IMG_0017 gaburuici

Casa de lux, afacerile și interesele noului premier

Chiril Gaburici, noul premier, deține o casă de lux la marginea Chișinăului și este fondatorul a trei firme, cu afaceri în domeniul auto, agricol și telecomunicații. Partenerii de afaceri ai proaspătului premier dețin, la rândul lor, alte businessuri prospere, unele din ele conectate inclusiv cu Compania Moldcell, condusă în perioada 2008 — 2012 chiar de Gaburici.

Chi­ril Gabu­rici are 38 de ani. El s-a năs­cut la 23 noiem­brie 1976, în satul Logă­nești, Hân­cești, într-o fami­lie sim­plă. Oame­nii din sat spun că tatăl său, Vasile, a lucrat în dome­niul con­struc­ți­i­lor, iar mama, Vera, a acti­vat mai mulți ani în cali­tate de secre­tară a Con­si­li­u­lui local. „A fost un băiat capa­bil, liniș­tit, a ter­mi­nat cu bine gim­na­ziul”, ne-au spus, fără a intra în deta­lii, repre­zen­tan­ții șco­lii de la baș­tina nou­lui pre­mier. Chi­ril Gabu­rici mai are o soră, Nina, ple­cată din R. Mol­dova. Împre­ună cu fami­lia, aceștia au ple­cat din Logă­nești cu aproape 15 ani în urmă.

A studiat la universitatea unui comunist

Con­form date­lor din CV-ul său ofi­cial, Gabu­rici, după ce a stu­diat la Gim­na­ziul din Logă­nești, a ajuns la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă, cunos­cută ca fiind una des­ti­nată alo­ling­vi­lor. Am tele­fo­nat la insi­tu­tu­ția uni­ver­si­tară pen­tru a ne inte­resa des­pre stu­di­ile efec­tu­ate de Gabu­rici. Un băr­bat, care ne-a cerut să vor­bim exclu­siv rusește, a refu­zat să ne ofere infor­ma­ții. „Da, a învă­țat și a învă­țat bine. Ce doriți? A stu­diat la facul­ta­tea eco­no­mică. Nu pot să vă spun în ce limbă a învă­țat. O ase­me­nea infor­ma­ție o să vă dau după ce va fi rezol­vată pro­blema cu votul în Par­la­ment. Nu puteți face nimic. După ce se va rezolva cu ale­ge­rea, atunci vom decide”, ne-a spus acesta pe un ton iri­tat, prezentându-se ca fiind Ivan Vasi­le­vici, șef de cate­dră la Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă, după care a închis tele­fo­nul. Uni­ver­si­ta­tea Sla­vonă a fost fon­dată de Oleg Babenco, fost depu­tat comu­nist, care, în plină cam­pa­nie elec­to­rală, a ade­rat la Par­ti­dul Demo­crat.

Ulte­rior, Gabu­rici a ajuns la com­pa­nia de tele­fo­nie mobilă „Mold­cell”, fiind pro­mo­vat în 2008 în func­ția de direc­tor. În 2012, a ajuns la „Azer­cell”, în Azer­baid­jan, com­pa­nia “soră” a „Mold­cell”, ambele făcând parte din gru­pul de com­pa­nii coor­do­nat de ope­ra­to­rul sue­dez de rețea mobilă, „Teli­a­So­nera”. A reve­nit din Baku, capi­tala azeră, pe 25 decem­brie 2014, lăsând în urmă mai multe spe­cu­la­ții vis-a-vis de moti­vele care au dus la demi­sia sa.

IMG_0011Firma partenerului și Moldcell

Chi­ril Gabu­rici a fost pre­zen­tat ca fiind un can­di­dat venit din busi­ness, fără a se pre­ciza, însă, care sunt afa­ce­rile pe care le-ar ges­tiona. Con­form date­lor din Regis­trul de Stat al agen­ți­lor eco­no­mici din R. Mol­dova, Gabu­rici figu­rează în cali­tate de fon­da­tor la 3 firme. Prima din­tre ele, „Halat Auto” SRL, a fost înre­gis­trată pe 15 apri­lie 2011, Gabu­rici figu­rând în cali­tate de unic fon­da­tor. SRL-ul are un capi­tal social de 4,65 mili­oane de lei și obiec­tive de acti­vi­tate decla­rate cum ar fi comer­țul cu auto­ve­hi­cule, între­ți­ne­rea și repa­ra­ția aces­tora sau comer­țul cu piese și acce­so­rii. Firma este admi­nis­trată de Vita­lie Gan­ciu, tot el fon­da­tor la alte două SRL-uri, „Autoal­ter­na­tiva” SRL, care oferă ser­vi­cii de repa­ra­ție a auto­ve­hi­cu­le­lor, dar și „Mediabox-Grup”, care deține agen­ția de publi­ci­tate „Good Media”.

Pe site-ul „Good Media” am găsit că, prin­tre cli­en­ții agen­ției de publi­ci­tate fon­date de par­te­ne­rul lui Chi­ril Gabu­rici a fost și Com­pa­nia Mold­cell, con­dusă chiar de Gabu­rici. Con­form ace­lo­rași date, toate cola­bo­ră­rile au avut loc în 2008, an în care Gabu­rici a fost desem­nat în cali­tate de direc­tor.

unnamedPremier cu 3 firme

Pe 2 decem­brie 2013, Gabu­rici a fon­dat, împre­ună cu Lili­ana Ilescu și Ghe­or­ghe Nico­la­escu, firma „M-Docs” SRL, care are acum un capi­tal social de 524 mii de lei. SRL-ul are ca obiec­tive de acti­vi­tate decla­rate acti­vi­tăți de curie­rat, de tele­co­mu­ni­ca­ții sau de poștă elec­tro­nică. Firma este înre­gis­trată pe str. Tighina 49/3, of 54, acolo unde, în mar­tie 2014, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene anunța că acti­vează de fapt Cen­trul de Soli­ci­tare a Vize­lor Bri­ta­nice al Com­pa­niei „Tele­per­for­mance Ltd”, con­trac­tată de către Guver­nul bri­ta­nic pen­tru inter­me­di­e­rea pro­ce­du­ri­lor de exa­mi­nare a cere­ri­lor de vize. Firma este admi­nis­trată de Ste­luța Andre­eva. Tot ea figu­rează în cali­tate de admi­nis­tra­toare a celei de-a treia firme fon­date de Gabu­rici pe 18 sep­tem­brie 2014, „Green Pro­perty” SRL. Firma este spe­cia­li­zată în cul­tura cere­a­le­lor și legu­mi­noa­se­lor boabe, inclu­siv pro­du­ce­rea semin­țe­lor, a stru­gu­ri­lor, fruc­te­lor, dar și in comer­ci­a­li­za­rea aces­tora.

SRL-ul este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Stu­den­ți­lor 9/18, înscris pe numele Ste­lu­ței Andre­eva și a lui Mihai Tănase. Aceștia l-au cum­pă­rat în baza unui împru­mut de 475 mii de lei, pri­mit chiar de la pre­mi­e­rul Gabu­rici, care a soli­ci­tat în schimb ipo­te­ca­rea imo­bi­lu­lui. Ste­luța Andre­eva este la rându-i fon­da­toa­rea și admi­nis­tra­toa­rea „Anstel­mis Grup” SRL, a cărui direc­tor a fost, la un moment dat, Mihai Tănase, cetă­țean român, cu care Andre­eva împarte apar­ta­men­tul din str. Stu­den­ți­lor. Tănase este cunos­cut pen­tru mai multe trai­nin­guri pe care le orga­ni­zează inclu­siv în R. Mol­dova, pe diverse teme, cum ar fi: „cum să obții maxi­mum în orice nego­ci­ere” sau „vinde-te în pri­mul rând cu tine”.

Într-un inter­viu ante­rior pen­tru revista VIP Maga­zin (2010), Chi­ril Gabu­rici spu­nea:

„Am reu­şit până acum să rea­li­zez pro­gra­mul minim: Am sădit copa­cul, am săpat fân­tâna, mi-am con­struit casa….”.

Casa aces­tuia, una impu­nă­toare, de alt­fel, se află la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui, în zona Gării de Sud. Imo­bi­lul are 2 nive­luri și jumă­tate, fiind con­struit într-un stil modern, având pe el ele­mente națio­nale. Con­form date­lor cadas­trale, fami­lia Chi­ril și Irina Gabu­rici a intrat în pose­sia casei care are ofi­cial doar 152 de m.p. în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare sem­nat în luna decem­brie 2010. De pre­ci­zat că, în acest imo­bil a fost înre­gis­trată una din cele 3 firme ale lui Chi­ril Gabu­rici. Pe lângă casa de lux, în ogradă mai este o con­struc­ție acce­so­rie, de 39,3 m.p.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.