Schema hoţiilor cu terenuri: 20 de loturi care valorează milioane de euro au ajuns la două companii din Marea Britanie

Cel puţin 20 de tere­nu­ri publi­ce, cu o supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 5 ha, care valo­rea­ză la preţ de pia­ţă apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro, au ajuns, la înce­pu­tul aces­tui an, în pro­pri­e­ta­tea a două com­pa­nii înre­gis­tra­te în Marea Bri­ta­nie. Deşi auto­ri­tă­ţi­le anu­nţau că pe aces­te tere­nu­ri a fost apli­cat seches­tru, ZdG a con­sta­tat că, în trei luni, ele au fost revân­du­te de trei ori, mai mult de jumă­ta­te din­tre aces­tea fiind obiec­te ale unor tranza­cţii, înre­gis­tra­te la Cadas­tru chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă deci­dea să fie apli­cat seches­tru, şi la mai mult de o lună după ce scan­da­lul a deve­nit public. Actul jude­că­to­resc, deşi data din ace­ea­şi zi cu tranza­cţi­i­le de vânzare/cumpărare, a ajuns să fie apli­cat de regis­tra­to­rii de la Cadas­tru la trei zile de la emi­te­rea hotă­rârii jude­că­to­reş­ti.

Sâm­bă­tă, 21 ianu­a­rie 2017, Pri­mă­ria Chi­şi­nău infor­ma că Jude­că­to­ria Chi­şi­nău (sedi­ul Cen­tru) a admis cere­rea de revi­zu­i­re depu­să de auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi a anu­lat hotă­rârea din 26 august 2016, prin care muni­ci­pa­li­ta­tea era depo­se­da­tă de 20 de tere­nu­ri, aspect des­pre care ZdG rela­ta­se ante­ri­or. Deci­zia a fost adop­ta­tă de jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă în şedinţa publi­că de vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017. Tot­o­da­tă, instanţa a apli­cat seches­tru asu­pra res­pec­ti­ve­lor bunu­ri imo­bi­le, se mai spu­nea în comu­ni­ca­tul muni­ci­pa­li­tă­ţii. Ange­la Cata­nă şi-a sus­pen­dat prac­tic pro­pria hotă­râre după ce, la 26 august 2016, deci­dea să înre­gis­tre­ze tere­nu­ri­le în cau­ză pe nume­le a trei agenţi eco­no­mi­ci.

5,33 ha în valoare de 8 milioane de euro

Înche­ie­rea emi­să de magis­tra­ta Cata­nă, intra­tă în pose­sia ZdG, dez­vă­lu­ie că auto­ri­tă­ţi­le sunt pe punc­tul de a pier­de nu 20 de tere­nu­ri, aşa cum au anu­nţat, şi câte au fost vân­du­te la lici­ta­ţia dubi­oa­să orga­ni­za­tă de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, ci nu mai puţin de 36 de lotu­ri. 22 din­tre aces­tea au deja nume­re cadas­tra­le şi au fost loca­li­za­te de ZdG (!). Tere­nu­ri­le au o supra­fa­ţă tota­lă de 5,33 ha şi valo­rea­ză, la un preţ mediu de pia­ţă (cal­cul efec­tu­at în baza preţu­lui mediu, 1 ar de teren pen­tru con­stru­cţii = 15 mii de euro), apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro, echi­va­len­tul a 170 de mili­oa­ne de lei. Toa­te au fost înstră­i­na­te la înce­put de 2017, după ce, în pre­a­la­bil, au fost înre­gis­tra­te pe nume­le a trei fir­me care le-au „câş­ti­gat” la o lici­ta­ţie dubi­oa­să, nere­cu­nos­cu­tă nici măcar de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, care, ofi­ci­al, a organizat-o. Totu­şi, deşi în procesul-verbal al lici­ta­ţi­ei din ianu­a­rie 2016 se anu­nţa că au fost vân­du­te 20 de tere­nu­ri, magis­tra­ta Cata­nă a decis să apli­ce seches­tru pe 36 de lotu­ri, 22 din­tre care au deja nume­re cadas­tra­le.

Cele 22 de lotu­ri care au pri­mit nume­re cadas­tra­le au supra­feţe cuprin­se între 5 şi 65 de ari şi se află în sec­toa­re­le Cen­tru, Bota­ni­ca, Buiu­ca­ni şi Râş­ca­ni din Chi­şi­nău. 20 din­tre ele şi-au schim­bat pro­pri­e­ta­rii de două-trei ori în ulti­me­le trei luni, ajun­gând, în final, în pose­sia a două fir­me înre­gis­tra­te în stră­i­nă­ta­te. Ast­fel, din cele 22 de tere­nu­ri cu nume­re cadas­tra­le, unul, cu o supra­fa­ţă de aproa­pe 8 ari, ampla­sat în peri­me­trul stră­zi­lor Bănulescu-Bodoni, Colum­na şi Mitro­po­lit Dosoftei, aco­lo unde se află mai mul­te clă­di­ri, nu a fost vân­dut, pe el fiind însă apli­cat seches­tru de ace­ea­şi magis­tra­tă Cata­nă. Un alt teren din cele 22 apa­re la Cadas­tru cu înscri­e­re greşi­tă. În rest, 20 de lotu­ri au pro­pri­e­ta­ri noi, chiar dacă pe ele a fost apli­cat seches­tru.

19 terenuri revândute în Marea Britanie, unul în R. Moldova

11 lotu­ri din cele 22 au fost vân­du­te, ulti­ma dată, vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017, chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Cata­nă emi­tea înche­ie­rea prin care era apli­cat seches­tru. Actul jude­că­to­resc nu a fost însă exe­cu­tat în acea zi de Cadas­tru, ci abia luni, pe 23 ianu­a­rie, atun­ci când a şi fost apli­cat seches­trul. În schimb, cele 11 con­trac­te de vânzare-cumpărare, sem­na­te tot vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017, au fost înre­gis­tra­te în ace­ea­şi zi la Cadas­tru pe nume­le fir­mei „Fuer­te Gro­up”. Ele au fost vân­du­te de fir­me­le „Alfa-Spirit” SRL, „Tehnoserv-Prim” SRL şi „Alex­cre­dit”. Cele trei le-au cum­pă­rat, une­le cu trei săp­tămâ­ni mai devre­me, alte­le cu doar trei zile îna­in­te de a le revin­de. „Fuer­te Gro­up” a fost înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei, Edin­bu­r­gh, la 16 febru­a­rie 2016 şi are, la rându-i, alţi doi pro­pri­e­ta­ri: „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund însă în para­di­su­ri fis­ca­le.

Alte 8 lotu­ri din cele 22 au ajuns, tot în ianu­a­rie, în pro­pri­e­ta­tea „Hero­ic Glo­bal” SC, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016. Com­pa­nia „irlan­de­ză” a pro­cu­rat tere­nu­ri­le de la „Tehnoserv-Prim” SRL şi „Profi-Star” SRL pe 11 ianu­a­rie 2017, ele fiind înre­gis­tra­te la Cadas­tru, în plin scan­dal. Un sin­gur teren din cele 22 a ajuns în pose­sia unui SRL înre­gis­trat în R. Mol­do­va. Tere­nul este ampla­sat pe şos. Hân­ceş­ti, are o supra­fa­ţă de 10 ari şi a ajuns în pro­pri­e­ta­tea fir­mei SRL „M.M.M.”, fon­da­tă în 1992. Admi­nis­tra­to­rul agen­tu­lui eco­no­mic este Ale­xan­dru Iona­ş­co, iar fon­da­tor – Ghe­or­ghe Iona­ş­co. Fir­ma are acti­vi­tă­ţi în con­stru­cţii, dar nu-şi afi­şea­ză con­tac­te­le.

Prin înche­ie­rea magis­tra­tei Cata­nă din 20 ianu­a­rie 2017 s-a decis apli­ca­rea seches­tru­lui şi pe alte 14 tere­nu­ri care NU au nume­re cadas­tra­le, în hotă­rârea instanţei fiind menţio­nat doar sec­to­rul în care se află şi supra­fa­ţa aces­to­ra.

Vale­riu Bogdan, şef adjunct al Dire­cţi­ei Juri­di­ce a Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, spu­ne că instanţa a apli­cat seches­tru pe mai mul­te tere­nu­ri pen­tru că une­le din­tre lotu­ri­le vân­du­te la lici­ta­ţie, cel mai pro­ba­bil, au fost divi­za­te. Fun­cţio­na­rul menţio­nea­ză că după ce Pri­mă­ria a depus o plân­ge­re la adre­sa Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii pe nume­le jude­că­toa­rei Cata­nă, care a lega­li­zat ini­ţi­al vân­za­rea tere­nu­ri­lor publi­ce, insti­tu­ţia nu a pri­mit încă un răs­puns. Nico­lae Cli­ma, şeful Inspe­cţi­ei Judi­ci­a­re, ne-a anu­nţat că exa­mi­na­rea plân­ge­rii se află la eta­pa fina­lă, iar în urmă­toa­re­le zile Inspe­cţia va întoc­mi o notă, pe care o va tri­mi­te pe adre­sa Com­ple­tu­lui de Admi­si­bi­li­ta­te, care va deci­de soar­ta jude­că­toa­rei.

sect Bota­ni­ca, 0,079 ha, nr cadas­tral – 0100105326
bd. Ște­fan cel Mare și Sfânt, 0,0445 nr cadas­tral 0100519263
bd Renaș­te­rii, 0,15 ha, nr cadas­tral – 0100413556
șos Hân­cești, 01006, nr cadas­tral – 0100217325
str. Vasi­le Coro­ban, 0,1 ha, nr cadas­tral – 0100512535
str. Vadul lui Vodă, 0,12 ha, nr cadas­tral, 0100308471
str. Tri­fan Bal­tă, 0,65 ha, 0100202995
str. S. Lazo, 0,0578, nr cadas­tral 0100519264
str. Kiev, 0,12 ha, nr cadas­tral – 0100416300
str. Con­stan­tin Con­stan­ti­nov 37, 0,2273 ha, nr cadas­tral 0100426212
str. Bogdan Voie­vod, 0,146, nr cadas­tral 0100416301
str. Ale­xei Sci­u­sev, 0,08 ha, nr cadas­tral, 0100521517
str. Albi­șoa­ra, 0, 099 ha, 0100419497
sect., Râș­ca­ni, 0,12 ha, nr. Cadas­tral 0100417841
sect. Râș­ca­ni, 0,010 ha, nr cadas­tral – 0100414010
sect. Cio­ca­na str. Vadul lui Vodă nr cadas­tral 0100308471
sect. Buiu­ca­ni, 0,0463, nr. cadas­tral 0100519299
sect. Bota­ni­ca, 0,07 ha, nr cadas­tral – 0100113648
sect. Bota­ni­ca, 0,1, nr cadas­tral – 0100114236
sect Râș­ca­ni, 0,01905 ha, nr cadas­tral – 0100424633
sect Cen­tru, 0,01981 ha, nr cadas­tral – 01001011054
sect Buiu­ca­ni 0,795 ha, nr cadas­tral – 0100519273

Schema pusă pe roate în 2013, funcţională şi în 2017

Sche­ma prin care sunt aca­pa­ra­te tere­nu­ri publi­ce a fost pusă pe roa­te încă în 2013. În octom­brie 2013, Iurie Ţur­can, pe atun­ci jude­că­tor la Jude­că­to­ria Râş­ca­ni, Chi­şi­nău, a emis o înche­ie­re prin care Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC) era obli­gat să orga­ni­ze­ze lici­ta­ţii publi­ce pri­vind darea în aren­dă a tere­nu­ri­lor publi­ce, în loca­ţiu­ne fun­ci­a­ră sau în pro­pri­e­ta­te. Ulte­ri­or, în decem­brie 2013, a emis şi o înche­ie­re expli­ca­ti­vă prin care des­cria cum va fi exe­cu­ta­tă înche­ie­rea, dacă auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor refu­za orga­ni­za­rea lici­ta­ţi­i­lor. Atun­ci, Ţur­can a sta­bi­lit că dacă auto­ri­tă­ţi­le nu orga­ni­zea­ză lici­ta­ţii, înche­ie­rea sa poa­te fi exe­cu­ta­tă de un exe­c­u­tor jude­că­to­resc, iar tere­nu­ri­le care urmau a fi lici­ta­te puteau fi ale­se de cre­di­tor, adi­că de per­soa­na care ceru­se auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce acor­da­rea de tere­nu­ri. În 2014, s-au orga­ni­zat două lici­ta­ţii de către exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Eve­li­na Mari­an­ciuc, zeci de tere­nu­ri publi­ce tre­când în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă. Deşi CNA şi Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie (PA) au des­chis dosa­re pena­le pe mar­gi­nea cazu­lui, sche­ma a con­ti­nu­at. La fine­le anu­lui 2016, jude­că­to­rii au sus­pen­dat înche­ie­rea lui Ţur­can, doar că, între timp, în august 2016, Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău a decis că nime­ni nu mai poa­te pre­tin­de la ace­le tere­nu­ri pen­tru că pro­pri­e­ta­rii ar fi de bună-credinţă.

Des­pre fap­tul că alte 20 de tere­nu­ri publi­ce au ajuns în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, prin inter­me­di­ul unei alte lici­ta­ţii dubi­oa­se, orga­ni­za­tă de aceas­tă dată de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, Pri­mă­ria Chi­şi­nău anu­nţa, într-un comu­ni­cat din 16 decem­brie 2017. Tot atun­ci, ZdG a des­cris sche­ma prin care auto­ri­tă­ţi­le au pier­dut tere­nu­ri­le şi atenţio­na că aces­tea nu erau sub seches­tru, deci, puteau fi, lejer, înstră­i­na­te. În acea peri­oa­dă, pe rol, la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău (sedi­ul Cen­tru), jude­că­toa­rea Cata­nă exa­mi­na cere­rea Pri­mă­ri­ei de revi­zu­i­re a hotă­rârii sale din 26 august 2016, prin care era lega­li­za­tă lici­ta­ţia orga­ni­za­tă de Miron, tere­nu­ri­le fiind tre­cu­te în pro­pri­e­ta­tea a trei fir­me. Şedinţe­le însă se amâ­nau, fără ca instanţa să se pro­nun­țe asu­pra apli­că­rii seches­tru­lui. Una din şedinţe a fost amâ­na­tă pen­tru că mate­ri­a­le­le din dosar fuse­se­ră ridi­ca­te de pro­cu­ro­rul Con­stan­tin Miron, astăzi anga­jat al Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­za­te şi Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS). Miron ne-a spus că dosa­rul a fost ridi­cat pen­tru că el are în ges­tiu­ne un dosar penal în pri­vinţa unui regis­tra­tor de la Cadas­tru. Miron susţi­ne că, dacă auto­ri­tă­ţi­le doreau să apli­ce seches­tru pe tere­nu­ri, fap­tul că dosa­rul era ridi­cat nu ar fi fost un impe­di­ment. Întâm­plă­tor sau nu, soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor a aju­tat bene­fi­ci­a­rii sche­mei să revân­dă tere­nu­ri­le, fiind amâ­na­tă şedinţa de jude­ca­tă şi fiind ast­fel întâr­zi­a­tă apli­ca­rea seches­tru­lui. Ast­fel, deşi cazul a deve­nit public la 16 decem­brie 2016, instanţa a decis să fie apli­cat seches­tru abia pe 20 ianu­a­rie 2017, hotă­râre care a fost pusă în prac­ti­că pe 23 ianu­a­rie 2017. În aceas­tă peri­oa­dă, tere­nu­ri­le şi-au schim­bat de două sau chiar de trei ori stă­pâ­nii, fiind acum în pro­pri­e­ta­tea celor două fir­me din Irlan­da şi Scoţia. Iar ulti­mii pro­pri­e­ta­ri, con­form Codu­lui Civil, ar putea pre­tin­de, ca şi în sche­ma din 2014, că sunt pro­pri­e­ta­ri de bună-credinţă, ast­fel că recu­pe­ra­rea bunu­ri­lor publi­ce ar deve­ni impo­si­bi­lă.

Vio­rel Mora­ri, şeful PA, a evi­tat să facă decla­ra­ţii la subiect. „Avem cau­ză pena­lă şi se fac inves­ti­ga­ţii. Dosa­rul este com­plex, sunt acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă şi măsu­ri spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ţie. E pre­ma­tur să facem decla­ra­ţii, pen­tru că nu ştim nici noi toa­te cir­cum­stanţe­le. Mai mult ca atât, exis­tă hotă­rârea instanţe­lor de jude­ca­tă pro­nu­nţa­tă în ordi­ne de pro­ce­du­ră civi­lă”. Ange­la Mat­cov, şefa ÎS Cadas­tru, ne-a anu­nţat că insti­tu­ţia a ini­ţi­at o anche­tă inter­nă pe mar­gi­nea aces­tui caz.

Ange­la Mat­cov, șefa ÎS Cadas­tru: „În luna octom­brie au venit dosa­re­le pen­tru a înre­gis­tra aces­te tere­nu­ri. Atun­ci, Ofi­ci­ul Cadas­tral și-a pus între­ba­rea ce facem, pen­tru că sunt une­le tere­nu­ri publi­ce viza­te în acea hotă­râre de jude­ca­tă. Am reiești din fap­tul că jude­că­to­rul posi­bil nu a avut sufi­cien­tă infor­ma­ție și am făcut o sesi­za­re, o inter­pe­la­re către jude­că­toa­re, prin care am soli­ci­tat expli­ca­ția hotă­rârii, pen­tru că pen­tru noi nu era clar ce facem mai depar­te. Toți regis­tra­to­rii au fost infor­ma­ți des­pre asta. Ulte­ri­or, după câte am văzut din pre­să, în decem­brie, s-a făcut înre­gis­tra­rea. Acum anche­ta de ser­vi­ciu exa­mi­nea­ză cum a avut loc aceas­tă înre­gis­tra­re. Este un dosar com­plex. Tre­bu­ie să vezi hotă­rârea, care docu­men­te s-au mai ane­xat, dacă a avut sau nu drep­tul regis­tra­to­rul să facă asta… Nu, de la Jude­că­to­rie nu am pri­mit un răs­puns, iar indi­ca­ția care a fost dată de către ofi­ciu e să se sto­pe­ze ori­ca­re acțiu­ne până la pri­mi­rea expli­ca­ți­i­lor. De asta a și por­nit anche­ta pen­tru a afla cir­cum­stan­țe­le în care au fost înre­gis­tra­te aces­te tere­nu­ri. Regis­tra­to­rul este inde­pen­dent. Ulte­ri­or, că au apă­rut în pre­să infor­ma­ții, regis­tra­to­rul nu poa­te să se ghi­de­ze de ele. El are nevo­ie de docu­men­te pen­tru a refu­za înre­gis­tra­rea unei tranzac­ții. Atun­ci când tranzac­ția este auten­ti­fi­ca­tă nota­ri­al, regis­tra­to­rul tre­bu­ie să aibă un temei legal de a înre­gis­tra o tran­cac­ție. Dar cum să faci asta dacă pe acel teren nu e apli­ca­tă nicio inter­dic­ție? Se pre­zu­mă că oame­nii acțio­nea­ză legal. Acum la noi nime­ni nu este sus­pen­dat din func­ție”.

12 febru­a­rie 2015: Citiți cum a înce­put sche­ma de aca­pa­ra­re a bunu­ri­lor publi­ce: Tere­nu­ri publi­ce de zeci de mili­oa­ne, împă­rţi­te de trei magis­tra­ţi şi un exe­c­u­tor jude­că­to­resc

23 decem­brie 2016: Sche­ma hoţi­i­lor cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău

19 ianu­a­rie 2017: Sche­ma hoţi­i­lor cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău. Un nou epi­sod


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. ivancelgroaznic

    Dar, nat­si vre sa con­tro­lam shi alte rezhis­tre de kDAS­TRU, LA NIVEL DI TATA TSARFA? N8, di alta, da sa videm shi noi shi nio mai ramas din pamin­tul patri­ei ? Niom tre­zi ka nu mai avem nici tsa­ri­na de sub pishi­oa­re, cu ash­ti guver­nant­si, bndit­si shi hot­si ! Ka pesh­ti­li di la kap si impu­te, de la con­du­ca­to­rii di la shen­tru, cARI SI DAU MARI PATRIOTSI !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *