Morțile suspecte din „dosarul miliardului”

Pe par­cur­sul lunii noiem­brie 2014, pes­te 13 mili­ar­de de lei au fost sco­și de la Ban­ca de Eco­no­mii (BEM), Ban­ca Soci­a­lă (BS) și Uni­bank și trans­fe­ra­ți pe con­tu­ri din stră­i­nă­ta­te. Pe 27 noiem­brie 2014, o mași­nă pli­nă cu acte de la cele trei băn­ci este fura­tă și incen­di­ată. La 9 decem­brie este găsit mort, în gara­jul din cur­tea casei sale, Ion But­ma­lai, fost depu­tat și secre­tar al Comi­si­ei par­la­men­ta­re pen­tru secu­ri­ta­te națio­na­lă. Pes­te mai puțin de două luni, la 25 ianu­a­rie 2015, Mihai Bolo­gan, șef de sec­ție la Ban­ca Națio­na­lă (BNM) și mem­bru al Comi­si­ei secre­te pri­vind anche­ta­rea dis­pa­ri­ți­ei mili­ar­du­lui, este găsit into­xi­cat cu mono­xid de car­bon în pro­pri­ul apar­ta­ment, iar la 14 febru­a­rie 2015, un anga­jat al BEM se sinu­ci­de împușcându-se cu arma pe care o deți­nea legal.

Subiec­tul dece­se­lor sus­pec­te de după „fur­tul mili­ar­du­lui” a reve­nit, în aces­te zile, în actu­a­li­ta­te după ce Miha­il Gofman, fost șef adjunct al Depar­ta­ma­ne­tu­lui spă­lă­rii bani­lor din cadrul Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), a făcut mai mul­te dez­vă­lu­i­ri în acest sens în cadrul unei emi­siu­ni tele­vi­za­te de la TV7. Gofman a lăsat să se înțe­lea­gă că mai mul­te per­soa­ne care deți­neau infor­ma­ții des­pre dis­pa­ri­ția bani­lor ar fi fost supu­se inti­mi­dă­ri­lor și pre­siu­ni­lor, iar unii din­tre ei chiar au sfâr­șit tra­gic.

„Aveam suspiciuni mari că cele trei decese nu au fost întâmplătoare”

Prin­tre nume­le ros­ti­te în cadrul emi­siu­nii s-au regă­sit cel al fos­tu­lui depu­tat Ion But­ma­lai, al unui fost anga­jat al BEM, dar și al lui Mihai Bolo­gan, fost șef de sec­ție în cadrul BNM. Des­pre aces­ta din urmă Gofman spu­ne că ar fi fost mem­brul unei comi­sii secre­te de anche­tă a dis­pa­ri­ți­ei mili­ar­du­lui din care făceau par­te și spe­cia­liș­ti din alte struc­tu­ri ale sta­tu­lui pre­cum CNA, SIS, ME, MF, MAI sau MJ.

După decla­ra­ți­i­le lui Gofman și Ser­giu Sagai­dac, fos­tul şef al Secţi­ei pre­ve­ni­rea spă­lă­rii bani­lor şi moni­to­ri­za­rea tranza­cţi­i­lor în cadrul Băn­cii Soci­a­le, a publi­cat un mesaj în care vor­beș­te des­pre miș­că­ri­le dubi­oa­se de la Ban­ca Soci­a­lă din a doua jumă­ta­te a anu­lui 2014, dar și des­pre inti­mi­dă­ri­le la care a fost supus ime­di­at după ce şi-a dat demi­sia. Sagai­dac face refe­ri­re și la dece­se­le des­pre care rela­ta Gofman. Fos­tul anga­jat al Băn­cii Soci­a­le spu­ne că avea sus­pi­ciu­ni mari că cele trei dece­se nu au fost întâm­plă­toa­re, ca urma­re a unor inci­den­te bana­le sau sinu­ci­de­ri.

Ante­ri­or, și Rena­to Usa­tîi, pri­mar de Băl­ți, lider al for­ma­țiu­nii „Par­ti­dul Nos­tru”, anun­ța că a intrat în pose­sia mai mul­tor docu­men­te, inclu­siv cores­pon­den­ță secre­tă, în care se vor­bea des­pre fur­tul mili­ar­du­lui și per­soa­ne­le care ar fi avut de sufe­rit în con­se­cin­ță. „Aici este scris că, la 26.01.2015, fami­lia lui Mihai Bolo­gan, șeful Direc­ți­ei mana­ge­ment și secu­ri­ta­tea infor­ma­țio­na­lă din cadrul Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei, a fost găsi­tă into­xi­ca­tă cu mono­xid de car­bon în pro­pria casă situ­a­tă pe stra­da Stu­den­ți­lor. El era din comi­sia pri­vind elu­ci­da­rea fur­tu­lui mili­ar­du­lui. Un alt exem­plu de acest fel se refe­ră la șofe­rul unei autos­pe­ci­a­le de la BEM. Aici scrie că șofe­rul, căru­ia i-a fost fura­tă în noiem­brie 2014 mași­na blin­da­tă des­ti­na­tă pen­tru trans­por­ta­rea arhi­vei celor trei băn­ci, Ban­ca de Eco­no­mii, Ban­ca Soci­a­lă și Uni­bank, s-a sinu­cis cu pis­to­lul pro­priu pe data de 14 febru­a­rie 2015. Au murit în con­di­ții sus­pec­te”, spu­nea Usa­tîi la mij­lo­cul lunii apri­lie, curent.

Șef de direcție de la BNM, intoxicat cu monoxid de carbon

Potri­vit lui Gofman, Mihai Bolo­gan, spe­cia­list în dome­ni­ul teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­na­le, era șeful unei sec­ții din cadrul BNM și, tot­o­da­tă, mem­bru al comi­si­ei secre­te pri­vind anche­ta­rea dis­pa­ri­ți­ei mili­ar­du­lui. „Era șeful direc­ți­ei gene­ra­le IT și veri­fi­ca­rea tranzac­ți­i­lor finan­ci­a­re inter­de­pen­den­te unei afa­ce­ri. Cine cunoaș­te sis­te­mul de com­ba­te­re și pre­ve­ni­re a spă­lă­rii bani­lor știe că per­soa­na în cau­ză ime­di­at iden­ti­fi­ca tranzac­ții sus­pec­te sau legă­tu­ri în cazul unor afa­ce­ri dubi­oa­se”, spu­nea Gofman des­pre Bolo­gan.

În noap­tea de 25 spre 26 ianu­a­rie 2015, Mihai Bolo­gan, de 31 de ani, a murit în pro­pri­ul apar­ta­ment, into­xi­cat cu mono­xid de car­bon. Soția și fii­ca, în vâr­stă de 3 ani, au ajuns în comă la spi­tal, dar ulte­ri­or și-au reve­nit. Deși pre­sa a rela­tat pe larg des­pre acest inci­dent, la acel moment, nu se cunoș­tea că vic­ti­ma deți­nea o func­ție impor­tan­tă la BNM și că era mem­brul ace­lei comi­sii secre­te.

A doua zi după tra­ge­die, la 26 ianu­a­rie 2015, pe acest caz a fost des­chis un dosar penal. Aflat ini­țial în ges­tiu­nea pro­cu­ro­rei Ali­na Nico­la­ev, de la Pro­cu­ra­tu­ra sec­to­ru­lui Râș­ca­ni, dosa­rul a tre­cut apoi la pro­cu­ro­ra Danie­la Bui­no­vs­chi, iar recent, după ple­ca­rea aces­te­ia în con­ce­diu de mater­ni­ta­te, dosa­rul a ajuns pe masa unui al tre­i­lea pro­cu­ror. Danie­la Bui­no­vs­chi ne-a spus că este por­ni­tă urmă­ri­rea pena­lă în legă­tu­ră cu încăl­ca­rea regu­li­lor în con­struc­ții care au dus la dece­sul per­soa­nei, iar ofi­țe­rul de urmă­ri­re pena­lă care se ocu­pă de acest caz ne-a decla­rat că este pre­ma­tur de a spu­ne care au fost cau­ze­le exac­te ale into­xi­că­rii și că va fi numi­tă o comi­sie de exper­ții care va sta­bi­li cine se face vino­vat de defec­țiu­ni­le apă­ru­te la uti­la­je­le ener­ge­ti­ce și, prin urma­re, de scur­ge­rea de mono­xid. Dosa­rul se află în pre­zent la pro­cu­ra­tu­ră.

Angajat BEM – suicid în propriul apartament

BEM Banca de Economii

În noiem­brie 2014, o mași­nă ce apar­ți­nea agen­ți­ei de pază „Kla­s­si­ka Force”, pli­nă cu docu­men­te de la BEM, BS și Uni­bank a fost fura­tă și incen­di­ată. Toa­te acte­le des­pre trans­fe­ru­ri și cre­di­te au fost dis­tru­se

Un alt deces sus­pect, sur­ve­nit în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re „dis­pa­ri­ți­ei mili­ar­du­lui”, a avut loc la 14 febru­a­rie 2015, la Hân­cești. Pre­sa loca­lă a scris atun­ci că, potri­vit decla­ra­ți­i­lor soți­ei, băr­ba­tul, de 60 de ani, anga­jat al BEM, a venit aca­să de la ser­vi­ciu în jurul orei 12:00, a luat pis­to­lul de model Maka­rov, pe care îl deţi­nea legal, şi s-ar fi împu­ş­cat în cap, dece­dând pe loc.

După cum afir­ma, acum două luni, pri­ma­rul de Băl­ți, Rena­to Usa­tîi, băr­ba­tul care s-a sinu­cis era toc­mai per­soa­na care, în noiem­brie 2014, trans­por­ta acte­le de la cele trei băn­ci în mași­na fura­tă și incen­di­ată.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor din Rapor­tul Kro­ll, întoc­mit ca urma­re a inves­ti­ga­ți­i­lor fra­u­de­lor ban­ca­re din R. Mol­do­va, pe 26 noiem­brie 2014, după un ordin al con­du­ce­rii BEM, o serie de docu­men­te tre­bu­iau să fie trans­por­ta­te la o arhi­vă a Uni­bank din Hân­cești. Acte­le, în ori­gi­nal, con­ți­neau date des­pre cre­di­te și trans­fe­ru­ri de bani. Aces­tea erau împa­che­ta­te în 12 saci și încăr­ca­te într-o mași­nă ce apar­ți­nea „Kla­s­si­ka Force” – fir­mă de pază afi­li­a­tă lui Ilan Șor, pre­șe­din­te­le de atun­ci al BEM.

A doua zi, pe 27 noiem­brie 2014, „Kla­s­si­ka Force” i-a infor­mat pe repre­zen­tan­ții BEM că mași­na a fost fura­tă, după care incen­di­ată cu tot cu docu­men­te. În raport se mai spu­ne că este sus­pect cum un număr atât de mare de acte erau sto­ca­te până atun­ci la sedi­ul cen­tral al BEM și nici­o­da­tă nu s-a ini­țiat un pro­ces de trans­por­ta­re a lor spre arhi­vă. De ase­me­nea, nu este clar de ce pen­tru trans­por­ta­rea docu­men­te­lor a fost uti­li­za­tă o mași­nă a unei com­pa­nii ter­țe din moment ce BEM dis­pu­nea de sufi­cien­te mij­loa­ce pro­prii de trans­fer a docu­men­te­lor.

Am încer­cat să aflăm dacă anga­ja­tul BEM care s-a sinu­cis și per­soa­na care se ocu­pa de trans­por­tul docu­men­te­lor este una și ace­eași, și dacă oame­nii legii au sta­bi­lit moti­ve­le care l-au deter­mi­nat pe băr­bat să se împuș­te. Repre­zen­tan­ții Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le ne-au direc­țio­nat către pro­cu­ro­rul raio­nu­lui Hân­cești, Remus Moroz. Aces­ta, însă, după cum avea să ni se comu­ni­ce ulte­ri­or din anti­ca­me­ra Pro­cu­ra­tu­rii Hân­cești, se află în con­ce­diu și, pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri, avea tele­fo­nul mobil de ser­vi­ciu închis. Tot­o­da­tă, Ale­xan­dru Mus­tea­ță, res­pon­sa­bil de evi­den­ța dosa­re­lor în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­cești, a refu­zat să ne ofe­re date des­pre acest caz, soli­ci­tând îna­in­ta­rea unei cere­ri de infor­ma­ție în for­mă scri­să.

Moartea „clasată” a deputatului Butmalai

465x0_658x0_butmalai

Fos­tul depu­tat Ion But­ma­lai a fost găsit împuș­cat în piept în gara­jul din cur­tea casei sale

La 9 decem­brie 2014, fos­tul depu­tat liberal-democrat și secre­tar al Comi­si­ei par­la­men­ta­re secu­ri­ta­te naţio­na­lă, apă­ra­re şi ordi­ne publi­că, Ion But­ma­lai, a fost găsit fără sufla­re în gara­jul din cur­tea locu­inţei sale din Cahul. Ală­tu­ri de cor­pul neîn­su­fleţit al aces­tu­ia a fost des­co­pe­rit un pis­tol deţi­nut legal de fos­tul depu­tat. Pro­cu­ra­tu­ra a des­chis atun­ci un dosar penal pen­tru omor, dar nu a exclus nici ver­siu­nea unui sui­cid. După 11 luni de anche­tă, la 27 octom­brie 2015, Pro­cu­ra­tu­ra Cahul a emis o ordo­nanţă de cla­sa­re a dosa­ru­lui ini­țiat pe fap­tul morţii lui But­ma­lai. Ast­fel, urmă­ri­rea pena­lă în cazul mor­ții fos­tu­lui depu­tat liberal-democrat a înce­tat, con­clu­zia fiind că Ion But­ma­lai s-a sinu­cis.

În ace­eași emi­siu­ne tele­vi­za­tă de la TV7, fos­tul anga­jat al CNA, Miha­il Gofman, spu­nea des­pre Ion But­ma­lai că „deți­nea infor­ma­ții din pri­ma sur­să refe­ri­tor la ceea ce se petre­ce în sis­te­mul ban­car și nu numai”.

După dece­sul fos­tu­lui depu­tat, avo­ca­ta fami­li­ei But­ma­lai, Ana Ursa­chi, a sus­ți­nut în per­ma­nen­ță că aces­ta nu s-ar fi sinu­cis, ci a fost omorât, deo­a­re­ce inten­țio­na să sus­ți­nă o con­fe­rin­ță de pre­să în care urma să facă publi­ce mai mul­te infor­ma­ții, inclu­siv des­pre fur­tu­ri­le din sis­te­mul ban­car, ce-i vizau pe mai mul­ți oame­ni poli­ti­ci impor­tan­ți de la noi.

În acti­vi­ta­tea sa de depu­tat, Ion But­ma­lai s-a remar­cat prin decla­ra­ții și luă­ri de ati­tu­di­ne în mai mul­te cazu­ri de rezo­nan­ță pre­cum vână­toa­rea din Pădu­rea Domneas­că, moni­to­ri­za­rea de către Inter­pol a lui Vlad Pla­ho­t­niuc sau ata­cu­ri­le rai­der asu­pra băn­ci­lor şi com­pa­ni­i­lor din R. Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. Mihai

  Tre­bu­ie de intre­bat pe Filat, care este prin­ci­pa­lul res­pon­sa­bil de fur­tul mili­ar­du­lui, cit de intim­pla­toa­re i se par aces­te mor­ti.

 2. alex kooper

  Si ne intre­bam acu­ma de ce ati­ta infor­ma­tie in urma jude­ca­tii lui Filat? Oare aces­te infor­ma­tii nu au fost ascun­se tot de el pina acum?! Deja cei ame­nin­ta­ti de Filat , dupa ares­tul sau apar cu decla­ra­tii!!

 3. Dumitru

  ZDG afla­ti va rog da a intra­de­var inca­sa­to­rul care se spu­ne ca s-a sinu­cis e una si acea­si per­soa­na cu sofe­rul caru­ia i s-a furat masi­na va fi chiar inte­re­sant de tot…

 4. Ilarion Misnei

  Va aduc la cunos­tin­ta ca nime­ni nu a scos nici un leu pes­te
  hotare,fiind-ca ei aco­lo nima­nui nu le trebuie.A fost scoa­sa valu­ta
  ,care a fost cum­pa­ra­ta pe aces­ti lei de la BNM,miliardul de dola­ri,
  men­tio­nat in ulti­mii 2 ani!Atunci asa era cur­sul 13 lei un dolar.Asta si
  este cri­ma pen­tru care tre­bu­ie sa ras­pun­da Dragutanu,vre-o 25 de ani cu
  confiscatie.Fiind-ca au fost eli­be­ra­ti ile­gal lui Shor ,la coman­da
  sta­pi­nu­lui sau,ghiciti din oda­ta de la cine.

  Si au fost cum­pa­ra­ti din banii
  pla­sa­ti la ace­le 3 ban­ci de Victoriabanc,Agroindbanc si
  Moldincombanc,dupa care se vad ure­chi­le
  binefeciarilor-Plahotniuc-Victoriabanc ,Platon-Moldincombanc si
  Agroindbanc.Dupa care a apa­rut ordi­nul lui Lean­ca de a acor­da 13,5 mld
  de lei de la BNM catre BEM,pentru a intoar­ce aces­te sume ina­poi
  sus­nu­mi­te­lor banci.Cercul inchis si numai BNM a ramas fara un mili­ard de
  dolari,restul au pri­mit banii sai ina­poi.

  • Robin Hertz

   Buna incer­ca­re!
   Totu­si, 1 mlrd de euro! sa-l furi pe neob­ser­va­te e exclus cate­goric. Atun­ci, de ce nu s-a aflat des­pre asta mai ina­in­te? De ce n-au batut clo­po­te­le toti acei care cunos­teau?
    – Voro­nin nu stia? – fim seri­o­si! Asa vul­poi sa nu stie ce finan­te si cum cir­cu­la prin Mol­do­va? Deci, exclus.
    – Ghim­pu nu stia? – khm… oare? Dra­gu­ta­nu a uitat sa rapor­te­ze? Deci, exclus inca unul.
    – Didon nu stia? Aici se cer chiar 3 sem­ne de intre­ba­re. KGB-ul stie mult prea bine des­pre ace­lea­si finan­te din Mol­do­va. Sa nu-si infor­meze agen­tul nr.1 pen­tru a-i da nis­te atuu­ri e foar­te impro­ba­bil. Deci, exclus al tre­i­lea.
    – Lean­ca nu stia? Asa e, – i s-a dat sa sem­ne­ze decre­tul pri­vind alo­ca­rea bani­lor din BNM ban­ci­lor pagu­ba­se, iar el, sar­ma­nul sim­plul prim-ministru cre­dea ca e nota de pla­ta pen­tru cos­tum si nici o intre­ba­re nu-i veni de unde si pana unde. Nu cre­de­ti? Bine, atun­ci il exclu­dem si pe el.
    – Filat nu stia? Cel mai cri­mi­nal din­tre poli­ti­cie­nii mol­do­ve­ni sa nu sa se infor­meze cu mult ina­in­te ca si Voro­nin, – exclus!
    – Dia­cov nu stia? Aha, nu stia. E un vanza­tor de neam innas­cut. Iar un vanza­tor bun tre­bu­ie sa stie cine are bani, sa-i moni­to­ri­ze­ze incon­ti­nuu, ca sa nu ia cum­va un pret mai mic. Exclus!
   Alt­ci­ne­va? Cine din­tre “poli­ti­cie­nii” nos­tri sa nu fi fost cunos­cut, ave­ti vreo ver­siu­ne? Ca eu nu am. Si daca o sa sta­ti si o sa va gan­di­ti, nici unul nu va avea sufi­cien­te dovezi ca nu cunos­tea situ­a­tia.
   Deci, toti sti­au si taceau. De ce oare? – Pen­tru ca fie­ca­re avea o fara­ma din tor­tul mare, care parea neli­mi­tat. Dar, fie­ca­re se mul­ta­mea cu fara­ma care o avea si fur­tul nu lua pro­por­tii.
   A luat pro­por­tii atun­ci cand cui­va i-a venit inten­tia de a cas­ti­ga totul si deo­da­ta. Cum a zis si Gofman – era o ten­ta­ti­va asu­pra rezer­ve­lor valu­ta­re. Si cand s-a intam­plat, toti au aflat si au luat apa in gura, uimi­ti de obraz­ni­cie. De obraz­ni­cie si de ulti­ma­tu­mul, care le con­di­tio­na bunas­ta­rea in cel mai bun caz, sana­ta­tea sau chiar via­ta pro­prie si a apro­pi­a­ti­lor, mai pro­ba­bil. Acel cine­va care a indraz­nit s-o faca, are dosa­re pe fie­ca­re “poli­ti­ci­an” (mai bine zis talhar legi­fe­rat).
   Cu sigu­ran­ta, ca fra­e­ri­lor nos­tri nu le-a pla­cut ide­ea sa fie depo­se­da­ta tara fara par­ti­ci­pa­rea lor, insa au fost aver­ti­za­ti prin omo­ru­ri­le per­soa­ne­lor nesem­ni­fi­ca­ti­ve, dar cu o lega­tu­ra cer­ta cu aceas­ta fra­u­da. Asa a fost jert­fit Bolo­gan. Bar­ba­tul din BEM men­tio­nat in arti­col, pro­ba­bil, a fost jert­fit pen­tru a inchi­de gura celor de rand. Pe de alta par­te, But­ma­lai pro­ba­bil a ince­put sa sape raha­tul si putea sa-l inla­tu­re cine­va dintr-o par­te, fie in semn ca au fost inte­le­se si accep­ta­te regu­li­le, fie ca sa nu divul­ge alte mate­ri­a­le com­pro­mi­ta­toa­re in afa­ra fur­tu­lui mili­ar­du­lui. Poa­te l-a inla­tu­rat fap­ta­sul jafu­lui seco­lu­lui.
   Deci, for­ta care si-a zis ca poa­te sa puna mana pe mili­ard – “Who is John Bla­ck”?
   E posi­bil, ca chiar FSB-ul a orga­ni­zat toa­ta sche­ma, inda­ta ce-i avea pe toti res­pon­sa­bi­lii ani­na­ti in car­lig. Mai ales, daca lovi­tu­ra s-a facut dupa intro­du­ce­rea sanc­tiu­ni­lor con­tra rusi­ei si deva­lo­ri­za­rii dra­ma­ti­ce a petro­lu­lui.
   Mai sunt inca mul­te gan­du­ri, dar nu toa­te se vor insi­ra­te, fug… )

 5. Sunt scri­se si min­ciu­ni aici ,fiind­ca băr­ba­tul care sa sinu­cis nu sa sinu­cis din acest motiv,eu fiind lucra­toa­re a ban­cii ,a luat arma prin regis­tru in care sa sem­nat arma fiind eli­be­ra­ta de mine,prin care el urma sa inca­se­ze bani de la angen­tii sâm­bă­tă si dumi­ni­ca, el a pur­tat sacii cu bani sâm­bă­tă dimineata,trebuia sa se pre­zin­te ina­poi la ban­ca sa depo­zi­te­ze arma in safeu insa nu sa pre­zen­tat a ple­cat aca­sa cu arma si sa impuscat,asa ca si noi lucră­to­rii am scris expli­ca­tii

  • Denis Bernic

   si din isto­ri­oa­ra ta care este capi­to­lul care argu­men­tea­za ca nu a fost pur si sim­plu lichi­dat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *