cghiria

CV-ul necenzurat al premierului

sau cum Chiril Gaburici a picat BAC-ul și a făcut economie la „fără frecvență” la o universitate nelicențiată //

Chi­ril Gabu­rici, prim-ministrul R. Mol­dova, nu a reu­şit să susţină exa­me­nul de baca­la­u­reat în anul 1995, peri­oadă în care învăţa la Cole­giul Repu­bli­can de Micro­e­lec­tro­nică şi Teh­nică de Cal­cul. Cu toate aces­tea, în 2004, la 28 de ani (!), având deja o fun­cţie de con­du­cere la Mold­cell, actu­a­lul pre­mier a obţi­nut diplomă de stu­dii supe­ri­oare, absol­vind la „fără frec­venţă” Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă din R. Mol­dova, insti­tu­ţie care abia în 2003 pri­mise acre­di­ta­rea de la Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţiei şi abia în 2005, peste un an de la lua­rea diplo­mei de către Gabu­rici – licenţa.

Chi­ril Gabu­rici a fost desem­nat de şeful sta­tu­lui la fun­cţia de pre­mier sâm­bătă, 14 febru­a­rie 2015. Marţi, 17 febru­a­rie, pen­tru că nicio insti­tu­ţie a sta­tu­lui nu făcuse public CV-ul can­di­da­tu­lui la fun­cţia de şef al Guver­nu­lui, ZdG s-a adre­sat Exe­cu­ti­vu­lui şi Preşe­dinţiei cu soli­ci­ta­rea de a ni-l oferi. Am fost însă refu­zaţi. A doua zi, când Guver­nul Gabu­rici a fost votat şi înves­tit, pe site-ul Legi­sla­ti­vu­lui au fost făcute publice CV-urile tutu­ror mem­bri­lor Guver­nu­lui. Din CV-ul lui Gabu­rici, însă, nu am înţe­les mare lucru. Con­sta­tăm doar că a acti­vat prac­tic toată viaţa sa în cadrul Com­pa­niei Mold­cell, a gru­pu­lui sue­dez de tele­fo­nie mobilă Teli­a­So­nera, unde a cres­cut, din fun­cţia de „repre­zen­tant vân­zări şi dis­tri­bu­ţie”, la cea de con­du­că­tor, mai întâi la Mold­cell (Mol­dova), iar mai apoi la Azer­cell (Azer­baid­jan). Dacă la acest capi­tol pare să nu existe necla­ri­tăţi, fun­cţi­ile şi pro­mo­vă­rile actu­a­lu­lui pre­mier fiind clar indi­cate şi struc­tu­rate pe ani, atunci, la capi­to­lul stu­dii, există mai multe semne de între­bare.

cv chiril gaburiciProvocaţi de un mesaj anonim

În CV-ul ofi­cial, Chi­ril Gabu­rici a scris că este licenţiat în Eco­no­mie, spe­cia­li­ta­tea Mana­ge­ment, a Uni­ver­si­tă­ţii Sla­vone (USRM), mas­te­rand în Şti­inţe Eco­no­mice, spe­cia­li­za­rea Mana­ge­ment şi Mar­ke­ting, la Uni­ver­si­ta­tea Liberă Inter­na­ţio­nală din Mol­dova (ULIM) şi doc­to­rand în cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Aca­de­miei de Şti­inţe a Mol­do­vei (UASM). Acesta a mai indi­cat că a par­ti­ci­pat la un trai­ning per­so­na­li­zat în comu­ni­care inter­per­so­nală, orga­ni­zat de Tele­coms Aca­demy, dar şi că este „Doc­tor Hono­ris Cauza” – diplomă obţi­nută în cadrul „Inter­na­tio­nal Infor­ma­ti­za­tion Aca­demy UN Asso­ci­a­ted Mem­ber in Gene­ral Con­sul­ta­tive Sta­tus with the Eco­no­mic and Social Coun­cil of the Uni­ted Nations Branch of Mol­dova”. Infor­ma­ţia des­pre stu­dii, însă, nu este struc­tu­rată pe ani, iar cea des­pre stu­di­ile liceale lip­seşte.

În acest con­text, în ziua când Chi­ril Gabu­rici a fost înves­tit în fun­cţia de pre­mier, ZdG a pri­mit un mesaj, sub aco­pe­ri­rea ano­ni­ma­tu­lui, care a adân­cit şi mai mult mis­te­rul: „Refe­ri­tor la acest „guvern sla­von”, paţan de-al lui Oleg Voro­nin cu CV fals şi ascuns, atunci când pre­tinde la o fun­cţie publică. Întrebaţi-l de ce în CV nu apar anii 1992-1995 de la CRMTC, când şi cum a ajuns la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă?”. Pro­vo­caţi de acest „sem­nal”, dar şi de mis­te­rele din CV-ul pre­mi­e­ru­lui, am înce­put cău­tă­rile.

IMG_0001A fost la BAC, dar nu a primit diploma

La Gim­na­ziul din Logă­neşti am aflat că Gabu­rici a ple­cat la Chi­şi­nău în 1992, când avea 16 ani, la absol­vi­rea a 9 clase. CRMTC-ul des­pre care se sem­nala în mesaj este de fapt Cole­giul Repu­bli­can de Micro­e­lec­tro­nică şi Teh­nică de Cal­cul, de pe str. Mihail Sado­veanu din Chi­şi­nău. Insti­tu­ţia a fost fon­dată în 1990, ca Liceu, fiind, în 1991, reor­ga­ni­zată în Cole­giu, cu 3 spe­cia­li­tăţi: Cal­cu­la­toare, Sis­teme radi­o­e­lec­tro­nice, Apa­rate radi­o­e­lec­tro­nice de uz cas­nic.

Vineri, 27 febru­a­rie 2015, am fost la CRMTC, pen­tru a veri­fica dacă Chi­ril Gabu­rici a stu­diat sau nu la această insti­tu­ţie. Încă din hol ni s-a con­fir­mat că pre­mi­e­rul actual, deşi nu a menţio­nat asta în CV, a făcut aici clase liceale. Unii ne-au spus că a învă­ţat bine, alţii că a avut pro­bleme la „fizică şi mate­ma­tică”. Direc­to­rul Cole­gi­u­lui, Con­stan­tin Ţara­no­vici, era în con­ce­diu, aşa că, am dis­cu­tat cu vice­di­rec­to­rul Ghe­or­ghe Zvez­denco, care era anga­jat la Cole­giu pe când actu­a­lul pre­mier îşi făcea stu­di­ile acolo. Acesta ne-a spus că Gabu­rici a făcut clase liceale la CRMTC în anii 1992-1995 şi că, după exa­me­nele de BAC, a ple­cat. Ini­ţial, Zvez­denco era sigur că Gabu­rici ar fi obţi­nut diploma de BAC. Am soli­ci­tat să vedem notele cu care acesta a ple­cat, even­tual, rezul­ta­tele de la BAC. Repre­zen­tanţii Cole­gi­u­lui au cău­tat mai mult timp în regis­trul diplo­me­lor eli­be­rate de insti­tu­ţie, fără însă a da de numele lui Chi­ril Gabu­rici. După lungi aştep­tări, ni s-a spus că nu au găsit datele soli­ci­tate. Ni s-a reco­man­dat să reve­nim luni, 2 mar­tie. Aşa am şi făcut. Aju­nşi luni, 2 mar­tie, în cabi­ne­tul lui Ghe­or­ghe Zvez­denco, acesta ne-a decla­rat: „Vă spun cu cer­ti­tu­dine că d-lui a stu­diat în peri­oada 1992-1995 şi a fost exma­tri­cu­lat. A par­ti­ci­pat la exa­me­nele de BAC. Asta e cert”, ne-a spus vice­di­rec­to­rul. Am insis­tat, pen­tru a obţine un răs­puns mai clar, între­bând dacă pre­mi­e­rul a pri­mit diplomă de BAC. „El a par­ti­ci­pat la susţi­nere, dar, se vede că la ceva a susţi­nut, la alt­ceva nu”, ne-a răs­puns Zvez­denco, pre­ci­zând că, în 1995, aces­tuia nu i-a fost eli­be­rată diploma de BAC. ZdG a soli­ci­tat de la Minis­te­rul Edu­ca­ţiei numele tutu­ror per­soa­ne­lor care au obţi­nut diplome de BAC în 1995. Insti­tu­ţia, însă, a refu­zat să ne dea un răs­puns, făcând refe­rire la fap­tul că aceste infor­ma­ţii ar conţine „date cu carac­ter per­so­nal”. Deşi am încer­cat prin diverse surse ofi­ci­ale să aflăm ce s-a întâm­plat cu Chi­ril Gabu­rici după epi­so­dul CRMTC, acest lucru nu ne-a reu­şit. Fil­mul stu­di­i­lor pre­mi­e­ru­lui se rupe în 1995 şi „rea­pare” prin 1998-1999, când Gabu­rici a ajuns la Uni­ver­si­tate. Nu este exclus că, în această peri­oadă mis­te­ri­oasă, prim-ministrul a obţi­nut şi diploma de BAC.

IMG_0007aaaMisterele şi datele cu caracter personal de la USRM

După CRMTC, am tre­cut pe la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă pen­tru a afla în ce peri­oadă anume Chi­ril Gabu­rici a stu­diat „eco­no­mia”, dar şi în baza cărui docu­ment fusese înma­tri­cu­lat, ţinând cont de fap­tul că, în 1995, picase BAC-ul. Am ajuns să dis­cu­tăm subiec­tul cu Andrei Babenco, direc­tor exe­cu­tiv al insti­tu­ţiei, tatăl lui Oleg Babenco. Acesta însă a refu­zat să ne ofere vreo infor­ma­ţie.

Raspuns_Ziarul de Garda„Scuze, dar nu deţi­nem o ast­fel de infor­ma­ţie. Nu am drep­tul să spun mai mult. M-aţi scos din sărite, voi ce, nu aveţi cu ce vă ocupa? Ni s-a spus să nu ofe­rim infor­ma­ţii. Scri­eţi o soli­ci­tare ofi­ci­ală”, ne-a cerut el. „Pot să vă spun doar că la noi el a învă­ţat foarte bine, să dea dom­nul să înveţe toţi aşa. El s-a trans­fe­rat aici de la Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mice (ASEM). Mai multe infor­ma­ţii, din păcate, nu pot să vă dau”, ne-a zis Babenco. Marţi, 3 mar­tie, am contactat-o pe Tatiana Mle­cico, rec­tora Uni­ver­si­tă­ţii. Ini­ţial, aceasta ne-a con­fir­mat o infor­ma­ţie neo­fi­ci­ală pe care o deţi­neam, pre­cum că Gabu­rici a venit la ei de la ASEM şi a fina­li­zat stu­di­ile în anul 2004, deci, la 28 de ani. Mle­cico, însă, ne-a cerut o scri­soare ofi­ci­ală. Am tri­mis scri­soa­rea, doar că, în răs­puns nu erau infor­ma­ţi­ile cerute, ci o infor­mare că aces­tea ar fi date cu carac­ter per­so­nal, pe care le putem obţine doar cu acor­dul pre­mi­e­ru­lui Gabu­rici, deşi, ante­rior, aceasta ne-a pro­mis un răs­puns.

licentasaDin surse neo­fi­ci­ale, ZdG a aflat că şeful Guver­nu­lui a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă în anul 2004, la fără frec­venţă, când era deja şef al Depar­ta­men­tu­lui Vân­zări de la Mold­cell. Refe­ri­tor la epi­so­dul ASEM, invo­cat de şefii USRM, Gri­gore Belos­te­ci­nic, rec­to­rul insti­tu­ţiei, ne-a con­fir­mat fap­tul că pre­mi­e­rul a învă­ţat o scurtă peri­oadă şi la ei. „Nu mai ţin minte. Docu­men­tele tre­buie să fie în arhivă, dar sigur a fost înma­tri­cu­lat îna­inte de 2000, când eu nu eram rec­tor”, ne-a zis el. Am încer­cat să aflăm de la Belos­te­ci­nic în baza cărui docu­ment Chi­ril Gabu­rici fusese admis la ASEM şi de ce acesta a aban­do­nat o insti­tu­ţie bine cotată, cu acte în regulă, pre­fe­rând una fără acre­di­tare şi fără licenţă. Rec­to­rul a avut un răs­puns deja cunos­cut: „Sunt date cu carac­ter per­so­nal. Vi le pot oferi doar cu acor­dul lui Chi­ril Gabu­rici”.

acredit slavonaAmin­tim aici că Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă, fon­dată în 1997, a fost acre­di­tată de Minis­te­rul Edu­ca­ţiei abia în decem­brie 2003, când Gabu­rici era deja înma­tri­cu­lat, peri­oadă în care Oleg Babenco, unul din­tre fon­da­tori şi actu­a­lul preşe­dinte al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trare, era vice­mi­nis­tru al Edu­ca­ţiei. De alt­fel, ime­diat după ce Gabu­rici a deve­nit pre­mier, Babenco, cel care-l admi­tea la stu­dii, a fost numit în fun­cţia de şef al Biro­u­lui Rela­ţii Inte­re­t­nice. În mod stra­niu, fos­tul depu­tat comu­nist, afi­liat recent la Par­ti­dul Demo­crat, şi-a pre­zen­tat demi­sia la o zi după numire. Tot­o­dată, abia în 2005, USRM a fost licenţi­ată de Camera de Licenţi­ere.
gaburicia

Masterand la 33 de ani şi student la doctorat în 2015

La 5 ani de la fina­li­za­rea stu­di­i­lor la USRM, în 2009-2011, fiind deja direc­tor la Mold­cell, la vâr­sta de 33 de ani, Gabu­rici face mas­te­ra­tul la ULIM. Ulte­rior, la UASM, face stu­dii de doc­to­rat, în bază de con­tract. El a fost înm­na­tri­cu­lat în 2011, la fel, la stu­dii cu frec­venţă redusă, urmând a stu­dia 4 ani, 2015 fiind ulti­mul an de „stu­denţie” pen­tru Chi­ril Gabu­rici. Teza de doc­to­rat pe care urmează să o susţină pre­mi­e­rul este inti­tu­lată „Per­fe­cţio­na­rea mana­ge­men­tu­lui ino­va­ţio­nal în sfera teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­nale (în baza date­lor ope­ra­to­ri­lor de tele­fo­nie mobilă din R.Moldova)”. Con­du­că­tor al tezei este Ale­xan­dru Stra­tan, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Cer­ce­tări Eco­no­mice şi direc­to­rul Şco­lii Doc­to­rale din cadrul UASM. Acesta a spus pen­tru ZdG că „a fost suges­tia mea la acea vreme ca Chi­ril Gabu­rici să-şi aleagă această temă, pen­tru că venea din dome­niu şi cunoş­tea lucru­rile. D-lui a fost înma­tri­cu­lat când încă era în R. Mol­dova. Venea şi susţi­nea exa­me­nele, de două ori pe an. Are toate exa­me­nele susţi­nute. Nu are res­tanţe”, afirmă acesta.

La cate­go­ria stu­dii, în CV-ul pre­mi­e­ru­lui mai este menţio­nat un titlu, de „Doc­tor Hono­ris Causa”, ofe­rit de „Inter­na­tio­nal Infor­ma­ti­za­tion Aca­demy UN Asso­ci­a­ted Mem­ber in Gene­ral Con­sul­ta­tive Sta­tus with the Eco­no­mic and Social Coun­cil of the Uni­ted Nations Branch of Mol­dova”. De fapt, această „Aca­de­mie” e o aso­ci­a­ţie obş­tească cu sediul în Can­ada, spe­cia­li­zată în pro­mo­va­rea teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­nale. În R. Mol­dova, aso­ci­a­ţia e con­dusă de Vic­tor Borşe­vici, ex-ambasador al R. Mol­dova în China, în peri­oada comu­nistă, cunos­cut adept al „mol­do­ve­nis­mu­lui”. Chiar dacă mili­tează pen­tru dezvol­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­ţio­nale, fili­ala din Chi­şi­nău a aces­tei „Aca­de­mii” nu are o pagină web. Din spu­sele lui Borşe­vici, diploma i-a fost ofe­rită lui Gabu­rici în cali­tate de repre­zen­tant al Mold­cell, com­pa­nie ce ar pro­mova noile teh­no­lo­gii. „Deo­a­rece Mold­cell a făcut foarte mult pen­tru infor­ma­ti­za­rea ţării, au imple­men­tat multe stan­darde inter­na­ţio­nale. Nu ţin minte când i-am înmânat-o, dar sigur, îna­inte de ple­ca­rea sa la Baku. El e băiat de treabă, bun orga­ni­za­tor. El simte foarte bine curen­tele noi în dome­niu. E omul care sin­gur s-a făcut pe dân­sul, fără unchi, moşi, părinţi sau alte rude,” ne-a decla­rat Borşe­vici.

În CV, pre­mi­e­rul a indi­cat şi par­ti­ci­pa­rea la un trai­ning per­so­na­li­zat în comu­ni­care inter­per­so­nală, orga­ni­zat de Tele­coms Aca­demy. Pe site-ul insti­tu­ţiei orga­ni­za­toare am aflat că aceste trai­nin­guri durează de obi­cei 5 zile, taxa de par­ti­ci­pare fiind de circa 5 mii de euro.

Solicitare de informatie Chiril GaburiciMier­curi, 4 mar­tie, la 11:20, am ple­cat la Guvern pen­tru a obţine rea­cţia pre­mi­e­ru­lui, care par­ti­cipa la o întâl­nire cu amba­sa­do­rii UE. Ser­vi­ciul de presă al insti­tu­ţiei ne-a expli­cat că şeful Cabi­ne­tu­lui de Mini­ş­tri are o agendă încăr­cată şi nu are timp să răs­pundă la între­bă­rile noas­tre. Aceş­tia au soli­ci­tat între­bă­rile în scris, chiar dacă am insis­tat să pur­tăm o dis­cu­ţie de cel puţin câteva minute cu Chi­ril Gabu­rici. La 12:50, am tri­mis o soli­ci­tare ofi­ci­ală cu câteva între­bări, răs­pun­su­rile la care urmau să explice mis­te­rele din CV-ul pre­mi­e­ru­lui. Am insis­tat asu­pra unei rea­cţii ofi­ci­ale, iar la 15:00 am fost la şedinţa Guver­nu­lui. Am încer­cat să-l abor­dăm pe pre­mier, dar acesta, gră­bit, a evi­tat dis­cu­ţia. La sfârşi­tul zilei, am fost infor­maţi „că veţi primi răs­pun­sul în ter­me­nul legal”, fără a ni se explica de ce este nevoie de o peri­oadă mai lungă de timp pen­tru a pre­ciza peri­oa­dele de stu­dii şi insti­tu­ţi­ile la care a învă­ţat Chi­ril Gabu­rici.

ZdG va reveni la acest subiect, inclusiv cu reacţia premierului. Totodată, ZdG solicită premierului să facă publice informaţiile despre studiile sale, structurate pe ani, dar şi copiile diplomelor pe care le deţine.
Acest articol a apărut în Ediția print a Ziarului de Gardă din 5 martie 2015.

UPDATE: Prima reac­ție a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ției. Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă a acti­vat până în 2003 în baza unei auto­ri­za­ții pro­vi­zo­rii

UPDATE2: Pre­mi­e­rul Chi­ril Gabu­rici explică de ce nu are diplomă de BAC, când a ajuns la ASEM și de ce s-a trans­fe­rat la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă.

UPDATE3: (doc)Oficial: Gabu­rici a fost exma­tri­cu­lat de la Cole­giu, din pro­prie dorință, fără diplomă de BAC, și de la ASEM, pen­tru nepre­zen­tare la ore. 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Nico­lae

  Un arti­col exce­lent! Astept cu nerab­dare con­ti­nu­a­rea si comen­ta­ri­ile subiec­tu­lui…

 • Nadia

  Este o rusine, in situ­a­tia in care avem o gra­mada de stu­denti cu diplome inter­na­tio­nale, am ales un sme­cher “mal­da­van”, care a inva­tat la f/f, ca cei mai lepa­dati. Acesta pre­cis copia la exa­mene. Dar cum vor­beste engleza acest busi­ne­ss­man, face­palm 🙁

 • unom

  Care exa­men de bac in 95??? nu exista asa ceva atunci tan­ta­la­i­lor!!!!!

 • Elvira

  Nu poate nimic sa se camu­fleze sub titu­la­tura “date cu carac­ter per­so­nal” atunci cand e vorba de o demi­ni­tate publica cum ar fi prim-ministru. In acest caz inte­re­sul public este pri­mor­dial si sur­cla­seaza toate ele­men­tele ce defi­nesc con­cep­tul “date cu carac­ter per­so­nal”. Babenco, Belos­tes­nic si cei­lalti tre­buie actio­nati in jude­cata pen­tru fap­tul ca ingra­desc acce­sul publi­cu­lui la infor­ma­tie. Din cate stiu, actele des­pre absol­venti se pas­treaza in arhi­vele uni­ver­si­ta­ti­lor din Mol­dova timp de 70 de ani. Doc­to­ra­tul pre­su­pune stu­diu de cer­ce­tare pro­prie, urmat apoi de scri­e­rea si sus­ti­ne­rea tezei de doc­tor, nu doar exa­mene de doua ori pe an. Sau la aceasta se reduce doc­to­ra­tul in cadrul UASM, ca sa-mi dau seama mai bine ce obs­cu­ri­tate mai e si aceasta UASM? Socant ce sme­che­ras cu stu­dii mai mult decat indo­iel­nice a ajuns in frun­tea Guver­nu­lui. E stri­ga­tor la cer!!! Uni­cul lucru care l-ar mai salva intr-un fel ar fi demi­sia de onoare. ZdG, sun­teti cei mai tari. Duceti inves­ti­ga­tia pana la capat!

 • Iulia

  ZDG, sun­teți de aur.
  Aștep­tăm con­ti­nu­a­rea. Să nu cumva să vă lăsați de el, vă rog. Să se știe cine ne con­duce (și.. înco­tro oare?..)

 • costa

  vine gene­ra­tia care o inva­tat cu bani.

 • teo­dora

  in 95 a fost BAC!!!
  si eu am par­ti­ci­pat.. dar, a fost foarte com­pli­cat sal sus­tiii, nu cum acum,,, intra­de­var era optio­nal, dar o pro­grama care de exem­plu eu cu pariti mate­ma­ti­cieni am sus­ti­nut pe 6, si am inva­tat foarte bine mate­ma­tica (chiar imi pla­cea acest obiect).
  dar, asta nu este o scuza, cu note slabe dar, bacul lam sus­ti­nut, macar ca inva­tam cel mai bine din grupa (eu am inva­tat la cole­giu).
  Din gupa noas­tra, citi am par­ti­ci­pat, am sus­ti­nut vreo 30 %, cei care au inva­tat, cu note slabe dar am sus­ti­nut, cei care nu au inva­tat nu au sus­ti­nut!
  eu ced ca la guver­nare, tre­buie sa fie oameni de la cere sa ei exem­plu!!!
  Dar, acum la con­du­cere majo­ri­ta­tea sunt per­soane slabe (Mol­dova este tara mica, ne cunoas­tem intre noi, azi esti minis­tru, dar eri erai coleg…..)… si cind veti cine tre­buie sa faca legi … tiii greu pe suflet, ne ducem dee ripa…..
  Sunt per­soan com­pe­tente, dar stau in umbra, este pacat!!!

 • Totul e clar. Tre­buie spus lucru­ri­lor pe nume. Cu asa stu­dii nu ajungi Direc­tor la Mold­cell.

  Dl. Gabu­rici face parte din struc­tu­rile ser­vi­ci­i­lor secrete. Care sunt aces­tea, curand se va afla!

 • Alinac2

  Oameni buni hai­deti sai dam o sansa sa dea anul acesta exa­me­nele de baca­la­u­reat de rind cu cei­lalti lice­eni, in vizo­rul came­re­lor de luat vederi. Si daca ia note pozi­tive il lasam pre­mier. Ce ziceti?

  • lelea

   de acord total…

  • vio­rela

   Da eu aș pro­pune chiar și Maei Sandu să sus­țină Bacul ,ca să ne con­vin­gem cît de deș­teaptă cu ade­vă­rat.

 • mada

  dar minis­trul dezvol­ta­rii regio­nale cu ce s-a ocu­pat in peri­oada 2001-2007?Cv-ul nu spune nimic…
  http://www.gov.md/ro/content/vasile-batca

 • prin­ci­pa­lul sa se apuce de treba dar toate hir­tile aces­tea ca diplome cer­ti­fi­cate in Mol­dova nu au sesns pe tipul lui Voro­nin bacul il dadeu toti tin­pi­tii

 • Elvira

  Licenţa de acti­vi­tate pen­tru Uni­ver­si­ta­tea Sla­vona cu sediul în str. Flo­ri­lor 28/1. Ha-ha-ha! Nu mai pot de râs. Oare prin ce cămin de pe Flo­ri­lor îsi are sediul această “cele­bră top10 mondial” uni­ver­si­tate? Acest Gabu­rici este un scui­pat în faţă nouă, tutu­ror cetă­ţe­ni­lor ţării. Belos­tes­nic, Babenco si cucoana Mle­cico se cer a fi san­cţio­naţi pen­tru îngră­di­rea cu bună sti­inţă a acce­su­lui la o infor­ma­ţie de inte­res public. Sa camu­flezi ceva sme­che­reste, hoţeste sub titu­la­tura ‘date cu carac­ter per­so­nal’ este o mare bataie de joc la adresa popo­ru­lui. Popo­rul are drep­tul sa cunoasca cine este acel care detine cea mai impor­tanta func­tie intr-o repu­blica par­la­men­tara: cu ce s-a ocu­pat pana acum, ce stu­dii are, de unde vine, care-i sunt ori­gi­nile, aspi­ra­ti­ile sau cu ce res­pira, la urma urmei. Chiar si dosa­rul medi­cal tre­buie facut public atunci cand cir­cum­stan­tele o cer. Cu atat mai mult ca acest Gabu­rici a fost un ilus­tru necu­nos­cut pana a fi desem­nat in func­tia de prim-ministru. Expli­ca­ţi­ile prim-ministrului sunt for­male si eva­zive si nu sunt de natură să lămu­reasca situ­a­ţia. ZdG, astep­tăm evo­lu­ţi­ile ulte­ri­oare. Inte­re­sul public o cere!

 • Nicu

  Intre­ba­tii pe sotii Pali­ho­vici cum au inva­tat mas­te­ra­tul in drep­tul inter­na­tio­nal la USM in 2012. Au obti­nut cele mai bune note fara sa frec­ven­teze lec­ti­ile. Nu aveau timp caci avea de lucru in par­la­ment.

 • roshul

  giugleacarmen@yahoo.com e bar­bat giu­glea car­men pe langa comen­ta­rii scrise de mine , mai are pos­tura de a se ocupa cu diplome pe naspa adica false chiar si de asis­tenti asis­tente nu numai baca­la­u­re­ate , un exem­plu pe cineva recent chiar vecina mea din bloc de la aeta­jul 6 apar­ta­men­tul 59 anga­jata in bagda­sar arsene arse­nie arse­nii arseni si mai sint des­tule per­soane si in ste­ri­li­zare . la veri­fi­ca­rea de rutina se des­co­pe­rah .

 • Euge­nia Puiu

  Vedeţi, în Repu­blica mol­dova stu­di­ile nu con­teză pen­tru carieră nici în dome­niul public nici în dome­niul pri­vat. Acei cu stu­dii lucreză la negru în stră­i­nă­tate, iar acei care nu pot lucra în stră­i­nă­tate mor de foame acasă…