553-coffe-times

(AUDIO) Gheretele din apartamentul soacrei: Între „proprietari” care nu cunosc nimic și decizii judecătorești irevocabile care nu sunt executate

Pri­mă­ria Chi­și­nău oferă decla­ra­ții con­tra­dic­to­rii și con­fuze la subiec­tul ghe­re­te­lor fir­mei „Edera Trio”, cu sediul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toacă. Deși există deja două deci­zii jude­că­to­rești defi­ni­tive, care anu­lează dis­po­zi­ți­ile „de excep­ție” ale pri­ma­ru­lui în favoa­rea aces­tui SRL, repre­zen­tan­ții Pri­mă­riei își pasează atri­bu­ți­ile atunci când se dis­cută des­pre exe­cu­ta­rea lor. Între timp, fon­da­to­rul și admi­nis­tra­toa­rea aces­tui SRL au venit la ZdG pen­tru a ne con­vinge că firma „lor” a ajuns, abso­lut întâm­plă­tor, în locu­ința soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui.

Săp­tămâna tre­cută, ZdG a scris des­pre dosa­rul penal în care sunt vizate mai multe firme con­tro­late, direct sau indi­rect, de Lucian Chir­toacă, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­și­nău, Dorin Chir­toacă. Una din­tre aceste firme, „Edera Trio” SRL, care ges­tio­nează mai multe ghe­rete ampla­sate în Chi­și­nău, sub denu­mi­rea „Coffee Time”, își are sediul într-un apar­ta­ment de pe bd. Mir­cea cel Bătrân, care apar­ține Emi­liei Crudu, soa­cra lui Lucian Chir­toacă. În edi­ția tre­cută am scris că acest SRL a obți­nut drep­tul de a instala ghe­rete în Chi­și­nău în urma unei dis­po­zi­ții sem­nate de pri­ma­rul Dorin Chir­toacă.

Eschivarea primarului și apariția „șefilor”

Dorin Chir­toacă a evi­tat să dis­cute cu ZdG, deși i-am tele­fo­nat și i-am adre­sat mesaje prin care i-am soli­ci­tat o între­ve­dere. Pen­tru alte insti­tu­ții media, pri­ma­rul a decla­rat că nu ar cunoaște nimic des­pre „Edera Trio”, pre­ci­zând că fami­lia sa deține doar afa­ce­rea „Anda” SRL, cu acti­vi­tăți de peste 20 de ani în dome­niul ape­lor mine­rale. Edi­lul a mai spus, cu refe­rire la cele­lalte SRL-uri vizate în arti­col, că „des­pre unele din­tre ele au mai fost acu­za­ții și în anii tre­cuți. Îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm. Sunt acti­vi­tăți pri­vate pe care le poate des­fă­șura ori­cine în limita legii. Încer­căm să res­pec­tăm niște reguli. Cu pri­vire la adre­sele juri­dice, noi vom veri­fica”, pro­mi­tea acesta. Fra­tele său, Lucian Chir­toacă, între­bat de presă des­pre arti­co­lul din ZdG, a avut ace­lași dis­curs, pre­ci­zând că nu ar cunoaște deta­lii des­pre firma din apar­ta­men­tul soa­crei sale.

553-edera-trioÎntre timp, peste patru zile de la publi­care, la redac­ție s-au pre­zen­tat Aure­liu Popo­vici și Anas­ta­sia Cea­mian, fon­da­to­rul, și, res­pec­tiv, admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Edera Trio”. Cei doi ne-au lăsat o scri­soare, prin care își ară­tau nemul­țu­mi­rea față de aso­ci­e­rile făcute în arti­co­lul din edi­ția tre­cută între firma „lor” și fami­lia Chir­toacă. Am insis­tat să dis­cu­tăm cu cei doi tineri, care aveau vâr­sta de vreo 30 de ani, până a citi scri­soa­rea. Dis­cu­ția, înre­gis­trată audio, a scos la ive­ală mai multe deta­lii inte­re­sante, care demon­strează că „șefii” fir­mei „Edera Trio” nu cunosc prea multe lucruri sim­ple, dar impor­tante, din acti­vi­ta­tea fir­mei pe care, în acte, o con­duc.

Cum a ajuns firma în apartamentul soacrei? Întâmplător

Anas­ta­sia Cea­mian ne-a spus, după mai multe ezi­tări, că firma are doar adresa juri­dică în apar­ta­men­tul de pe bd. Mir­cea cel Bătrân. Aceasta nu a putut divulga nici măcar numă­rul ace­lui apar­ta­ment, deși este indi­cat în toate infor­ma­ți­ile ofi­ci­ale des­pre „Edera Trio”, pe care, în acte, o con­duce. În dis­cu­ție s-a impli­cat Aure­liu Popo­vici, „fon­da­to­rul”, din ianu­a­rie 2016, al fir­mei, dată la care SRL-ul a ajuns în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui. El sus­ține că adresa le-a rămas „по наследству” (prin moș­te­nire, n.r.). I-am spus că acest fapt e impo­si­bil, din moment ce adresa juri­dică a fost modi­fi­cată chiar în ziua în care el a deve­nit fon­da­tor. Atunci, Cea­mian, admi­nis­tra­toa­rea ofi­ci­ală din 2014, a pasat atri­bu­ți­ile către Popo­vici, pre­ci­zând că acesta s-a ocu­pat de schim­ba­rea adre­sei. „Fon­da­to­rul” nu a avut însă un răs­puns clar.

Ulte­rior, cei doi ne-au spus că firma a ajuns întâm­plă­tor în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, pre­ci­zând că „în ianu­a­rie, dl la care era înre­gis­trată firma, pe str. Dume­niuc, i-a anun­țat că vinde apar­ta­men­tul. Res­pec­tiv, tre­buia să schim­băm adresa juri­dică. Am hotă­rât s-o lăsăm tot la Cio­cana. Am fi putut să o schim­băm în Cen­tru, unde-i ofi­ciul nos­tru, dar am decis să rămâ­nem la Cio­cana, ca să nu schim­băm și insti­tu­ți­ile la care ne deser­vim. Și dl care vin­dea apar­ta­men­tul ne-a reco­man­dat să schim­băm pe Mir­cea cel Bătrân. Nu văd nimic amu­zant. Nu o cunosc pe pro­pri­e­tara apar­ta­men­tu­lui, pen­tru că acolo este doar adresa juri­dică a fir­mei, de cores­pon­dență. Nu avem nimic cu cea care tră­iește acolo și cu legă­tu­rile pe care le-ați făcut”, a încer­cat ea să ne con­vingă. L-am între­bat și pe Popo­vici des­pre acest aspect. Ini­țial, însă, am insis­tat să ne spună dacă, totuși, el este pro­pri­e­ta­rul fir­mei. „Hai­deți așa. Da”, ne-a răs­puns, el, nesi­gur. Nici el, nici Anas­ta­sia Cea­mian nu ne-au putut spune cine este pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui din str. Dume­niuc, cel des­pre care sus­țin că le-ar fi pro­pus să schimbe adresa juri­dică în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui. Cei doi ne-au spus că de acest aspect s-a ocu­pat fos­tul fon­da­tor al fir­mei, care este, con­form acte­lor, Mihai Buru­iană, un tânăr acti­vist PL, care apare în foto­gra­fii ală­turi de Dorin Chir­toacă și Mihai Ghimpu, la eve­ni­mente de par­tid.

Câte tonete sunt în oraș? 9, dar de fapt, cel puțin 12

Aure­liu Popo­vici, deși nu a putut să ne răs­pundă la mai multe între­bări legate de firma la care este fon­da­tor, nu a ezi­tat să ne acuze că i-am pon­e­grit ima­gi­nea lui Dorin Chir­toacă. „A fost folo­sită „Edera Trio” pen­tru a pon­e­gri ima­gi­nea pri­ma­ru­lui. Ăsta a și fos­tul sco­pul arti­co­lu­lui, pre­su­pun. Nu exclud că asta chiar a fost plătit de cineva… Poate exa­ge­rez, sunt de acord, dar nu puteți să-mi spu­neți că așa ceva nu-i posi­bil”, ne-a repro­șat el.

Spre fina­lul dis­cu­ției, pe lângă nesi­gu­ranța și ezi­tă­rile cu care au răs­puns la între­bări, cei doi tineri „șefi” ai tone­te­lor „Coffee Times” din capi­tală au picat și un ultim test. I-am între­bat câte tonete ale fir­mei lor sunt în Chi­și­nău. Popo­vici a tăcut, iar Cea­mian ne-a răs­puns: „… acuși vă spun. (Număra în gând, n.r.) Trei…. Nouă!”. Am rugat-o să numească adre­sele aces­tor nouă ghe­rete. „Vă spun: Vlaicu Pâr­că­lab, 45, Vlaicu Pâr­că­lab, 63, Puș­kin (inter­sec­ție, n.r.) cu Ște­fan. Puș­kin cu Columna. Bodoni cu Var­laam. La Valea Mori­lor sunt trei. Și una la Moscova 1/1”, a enu­me­rat Anas­ta­sia Cea­mian. Infor­ma­ția ofe­rită de ea este însă greșită. Chi­și­nă­u­ie­nii bene­fi­ci­ază de cel puțin 12 tonete „Coffee Times”, și nu de nouă, cum ne anunța „admi­nis­tra­toa­rea” „Edera Trio”. Ast­fel, pe lângă adre­sele men­țio­nate de ea, ase­me­nea tonete pot fi văzute în Gră­dina Publică „Ște­fan cel Mare”, la inter­sec­ția stră­zi­lor 31 august 1989 cu Bănulescu-Bodoni și Maria Cebo­tari, dar și la inter­sec­ția bd. Ște­fan cel Mare și Sfânt cu str. Mihai Vitea­zul, în apro­pi­e­rea Uni­ver­si­tă­ții de Medi­cină.

„Fondatorii” despre hotărârile judecătorești

Popo­vici și Cea­mian nu ne-au putut spune cum vor pro­ceda după ce, recent, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție (CSJ) a anu­lat dis­po­zi­ția pri­ma­ru­lui prin care per­mi­tea ampla­sa­rea a două tonete „Edera Trio” în Par­cul Valea Mori­lor. „Vom hotărî. Sunt pro­ble­mele noas­tre interne. O să hotă­râm ce vom face cu această pro­blemă”, a insis­tat Cea­mian. Pre­ci­zăm că, și în sep­tem­brie 2015, CSJ a anu­lat altă dis­po­zi­ție a pri­ma­ru­lui, cea pri­vind ampla­sa­rea unei tonete a fir­mei din apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui său în scu­a­rul din str. Miron Cos­tin. Doar că, deși există deja două ase­me­nea hotă­râri defi­ni­tive și ire­vo­ca­bile, tone­tele con­ti­nuă să acti­veze. Repre­zen­tan­ții Pri­mă­riei își pasează atri­bu­ți­ile pri­vind exe­cu­ta­rea aces­tor hotă­râri, care, de fapt, au creat un pre­ce­dent juri­dic care s-ar putea răsfrânge și asu­pra celor­lalte tonete ale fir­mei „Edera Trio”.

Diana Gurschi, șefa Direc­ției Juri­dice, ne-a spus că o notă infor­ma­tivă pri­vind deci­zia instan­ței supreme este trans­misă pri­ma­ru­lui. „Dacă atât de bine urmă­riți acti­vi­ta­tea admi­nis­tra­ției publice și a Direc­ției Juri­dice, cred că vă dați seama că, până acum, am exe­cu­tat toate hotă­rârile instan­țe­lor. Nu-i de com­pe­tența Direc­ției Juri­dice să exe­cute o hotă­râre sau alta. Prin nota infor­ma­tivă se aduce la cunoș­tință anga­ja­to­ru­lui deci­zia CSJ sau a altei instanțe. Per­soana care emite dis­po­zi­ția tre­buie să și o exe­cute. Direc­ția Juri­dică, după ce pri­mește în mod ofi­cial hotă­rârea instan­ței, emite o notă infor­ma­tivă și o aduce la cunoș­tința anga­ja­to­ru­lui. Atât”. Am încer­cat să aflăm dacă pri­ma­rul a luat cunoș­tință, așa cum spune Diana Gurschi, de aceste hotă­râri și dacă s-a con­for­mat legii.

Autoritățile locale și (i)responsabilitatea din cazul tonetelor

Vadim Brân­za­niuc, pur­tă­to­rul de cuvânt al Pri­mă­riei, ne-a decla­rat că pri­ma­rul nu a văzut hotă­rârile, dar și că exe­cu­ta­rea lor ar ține de Direc­ția comerţ, ali­men­ta­ţie publică şi pres­tări ser­vi­cii din cadrul Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău. „Direc­ția comerț emite sau retrage o auto­ri­za­ție. Deci­zia a fost trans­misă Direc­ției comerț, res­pec­tiv, ea tre­buie să asi­gure exe­cu­ta­rea”. Brân­za­niuc ne-a mai spus că, cel mai pro­ba­bil, deci­zi­ile din acest caz au ajuns pe masa vice­pri­ma­ru­lui Nis­tor Gro­zavu. Am pre­ci­zat că aces­tea vizează dis­po­zi­ți­ile emise și sem­nate de pri­mar, res­pec­tiv, ar fi tre­buit să fie văzute de Dorin Chir­toacă. Brân­za­niuc ne-a decla­rat că edi­lul doar a sem­nat dis­po­zi­ția, auto­ri­za­ția propriu-zisă fiind sem­nată de vice­pri­mar, iar exe­cu­ta­rea ei fiind de com­pe­tența Direc­ției comerț. „Posi­bil, Comi­sia Juri­sică le-a remis direct vice­pri­ma­ru­lui, deo­a­rece atri­bu­ți­ile de ges­tio­nare a dome­ni­u­lui comer­țu­lui au fost trans­fe­rate vice­pri­ma­ru­lui”, zice Brân­za­niuc.

Am dis­cu­tat și cu șeful adjunct al Direc­ției comerţ, Valen­tina Con­stan­ti­nov. Aceasta ne-a infor­mat că la Direc­ția sa nu au ajuns ast­fel de hotă­râri, deo­a­rece auto­ri­za­ți­ile nu au fost eli­be­rate de Direc­ție și, deci, nici nu aveau cum să ajungă. „Nu vă pot spune. Nu cunosc, nu noi am eli­be­rat auto­ri­za­ții pen­tru aceste ghe­rete. Deci, exe­cu­ta­rea hotă­rârii ține de pre­tura sec­to­ru­lui care a eli­be­rat auto­ri­za­ți­ile”, ne-a spus func­țio­nara. Și vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­zavu, cu care am dis­cu­tat, nu ne-a putut oferi mai multe deta­lii des­pre dis­po­zi­ți­ile pri­ma­ru­lui și hotă­rârile instan­țe­lor de jude­cată, pre­ci­zând că pre­tu­rile de sec­tor ar fi res­pon­sa­bile de exe­cu­ta­rea hotă­râri­lor de jude­cată, or, auto­ri­za­ția de func­țio­nare a tone­te­lor a fost eli­be­rată de aceste struc­turi.

Cla­u­dia Lachi, spe­cia­list în cadrul Ofi­ci­u­lui Teri­to­rial Chi­și­nău, care a repre­zen­tat insti­tu­ția în pro­ce­sul cu Pri­mă­ria Chi­și­nău, ne-a spus că nu ține de com­pe­tența insti­tu­ției pe care o repre­zintă veri­fi­ca­rea exe­cu­tă­rii unei hotă­râri de jude­cată. „Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­și­nău își defă­șoară acti­vi­ta­tea în con­for­mi­tate cu legea des­pre admi­nis­tra­ția publică locală. Dis­pu­nem de com­pe­tențe în vede­rea veri­fi­că­rii lega­li­tă­ții și con­su­mă­rii tutu­ror căi­lor de atac. Dacă este o deci­zie a instan­ței supe­ri­oare, pri­ma­rul gene­ral, per­soana emi­tentă, urmează să exe­cute deci­zia. Atri­bu­ți­ile noas­tre au fost vala­bile până la deci­zia res­pec­tivă”, ne-a expli­cat ea.

Ascultaţi aici dialogul între ZdG şi Anastasia Ceamian şi Aureliu Popovici:

ZdG: Spuneți-mi ce scrie în acest docu­ment. (după ce ne-au pre­zen­tat scri­soa­rea)

Cea­mian: Îl citiți… (zâm­bește)

ZdG: Spuneți, fără a citi ce scrie aici.

Cea­mian: Nu, citiți și dacă o să aveți între­bări, numă­rul meu de con­tact este acolo…

ZdG: Sun­teți admi­nis­tra­toa­rea la Edera Trio, ofi­cial, da?

Cea­mian: Da

ZdG: Unde are sediul firma?

Cea­mian: Sediul este în Cen­tru, pe Vlaicu Pâr­că­lab 45. Suntem chiar vecini (cu dvs)

ZdG: Unde este înre­gis­trată com­pa­nia?

Cea­mian: Adresa juri­dică? Păi, ea este doar de cores­pon­dență. Dar sediul, unde facem afa­ce­rea, este aici, în Cen­tru.

ZdG: Am înțe­les. Dar unde este înre­gis­trată?

Cea­mian: Pe Mir­cea cel Bătrân.

ZdG: Apar­ta­men­tul?

Cea­mian: Cred că cunoaș­teți, nu?

ZdG: Spuneți-mi dvs.

Cea­mian: Blo­cul 22 apar­ta­men­tul…. da cunoaș­teți acest lucru, nu? Blo­cul 22, apar­ta­men­tul… (îl întreabă pe Aure­liu Popo­vici, de lângă ea. Acesta nu cunoaște). Nu cred că are impor­tanță…

ZdG: Păi, dvs sun­teți admi­nis­tra­toa­rea fir­mei, tre­buie să știți unde are sediul, dacă vor­bim sin­cer.

Popo­vici: Corect. (zâm­bește) . Pro­blema e că nu ar tre­bui să fie legă­tură cu ea. Ea ne-a rămas nouă, cum, „по наследству”” (prin moș­te­nire).

ZdG: Poftim?

Popo­vici: Ne-o rămas „по наследству” ea ca și cum. (iar zâm­bește)

ZdG: Nu, hai­deți. Eu sin­cer vă zic. Nu știu cine v-a tri­mis dar… Vă ajut dacă doriți. Pe 6 ianu­a­rie 2016 (dvs sun­teți admi­nis­tra­toare de mai îna­inte, da și teo­re­tic dvs să faceți acest lucru) a fost modi­fi­cată adresa dintr-un apar­ta­ment în altul, de pe Mir­cea cel Bătrân. 

Cea­mian: Eu nu m-am ocu­pat cu asta. Fon­da­to­rul, care este aici.

ZdG: Spu­neți că adresa asta v-a rămas drept moș­te­nire, da? Dar a fost modi­fi­cat sediul în 2016. Cum poate fi moș­te­nire?

Popo­vici: Să pre­su­pu­nem că-i posi­bil.

ZdG: Știți al cui e apar­ta­men­tul?

Popo­vici: Deja am aflat.

ZdG: De la ZdG?

Popo­vici: Nu, bine… (oftează și se blo­chează).

Cea­mian: Noi nu o cunoaș­tem pe dna care acolo locu­iește, adică…

ZdG: Dar cum să înre­gis­trezi o firmă într-un apar­ta­ment pe care nu-l cunoaș­teți?

Cea­mian: Îna­inte de asta, adică corect, noi am înre­gis­trat această adresă nou în ianu­a­rie. Îna­inte de asta, era str. Ion Dume­niuc, care tot se află la Cio­cana. Dl la care era înre­gis­trat dorește să vândă apar­ta­men­tul. Res­pec­tiv, noi tre­buie să schim­băm adresa juri­dică în alte parte.

ZdG: Bine. Vă înțe­leg per­fect.

Cea­mian: Și am hotă­rât s-o lăsăm tot la Cio­cana. Noi puteam s-o schim­băm în Cen­tru, unde este ofi­ciul nos­tru, dar am hotă­rât să rămâ­nem la Cio­cana, ca să nu schim­băm toate insti­tu­ți­ile la care ne deser­vim.

ZdG: Și cum ați ajuns în apar­ta­men­tul ăsta?

Cea­mian: Și dl care vin­dea apar­ta­men­tul…, el ne-a reco­man­dat să schim­băm acolo … Nu văm nimic amu­zant.

ZdG: La doamna…

Cea­mian: Nu o cunosc pe dna, pen­tru că este doar adresa juri­dică, de cores­pon­dență. Nu avem nimic cu dna, cu cine acolo tră­iește, cu cine nu tră­iește și legă­tu­rile pe care le-ați făcut dvs.

ZdG: Nu am făcut eu legă­tu­rile, ele le-au făcut….

Cea­mian: Dvs ați făcut, pen­tru că acolo în arti­col sunt foarte multe legă­turi și cuvinte care nu-s ade­vă­rate.

ZdG: Dvs sun­teți dl Popo­vici? Sun­teți fon­da­to­rul fir­mei? Adică pro­pri­e­ta­rul fir­mei?

Popo­vici: Hai­deți așa. Da.

ZdG: Nu, dvs spu­neți hai­deți așa, să pre­su­pu­nem că e așa. Da sau nu. Bine. Afacerea-i cum­pă­rată….

Le-am pro­pus celor doi tineri să dis­cu­tăm neo­fi­cial, fără a înre­gis­tra dis­cu­ția, des­pre impli­ca­rea fami­liei Chir­toacă în această afa­cere.

ZdG: Lumea deja de doi ani cunoaște că aceste chi­oș­curi sunt ale lui Lucian Chir­toacă.

Ceamian:Dar noi de ce nu cunoaș­tem?

ZdG: Îmi pare rău că nu cunoaș­teți

Popo­vici: Poate nu toate….

ZdG: Eu chiar nu vreau să vă pun într-o situ­a­ție neplă­cută…. Al cui e apar­ta­men­tul de pe Dume­niuc?

Cea­mian: Eu nu cunosc pen­tru că eu atunci nu eram admi­nis­tra­tor când s-a înre­gis­trat firma… E foarte pro­ble­ma­tic când schimbi adresa juri­dică în alt sec­tor. Noi pen­tru a nu schimba tot, pen­tru că avem cu ce să ne ocu­păm și cu alt­ceva în afară de asta, noi am rugat să ne, nu știu, să ne găsească un om, poate el pe cineva cunoaște. Și res­pec­tiv ne-a reco­man­dat pe…

ZdG: pe dna Crudu, care este soa­cra dlui Lucian Chir­toacă?

Cea­mian: (Zâm­bește) eu nu știu cine-i ea. Eu nu mă duc să aren­dez undeva și întreb, tu ai nea­muri pe asta, asta, asta sau nu cumva îi știi ce ceia, ceia sau cei­laltă. Adică, eu nici nu o cunosc pe dna.

ZdG: Eu înțe­leg că dvs nu o cunoaș­teți. Pen­tru că dvs nici nu aveți legă­tură cu firma asta.

Cea­mian: Eu n-am legă­turi cu firma asta? (zâmește)

ZdG: Aveți. Lucrați pro­ba­bil, dar nu sun­teți dvs per­soana care s-o repre­zinte.

Cea­mian: De unde cunoaș­teți ce func­ție am și ce eu acolo fac.

ZdG: Lăsăm așa. Expli­ca­ți­ile dvs.

Cea­mian: Care expli­ca­ții? Dvs luați poză de pe inter­net, faceți niște con­clu­zii care în gene­ral nu sunt corecte.

ZdG: Spuneți-mi o con­clu­zie care nu-i corectă. (Am adus un ziar și i-am rugat pe cei doi tineri să ne arate cu ce nu ar fi de acord.)

Cea­mian: Noi nu avem ce dis­cuta pe așa temă pen­tru că acolo totul e încur­cat și… Nu sunt de acord cu toate legă­tu­rile care au fost acolo. Dacă vor­bim doar despe Edera Trio, firma la care eu lucrez.

ZdG: Nu sun­teți de acord cu ce, că e înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei lui Lucian Chir­toacă?

Cea­mian: Dvs cunoaș­teți că am avut con­trol fis­cal și ce s-a depis­tat acolo?

ZdG: Nu mă inte­re­sează con­tro­lul fis­cal.

Popo­vici: Dacă vreți să ana­li­zați infor­ma­ția obiec­tiv, atunci tre­buie să fie din toate punc­tele de vedere. … A fost folo­sită Edera Trio pen­tru ca să pon­e­grească ima­gi­nea pri­ma­ru­lui. Ăsta a și fos­tul sco­pul arti­co­lu­lui de la bun înce­put, pre­su­pun. Nu exclud că asta chiar a fost plătit de cineva… eu poate exa­ge­rez, sunt de acord, dar nu puteți să-mi spu­neți că așa ceva nu-i posi­bil.

ZdG: Arti­co­lul începe cu infor­ma­ții din dosa­rul penal…

Cea­mian: Păi bine. Dosa­rul ăsta a fost demult, bine, el gata s-a înche­iat.

ZdG: Nu s-a înche­iat dosa­rul. Poate dvs știți asta. Eu știu că nu s-a înche­iat. Cel puțin pro­cu­ro­rul zice că nu.

Cea­mian: Nu s-a ter­mi­nat?! Și dvs ați publi­cat asta cu ce scop? Până la urma urmei nu s-a spus ofi­cial, e corect asta sa nu. Dvs, pur și sim­plu, o infor­ma­ție care nu e demon­strată, ați divulgat-o și ați băgat și ceva de la dvs.

ZdG: Ce am băgat de la mine dacă totul e docu­men­tat? Firma Edera Trio este înre­gis­trată în apar­ta­men­tul Emi­liei Crudu, care este soa­cra lui Lucian Chir­toacă.

Cea­mian: Păi bine, noi de asta nu am știut, am aflat acuma, care-i pro­blema?

ZdG: E firma dvs, după cum spu­neți. Ați știut unde ea este înre­gis­trată? Dle Popo­vici, ați știut?

Popo­vici: Da, desi­gur.

ZdG: Că ea se află în apar­ta­men­tul soa­crei dlui Chir­toacă?

Popo­vici: Că anume acolo, nu. Am văzut doar adresa și ni s-o pro­pus s-o tre­cem anume acolo. Eu am domi­ci­liu la Bota­nica.

Cea­mian: Eu la Tele­cen­tru locu­iesc. Vă spun, ca nu cumva acolo să încur­cați. Res­pec­tiv, nici la dlui acasă, nici la mine nu am putut înre­gis­tra firma. Era nevoie anume la Cio­cana. Dl care a vân­dut apar­ta­men­tul ne-a reco­man­dat asta.

ZdG: Dați-mi vă rog un număr de tele­fon al dlui care vinde apar­ta­men­tul și care v-a reco­man­dat. Și cum îl cheamă?

Cea­mian: Eu nu-l cunosc. Nu mă cunosc cu dân­sul per­so­nal. Nici numă­rul nu-l am.

ZdG: Ca să înțe­le­gem. Cui dlui a pro­pus să mute sediul?

Cea­mian: Fon­da­to­ru­lui!

ZdG: A, deci dvs (către Popo­vici) Dați-mi vă rog numă­rul.

Cea­mian: Dar nu cred că tre­buie impli­căm per­soana care…

ZdG: Dați-mi vă rog numă­rul de tele­fon, că nu cer nimic urât.

Cea­mian: Nu vă putem da pen­tru că e o per­soana care nu ar legă­tură cu asta și pen­tru ce s-o impli­căm. Eu nu am numă­rul.

ZdG: Dar cu cine a vor­bit el atunci. Băr­ba­tul cu apar­ta­men­tul de pe Dume­niuc…?

(Tăcere)

Popo­vici: Nu cred că o să vă pot da.

ZdG: Cine mă poate ajuta? În afară de dl Lucian Chir­toacă? Dvs spu­neți că ați dis­cu­tat cu acel om. Sun­teți fon­da­tor și admi­nis­tra­tor.

Cea­mian: Nu putem să vă dăm numă­rul la o per­soană care…

Popo­vici: Dați-ne timp și poate o să-l găsim. Nu e o pro­blemă asta.

ZdG: Dvs per­so­nal ați dis­cu­tat cu dân­sul? Cu pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui de pe str. Dume­niuc.

Popo­vici: Nu.

ZdG: Nici dvs?

Cea­mian: Nu.

ZdG: Dar cine a dis­cu­tat? Sun­teți fon­da­tor și admi­nis­tra­tor. Firma a fost tre­cută în alt sediu.

Popo­vici: Fon­da­to­rul pre­ce­dent. Deci, noi, prac­tic, am pre­luat afa­ce­rea așa cum este.

Cea­mian: Când am luat-o, adresa deja era.

ZdG: Dvs sun­teți admi­nis­tra­tor din 2014. Firma și-a schim­bat adresa în 2016. Deci, acum 3 săp­tămâni. Iar dvs spu­neți că nu știți. Nu putea să schimbe admi­nis­tra­to­rul pre­ce­dent, din moment ce sediul a fost schim­bat în 2016.

Cea­mian: Nu. Dl… adresa noas­tră pre­ce­dentă. Cu dl cela a vor­bit fon­da­to­rul care era îna­inte de Aure­liu Popo­vici.

ZdG: Dl Buru­iană a vor­bit? (Mihai Buru­iană, acti­vist PL, pre­zent în foto­gra­fii ală­turi de Chir­toacă și Ghimpu)

Cea­mian: Posi­bil.

ZdG:Dar cine a fost admi­nis­tra­tor îna­inte de dvs?

Cea­mian: Îna­inte?

Popo­vici: Vlad, șto li? (parcă?)

Cea­mian: Vlad Meghe­rea a fost mai îna­inte. Adresa care a fost schim­bată îna­in­tea mea eu nu pot să vă spun de ea deta­lii pen­tru că nu eu am fost, nu eu m-am înțe­les, și nu eu am cău­tat, nu eu m-am înțe­les. Dl ne-a recomn­dat și noi am schim­bat. Gata. Prea mult dis­cu­tăm la acest subiect. Dacă mai aveți între­bări des­pre firma noas­tră…

ZdG: Da. Câte tonete are firma dvs în Chi­și­nău?

Cea­mian: … Acuș vă spun. 3…. 9.

ZdG: Unde sunt ampla­sate?

Vă spun: Vlaicu Pâr­că­lab 45. Vlaicu Pâr­că­lab 63, Pus­kin cu Ște­fan. Pus­kin cu Columna. Bodoni cu Var­laam. La Valea Mori­lor sunt 3. Și unul la Moscova, 1/1. (ZdG a numă­rat cel puțin 12 tonete în oraș)

ZdG: Astea de la Valea Mori­lor lucrează, da? Știți că este o deci­zie a instan­ței de jude­cată? Dvs ați fost sau cine a fost la pro­ces? Acum, pe 13 ianu­a­rie.

(Tăcere)

ZdG: A fost o deci­zie prin care dis­po­zi­ția pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toacă a fost anu­lată, în pri­vința tone­te­lor de la Valea Mori­lor. Ați fost la ședință?

Cea­mian: Nu.

ZdG: Dar cine a fost. Cunoaș­teți ce a decis instanța?

Cea­mian. Cunoaș­tem.

ZdG: Ce o să faceți mai departe?

Cea­mian: O să hotă­râm. Deja sunt pro­ble­mele noas­tre interne. O să le hotârâm.

Popo­vici: Vreți să ne luăm un anga­ja­ment?

ZdG: Nu, vreau să știu pozi­ția dvs, pen­tru că este o deci­zia a intran­ței de jude­cată. De fapt ssunt două deja, prin care se anu­lează dis­po­zi­ți­ile.

Cea­mian: O să hotă­râm ce-o să facem cu această pro­blemă.

Popo­vici: Dacă mai multe decla­ra­ții o să facem, nouă pe urmă mai greu o să fie ne fie cu juris­tul să ne dea o oare­care con­sul­ta­ție. Hai­deți, v-am dat infor­ma­ția de care aveți nevoie….


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • vio­rika

    …nu era cazul sa afle o lume intreaga numa­rul de tele­fon al d-lui Popovici,de aici si apar san­ta­ju­rile de orice gen!!!

  • ion zas­tav­net­chi

    ion zas­tav­net­chi. Se vede că cara­ca­tița cumă­tris­mu­lui și corup­ției a stră­bă­tut adînc în toate orga­nele și sis­te­mu­lui sta­tu­lui. Cu măsu­rile de refor­mare care încearcă să le efec­tu­ieze guver­na­rea nu faci nimic.Totul tre­buie lichi­dat și con­struit din nou, cu oameni de treabă, dacă au mai rămas. Și totuși de încer­cat tre­buie.