552-butci-chirtoaca

Fraţii Chirtoacă: Afaceri de „excepţie” cu Primăria

Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul mun. Chi­şi­nău, sem­nează dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” prin care favo­ri­zează o firmă a fami­liei. Ultima ispravă a aces­tui SRL, cu sediul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, sunt tone­tele care comer­ci­a­li­zează cafea, insta­late în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. Tot­o­dată, soa­cra fra­te­lui edi­lu­lui este fon­da­toare, cel puţin în acte, a unei firme care a câş­ti­gat, în anii 2012 — 2013, lici­ta­ţii de peste 5 mili­oane de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aerian”, orga­ni­zate de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, peri­oadă în care insti­tu­ţia era con­dusă de un minis­tru libe­ral. De fapt, con­stată pro­cu­ro­rii într-un dosar penal des­chis pen­tru eva­ziune fis­cală acum un an şi jumă­tate, aceste două firme, dar şi altele trei, cu acti­vi­tăţi tan­genţi­ale celor ale Pri­mă­riei Chi­şi­nău, ar fi con­tro­late de fra­tele pri­ma­ru­lui, Lucian Chir­toacă.

552-dorin-chirtoacaVineri, 31 octom­brie 2014, un grup de poli­ţi­şti şi pro­cu­rori efec­tuau per­che­zi­ţii la domi­ci­liul părinţi­lor pri­ma­ru­lui Chir­toacă. Oame­nii legii au des­cins, de fapt, într-un apar­ta­ment din str. Calea Ieşi­lor, unde se află sediul fir­mei „Anda” SRL, fon­dată de Ion şi Lucian Chir­toacă, tatăl, res­pec­tiv, fra­tele edi­lu­lui. Atunci, Chir­toacă, dar şi unchiul său, preşe­din­tele PL, Mihai Ghimpu, acu­zau că, în spa­tele ace­lor acţiuni, ar sta PLDM şi PD, care ar fi încer­cat ast­fel să-i com­pro­mită îna­in­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­tare ce urmau să aibă loc pe 30 noiem­brie. Chir­toacă a spus pre­sei că poli­ţi­ş­tii au venit la per­che­zi­ţii la 7 dimi­neaţa şi că ar fi vrut să forţeze uşa ca să intre. Edi­lul menţiona că moti­vul per­che­zi­ţi­i­lor ar fi fap­tul că firma fra­te­lui său, cu adresa juri­dică în acel apar­ta­ment, ar fi efec­tuat tranza­cţii cu altă firmă care ar avea legă­turi cu o com­pa­nie bănu­ită de eva­ziune fis­cală, dar şi că oame­nii legii nu ar fi găsit nimic. „Din păcate, nu cre­ş­tem Mol­dova, ci ne batem joc, şi nu îna­inte spre un vii­tor euro­pean, ci îna­poi, la URSS”, declara Chir­toacă, referindu-se la mesa­jele elec­to­rale ale PD şi PLDM.

Informaţii din dosar: tranzacţii suspecte cu mai multe firme

552-dosar-1-2ZdG publică un docu­ment din acest dosar, care conţine alte infor­ma­ţii decât cele rela­tate pre­sei de Ghimpu şi Chir­toacă. Docu­men­tul demon­strează legă­turi nebă­nu­ite între mai multe firme, Pri­mă­ria Chi­şi­nău şi fami­li­ile Ghimpu şi Chir­toacă. Dosa­rul a fost ini­ţiat pe 3 apri­lie 2014 de Dire­cţia Poli­ţie a mun. Chi­şi­nău pe fap­tul comi­te­rii eva­ziu­nii fis­cale a fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Aldora Art”, o agenţie de publi­ci­tate des­pre care mai mulţi foşti con­si­li­eri locali decla­rau că ar fi con­tro­lată de Lucian Chir­toacă, mezi­nul fami­liei Chir­toacă.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor, pro­cu­ro­rii au con­sta­tat că „Aldora Art” SRL ar fi impli­cată într-o schemă dubi­oasă, înre­gis­trând tranza­cţii sus­pecte, unele fic­tive, cu mai multe firme. Una din­tre aceste firme este „Euro­sim” SRL, fon­dată de Vea­ce­slav Ceban, Iurie Aramă şi Mihai Ghimpu, preşe­din­tele PL, care, afirmă pro­cu­ro­rii, „în 2009-2012, a efec­tuat livrări de mate­ri­ale şi ser­vi­cii de publi­ci­tate în sumă de 392 mii de lei şi, con­co­mi­tent, a înche­iat tranza­cţii cu între­prin­deri delinc­vente („fan­tomă”) în pro­porţii deo­se­bit de mari, în valoare de peste 271 mii de lei”. Pro­cu­ro­rii au exa­mi­nat rula­jul ban­car de pe con­tu­rile „Aldora Art” SRL şi susţin că au des­co­pe­rit „tranza­cţii dubi­oase, pre­zen­tate drept împru­mu­turi, între această firmă şi între­prin­de­rile SRL „Edera Trio”, SRL „Anda”, SRL „Gran­com­pol”, „SRL Uni­cafe”, SRL „Pro For­tes”, SRL „Tren­d­se­ter”, SRL „Unis­tos Lux”, SRL „Sami­ra­la­gro” şi SRL „Maxi­mize””.

