Guvernul Leancă: Afacerile şi “păcatele” noilor miniştri

425-Colaj-ministriVasi­le Bot­na­ri, noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, nu a indi­cat în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi fap­tul că este fon­da­to­rul unei fir­me. Octa­vi­an Bodi­ş­tea­nu, noul minis­tru al Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, i-a făcut soţi­ei un cadou echi­va­lent cu veni­tul său pe trei ani. Nata­lia Gher­man, noua minis­tră de la Exter­ne, este fii­ca lui Mir­cea Sne­gur şi soţia lui Artur Gher­man, un apro­pi­at al con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ce­ri Boris Birş­te­in. Moni­ca Babuc, noua minis­tră a Cul­tu­rii, este o fos­tă con­si­li­e­ră a mai mul­tor depu­ta­ţi PD, dar a can­di­dat ante­ri­or şi pe lis­te­le PPCD.

Guver­nul Lean­că, înves­tit săp­tămâ­na tre­cu­tă, are patru nume noi: Vasi­le Bot­na­ri, Octa­vi­an Bodi­ş­tea­nu, Moni­ca Babuc şi Nata­lia Gher­man. Toţi cei patru au fost pre­zen­ta­ţi subal­ter­ni­lor vine­ri, 31 mai.

Şi-a “ascuns” colaborarea cu Plahotniuc

Vasi­le Bot­na­ri, noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), este fost depu­tat pe lis­te­le PD. Năs­cut la Stră­şe­ni, aces­ta a ocu­pat ante­ri­or dife­ri­te fun­cţii, inclu­siv în insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui. În peri­oa­da 2005 – 2008, a fost direc­tor gene­ral al “Air Mol­do­va”, iar în anii 2008 — 2009, direc­tor al Agenţi­ei Trans­por­tu­ri. Din 2003 până în 2005, a fost repre­zen­tan­tul com­pa­niei avi­a­ti­ce ita­li­ene “Club Air” în R. Mol­do­va, după care s-a ocu­pat de mana­ge­men­tul com­pa­niei “Nobil Air”, con­tro­la­tă de cole­gul său de par­tid Vlad Pla­ho­t­niuc. În 2009-2011, Bot­na­ri a fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re al Vic­to­ri­a­bank, des­pre care se spu­ne că ar apa­rţi­ne tot lui Pla­ho­t­niuc. De remar­cat însă că, în CV-ul lui Bot­na­ri de pe site-ul MTID, acti­vi­tă­ţi­le sale în cadrul com­pa­ni­i­lor con­tro­la­te de Pla­ho­t­niuc nu sunt spe­ci­fi­ca­te.

Con­form decla­ra­ţi­ei sale de ave­re pe anul 2012, fos­tul depu­tat a avut din sala­riu un venit de pes­te 150 mii de lei. Tot­o­da­tă, el a anu­nţat că are un auto­mo­bil de model Sko­da, care valo­rea­ză aproa­pe 350 mii de lei, şi două depo­zi­te ban­ca­re, unul de 3 mln. lei şi altul de 41 mii USD (0,5 mln. lei).

Director la Chişinău Aeroport Service?

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2010, Bot­na­ri indi­ca şi un auto­mo­bil Ran­ge Rover, de 334 mii de lei. Cel mai pro­ba­bil, în 2011 l-a vân­dut, indi­când în decla­ra­ţia sa că a obţi­nut din vân­za­rea valo­ri­lor mobi­li­a­re 210 mii de lei. În cei trei ani de depu­tă­ţie, Vasi­le Bot­na­ri a indi­cat că deţi­ne şi 100% din fir­ma A&N Ser­vi­ce SRL.

Con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), aceas­tă fir­mă e admi­nis­tra­tă de Nata­lia Bot­na­ri, soţia sa, care mai are în ges­tiu­ne salo­nul de mari­aj “L’amour”. Con­form date­lor de la CÎS, Vasi­le Bot­na­ri este în con­ti­nu­a­re direc­tor al SRL “Chi­şi­nău Aero­port Ser­vi­ce”, deşi în CV-ul său indi­că fap­tul că, încă în 2002, şi-a înche­iat rela­ţi­i­le cu aceas­tă com­pa­nie.

30% la Vabaro Lux, nu şi în declaraţie

Ace­lea­şi date de la CÎS îl ara­tă pe proas­pă­tul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor în cali­ta­te de fon­da­tor al fir­mei SC “Vaba­ro Lux” SRL, cu sedi­ul în Stră­şe­ni. Vasi­le Bot­na­ri deţi­ne aco­lo 30% din capi­ta­lul fir­mei spe­cia­li­za­te în afa­ce­ri cu lemn. Con­form CÎS, pe adre­sa fir­mei SC “Vaba­ro Lux” SRL se află şi fir­ma “Arte­li­ta­lux”, admi­nis­tra­tă de Roman Tărâţă, cel care admi­nis­trea­ză şi fir­ma lui Bot­na­ri.

Noul minis­tru al MTID este naşul de cunu­nie al Danie­lei Guma şi al lui Ana­to­lie Moruz, fii­ca şi, res­pec­tiv, gine­re­le depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma. Pe 30 decem­brie 2012, la o săp­tămâ­nă de la moar­tea lui Sorin Paciu în “Pădu­rea Domneas­că”, aces­ta a par­ti­ci­pat ală­tu­ri de finul său, dar şi de Vale­riu Guma la o nouă vână­toa­re în rezer­va­ţia natu­ra­lă.

Vasi­le Bot­na­ri a fost şi unul din­tre finanţa­to­rii PD în cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2010. Con­form date­lor Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, el a donat pen­tru PD 100 mii de lei.

Cadou cât veniturile sale pe trei ani

Octa­vi­an Bodi­ş­tea­nu, minis­trul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui (MTS), a fost numit în fun­cţie de gru­pul refor­ma­tor al PL, con­dus de Ion Hadâr­că. Aces­ta a acti­vat ante­ri­or în cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, iar în ianu­a­rie 2011 a fost desem­nat de PL în fun­cţia de vice­mi­nis­tru al MTS.

Pre­sa nu a publi­cat prea mul­te şti­ri des­pre acti­vi­ta­tea lui Bodi­ş­tea­nu în fun­cţia de vice­mi­nis­tru. Cea mai medi­a­ti­za­tă şti­re din via­ţa şi acti­vi­ta­tea vice­mi­nis­tru­lui a fost des­pre cado­ul pe care i l-a făcut, în ianu­a­rie 2012, soţi­ei sale, Janet Erhan – un Suzu­ki Swift, din 2011. “E o maşi­nu­ţă de culoa­rea oli­ve­lor, micu­ţă şi fru­mu­şi­că”, poves­tea Janet Erhan într-un pro­gram TV. Un Suzu­ki Swift din 2011 cos­tă 11-14 mii de euro (180-230 mii de lei – n.r.), în fun­cţie de dotă­ri, scria, în ianu­a­rie 2012, site-ul elldor.md.

Ministru, cu mulţumiri pentru Karamalak

Doar că, din decla­ra­ţi­i­le pe veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi ale lui Bodi­ş­tea­nu din ulti­mii trei ani, dedu­cem că aces­ta, legal, nu a putut acu­mu­la suma nece­sa­ră pen­tru pro­cu­ra­rea unui ase­me­nea auto­mo­bil. În 2010, actu­a­lul minis­tru a indi­cat în decla­ra­ţia sa veni­tu­ri de doar 23 mii de lei. Un an mai târ­ziu, Bodi­ş­tea­nu, fiind deja vice­mi­nis­tru, a decla­rat un venit de 78 mii de lei. Anul tre­cut, Bodi­ş­tea­nu a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi suma de 98 mii de lei. Cumu­la­tiv, în ulti­mii trei ani, Bodi­ş­tea­nu a decla­rat cam tot atâţia bani cât valo­rea­ză maşi­na făcu­tă cadou soţi­ei sale.

Noul minis­tru al MTS s-a făcut remar­cat nu doar prin cado­ul foar­te gene­ros pen­tru soţie, ci şi prin acţiu­ni care au adus ante­ri­or mai mul­te cri­ti­ci insti­tu­ţi­ei pe care acum o con­du­ce. În vara anu­lui 2012, Bodi­ş­tea­nu a mulţu­mit Fon­du­lui Inter­na­ţio­nal de Aju­to­ra­re a Vete­ra­ni­lor şi Inva­li­zi­lor de Sport (IFAVIS) pen­tru auto­mo­bi­le­le de mar­ca Che­vro­let Aveo, ofe­ri­te celor doi meda­li­a­ţi ai R. Mol­do­va la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Lon­dra. Toa­te bune, doar că IFAVIS este fon­dat de Gri­go­ri Kara­ma­lak, hoţul în lege cu două dosa­re pena­le în R. Mol­do­va, sta­bi­lit acum la Mosco­va. “Este un aju­tor bine­ve­nit, apre­cia­bil sub toa­te aspec­te­le, acor­dat per­for­me­ri­lor care ne slă­vesc ţara”, decla­ra Bodi­ş­tea­nu. Con­tac­tat de ZdG atun­ci, pen­tru a-l între­ba în ce rela­ţii este cu Kara­ma­lak, Bodi­ş­tea­nu a deve­nit ner­vos şi nu a dorit să dis­cu­te cu noi. De pre­ci­zat că aces­ta este fra­te­le mul­ti­plu­lui cam­pi­on la lup­te libe­re, Ruslan Bodi­ş­tea­nu, iar Kara­ma­lak, un fost lup­tă­tor.

Ministra Babuc vine din PPCD

Moni­ca Babuc l-a înlo­cu­it pe Boris Focşa la şefia Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii (MC). Numi­tă în fun­cţie de PD, Babuc a fost ante­ri­or mem­bră a PPCD, con­dus de Iurie Roş­ca, şi preşe­din­ta Aso­ci­a­ţi­ei Doam­ne­lor Cre­ş­tin Demo­cra­te. La ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 29 iulie 2009, a fost a 11-a pe lis­ta PPCD.

În mar­tie 2013, Babuc a fost numi­tă în fun­cţia de preşe­din­tă a Orga­ni­za­ţi­ei muni­ci­pa­le de femei a PD, peri­oa­dă în care a fost şi con­si­li­e­ra lui Mari­an Lupu, cât timp aces­ta era preşe­din­te al Par­la­men­tu­lui. Ante­ri­or, a fost con­si­li­e­ra lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, iar în 2009, a fost şi con­si­li­e­ra lui Ale­xan­dru Sto­ia­no­glo, aces­ta fiind, o scur­tă peri­oa­dă de timp, vice­preşe­din­te al Legi­sla­ti­vu­lui. Noua minis­tră a Cul­tu­rii este şi mem­bră a Biro­u­lui Exe­cu­tiv al PD. Până la momen­tul apa­ri­ţi­ei arti­co­lu­lui, pe site-ul MC, Babuc nu depu­se­se decla­ra­ţia pe veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi.

Familia Gherman şi Boris Birştein

Nata­lia Gher­man, noua minis­tră de la Exter­ne, fii­ca pri­mu­lui preşe­din­te al R. Mol­do­va, Mir­cea Sne­gur, numi­tă în fun­cţie de PLDM, a fost ante­ri­or vice­mi­nis­tră în cadrul ace­lu­ia­şi minis­ter. Gher­man a acti­vat toa­tă carie­ra în cadrul insti­tu­ţi­i­lor sub­or­do­na­te Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Euro­pe­ne (MAEIE). În tim­pul guver­nă­rii PCRM, aceas­ta a fost amba­sa­doa­rea R. Mol­do­va în Bel­gia, Aus­tria şi, prin cumul, în Sue­dia, Nor­ve­gia şi Fin­lan­da.

Con­form decla­ra­ţi­ei pe veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, Nata­lia Gher­man, împre­u­nă cu soţul său, Artur Gher­man, vice­preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al Comi­si­ei Naţio­na­le a Pieţei Finan­ci­a­re (CNPF), a avut, în 2012, un venit de apro­xi­ma­tiv 270 mii de lei din sala­riu. Noua minis­tră deţi­ne un apar­ta­ment de 100 m. p., obţi­nut în 1991, prin bon de repar­ti­ţie, cu o valoa­re cadas­tra­lă de puţin pes­te jumă­ta­te de mili­on de lei, un BMW din 2008, de 635 mii de lei, şi un cont ban­car, sala­ri­al, de 170 mii de lei, la Ban­ca de Eco­no­mii. În decla­ra­ţi­i­le Nata­li­ei Gher­man din 2010 şi 2011 este indi­cat doar veni­tul din sala­riu, de apro­xi­ma­tiv 100 mii de lei anu­al.

Soţul Nata­li­ei Gher­man, Artur, acum vice­preşe­din­te în cadrul CNPF, este cunos­cut mai mult ca un om de afa­ce­ri, fiind cel care, în 1993, a con­dus fir­ma “Sea­be­co”, patro­na­tă de con­tro­ver­sa­tul mag­nat Boris Birş­te­in, cel care, în acea peri­oa­dă, a dezvol­tat în R. Mol­do­va mai mul­te afa­ce­ri dubi­oa­se, mul­te din­tre ele având “reper­cu­siu­ni” şi astăzi. Recent, instanţe­le de jude­ca­tă au decis că o fir­mă a lui Birş­te­in ar tre­bui să pri­meas­că aproa­pe 100 mln. de lei des­pă­gu­bi­ri de la Între­prin­de­rea de Stat “Cris-Registru”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

16 comentarii

 1. IonelaG

  Mdaaa…PDM fac minu­ni. Nu este ceva de mira­re.. Nici nu ma astep­tam la alt­ce­va de la aces­ti min­ci­no­si din PD.

 2. Andrei Albu

  PD macar a avut cura­jul sa schim­be din func­tia de min­si­tru pe cei care s-au com­pro­mis, pe cind PLDM nu a facut nici o schim­ba­re! De ce Filat ia lasat in func­tie pe cei cu dosa­re? Pe Usa­tii la Minis­te­rul Sana­ta­tii, la Minis­te­rul Fina­te­lor pe Negru­ta…

 3. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Deo­a­re­ce sunt de păre­rea ca Numai feme­i­le v- or sal­va Mol­do­va mă bucur pt si le doresc mari suc­ce­se.
  Am citit in Gân­dul. Info o păre­re des­pre Nata­lia Gher­man, fii­ca lui Mir­cea Sne­gur. O lau­da si dl Lean­ca. Mă bucur pt ca dum­ne­zei are obli­ga­tiu­nea sa mun­ceas­că in sudoa­rea frun­tii, sa recas­ti­ge pt Mol­do­va măcar ceva din ceia ce a cedat si a pier­dut din lasi­ta­te tatal ei, Mir­cea Sne­gur cel laș. De aia si ni la împins KGB URSS-ului atun­ci, pt ca era un neho­ta­rat. I l-au adus pe bani­tul de Smir­nov pe tava, iar Sne­gur l- a eli­be­rat, sa- si facă Repu­bli­ca.
  Mai citi­sem si des­pre gine­re­le lui Mir­cea Sne­gur, admi­nis­tra­to­ul afa­ce­ri­lor dubi­oa­se a fir­mei Sia­be­co, a lui Bir­ste­in. Ceia ce o obli­ga in dublu pe Nata­lia sa fac ceva pt spa­la­rea paca­te­lor fami­li­a­re.
  Eu din suflet îi doresc suc­ce­se. Fie ca Noiem­brie 2013 si intru­ni­rea de la Vil­nus sa între in isto­ria pal­mei de pământ între Prut si Nis­tru ca o data foar­te impor­tan­ta.

 4. Andrei

  Mdaa…Plahotniuc isi adu­ce doar pri­e­te­ni mafi­o­ti la pute­re. Nu cred ca Bot­na­ri va face mai mult ca Sala­ru, are si aces­ta mul­ti bani, dar mai vrea sa se imbo­ga­teas­ca, tot pe sea­ma cea­te­ni­lor!

 5. De ce, de ce ?

  …apar­ta­ment de 100 m2 obti­nut prin bon de repa­tri­e­re… vai, ce per­soa­na cin­sti­ta, si des­pre con­tra­ban­da cu sacul de dola­ri – nici un cuvint. Bra­vo, ZDG, degra­da­ti pro­gre­siv. Si de ce nu publi­ca­ti toa­te mesa­je­le, sau ati dat si voi de frip­tu­ra ?

 6. stan

  chim­pu a fost nevo­it sa se retra­ga, cra­ca­ti­ta e prea gra­sa si strasnica.la ce bun cir­cu­la­tie libe­ra daca sun­tem sara­ci pt ca sun­tem fura­ti? intr-un an juma­te vor goli toa­te fon­du­ri­le, dupa care UE se va intoar­ce cu spatele.cu pere­re de rau nu este capa­bil guver­nul actu­al de a con­ti­nua refor­me promise,daca sa ana­li­zam noii minis­tri, par­ca bodis­tea­nu e mai bun ca Ticu, bot­na­ri ca Sala­ru? filat si pla­ho­t­niuc sunt obse­da­ti de bogatii.dar Legea bume­ran­gu­lui e actu­a­la.

 7. poate judecam ?

  poa­te jude­cam putin cu capul, ca miroa­se a min­ciu­na ? In 1991 Nata­lia Gher­man era suden­ta si avea 22 ani. Pen­tru ce meri­te – apar­ta­ment 100 m prin repar­ti­tie? Min­ciu­ne­le. Nevo­i­le in PM incep anu­me de la fap­tul ca per­soa­ne lip­si­te de mora­li­ta­te tind insis­tent si cu ori­ce pret numai se ne con­du­ca, ca alt­ce­va nu pot face,i-ar noi … dam din ume­ri.

 8. De ce, de ce ?

  Pen­tru Vic­tor
  Zvon ??? E un fapt real, cu dosar des­chis, fil­ma­ri, pro­to­kol ect. Numai Pasat, care era pe atun­ci amba­sa­dor la Mosco­va si pasa­por­tul diplo­ma­tic au salvat-o pe Gher­man de la push­ca­rie.
  Cazul a fost publi­cat in mai mul­te zia­re, navi­gea­za putin pe net.
  Alta e ca dem­ni­ta­tea si rusi­nea sint cate­go­rii strai­ne aces­tei per­soa­ne.

 9. victor

  din astea toti , cel mai dubi­os e Bodis­tea­nu, asta nu tre­bu­ie sa detie nici func­tie inal­ta in stat, nici la nivel local, e legat cu orga­ni­za­ti­i­le cri­mi­na­le si des­chis ara­ta asta.

 10. Ion

  Des­pre Bodis­tea­nu ati uitat sa spu­ne­ti ca e fecio­rul pro­pri­e­ta­ru­lui ben­zi­na­ri­i­lor Valex­chim.

 11. Burebista

  Sti­ma­ta Mery!
  Chiar si mai­ca Teresa,detinatoarea pre­mi­u­lui Nobel nu era prea “sfinta”,iar Vic­tor sa ras­fo­ias­ca pre­sa din acea peri­oa­da si vei gasi,articolul des­pre sacul cu dolari!Interesant! Cine a orga­ni­zat fla­gran­tul? Dupa mine tot “Seful”-adica Birstein,ca pe vre­mea ceia de tris­ta pomina,in Rus­sia mafia evre­ias­ca guverna.Acum fiind numi­ta in frun­tea MAE ne va vin­de mai cu diplomatie!Despre ce sa mai scriu? Ah! Da! Des­pre minis­trul cu datul de asfalt si beton.La facut ministru,tot “Sefu” ce tra­es­te in Can­a­da! Daca nu ati inteles,atunci,incretiti-va frunti-le si mai face­ti ca sa trn­spi­re masa cenu­sie si veti intelege.Ati uitat ca e cu diplo­ma fal­sa? Moni­ca Babuc e bra­vo! E buna dansatoare!Schmba partenerii,ca domnisoare-le chi­lo­tii! Asa ca mari ispra­vi de la vechiul guvern putin “rih­tu­it” pe mol­do­ve­ne­ste adi­ca mai in lim­ba lui Leanca,remaniat.In rest toa­ta sufla­rea din­tre Prut si Nistru,asteapta mira­co­lul de la Vilnus!Toti doam­ne vot inEuropa,dar cu gin­dul la “matusca”.Ca doar de aco­lo vine si ploa­ia!
  Toti in Europa,ca in Euro­pa imbla mai­da­ne­zii cu cola­cii in coa­da si-i asteap­ta pe visa­to­rii de mol­do­ve­ni! Vra­bia malai visea­za si tga­nul “pra­zd­nik” Dar in rest va iubesc,pentu-ca sun­te­ti asa cum sun­te­ti!

 12. Jos_Filat1

  Acesta-i guver­nul de tra­da­to­ri si de per­soa­ne corupte.Ieri Lean­ca a mai impru­mu­tat nis­te milioane.Mltumim dra­ga prim minis­tru pen­tru ca ne viri pina si stra­ne­po­tii in dato­rii.

 13. valea

  moni­ca lui pla­ho­t­niuc a demon­strat să fie cel mai prost minis­tru a tutu­ror tim­pu­ri­lor, dis­tru­gă­tor de tea­tre, colec­ti­ve cul­tu­ra­le și cinema.Ce, oare PDul nu dis­pu­ne de cadre com­pe­ten­te? Dacă este așa, atun­ci săl împru­mu­te pe Cozma, că ori­cum era mai breaz decît ea și alca­șul și hoțul de foc­șa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *