Guvernul Leancă: Afacerile şi “păcatele” noilor miniştri

425-Colaj-ministriVasile Bot­nari, noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, nu a indi­cat în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi fap­tul că este fon­da­to­rul unei firme. Octa­vian Bodi­ş­teanu, noul minis­tru al Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, i-a făcut soţiei un cadou echi­va­lent cu veni­tul său pe trei ani. Nata­lia Gher­man, noua minis­tră de la Externe, este fiica lui Mir­cea Sne­gur şi soţia lui Artur Gher­man, un apro­piat al con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ceri Boris Birş­tein. Monica Babuc, noua minis­tră a Cul­tu­rii, este o fostă con­si­li­eră a mai mul­tor depu­taţi PD, dar a can­di­dat ante­rior şi pe lis­tele PPCD.

Guver­nul Leancă, înves­tit săp­tămâna tre­cută, are patru nume noi: Vasile Bot­nari, Octa­vian Bodi­ş­teanu, Monica Babuc şi Nata­lia Gher­man. Toţi cei patru au fost pre­zen­taţi subal­ter­ni­lor vineri, 31 mai.

Şi-a “ascuns” colaborarea cu Plahotniuc

Vasile Bot­nari, noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), este fost depu­tat pe lis­tele PD. Năs­cut la Stră­şeni, acesta a ocu­pat ante­rior dife­rite fun­cţii, inclu­siv în insti­tu­ţi­ile sta­tu­lui. În peri­oada 2005 – 2008, a fost direc­tor gene­ral al “Air Mol­dova”, iar în anii 2008 — 2009, direc­tor al Agenţiei Trans­por­turi. Din 2003 până în 2005, a fost repre­zen­tan­tul com­pa­niei avi­a­tice ita­li­ene “Club Air” în R. Mol­dova, după care s-a ocu­pat de mana­ge­men­tul com­pa­niei “Nobil Air”, con­tro­lată de cole­gul său de par­tid Vlad Pla­ho­t­niuc. În 2009-2011, Bot­nari a fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trare al Vic­to­ri­a­bank, des­pre care se spune că ar apa­rţine tot lui Pla­ho­t­niuc. De remar­cat însă că, în CV-ul lui Bot­nari de pe site-ul MTID, acti­vi­tă­ţile sale în cadrul com­pa­ni­i­lor con­tro­late de Pla­ho­t­niuc nu sunt spe­ci­fi­cate.

Con­form decla­ra­ţiei sale de avere pe anul 2012, fos­tul depu­tat a avut din sala­riu un venit de peste 150 mii de lei. Tot­o­dată, el a anu­nţat că are un auto­mo­bil de model Skoda, care valo­rează aproape 350 mii de lei, şi două depo­zite ban­care, unul de 3 mln. lei şi altul de 41 mii USD (0,5 mln. lei).

Director la Chişinău Aeroport Service?

În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe anul 2010, Bot­nari indica şi un auto­mo­bil Range Rover, de 334 mii de lei. Cel mai pro­ba­bil, în 2011 l-a vân­dut, indi­când în decla­ra­ţia sa că a obţi­nut din vân­za­rea valo­ri­lor mobi­li­are 210 mii de lei. În cei trei ani de depu­tă­ţie, Vasile Bot­nari a indi­cat că deţine şi 100% din firma A&N Ser­vice SRL.

Con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), această firmă e admi­nis­trată de Nata­lia Bot­nari, soţia sa, care mai are în ges­tiune salo­nul de mariaj “L’amour”. Con­form date­lor de la CÎS, Vasile Bot­nari este în con­ti­nu­are direc­tor al SRL “Chi­şi­nău Aero­port Ser­vice”, deşi în CV-ul său indică fap­tul că, încă în 2002, şi-a înche­iat rela­ţi­ile cu această com­pa­nie.

30% la Vabaro Lux, nu şi în declaraţie

Ace­leaşi date de la CÎS îl arată pe proas­pă­tul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor în cali­tate de fon­da­tor al fir­mei SC “Vabaro Lux” SRL, cu sediul în Stră­şeni. Vasile Bot­nari deţine acolo 30% din capi­ta­lul fir­mei spe­cia­li­zate în afa­ceri cu lemn. Con­form CÎS, pe adresa fir­mei SC “Vabaro Lux” SRL se află şi firma “Arte­li­ta­lux”, admi­nis­trată de Roman Tărâţă, cel care admi­nis­trează şi firma lui Bot­nari.

Noul minis­tru al MTID este naşul de cunu­nie al Danie­lei Guma şi al lui Ana­to­lie Moruz, fiica şi, res­pec­tiv, gine­rele depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma. Pe 30 decem­brie 2012, la o săp­tămână de la moar­tea lui Sorin Paciu în “Pădu­rea Domnească”, acesta a par­ti­ci­pat ală­turi de finul său, dar şi de Vale­riu Guma la o nouă vână­toare în rezer­va­ţia natu­rală.

Vasile Bot­nari a fost şi unul din­tre finanţa­to­rii PD în cam­pa­nia elec­to­rală din 2010. Con­form date­lor Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale, el a donat pen­tru PD 100 mii de lei.

Cadou cât veniturile sale pe trei ani

Octa­vian Bodi­ş­teanu, minis­trul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui (MTS), a fost numit în fun­cţie de gru­pul refor­ma­tor al PL, con­dus de Ion Hadârcă. Acesta a acti­vat ante­rior în cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţiei, iar în ianu­a­rie 2011 a fost desem­nat de PL în fun­cţia de vice­mi­nis­tru al MTS.

Presa nu a publi­cat prea multe ştiri des­pre acti­vi­ta­tea lui Bodi­ş­teanu în fun­cţia de vice­mi­nis­tru. Cea mai medi­a­ti­zată ştire din viaţa şi acti­vi­ta­tea vice­mi­nis­tru­lui a fost des­pre cadoul pe care i l-a făcut, în ianu­a­rie 2012, soţiei sale, Janet Erhan – un Suzuki Swift, din 2011. “E o maşi­nuţă de culoa­rea oli­ve­lor, micuţă şi fru­mu­şică”, poves­tea Janet Erhan într-un pro­gram TV. Un Suzuki Swift din 2011 costă 11-14 mii de euro (180-230 mii de lei – n.r.), în fun­cţie de dotări, scria, în ianu­a­rie 2012, site-ul elldor.md.

Ministru, cu mulţumiri pentru Karamalak

Doar că, din decla­ra­ţi­ile pe veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale lui Bodi­ş­teanu din ulti­mii trei ani, dedu­cem că acesta, legal, nu a putut acu­mula suma nece­sară pen­tru pro­cu­ra­rea unui ase­me­nea auto­mo­bil. În 2010, actu­a­lul minis­tru a indi­cat în decla­ra­ţia sa veni­turi de doar 23 mii de lei. Un an mai târ­ziu, Bodi­ş­teanu, fiind deja vice­mi­nis­tru, a decla­rat un venit de 78 mii de lei. Anul tre­cut, Bodi­ş­teanu a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi suma de 98 mii de lei. Cumu­la­tiv, în ulti­mii trei ani, Bodi­ş­teanu a decla­rat cam tot atâţia bani cât valo­rează maşina făcută cadou soţiei sale.

Noul minis­tru al MTS s-a făcut remar­cat nu doar prin cadoul foarte gene­ros pen­tru soţie, ci şi prin acţiuni care au adus ante­rior mai multe cri­tici insti­tu­ţiei pe care acum o con­duce. În vara anu­lui 2012, Bodi­ş­teanu a mulţu­mit Fon­du­lui Inter­na­ţio­nal de Aju­to­rare a Vete­ra­ni­lor şi Inva­li­zi­lor de Sport (IFAVIS) pen­tru auto­mo­bi­lele de marca Che­vro­let Aveo, ofe­rite celor doi meda­li­aţi ai R. Mol­dova la Jocu­rile Olim­pice de la Lon­dra. Toate bune, doar că IFAVIS este fon­dat de Gri­gori Kara­ma­lak, hoţul în lege cu două dosare penale în R. Mol­dova, sta­bi­lit acum la Moscova. “Este un aju­tor bine­ve­nit, apre­cia­bil sub toate aspec­tele, acor­dat per­for­me­ri­lor care ne slă­vesc ţara”, declara Bodi­ş­teanu. Con­tac­tat de ZdG atunci, pen­tru a-l întreba în ce rela­ţii este cu Kara­ma­lak, Bodi­ş­teanu a deve­nit ner­vos şi nu a dorit să dis­cute cu noi. De pre­ci­zat că acesta este fra­tele mul­ti­plu­lui cam­pion la lupte libere, Ruslan Bodi­ş­teanu, iar Kara­ma­lak, un fost lup­tă­tor.

Ministra Babuc vine din PPCD

Monica Babuc l-a înlo­cuit pe Boris Focşa la şefia Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii (MC). Numită în fun­cţie de PD, Babuc a fost ante­rior mem­bră a PPCD, con­dus de Iurie Roşca, şi preşe­dinta Aso­ci­a­ţiei Doam­ne­lor Cre­ş­tin Demo­crate. La ale­ge­rile par­la­men­tare din 29 iulie 2009, a fost a 11-a pe lista PPCD.

În mar­tie 2013, Babuc a fost numită în fun­cţia de preşe­dintă a Orga­ni­za­ţiei muni­ci­pale de femei a PD, peri­oadă în care a fost şi con­si­li­era lui Marian Lupu, cât timp acesta era preşe­dinte al Par­la­men­tu­lui. Ante­rior, a fost con­si­li­era lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, iar în 2009, a fost şi con­si­li­era lui Ale­xan­dru Sto­ia­no­glo, acesta fiind, o scurtă peri­oadă de timp, vice­preşe­dinte al Legi­sla­ti­vu­lui. Noua minis­tră a Cul­tu­rii este şi mem­bră a Biro­u­lui Exe­cu­tiv al PD. Până la momen­tul apa­ri­ţiei arti­co­lu­lui, pe site-ul MC, Babuc nu depu­sese decla­ra­ţia pe veni­turi şi pro­pri­e­tăţi.

Familia Gherman şi Boris Birştein

Nata­lia Gher­man, noua minis­tră de la Externe, fiica pri­mu­lui preşe­dinte al R. Mol­dova, Mir­cea Sne­gur, numită în fun­cţie de PLDM, a fost ante­rior vice­mi­nis­tră în cadrul ace­lu­iaşi minis­ter. Gher­man a acti­vat toată cariera în cadrul insti­tu­ţi­i­lor sub­or­do­nate Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene (MAEIE). În tim­pul guver­nă­rii PCRM, aceasta a fost amba­sa­doa­rea R. Mol­dova în Bel­gia, Aus­tria şi, prin cumul, în Sue­dia, Nor­ve­gia şi Fin­landa.

Con­form decla­ra­ţiei pe veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, Nata­lia Gher­man, împre­ună cu soţul său, Artur Gher­man, vice­preşe­din­tele Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al Comi­siei Naţio­nale a Pieţei Finan­ci­are (CNPF), a avut, în 2012, un venit de apro­xi­ma­tiv 270 mii de lei din sala­riu. Noua minis­tră deţine un apar­ta­ment de 100 m. p., obţi­nut în 1991, prin bon de repar­ti­ţie, cu o valoare cadas­trală de puţin peste jumă­tate de milion de lei, un BMW din 2008, de 635 mii de lei, şi un cont ban­car, sala­rial, de 170 mii de lei, la Banca de Eco­no­mii. În decla­ra­ţi­ile Nata­liei Gher­man din 2010 şi 2011 este indi­cat doar veni­tul din sala­riu, de apro­xi­ma­tiv 100 mii de lei anual.

Soţul Nata­liei Gher­man, Artur, acum vice­preşe­dinte în cadrul CNPF, este cunos­cut mai mult ca un om de afa­ceri, fiind cel care, în 1993, a con­dus firma “Sea­beco”, patro­nată de con­tro­ver­sa­tul mag­nat Boris Birş­tein, cel care, în acea peri­oadă, a dezvol­tat în R. Mol­dova mai multe afa­ceri dubi­oase, multe din­tre ele având “reper­cu­siuni” şi astăzi. Recent, instanţele de jude­cată au decis că o firmă a lui Birş­tein ar tre­bui să pri­mească aproape 100 mln. de lei des­pă­gu­biri de la Între­prin­de­rea de Stat “Cris-Registru”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ione­laG

  Mdaaa…PDM fac minuni. Nu este ceva de mirare.. Nici nu ma astep­tam la alt­ceva de la acesti min­ci­nosi din PD.

 • Andrei Albu

  PD macar a avut cura­jul sa schimbe din func­tia de min­si­tru pe cei care s-au com­pro­mis, pe cind PLDM nu a facut nici o schim­bare! De ce Filat ia lasat in func­tie pe cei cu dosare? Pe Usa­tii la Minis­te­rul Sana­ta­tii, la Minis­te­rul Fina­te­lor pe Negruta…

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Deo­a­rece sunt de păre­rea ca Numai feme­ile v- or salva Mol­dova mă bucur pt si le doresc mari suc­cese.
  Am citit in Gân­dul. Info o părere des­pre Nata­lia Gher­man, fiica lui Mir­cea Sne­gur. O lauda si dl Leanca. Mă bucur pt ca dum­ne­zei are obli­ga­tiu­nea sa mun­cească in sudoa­rea frun­tii, sa recas­tige pt Mol­dova măcar ceva din ceia ce a cedat si a pier­dut din lasi­tate tatal ei, Mir­cea Sne­gur cel laș. De aia si ni la împins KGB URSS-ului atunci, pt ca era un neho­ta­rat. I l-au adus pe bani­tul de Smir­nov pe tava, iar Sne­gur l- a eli­be­rat, sa- si facă Repu­blica.
  Mai citi­sem si des­pre gine­rele lui Mir­cea Sne­gur, admi­nis­tra­toul afa­ce­ri­lor dubi­oase a fir­mei Sia­beco, a lui Bir­stein. Ceia ce o obliga in dublu pe Nata­lia sa fac ceva pt spa­la­rea paca­te­lor fami­li­are.
  Eu din suflet îi doresc suc­cese. Fie ca Noiem­brie 2013 si intru­ni­rea de la Vil­nus sa între in isto­ria pal­mei de pământ între Prut si Nis­tru ca o data foarte impor­tanta.

 • Andrei

  Mdaa…Plahotniuc isi aduce doar pri­e­teni mafi­oti la putere. Nu cred ca Bot­nari va face mai mult ca Salaru, are si acesta multi bani, dar mai vrea sa se imbo­ga­teasca, tot pe seama cea­te­ni­lor!

 • De ce, de ce ?

  …apar­ta­ment de 100 m2 obti­nut prin bon de repa­tri­ere… vai, ce per­soana cin­stita, si des­pre con­tra­banda cu sacul de dolari – nici un cuvint. Bravo, ZDG, degra­dati pro­gre­siv. Si de ce nu publi­cati toate mesa­jele, sau ati dat si voi de frip­tura ?

 • stan

  chimpu a fost nevoit sa se retraga, cra­ca­tita e prea grasa si strasnica.la ce bun cir­cu­la­tie libera daca sun­tem saraci pt ca sun­tem furati? intr-un an jumate vor goli toate fon­du­rile, dupa care UE se va intoarce cu spatele.cu perere de rau nu este capa­bil guver­nul actual de a con­ti­nua reforme promise,daca sa ana­li­zam noii minis­tri, parca bodis­teanu e mai bun ca Ticu, bot­nari ca Salaru? filat si pla­ho­t­niuc sunt obse­dati de bogatii.dar Legea bume­ran­gu­lui e actu­ala.

 • poate jude­cam ?

  poate jude­cam putin cu capul, ca miroase a min­ciuna ? In 1991 Nata­lia Gher­man era sudenta si avea 22 ani. Pen­tru ce merite – apar­ta­ment 100 m prin repar­ti­tie? Min­ciu­nele. Nevo­ile in PM incep anume de la fap­tul ca per­soane lip­site de mora­li­tate tind insis­tent si cu orice pret numai se ne con­duca, ca alt­ceva nu pot face,i-ar noi … dam din umeri.

 • vic­tor

  pen­tru de ce, de ce?
  des­pre sacul cu bani s-a vor­bit doar la nivel de zvon.

 • De ce, de ce ?

  Pen­tru Vic­tor
  Zvon ??? E un fapt real, cu dosar des­chis, fil­mari, pro­to­kol ect. Numai Pasat, care era pe atunci amba­sa­dor la Moscova si pasa­por­tul diplo­ma­tic au salvat-o pe Gher­man de la push­ca­rie.
  Cazul a fost publi­cat in mai multe ziare, navi­geaza putin pe net.
  Alta e ca dem­ni­ta­tea si rusi­nea sint cate­go­rii straine aces­tei per­soane.

 • vic­tor

  Am cau­tat, insa nu am gasit. pos­teaza un link aici, daca stii deta­lii.

 • vic­tor

  din astea toti , cel mai dubios e Bodis­teanu, asta nu tre­buie sa detie nici func­tie inalta in stat, nici la nivel local, e legat cu orga­ni­za­ti­ile cri­mi­nale si des­chis arata asta.

 • Ion

  Des­pre Bodis­teanu ati uitat sa spu­neti ca e fecio­rul pro­pri­e­ta­ru­lui ben­zi­na­ri­i­lor Valex­chim.

 • Burebista

  Sti­mata Mery!
  Chiar si maica Teresa,detinatoarea pre­mi­u­lui Nobel nu era prea “sfinta”,iar Vic­tor sa ras­fo­iasca presa din acea peri­oada si vei gasi,articolul des­pre sacul cu dolari!Interesant! Cine a orga­ni­zat fla­gran­tul? Dupa mine tot “Seful”-adica Birstein,ca pe vre­mea ceia de trista pomina,in Rus­sia mafia evre­iasca guverna.Acum fiind numita in frun­tea MAE ne va vinde mai cu diplomatie!Despre ce sa mai scriu? Ah! Da! Des­pre minis­trul cu datul de asfalt si beton.La facut ministru,tot “Sefu” ce tra­este in Can­ada! Daca nu ati inteles,atunci,incretiti-va frunti-le si mai faceti ca sa trn­spire masa cenu­sie si veti intelege.Ati uitat ca e cu diploma falsa? Monica Babuc e bravo! E buna dansatoare!Schmba partenerii,ca domnisoare-le chi­lo­tii! Asa ca mari ispravi de la vechiul guvern putin “rih­tuit” pe mol­do­ve­ne­ste adica mai in limba lui Leanca,remaniat.In rest toata sufla­rea din­tre Prut si Nistru,asteapta mira­co­lul de la Vilnus!Toti doamne vot inEuropa,dar cu gin­dul la “matusca”.Ca doar de acolo vine si ploaia!
  Toti in Europa,ca in Europa imbla mai­da­ne­zii cu cola­cii in coada si-i asteapta pe visa­to­rii de mol­do­veni! Vra­bia malai viseaza si tga­nul “pra­zd­nik” Dar in rest va iubesc,pentu-ca sun­teti asa cum sun­teti!

 • Jos_Filat1

  Acesta-i guver­nul de tra­da­tori si de per­soane corupte.Ieri Leanca a mai impru­mu­tat niste milioane.Mltumim draga prim minis­tru pen­tru ca ne viri pina si stra­ne­po­tii in dato­rii.

 • valea

  monica lui pla­ho­t­niuc a demon­strat să fie cel mai prost minis­tru a tutu­ror tim­pu­ri­lor, dis­tru­gă­tor de tea­tre, colec­tive cul­tu­rale și cinema.Ce, oare PDul nu dis­pune de cadre com­pe­tente? Dacă este așa, atunci săl împru­mute pe Cozma, că ori­cum era mai breaz decît ea și alca­șul și hoțul de focșa.

 • Pingback: MINIȘTRI CU FIRME DE LA PDM: PAVEL FILIP, VLADIMIR BOTNARI SI VICTOR OSIPOV - Media Source()