Casa de lux, afacerile și interesele noului premier

Chiril Gaburici, noul premier, deține o casă de lux la marginea Chișinăului și este fondatorul a trei firme, cu afaceri în domeniul auto, agricol și telecomunicații. Partenerii de afaceri ai proaspătului premier dețin, la rândul lor, alte businessuri prospere, unele din ele conectate inclusiv cu Compania Moldcell, condusă în perioada 2008 — 2012 chiar de Gaburici.

Chi­ril Gabu­ri­ci are 38 de ani. El s-a năs­cut la 23 noiem­brie 1976, în satul Logă­nești, Hân­cești, într-o fami­lie sim­plă. Oame­nii din sat spun că tatăl său, Vasi­le, a lucrat în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor, iar mama, Vera, a acti­vat mai mul­ți ani în cali­ta­te de secre­ta­ră a Con­si­li­u­lui local. „A fost un băi­at capa­bil, liniș­tit, a ter­mi­nat cu bine gim­na­zi­ul”, ne-au spus, fără a intra în deta­lii, repre­zen­tan­ții șco­lii de la baș­ti­na nou­lui pre­mi­er. Chi­ril Gabu­ri­ci mai are o soră, Nina, ple­ca­tă din R. Mol­do­va. Împre­u­nă cu fami­lia, aceștia au ple­cat din Logă­nești cu aproa­pe 15 ani în urmă.

A studiat la universitatea unui comunist

Con­form date­lor din CV-ul său ofi­ci­al, Gabu­ri­ci, după ce a stu­di­at la Gim­na­zi­ul din Logă­nești, a ajuns la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă, cunos­cu­tă ca fiind una des­ti­na­tă alo­ling­vi­lor. Am tele­fo­nat la insi­tu­tu­ția uni­ver­si­ta­ră pen­tru a ne inte­re­sa des­pre stu­di­i­le efec­tu­a­te de Gabu­ri­ci. Un băr­bat, care ne-a cerut să vor­bim exclu­siv ruseș­te, a refu­zat să ne ofe­re infor­ma­ții. „Da, a învă­țat și a învă­țat bine. Ce dori­ți? A stu­di­at la facul­ta­tea eco­no­mi­că. Nu pot să vă spun în ce lim­bă a învă­țat. O ase­me­nea infor­ma­ție o să vă dau după ce va fi rezol­va­tă pro­ble­ma cu votul în Par­la­ment. Nu pute­ți face nimic. După ce se va rezol­va cu ale­ge­rea, atun­ci vom deci­de”, ne-a spus aces­ta pe un ton iri­tat, prezentându-se ca fiind Ivan Vasi­le­vi­ci, șef de cate­dră la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă, după care a închis tele­fo­nul. Uni­ver­si­ta­tea Sla­vo­nă a fost fon­da­tă de Oleg Baben­co, fost depu­tat comu­nist, care, în pli­nă cam­pa­nie elec­to­ra­lă, a ade­rat la Par­ti­dul Demo­crat.

Ulte­ri­or, Gabu­ri­ci a ajuns la com­pa­nia de tele­fo­nie mobi­lă „Mold­ce­ll”, fiind pro­mo­vat în 2008 în func­ția de direc­tor. În 2012, a ajuns la „Azer­ce­ll”, în Azer­baid­jan, com­pa­nia “soră” a „Mold­ce­ll”, ambe­le făcând par­te din gru­pul de com­pa­nii coor­do­nat de ope­ra­to­rul sue­dez de rețea mobi­lă, „Teli­a­So­ne­ra”. A reve­nit din Baku, capi­ta­la aze­ră, pe 25 decem­brie 2014, lăsând în urmă mai mul­te spe­cu­la­ții vis-a-vis de moti­ve­le care au dus la demi­sia sa.

IMG_0011Firma partenerului și Moldcell

Chi­ril Gabu­ri­ci a fost pre­zen­tat ca fiind un can­di­dat venit din busi­ne­ss, fără a se pre­ci­za, însă, care sunt afa­ce­ri­le pe care le-ar ges­tio­na. Con­form date­lor din Regis­trul de Stat al agen­ți­lor eco­no­mi­ci din R. Mol­do­va, Gabu­ri­ci figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor la 3 fir­me. Pri­ma din­tre ele, „Halat Auto” SRL, a fost înre­gis­tra­tă pe 15 apri­lie 2011, Gabu­ri­ci figu­rând în cali­ta­te de unic fon­da­tor. SRL-ul are un capi­tal soci­al de 4,65 mili­oa­ne de lei și obiec­ti­ve de acti­vi­ta­te decla­ra­te cum ar fi comer­țul cu auto­ve­hi­cu­le, între­ți­ne­rea și repa­ra­ția aces­to­ra sau comer­țul cu pie­se și acce­so­rii. Fir­ma este admi­nis­tra­tă de Vita­lie Gan­ciu, tot el fon­da­tor la alte două SRL-uri, „Autoal­ter­na­ti­va” SRL, care ofe­ră ser­vi­cii de repa­ra­ție a auto­ve­hi­cu­le­lor, dar și „Mediabox-Grup”, care deți­ne agen­ția de publi­ci­ta­te „Good Media”.

Pe site-ul „Good Media” am găsit că, prin­tre cli­en­ții agen­ți­ei de publi­ci­ta­te fon­da­te de par­te­ne­rul lui Chi­ril Gabu­ri­ci a fost și Com­pa­nia Mold­ce­ll, con­du­să chiar de Gabu­ri­ci. Con­form ace­lo­rași date, toa­te cola­bo­ră­ri­le au avut loc în 2008, an în care Gabu­ri­ci a fost desem­nat în cali­ta­te de direc­tor.

unnamedPremier cu 3 firme

Pe 2 decem­brie 2013, Gabu­ri­ci a fon­dat, împre­u­nă cu Lili­a­na Iles­cu și Ghe­or­ghe Nico­la­es­cu, fir­ma „M-Docs” SRL, care are acum un capi­tal soci­al de 524 mii de lei. SRL-ul are ca obiec­ti­ve de acti­vi­ta­te decla­ra­te acti­vi­tă­ți de curie­rat, de tele­co­mu­ni­ca­ții sau de poș­tă elec­tro­ni­că. Fir­ma este înre­gis­tra­tă pe str. Tighi­na 49/3, of 54, aco­lo unde, în mar­tie 2014, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne anun­ța că acti­vea­ză de fapt Cen­trul de Soli­ci­ta­re a Vize­lor Bri­ta­ni­ce al Com­pa­niei „Tele­per­for­man­ce Ltd”, con­trac­ta­tă de către Guver­nul bri­ta­nic pen­tru inter­me­di­e­rea pro­ce­du­ri­lor de exa­mi­na­re a cere­ri­lor de vize. Fir­ma este admi­nis­tra­tă de Ste­lu­ța Andre­e­va. Tot ea figu­rea­ză în cali­ta­te de admi­nis­tra­toa­re a celei de-a tre­ia fir­me fon­da­te de Gabu­ri­ci pe 18 sep­tem­brie 2014, „Gre­en Pro­per­ty” SRL. Fir­ma este spe­cia­li­za­tă în cul­tu­ra cere­a­le­lor și legu­mi­noa­se­lor boa­be, inclu­siv pro­du­ce­rea semin­țe­lor, a stru­gu­ri­lor, fruc­te­lor, dar și in comer­ci­a­li­za­rea aces­to­ra.

SRL-ul este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Stu­den­ți­lor 9/18, înscris pe nume­le Ste­lu­ței Andre­e­va și a lui Mihai Tăna­se. Aceștia l-au cum­pă­rat în baza unui împru­mut de 475 mii de lei, pri­mit chiar de la pre­mi­e­rul Gabu­ri­ci, care a soli­ci­tat în schimb ipo­te­ca­rea imo­bi­lu­lui. Ste­lu­ța Andre­e­va este la rându-i fon­da­toa­rea și admi­nis­tra­toa­rea „Anstel­mis Grup” SRL, a cărui direc­tor a fost, la un moment dat, Mihai Tăna­se, cetă­țean român, cu care Andre­e­va împar­te apar­ta­men­tul din str. Stu­den­ți­lor. Tăna­se este cunos­cut pen­tru mai mul­te trai­nin­gu­ri pe care le orga­ni­zea­ză inclu­siv în R. Mol­do­va, pe diver­se teme, cum ar fi: „cum să obții maxi­mum în ori­ce nego­ci­e­re” sau „vinde-te în pri­mul rând cu tine”.

Într-un inter­viu ante­ri­or pen­tru revis­ta VIP Maga­zin (2010), Chi­ril Gabu­ri­ci spu­nea:

„Am reu­şit până acum să rea­li­zez pro­gra­mul minim: Am sădit copa­cul, am săpat fân­tâ­na, mi-am con­stru­it casa….”.

Casa aces­tu­ia, una impu­nă­toa­re, de alt­fel, se află la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui, în zona Gării de Sud. Imo­bi­lul are 2 nive­lu­ri și jumă­ta­te, fiind con­stru­it într-un stil modern, având pe el ele­men­te națio­na­le. Con­form date­lor cadas­tra­le, fami­lia Chi­ril și Iri­na Gabu­ri­ci a intrat în pose­sia casei care are ofi­ci­al doar 152 de m.p. în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare sem­nat în luna decem­brie 2010. De pre­ci­zat că, în acest imo­bil a fost înre­gis­tra­tă una din cele 3 fir­me ale lui Chi­ril Gabu­ri­ci. Pe lân­gă casa de lux, în ogra­dă mai este o con­struc­ție acce­so­rie, de 39,3 m.p.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *