Fraţii Chirtoacă: Afaceri de „excepţie” cu Primăria

Dorin Chir­toa­că, pri­ma­rul mun. Chi­şi­nău, sem­nea­ză dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” prin care favo­ri­zea­ză o fir­mă a fami­li­ei. Ulti­ma ispra­vă a aces­tui SRL, cu sedi­ul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, sunt tone­te­le care comer­ci­a­li­zea­ză cafea, insta­la­te în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. Tot­o­da­tă, soa­cra fra­te­lui edi­lu­lui este fon­da­toa­re, cel puţin în acte, a unei fir­me care a câş­ti­gat, în anii 2012 — 2013, lici­ta­ţii de pes­te 5 mili­oa­ne de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aeri­an”, orga­ni­za­te de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, peri­oa­dă în care insti­tu­ţia era con­du­să de un minis­tru libe­ral. De fapt, con­sta­tă pro­cu­ro­rii într-un dosar penal des­chis pen­tru eva­ziu­ne fis­ca­lă acum un an şi jumă­ta­te, aces­te două fir­me, dar şi alte­le trei, cu acti­vi­tă­ţi tan­genţi­a­le celor ale Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, ar fi con­tro­la­te de fra­te­le pri­ma­ru­lui, Luci­an Chir­toa­că.

552-dorin-chirtoacaVine­ri, 31 octom­brie 2014, un grup de poli­ţi­ş­ti şi pro­cu­ro­ri efec­tu­au per­che­zi­ţii la domi­ci­li­ul părinţi­lor pri­ma­ru­lui Chir­toa­că. Oame­nii legii au des­cins, de fapt, într-un apar­ta­ment din str. Calea Ieşi­lor, unde se află sedi­ul fir­mei „Anda” SRL, fon­da­tă de Ion şi Luci­an Chir­toa­că, tatăl, res­pec­tiv, fra­te­le edi­lu­lui. Atun­ci, Chir­toa­că, dar şi unchiul său, preşe­din­te­le PL, Mihai Ghim­pu, acu­zau că, în spa­te­le ace­lor acţiu­ni, ar sta PLDM şi PD, care ar fi încer­cat ast­fel să-i com­pro­mi­tă îna­in­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re ce urmau să aibă loc pe 30 noiem­brie. Chir­toa­că a spus pre­sei că poli­ţi­ş­tii au venit la per­che­zi­ţii la 7 dimi­nea­ţa şi că ar fi vrut să forţe­ze uşa ca să intre. Edi­lul menţio­na că moti­vul per­che­zi­ţi­i­lor ar fi fap­tul că fir­ma fra­te­lui său, cu adre­sa juri­di­că în acel apar­ta­ment, ar fi efec­tu­at tranza­cţii cu altă fir­mă care ar avea legă­tu­ri cu o com­pa­nie bănu­i­tă de eva­ziu­ne fis­ca­lă, dar şi că oame­nii legii nu ar fi găsit nimic. „Din păca­te, nu cre­ş­tem Mol­do­va, ci ne batem joc, şi nu îna­in­te spre un vii­tor euro­pean, ci îna­poi, la URSS”, decla­ra Chir­toa­că, referindu-se la mesa­je­le elec­to­ra­le ale PD şi PLDM.

Informaţii din dosar: tranzacţii suspecte cu mai multe firme

552-dosar-1-2ZdG publi­că un docu­ment din acest dosar, care conţi­ne alte infor­ma­ţii decât cele rela­ta­te pre­sei de Ghim­pu şi Chir­toa­că. Docu­men­tul demon­strea­ză legă­tu­ri nebă­nu­i­te între mai mul­te fir­me, Pri­mă­ria Chi­şi­nău şi fami­li­i­le Ghim­pu şi Chir­toa­că. Dosa­rul a fost ini­ţi­at pe 3 apri­lie 2014 de Dire­cţia Poli­ţie a mun. Chi­şi­nău pe fap­tul comi­te­rii eva­ziu­nii fis­ca­le a fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Aldo­ra Art”, o agenţie de publi­ci­ta­te des­pre care mai mulţi foş­ti con­si­li­e­ri loca­li decla­rau că ar fi con­tro­la­tă de Luci­an Chir­toa­că, mezi­nul fami­li­ei Chir­toa­că.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor, pro­cu­ro­rii au con­sta­tat că „Aldo­ra Art” SRL ar fi impli­ca­tă într-o sche­mă dubi­oa­să, înre­gis­trând tranza­cţii sus­pec­te, une­le fic­ti­ve, cu mai mul­te fir­me. Una din­tre aces­te fir­me este „Euro­sim” SRL, fon­da­tă de Vea­ce­slav Ceban, Iurie Ara­mă şi Mihai Ghim­pu, preşe­din­te­le PL, care, afir­mă pro­cu­ro­rii, „în 2009-2012, a efec­tu­at livră­ri de mate­ri­a­le şi ser­vi­cii de publi­ci­ta­te în sumă de 392 mii de lei şi, con­co­mi­tent, a înche­iat tranza­cţii cu între­prin­de­ri delinc­ven­te („fan­to­mă”) în pro­porţii deo­se­bit de mari, în valoa­re de pes­te 271 mii de lei”. Pro­cu­ro­rii au exa­mi­nat rula­jul ban­car de pe con­tu­ri­le „Aldo­ra Art” SRL şi susţin că au des­co­pe­rit „tranza­cţii dubi­oa­se, pre­zen­ta­te drept împru­mu­tu­ri, între aceas­tă fir­mă şi între­prin­de­ri­le SRL „Ede­ra Trio”, SRL „Anda”, SRL „Gran­com­pol”, „SRL Uni­ca­fe”, SRL „Pro For­tes”, SRL „Tren­d­se­ter”, SRL „Unis­tos Lux”, SRL „Sami­ra­la­gro” şi SRL „Maxi­mi­ze””.

Firme cu sediul în Primărie şi rezultatele percheziţiilor

Pe 29 sep­tem­brie 2014, în cadrul aces­tui dosar, oame­nii legii au efec­tu­at per­che­zi­ţii într-un birou din incin­ta Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău care, con­form con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne, era închi­ri­at de „Pro For­tes” SRL. În urma unor măsu­ri spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ţie, s-a sta­bi­lit că, în acel birou, se aflau, neo­fi­ci­al, mai mul­te fir­me: SRL „Aldo­ra Art”, SRL „Anda”, SRL „Ede­ra Trio”, SRL „Uni­ca­fe” şi SRL „Gran­com­pol””, potri­vit acte­lor din dosa­rul penal. În cadrul per­che­zi­ţi­i­lor, au fost depis­ta­te şi ridi­ca­te 4 blo­cu­ri de sis­tem, acte con­ta­bi­le şi alte docu­men­te ce regle­men­tea­ză acti­vi­ta­tea SRL „Aldo­ra Art”. Tot­o­da­tă, au fost ridi­ca­te mij­loa­ce finan­ci­a­re în sumă de 102,8 mii de lei, fără acte de pro­ve­nienţă. „În urma exper­ti­ze­lor infor­ma­ţio­na­le, asu­pra blo­cu­ri­lor de sis­tem ridi­ca­te s-au res­ta­bi­lit con­ver­sa­ţi­i­le din pro­gra­mul „Sky­pe”, din care rezul­tă că, în 2013 — 2014, con­ta­bi­lul Dumi­tru Camer­zan pri­mea indi­ca­ţi­i­le pri­vind ges­tio­na­rea mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re şi a bunu­ri­lor SRL „Aldo­ra Art”, SRL „Anda”, SRL „Ede­ra Trio”, SRL „Uni­ca­fe” şi SRL „Gran­com­pol” de la „luci­an­fo­re­ver”, stabilindu-se că aces­ta era Luci­an Chir­toa­că. La fel, în urma exa­mi­nă­rii des­ci­fră­ri­lor rula­je­lor ban­ca­re ale SRL „Aldo­ra Art”, s-a sta­bi­lit că între între­prin­de­ri­le enu­me­ra­te sunt efec­tu­a­te trans­fe­ru­ri finan­ci­a­re deghi­za­te sub for­mă de împru­mut, care nu sunt ram­bu­r­sa­te”, se spu­ne în docu­men­tul Pro­cu­ra­tu­rii, intrat în pose­sia ZdG.

552-lucian-chirtoaca-pietonalaDes­pre per­che­zi­ţia din 31 octom­brie 2014, oame­nii legii susţin că aceas­ta a fost auto­ri­za­tă, în apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor fiind sedi­ul „Anda” SRL, viza­tă în dosa­rul penal. „Pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui, la faţa locu­lui, s-au dove­dit a fi părinţii pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toa­că. Aceş­tia au refu­zat să des­chi­dă uşa, comu­ni­când că chea­mă avo­ca­tul. Repre­zen­tan­tul orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă, în per­soa­na ofi­ţe­ru­lui de urmă­ri­re pena­lă, Iurie Cocâr­la, le-a comu­ni­cat că în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă sunt obli­ga­ţi să aştep­te 2 ore, iar dacă după expi­ra­rea aces­tui timp nu se va pre­zen­ta avo­ca­tul, vor pur­ce­de la efec­tu­a­rea per­che­zi­ţi­ei fără pre­zenţa avo­ca­tu­lui. La fel, dacă nu va fi des­chi­să uşa, vor fi soli­ci­ta­te ser­vi­ci­i­le spe­ci­a­le pen­tru a des­chi­de forţat uşa de la intra­re. În două ore, pe str. Calea Ieşi­lor 55/2, ap. 107, s-a pre­zen­tat Luci­an Chir­toa­că, în pre­zenţa căru­ia a fost efec­tu­a­tă per­che­zi­ţia. La fel, în pro­ce­sul ver­bal de per­che­zi­ţie, Luci­an Chir­toa­că a menţio­nat că nu are obie­cţii la acţiu­ni­le pro­ce­su­a­le efec­tu­a­te. În urma per­che­zi­ţi­i­lor au fost ridi­ca­te un şir de acte con­ta­bi­le şi con­trac­te care urmea­ză a fi exa­mi­na­te pen­tru a deter­mi­na impor­tanţa pro­ba­to­rie pen­tru cau­za pena­lă”, se spu­ne în docu­ment.

Percheziţii anulate şi dosar pe linie moartă

Acum dosa­rul penal este pe linie moar­tă, fiind pasat, pe 21 decem­brie 2015, de la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, după ce în frun­tea aces­tei insti­tu­ţii a fost insta­lat, ca inte­ri­mar, pro­cu­ro­rul Igor Popa, Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru. Până a fi trans­fe­rat, însă, prin deci­zi­i­le Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău, toa­te înche­ie­ri­le de auto­ri­za­re a per­che­zi­ţi­i­lor pe dosar au fost decla­ra­te nule. Ast­fel, şi rezul­ta­te­le aces­tor per­che­zi­ţii au fost anu­la­te. Con­tac­tat de ZdG, Igor Popa, pro­cu­ro­rul inte­ri­mar al mun. Chi­şi­nău, ne-a spus că nu cunoa­ş­te deta­lii des­pre dosar. Cor­ne­liu Pleş­ca, pro­cu­ro­rul care l-a ges­tio­nat, şi-a dat demi­sia din orga­ne­le pro­cu­ra­tu­rii în decem­brie 2015. Acum, de soar­ta dosa­ru­lui e res­pon­sa­bi­lă Vera Chi­ran­da, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru.

Con­tac­ta­tă, aceas­ta ne-a comu­ni­cat că dosa­rul se află la Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie (IP) Cen­tru. Ea nu a putut spu­ne ce s-a întâm­plat după ce auto­ri­za­ţi­i­le pri­vind efec­tu­a­rea per­che­zi­ţi­i­lor au fost anu­la­te. „Cau­za pena­lă e recent par­ve­ni­tă. Eu doar con­duc urmă­ri­rea pena­lă, dar ea este exer­ci­ta­tă de către orga­nul de urmă­ri­re pena­lă al IP Cen­tru. La moment, nu cunosc ce acţiu­ni se fac, pen­tru că dosa­rul are mai puţ­jn de o lună de când e la mine. Nu ştiu dacă au fost care­va acţiu­ni după anu­la­rea lor de către CA. Am stu­di­at dosa­rul în linii gene­ra­le. Nu pot spu­ne ceva con­cret. Ştiu că mate­ri­a­le­le au fost exa­mi­na­te de CA…”, ne-a zis Chi­ran­da. Ofi­ţe­rul de urmă­ri­re pena­lă, Ale­xan­dru Sta­vin­schi, a evi­tat să ne ofe­re mai mul­te deta­lii din dosar, pe motiv că legea nu i-ar per­mi­te acest lucru.

Firma investigată, în apartamentul partenerului lui Ghimpu

Una pes­te alta, până când orga­ne­le abi­li­ta­te se vor cla­ri­fi­ca cu dosa­rul penal, con­sta­tăm că cel puţin 6 fir­me menţio­na­te în dosa­rul penal au legă­tu­ri direc­te sau prin inter­me­di­a­ri cu fami­li­i­le Chir­toa­că şi Ghim­pu. Ast­fel, „Aldo­ra Art” SRL, per­soa­na juri­di­că pe nume­le căre­ia a fost ini­ţi­at dosa­rul penal, este fon­da­tă în 2008, de Liud­mi­la Răzme­ri­ţă, acum în vâr­stă de 61 de ani, care a fon­dat, în 2011, şi „Mega­Ra­dio” SRL, care ges­tio­nea­ză Radio 911, nefun­cţio­nal în pre­zent. În ult­mii ani, unii con­si­li­e­ri loca­li au decla­rat public că, în spa­te­le aces­tei fir­me, ar sta, de fapt, Luci­an Chir­toa­că, fra­te­le pri­ma­ru­lui. Ambii au negat acest fapt. Pen­tru pre­să, într-o inter­venţie din 2009, Liud­mi­la Răzme­ri­ţă decla­ra că aceas­tă fir­mă, care ges­tio­nea­ză o mare par­te a business-ului publi­ci­tar din Chi­şi­nău, este afa­ce­rea şi pro­pri­e­ta­tea sa. „Luci­an nu este impli­cat. Doar une­o­ri îl rog să mă aju­te”, menţio­na ea.

Liud­mi­la Răzme­ri­ţă, fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea din acte a „Aldo­ra Art” SRL, este eco­no­mis­tă la Maga­zi­nul Uni­ver­sal Cen­tral din Chi­şi­nău (UNIC). Deşi ne-a răs­puns bin­e­dis­pu­să la tele­fo­nul său mobil, a închis ime­di­at cum a auzit: „Ştiu că dvs. sun­teţi fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea fir­mei…..”. Inter­lo­cutoa­rea nici nu a ascul­tat între­ba­rea, închi­zând tele­fo­nul. „Nu vă dau nicio infor­ma­ţie. S-o ter­mi­nat”. Ulte­ri­or, nu a mai răs­puns la ape­lu­ri.

Sedi­ul actu­al al fir­mei „admi­nis­tra­te” de eco­no­mis­ta de la UNIC demon­strea­ză legă­tu­ri inte­re­san­te între ea şi fami­lia Ghim­pu. Ast­fel, SRL-ul este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Dru­mul Schi­noa­sei, care apa­rţi­ne acum Doi­nei Ceban, fii­ca lui Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul preşe­din­te­lui PL, Mihai Ghim­pu, în cadrul fir­mei „Euro­sim” SRL, care, în 2014, i-a adus depu­ta­tu­lui un venit de 439 mii de lei. De pre­ci­zat că Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul lui Ghim­pu, împre­u­nă cu Vio­rel Popes­cu, sunt fon­da­to­rii fir­mei „Get Pre­mi­um”, cu acti­vi­tă­ţi în dome­ni­ul comer­ci­a­li­ză­rii ben­zi­nei. Fir­ma, cu un capi­tal soci­al de pes­te 8 mili­oa­ne de lei, este înre­gis­tra­tă într-un ofi­ciu din str. Bucu­reş­ti 87, unde ante­ri­or a fost sedi­ul PL, şi a câş­ti­gat, în ulti­mii ani, mai mul­te lici­ta­ţii publi­ce. De depar­te, cel mai valo­ros con­tract, în sumă de 13 mili­oa­ne de lei, de livra­re a pro­du­se­lor petro­li­e­re, a fost obţi­nut în noiem­brie 2015, în urma unui con­tract cu Între­prin­de­rea Muni­ci­pa­lă „Regia Auto­sa­lu­bri­ta­te”, din com­po­nenţa Dire­cţi­ei gene­ra­le locativ-comunale a mun. Chi­şi­nău. La aceas­tă adre­să, Bucu­reş­ti, 87, s-a aflat şi sedi­ul din Chi­şi­nău al Com­pa­niei „Par­star Petrol”, fon­da­tă la Cimi­ş­lia de Iurie Ara­mă, Vea­ce­slav Ceban şi Ion Puti­nă. Acum, Ceban a ieşit din acţio­na­ri­at, dar a rămas Iurie Ara­mă, aso­ci­at şi el cu Mihai Ghim­pu, lide­rul PL, în afa­ce­rea „Euro­sim”. Des­pre fir­ma „Par­star Petrol” pre­sa a scris că ar fi apro­vi­zio­nat cu moto­ri­nă aproa­pe toa­te insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui sub­or­do­na­te libe­ra­li­lor.

552-nastea-ceamin2Firma din apartamentul soacrei umple oraşul cu gherete (tonete)

În dosar figu­rea­ză şi un alt SRL, „Ede­ra Trio”. Isto­ri­cul aces­tei com­pa­nii ara­tă că ea a fost înre­gis­tra­tă în sep­tem­brie 2010, la Chi­şi­nău, pe str. Ion Dume­niuc, de către Miha­il Buru­ia­nă şi Iulia Popov. În decem­brie 2012, admi­nis­tra­tor al fir­mei devi­ne un oare­ca­re Vlad Meghe­rea. În noiem­brie 2014, admi­nis­tra­to­rul este din nou schim­bat, deve­nind o tână­ră absol­ven­tă, Anas­ta­sia Cea­mi­an. În ianu­a­rie 2016, s-au schim­bat fon­da­to­rii, Buru­ia­nă şi Popov fiind înlo­cu­i­ţi cu Aure­liu Popo­vi­ci. Tot­o­da­tă, a fost schim­bat sedi­ul între­prin­de­rii, de pe str. Dume­niuc într-un apar­ta­ment din str. Mir­cea cel Bătrân. Miha­il Buru­ia­nă, fon­da­to­rul aces­tei fir­me, este un tânăr acti­vist al PL, pre­zent ade­sea la mani­fes­ta­ţi­i­le par­ti­du­lui. Într-o foto­gra­fie de pe o reţea de soci­a­li­za­re, aces­ta apa­re lân­gă Chir­toa­că şi Ghim­pu, la un eve­ni­ment public. Fami­lia Buru­ia­nă este în rela­ţii ami­ca­le şi cu fami­lia Luci­an şi Tatia­na Chir­toa­că, fapt ce poa­te fi remar­cat inclu­siv pe o reţea de soci­a­li­za­re. Anas­ta­sia Cea­mi­an, actu­a­la admi­nis­tra­toa­re a fir­mei, este o tână­ră care stu­di­a­ză la Aca­de­mia de Admi­nis­tra­re Publi­că. Din foto­gra­fi­i­le pos­ta­te pe o reţea de soci­a­li­za­re obser­văm că tână­ra a lucrat în unul din buti­cu­ri­le fir­mei „Ede­ra Trio” din Valea Mori­lor.

Cea mai evi­den­tă apro­pi­e­re a aces­tui SRL de fami­lia Chir­toa­că este însă adre­sa juri­di­că. Apar­ta­men­tul din str. Mir­cea cel Bătrân, aco­lo unde fir­ma „Ede­ra Trio” SRL şi-a schim­bat adre­sa în ianu­a­rie 2016, este înre­gis­trat pe nume­le Emi­li­ei Cru­du, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Luci­an, fra­te­le pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău.

552-cofee-1Chirtoacă a dorit „excepţie” pentru familia sa

Recent, aceas­tă fir­mă a des­chis mai mul­te ghe­re­te în cen­trul capi­ta­lei, unde comer­ci­a­li­zea­ză cafea, sub denu­mi­rea de „Coffee Time”. Ase­me­nea con­stru­cţii sunt ampla­sa­te acum la inter­se­cţia stră­zi­lor Puş­kin cu bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt, pe str. Vlai­cu Pâr­că­lab, pe str. Vero­ni­ca Micle, dar şi în Par­cul „Valea Mori­lor”. De fapt, în aceas­tă zonă, ele au apă­rut pen­tru pri­ma dată în 2014, la scurt timp după ce Dorin Chir­toa­că, pri­ma­rul de Chi­şi­nău, sem­na (9 ianu­a­rie 2014) o dis­po­zi­ţie prin care deci­dea să „per­mi­tă, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii şi fun­cţio­nă­rii a 2 tone­te ale SRL ,,Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor””. Dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui, care, aşa cum ara­tă date­le pre­zen­ta­te mai sus, a fost sem­na­tă de aces­ta în favoa­rea fami­li­ei sale, a fost ata­ca­tă în jude­ca­tă de către Ofi­ci­ul Teri­to­ri­al Chi­şi­nău al Can­ce­la­ri­ei de Stat.

552-cofee-3O deci­zie fina­lă a fost lua­tă de Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) pe 13 ianu­a­rie 2016, când jude­că­to­rii Iulia Sâr­cu, Tama­ra Chişca-Doneva şi Ion Dru­ţa au res­pins ape­lul decla­rat de pri­ma­rul Chir­toa­că şi fir­ma „Ede­ra Trio” SRL, menţinând în vigoa­re deci­zi­i­le instanţe­lor infe­ri­oa­re, care au anu­lat dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui.

552-cofee-2Chir­toa­că s-a „bătut” până la CSJ pen­tru fir­ma înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui său, ata­când pe rând deci­zi­i­le Jude­că­to­ri­ei Cen­tru şi ale Curţii de Apel, care i-au fost defa­vo­ra­bi­le, pre­ci­zând că legea îi per­mi­te să „emi­tă dis­po­zi­ţia con­tes­ta­tă, or, potri­vit pct.1 din actul admi­nis­tra­tiv con­tes­tat, s-a per­mis, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii a două tone­te ale SRL „Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor”. Instanţa şi-a moti­vat deci­zia prin fap­tul că, chiar prin dis­po­zi­ţia Pri­ma­ru­lui din 6 iulie 2012, a fost sto­pa­tă eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­na­re pen­tru ghe­re­te­le ampla­sa­te sau ream­pla­sa­te pe stră­zi­le ora­şu­lui, iar prin dis­po­zi­ţia aces­tu­ia din 9 ianu­a­rie 2013, s-a dis­pus inter­zi­ce­rea eli­be­ră­rii auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­na­re şi pen­tru punc­te­le mobi­le, rulo­te şi tone­te. Acum, con­form legii, com­pa­nia ar tre­bui să-şi retra­gă tone­te­le din Valea Mori­lor, iar ulte­ri­or, din întreg ora­şul. Însă, deşi au tre­cut mai bine de două săp­tămâ­ni de la acea deci­zie, toa­te con­ti­nuă să acti­veze.

licitatii grancompolSocrii, licitaţii de milioane la o instituţie a PL

Nume­le Emi­li­ei Cru­du, soa­cra fra­te­lui pri­ma­ru­lui, care găz­du­ieş­te fir­ma „Edera-Trio”, apa­re în cali­ta­te de fon­da­toa­re la fir­ma „Gran­com­pol” SRL, nume­le căre­ia, la fel, figu­rea­ză în dosa­rul pro­cu­ro­ri­lor. „Gran­com­pol” SRL a fost înre­gis­tra­tă în 2000, într-un apar­ta­ment din str. Igor Vie­ru de către Gri­go­re Cru­du, soţul Emi­li­ei şi socrul lui Luci­an Chir­toa­că. Apar­ta­men­tul este înre­gis­trat şi azi pe nume­le lui Gri­go­re Cru­du. În 2006, fir­ma şi-a schim­bat adre­sa în com. Budeş­ti, mun. Chi­şi­nău, într-o clă­di­re din str. Chi­şi­nău, care i-a apa­rţi­nut. În mai 2015, fon­da­tor şi acţio­nar al aces­tei fir­me a deve­nit Emi­lia Cru­du.

552-grigore-si-emilia-cruduFir­ma fami­li­ei Cru­du, care are drept prin­ci­pal gen de acti­vi­ta­te „come­rţul cu ridi­ca­ta al altor pro­du­se nea­li­men­ta­re de larg con­sum”, a câş­ti­gat, în 2012-2013, mai mul­te lici­ta­ţii orga­ni­za­te de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, insti­tu­ţie con­du­să în acel moment de libe­ra­lul Ion Ceban, preşe­din­te­le Tine­re­tu­lui Libe­ral, actu­al direc­tor „Mol­d­sil­va”. Fir­ma, deşi cu acti­vi­tă­ţi decla­ra­te în alte dome­nii, a câş­ti­gat lici­ta­ţii, una în valoa­re de 4,1 mili­oa­ne, iar alta, de 1,5 mili­oa­ne de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aeri­an”, deşi, cel puţin la pri­ma vede­re, nu are nicio tan­genţă cu acest dome­niu.

Menţio­năm şi fap­tul că, în 2006, nume­le aces­tui SRL a apă­rut într-un raport al Curţii de Con­tu­ri, care a efec­tu­at un audit la SA „Viorica-Cosmetic”, pe atun­ci, pro­pri­e­ta­te a sta­tu­lui. Audi­to­rii au sta­bi­lit că soci­e­ta­tea („Viorica-Cosmetic”) a achi­zi­ţio­nat bunu­ri şi ser­vi­cii la preţu­ri dez­a­van­ta­joa­se, chel­tu­ind mij­loa­ce supli­men­ta­re, fapt care, ulte­ri­or, a deter­mi­nat majo­ra­rea cos­tu­lui pro­du­cţi­ei. „Ast­fel, în 2003-2004, soci­e­ta­tea a achi­zi­ţio­nat de la SRL „Gran­com­pol”, la care acti­va un sin­gur anga­jat – direc­to­rul, dife­ri­te cutii pen­tru apă de toa­le­tă, cre­mă, pas­tă de dinţi, car­toa­ne decu­pa­te, eti­che­te, impor­ta­te din Polo­nia, în sumă tota­lă de 1,02 mili­oa­ne de lei, ulti­ma având rela­ţii eco­no­mi­ce doar cu „Viorica-Cosmetic”. De la aces­te tranza­cţii eco­no­mi­ce, în 2002-2004, „Gran­com­pol” a obţi­nut pro­fit net în sumă de 356 mii de lei”, se spu­ne în docu­ment.

Trei firme din dosar şi relaţiile cu Primăria

„Uni­ca­fe” SRL, un alt „actor” al dosa­ru­lui penal, pare să-i cal­ce pe urme fir­mei „Ede­ra Trio”. În sep­tem­brie 2014, Chir­toa­că a sem­nat, ca şi în cazul fir­mei cu sedi­ul în casa soa­crei fra­te­lui, o dis­po­zi­ţie prin care per­mi­te ampla­sa­rea unei tone­te „ca exce­pţie, pe bd. Mir­cea cel Bătrân, colţ cu str. Igor Vie­ru”. La aceas­tă adre­să exis­tă o ghe­re­tă care comer­ci­a­li­zea­ză, sur­pri­ză, cafea, sub denu­mi­rea de „The Coffee Shop”. Fir­ma a fost fon­da­tă în 2012, de Vlad Maghe­rea, care a fost, timp de doi ani, admi­nis­tra­tor al SRL „Ede­ra Trio”. În 2014, fon­da­tor a deve­nit un oare­ca­re Maxim Con­dra­ti­ev, iar admi­nis­tra­tor – Adri­an For­nea. Şi în 2015, SRL-ul şi-a schim­bat admi­nis­tra­to­rul, fiind numit în aceas­tă fun­cţie Ale­xan­dru Bita. Fir­ma are adre­sa juri­di­că într-un apar­ta­ment din bd Mosco­va, al fami­li­ei Con­dra­ti­ev.

552-mihai-buruiana-cu-chirtoaca-si-ghimpu„Pro For­tes” SRL, care, la fel, figu­rea­ză în dosa­rul penal, a fost înre­gis­tra­tă în 2009, fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor unic fiind Miha­il Buru­ia­nă, acti­vist PL, fon­da­tor al fir­mei „Ede­ra Trio”. În 2010, Buru­ia­nă a cedat jumă­ta­te din capi­ta­lul soci­al al aces­tei fir­me Cla­u­di­ei Ara­mă şi Lud­mi­lei Ceban. Cla­u­dia Ara­mă este soţia lui Iurie Ara­mă, fon­da­tor al fir­mei „Eurosim”SRL, ală­tu­ri de Mihai Ghim­pu. Tot Iurie Ara­mă este fon­da­tor al „Par­star Petrol” SRL, dar şi al „TopGaz Agro”. „Pro For­tes” SRL este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Ialo­ve­ni, care însă apa­rţi­ne unei fami­lii care nu are nicio atri­bu­ţie cu aceas­tă fir­mă. Soli­ci­ta­ţi de ZdG, pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui ne-au spus că, pen­tru ei, fap­tul că au ofe­rit apar­ta­men­tul pen­tru a înre­gis­tra o fir­mă „este un busi­ne­ss” şi că Buru­ia­nă plă­teş­te pen­tru că a înre­gis­trat SRL-ul în acest apar­ta­ment.

L-am tele­fo­nat pe Miha­il Buru­ia­nă pen­tru a-l între­ba des­pre impli­ca­ţi­i­le sale în fir­me­le „Ede­ra Trio” şi „Pro For­tes”. Aces­ta a pre­ci­zat, aşa cum ara­tă şi date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), că nu mai este fon­da­tor la fir­ma care împân­zeş­te ora­şul cu aşa-zisele „tone­te”. Tână­rul acti­vist PL a evi­tat şi să dis­cu­te des­pre aces­te fir­me, pre­ci­zând că nu e un subiect care poa­te fi abor­dat la tele­fon. În ace­la­şi timp, Miha­il Buru­ia­nă a refu­zat să se întâl­neas­că, mier­cu­ri, cu noi.

În fine, fir­ma SRL „Anda”, figu­ran­tă şi ea în dosar, din 2010, îi are drept pro­pri­e­ta­ri (fon­da­to­ri) pe Ion şi Luci­an Chir­toa­că, tatăl, res­pec­tiv, fra­te­le pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău. SRL-ul a fost fon­dat încă în 1992, de Simion Ghim­pu (fra­te­le lui Mihai Ghim­pu, dece­dat între timp), Dina Ghim­pu (soţia lide­ru­lui PL) şi Ion Chir­toa­că (tatăl pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău). Pre­sa a scris că acest SRL a fost dis­ti­bu­i­to­rul apei mine­ra­le Bor­sec în R. Mol­do­va.

552-lucian-chirtoaca1Ginerele nu ştie nimic despre firma din apartamentul soacrei

Luci­an Chir­toa­că, după ce i-am vor­bit des­pre dosa­rul penal des­chis pe nume­le fir­mei „Aldo­ra Art”, des­pre fir­ma „Ede­ra Trio”, înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul soa­crei sale şi care are acum mai mul­te tone­te (ghe­re­te) în Chi­şi­nău: „Nu cunosc. Chiar am vrut să vă întreb. Aţi vor­bit la înce­put des­pre „Anda” SRL, da? Eu aflu acum nou­tă­ţi de la dvs. Eu am încer­cat să aflu soci­e­ta­tea pe care a fost por­ni­tă urmă­ri­rea pena­lă, dar mi s-a spus că e anche­tă de ser­vi­ciu. În auto­ri­za­ţia de per­che­zi­ţie s-a spus că este un dosar penal, dar nu era spe­ci­fi­cat nume­le com­pa­niei. Fir­ma asta, „Trio” era în acea lis­tă? Bine, eu aflu de la voi foar­te mul­te. Nu. Ce-mi spu­neţi acu­ma eu le aflu pen­tru pri­ma dată… Sta­ţi, nu vreţi să mă între­ba­ţi des­pre SRL „Anda”? Ce mă între­ba­ţi des­pre fir­ma aia, Trio (Ede­ra Trio, n.r.), pot să vă spun că nu am tan­genţe, nu-mi apa­rţi­ne şi nu am legă­tu­ri cu aceas­tă fir­mă. Vă rog să-mi adre­sa­ţi între­bă­ri doar des­pre fir­ma mea…”, a insis­tat Luci­an Chir­toa­că, refu­zând să dis­cu­te des­pre fir­ma înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul soa­crei sale. Des­pre dosa­rul penal în care figu­rea­ză şi fir­ma „Anda” SRL, Chir­toa­că a menţio­nat că acte­le de per­che­zi­ţie au fost ata­ca­te la CA Chi­şi­nău, care le-a anu­lat ca fiind ile­ga­le. „Ce sta­tut are acum dosa­rul, nu cunosc”. L-am rugat pe aces­ta să ne ofe­re date­le de con­tact alte soa­crei sale. „Vă rog…. Hai­deţi să vă sun acu­şi ca biro­ul de infor­ma­re să vă dau nume­re de tele­foa­ne. Vă rog, pe vii­tor, să mă suna­ţi, şi dvs, şi cole­gii, doar cu între­bă­ri ce ţine de SRL „Anda”…”.

Ascul­ta­ţi mai jos înre­gis­tra­rea audio a dis­cu­ţi­ei cu Luci­an Chir­toa­că:

L-am tele­fo­nat de mai mul­te ori pe Dorin Chir­toa­că, însă nu ne-a răs­puns. La suges­tia pur­tă­to­ru­lui de cuvânt al Pri­mă­ri­ei, Vadim Brân­za­niuc, i-am scris aces­tu­ia două mesa­je, cu subiec­tul dis­cu­ţi­ei pe care am dori să o avem. Nici atun­ci însă edi­lul nu ne-a răs­puns. Vadim Brân­za­niuc ne-a infor­mat că nici el nu ar fi reu­şit să-l con­tac­te­ze pe pri­mar.

552-bloc-apartament-alexandru-cel-bun-parinti-chirtoacaApartamentele părinţilor fraţilor Chirtoacă

Dorin Chir­toa­că, pri­mar de Chi­şi­nău, indi­că, în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe 2014, că, în 2013, şi-a cum­pă­rat un apar­ta­ment de 90 m.p. cu 600 mii de lei. Aces­ta mai decla­ră 1/3 dintr-o casă moş­te­ni­tă în 2002, dar şi două maşi­ni, un Opel şi un BMW, cum­pă­ra­te în anii 90. În 2013, când şi-a cum­pă­rat apar­ta­men­tul, pri­ma­rul a con­trac­tat un cre­dit în sumă de 315 mii de lei. Mult mai bine pare s-o ducă mama pri­ma­ru­lui, Valen­ti­na. Aceas­ta, pe lân­gă apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor, a deve­nit pro­pri­e­ta­ra a încă două apar­ta­men­te. Unul, de 157 m.p. de pe str. Ser­ghei Lazo, într-un bloc con­stru­it recent. Fami­lia Chir­toa­că a înves­tit în el din 2011. Apar­ta­men­tul fami­li­ei Chir­toa­că se află în veci­nă­ta­tea apar­ta­men­tu­lui de 160 m.p. deţi­nut de Mihai şi Dina Ghim­pu. În 2011, Ion şi Valen­ti­na Chir­toa­că au pro­cu­rat încă un apar­ta­ment în cen­trul capi­ta­lei, de 133 m.p., pe str. Ale­xan­dru cel Bun. Pre­ci­zăm că, cei doi soţi nu locu­iesc în aces­te două apar­ta­men­te, ci în cel de pe Calea Ieşi­lor.

(UPDATE) Dorin Chirtoacă despre articolul din ZdG

Dorin Chir­toa­că a comen­tat, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Realitatea.md arti­co­lul din ZdG, des­pre afa­ce­ri­le fami­li­ei cu Pri­mă­ria. 

„Fami­lia noas­tră are o acti­vi­ta­te în dome­ni­ul ape­lor mine­ra­le din anul 1993, adi­că de pes­te 23 de ani, fir­ma Anda. Este cunos­cut acest lucru, noi nici­o­da­tă nu am ascuns.

În ceea ce pri­veș­te cele­lal­te genu­ri de acti­vi­ta­te men­țio­na­te, o lis­tă întrea­gă de fir­me, de agen­ți eco­no­mi­ci, aces­tea nu apar­țin fami­li­ei noas­tre și, rep­sec­tiv, nu au legă­tu­ră cu noi. Cu pri­vi­re la une­le din­tre ele au fost acu­za­ții și în anii pre­ce­den­ți. Eu îmi cer scu­ze, n-am reu­șit ieri să răs­pund celor de la Zia­rul de Gar­dă. Mi-au scris un mesaj, dar am fost prins cu alte acti­vi­tă­ți. Asta e tot ce pot să spun și îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm la aces­te ches­tiu­ni. Sunt acti­vi­tă­ți pri­va­te pe care, în mod nor­mal, ori­ci­ne le poa­te des­fă­șu­ra, impor­tant e ca ele să fie în limi­ta legii și nu în mod abu­ziv cu impli­că­ri de ches­tiu­ni cu sta­tul, cu pri­mă­ria șamd. Noi încer­căm să res­pec­tăm niș­te regu­li și nu vrem să ne aba­tem de la ele. Alte lucru­ri nu am de adă­u­gat.

Cu pri­vi­re la adre­se­le juri­di­ce, noi o să veri­fi­căm des­pre ce adre­să juri­di­că este vor­ba și unde, dar în mod cert fami­lia noas­tră nu are ase­me­nea acti­vi­tă­ți în dome­ni­i­le res­pec­ti­ve”

Citiți și „Documente oficiale pentru Lucian Chirtoacă, fratele primarului de Chișinău”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

12 comentarii

 1. Anatolie Mereuta

  Pt echi­li­bru cred ca tre­bu­ie sa vedem toa­te afa­ce­ri­le tutu­ror con­du­ca­to­ri­lor politici,din PDM,PL,PLDM,PSRM,PCRM,PN-Usatai si fir­me­le lui Shorr,nu cred ca este vre­u­nul curat,iar Chir­toa­ca si fami­lia sau Ghim­pu si fami­lia daca au incal­cat legea sa pla­teas­ca ca si toto ceilalti,oare Pla­ho nu are afa­ce­ri care pot fi cercetate,sau Lupu­si ceilalti,,,DURA LEX<SAED LEX ziceau latinii,''legea este dura,dar este lege'',adaug eu pt,TOTI,,asacred,,,

 2. AnatolMatasaru

  Fra­ţii Chir­toa­că si mosu -su : Afa­ce­ri de „exce­pţie” cu Pri­mă­ria

 3. AnatolMatasaru

  ..ce tine de aroganta,Chirtoaca nu-i cedea­za lui Filat.-* din dis­cu­tia telefonica,..-eu n-am ci faci ca sa ma intal­ne­sc ci tini..,,
  /*-atunci tine tor­ba si sa te vedem in curand lan­ga Fili­at

 4. tarasov ion

  Chir­toa­ca si Ghim­pu cu fami­lia au afaceri,ei fiind liberali,dar aces­tea nu tre­bu­ie sa fie facu­te cu statul,pt,ca aman­doi sunt si func­tio­na­ri de sta,unul primar,altul deputat,dar nici pe spa­tii din Chi­si­nau care sunt ale statului,ci numai pe spa­tii sau maga­zi­ne pri­va­te de pe tere­nu­ri private,altfel este si corup­tie si con­tra­dic­tii de interese,chiar daca este vor­ba de rude apro­pi­a­te sau departate,asa este nor­mal si legal pes­te tot in Europa,unde vor Chir­toa­ca si Ghim­pu sa ajungem,,,altfel ii putem vedea lan­ga dl,Filat,,

 5. Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ?

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am învi­at. Acel om spur­cat, care pose­dă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om spur­cat, care m-a adus la așa o sta­re, să fie bles­te­ma­ți de tot popo­rul.

  30.01.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tu­ra dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părin­ți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­ta­te peda­go­gi­că (am petre­cut cir­ca 50 de mii de ore aca­de­mi­ce în fața ele­vi­lor, fără hal­tu­ră), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de mun­că de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu” din or. Cup­ci­ni, chiar dacă acti­vam cu jumă­ta­te de sala­riu.
  Zile­le tre­cu­te am aflat, că Pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin min­te cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va ca să pri­meas­că unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mul­ți, pen­sio­na­ri din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlha­ri.
  Mai știu, că min­ciu­na spu­să bîl­bîit de Preşe­din­te­le Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­to­ri ai cana­lu­lui TV Mol­do­va 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­do­va în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Con­sti­tu­ţio­na­le, care după nouă luni de la sesi­za­rea depu­să de depu­ta­tul Ser­giu Sîr­bu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­na­lă eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­na­re, con­trar Con­sti­tu­ți­ei RM în vigoa­re.
  Ace­eași min­ciu­nă bîl­bîi­tă l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pin­să cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­ri­te site-uri des­pre fap­tul, că Legea des­pre Sala­ri­za­re și Legea de Pen­sio­na­re a RM sînt niș­te Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai mul­te cri­te­rii.
  Din cau­za că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niș­te ipo­cri­ți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­i­le buzu­na­re.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­fes­tă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toa­te depar­ta­men­te­le:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîm­be și nechi­b­zu­i­te.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­ci­le Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­ia­ză modi­fi­că­ri în Legea des­pre Sala­ri­za­re, care per­mi­te ca une­le per­soa­ne să pri­meas­că sala­rii de mili­oa­ne iar cei de rînd abea să ajun­gă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ci­ți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­lea­gă că Legea actu­a­lă de Pen­sio­na­re, care asi­gu­ră: Achi­ta­rea pen­si­ei
  cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că cu 50% din mări­mea sta­bi­li­tă – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că repre­zin­tă 75 % din sala­ri­ul lunar.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM repre­zin­tă 27% din sala­ri­ul lunar
  dis­cri­mi­nea­ză popo­rul sim­lu, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­te­ze spă­la­rea de bani din Rusia și alte sta­te.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­ve­ni.
  Domni­lor jude­că­to­ri, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soves­te ome­neas­că?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­na­re depu­ta­ții corup­ți umblă ca k… într-o căl­da­re.
  Lip­sa actu­a­lei cla­se poli­ti­ce la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strea­ză cu pri­so­sin­ță carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­ti­ce actu­a­le: numai „pe întu­ne­ric”.

 6. AnatolMatasaru

  ar fi o ide­ie de sesi­zat pe cei com­pe­tent revi­zu­i­rea lega­li­ta­tii ampla­sa­rii pano­u­ri­lor de publi­ci­ta­te in Chi­si­nau..

 7. george

  Vreau sa dau o suges­tie auto­ri­lor arti­co­lu­lui! Sa afle care sint pre­tu­ri­le de achi­zi­tii a apar­ta­men­te­lor in casa de pe S.Lazo deti­nu­te de Chir­toa­ca si Ghim­pu. Casa e noua si cred ca nu-s vin­du­te toate.MI se pare ca nu-s mai putin de 1100 euro/m2. 1100*160=176 000 Euro buca­ta

 8. Pingback: (doc) Averea şi afacerile candidatului Ghimpu - Media Source

 9. Pingback: Partidul Liberal, Titanicul politicii moldovenești — Moldova.org

 10. Pingback: Либеральная партия - Титаник молдавской политики - Молдова.орг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *