(AUDIO) Gheretele din apartamentul soacrei: Între „proprietari” care nu cunosc nimic și decizii judecătorești irevocabile care nu sunt executate

Pri­mă­ria Chi­și­nău ofe­ră decla­ra­ții con­tra­dic­to­rii și con­fu­ze la subiec­tul ghe­re­te­lor fir­mei „Ede­ra Trio”, cu sedi­ul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toa­că. Deși exis­tă deja două deci­zii jude­că­to­rești defi­ni­ti­ve, care anu­lea­ză dis­po­zi­ți­i­le „de excep­ție” ale pri­ma­ru­lui în favoa­rea aces­tui SRL, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei își pasea­ză atri­bu­ți­i­le atun­ci când se dis­cu­tă des­pre exe­cu­ta­rea lor. Între timp, fon­da­to­rul și admi­nis­tra­toa­rea aces­tui SRL au venit la ZdG pen­tru a ne con­vin­ge că fir­ma „lor” a ajuns, abso­lut întâm­plă­tor, în locu­in­ța soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, ZdG a scris des­pre dosa­rul penal în care sunt viza­te mai mul­te fir­me con­tro­la­te, direct sau indi­rect, de Luci­an Chir­toa­că, fra­te­le pri­ma­ru­lui de Chi­și­nău, Dorin Chir­toa­că. Una din­tre aces­te fir­me, „Ede­ra Trio” SRL, care ges­tio­nea­ză mai mul­te ghe­re­te ampla­sa­te în Chi­și­nău, sub denu­mi­rea „Coffee Time”, își are sedi­ul într-un apar­ta­ment de pe bd. Mir­cea cel Bătrân, care apar­ți­ne Emi­li­ei Cru­du, soa­cra lui Luci­an Chir­toa­că. În edi­ția tre­cu­tă am scris că acest SRL a obți­nut drep­tul de a insta­la ghe­re­te în Chi­și­nău în urma unei dis­po­zi­ții sem­na­te de pri­ma­rul Dorin Chir­toa­că.

Eschivarea primarului și apariția „șefilor”

Dorin Chir­toa­că a evi­tat să dis­cu­te cu ZdG, deși i-am tele­fo­nat și i-am adre­sat mesa­je prin care i-am soli­ci­tat o între­ve­de­re. Pen­tru alte insti­tu­ții media, pri­ma­rul a decla­rat că nu ar cunoaș­te nimic des­pre „Ede­ra Trio”, pre­ci­zând că fami­lia sa deți­ne doar afa­ce­rea „Anda” SRL, cu acti­vi­tă­ți de pes­te 20 de ani în dome­ni­ul ape­lor mine­ra­le. Edi­lul a mai spus, cu refe­ri­re la cele­lal­te SRL-uri viza­te în arti­col, că „des­pre une­le din­tre ele au mai fost acu­za­ții și în anii tre­cuți. Îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm. Sunt acti­vi­tă­ți pri­va­te pe care le poa­te des­fă­șu­ra ori­ci­ne în limi­ta legii. Încer­căm să res­pec­tăm niș­te regu­li. Cu pri­vi­re la adre­se­le juri­di­ce, noi vom veri­fi­ca”, pro­mi­tea aces­ta. Fra­te­le său, Luci­an Chir­toa­că, între­bat de pre­să des­pre arti­co­lul din ZdG, a avut ace­lași dis­curs, pre­ci­zând că nu ar cunoaș­te deta­lii des­pre fir­ma din apar­ta­men­tul soa­crei sale.

553-edera-trioÎntre timp, pes­te patru zile de la publi­ca­re, la redac­ție s-au pre­zen­tat Aure­liu Popo­vi­ci și Anas­ta­sia Cea­mi­an, fon­da­to­rul, și, res­pec­tiv, admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Ede­ra Trio”. Cei doi ne-au lăsat o scri­soa­re, prin care își ară­tau nemul­țu­mi­rea față de aso­ci­e­ri­le făcu­te în arti­co­lul din edi­ția tre­cu­tă între fir­ma „lor” și fami­lia Chir­toa­că. Am insis­tat să dis­cu­tăm cu cei doi tine­ri, care aveau vâr­sta de vreo 30 de ani, până a citi scri­soa­rea. Dis­cu­ția, înre­gis­tra­tă audio, a scos la ive­a­lă mai mul­te deta­lii inte­re­san­te, care demon­strea­ză că „șefii” fir­mei „Ede­ra Trio” nu cunosc prea mul­te lucru­ri sim­ple, dar impor­tan­te, din acti­vi­ta­tea fir­mei pe care, în acte, o con­duc.

Cum a ajuns firma în apartamentul soacrei? Întâmplător

Anas­ta­sia Cea­mi­an ne-a spus, după mai mul­te ezi­tă­ri, că fir­ma are doar adre­sa juri­di­că în apar­ta­men­tul de pe bd. Mir­cea cel Bătrân. Aceas­ta nu a putut divul­ga nici măcar numă­rul ace­lui apar­ta­ment, deși este indi­cat în toa­te infor­ma­ți­i­le ofi­ci­a­le des­pre „Ede­ra Trio”, pe care, în acte, o con­du­ce. În dis­cu­ție s-a impli­cat Aure­liu Popo­vi­ci, „fon­da­to­rul”, din ianu­a­rie 2016, al fir­mei, dată la care SRL-ul a ajuns în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui. El sus­ți­ne că adre­sa le-a rămas „по наследству” (prin moș­te­ni­re, n.r.). I-am spus că acest fapt e impo­si­bil, din moment ce adre­sa juri­di­că a fost modi­fi­ca­tă chiar în ziua în care el a deve­nit fon­da­tor. Atun­ci, Cea­mi­an, admi­nis­tra­toa­rea ofi­ci­a­lă din 2014, a pasat atri­bu­ți­i­le către Popo­vi­ci, pre­ci­zând că aces­ta s-a ocu­pat de schim­ba­rea adre­sei. „Fon­da­to­rul” nu a avut însă un răs­puns clar.

Ulte­ri­or, cei doi ne-au spus că fir­ma a ajuns întâm­plă­tor în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, pre­ci­zând că „în ianu­a­rie, dl la care era înre­gis­tra­tă fir­ma, pe str. Dume­niuc, i-a anun­țat că vin­de apar­ta­men­tul. Res­pec­tiv, tre­bu­ia să schim­băm adre­sa juri­di­că. Am hotă­rât s-o lăsăm tot la Cio­ca­na. Am fi putut să o schim­băm în Cen­tru, unde-i ofi­ci­ul nos­tru, dar am decis să rămâ­nem la Cio­ca­na, ca să nu schim­băm și insti­tu­ți­i­le la care ne deser­vim. Și dl care vin­dea apar­ta­men­tul ne-a reco­man­dat să schim­băm pe Mir­cea cel Bătrân. Nu văd nimic amu­zant. Nu o cunosc pe pro­pri­e­ta­ra apar­ta­men­tu­lui, pen­tru că aco­lo este doar adre­sa juri­di­că a fir­mei, de cores­pon­den­ță. Nu avem nimic cu cea care tră­ieș­te aco­lo și cu legă­tu­ri­le pe care le-ați făcut”, a încer­cat ea să ne con­vingă. L-am între­bat și pe Popo­vi­ci des­pre acest aspect. Ini­țial, însă, am insis­tat să ne spu­nă dacă, totuși, el este pro­pri­e­ta­rul fir­mei. „Hai­de­ți așa. Da”, ne-a răs­puns, el, nesi­gur. Nici el, nici Anas­ta­sia Cea­mi­an nu ne-au putut spu­ne cine este pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui din str. Dume­niuc, cel des­pre care sus­țin că le-ar fi pro­pus să schim­be adre­sa juri­di­că în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui. Cei doi ne-au spus că de acest aspect s-a ocu­pat fos­tul fon­da­tor al fir­mei, care este, con­form acte­lor, Mihai Buru­ia­nă, un tânăr acti­vist PL, care apa­re în foto­gra­fii ală­tu­ri de Dorin Chir­toa­că și Mihai Ghim­pu, la eve­ni­men­te de par­tid.

Câte tonete sunt în oraș? 9, dar de fapt, cel puțin 12

Aure­liu Popo­vi­ci, deși nu a putut să ne răs­pun­dă la mai mul­te între­bă­ri lega­te de fir­ma la care este fon­da­tor, nu a ezi­tat să ne acu­ze că i-am pon­e­grit ima­gi­nea lui Dorin Chir­toa­că. „A fost folo­si­tă „Ede­ra Trio” pen­tru a pon­e­gri ima­gi­nea pri­ma­ru­lui. Ăsta a și fos­tul sco­pul arti­co­lu­lui, pre­su­pun. Nu exclud că asta chiar a fost plătit de cine­va… Poa­te exa­ge­rez, sunt de acord, dar nu pute­ți să-mi spu­ne­ți că așa ceva nu-i posi­bil”, ne-a repro­șat el.

Spre fina­lul dis­cu­ți­ei, pe lân­gă nesi­gu­ran­ța și ezi­tă­ri­le cu care au răs­puns la între­bă­ri, cei doi tine­ri „șefi” ai tone­te­lor „Coffee Times” din capi­ta­lă au picat și un ultim test. I-am între­bat câte tone­te ale fir­mei lor sunt în Chi­și­nău. Popo­vi­ci a tăcut, iar Cea­mi­an ne-a răs­puns: „… acu­și vă spun. (Numă­ra în gând, n.r.) Trei…. Nouă!”. Am rugat-o să numeas­că adre­se­le aces­tor nouă ghe­re­te. „Vă spun: Vlai­cu Pâr­că­lab, 45, Vlai­cu Pâr­că­lab, 63, Puș­kin (inter­sec­ție, n.r.) cu Ște­fan. Puș­kin cu Colum­na. Bodo­ni cu Var­la­am. La Valea Mori­lor sunt trei. Și una la Mosco­va 1/1”, a enu­me­rat Anas­ta­sia Cea­mi­an. Infor­ma­ția ofe­ri­tă de ea este însă greși­tă. Chi­și­nă­u­ie­nii bene­fi­ci­a­ză de cel puțin 12 tone­te „Coffee Times”, și nu de nouă, cum ne anun­ța „admi­nis­tra­toa­rea” „Ede­ra Trio”. Ast­fel, pe lân­gă adre­se­le men­țio­na­te de ea, ase­me­nea tone­te pot fi văzu­te în Gră­di­na Publi­că „Ște­fan cel Mare”, la inter­sec­ția stră­zi­lor 31 august 1989 cu Bănulescu-Bodoni și Maria Cebo­ta­ri, dar și la inter­sec­ția bd. Ște­fan cel Mare și Sfânt cu str. Mihai Vitea­zul, în apro­pi­e­rea Uni­ver­si­tă­ții de Medi­ci­nă.

„Fondatorii” despre hotărârile judecătorești

Popo­vi­ci și Cea­mi­an nu ne-au putut spu­ne cum vor pro­ce­da după ce, recent, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție (CSJ) a anu­lat dis­po­zi­ția pri­ma­ru­lui prin care per­mi­tea ampla­sa­rea a două tone­te „Ede­ra Trio” în Par­cul Valea Mori­lor. „Vom hotă­rî. Sunt pro­ble­me­le noas­tre inter­ne. O să hotă­râm ce vom face cu aceas­tă pro­ble­mă”, a insis­tat Cea­mi­an. Pre­ci­zăm că, și în sep­tem­brie 2015, CSJ a anu­lat altă dis­po­zi­ție a pri­ma­ru­lui, cea pri­vind ampla­sa­rea unei tone­te a fir­mei din apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui său în scu­a­rul din str. Miron Cos­tin. Doar că, deși exis­tă deja două ase­me­nea hotă­râri defi­ni­ti­ve și ire­vo­ca­bi­le, tone­te­le con­ti­nuă să acti­veze. Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei își pasea­ză atri­bu­ți­i­le pri­vind exe­cu­ta­rea aces­tor hotă­râri, care, de fapt, au cre­at un pre­ce­dent juri­dic care s-ar putea răsfrân­ge și asu­pra celor­lal­te tone­te ale fir­mei „Ede­ra Trio”.

Dia­na Gurschi, șefa Direc­ți­ei Juri­di­ce, ne-a spus că o notă infor­ma­ti­vă pri­vind deci­zia instan­ței supre­me este trans­mi­să pri­ma­ru­lui. „Dacă atât de bine urmă­ri­ți acti­vi­ta­tea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce și a Direc­ți­ei Juri­di­ce, cred că vă dați sea­ma că, până acum, am exe­cu­tat toa­te hotă­râri­le instan­țe­lor. Nu-i de com­pe­ten­ța Direc­ți­ei Juri­di­ce să exe­cu­te o hotă­râre sau alta. Prin nota infor­ma­ti­vă se adu­ce la cunoș­tin­ță anga­ja­to­ru­lui deci­zia CSJ sau a altei instan­țe. Per­soa­na care emi­te dis­po­zi­ția tre­bu­ie să și o exe­cu­te. Direc­ția Juri­di­că, după ce pri­meș­te în mod ofi­ci­al hotă­rârea instan­ței, emi­te o notă infor­ma­ti­vă și o adu­ce la cunoș­tin­ța anga­ja­to­ru­lui. Atât”. Am încer­cat să aflăm dacă pri­ma­rul a luat cunoș­tin­ță, așa cum spu­ne Dia­na Gurschi, de aces­te hotă­râri și dacă s-a con­for­mat legii.

Autoritățile locale și (i)responsabilitatea din cazul tonetelor

Vadim Brân­za­niuc, pur­tă­to­rul de cuvânt al Pri­mă­ri­ei, ne-a decla­rat că pri­ma­rul nu a văzut hotă­râri­le, dar și că exe­cu­ta­rea lor ar ține de Direc­ția come­rţ, ali­men­ta­ţie publi­că şi pres­tă­ri ser­vi­cii din cadrul Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău. „Direc­ția comerț emi­te sau retra­ge o auto­ri­za­ție. Deci­zia a fost trans­mi­să Direc­ți­ei comerț, res­pec­tiv, ea tre­bu­ie să asi­gu­re exe­cu­ta­rea”. Brân­za­niuc ne-a mai spus că, cel mai pro­ba­bil, deci­zi­i­le din acest caz au ajuns pe masa vice­pri­ma­ru­lui Nis­tor Gro­za­vu. Am pre­ci­zat că aces­tea vizea­ză dis­po­zi­ți­i­le emi­se și sem­na­te de pri­mar, res­pec­tiv, ar fi tre­bu­it să fie văzu­te de Dorin Chir­toa­că. Brân­za­niuc ne-a decla­rat că edi­lul doar a sem­nat dis­po­zi­ția, auto­ri­za­ția propriu-zisă fiind sem­na­tă de vice­pri­mar, iar exe­cu­ta­rea ei fiind de com­pe­ten­ța Direc­ți­ei comerț. „Posi­bil, Comi­sia Juri­si­că le-a remis direct vice­pri­ma­ru­lui, deo­a­re­ce atri­bu­ți­i­le de ges­tio­na­re a dome­ni­u­lui comer­țu­lui au fost trans­fe­ra­te vice­pri­ma­ru­lui”, zice Brân­za­niuc.

Am dis­cu­tat și cu șeful adjunct al Direc­ți­ei come­rţ, Valen­ti­na Con­stan­ti­nov. Aceas­ta ne-a infor­mat că la Direc­ția sa nu au ajuns ast­fel de hotă­râri, deo­a­re­ce auto­ri­za­ți­i­le nu au fost eli­be­ra­te de Direc­ție și, deci, nici nu aveau cum să ajun­gă. „Nu vă pot spu­ne. Nu cunosc, nu noi am eli­be­rat auto­ri­za­ții pen­tru aces­te ghe­re­te. Deci, exe­cu­ta­rea hotă­rârii ține de pre­tu­ra sec­to­ru­lui care a eli­be­rat auto­ri­za­ți­i­le”, ne-a spus func­țio­na­ra. Și vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu, cu care am dis­cu­tat, nu ne-a putut ofe­ri mai mul­te deta­lii des­pre dis­po­zi­ți­i­le pri­ma­ru­lui și hotă­râri­le instan­țe­lor de jude­ca­tă, pre­ci­zând că pre­tu­ri­le de sec­tor ar fi res­pon­sa­bi­le de exe­cu­ta­rea hotă­râri­lor de jude­ca­tă, or, auto­ri­za­ția de func­țio­na­re a tone­te­lor a fost eli­be­ra­tă de aces­te struc­tu­ri.

Cla­u­dia Lachi, spe­cia­list în cadrul Ofi­ci­u­lui Teri­to­ri­al Chi­și­nău, care a repre­zen­tat insti­tu­ția în pro­ce­sul cu Pri­mă­ria Chi­și­nău, ne-a spus că nu ține de com­pe­ten­ța insti­tu­ți­ei pe care o repre­zin­tă veri­fi­ca­rea exe­cu­tă­rii unei hotă­râri de jude­ca­tă. „Ofi­ci­ul Teri­to­ri­al Chi­și­nău își defă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în con­for­mi­ta­te cu legea des­pre admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă. Dis­pu­nem de com­pe­ten­țe în vede­rea veri­fi­că­rii lega­li­tă­ții și con­su­mă­rii tutu­ror căi­lor de atac. Dacă este o deci­zie a instan­ței supe­ri­oa­re, pri­ma­rul gene­ral, per­soa­na emi­ten­tă, urmea­ză să exe­cu­te deci­zia. Atri­bu­ți­i­le noas­tre au fost vala­bi­le până la deci­zia res­pec­ti­vă”, ne-a expli­cat ea.

Ascultaţi aici dialogul între ZdG şi Anastasia Ceamian şi Aureliu Popovici:

ZdG: Spuneți-mi ce scrie în acest docu­ment. (după ce ne-au pre­zen­tat scri­soa­rea)

Cea­mi­an: Îl citiți… (zâm­beș­te)

ZdG: Spune­ți, fără a citi ce scrie aici.

Cea­mi­an: Nu, citiți și dacă o să aveți între­bă­ri, numă­rul meu de con­tact este aco­lo…

ZdG: Sun­te­ți admi­nis­tra­toa­rea la Ede­ra Trio, ofi­ci­al, da?

Cea­mi­an: Da

ZdG: Unde are sedi­ul fir­ma?

Cea­mi­an: Sedi­ul este în Cen­tru, pe Vlai­cu Pâr­că­lab 45. Suntem chiar veci­ni (cu dvs)

ZdG: Unde este înre­gis­tra­tă com­pa­nia?

Cea­mi­an: Adre­sa juri­di­că? Păi, ea este doar de cores­pon­den­ță. Dar sedi­ul, unde facem afa­ce­rea, este aici, în Cen­tru.

ZdG: Am înțe­les. Dar unde este înre­gis­tra­tă?

Cea­mi­an: Pe Mir­cea cel Bătrân.

ZdG: Apar­ta­men­tul?

Cea­mi­an: Cred că cunoaș­te­ți, nu?

ZdG: Spuneți-mi dvs.

Cea­mi­an: Blo­cul 22 apar­ta­men­tul…. da cunoaș­te­ți acest lucru, nu? Blo­cul 22, apar­ta­men­tul… (îl întrea­bă pe Aure­liu Popo­vi­ci, de lân­gă ea. Aces­ta nu cunoaș­te). Nu cred că are impor­tan­ță…

ZdG: Păi, dvs sun­te­ți admi­nis­tra­toa­rea fir­mei, tre­bu­ie să știți unde are sedi­ul, dacă vor­bim sin­cer.

Popo­vi­ci: Corect. (zâm­beș­te) . Pro­ble­ma e că nu ar tre­bui să fie legă­tu­ră cu ea. Ea ne-a rămas nouă, cum, „по наследству”” (prin moș­te­ni­re).

ZdG: Poftim?

Popo­vi­ci: Ne-o rămas „по наследству” ea ca și cum. (iar zâm­beș­te)

ZdG: Nu, hai­de­ți. Eu sin­cer vă zic. Nu știu cine v-a tri­mis dar… Vă ajut dacă dori­ți. Pe 6 ianu­a­rie 2016 (dvs sun­te­ți admi­nis­tra­toa­re de mai îna­in­te, da și teo­re­tic dvs să faceți acest lucru) a fost modi­fi­ca­tă adre­sa dintr-un apar­ta­ment în altul, de pe Mir­cea cel Bătrân. 

Cea­mi­an: Eu nu m-am ocu­pat cu asta. Fon­da­to­rul, care este aici.

ZdG: Spu­ne­ți că adre­sa asta v-a rămas drept moș­te­ni­re, da? Dar a fost modi­fi­cat sedi­ul în 2016. Cum poa­te fi moș­te­ni­re?

Popo­vi­ci: Să pre­su­pu­nem că-i posi­bil.

ZdG: Știți al cui e apar­ta­men­tul?

Popo­vi­ci: Deja am aflat.

ZdG: De la ZdG?

Popo­vi­ci: Nu, bine… (oftea­ză și se blo­chea­ză).

Cea­mi­an: Noi nu o cunoaș­tem pe dna care aco­lo locu­ieș­te, adi­că…

ZdG: Dar cum să înre­gis­tre­zi o fir­mă într-un apar­ta­ment pe care nu-l cunoaș­te­ți?

Cea­mi­an: Îna­in­te de asta, adi­că corect, noi am înre­gis­trat aceas­tă adre­să nou în ianu­a­rie. Îna­in­te de asta, era str. Ion Dume­niuc, care tot se află la Cio­ca­na. Dl la care era înre­gis­trat doreș­te să vân­dă apar­ta­men­tul. Res­pec­tiv, noi tre­bu­ie să schim­băm adre­sa juri­di­că în alte par­te.

ZdG: Bine. Vă înțe­leg per­fect.

Cea­mi­an: Și am hotă­rât s-o lăsăm tot la Cio­ca­na. Noi puteam s-o schim­băm în Cen­tru, unde este ofi­ci­ul nos­tru, dar am hotă­rât să rămâ­nem la Cio­ca­na, ca să nu schim­băm toa­te insti­tu­ți­i­le la care ne deser­vim.

ZdG: Și cum ați ajuns în apar­ta­men­tul ăsta?

Cea­mi­an: Și dl care vin­dea apar­ta­men­tul…, el ne-a reco­man­dat să schim­băm aco­lo … Nu văm nimic amu­zant.

ZdG: La doam­na…

Cea­mi­an: Nu o cunosc pe dna, pen­tru că este doar adre­sa juri­di­că, de cores­pon­den­ță. Nu avem nimic cu dna, cu cine aco­lo tră­ieș­te, cu cine nu tră­ieș­te și legă­tu­ri­le pe care le-ați făcut dvs.

ZdG: Nu am făcut eu legă­tu­ri­le, ele le-au făcut….

Cea­mi­an: Dvs ați făcut, pen­tru că aco­lo în arti­col sunt foar­te mul­te legă­tu­ri și cuvin­te care nu-s ade­vă­ra­te.

ZdG: Dvs sun­te­ți dl Popo­vi­ci? Sun­te­ți fon­da­to­rul fir­mei? Adi­că pro­pri­e­ta­rul fir­mei?

Popo­vi­ci: Hai­de­ți așa. Da.

ZdG: Nu, dvs spu­ne­ți hai­de­ți așa, să pre­su­pu­nem că e așa. Da sau nu. Bine. Afacerea-i cum­pă­ra­tă….

Le-am pro­pus celor doi tine­ri să dis­cu­tăm neo­fi­ci­al, fără a înre­gis­tra dis­cu­ția, des­pre impli­ca­rea fami­li­ei Chir­toa­că în aceas­tă afa­ce­re.

ZdG: Lumea deja de doi ani cunoaș­te că aces­te chi­oș­cu­ri sunt ale lui Luci­an Chir­toa­că.

Ceamian:Dar noi de ce nu cunoaș­tem?

ZdG: Îmi pare rău că nu cunoaș­te­ți

Popo­vi­ci: Poa­te nu toa­te….

ZdG: Eu chiar nu vreau să vă pun într-o situ­a­ție neplă­cu­tă…. Al cui e apar­ta­men­tul de pe Dume­niuc?

Cea­mi­an: Eu nu cunosc pen­tru că eu atun­ci nu eram admi­nis­tra­tor când s-a înre­gis­trat fir­ma… E foar­te pro­ble­ma­tic când schim­bi adre­sa juri­di­că în alt sec­tor. Noi pen­tru a nu schim­ba tot, pen­tru că avem cu ce să ne ocu­păm și cu alt­ce­va în afa­ră de asta, noi am rugat să ne, nu știu, să ne găseas­că un om, poa­te el pe cine­va cunoaș­te. Și res­pec­tiv ne-a reco­man­dat pe…

ZdG: pe dna Cru­du, care este soa­cra dlui Luci­an Chir­toa­că?

Cea­mi­an: (Zâm­beș­te) eu nu știu cine-i ea. Eu nu mă duc să aren­dez unde­va și întreb, tu ai nea­mu­ri pe asta, asta, asta sau nu cum­va îi știi ce ceia, ceia sau cei­lal­tă. Adi­că, eu nici nu o cunosc pe dna.

ZdG: Eu înțe­leg că dvs nu o cunoaș­te­ți. Pen­tru că dvs nici nu aveți legă­tu­ră cu fir­ma asta.

Cea­mi­an: Eu n-am legă­tu­ri cu fir­ma asta? (zâmeș­te)

ZdG: Aveți. Lucra­ți pro­ba­bil, dar nu sun­te­ți dvs per­soa­na care s-o repre­zin­te.

Cea­mi­an: De unde cunoaș­te­ți ce func­ție am și ce eu aco­lo fac.

ZdG: Lăsăm așa. Expli­ca­ți­i­le dvs.

Cea­mi­an: Care expli­ca­ții? Dvs lua­ți poză de pe inter­net, faceți niș­te con­clu­zii care în gene­ral nu sunt corec­te.

ZdG: Spuneți-mi o con­clu­zie care nu-i corec­tă. (Am adus un ziar și i-am rugat pe cei doi tine­ri să ne ara­te cu ce nu ar fi de acord.)

Cea­mi­an: Noi nu avem ce dis­cu­ta pe așa temă pen­tru că aco­lo totul e încur­cat și… Nu sunt de acord cu toa­te legă­tu­ri­le care au fost aco­lo. Dacă vor­bim doar des­pe Ede­ra Trio, fir­ma la care eu lucrez.

ZdG: Nu sun­te­ți de acord cu ce, că e înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul soa­crei lui Luci­an Chir­toa­că?

Cea­mi­an: Dvs cunoaș­te­ți că am avut con­trol fis­cal și ce s-a depis­tat aco­lo?

ZdG: Nu mă inte­re­sea­ză con­tro­lul fis­cal.

Popo­vi­ci: Dacă vre­ți să ana­li­zați infor­ma­ția obiec­tiv, atun­ci tre­bu­ie să fie din toa­te punc­te­le de vede­re. … A fost folo­si­tă Ede­ra Trio pen­tru ca să pon­e­greas­că ima­gi­nea pri­ma­ru­lui. Ăsta a și fos­tul sco­pul arti­co­lu­lui de la bun înce­put, pre­su­pun. Nu exclud că asta chiar a fost plătit de cine­va… eu poa­te exa­ge­rez, sunt de acord, dar nu pute­ți să-mi spu­ne­ți că așa ceva nu-i posi­bil.

ZdG: Arti­co­lul înce­pe cu infor­ma­ții din dosa­rul penal…

Cea­mi­an: Păi bine. Dosa­rul ăsta a fost demult, bine, el gata s-a înche­iat.

ZdG: Nu s-a înche­iat dosa­rul. Poa­te dvs știți asta. Eu știu că nu s-a înche­iat. Cel puțin pro­cu­ro­rul zice că nu.

Cea­mi­an: Nu s-a ter­mi­nat?! Și dvs ați publi­cat asta cu ce scop? Până la urma urmei nu s-a spus ofi­ci­al, e corect asta sa nu. Dvs, pur și sim­plu, o infor­ma­ție care nu e demon­stra­tă, ați divulgat-o și ați băgat și ceva de la dvs.

ZdG: Ce am băgat de la mine dacă totul e docu­men­tat? Fir­ma Ede­ra Trio este înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul Emi­li­ei Cru­du, care este soa­cra lui Luci­an Chir­toa­că.

Cea­mi­an: Păi bine, noi de asta nu am ști­ut, am aflat acu­ma, care-i pro­ble­ma?

ZdG: E fir­ma dvs, după cum spu­ne­ți. Ați ști­ut unde ea este înre­gis­tra­tă? Dle Popo­vi­ci, ați ști­ut?

Popo­vi­ci: Da, desi­gur.

ZdG: Că ea se află în apar­ta­men­tul soa­crei dlui Chir­toa­că?

Popo­vi­ci: Că anu­me aco­lo, nu. Am văzut doar adre­sa și ni s-o pro­pus s-o tre­cem anu­me aco­lo. Eu am domi­ci­liu la Bota­ni­ca.

Cea­mi­an: Eu la Tele­cen­tru locu­iesc. Vă spun, ca nu cum­va aco­lo să încur­ca­ți. Res­pec­tiv, nici la dlui aca­să, nici la mine nu am putut înre­gis­tra fir­ma. Era nevo­ie anu­me la Cio­ca­na. Dl care a vân­dut apar­ta­men­tul ne-a reco­man­dat asta.

ZdG: Dați-mi vă rog un număr de tele­fon al dlui care vin­de apar­ta­men­tul și care v-a reco­man­dat. Și cum îl chea­mă?

Cea­mi­an: Eu nu-l cunosc. Nu mă cunosc cu dân­sul per­so­nal. Nici numă­rul nu-l am.

ZdG: Ca să înțe­le­gem. Cui dlui a pro­pus să mute sedi­ul?

Cea­mi­an: Fon­da­to­ru­lui!

ZdG: A, deci dvs (către Popo­vi­ci) Dați-mi vă rog numă­rul.

Cea­mi­an: Dar nu cred că tre­bu­ie impli­căm per­soa­na care…

ZdG: Dați-mi vă rog numă­rul de tele­fon, că nu cer nimic urât.

Cea­mi­an: Nu vă putem da pen­tru că e o per­soa­na care nu ar legă­tu­ră cu asta și pen­tru ce s-o impli­căm. Eu nu am numă­rul.

ZdG: Dar cu cine a vor­bit el atun­ci. Băr­ba­tul cu apar­ta­men­tul de pe Dume­niuc…?

(Tăce­re)

Popo­vi­ci: Nu cred că o să vă pot da.

ZdG: Cine mă poa­te aju­ta? În afa­ră de dl Luci­an Chir­toa­că? Dvs spu­ne­ți că ați dis­cu­tat cu acel om. Sun­te­ți fon­da­tor și admi­nis­tra­tor.

Cea­mi­an: Nu putem să vă dăm numă­rul la o per­soa­nă care…

Popo­vi­ci: Dați-ne timp și poa­te o să-l găsim. Nu e o pro­ble­mă asta.

ZdG: Dvs per­so­nal ați dis­cu­tat cu dân­sul? Cu pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui de pe str. Dume­niuc.

Popo­vi­ci: Nu.

ZdG: Nici dvs?

Cea­mi­an: Nu.

ZdG: Dar cine a dis­cu­tat? Sun­te­ți fon­da­tor și admi­nis­tra­tor. Fir­ma a fost tre­cu­tă în alt sediu.

Popo­vi­ci: Fon­da­to­rul pre­ce­dent. Deci, noi, prac­tic, am pre­lu­at afa­ce­rea așa cum este.

Cea­mi­an: Când am luat-o, adre­sa deja era.

ZdG: Dvs sun­te­ți admi­nis­tra­tor din 2014. Fir­ma și-a schim­bat adre­sa în 2016. Deci, acum 3 săp­tămâ­ni. Iar dvs spu­ne­ți că nu știți. Nu putea să schim­be admi­nis­tra­to­rul pre­ce­dent, din moment ce sedi­ul a fost schim­bat în 2016.

Cea­mi­an: Nu. Dl… adre­sa noas­tră pre­ce­den­tă. Cu dl cela a vor­bit fon­da­to­rul care era îna­in­te de Aure­liu Popo­vi­ci.

ZdG: Dl Buru­ia­nă a vor­bit? (Mihai Buru­ia­nă, acti­vist PL, pre­zent în foto­gra­fii ală­tu­ri de Chir­toa­că și Ghim­pu)

Cea­mi­an: Posi­bil.

ZdG:Dar cine a fost admi­nis­tra­tor îna­in­te de dvs?

Cea­mi­an: Îna­in­te?

Popo­vi­ci: Vlad, șto li? (par­că?)

Cea­mi­an: Vlad Meghe­rea a fost mai îna­in­te. Adre­sa care a fost schim­ba­tă îna­in­tea mea eu nu pot să vă spun de ea deta­lii pen­tru că nu eu am fost, nu eu m-am înțe­les, și nu eu am cău­tat, nu eu m-am înțe­les. Dl ne-a recomn­dat și noi am schim­bat. Gata. Prea mult dis­cu­tăm la acest subiect. Dacă mai aveți între­bă­ri des­pre fir­ma noas­tră…

ZdG: Da. Câte tone­te are fir­ma dvs în Chi­și­nău?

Cea­mi­an: … Acuș vă spun. 3…. 9.

ZdG: Unde sunt ampla­sa­te?

Vă spun: Vlai­cu Pâr­că­lab 45. Vlai­cu Pâr­că­lab 63, Pus­kin cu Ște­fan. Pus­kin cu Colum­na. Bodo­ni cu Var­la­am. La Valea Mori­lor sunt 3. Și unul la Mosco­va, 1/1. (ZdG a numă­rat cel puțin 12 tone­te în oraș)

ZdG: Astea de la Valea Mori­lor lucrea­ză, da? Știți că este o deci­zie a instan­ței de jude­ca­tă? Dvs ați fost sau cine a fost la pro­ces? Acum, pe 13 ianu­a­rie.

(Tăce­re)

ZdG: A fost o deci­zie prin care dis­po­zi­ția pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toa­că a fost anu­la­tă, în pri­vin­ța tone­te­lor de la Valea Mori­lor. Ați fost la ședin­ță?

Cea­mi­an: Nu.

ZdG: Dar cine a fost. Cunoaș­te­ți ce a decis instan­ța?

Cea­mi­an. Cunoaș­tem.

ZdG: Ce o să faceți mai depar­te?

Cea­mi­an: O să hotă­râm. Deja sunt pro­ble­me­le noas­tre inter­ne. O să le hotârâm.

Popo­vi­ci: Vre­ți să ne luăm un anga­ja­ment?

ZdG: Nu, vreau să știu pozi­ția dvs, pen­tru că este o deci­zia a intran­ței de jude­ca­tă. De fapt ssunt două deja, prin care se anu­lea­ză dis­po­zi­ți­i­le.

Cea­mi­an: O să hotă­râm ce-o să facem cu aceas­tă pro­ble­mă.

Popo­vi­ci: Dacă mai mul­te decla­ra­ții o să facem, nouă pe urmă mai greu o să fie ne fie cu juris­tul să ne dea o oare­ca­re con­sul­ta­ție. Hai­de­ți, v-am dat infor­ma­ția de care aveți nevo­ie….


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. viorika

    …nu era cazul sa afle o lume intrea­ga numa­rul de tele­fon al d-lui Popovici,de aici si apar san­ta­ju­ri­le de ori­ce gen!!!

  2. ion zastavnetchi

    ion zas­tav­net­chi. Se vede că cara­ca­ti­ța cumă­tris­mu­lui și corup­ți­ei a stră­bă­tut adînc în toa­te orga­ne­le și sis­te­mu­lui sta­tu­lui. Cu măsu­ri­le de refor­ma­re care încear­că să le efec­tu­ie­ze guver­na­rea nu faci nimic.Totul tre­bu­ie lichi­dat și con­stru­it din nou, cu oame­ni de trea­bă, dacă au mai rămas. Și totuși de încer­cat tre­bu­ie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *