logo-nou-zdg

Declarație: „Eu sunt profesoara de la Ungheni”

Pro­fe­soara de la Ungheni, pe care ProTV a expus-o într-un video pri­vat fără acor­dul ei, a venit mier­curi la ZdG. ZdG a decis să facă publică decla­ra­ția aces­tei pro­fe­soare și a mamei ei. 

Pro­fe­soara de la Ungheni: „Nu eram în sat când a venit tele­vi­ziu­nea. Eram la Uni­ver­si­tate, căci fac mas­te­ra­tul și sunt toc­mai în peri­oada exa­me­ne­lor. Mama mi-a tele­fo­nat și a spus că au venit repor­te­rii să facă un repor­taj des­pre tine­rii spe­cia­liști din învă­țământ. Seara am aflat că repor­tera i-a spus mamei des­pre acel video, și pen­tru că mama nu știa nimic,  i l-a ară­tat pe mobil, la poartă. Mama a plâns în fața came­rei și a spus că nu e bine ce fac repor­te­rii, dar ei au arătat-o pe mama plân­gând la tele­vi­zor.

Eu nu am înțe­les de ce i-au ară­tat ei ima­gini din viața mea per­so­nală mamei, și nici de ce le-au ară­tat la tele­vi­zor. Pe mine nu m-au între­bat nimic.

După acel repor­taj am pri­mit foarte multe ape­luri tele­fo­nice în care eram bla­mată, înjo­sită. Vineri noap­tea am fost tele­fo­nată de multe per­soane dubi­oase care se expri­mau înjo­si­tor. Am văzut că și un jur­na­list de la Bucu­rești mă cri­tică, un pri­e­ten al celor de la ProTV. Fami­lia noas­tră este foarte afec­tată.

Și la școală e o atmosferă grea după asta. Pro­fe­so­rii care au fost inter­vi­e­vați sunt nedu­me­riți. O parte din­tre ei au decla­rat că au rugat repor­te­rul să deco­nec­teze micro­fo­nul ca să dis­cute subiec­tul. Repor­tera ar fi pro­mis că nu înre­gis­trează, dar a dat pe post ceea ce ei au rugat să nu dea – în repor­taj se vede când repor­tera ține micro­fo­nul jos, nu la gura pro­fe­so­ru­lui.

Eu am citit după aceasta Codul Deon­to­lo­gic al Jur­na­lis­tu­lui, și nu am găsit nimic care să jus­ti­fice acest repor­taj.

În ulti­mele zile am văzut că multă lume mă sus­ține. Le mul­țu­mesc din suflet celor care înțe­leg că nu am nicio vină în această situ­a­ție și că am fost ata­cată pe nedrept. Fie­care mesaj mă încu­ra­jează și îmi dă puteri să merg mai departe și să gân­desc lucid”.

Mama pro­fe­soa­rei din Ungheni: „Fiica mea are acum sesiu­nea de mas­te­rat și ea a zis că vrea să aibă note mari, nu nota 5. Eu știu cât de mult mun­cește ea. Ca să ajungă cu lec­ți­ile în trei sate merge în fie­care zi mulți kilo­me­tri pe jos, câte două pere­chi de încăl­ță­minte rupe pe sezon. Ea lucrează și de la școală nu au zis nici­o­dată nimic de rău. Acum oame­nii din sat comen­tează, ada­ugă de la ei, e tare rău ce ni s-a întâm­plat”.

Astăzi, după publi­ca­rea arti­co­lu­lui de mai sus, ProTV vine cu urmă­toa­rea decla­ra­ție:

PRO TV isi exprima toata com­pa­siu­nea pen­tru situ­a­tia difi­cila in care se afla ea. Intru­cat Zia­rul de Garda nu a soli­ci­tat si punc­tul de vedere al PRO TV, vi-l pre­zen­tam mai jos.

Ideea de a publica aceasta stire a apa­rut dupa ce o per­soana, care s-a pre­zen­tat drept parinte al unui elev, ne-a expe­diat un mesaj prin care se arata ingri­jo­rat de com­por­ta­men­tul unei pro­fe­soare. Mesa­jul avea ata­sate link-uri catre site-uri pen­tru adulti, cu acces des­chis, pe care erau publi­cate ima­gi­nile intime. Un alt link era catre un site de anun­turi, in care se spu­nea ca femeia ar oferi ser­vi­cii sexu­ale. Pe toate aceste pagini erau indi­cate datele per­so­nale ale tine­rei.

Repor­te­rul nos­tru s-a depla­sat in loca­li­ta­tea indi­cata pe site-uri pen­tru a veri­fica infor­ma­tia. Dupa ce am con­sta­tat ca o ase­me­nea per­soana exista, am aflat, tot­o­data, ca ea este vic­tima unei raz­bu­nari a fos­tu­lui iubit. Dis­cu­tand cu cole­gii ei de ser­vi­ciu, care au accep­tat sa fie fil­mati si care stiau de mai mult timp des­pre exis­tenta aces­tor mate­ri­ale video, am inte­les ca sesi­za­rea ini­ti­ala a fost falsa si rau-intentionata, iar pro­fe­soara este o per­soana inte­gra si res­pec­tata in comu­ni­ta­tea ei.

Intru­cat femeia nu era la ser­vi­ciu, repor­te­rul a mers la ea acasa, incer­cand sa o gaseasca pen­tru a-si putea expune punc­tul de vedere.  Aici a stat de vorba cu mama ei. Pen­tru a se asi­gura ca tanara este per­soana pe care o cauta, repor­te­rul i-a ara­tat mamei, pe tele­fon, foto­gra­fia aces­teia, pre­lu­ata de pe un site dedi­cat pro­fe­so­ri­lor. Nu, insa, si mate­ri­a­lul video. De la mama am aflat deta­li­ile situ­a­tiei in care se afla fiica sa, pre­cum si fap­tul ca indi­vi­dul, care a publi­cat ima­gi­nile, s-ar afla in Roma­nia.

Date fiind aceste noi infor­ma­tii, am decis sa rea­li­zam o serie de mate­ri­ale des­pre un feno­men care capata amploare si in Repu­blica Mol­dova, si anume publi­ca­rea mate­ri­a­le­lor video per­so­nale pen­tru raz­bu­nare sau san­taj. Prin urmare, pe site-ul protv.md am publi­cat trei mate­ri­ale. O stire in care am pre­zen­tat pe scurt cazul, fara a men­tiona iden­ti­ta­tea per­soa­nei, iar toate ima­gi­nile au fost com­plet blu­rate. O alta stire, care vizeaza un prim caz de con­dam­nare la inchi­soare, in Sta­tele Unite, pen­tru aceasta infrac­tiune, si un inter­viu cu un avo­cat care spune ca si legi­sla­tia mol­do­ve­neasca pre­vede pedepse penale pen­tru ast­fel de fapte.In Sti­rile PRO TV de la ora 17.00, de pe data de 16 ianu­a­rie, a fost difu­zat un mate­rial de 30 de secunde care pre­zinta, pe scurt, acest caz. Am avut grija sa pro­te­jam prin toate mij­loa­cele posi­bile iden­ti­ta­tea vic­ti­mei – nu am dat numele ei, loca­li­ta­tea si nici denu­mi­rea sco­lii.

Ulte­rior am con­sta­tat ca tanara nu este sin­gura vic­tima a unui ast­fel de abuz. Am incer­cat, din nou, sa luam lega­tura cu ea, pen­tru a afla daca inten­tio­neaza sa depuna plan­gere impo­triva bar­ba­tu­lui care a publi­cat mate­ri­a­lul video. Con­si­de­ram ca o prima con­dam­nare a unei ast­fel de infrac­tiuni, intr-o instanta din Mol­dova ar servi drept pre­ce­dent care sa des­cu­ra­jeze acest tip de com­por­ta­ment.

Dupa difu­za­rea aces­tor mate­ri­ale, PRO TV a fost acu­zat ca a inter­ve­nit in viata per­so­nala a tine­rei. In rea­li­tate, acesta infor­ma­tie era deja cunos­cuta in comu­ni­ta­tea vic­ti­mei, iar in rea­li­za­rea sti­ri­lor am luat toate masu­rile nece­sare ca iden­ti­ta­tea vic­ti­mei sa fie pro­te­jata.

Ba mai mult, in mate­ri­a­lele noas­tre nu am jude­cat com­por­ta­men­tul pro­fe­soa­rei, care nu a facut abso­lut nimic repro­ba­bil, ci infrac­tiu­nea comisa de cel care a publi­cat ima­gi­nile pe inter­net. De ase­me­nea, con­si­de­ram ca fap­tele pre­zen­tate de PRO TV sunt sufi­ciente pen­tru ca orga­nele de ancheta sa ini­ti­eze un dosar penal impo­triva bar­ba­tu­lui ce a publi­cat mate­ri­a­lul video.

Ne expri­mam com­pa­siu­nea pen­tru aceasta tanara, pre­cum si pen­tru alte vic­time ale aces­tui tip de infrac­tiuni. Ni s-a repro­sat publi­ca­rea aces­tor ima­gini si admi­tem ca unii vizi­ta­tori ai site-ului au fost afec­tati emo­tio­nal de asta. Va asi­gu­ram ca vom avea mai mare grija atunci cand vom selecta mate­ri­a­lele video pen­tru publi­care.

 

Redac­ția ZdG tre­buie să explice că timp de 10 ani a avut câteva par­te­ne­ri­ate cu ProTV. Dese­ori acest post de tele­vi­ziune a pre­luat de la ZdG subiecte ce țin de corup­ție și le-a reflec­tat corect. La fel și ZdG a pre­luat de la ProTV frag­mente video pen­tru docu­men­ta­rea unor repor­taje.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • petru

  Dela­ra­tia Protv e pur si sim­plu o batjo­cura. In pri­mul rind mint ca sti­rea a fost difu­zata pe baza decla­ra­ti­i­lor unei “mame ingri­jo­rate” – asta e total min­ciuna curata. 2. Au scris ca nu i-a ara­tat mamei vic­ti­mei video- iar min­ciuna, mama vic­ti­mei si vic­tim sus­tine ca au ara­tat! 3. Ei incep decla­ra­tii pre­cum ca “pro­fe­soara, vic­tima unui indi­vid..” dar toata lumea stie ca ea e vic­tima ProTV. Anume dupa difu­za­rea sti­rei aces­tui canal mize­ra­bil biata femeie a fost har­tu­ita si sunata de necu­nos­cuti, va dati seama ce i-ati facut? E vic­tima voas­tra! Jus­ti­fi­ca­rile voas­tre si min­ciu­nile pur si sim­plu infu­rie!! Ce fel de cre­di­bi­li­tate a sti­ri­lor voas­tre vom avea daca min­titi pe loc drept, e insu­por­ta­bil. Expli­ca­tie de asa gen eu fac o mie. Si mai scrie protv ca o incu­ra­jeaza sa il dea in jude­cata pe indi­vid. Da da doamne sa va dea pe voi in jude­cata, ca ce are de pier­dut? Deci astia inca fil­treaza mesa­jele pe site-ul lor, au 2-3 mesaje in care e invi­nu­ita vic­tima, tri­mise tot din sediul lor cred ca pre­cis!

 • gicu

  Sa le dai la muie la toti jur­na­liu­gii por­notv -ului..eu sa fi fost ruda le spar­geam capul..si le stri­cam apa­ra­tele …as vrea sa stiu cum le cheama pe jur­na­liuge??

 • ion

  …si eu am sufe­rit de multe ori din cauza lor, a protv-barfistilor. Ma intreb, oare chiar sunt atat de mult lip­siti de bunul simt cres­ti­nesc acesti jur­na­lis­tii de la protv? Masura fra­ti­lor, masura!!! Ca de nu, va mananca iadul… Fie­care plata e cu ras­plata.

 • elena

  de ce nu sia bagat nasul protv-ul atunci cand angela gonta ia stri­cat fami­lia San­dei Filat????
  De ce ati difu­zat sti­rea, oare asta e o stire???? altii se sinu­cid dupa asa momente din viata. Tre­buie de dat Protv in jude­cata!!!!!!!!!!!!!!

  • Eca­te­rina

   offto­pic:
   Nu ca as vrea sa o apar pe Angela Gonta, dar for­mu­la­rea ”Gonta a stri­cat o fami­lie” nu-mi place deloc… Nu-mi place deo­a­rece zis asa, pare sa fie o ches­tie intre Angela si Sanda. Da pe Vlad unde-l punem? Si-a lepa­dat lui fami­lia. El avea obli­ga­tii fata de sotie si copii, nu Angela.
   In situ­a­tii de genul asta, bar­ba­tul cumva ramane intot­dea­una in penu­m­bra, de parca s-ar asaza feme­ile la masa si ar decide de unde pleaca si inco­tro o ia. De parca ar fi nor­mal ca bar­ba­tul alearga dupa fuste si e pe seama feme­i­lor sa tina fami­lia unita si sa nu ”strice” fami­li­ile altor femei. Nu merge vorba des­pre copii, nici despe caini. Bar­ba­tul DECIDE SA PLECE SI PLEACA la o alta femeie, nu-l ia nimeni. Nici­o­data n-am inte­les feme­ile care suna aman­tele si le iau la trei parale! sa le spuna soti­lor cat sint de dobi­toci, nu aman­te­lor sa le lase bar­ba­tul in pace!

 • ProTV nu a pro­ce­dat correct,a comis o incal­care gro­so­lana a drep­tu­ri­lor omului.Ar tre­bui sa fie tras la ras­pun­dere si sa pla­teasca o paguba morala pe masura per­soa­nei birfite,sa nu mai incalce legile bunu­lui simt nici o data. Iar repor­te­rii si regi­zo­rii care au pus pe post mate­ri­a­lul – sa fie discalificati,dati in jude­cata pen­tru a fi con­ce­di­ati si con­dam­nati. Aici nu a fost o gre­sala din par­tea ProTV,a fost un atac premeditat,efectuat cu buna sti­inta si fara pic de ome­nie.

  • eu

   ProTv nu se con­duce de codul deon­to­lo­gic al jur­na­lis­ti­lor din RM, ci de cel inter­na­tio­nal, dupa cum se vede. Amintiti-va cum au pre­luat o ast­fel de stire de pe situri rusesti des­pre Vic­to­ria Bonea care la fel facea sex oral. Pai cum, Rusia sa aiba asa vedete, si Mol­dova nu? Iata ca au si ara­tat.

   Ma mir ca in fie­care zi in par­tea stanga a pagi­nii apar stiri din dome­niul sexu­lui, cur­suri de per­fec­tio­nare mai bine zis cu poze defel decente. Si acest site e citit nu numai de maturi, ci si copii. Se pare ca colec­ti­vul ProTV e obse­dat greu de aceasta sfera.

 • Sil­via

  Astazi am comen­tat la decla­ra­tia Pro-TV-ului, scri­ind ca fac un jur­na­lism de doi bani (doar titlul cat face!). Am scris intr-un lim­baj decent, dar mesa­jul meu a fost cen­zu­rat. Citind in aceasta decla­ra­tie, des­pre cum au lucrat repor­te­rii ProTV pe teren, stan­gand micro­fo­nul, raman si mai indig­nata! Cata per­fi­die! As fi nespus de feri­cita, daca acest canal va avea de pla­tit pen­tru lispa de pro­fe­sio­na­lism si lipsa de ome­nie.

 • Ion

  Des­chi­deti va rog un Cont de sus­ti­nere finan­ci­ara a Doam­nei Pro­fe­soare de la Ungheni, va avea nevoie de bani pen­tru avo­cat fiindca vad ca in Mol­dova nu s-a gasit nici­u­nul sa o ajute pe gra­tis. Iar ProTV-ul tre­buie desfi­in­tat, ata­tea pro­bleme in tara, zeci de mii de copii nu frec­ven­teaza scoala iar tele­jur­na­lis­tele vaneaza stiri des­pre viata pri­vata a ceta­te­ni­lor. De ce nu vor­besc des­pre sine ca la capi­to­lul aven­turi amo­roase sunt la ran­gul de cam­pi­oane mondi­ale?!

 • Lidia

  Sa va fie rusine..dupa ce impras­ti­ati un sac de pene e greu sa le aduni inapoi…c(um ziceau buni­cii nos­trii )..sa va fie rusine …ptr ca ati pome­nit de Sta­tele unite..uite multi se sinu­cid in urma unei pros­tii de post de tele­vi­ziune sau a unui idiot care face asa ceva voi va faceti reclame la pos­turi mari de tele­vi­ziuni pe cind altii sufera pe ne-drept …. in pri­mul rind DA fos­tul iubit…si pos­tul de tele­vi­ziune sa fie trasi in teapa. Saraca fata ..este trau­ma­ti­zata pen­tru tot res­tul vie­tii ptr ce??? Ptr un post de tele­vi­ziune de care imi este scirba sa il vizio­nez …si pen­tru un IDIOT care sia dat seama prea tir­ziu de ce a avut si ce a pier­dut.

  • sasa

   dihai­nia ceia cu burta mare tre­buie castrat.si imi inchi­pui eu ca el nu ea facut ace­lasi act sexual ei si de ce ma rog nu a publi­cat si el asta.?

 • Daria

  Pen­tru Protv! In Chi­si­nau demult se aude că şi A.G. are asa inre­gis­trare video cu F. cu s.oral pina la căsă­to­rie , care a ser­vit com­pro­mat pen­tru P., poate il gasiţi…şi il pos­taţi.

 • din cite vad aicea tot se ter­mina si protv si mai departe se va ocupa cite odata si cu porca­rii

 • Oana

  Nu pot pri­cepe: ce pre­do­mina in acesta decla­ra­tie – pros­tia sau cinis­mul? Pai, de ce nu ati tele­fo­nat mai intai pro­fe­soara, pen­tru ca i-ati stiut nr. de tele­fon, dar ati fram­na­tat glo­dul panala Ungheni? V-ati dorit rai­ting? Fufele de la voi nu prima data se bate joc si de lume… chiar si de acea mari­ana Sura sau cata­lina Rusu…. pe urma, mai aveti stiri gen cum sa-ti satis­faci par­te­ne­rul prin sex anal, sex oral si p… masii.. Ma bucur ca in sfir­sit ati pri­mit la moaca de la opi­nia publica … Pacat ca Voro­nin nu v-a inchis la tim­pul sau. V-am sti­mat, dar asta a fost la ince­pu­tul lan­sa­riii.. cu tim­pul am inte­les ca, conec­tand sti­rile voas­tre de la 8 – dau voie nega­ti­vu­lui si mize­riei la mine in casa, iar In Pro­fun­zime – nu mai este nici pe departe pro­funda… asa o pala­vra­ge­ala …

 • vic­to­ria

  Sus­tin ideia de a crea un cont de soli­da­ri­tate pen­tru pro­fe­soara. Cred ca gra­vi­ta­tea situ­a­tiei impune sus­ti­ne­rea natio­nala a aces­tui caz. Toti sun­tem oameni si avem drep­tul la o viata per­so­nala. Cel mai mult ma para­li­zeaza nesim­ti­rea PROTV (zilele de dupa difu­za­rea repor­ta­ju­lui!!!) pare ca ei nici nu pre­su­pun posi­bi­li­ta­tea ca pro­fe­soara ar putea avea cura­jul sa ii infrunte.
  Prin urmare, fie­care putem con­tri­bui, cat de putin, pen­tru a -i oferi posi­bi­li­ta­tea de a se apara in fata legii. Oameni buni, sa lasam nepa­sa­rea in spate si sa sus­ti­nem fiinta asta pen­tru ca maine ar putea sa fie ran­dul nos­tru! Rusine nea­mu­lui ce canta si pri­veste cum un copil nevi­no­vat ii batut de ipo­criti.

 • Olga

  Ce folos ca protv a scris asa o expli­ca­tie mare daca NU si-a cerut scuze???????? Dupa ce au bagat-o in noroi pana la gat pe fata ceea, acum arunca asa fraze peni­bile ca ‘protv e pro­fe­soara de la ungheni’…… Mai bine isi cereau SCUZE OFICIAL decat sa arunce niste slo­gane abso­lut peni­bile, care nu prea reme­di­aza raul facut. Apropo, protv nu poate fi pro­fe­soara de la Ungheni, macar de aceea ca aceasta fata nu a furat sotul nima­nui, spre deo­se­bire de altele…

 • ira

  Protv cit mai sun­teti de jalnici…dezgustatori si ipo­criti

 • nume

  Eu in locul domni­soa­rei as da in jude­cata “pro”tv

 • ProTv de multi ani deja e ,,levii”, de lins cu*u la o stire alca­tu­ita pe pla­cul lor o pot bine. Da ce Santa Bar­bara e la din­sii in cadrul tele­vi­ziu­nii de CE nu poves­titi, CE hal ati ajuns, lin­ga­i­lor.

 • tika

  uau e inte­re­sant chind se vor­beste dep­sre sex hu hu hu hu
  sexul oral e doar un masaj si un joc erotic…nu iti perzi dem­ni­ta­tea chind te simti a duce jocul ca domi­nant
  ha ha ha ha uh uh uh uh

 • elvi

  Eu îi doresc suc­ces ,să facă cauză dar asta nui tot, sunt MULTE INTERESE cred că drep­ta­tea are să fie cînd a să ajungă causa la STRASBURG SI NUMAI IN ACEL CAZ VA FI DESPAGUBITA DE TOŢI CARE AU LEZAT VIAŢA PRIVATA

 • ANDREEA ESCULESCU

  De ce in lb engleza? (your email address will not published)

 • Ana

  Eu nu mai știu de ce e de mirare așa pos­tări , mai merru a fost publi­cat așa ceva . Să fi fost un caz a unei bătrini de 85 de ani jefu­ită in pro­pria casă nu avea să mai fie atit de multe vizu­a­li­zări . Aici sigur o tînără pro­fe­soară din ungheni de unde majo­ri­ta­tea lica­ta­ri­lir au pagina de face­book au fost șocați si urit sur­prinși au hotă­rit să citeasca ce se intim­plă in oraș. Hai­deți să fim seri­oși in zilele noas­tre ce nu sa_r intim­pla de genu e tot pos­tat , o cerere in căsă­to­rie intr_un aero­port si etc. Une­ori sunt cazuri si mai difi­cile in care e nevoia de impli­ca­rea tele­vi­ziu­nii si nir­mal rămine cineva sufe­rind dar și nouă dra­gii mei o lec­ție , să avem grijă cu cine avem rela­ții sexu­ale , ce post avem , ce fil­măm și in cine avem mai mereu incre­dere . Îmi pare foarte rău de domni­șoara ma șocat și pe mine cele citite , video încă nu am văzut dar cred că nimeni nu ne for­țează să îl vizio­năm după aia să avem repro­șuri cătrei Pro.Tv , mai mereu ei au avut grijă să nepună la curent cu toate , une­ori băgindu_se pină in tălpi in viața unora . Eu cred că toate astea o pot îmbăr­băta pe domni­șoara , căci să gfi fost un videoo cu niște stu­dente ce se pro­d­ti­tează nea­ju­gin­fule bani de țoale la sigur aveau să fie cri­ti­cate si Pro.Tv aplă­u­dat . Tînă­rul e cel ce a făcut tot răul in aceasta poveste , eu cred că nu aveați să fiți bucu­roși aflînd astea de la copi­lul vos­tru ca uite asta e pro­fe­soara lui , avea să ne revol­tăm. Deci eu cred că repro­mu­rile noas­tre se îndreaptă către tînăr . Dar domni­șoara tre­buie să se tzină tare , ori­cum mereu avem de sufe­rit din gre­șe­lile din tre­cut și pen­tru asta într_o zi răs­pun­dem..

 • ProTV isi cere scuze si o face pe proasta. OR IS PROSTI CEI DE ACOLO ORI IS TONTI! ei au stri­cat viata omu­lui! cine va plati chel­tu­eli! sunt total indig­nat de pro­ca­ria si debi­li­zmul echi­pei protv parca ar fi acolo niste copii de sau mai bine zis minori de 13 ani. TOATA ZIUA VORBESC CUM SOFERII SA FIE PEDEPSITI CIT MAI ASPRU SI CUM AMENDA SA FIE MAI MARe DA SINGURI NU INTELEG CA PROFESOARA DIN UNGHENI IA AMENDAT CEL PUTIN CU 1000 000 DE LEI DACA NU 1000 000 DE $ Asa ca lasa sa achite toate des­pa­gu­bi­rile. Pai nu se poate o tele­vi­ziune unde tipa sunt oameni culti sa faca asa ceva. Pai nici cri­mi­na­lii nu fac asa ceva. Acolo pen­tru ca te bagi in viata per­so­nala te pena­li­zeaza cu viata si fara dis­cu­tii si fara pre­ten­tii. EU CRED ASA ca asa TREBUIE SA FIE DACA PROTV VREA SA MAI EXISTE. Tre­buie de pla­tit daune morale si mate­ri­ale la femeie si doar atunci se poate de uitat des­pre acest subiect. Ori­cum daune mate­ri­ale sunt dupa asta de vazut cine din echipa sa imbol­na­vit de boala asta care mai mult figu­reaza pe situri de tip porn si se chema “public dis­grace” desi asta nu e porn da site petru soci­e­tate. EU AM 13 DE CAPETE DE ACUZARE pen­tru PROTV. Aistea de la PROTV au mers foarte orga­ni­zat si bine cu injo­si­rea in amblele cazuri. As ada­uga si fetele din bibli­o­teci. Asta e o jude­cata pe multi ani ina­ninte care ii va ruina finan­ciar. Acus si fetele de la bibli­o­teci vor veni la protv sai mai intii la voi. Amsus cineva la va indruma. Asa ca protv pre­ga­teste sta­ful de avo­cati desi si cu e nu te va mai salva nimic. Nu scapi de daune morale si mate­ri­ale. Le vei achita! Te vei ruga sa fi trait in Africa ca Evropa te va pune in genun­chi.

 • Ce folos ca isi cere scuze? Comen­tu­rile la ei trec mode­ra­rea dupa ore intregi. Cen­zura la protv e la ea acasa. La acest subiect ei lasa numa comen­turi asa de floa­rea soa­re­lui. CRED CA URMATOARELE TREBUIE SA IASA FETELE DE LA BIBLIOTECI DUPA ASTA SUNT O GRAMADA DE ALTI OAMENI LA CARE LI SA INCALCAT DREPTUL LA VIATA PRIVATA! Tre­buie o lege ca nu se poate asa! Si nici nu vreau pedepse ca IN Rus­sia. Hai sa fie si ProTV istii oameni. Ca ei is oame­nii da goana dupa bani ii schimba in neo­a­meni citeo­data. Eu inte­leg un depu­tat corup, un jude­ca­tor corupt! Da o sim­pla pro­fe­soara care pina la urma e vic­tima unor cir­cum­stante nefa­vo­ra­bile cu ce ia incur­cat pe Pro­TVi­siti? Tre­buie de pedep­sit porcii si gata! Desi la moment nu vad nimic sa se faca! Cum se zice o mina pe alta se spala. CA PE UN TEREN DE FOTBAL CINEVA A LUAT MINGEA SI ASTEAPTA SA DIE O PASA ALTCUIVA. Asta e oru­sine pen­tru toti jur­na­lis­tii din mol­dova si pari­mise e pe toata viata! Cred ca e tim­pul de inte­les ca meto­dele vechi sunt cele mai bune si cel mai bine lucreaza. CUM NU AR FI RAUL SE PEDEPSESTE SI DUPA 13 ANI.

 • Ana tu nu ai dre­pate! Sper intr-o buna zi sa nu ajungi si tu vedeta la ProTV. Da daca ajungi arun­cami si mie un link sa ma uit cu pla­cere! EU CONSIDER CA ANUME PROTV ESTE MARELE VINOVAT! da stiu ca protv vrea sa ramina gule­ras curat. Desi zilele aces­tea am vazut ce inseamna sa fii jur­na­list in Mal­dova. PINA LA URMA POSIBIL AU MAI RAMAS SI JURNALISTI ONESTI.

 • daniela

  Deci Protv s-a lasat dus de nas de o per­soana ano­nima si a pus pe site video acesta fara a ijcerca macar sa afle ade­va­rul, sun­teti jal­nici, draga p4ofesoara mii de oameni te indeamna, DA-I IN JUDECATA tu tre­buie sa dai dovada de carac­ter, nu sa lasi pe maga­tii astia sa te dis­truga si sa scape basma curata

 • Toteu

  Mai baieti, jur­na­lis­tii astia se cred Dum­ne­zei la un moment dat din cauza pute­rii pe care tot noi le-o dam.
  Cebi­diot si ala, se duce la ma-sa la poarta si ii arata cum fica-sa suge pula. hai mai, sa fim seri­osi, sugea si ea o pula si in fond, nu a fost vina ei pen­tru dis­tri­bu­i­rea mate­ri­a­le­lor. Chiar putea sa o fil­meze si pe ascuns in tim­pul actu­lui sexual, pen­tru ca acum sunt camere minu­s­cule ce pot fi ascunse. Ce mama masii? Esti chiar asa de dobo­toc sa nu dis­tingi ce e bine sa dai pe post si ce nu? Chiar asa de rau inten­tio­nat sa fii? Dar choar sti­rea aia nu putea astepta pana sa se gaseasca cu fara sa ii de acor­dul? Oare chiar nu ppti avea inti­mi­tate? Oare jur­na­lista dintr-un post TV cu expe­rienta de 20 de ani nu, nu are si ea inti­mi­ta­tea ei. Daca fata ajun­gea sa aoba un deze­chi­li­bru min­tal si sa se sinu­cida, nu o aveau pe con­sti­inta? Poti dis­truge pe viata un om dintr-o ches­to­une de asta, chiar vino­vata sa fi fost. Este o ten­ta­tiva de crima!

 • George

  Dis­pe­rat ca a facut asa ceva? De ce? Daca tipa si-a batut joc de el de ce el sa nu-si bata joc de ea! Ter­mi­nati cu pros­ti­ile si inva­tati sa fiti corecti. Nu mai apa­rati c*rvele! 😉

 • kat­ten

  Protv imi ima­gin ca sun­teti satis­fa­cuti ca ati spa­lat len­ge­ria intima a domni­soa­rei cu toate ca era mai curata ca con­sti­inta voas­tra!!!

  Ba in pri­vinta sexu­lui si in tema asta. Oral, anal, tra­di­tio­nal cu toti avem o viata secu­ala si la fie­care diversa dar vad ca la voi sexul si viata sexu­ala e de a se tine de minuta!!! Crap de ciuda cum un jur­na­list care nu merita sa scrie nici pe hir­tia igie­nica si luat liber­ta­tea sa strice inte­gri­ta­tea unei fetite sfinte care face pen­tru comu­ni­tate si in pri­mul rind pen­tru copii din SATE face ore ca si inves­teste tim­pul si for­tele pro­prii in vii­to­rul alt­cuiva. As vrea sa vad scu­zele publice a repor­te­ri­lor care au fast in vizita la Ungheni spuse in Piata marii adu­nari, cer ca Protv sa le dea un shut in fund sa nu mai reu­seasca sasi gaseasca un loc de munca in toata mol­dova!!! PROTV RUSINE VOUA, ANGAJATILOR SI IN PRIMUL RIND PROSTULUI CARE A DAT ACURD DIFUZARII ACESTEI “NOUTATI” TRAGETII DRACULUI LA RASPUNDERE!!!

 • Vic­tor

  Sus­tin pro­fe­soara si sunt com­plet dea­cord cu ea si in locul ei as da in jude­cata protv pen­tru des­pa­gu­biri morale in valoare de vreo 200000lei. Sa fost un curs Euro­pean corect, demult era inchis protv, sau sanc­tio­nat intr-o masura dupa care erau sa fil­treze sti­rile.

 • Aca­sel

  Adica sun­teti pri­e­teni cu ProTV? si din aceasta cauza ei sunt “albi si buni” in situ­a­tia asta. Minu­nat. Tot asa ina­inte.

 • Daria

  Hai sa fim seri­osi au facut gafa si acum isi cer un fel de scuze dar jus­ti­fi­cate ,chi­pu­rile cit de buni noi sun­tem, noi doar am vrut sa pro­te­jam sar­mana fata si sa ara­tam tica­losu ce a pos­tat video, oameni buni sexu oral e ceva nor­mal si nu eta cazul sa faca o stire din asta mai ales fara acor­dul fetei, daca dorea fata sin­gura putea sal dea in jude­cata pe acel nemer­nic dar fara ca sa stie o tara intreaga de exis­tenta aces­tui video. Protv-ul tre­bue dat in jude­cata pen­tru gafa data. Ei doar sunt cei ce lupta pen­tru valo­rile morale ple­deaza pen­tru egai­tate si au o viziune euro­peana. Rusine!!! Asa si in cazul fete­lor ce sau dez­bra­cat in bibli­o­teci chi­pu­rile faceau pros­ti­tu­tie da nu e fru­mos sa faci asta in locuri publice dar nu era chiar atit de nece­sar sa le arate doar le-au dis­trus viata fete­lor acum ori­cine poate sa le arate cu dege­tul pe strada si daca asa sunt de cin­titi si vor sa arate ade­va­rul de ce nu ii apuca de fund pe cei ce pos­teaza publi­ci­tate pen­tru lucru video-cheat pe face­book, odno­k­lad­niki etc, unde sunt ade­me­nite fetele. Des­pre asta toti tac, doar vide­o­che­a­tul dupa cite stiu e inter­zis in Mol­dova.