Firme cu sediul în Primărie şi rezultatele percheziţiilor

Pe 29 sep­tem­brie 2014, în cadrul aces­tui dosar, oame­nii legii au efec­tuat per­che­zi­ţii într-un birou din incinta Pri­mă­riei Chi­şi­nău care, con­form con­trac­tu­lui de loca­ţiune, era închi­riat de „Pro For­tes” SRL. În urma unor măsuri spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie, s-a sta­bi­lit că, în acel birou, se aflau, neo­fi­cial, mai multe firme: SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Uni­cafe” şi SRL „Gran­com­pol””, potri­vit acte­lor din dosa­rul penal. În cadrul per­che­zi­ţi­i­lor, au fost depis­tate şi ridi­cate 4 blo­curi de sis­tem, acte con­ta­bile şi alte docu­mente ce regle­men­tează acti­vi­ta­tea SRL „Aldora Art”. Tot­o­dată, au fost ridi­cate mij­loace finan­ci­are în sumă de 102,8 mii de lei, fără acte de pro­ve­nienţă. „În urma exper­ti­ze­lor infor­ma­ţio­nale, asu­pra blo­cu­ri­lor de sis­tem ridi­cate s-au res­ta­bi­lit con­ver­sa­ţi­ile din pro­gra­mul „Skype”, din care rezultă că, în 2013 — 2014, con­ta­bi­lul Dumi­tru Camer­zan pri­mea indi­ca­ţi­ile pri­vind ges­tio­na­rea mij­loa­ce­lor finan­ci­are şi a bunu­ri­lor SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Uni­cafe” şi SRL „Gran­com­pol” de la „luci­an­fo­re­ver”, stabilindu-se că acesta era Lucian Chir­toacă. La fel, în urma exa­mi­nă­rii des­ci­fră­ri­lor rula­je­lor ban­care ale SRL „Aldora Art”, s-a sta­bi­lit că între între­prin­de­rile enu­me­rate sunt efec­tu­ate trans­fe­ruri finan­ci­are deghi­zate sub formă de împru­mut, care nu sunt ram­bu­r­sate”, se spune în docu­men­tul Pro­cu­ra­tu­rii, intrat în pose­sia ZdG.

552-lucian-chirtoaca-pietonalaDes­pre per­che­zi­ţia din 31 octom­brie 2014, oame­nii legii susţin că aceasta a fost auto­ri­zată, în apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor fiind sediul „Anda” SRL, vizată în dosa­rul penal. „Pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui, la faţa locu­lui, s-au dove­dit a fi părinţii pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toacă. Aceş­tia au refu­zat să des­chidă uşa, comu­ni­când că cheamă avo­ca­tul. Repre­zen­tan­tul orga­nu­lui de urmă­rire penală, în per­soana ofi­ţe­ru­lui de urmă­rire penală, Iurie Cocârla, le-a comu­ni­cat că în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile Codu­lui de Pro­ce­dură Penală sunt obli­gaţi să aştepte 2 ore, iar dacă după expi­ra­rea aces­tui timp nu se va pre­zenta avo­ca­tul, vor pur­cede la efec­tu­a­rea per­che­zi­ţiei fără pre­zenţa avo­ca­tu­lui. La fel, dacă nu va fi des­chisă uşa, vor fi soli­ci­tate ser­vi­ci­ile spe­ci­ale pen­tru a des­chide forţat uşa de la intrare. În două ore, pe str. Calea Ieşi­lor 55/2, ap. 107, s-a pre­zen­tat Lucian Chir­toacă, în pre­zenţa căruia a fost efec­tu­ată per­che­zi­ţia. La fel, în pro­ce­sul ver­bal de per­che­zi­ţie, Lucian Chir­toacă a menţio­nat că nu are obie­cţii la acţiu­nile pro­ce­su­ale efec­tu­ate. În urma per­che­zi­ţi­i­lor au fost ridi­cate un şir de acte con­ta­bile şi con­tracte care urmează a fi exa­mi­nate pen­tru a deter­mina impor­tanţa pro­ba­to­rie pen­tru cauza penală”, se spune în docu­ment.

Percheziţii anulate şi dosar pe linie moartă

Acum dosa­rul penal este pe linie moartă, fiind pasat, pe 21 decem­brie 2015, de la Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău, după ce în frun­tea aces­tei insti­tu­ţii a fost insta­lat, ca inte­ri­mar, pro­cu­ro­rul Igor Popa, Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru. Până a fi trans­fe­rat, însă, prin deci­zi­ile Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău, toate înche­ie­rile de auto­ri­zare a per­che­zi­ţi­i­lor pe dosar au fost decla­rate nule. Ast­fel, şi rezul­ta­tele aces­tor per­che­zi­ţii au fost anu­late. Con­tac­tat de ZdG, Igor Popa, pro­cu­ro­rul inte­ri­mar al mun. Chi­şi­nău, ne-a spus că nu cunoa­şte deta­lii des­pre dosar. Cor­ne­liu Pleşca, pro­cu­ro­rul care l-a ges­tio­nat, şi-a dat demi­sia din orga­nele pro­cu­ra­tu­rii în decem­brie 2015. Acum, de soarta dosa­ru­lui e res­pon­sa­bilă Vera Chi­randa, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru.

Con­tac­tată, aceasta ne-a comu­ni­cat că dosa­rul se află la Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie (IP) Cen­tru. Ea nu a putut spune ce s-a întâm­plat după ce auto­ri­za­ţi­ile pri­vind efec­tu­a­rea per­che­zi­ţi­i­lor au fost anu­late. „Cauza penală e recent par­ve­nită. Eu doar con­duc urmă­ri­rea penală, dar ea este exer­ci­tată de către orga­nul de urmă­rire penală al IP Cen­tru. La moment, nu cunosc ce acţiuni se fac, pen­tru că dosa­rul are mai puţjn de o lună de când e la mine. Nu ştiu dacă au fost careva acţiuni după anu­la­rea lor de către CA. Am stu­diat dosa­rul în linii gene­rale. Nu pot spune ceva con­cret. Ştiu că mate­ri­a­lele au fost exa­mi­nate de CA…”, ne-a zis Chi­randa. Ofi­ţe­rul de urmă­rire penală, Ale­xan­dru Sta­vin­schi, a evi­tat să ne ofere mai multe deta­lii din dosar, pe motiv că legea nu i-ar per­mite acest lucru.

Firma investigată, în apartamentul partenerului lui Ghimpu

Una peste alta, până când orga­nele abi­li­tate se vor cla­ri­fica cu dosa­rul penal, con­sta­tăm că cel puţin 6 firme menţio­nate în dosa­rul penal au legă­turi directe sau prin inter­me­di­ari cu fami­li­ile Chir­toacă şi Ghimpu. Ast­fel, „Aldora Art” SRL, per­soana juri­dică pe numele căreia a fost ini­ţiat dosa­rul penal, este fon­dată în 2008, de Liud­mila Răzme­riţă, acum în vâr­stă de 61 de ani, care a fon­dat, în 2011, şi „Mega­Ra­dio” SRL, care ges­tio­nează Radio 911, nefun­cţio­nal în pre­zent. În ult­mii ani, unii con­si­li­eri locali au decla­rat public că, în spa­tele aces­tei firme, ar sta, de fapt, Lucian Chir­toacă, fra­tele pri­ma­ru­lui. Ambii au negat acest fapt. Pen­tru presă, într-o inter­venţie din 2009, Liud­mila Răzme­riţă declara că această firmă, care ges­tio­nează o mare parte a business-ului publi­ci­tar din Chi­şi­nău, este afa­ce­rea şi pro­pri­e­ta­tea sa. „Lucian nu este impli­cat. Doar une­ori îl rog să mă ajute”, menţiona ea.

Liud­mila Răzme­riţă, fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea din acte a „Aldora Art” SRL, este eco­no­mistă la Maga­zi­nul Uni­ver­sal Cen­tral din Chi­şi­nău (UNIC). Deşi ne-a răs­puns bin­e­dis­pusă la tele­fo­nul său mobil, a închis ime­diat cum a auzit: „Ştiu că dvs. sun­teţi fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea fir­mei…..”. Inter­lo­cutoa­rea nici nu a ascul­tat între­ba­rea, închi­zând tele­fo­nul. „Nu vă dau nicio infor­ma­ţie. S-o ter­mi­nat”. Ulte­rior, nu a mai răs­puns la ape­luri.

Sediul actual al fir­mei „admi­nis­trate” de eco­no­mista de la UNIC demon­strează legă­turi inte­re­sante între ea şi fami­lia Ghimpu. Ast­fel, SRL-ul este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Dru­mul Schi­noa­sei, care apa­rţine acum Doi­nei Ceban, fiica lui Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul preşe­din­te­lui PL, Mihai Ghimpu, în cadrul fir­mei „Euro­sim” SRL, care, în 2014, i-a adus depu­ta­tu­lui un venit de 439 mii de lei. De pre­ci­zat că Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul lui Ghimpu, împre­ună cu Vio­rel Popescu, sunt fon­da­to­rii fir­mei „Get Pre­mium”, cu acti­vi­tăţi în dome­niul comer­ci­a­li­ză­rii ben­zi­nei. Firma, cu un capi­tal social de peste 8 mili­oane de lei, este înre­gis­trată într-un ofi­ciu din str. Bucu­reşti 87, unde ante­rior a fost sediul PL, şi a câş­ti­gat, în ulti­mii ani, mai multe lici­ta­ţii publice. De departe, cel mai valo­ros con­tract, în sumă de 13 mili­oane de lei, de livrare a pro­du­se­lor petro­li­ere, a fost obţi­nut în noiem­brie 2015, în urma unui con­tract cu Între­prin­de­rea Muni­ci­pală „Regia Auto­sa­lu­bri­tate”, din com­po­nenţa Dire­cţiei gene­rale locativ-comunale a mun. Chi­şi­nău. La această adresă, Bucu­reşti, 87, s-a aflat şi sediul din Chi­şi­nău al Com­pa­niei „Par­star Petrol”, fon­dată la Cimi­ş­lia de Iurie Aramă, Vea­ce­slav Ceban şi Ion Putină. Acum, Ceban a ieşit din acţio­na­riat, dar a rămas Iurie Aramă, aso­ciat şi el cu Mihai Ghimpu, lide­rul PL, în afa­ce­rea „Euro­sim”. Des­pre firma „Par­star Petrol” presa a scris că ar fi apro­vi­zio­nat cu moto­rină aproape toate insti­tu­ţi­ile sta­tu­lui sub­or­do­nate libe­ra­li­lor.

552-nastea-ceamin2Firma din apartamentul soacrei umple oraşul cu gherete (tonete)

În dosar figu­rează şi un alt SRL, „Edera Trio”. Isto­ri­cul aces­tei com­pa­nii arată că ea a fost înre­gis­trată în sep­tem­brie 2010, la Chi­şi­nău, pe str. Ion Dume­niuc, de către Mihail Buru­iană şi Iulia Popov. În decem­brie 2012, admi­nis­tra­tor al fir­mei devine un oare­care Vlad Meghe­rea. În noiem­brie 2014, admi­nis­tra­to­rul este din nou schim­bat, deve­nind o tânără absol­ventă, Anas­ta­sia Cea­mian. În ianu­a­rie 2016, s-au schim­bat fon­da­to­rii, Buru­iană şi Popov fiind înlo­cu­iţi cu Aure­liu Popo­vici. Tot­o­dată, a fost schim­bat sediul între­prin­de­rii, de pe str. Dume­niuc într-un apar­ta­ment din str. Mir­cea cel Bătrân. Mihail Buru­iană, fon­da­to­rul aces­tei firme, este un tânăr acti­vist al PL, pre­zent ade­sea la mani­fes­ta­ţi­ile par­ti­du­lui. Într-o foto­gra­fie de pe o reţea de soci­a­li­zare, acesta apare lângă Chir­toacă şi Ghimpu, la un eve­ni­ment public. Fami­lia Buru­iană este în rela­ţii ami­cale şi cu fami­lia Lucian şi Tatiana Chir­toacă, fapt ce poate fi remar­cat inclu­siv pe o reţea de soci­a­li­zare. Anas­ta­sia Cea­mian, actu­ala admi­nis­tra­toare a fir­mei, este o tânără care stu­di­ază la Aca­de­mia de Admi­nis­trare Publică. Din foto­gra­fi­ile pos­tate pe o reţea de soci­a­li­zare obser­văm că tânăra a lucrat în unul din buti­cu­rile fir­mei „Edera Trio” din Valea Mori­lor.

Cea mai evi­dentă apro­pi­ere a aces­tui SRL de fami­lia Chir­toacă este însă adresa juri­dică. Apar­ta­men­tul din str. Mir­cea cel Bătrân, acolo unde firma „Edera Trio” SRL şi-a schim­bat adresa în ianu­a­rie 2016, este înre­gis­trat pe numele Emi­liei Crudu, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Lucian, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău.

552-cofee-1Chirtoacă a dorit „excepţie” pentru familia sa

Recent, această firmă a des­chis mai multe ghe­rete în cen­trul capi­ta­lei, unde comer­ci­a­li­zează cafea, sub denu­mi­rea de „Coffee Time”. Ase­me­nea con­stru­cţii sunt ampla­sate acum la inter­se­cţia stră­zi­lor Puş­kin cu bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt, pe str. Vlaicu Pâr­că­lab, pe str. Vero­nica Micle, dar şi în Par­cul „Valea Mori­lor”. De fapt, în această zonă, ele au apă­rut pen­tru prima dată în 2014, la scurt timp după ce Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul de Chi­şi­nău, semna (9 ianu­a­rie 2014) o dis­po­zi­ţie prin care deci­dea să „per­mită, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii şi fun­cţio­nă­rii a 2 tonete ale SRL ,,Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor””. Dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui, care, aşa cum arată datele pre­zen­tate mai sus, a fost sem­nată de acesta în favoa­rea fami­liei sale, a fost ata­cată în jude­cată de către Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­şi­nău al Can­ce­la­riei de Stat.

552-cofee-3O deci­zie finală a fost luată de Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ) pe 13 ianu­a­rie 2016, când jude­că­to­rii Iulia Sârcu, Tamara Chişca-Doneva şi Ion Druţa au res­pins ape­lul decla­rat de pri­ma­rul Chir­toacă şi firma „Edera Trio” SRL, menţinând în vigoare deci­zi­ile instanţe­lor infe­ri­oare, care au anu­lat dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui.

552-cofee-2Chir­toacă s-a „bătut” până la CSJ pen­tru firma înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui său, ata­când pe rând deci­zi­ile Jude­că­to­riei Cen­tru şi ale Curţii de Apel, care i-au fost defa­vo­ra­bile, pre­ci­zând că legea îi per­mite să „emită dis­po­zi­ţia con­tes­tată, or, potri­vit pct.1 din actul admi­nis­tra­tiv con­tes­tat, s-a per­mis, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii a două tonete ale SRL „Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor”. Instanţa şi-a moti­vat deci­zia prin fap­tul că, chiar prin dis­po­zi­ţia Pri­ma­ru­lui din 6 iulie 2012, a fost sto­pată eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­nare pen­tru ghe­re­tele ampla­sate sau ream­pla­sate pe stră­zile ora­şu­lui, iar prin dis­po­zi­ţia aces­tuia din 9 ianu­a­rie 2013, s-a dis­pus inter­zi­ce­rea eli­be­ră­rii auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­nare şi pen­tru punc­tele mobile, rulote şi tonete. Acum, con­form legii, com­pa­nia ar tre­bui să-şi retragă tone­tele din Valea Mori­lor, iar ulte­rior, din întreg ora­şul. Însă, deşi au tre­cut mai bine de două săp­tămâni de la acea deci­zie, toate con­ti­nuă să acti­veze.

licitatii grancompolSocrii, licitaţii de milioane la o instituţie a PL

Numele Emi­liei Crudu, soa­cra fra­te­lui pri­ma­ru­lui, care găz­du­ieşte firma „Edera-Trio”, apare în cali­tate de fon­da­toare la firma „Gran­com­pol” SRL, numele căreia, la fel, figu­rează în dosa­rul pro­cu­ro­ri­lor. „Gran­com­pol” SRL a fost înre­gis­trată în 2000, într-un apar­ta­ment din str. Igor Vieru de către Gri­gore Crudu, soţul Emi­liei şi socrul lui Lucian Chir­toacă. Apar­ta­men­tul este înre­gis­trat şi azi pe numele lui Gri­gore Crudu. În 2006, firma şi-a schim­bat adresa în com. Budeşti, mun. Chi­şi­nău, într-o clă­dire din str. Chi­şi­nău, care i-a apa­rţi­nut. În mai 2015, fon­da­tor şi acţio­nar al aces­tei firme a deve­nit Emi­lia Crudu.

552-grigore-si-emilia-cruduFirma fami­liei Crudu, care are drept prin­ci­pal gen de acti­vi­tate „come­rţul cu ridi­cata al altor pro­duse nea­li­men­tare de larg con­sum”, a câş­ti­gat, în 2012-2013, mai multe lici­ta­ţii orga­ni­zate de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, insti­tu­ţie con­dusă în acel moment de libe­ra­lul Ion Ceban, preşe­din­tele Tine­re­tu­lui Libe­ral, actual direc­tor „Mol­d­silva”. Firma, deşi cu acti­vi­tăţi decla­rate în alte dome­nii, a câş­ti­gat lici­ta­ţii, una în valoare de 4,1 mili­oane, iar alta, de 1,5 mili­oane de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aerian”, deşi, cel puţin la prima vedere, nu are nicio tan­genţă cu acest dome­niu.

Menţio­năm şi fap­tul că, în 2006, numele aces­tui SRL a apă­rut într-un raport al Curţii de Con­turi, care a efec­tuat un audit la SA „Viorica-Cosmetic”, pe atunci, pro­pri­e­tate a sta­tu­lui. Audi­to­rii au sta­bi­lit că soci­e­ta­tea („Viorica-Cosmetic”) a achi­zi­ţio­nat bunuri şi ser­vi­cii la preţuri dez­a­van­ta­joase, chel­tu­ind mij­loace supli­men­tare, fapt care, ulte­rior, a deter­mi­nat majo­ra­rea cos­tu­lui pro­du­cţiei. „Ast­fel, în 2003-2004, soci­e­ta­tea a achi­zi­ţio­nat de la SRL „Gran­com­pol”, la care activa un sin­gur anga­jat – direc­to­rul, dife­rite cutii pen­tru apă de toa­letă, cremă, pastă de dinţi, car­toane decu­pate, eti­chete, impor­tate din Polo­nia, în sumă totală de 1,02 mili­oane de lei, ultima având rela­ţii eco­no­mice doar cu „Viorica-Cosmetic”. De la aceste tranza­cţii eco­no­mice, în 2002-2004, „Gran­com­pol” a obţi­nut pro­fit net în sumă de 356 mii de lei”, se spune în docu­ment.

Trei firme din dosar şi relaţiile cu Primăria

„Uni­cafe” SRL, un alt „actor” al dosa­ru­lui penal, pare să-i calce pe urme fir­mei „Edera Trio”. În sep­tem­brie 2014, Chir­toacă a sem­nat, ca şi în cazul fir­mei cu sediul în casa soa­crei fra­te­lui, o dis­po­zi­ţie prin care per­mite ampla­sa­rea unei tonete „ca exce­pţie, pe bd. Mir­cea cel Bătrân, colţ cu str. Igor Vieru”. La această adresă există o ghe­retă care comer­ci­a­li­zează, sur­priză, cafea, sub denu­mi­rea de „The Coffee Shop”. Firma a fost fon­dată în 2012, de Vlad Maghe­rea, care a fost, timp de doi ani, admi­nis­tra­tor al SRL „Edera Trio”. În 2014, fon­da­tor a deve­nit un oare­care Maxim Con­dra­tiev, iar admi­nis­tra­tor – Adrian For­nea. Şi în 2015, SRL-ul şi-a schim­bat admi­nis­tra­to­rul, fiind numit în această fun­cţie Ale­xan­dru Bita. Firma are adresa juri­dică într-un apar­ta­ment din bd Moscova, al fami­liei Con­dra­tiev.

552-mihai-buruiana-cu-chirtoaca-si-ghimpu„Pro For­tes” SRL, care, la fel, figu­rează în dosa­rul penal, a fost înre­gis­trată în 2009, fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor unic fiind Mihail Buru­iană, acti­vist PL, fon­da­tor al fir­mei „Edera Trio”. În 2010, Buru­iană a cedat jumă­tate din capi­ta­lul social al aces­tei firme Cla­u­diei Aramă şi Lud­mi­lei Ceban. Cla­u­dia Aramă este soţia lui Iurie Aramă, fon­da­tor al fir­mei „Eurosim”SRL, ală­turi de Mihai Ghimpu. Tot Iurie Aramă este fon­da­tor al „Par­star Petrol” SRL, dar şi al „TopGaz Agro”. „Pro For­tes” SRL este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Ialo­veni, care însă apa­rţine unei fami­lii care nu are nicio atri­bu­ţie cu această firmă. Soli­ci­taţi de ZdG, pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui ne-au spus că, pen­tru ei, fap­tul că au ofe­rit apar­ta­men­tul pen­tru a înre­gis­tra o firmă „este un busi­ness” şi că Buru­iană plă­teşte pen­tru că a înre­gis­trat SRL-ul în acest apar­ta­ment.

L-am tele­fo­nat pe Mihail Buru­iană pen­tru a-l întreba des­pre impli­ca­ţi­ile sale în fir­mele „Edera Trio” şi „Pro For­tes”. Acesta a pre­ci­zat, aşa cum arată şi datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), că nu mai este fon­da­tor la firma care împân­zeşte ora­şul cu aşa-zisele „tonete”. Tână­rul acti­vist PL a evi­tat şi să dis­cute des­pre aceste firme, pre­ci­zând că nu e un subiect care poate fi abor­dat la tele­fon. În ace­laşi timp, Mihail Buru­iană a refu­zat să se întâl­nească, mier­curi, cu noi.

În fine, firma SRL „Anda”, figu­rantă şi ea în dosar, din 2010, îi are drept pro­pri­e­tari (fon­da­tori) pe Ion şi Lucian Chir­toacă, tatăl, res­pec­tiv, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău. SRL-ul a fost fon­dat încă în 1992, de Simion Ghimpu (fra­tele lui Mihai Ghimpu, dece­dat între timp), Dina Ghimpu (soţia lide­ru­lui PL) şi Ion Chir­toacă (tatăl pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău). Presa a scris că acest SRL a fost dis­ti­bu­i­to­rul apei mine­rale Bor­sec în R. Mol­dova.

552-lucian-chirtoaca1Ginerele nu ştie nimic despre firma din apartamentul soacrei

Lucian Chir­toacă, după ce i-am vor­bit des­pre dosa­rul penal des­chis pe numele fir­mei „Aldora Art”, des­pre firma „Edera Trio”, înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei sale şi care are acum mai multe tonete (ghe­rete) în Chi­şi­nău: „Nu cunosc. Chiar am vrut să vă întreb. Aţi vor­bit la înce­put des­pre „Anda” SRL, da? Eu aflu acum nou­tăţi de la dvs. Eu am încer­cat să aflu soci­e­ta­tea pe care a fost por­nită urmă­ri­rea penală, dar mi s-a spus că e anchetă de ser­vi­ciu. În auto­ri­za­ţia de per­che­zi­ţie s-a spus că este un dosar penal, dar nu era spe­ci­fi­cat numele com­pa­niei. Firma asta, „Trio” era în acea listă? Bine, eu aflu de la voi foarte multe. Nu. Ce-mi spu­neţi acuma eu le aflu pen­tru prima dată… Staţi, nu vreţi să mă între­baţi des­pre SRL „Anda”? Ce mă între­baţi des­pre firma aia, Trio (Edera Trio, n.r.), pot să vă spun că nu am tan­genţe, nu-mi apa­rţine şi nu am legă­turi cu această firmă. Vă rog să-mi adre­saţi între­bări doar des­pre firma mea…”, a insis­tat Lucian Chir­toacă, refu­zând să dis­cute des­pre firma înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei sale. Des­pre dosa­rul penal în care figu­rează şi firma „Anda” SRL, Chir­toacă a menţio­nat că actele de per­che­zi­ţie au fost ata­cate la CA Chi­şi­nău, care le-a anu­lat ca fiind ile­gale. „Ce sta­tut are acum dosa­rul, nu cunosc”. L-am rugat pe acesta să ne ofere datele de con­tact alte soa­crei sale. „Vă rog…. Hai­deţi să vă sun acuşi ca biroul de infor­mare să vă dau numere de tele­foane. Vă rog, pe vii­tor, să mă sunaţi, şi dvs, şi cole­gii, doar cu între­bări ce ţine de SRL „Anda”…”.

Ascul­taţi mai jos înre­gis­tra­rea audio a dis­cu­ţiei cu Lucian Chir­toacă:

L-am tele­fo­nat de mai multe ori pe Dorin Chir­toacă, însă nu ne-a răs­puns. La suges­tia pur­tă­to­ru­lui de cuvânt al Pri­mă­riei, Vadim Brân­za­niuc, i-am scris aces­tuia două mesaje, cu subiec­tul dis­cu­ţiei pe care am dori să o avem. Nici atunci însă edi­lul nu ne-a răs­puns. Vadim Brân­za­niuc ne-a infor­mat că nici el nu ar fi reu­şit să-l con­tac­teze pe pri­mar.

552-bloc-apartament-alexandru-cel-bun-parinti-chirtoacaApartamentele părinţilor fraţilor Chirtoacă

Dorin Chir­toacă, pri­mar de Chi­şi­nău, indică, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2014, că, în 2013, şi-a cum­pă­rat un apar­ta­ment de 90 m.p. cu 600 mii de lei. Acesta mai declară 1/3 dintr-o casă moş­te­nită în 2002, dar şi două maşini, un Opel şi un BMW, cum­pă­rate în anii 90. În 2013, când şi-a cum­pă­rat apar­ta­men­tul, pri­ma­rul a con­trac­tat un cre­dit în sumă de 315 mii de lei. Mult mai bine pare s-o ducă mama pri­ma­ru­lui, Valen­tina. Aceasta, pe lângă apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor, a deve­nit pro­pri­e­tara a încă două apar­ta­mente. Unul, de 157 m.p. de pe str. Ser­ghei Lazo, într-un bloc con­struit recent. Fami­lia Chir­toacă a înves­tit în el din 2011. Apar­ta­men­tul fami­liei Chir­toacă se află în veci­nă­ta­tea apar­ta­men­tu­lui de 160 m.p. deţi­nut de Mihai şi Dina Ghimpu. În 2011, Ion şi Valen­tina Chir­toacă au pro­cu­rat încă un apar­ta­ment în cen­trul capi­ta­lei, de 133 m.p., pe str. Ale­xan­dru cel Bun. Pre­ci­zăm că, cei doi soţi nu locu­iesc în aceste două apar­ta­mente, ci în cel de pe Calea Ieşi­lor.

(UPDATE) Dorin Chirtoacă despre articolul din ZdG

Dorin Chir­toacă a comen­tat, în exclu­si­vi­tate pen­tru Realitatea.md arti­co­lul din ZdG, des­pre afa­ce­rile fami­liei cu Pri­mă­ria. 

„Fami­lia noas­tră are o acti­vi­tate în dome­niul ape­lor mine­rale din anul 1993, adică de peste 23 de ani, firma Anda. Este cunos­cut acest lucru, noi nici­o­dată nu am ascuns.

În ceea ce pri­vește cele­lalte genuri de acti­vi­tate men­țio­nate, o listă întreagă de firme, de agenți eco­no­mici, aces­tea nu apar­țin fami­liei noas­tre și, rep­sec­tiv, nu au legă­tură cu noi. Cu pri­vire la unele din­tre ele au fost acu­za­ții și în anii pre­ce­denți. Eu îmi cer scuze, n-am reu­șit ieri să răs­pund celor de la Zia­rul de Gardă. Mi-au scris un mesaj, dar am fost prins cu alte acti­vi­tăți. Asta e tot ce pot să spun și îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm la aceste ches­tiuni. Sunt acti­vi­tăți pri­vate pe care, în mod nor­mal, ori­cine le poate des­fă­șura, impor­tant e ca ele să fie în limita legii și nu în mod abu­ziv cu impli­cări de ches­tiuni cu sta­tul, cu pri­mă­ria șamd. Noi încer­căm să res­pec­tăm niște reguli și nu vrem să ne aba­tem de la ele. Alte lucruri nu am de adă­u­gat.

Cu pri­vire la adre­sele juri­dice, noi o să veri­fi­căm des­pre ce adresă juri­dică este vorba și unde, dar în mod cert fami­lia noas­tră nu are ase­me­nea acti­vi­tăți în dome­ni­ile res­pec­tive”

Citiți și „Documente oficiale pentru Lucian Chirtoacă, fratele primarului de Chișinău”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Anton

  asta nu el! asta tot mana mos­ko­vei, voi ce vreti sa vina tan­cu­rile rusesti?

 • Pos­tica Vasile

  Libe­ra­lii sunt sfinti, asta mana mosco­vei, nu incur­cati lucru­rile.

 • Ana­to­lie Mere­uta

  Pt echi­li­bru cred ca tre­buie sa vedem toate afa­ce­rile tutu­ror con­du­ca­to­ri­lor politici,din PDM,PL,PLDM,PSRM,PCRM,PN-Usatai si fir­mele lui Shorr,nu cred ca este vre­u­nul curat,iar Chir­toaca si fami­lia sau Ghimpu si fami­lia daca au incal­cat legea sa pla­teasca ca si toto ceilalti,oare Plaho nu are afa­ceri care pot fi cercetate,sau Lupusi ceilalti,,,DURA LEX<SAED LEX ziceau latinii,''legea este dura,dar este lege'',adaug eu pt,TOTI,,asacred,,,

 • Ana­tol­Ma­ta­saru

  Fra­ţii Chir­toacă si mosu -su : Afa­ceri de „exce­pţie” cu Pri­mă­ria

 • Ana­tol­Ma­ta­saru

  ..ce tine de aroganta,Chirtoaca nu-i cedeaza lui Filat.-* din dis­cu­tia telefonica,..-eu n-am ci faci ca sa ma intal­nesc ci tini..,,
  /*-atunci tine torba si sa te vedem in curand langa Filiat

 • tara­sov ion

  Chir­toaca si Ghimpu cu fami­lia au afaceri,ei fiind liberali,dar aces­tea nu tre­buie sa fie facute cu statul,pt,ca aman­doi sunt si func­tio­nari de sta,unul primar,altul deputat,dar nici pe spa­tii din Chi­si­nau care sunt ale statului,ci numai pe spa­tii sau maga­zine pri­vate de pe tere­nuri private,altfel este si corup­tie si con­tra­dic­tii de interese,chiar daca este vorba de rude apro­pi­ate sau departate,asa este nor­mal si legal peste tot in Europa,unde vor Chir­toaca si Ghimpu sa ajungem,,,altfel ii putem vedea langa dl,Filat,,

 • Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ?

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am înviat. Acel om spur­cat, care posedă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om spur­cat, care m-a adus la așa o stare, să fie bles­te­mați de tot popo­rul.

  30.01.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tura dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părinți 

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­tate peda­go­gică (am petre­cut circa 50 de mii de ore aca­de­mice în fața ele­vi­lor, fără hal­tură), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Mihail Sado­veanu” din or. Cup­cini, chiar dacă acti­vam cu jumă­tate de sala­riu.
  Zilele tre­cute am aflat, că Pre­șe­din­tele Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin minte cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­blica Mol­dova ca să pri­mească unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mulți, pen­sio­nari din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlhari.
  Mai știu, că min­ciuna spusă bîl­bîit de Preşe­din­tele Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­tori ai cana­lu­lui TV Mol­dova 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­dova în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Con­sti­tu­ţio­nale, care după nouă luni de la sesi­za­rea depusă de depu­ta­tul Ser­giu Sîrbu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­nală eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­nare, con­trar Con­sti­tu­ției RM în vigoare.
  Ace­eași min­ciună bîl­bîită l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pinsă cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­rite site-uri des­pre fap­tul, că Legea des­pre Sala­ri­zare și Legea de Pen­sio­nare a RM sînt niște Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai multe cri­te­rii.
  Din cauza că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niște ipo­criți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­ile buzu­nare.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­festă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toate depar­ta­men­tele:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîmbe și nechi­b­zu­ite.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­cile Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­iază modi­fi­cări în Legea des­pre Sala­ri­zare, care per­mite ca unele per­soane să pri­mească sala­rii de mili­oane iar cei de rînd abea să ajungă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ciți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­leagă că Legea actu­ală de Pen­sio­nare, care asi­gură: Achi­ta­rea pen­siei
  cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică cu 50% din mări­mea sta­bi­lită – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­ale de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică repre­zintă 75 % din sala­riul lunar.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM repre­zintă 27% din sala­riul lunar
  dis­cri­mi­nează popo­rul simlu, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­teze spă­la­rea de bani din Rusia și alte state.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­veni.
  Domni­lor jude­că­tori, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soveste ome­nească?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­nare depu­ta­ții corupți umblă ca k… într-o căl­dare.
  Lipsa actu­a­lei clase poli­tice la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strează cu pri­so­sință carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­tice actu­ale: numai „pe întu­ne­ric”.

 • Ana­tol­Ma­ta­saru

  ar fi o ideie de sesi­zat pe cei com­pe­tent revi­zu­i­rea lega­li­ta­tii ampla­sa­rii pano­u­ri­lor de publi­ci­tate in Chi­si­nau..

 • george

  Vreau sa dau o suges­tie auto­ri­lor arti­co­lu­lui! Sa afle care sint pre­tu­rile de achi­zi­tii a apar­ta­men­te­lor in casa de pe S.Lazo deti­nute de Chir­toaca si Ghimpu. Casa e noua si cred ca nu-s vin­dute toate.MI se pare ca nu-s mai putin de 1100 euro/m2. 1100*160=176 000 Euro bucata

 • Pingback: Fraţii Chirtoacă: Afacerile „de excepţie” continuă - Media Source()

 • Pingback: Город незаконных киосков - Media Source()