie­ca­re zi mul­ți kilo­me­tri pe jos, câte două pere­chi de încăl­ță­min­te rupe pe sezon. Ea lucrea­ză și de la școa­lă nu au zis nici­o­da­tă nimic de rău. Acum oame­nii din sat comen­tea­ză, ada­u­gă de la ei, e tare rău ce ni s-a întâm­plat”.

Astăzi, după publi­ca­rea arti­co­lu­lui de mai sus, Pro­TV vine cu urmă­toa­rea decla­ra­ție:

PRO TV isi expri­ma toa­ta com­pa­siu­nea pen­tru situ­a­tia difi­ci­la in care se afla ea. Intru­cat Zia­rul de Gar­da nu a soli­ci­tat si punc­tul de vede­re al PRO TV, vi-l pre­zen­tam mai jos.

Ide­ea de a publi­ca aceas­ta sti­re a apa­rut dupa ce o per­soa­na, care s-a pre­zen­tat drept parin­te al unui elev, ne-a expe­di­at un mesaj prin care se ara­ta ingri­jo­rat de com­por­ta­men­tul unei pro­fe­soa­re. Mesa­jul avea ata­sa­te link-uri catre site-uri pen­tru adul­ti, cu acces des­chis, pe care erau publi­ca­te ima­gi­ni­le inti­me. Un alt link era catre un site de anun­tu­ri, in care se spu­nea ca feme­ia ar ofe­ri ser­vi­cii sexu­a­le. Pe toa­te aces­te pagi­ni erau indi­ca­te date­le per­so­na­le ale tine­rei.

Repor­te­rul nos­tru s-a depla­sat in loca­li­ta­tea indi­ca­ta pe site-uri pen­tru a veri­fi­ca infor­ma­tia. Dupa ce am con­sta­tat ca o ase­me­nea per­soa­na exis­ta, am aflat, tot­o­da­ta, ca ea este vic­ti­ma unei raz­bu­na­ri a fos­tu­lui iubit. Dis­cu­tand cu cole­gii ei de ser­vi­ciu, care au accep­tat sa fie fil­ma­ti si care sti­au de mai mult timp des­pre exis­ten­ta aces­tor mate­ri­a­le video, am inte­les ca sesi­za­rea ini­ti­a­la a fost fal­sa si rau-intentionata, iar pro­fe­soa­ra este o per­soa­na inte­gra si res­pec­ta­ta in comu­ni­ta­tea ei.

Intru­cat feme­ia nu era la ser­vi­ciu, repor­te­rul a mers la ea aca­sa, incer­cand sa o gaseas­ca pen­tru a-si putea expu­ne punc­tul de vede­re.  Aici a stat de vor­ba cu mama ei. Pen­tru a se asi­gu­ra ca tana­ra este per­soa­na pe care o cau­ta, repor­te­rul i-a ara­tat mamei, pe tele­fon, foto­gra­fia aces­te­ia, pre­lu­a­ta de pe un site dedi­cat pro­fe­so­ri­lor. Nu, insa, si mate­ri­a­lul video. De la mama am aflat deta­li­i­le situ­a­ti­ei in care se afla fii­ca sa, pre­cum si fap­tul ca indi­vi­dul, care a publi­cat ima­gi­ni­le, s-ar afla in Roma­nia.

Date fiind aces­te noi infor­ma­tii, am decis sa rea­li­zam o serie de mate­ri­a­le des­pre un feno­men care capa­ta amploa­re si in Repu­bli­ca Mol­do­va, si anu­me publi­ca­rea mate­ri­a­le­lor video per­so­na­le pen­tru raz­bu­na­re sau san­taj. Prin urma­re, pe site-ul protv.md am publi­cat trei mate­ri­a­le. O sti­re in care am pre­zen­tat pe scurt cazul, fara a men­tio­na iden­ti­ta­tea per­soa­nei, iar toa­te ima­gi­ni­le au fost com­plet blu­ra­te. O alta sti­re, care vizea­za un prim caz de con­dam­na­re la inchi­soa­re, in Sta­te­le Uni­te, pen­tru aceas­ta infrac­tiu­ne, si un inter­viu cu un avo­cat care spu­ne ca si legi­sla­tia mol­do­ve­neas­ca pre­ve­de pedep­se pena­le pen­tru ast­fel de fapte.In Sti­ri­le PRO TV de la ora 17.00, de pe data de 16 ianu­a­rie, a fost difu­zat un mate­ri­al de 30 de secun­de care pre­zin­ta, pe scurt, acest caz. Am avut gri­ja sa pro­te­jam prin toa­te mij­loa­ce­le posi­bi­le iden­ti­ta­tea vic­ti­mei – nu am dat nume­le ei, loca­li­ta­tea si nici denu­mi­rea sco­lii.

Ulte­ri­or am con­sta­tat ca tana­ra nu este sin­gu­ra vic­ti­ma a unui ast­fel de abuz. Am incer­cat, din nou, sa luam lega­tu­ra cu ea, pen­tru a afla daca inten­tio­nea­za sa depu­na plan­ge­re impo­tri­va bar­ba­tu­lui care a publi­cat mate­ri­a­lul video. Con­si­de­ram ca o pri­ma con­dam­na­re a unei ast­fel de infrac­tiu­ni, intr-o instan­ta din Mol­do­va ar ser­vi drept pre­ce­dent care sa des­cu­ra­je­ze acest tip de com­por­ta­ment.

Dupa difu­za­rea aces­tor mate­ri­a­le, PRO TV a fost acu­zat ca a inter­ve­nit in via­ta per­so­na­la a tine­rei. In rea­li­ta­te, aces­ta infor­ma­tie era deja cunos­cu­ta in comu­ni­ta­tea vic­ti­mei, iar in rea­li­za­rea sti­ri­lor am luat toa­te masu­ri­le nece­sa­re ca iden­ti­ta­tea vic­ti­mei sa fie pro­te­ja­ta.

Ba mai mult, in mate­ri­a­le­le noas­tre nu am jude­cat com­por­ta­men­tul pro­fe­soa­rei, care nu a facut abso­lut nimic repro­ba­bil, ci infrac­tiu­nea comi­sa de cel care a publi­cat ima­gi­ni­le pe inter­net. De ase­me­nea, con­si­de­ram ca fap­te­le pre­zen­ta­te de PRO TV sunt sufi­cien­te pen­tru ca orga­ne­le de anche­ta sa ini­ti­e­ze un dosar penal impo­tri­va bar­ba­tu­lui ce a publi­cat mate­ri­a­lul video.

Ne expri­mam com­pa­siu­nea pen­tru aceas­ta tana­ra, pre­cum si pen­tru alte vic­ti­me ale aces­tui tip de infrac­tiu­ni. Ni s-a repro­sat publi­ca­rea aces­tor ima­gi­ni si admi­tem ca unii vizi­ta­to­ri ai site-ului au fost afec­ta­ti emo­tio­nal de asta. Va asi­gu­ram ca vom avea mai mare gri­ja atun­ci cand vom selec­ta mate­ri­a­le­le video pen­tru publi­ca­re.

 

Redac­ția ZdG tre­bu­ie să expli­ce că timp de 10 ani a avut câte­va par­te­ne­ri­a­te cu Pro­TV. Dese­o­ri acest post de tele­vi­ziu­ne a pre­lu­at de la ZdG subiec­te ce țin de corup­ție și le-a reflec­tat corect. La fel și ZdG a pre­lu­at de la Pro­TV frag­men­te video pen­tru docu­men­ta­rea unor repor­ta­je.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

93 comentarii

 1. petru

  Dela­ra­tia Pro­tv e pur si sim­plu o batjo­cu­ra. In pri­mul rind mint ca sti­rea a fost difu­za­ta pe baza decla­ra­ti­i­lor unei “mame ingri­jo­ra­te” – asta e total min­ciu­na cura­ta. 2. Au scris ca nu i-a ara­tat mamei vic­ti­mei video- iar min­ciu­na, mama vic­ti­mei si vic­tim sus­ti­ne ca au ara­tat! 3. Ei incep decla­ra­tii pre­cum ca “pro­fe­soa­ra, vic­ti­ma unui indi­vid..” dar toa­ta lumea stie ca ea e vic­ti­ma Pro­TV. Anu­me dupa difu­za­rea sti­rei aces­tui canal mize­ra­bil bia­ta feme­ie a fost har­tu­i­ta si suna­ta de necu­nos­cu­ti, va dati sea­ma ce i-ati facut? E vic­ti­ma voas­tra! Jus­ti­fi­ca­ri­le voas­tre si min­ciu­ni­le pur si sim­plu infu­rie!! Ce fel de cre­di­bi­li­ta­te a sti­ri­lor voas­tre vom avea daca min­ti­ti pe loc drept, e insu­por­ta­bil. Expli­ca­tie de asa gen eu fac o mie. Si mai scrie pro­tv ca o incu­ra­jea­za sa il dea in jude­ca­ta pe indi­vid. Da da doam­ne sa va dea pe voi in jude­ca­ta, ca ce are de pier­dut? Deci astia inca fil­trea­za mesa­je­le pe site-ul lor, au 2-3 mesa­je in care e invi­nu­i­ta vic­ti­ma, tri­mi­se tot din sedi­ul lor cred ca pre­cis!

 2. gicu

  Sa le dai la muie la toti jur­na­liu­gii por­no­tv -ului..eu sa fi fost ruda le spar­geam capul..si le stri­cam apa­ra­te­le …as vrea sa stiu cum le chea­ma pe jur­na­liu­ge??

 3. ion

  …si eu am sufe­rit de mul­te ori din cau­za lor, a protv-barfistilor. Ma intreb, oare chiar sunt atat de mult lip­si­ti de bunul simt cres­ti­ne­sc aces­ti jur­na­lis­tii de la pro­tv? Masu­ra fra­ti­lor, masu­ra!!! Ca de nu, va manan­ca iadul… Fie­ca­re pla­ta e cu ras­pla­ta.

 4. elena

  de ce nu sia bagat nasul protv-ul atun­ci cand ange­la gon­ta ia stri­cat fami­lia San­dei Filat????
  De ce ati difu­zat sti­rea, oare asta e o sti­re???? altii se sinu­cid dupa asa momen­te din via­ta. Tre­bu­ie de dat Pro­tv in jude­ca­ta!!!!!!!!!!!!!!

  • Ecaterina

   offto­pic:
   Nu ca as vrea sa o apar pe Ange­la Gon­ta, dar for­mu­la­rea ”Gon­ta a stri­cat o fami­lie” nu-mi pla­ce deloc… Nu-mi pla­ce deo­a­re­ce zis asa, pare sa fie o ches­tie intre Ange­la si San­da. Da pe Vlad unde-l punem? Si-a lepa­dat lui fami­lia. El avea obli­ga­tii fata de sotie si copii, nu Ange­la.
   In situ­a­tii de genul asta, bar­ba­tul cum­va rama­ne intot­dea­u­na in penu­m­bra, de par­ca s-ar asa­za feme­i­le la masa si ar deci­de de unde plea­ca si inco­tro o ia. De par­ca ar fi nor­mal ca bar­ba­tul alear­ga dupa fus­te si e pe sea­ma feme­i­lor sa tina fami­lia uni­ta si sa nu ”stri­ce” fami­li­i­le altor femei. Nu mer­ge vor­ba des­pre copii, nici des­pe cai­ni. Bar­ba­tul DECIDE SA PLECE SI PLEACA la o alta feme­ie, nu-l ia nime­ni. Nici­o­da­ta n-am inte­les feme­i­le care suna aman­te­le si le iau la trei para­le! sa le spu­na soti­lor cat sint de dobi­to­ci, nu aman­te­lor sa le lase bar­ba­tul in pace!

 5. Pro­TV nu a pro­ce­dat correct,a comis o incal­ca­re gro­so­la­na a drep­tu­ri­lor omului.Ar tre­bui sa fie tras la ras­pun­de­re si sa pla­teas­ca o pagu­ba mora­la pe masu­ra per­soa­nei birfite,sa nu mai incal­ce legi­le bunu­lui simt nici o data. Iar repor­te­rii si regi­zo­rii care au pus pe post mate­ri­a­lul – sa fie discalificati,dati in jude­ca­ta pen­tru a fi con­ce­di­a­ti si con­dam­na­ti. Aici nu a fost o gre­sa­la din par­tea ProTV,a fost un atac premeditat,efectuat cu buna sti­in­ta si fara pic de ome­nie.

  • eu

   Pro­Tv nu se con­du­ce de codul deon­to­lo­gic al jur­na­lis­ti­lor din RM, ci de cel inter­na­tio­nal, dupa cum se vede. Amintiti-va cum au pre­lu­at o ast­fel de sti­re de pe situ­ri ruses­ti des­pre Vic­to­ria Bonea care la fel facea sex oral. Pai cum, Rusia sa aiba asa vede­te, si Mol­do­va nu? Iata ca au si ara­tat.

   Ma mir ca in fie­ca­re zi in par­tea stan­ga a pagi­nii apar sti­ri din dome­ni­ul sexu­lui, cur­su­ri de per­fec­tio­na­re mai bine zis cu poze defel decen­te. Si acest site e citit nu numai de matu­ri, ci si copii. Se pare ca colec­ti­vul Pro­TV e obse­dat greu de aceas­ta sfe­ra.

 6. Silvia

  Asta­zi am comen­tat la decla­ra­tia Pro-TV-ului, scri­ind ca fac un jur­na­lism de doi bani (doar titlul cat face!). Am scris intr-un lim­baj decent, dar mesa­jul meu a fost cen­zu­rat. Citind in aceas­ta decla­ra­tie, des­pre cum au lucrat repor­te­rii Pro­TV pe teren, stan­gand micro­fo­nul, raman si mai indig­na­ta! Cata per­fi­die! As fi nespus de feri­ci­ta, daca acest canal va avea de pla­tit pen­tru lis­pa de pro­fe­sio­na­lism si lip­sa de ome­nie.

 7. Ion

  Des­chi­de­ti va rog un Cont de sus­ti­ne­re finan­ci­a­ra a Doam­nei Pro­fe­soa­re de la Unghe­ni, va avea nevo­ie de bani pen­tru avo­cat fiind­ca vad ca in Mol­do­va nu s-a gasit nici­u­nul sa o aju­te pe gra­tis. Iar ProTV-ul tre­bu­ie desfi­in­tat, ata­tea pro­ble­me in tara, zeci de mii de copii nu frec­ven­tea­za scoa­la iar tele­jur­na­lis­te­le vanea­za sti­ri des­pre via­ta pri­va­ta a ceta­te­ni­lor. De ce nu vor­besc des­pre sine ca la capi­to­lul aven­tu­ri amo­roa­se sunt la ran­gul de cam­pi­oa­ne mondi­a­le?!

 8. Lidia

  Sa va fie rusine..dupa ce impras­ti­a­ti un sac de pene e greu sa le adu­ni inapoi…c(um ziceau buni­cii nos­trii )..sa va fie rusi­ne …ptr ca ati pome­nit de Sta­te­le unite..uite mul­ti se sinu­cid in urma unei pros­tii de post de tele­vi­ziu­ne sau a unui idi­ot care face asa ceva voi va face­ti recla­me la pos­tu­ri mari de tele­vi­ziu­ni pe cind altii sufe­ra pe ne-drept …. in pri­mul rind DA fos­tul iubit…si pos­tul de tele­vi­ziu­ne sa fie tra­si in tea­pa. Sara­ca fata ..este trau­ma­ti­za­ta pen­tru tot res­tul vie­tii ptr ce??? Ptr un post de tele­vi­ziu­ne de care imi este scir­ba sa il vizio­nez …si pen­tru un IDIOT care sia dat sea­ma prea tir­ziu de ce a avut si ce a pier­dut.

  • sasa

   dihai­nia ceia cu bur­ta mare tre­bu­ie castrat.si imi inchi­pui eu ca el nu ea facut ace­la­si act sexu­al ei si de ce ma rog nu a publi­cat si el asta.?

 9. Daria

  Pen­tru Pro­tv! In Chi­si­nau demult se aude că şi A.G. are asa inre­gis­tra­re video cu F. cu s.oral pina la căsă­to­rie , care a ser­vit com­pro­mat pen­tru P., poa­te il gasiţi…şi il pos­ta­ţi.

 10. Oana

  Nu pot pri­ce­pe: ce pre­do­mi­na in aces­ta decla­ra­tie – pros­tia sau cinis­mul? Pai, de ce nu ati tele­fo­nat mai intai pro­fe­soa­ra, pen­tru ca i-ati sti­ut nr. de tele­fon, dar ati fram­na­tat glo­dul pana­la Unghe­ni? V-ati dorit rai­ting? Fufe­le de la voi nu pri­ma data se bate joc si de lume… chiar si de acea mari­a­na Sura sau cata­li­na Rusu…. pe urma, mai ave­ti sti­ri gen cum sa-ti satis­fa­ci par­te­ne­rul prin sex anal, sex oral si p… masii.. Ma bucur ca in sfir­sit ati pri­mit la moa­ca de la opi­nia publi­ca … Pacat ca Voro­nin nu v-a inchis la tim­pul sau. V-am sti­mat, dar asta a fost la ince­pu­tul lan­sa­ri­ii.. cu tim­pul am inte­les ca, conec­tand sti­ri­le voas­tre de la 8 – dau voie nega­ti­vu­lui si mize­ri­ei la mine in casa, iar In Pro­fun­zi­me – nu mai este nici pe depar­te pro­fun­da… asa o pala­vra­ge­a­la …

 11. victoria

  Sus­tin ide­ia de a crea un cont de soli­da­ri­ta­te pen­tru pro­fe­soa­ra. Cred ca gra­vi­ta­tea situ­a­ti­ei impu­ne sus­ti­ne­rea natio­na­la a aces­tui caz. Toti sun­tem oame­ni si avem drep­tul la o via­ta per­so­na­la. Cel mai mult ma para­li­zea­za nesim­ti­rea PROTV (zile­le de dupa difu­za­rea repor­ta­ju­lui!!!) pare ca ei nici nu pre­su­pun posi­bi­li­ta­tea ca pro­fe­soa­ra ar putea avea cura­jul sa ii infrun­te.
  Prin urma­re, fie­ca­re putem con­tri­bui, cat de putin, pen­tru a -i ofe­ri posi­bi­li­ta­tea de a se apa­ra in fata legii. Oame­ni buni, sa lasam nepa­sa­rea in spa­te si sa sus­ti­nem fiin­ta asta pen­tru ca mai­ne ar putea sa fie ran­dul nos­tru! Rusi­ne nea­mu­lui ce can­ta si pri­ves­te cum un copil nevi­no­vat ii batut de ipo­cri­ti.

 12. Olga

  Ce folos ca pro­tv a scris asa o expli­ca­tie mare daca NU si-a cerut scu­ze???????? Dupa ce au bagat-o in noroi pana la gat pe fata ceea, acum arun­ca asa fra­ze peni­bi­le ca ‘pro­tv e pro­fe­soa­ra de la unghe­ni’…… Mai bine isi cereau SCUZE OFICIAL decat sa arun­ce nis­te slo­ga­ne abso­lut peni­bi­le, care nu prea reme­di­a­za raul facut. Apro­po, pro­tv nu poa­te fi pro­fe­soa­ra de la Unghe­ni, macar de ace­ea ca aceas­ta fata nu a furat sotul nima­nui, spre deo­se­bi­re de alte­le…

 13. Pro­Tv de mul­ti ani deja e ,,levii”, de lins cu*u la o sti­re alca­tu­i­ta pe pla­cul lor o pot bine. Da ce San­ta Bar­ba­ra e la din­sii in cadrul tele­vi­ziu­nii de CE nu poves­ti­ti, CE hal ati ajuns, lin­ga­i­lor.

 14. tika

  uau e inte­re­sant chind se vor­bes­te dep­sre sex hu hu hu hu
  sexul oral e doar un masaj si un joc erotic…nu iti per­zi dem­ni­ta­tea chind te sim­ti a duce jocul ca domi­nant
  ha ha ha ha uh uh uh uh

 15. elvi

  Eu îi doresc suc­ces ,să facă cau­ză dar asta nui tot, sunt MULTE INTERESE cred că drep­ta­tea are să fie cînd a să ajun­gă cau­sa la STRASBURG SI NUMAI IN ACEL CAZ VA FI DESPAGUBITA DE TOŢI CARE AU LEZAT VIAŢA PRIVATA

 16. Ana

  Eu nu mai știu de ce e de mira­re așa pos­tă­ri , mai mer­ru a fost publi­cat așa ceva . Să fi fost un caz a unei bătri­ni de 85 de ani jefu­i­tă in pro­pria casă nu avea să mai fie atit de mul­te vizu­a­li­ză­ri . Aici sigur o tînă­ră pro­fe­soa­ră din unghe­ni de unde majo­ri­ta­tea lica­ta­ri­lir au pagi­na de face­bo­ok au fost șoca­ți si urit sur­prinși au hotă­rit să citeas­ca ce se intim­plă in oraș. Hai­de­ți să fim seri­o­și in zile­le noas­tre ce nu sa_r intim­pla de genu e tot pos­tat , o cere­re in căsă­to­rie intr_un aero­port si etc. Une­o­ri sunt cazu­ri si mai difi­ci­le in care e nevo­ia de impli­ca­rea tele­vi­ziu­nii si nir­mal rămi­ne cine­va sufe­rind dar și nouă dra­gii mei o lec­ție , să avem gri­jă cu cine avem rela­ții sexu­a­le , ce post avem , ce fil­măm și in cine avem mai mereu incre­de­re . Îmi pare foar­te rău de domni­șoa­ra ma șocat și pe mine cele citi­te , video încă nu am văzut dar cred că nime­ni nu ne for­țea­ză să îl vizio­năm după aia să avem repro­șu­ri cătrei Pro.Tv , mai mereu ei au avut gri­jă să nepu­nă la curent cu toa­te , une­o­ri băgindu_se pină in tăl­pi in via­ța uno­ra . Eu cred că toa­te astea o pot îmbăr­bă­ta pe domni­șoa­ra , căci să gfi fost un vide­oo cu niș­te stu­den­te ce se pro­d­ti­tea­ză nea­ju­gin­fu­le bani de țoa­le la sigur aveau să fie cri­ti­ca­te si Pro.Tv aplă­u­dat . Tînă­rul e cel ce a făcut tot răul in aceas­ta poves­te , eu cred că nu aveați să fiți bucu­ro­și aflînd astea de la copi­lul vos­tru ca uite asta e pro­fe­soa­ra lui , avea să ne revol­tăm. Deci eu cred că repro­mu­ri­le noas­tre se îndreap­tă către tînăr . Dar domni­șoa­ra tre­bu­ie să se tzi­nă tare , ori­cum mereu avem de sufe­rit din gre­șe­li­le din tre­cut și pen­tru asta într_o zi răs­pun­dem..

 17. Pro­TV isi cere scu­ze si o face pe proas­ta. OR IS PROSTI CEI DE ACOLO ORI IS TONTI! ei au stri­cat via­ta omu­lui! cine va pla­ti chel­tu­e­li! sunt total indig­nat de pro­ca­ria si debi­li­zmul echi­pei pro­tv par­ca ar fi aco­lo nis­te copii de sau mai bine zis mino­ri de 13 ani. TOATA ZIUA VORBESC CUM SOFERII SA FIE PEDEPSITI CIT MAI ASPRU SI CUM AMENDA SA FIE MAI MARe DA SINGURI NU INTELEG CA PROFESOARA DIN UNGHENI IA AMENDAT CEL PUTIN CU 1000 000 DE LEI DACA NU 1000 000 DE $ Asa ca lasa sa achi­te toa­te des­pa­gu­bi­ri­le. Pai nu se poa­te o tele­vi­ziu­ne unde tipa sunt oame­ni cul­ti sa faca asa ceva. Pai nici cri­mi­na­lii nu fac asa ceva. Aco­lo pen­tru ca te bagi in via­ta per­so­na­la te pena­li­zea­za cu via­ta si fara dis­cu­tii si fara pre­ten­tii. EU CRED ASA ca asa TREBUIE SA FIE DACA PROTV VREA SA MAI EXISTE. Tre­bu­ie de pla­tit dau­ne mora­le si mate­ri­a­le la feme­ie si doar atun­ci se poa­te de uitat des­pre acest subiect. Ori­cum dau­ne mate­ri­a­le sunt dupa asta de vazut cine din echi­pa sa imbol­na­vit de boa­la asta care mai mult figu­rea­za pe situ­ri de tip porn si se che­ma “public dis­gra­ce” desi asta nu e porn da site petru soci­e­ta­te. EU AM 13 DE CAPETE DE ACUZARE pen­tru PROTV. Aistea de la PROTV au mers foar­te orga­ni­zat si bine cu injo­si­rea in amble­le cazu­ri. As ada­u­ga si fete­le din bibli­o­te­ci. Asta e o jude­ca­ta pe mul­ti ani ina­nin­te care ii va rui­na finan­ci­ar. Acus si fete­le de la bibli­o­te­ci vor veni la pro­tv sai mai intii la voi. Amsus cine­va la va indru­ma. Asa ca pro­tv pre­ga­tes­te sta­ful de avo­ca­ti desi si cu e nu te va mai sal­va nimic. Nu sca­pi de dau­ne mora­le si mate­ri­a­le. Le vei achi­ta! Te vei ruga sa fi trait in Afri­ca ca Evro­pa te va pune in genun­chi.

 18. Ce folos ca isi cere scu­ze? Comen­tu­ri­le la ei trec mode­ra­rea dupa ore intre­gi. Cen­zu­ra la pro­tv e la ea aca­sa. La acest subiect ei lasa numa comen­tu­ri asa de floa­rea soa­re­lui. CRED CA URMATOARELE TREBUIE SA IASA FETELE DE LA BIBLIOTECI DUPA ASTA SUNT O GRAMADA DE ALTI OAMENI LA CARE LI SA INCALCAT DREPTUL LA VIATA PRIVATA! Tre­bu­ie o lege ca nu se poa­te asa! Si nici nu vreau pedep­se ca IN Rus­sia. Hai sa fie si Pro­TV istii oame­ni. Ca ei is oame­nii da goa­na dupa bani ii schim­ba in neo­a­me­ni citeo­da­ta. Eu inte­leg un depu­tat corup, un jude­ca­tor corupt! Da o sim­pla pro­fe­soa­ra care pina la urma e vic­ti­ma unor cir­cum­stan­te nefa­vo­ra­bi­le cu ce ia incur­cat pe Pro­TVi­si­ti? Tre­bu­ie de pedep­sit porcii si gata! Desi la moment nu vad nimic sa se faca! Cum se zice o mina pe alta se spa­la. CA PE UN TEREN DE FOTBAL CINEVA A LUAT MINGEA SI ASTEAPTA SA DIE O PASA ALTCUIVA. Asta e oru­si­ne pen­tru toti jur­na­lis­tii din mol­do­va si pari­mi­se e pe toa­ta via­ta! Cred ca e tim­pul de inte­les ca meto­de­le vechi sunt cele mai bune si cel mai bine lucrea­za. CUM NU AR FI RAUL SE PEDEPSESTE SI DUPA 13 ANI.

 19. Ana tu nu ai dre­pa­te! Sper intr-o buna zi sa nu ajun­gi si tu vede­ta la Pro­TV. Da daca ajun­gi arun­ca­mi si mie un link sa ma uit cu pla­ce­re! EU CONSIDER CA ANUME PROTV ESTE MARELE VINOVAT! da stiu ca pro­tv vrea sa rami­na gule­ras curat. Desi zile­le aces­tea am vazut ce inseam­na sa fii jur­na­list in Mal­do­va. PINA LA URMA POSIBIL AU MAI RAMAS SI JURNALISTI ONESTI.

 20. daniela

  Deci Pro­tv s-a lasat dus de nas de o per­soa­na ano­ni­ma si a pus pe site video aces­ta fara a ijcer­ca macar sa afle ade­va­rul, sun­te­ti jal­ni­ci, dra­ga p4ofesoara mii de oame­ni te indeam­na, DA-I IN JUDECATA tu tre­bu­ie sa dai dova­da de carac­ter, nu sa lasi pe maga­tii astia sa te dis­tru­ga si sa sca­pe bas­ma cura­ta

 21. Toteu

  Mai baie­ti, jur­na­lis­tii astia se cred Dum­ne­zei la un moment dat din cau­za pute­rii pe care tot noi le-o dam.
  Cebi­di­ot si ala, se duce la ma-sa la poar­ta si ii ara­ta cum fica-sa suge pula. hai mai, sa fim seri­o­si, sugea si ea o pula si in fond, nu a fost vina ei pen­tru dis­tri­bu­i­rea mate­ri­a­le­lor. Chiar putea sa o fil­meze si pe ascuns in tim­pul actu­lui sexu­al, pen­tru ca acum sunt came­re minu­s­cu­le ce pot fi ascun­se. Ce mama masii? Esti chiar asa de dobo­toc sa nu dis­tin­gi ce e bine sa dai pe post si ce nu? Chiar asa de rau inten­tio­nat sa fii? Dar choar sti­rea aia nu putea astep­ta pana sa se gaseas­ca cu fara sa ii de acor­dul? Oare chiar nu ppti avea inti­mi­ta­te? Oare jur­na­lis­ta dintr-un post TV cu expe­rien­ta de 20 de ani nu, nu are si ea inti­mi­ta­tea ei. Daca fata ajun­gea sa aoba un deze­chi­li­bru min­tal si sa se sinu­ci­da, nu o aveau pe con­sti­in­ta? Poti dis­tru­ge pe via­ta un om dintr-o ches­to­u­ne de asta, chiar vino­va­ta sa fi fost. Este o ten­ta­ti­va de cri­ma!

 22. George

  Dis­pe­rat ca a facut asa ceva? De ce? Daca tipa si-a batut joc de el de ce el sa nu-si bata joc de ea! Ter­mi­na­ti cu pros­ti­i­le si inva­ta­ti sa fiti corec­ti. Nu mai apa­ra­ti c*rvele! 😉

 23. katten

  Pro­tv imi ima­gin ca sun­te­ti satis­fa­cu­ti ca ati spa­lat len­ge­ria inti­ma a domni­soa­rei cu toa­te ca era mai cura­ta ca con­sti­in­ta voas­tra!!!

  Ba in pri­vin­ta sexu­lui si in tema asta. Oral, anal, tra­di­tio­nal cu toti avem o via­ta secu­a­la si la fie­ca­re diver­sa dar vad ca la voi sexul si via­ta sexu­a­la e de a se tine de minu­ta!!! Crap de ciu­da cum un jur­na­list care nu meri­ta sa scrie nici pe hir­tia igie­ni­ca si luat liber­ta­tea sa stri­ce inte­gri­ta­tea unei feti­te sfin­te care face pen­tru comu­ni­ta­te si in pri­mul rind pen­tru copii din SATE face ore ca si inves­tes­te tim­pul si for­te­le pro­prii in vii­to­rul alt­cui­va. As vrea sa vad scu­ze­le publi­ce a repor­te­ri­lor care au fast in vizi­ta la Unghe­ni spu­se in Pia­ta marii adu­na­ri, cer ca Pro­tv sa le dea un shut in fund sa nu mai reu­seas­ca sasi gaseas­ca un loc de mun­ca in toa­ta mol­do­va!!! PROTV RUSINE VOUA, ANGAJATILOR SI IN PRIMUL RIND PROSTULUI CARE A DAT ACURD DIFUZARII ACESTEI “NOUTATI” TRAGETII DRACULUI LA RASPUNDERE!!!

 24. Victor

  Sus­tin pro­fe­soa­ra si sunt com­plet dea­cord cu ea si in locul ei as da in jude­ca­ta pro­tv pen­tru des­pa­gu­bi­ri mora­le in valoa­re de vreo 200000lei. Sa fost un curs Euro­pean corect, demult era inchis pro­tv, sau sanc­tio­nat intr-o masu­ra dupa care erau sa fil­tre­ze sti­ri­le.

 25. Acasel

  Adi­ca sun­te­ti pri­e­te­ni cu Pro­TV? si din aceas­ta cau­za ei sunt “albi si buni” in situ­a­tia asta. Minu­nat. Tot asa ina­in­te.

 26. Daria

  Hai sa fim seri­o­si au facut gafa si acum isi cer un fel de scu­ze dar jus­ti­fi­ca­te ,chi­pu­ri­le cit de buni noi sun­tem, noi doar am vrut sa pro­te­jam sar­ma­na fata si sa ara­tam tica­lo­su ce a pos­tat video, oame­ni buni sexu oral e ceva nor­mal si nu eta cazul sa faca o sti­re din asta mai ales fara acor­dul fetei, daca dorea fata sin­gu­ra putea sal dea in jude­ca­ta pe acel nemer­nic dar fara ca sa stie o tara intrea­ga de exis­ten­ta aces­tui video. Protv-ul tre­bue dat in jude­ca­ta pen­tru gafa data. Ei doar sunt cei ce lup­ta pen­tru valo­ri­le mora­le ple­dea­za pen­tru egai­ta­te si au o viziu­ne euro­pea­na. Rusi­ne!!! Asa si in cazul fete­lor ce sau dez­bra­cat in bibli­o­te­ci chi­pu­ri­le faceau pros­ti­tu­tie da nu e fru­mos sa faci asta in locu­ri publi­ce dar nu era chiar atit de nece­sar sa le ara­te doar le-au dis­trus via­ta fete­lor acum ori­ci­ne poa­te sa le ara­te cu dege­tul pe stra­da si daca asa sunt de cin­ti­ti si vor sa ara­te ade­va­rul de ce nu ii apu­ca de fund pe cei ce pos­tea­za publi­ci­ta­te pen­tru lucru video-cheat pe face­bo­ok, odno­k­lad­ni­ki etc, unde sunt ade­me­ni­te fete­le. Des­pre asta toti tac, doar vide­o­che­a­tul dupa cite stiu e inter­zis in Mol­do­va.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *