CV-ul necenzurat al premierului

sau cum Chiril Gaburici a picat BAC-ul și a făcut economie la „fără frecvență” la o universitate nelicențiată //

Chi­ril Gabu­ri­ci, prim-ministrul R. Mol­do­va, nu a reu­şit să susţi­nă exa­me­nul de baca­la­u­re­at în anul 1995, peri­oa­dă în care învă­ţa la Cole­gi­ul Repu­bli­can de Micro­e­lec­tro­ni­că şi Teh­ni­că de Cal­cul. Cu toa­te aces­tea, în 2004, la 28 de ani (!), având deja o fun­cţie de con­du­ce­re la Mold­ce­ll, actu­a­lul pre­mi­er a obţi­nut diplo­mă de stu­dii supe­ri­oa­re, absol­vind la „fără frec­venţă” Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă din R. Mol­do­va, insti­tu­ţie care abia în 2003 pri­mi­se acre­di­ta­rea de la Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei şi abia în 2005, pes­te un an de la lua­rea diplo­mei de către Gabu­ri­ci – licenţa.

Chi­ril Gabu­ri­ci a fost desem­nat de şeful sta­tu­lui la fun­cţia de pre­mi­er sâm­bă­tă, 14 febru­a­rie 2015. Marţi, 17 febru­a­rie, pen­tru că nicio insti­tu­ţie a sta­tu­lui nu făcu­se public CV-ul can­di­da­tu­lui la fun­cţia de şef al Guver­nu­lui, ZdG s-a adre­sat Exe­cu­ti­vu­lui şi Preşe­dinţi­ei cu soli­ci­ta­rea de a ni-l ofe­ri. Am fost însă refu­za­ţi. A doua zi, când Guver­nul Gabu­ri­ci a fost votat şi înves­tit, pe site-ul Legi­sla­ti­vu­lui au fost făcu­te publi­ce CV-urile tutu­ror mem­bri­lor Guver­nu­lui. Din CV-ul lui Gabu­ri­ci, însă, nu am înţe­les mare lucru. Con­sta­tăm doar că a acti­vat prac­tic toa­tă via­ţa sa în cadrul Com­pa­niei Mold­ce­ll, a gru­pu­lui sue­dez de tele­fo­nie mobi­lă Teli­a­So­ne­ra, unde a cres­cut, din fun­cţia de „repre­zen­tant vân­ză­ri şi dis­tri­bu­ţie”, la cea de con­du­că­tor, mai întâi la Mold­ce­ll (Mol­do­va), iar mai apoi la Azer­ce­ll (Azer­baid­jan). Dacă la acest capi­tol pare să nu exis­te necla­ri­tă­ţi, fun­cţi­i­le şi pro­mo­vă­ri­le actu­a­lu­lui pre­mi­er fiind clar indi­ca­te şi struc­tu­ra­te pe ani, atun­ci, la capi­to­lul stu­dii, exis­tă mai mul­te sem­ne de între­ba­re.

cv chiril gaburiciProvocaţi de un mesaj anonim

În CV-ul ofi­ci­al, Chi­ril Gabu­ri­ci a scris că este licenţi­at în Eco­no­mie, spe­cia­li­ta­tea Mana­ge­ment, a Uni­ver­si­tă­ţii Sla­vo­ne (USRM), mas­te­rand în Şti­inţe Eco­no­mi­ce, spe­cia­li­za­rea Mana­ge­ment şi Mar­ke­ting, la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­na­ţio­na­lă din Mol­do­va (ULIM) şi doc­to­rand în cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Aca­de­mi­ei de Şti­inţe a Mol­do­vei (UASM). Aces­ta a mai indi­cat că a par­ti­ci­pat la un trai­ning per­so­na­li­zat în comu­ni­ca­re inter­per­so­na­lă, orga­ni­zat de Tele­coms Aca­demy, dar şi că este „Doc­tor Hono­ris Cau­za” – diplo­mă obţi­nu­tă în cadrul „Inter­na­tio­nal Infor­ma­ti­za­tion Aca­demy UN Asso­ci­a­ted Mem­ber in Gene­ral Con­sul­ta­ti­ve Sta­tus with the Eco­no­mic and Soci­al Coun­cil of the Uni­ted Nations Bran­ch of Mol­do­va”. Infor­ma­ţia des­pre stu­dii, însă, nu este struc­tu­ra­tă pe ani, iar cea des­pre stu­di­i­le licea­le lip­seş­te.

În acest con­text, în ziua când Chi­ril Gabu­ri­ci a fost înves­tit în fun­cţia de pre­mi­er, ZdG a pri­mit un mesaj, sub aco­pe­ri­rea ano­ni­ma­tu­lui, care a adân­cit şi mai mult mis­te­rul: „Refe­ri­tor la acest „guvern sla­von”, paţan de-al lui Oleg Voro­nin cu CV fals şi ascuns, atun­ci când pre­tin­de la o fun­cţie publi­că. Întrebaţi-l de ce în CV nu apar anii 1992-1995 de la CRMTC, când şi cum a ajuns la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă?”. Pro­vo­ca­ţi de acest „sem­nal”, dar şi de mis­te­re­le din CV-ul pre­mi­e­ru­lui, am înce­put cău­tă­ri­le.

IMG_0001A fost la BAC, dar nu a primit diploma

La Gim­na­zi­ul din Logă­neş­ti am aflat că Gabu­ri­ci a ple­cat la Chi­şi­nău în 1992, când avea 16 ani, la absol­vi­rea a 9 cla­se. CRMTC-ul des­pre care se sem­na­la în mesaj este de fapt Cole­gi­ul Repu­bli­can de Micro­e­lec­tro­ni­că şi Teh­ni­că de Cal­cul, de pe str. Miha­il Sado­vea­nu din Chi­şi­nău. Insti­tu­ţia a fost fon­da­tă în 1990, ca Liceu, fiind, în 1991, reor­ga­ni­za­tă în Cole­giu, cu 3 spe­cia­li­tă­ţi: Cal­cu­la­toa­re, Sis­te­me radi­o­e­lec­tro­ni­ce, Apa­ra­te radi­o­e­lec­tro­ni­ce de uz cas­nic.

Vine­ri, 27 febru­a­rie 2015, am fost la CRMTC, pen­tru a veri­fi­ca dacă Chi­ril Gabu­ri­ci a stu­di­at sau nu la aceas­tă insti­tu­ţie. Încă din hol ni s-a con­fir­mat că pre­mi­e­rul actu­al, deşi nu a menţio­nat asta în CV, a făcut aici cla­se licea­le. Unii ne-au spus că a învă­ţat bine, alţii că a avut pro­ble­me la „fizi­că şi mate­ma­ti­că”. Direc­to­rul Cole­gi­u­lui, Con­stan­tin Ţara­no­vi­ci, era în con­ce­diu, aşa că, am dis­cu­tat cu vice­di­rec­to­rul Ghe­or­ghe Zvez­den­co, care era anga­jat la Cole­giu pe când actu­a­lul pre­mi­er îşi făcea stu­di­i­le aco­lo. Aces­ta ne-a spus că Gabu­ri­ci a făcut cla­se licea­le la CRMTC în anii 1992-1995 şi că, după exa­me­ne­le de BAC, a ple­cat. Ini­ţi­al, Zvez­den­co era sigur că Gabu­ri­ci ar fi obţi­nut diplo­ma de BAC. Am soli­ci­tat să vedem note­le cu care aces­ta a ple­cat, even­tu­al, rezul­ta­te­le de la BAC. Repre­zen­tanţii Cole­gi­u­lui au cău­tat mai mult timp în regis­trul diplo­me­lor eli­be­ra­te de insti­tu­ţie, fără însă a da de nume­le lui Chi­ril Gabu­ri­ci. După lun­gi aştep­tă­ri, ni s-a spus că nu au găsit date­le soli­ci­ta­te. Ni s-a reco­man­dat să reve­nim luni, 2 mar­tie. Aşa am şi făcut. Aju­nşi luni, 2 mar­tie, în cabi­ne­tul lui Ghe­or­ghe Zvez­den­co, aces­ta ne-a decla­rat: „Vă spun cu cer­ti­tu­di­ne că d-lui a stu­di­at în peri­oa­da 1992-1995 şi a fost exma­tri­cu­lat. A par­ti­ci­pat la exa­me­ne­le de BAC. Asta e cert”, ne-a spus vice­di­rec­to­rul. Am insis­tat, pen­tru a obţi­ne un răs­puns mai clar, între­bând dacă pre­mi­e­rul a pri­mit diplo­mă de BAC. „El a par­ti­ci­pat la susţi­ne­re, dar, se vede că la ceva a susţi­nut, la alt­ce­va nu”, ne-a răs­puns Zvez­den­co, pre­ci­zând că, în 1995, aces­tu­ia nu i-a fost eli­be­ra­tă diplo­ma de BAC. ZdG a soli­ci­tat de la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei nume­le tutu­ror per­soa­ne­lor care au obţi­nut diplo­me de BAC în 1995. Insti­tu­ţia, însă, a refu­zat să ne dea un răs­puns, făcând refe­ri­re la fap­tul că aces­te infor­ma­ţii ar conţi­ne „date cu carac­ter per­so­nal”. Deşi am încer­cat prin diver­se sur­se ofi­ci­a­le să aflăm ce s-a întâm­plat cu Chi­ril Gabu­ri­ci după epi­so­dul CRMTC, acest lucru nu ne-a reu­şit. Fil­mul stu­di­i­lor pre­mi­e­ru­lui se rupe în 1995 şi „rea­pa­re” prin 1998-1999, când Gabu­ri­ci a ajuns la Uni­ver­si­ta­te. Nu este exclus că, în aceas­tă peri­oa­dă mis­te­ri­oa­să, prim-ministrul a obţi­nut şi diplo­ma de BAC.

IMG_0007aaaMisterele şi datele cu caracter personal de la USRM

După CRMTC, am tre­cut pe la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă pen­tru a afla în ce peri­oa­dă anu­me Chi­ril Gabu­ri­ci a stu­di­at „eco­no­mia”, dar şi în baza cărui docu­ment fuse­se înma­tri­cu­lat, ţinând cont de fap­tul că, în 1995, pica­se BAC-ul. Am ajuns să dis­cu­tăm subiec­tul cu Andrei Baben­co, direc­tor exe­cu­tiv al insti­tu­ţi­ei, tatăl lui Oleg Baben­co. Aces­ta însă a refu­zat să ne ofe­re vreo infor­ma­ţie.

Raspuns_Ziarul de Garda„Scu­ze, dar nu deţi­nem o ast­fel de infor­ma­ţie. Nu am drep­tul să spun mai mult. M-aţi scos din sări­te, voi ce, nu aveţi cu ce vă ocu­pa? Ni s-a spus să nu ofe­rim infor­ma­ţii. Scri­eţi o soli­ci­ta­re ofi­ci­a­lă”, ne-a cerut el. „Pot să vă spun doar că la noi el a învă­ţat foar­te bine, să dea dom­nul să înveţe toţi aşa. El s-a trans­fe­rat aici de la Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mi­ce (ASEM). Mai mul­te infor­ma­ţii, din păca­te, nu pot să vă dau”, ne-a zis Baben­co. Marţi, 3 mar­tie, am contactat-o pe Tatia­na Mle­ci­co, rec­to­ra Uni­ver­si­tă­ţii. Ini­ţi­al, aceas­ta ne-a con­fir­mat o infor­ma­ţie neo­fi­ci­a­lă pe care o deţi­neam, pre­cum că Gabu­ri­ci a venit la ei de la ASEM şi a fina­li­zat stu­di­i­le în anul 2004, deci, la 28 de ani. Mle­ci­co, însă, ne-a cerut o scri­soa­re ofi­ci­a­lă. Am tri­mis scri­soa­rea, doar că, în răs­puns nu erau infor­ma­ţi­i­le ceru­te, ci o infor­ma­re că aces­tea ar fi date cu carac­ter per­so­nal, pe care le putem obţi­ne doar cu acor­dul pre­mi­e­ru­lui Gabu­ri­ci, deşi, ante­ri­or, aceas­ta ne-a pro­mis un răs­puns.

licentasaDin sur­se neo­fi­ci­a­le, ZdG a aflat că şeful Guver­nu­lui a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă în anul 2004, la fără frec­venţă, când era deja şef al Depar­ta­men­tu­lui Vân­ză­ri de la Mold­ce­ll. Refe­ri­tor la epi­so­dul ASEM, invo­cat de şefii USRM, Gri­go­re Belos­te­ci­nic, rec­to­rul insti­tu­ţi­ei, ne-a con­fir­mat fap­tul că pre­mi­e­rul a învă­ţat o scur­tă peri­oa­dă şi la ei. „Nu mai ţin min­te. Docu­men­te­le tre­bu­ie să fie în arhi­vă, dar sigur a fost înma­tri­cu­lat îna­in­te de 2000, când eu nu eram rec­tor”, ne-a zis el. Am încer­cat să aflăm de la Belos­te­ci­nic în baza cărui docu­ment Chi­ril Gabu­ri­ci fuse­se admis la ASEM şi de ce aces­ta a aban­do­nat o insti­tu­ţie bine cota­tă, cu acte în regu­lă, pre­fe­rând una fără acre­di­ta­re şi fără licenţă. Rec­to­rul a avut un răs­puns deja cunos­cut: „Sunt date cu carac­ter per­so­nal. Vi le pot ofe­ri doar cu acor­dul lui Chi­ril Gabu­ri­ci”.

acredit slavonaAmin­tim aici că Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă, fon­da­tă în 1997, a fost acre­di­ta­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei abia în decem­brie 2003, când Gabu­ri­ci era deja înma­tri­cu­lat, peri­oa­dă în care Oleg Baben­co, unul din­tre fon­da­to­ri şi actu­a­lul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re, era vice­mi­nis­tru al Edu­ca­ţi­ei. De alt­fel, ime­di­at după ce Gabu­ri­ci a deve­nit pre­mi­er, Baben­co, cel care-l admi­tea la stu­dii, a fost numit în fun­cţia de şef al Biro­u­lui Rela­ţii Inte­re­t­ni­ce. În mod stra­niu, fos­tul depu­tat comu­nist, afi­li­at recent la Par­ti­dul Demo­crat, şi-a pre­zen­tat demi­sia la o zi după numi­re. Tot­o­da­tă, abia în 2005, USRM a fost licenţi­a­tă de Came­ra de Licenţi­e­re.
gaburicia

Masterand la 33 de ani şi student la doctorat în 2015

La 5 ani de la fina­li­za­rea stu­di­i­lor la USRM, în 2009-2011, fiind deja direc­tor la Mold­ce­ll, la vâr­sta de 33 de ani, Gabu­ri­ci face mas­te­ra­tul la ULIM. Ulte­ri­or, la UASM, face stu­dii de doc­to­rat, în bază de con­tract. El a fost înm­na­tri­cu­lat în 2011, la fel, la stu­dii cu frec­venţă redu­să, urmând a stu­dia 4 ani, 2015 fiind ulti­mul an de „stu­denţie” pen­tru Chi­ril Gabu­ri­ci. Teza de doc­to­rat pe care urmea­ză să o susţi­nă pre­mi­e­rul este inti­tu­la­tă „Per­fe­cţio­na­rea mana­ge­men­tu­lui ino­va­ţio­nal în sfe­ra teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­na­le (în baza date­lor ope­ra­to­ri­lor de tele­fo­nie mobi­lă din R.Moldova)”. Con­du­că­tor al tezei este Ale­xan­dru Stra­tan, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Cer­ce­tă­ri Eco­no­mi­ce şi direc­to­rul Şco­lii Doc­to­ra­le din cadrul UASM. Aces­ta a spus pen­tru ZdG că „a fost suges­tia mea la acea vre­me ca Chi­ril Gabu­ri­ci să-şi alea­gă aceas­tă temă, pen­tru că venea din dome­niu şi cunoş­tea lucru­ri­le. D-lui a fost înma­tri­cu­lat când încă era în R. Mol­do­va. Venea şi susţi­nea exa­me­ne­le, de două ori pe an. Are toa­te exa­me­ne­le susţi­nu­te. Nu are res­tanţe”, afir­mă aces­ta.

La cate­go­ria stu­dii, în CV-ul pre­mi­e­ru­lui mai este menţio­nat un titlu, de „Doc­tor Hono­ris Cau­sa”, ofe­rit de „Inter­na­tio­nal Infor­ma­ti­za­tion Aca­demy UN Asso­ci­a­ted Mem­ber in Gene­ral Con­sul­ta­ti­ve Sta­tus with the Eco­no­mic and Soci­al Coun­cil of the Uni­ted Nations Bran­ch of Mol­do­va”. De fapt, aceas­tă „Aca­de­mie” e o aso­ci­a­ţie obş­teas­că cu sedi­ul în Can­a­da, spe­cia­li­za­tă în pro­mo­va­rea teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­na­le. În R. Mol­do­va, aso­ci­a­ţia e con­du­să de Vic­tor Borşe­vi­ci, ex-ambasador al R. Mol­do­va în Chi­na, în peri­oa­da comu­nis­tă, cunos­cut adept al „mol­do­ve­nis­mu­lui”. Chiar dacă mili­tea­ză pen­tru dezvol­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­na­le, fili­a­la din Chi­şi­nău a aces­tei „Aca­de­mii” nu are o pagi­nă web. Din spu­se­le lui Borşe­vi­ci, diplo­ma i-a fost ofe­ri­tă lui Gabu­ri­ci în cali­ta­te de repre­zen­tant al Mold­ce­ll, com­pa­nie ce ar pro­mo­va noi­le teh­no­lo­gii. „Deo­a­re­ce Mold­ce­ll a făcut foar­te mult pen­tru infor­ma­ti­za­rea ţării, au imple­men­tat mul­te stan­dar­de inter­na­ţio­na­le. Nu ţin min­te când i-am înmânat-o, dar sigur, îna­in­te de ple­ca­rea sa la Baku. El e băi­at de trea­bă, bun orga­ni­za­tor. El sim­te foar­te bine curen­te­le noi în dome­niu. E omul care sin­gur s-a făcut pe dân­sul, fără unchi, moşi, părinţi sau alte rude,” ne-a decla­rat Borşe­vi­ci.

În CV, pre­mi­e­rul a indi­cat şi par­ti­ci­pa­rea la un trai­ning per­so­na­li­zat în comu­ni­ca­re inter­per­so­na­lă, orga­ni­zat de Tele­coms Aca­demy. Pe site-ul insti­tu­ţi­ei orga­ni­za­toa­re am aflat că aces­te trai­nin­gu­ri durea­ză de obi­cei 5 zile, taxa de par­ti­ci­pa­re fiind de cir­ca 5 mii de euro.

Solicitare de informatie Chiril GaburiciMier­cu­ri, 4 mar­tie, la 11:20, am ple­cat la Guvern pen­tru a obţi­ne rea­cţia pre­mi­e­ru­lui, care par­ti­ci­pa la o întâl­ni­re cu amba­sa­do­rii UE. Ser­vi­ci­ul de pre­să al insti­tu­ţi­ei ne-a expli­cat că şeful Cabi­ne­tu­lui de Mini­ş­tri are o agen­dă încăr­ca­tă şi nu are timp să răs­pun­dă la între­bă­ri­le noas­tre. Aceş­tia au soli­ci­tat între­bă­ri­le în scris, chiar dacă am insis­tat să pur­tăm o dis­cu­ţie de cel puţin câte­va minu­te cu Chi­ril Gabu­ri­ci. La 12:50, am tri­mis o soli­ci­ta­re ofi­ci­a­lă cu câte­va între­bă­ri, răs­pun­su­ri­le la care urmau să expli­ce mis­te­re­le din CV-ul pre­mi­e­ru­lui. Am insis­tat asu­pra unei rea­cţii ofi­ci­a­le, iar la 15:00 am fost la şedinţa Guver­nu­lui. Am încer­cat să-l abor­dăm pe pre­mi­er, dar aces­ta, gră­bit, a evi­tat dis­cu­ţia. La sfârşi­tul zilei, am fost infor­ma­ţi „că veţi pri­mi răs­pun­sul în ter­me­nul legal”, fără a ni se expli­ca de ce este nevo­ie de o peri­oa­dă mai lun­gă de timp pen­tru a pre­ci­za peri­oa­de­le de stu­dii şi insti­tu­ţi­i­le la care a învă­ţat Chi­ril Gabu­ri­ci.

ZdG va reveni la acest subiect, inclusiv cu reacţia premierului. Totodată, ZdG solicită premierului să facă publice informaţiile despre studiile sale, structurate pe ani, dar şi copiile diplomelor pe care le deţine.
Acest articol a apărut în Ediția print a Ziarului de Gardă din 5 martie 2015.

UPDATE: Pri­ma reac­ție a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei. Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă a acti­vat până în 2003 în baza unei auto­ri­za­ții pro­vi­zo­rii

UPDATE2: Pre­mi­e­rul Chi­ril Gabu­ri­ci expli­că de ce nu are diplo­mă de BAC, când a ajuns la ASEM și de ce s-a trans­fe­rat la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă.

UPDATE3: (doc)Oficial: Gabu­ri­ci a fost exma­tri­cu­lat de la Cole­giu, din pro­prie dorin­ță, fără diplo­mă de BAC, și de la ASEM, pen­tru nepre­zen­ta­re la ore. 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

16 comentarii

 1. Nicolae

  Un arti­col exce­lent! Astept cu nerab­da­re con­ti­nu­a­rea si comen­ta­ri­i­le subiec­tu­lui…

 2. Nadia

  Este o rusi­ne, in situ­a­tia in care avem o gra­ma­da de stu­den­ti cu diplo­me inter­na­tio­na­le, am ales un sme­cher “mal­da­van”, care a inva­tat la f/f, ca cei mai lepa­da­ti. Aces­ta pre­cis copia la exa­me­ne. Dar cum vor­bes­te engle­za acest busi­ne­ss­man, face­palm 🙁

 3. Elvira

  Nu poa­te nimic sa se camu­fle­ze sub titu­la­tu­ra “date cu carac­ter per­so­nal” atun­ci cand e vor­ba de o demi­ni­ta­te publi­ca cum ar fi prim-ministru. In acest caz inte­re­sul public este pri­mor­di­al si sur­cla­sea­za toa­te ele­men­te­le ce defi­ne­sc con­cep­tul “date cu carac­ter per­so­nal”. Baben­co, Belos­tes­nic si cei­lal­ti tre­bu­ie actio­na­ti in jude­ca­ta pen­tru fap­tul ca ingra­desc acce­sul publi­cu­lui la infor­ma­tie. Din cate stiu, acte­le des­pre absol­ven­ti se pas­trea­za in arhi­ve­le uni­ver­si­ta­ti­lor din Mol­do­va timp de 70 de ani. Doc­to­ra­tul pre­su­pu­ne stu­diu de cer­ce­ta­re pro­prie, urmat apoi de scri­e­rea si sus­ti­ne­rea tezei de doc­tor, nu doar exa­me­ne de doua ori pe an. Sau la aceas­ta se redu­ce doc­to­ra­tul in cadrul UASM, ca sa-mi dau sea­ma mai bine ce obs­cu­ri­ta­te mai e si aceas­ta UASM? Socant ce sme­che­ras cu stu­dii mai mult decat indo­iel­ni­ce a ajuns in frun­tea Guver­nu­lui. E stri­ga­tor la cer!!! Uni­cul lucru care l-ar mai sal­va intr-un fel ar fi demi­sia de onoa­re. ZdG, sun­te­ti cei mai tari. Duce­ti inves­ti­ga­tia pana la capat!

 4. Iulia

  ZDG, sun­te­ți de aur.
  Aștep­tăm con­ti­nu­a­rea. Să nu cum­va să vă lăsa­ți de el, vă rog. Să se știe cine ne con­du­ce (și.. înco­tro oare?..)

 5. teodora

  in 95 a fost BAC!!!
  si eu am par­ti­ci­pat.. dar, a fost foar­te com­pli­cat sal sus­ti­ii, nu cum acum,,, intra­de­var era optio­nal, dar o pro­gra­ma care de exem­plu eu cu pari­ti mate­ma­ti­cie­ni am sus­ti­nut pe 6, si am inva­tat foar­te bine mate­ma­ti­ca (chiar imi pla­cea acest obiect).
  dar, asta nu este o scu­za, cu note sla­be dar, bacul lam sus­ti­nut, macar ca inva­tam cel mai bine din gru­pa (eu am inva­tat la cole­giu).
  Din gupa noas­tra, citi am par­ti­ci­pat, am sus­ti­nut vreo 30 %, cei care au inva­tat, cu note sla­be dar am sus­ti­nut, cei care nu au inva­tat nu au sus­ti­nut!
  eu ced ca la guver­na­re, tre­bu­ie sa fie oame­ni de la cere sa ei exem­plu!!!
  Dar, acum la con­du­ce­re majo­ri­ta­tea sunt per­soa­ne sla­be (Mol­do­va este tara mica, ne cunoas­tem intre noi, azi esti minis­tru, dar eri erai coleg…..)… si cind veti cine tre­bu­ie sa faca legi … tiii greu pe suflet, ne ducem dee ripa…..
  Sunt per­soan com­pe­ten­te, dar stau in umbra, este pacat!!!

 6. Totul e clar. Tre­bu­ie spus lucru­ri­lor pe nume. Cu asa stu­dii nu ajun­gi Direc­tor la Mold­ce­ll.

  Dl. Gabu­ri­ci face par­te din struc­tu­ri­le ser­vi­ci­i­lor secre­te. Care sunt aces­tea, curand se va afla!

 7. Alinac2

  Oame­ni buni hai­de­ti sai dam o san­sa sa dea anul aces­ta exa­me­ne­le de baca­la­u­re­at de rind cu cei­lal­ti lice­e­ni, in vizo­rul came­re­lor de luat vede­ri. Si daca ia note pozi­ti­ve il lasam pre­mi­er. Ce zice­ti?

 8. prin­ci­pa­lul sa se apu­ce de tre­ba dar toa­te hir­ti­le aces­tea ca diplo­me cer­ti­fi­ca­te in Mol­do­va nu au sesns pe tipul lui Voro­nin bacul il dadeu toti tin­pi­tii

 9. Elvira

  Licenţa de acti­vi­ta­te pen­tru Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­na cu sedi­ul în str. Flo­ri­lor 28/1. Ha-ha-ha! Nu mai pot de râs. Oare prin ce cămin de pe Flo­ri­lor îsi are sedi­ul aceas­tă “cele­bră top10 mondi­al” uni­ver­si­ta­te? Acest Gabu­ri­ci este un scui­pat în faţă nouă, tutu­ror cetă­ţe­ni­lor ţării. Belos­tes­nic, Baben­co si cucoa­na Mle­ci­co se cer a fi san­cţio­na­ţi pen­tru îngră­di­rea cu bună sti­inţă a acce­su­lui la o infor­ma­ţie de inte­res public. Sa camu­fle­zi ceva sme­che­res­te, hoţes­te sub titu­la­tu­ra ‘date cu carac­ter per­so­nal’ este o mare bata­ie de joc la adre­sa popo­ru­lui. Popo­rul are drep­tul sa cunoas­ca cine este acel care deti­ne cea mai impor­tan­ta func­tie intr-o repu­bli­ca par­la­men­ta­ra: cu ce s-a ocu­pat pana acum, ce stu­dii are, de unde vine, care-i sunt ori­gi­ni­le, aspi­ra­ti­i­le sau cu ce res­pi­ra, la urma urmei. Chiar si dosa­rul medi­cal tre­bu­ie facut public atun­ci cand cir­cum­stan­te­le o cer. Cu atat mai mult ca acest Gabu­ri­ci a fost un ilus­tru necu­nos­cut pana a fi desem­nat in func­tia de prim-ministru. Expli­ca­ţi­i­le prim-ministrului sunt for­ma­le si eva­zi­ve si nu sunt de natu­ră să lămu­reas­ca situ­a­ţia. ZdG, astep­tăm evo­lu­ţi­i­le ulte­ri­oa­re. Inte­re­sul public o cere!

 10. Nicu

  Intre­ba­tii pe sotii Pali­ho­vi­ci cum au inva­tat mas­te­ra­tul in drep­tul inter­na­tio­nal la USM in 2012. Au obti­nut cele mai bune note fara sa frec­ven­te­ze lec­ti­i­le. Nu aveau timp caci avea de lucru in par­la­ment.

 11. roshul

  giugleacarmen@yahoo.com e bar­bat giu­glea car­men pe lan­ga comen­ta­rii scri­se de mine , mai are pos­tu­ra de a se ocu­pa cu diplo­me pe nas­pa adi­ca fal­se chiar si de asis­ten­ti asis­ten­te nu numai baca­la­u­re­a­te , un exem­plu pe cine­va recent chiar veci­na mea din bloc de la aeta­jul 6 apar­ta­men­tul 59 anga­ja­ta in bagda­sar arse­ne arse­nie arse­nii arse­ni si mai sint des­tu­le per­soa­ne si in ste­ri­li­za­re . la veri­fi­ca­rea de ruti­na se des­co­pe­rah .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *