[DOC] Casa de lux a unei judecătoare de la CSM

465-casa-raducanu1Jude­că­toa­rea Tatiana Rădu­canu, de la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ), proas­pătă mem­bră în Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), locu­ieşte într-o casă cu două nive­luri şi man­sardă, într-un car­tier de lux din sect. Râş­cani. Locu­inţa este esti­mată de expe­rţii imo­bi­li­ari la 6 mil. de lei. Împre­ună cu soţul, aceasta mai deţine un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, un auto­mo­bil Toyota şi două depo­zite ban­care.

Potri­vit decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe anul 2012, Tatiana Rădu­canu a avut un venit de 108 mii de lei, iar soţul ei cu 20 de mii de lei mai mult. La rubrica veni­turi obţi­nute din dona­ţii şi moş­te­niri, aceasta a menţio­nat că „în iulie 2013, veri­şo­rul, pro­pri­e­tar la Star Net, a făcut o dona­ţie de 10 mii de euro, depo­zi­tată pe car­dul ban­car al fiu­lui pen­tru stu­dii în Franţa”. Jude­că­toa­rea a mai decla­rat că deţine o casă de locuit de 231 m.p., un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, un auto­mo­bil Toyota, pro­dus în 2010, un depo­zit ban­car de 30 mii de euro şi altul de 10 mii de dolari.

Judecătoarea, vecină cu Zinaida Greceanîi

Repor­te­rii ZdG au mers în car­ti­e­rul Râş­cani, pe str. Olga Vra­bie, pen­tru a vedea locu­inţa magis­tra­tei, esti­mată de expe­rţii imo­bi­li­ari la 6-7 mili­oane de lei. Casa are două nive­luri şi man­sardă, aco­pe­rită recent cu olane de culoare roşie. La poartă se observă o încă­pere meta­lică impro­vi­zată, în care jude­că­toa­rea obi­ş­nu­ieşte să-şi par­cheze auto­mo­bi­lul. Con­form infor­ma­ţi­i­lor cadas­trale, în 2005, magis­trata a cum­pă­rat tere­nul cu supra­faţa de 5,2 ari, iar un an mai târ­ziu a dema­rat con­stru­cţia locu­inţei, rece­pţia finală datând din 2011.

Aproape de casa fami­liei Rădu­canu e insta­lată o barieră auto şi un indi­ca­tor „acces inter­zis”. Oame­nii din zonă susţin că bariera a fost montată cu mai mulţi ani în urmă, atunci când fosta prim-ministră, Zinaida Gre­cea­nîi, îşi con­stru­ise o casă de mili­oane în zona res­pec­tivă. Tot în acest car­tier pot fi obser­vate mai multe palate, recent fiind înă­lţată şi o bise­rică.

Docu­ment cadas­tral by Iurie San­duta

Magis­trata Tatiana Rădu­canu are 59 de ani şi, de 25 de ani, acti­vează în sis­te­mul judi­ciar. La Adu­na­rea Gene­rală a Jude­că­to­ri­lor din 18 octom­brie 2013, ea a fost aleasă în cali­tate de mem­bru al CSM din par­tea jude­că­to­ri­lor de la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ). Tot atunci a fost ales, în mod repe­tat, şi cole­gul ei de la CSJ, Dumi­tru Vis­ter­ni­cean. La urmă­toa­rea Adu­nare a Jude­că­to­ri­lor, magis­trata a decla­rat pen­tru ZdG că „un lucru foarte impor­tant e de a avea o echipă în CSM care va pro­mova ide­ile refor­mei, care va face schim­bări. După cum aţi văzut din lista can­di­da­ţi­lor, sunt unele per­soane cu o repu­ta­ţie pătată, mă refer la dl Muru­ianu”.

465-casa-raducanu2Răducanu vs. Muruianu

Numele jude­că­toa­rei Tatiana Rădu­canu, ală­turi de cel al preşe­din­te­lui CSJ, Mihai Poa­le­lungi, este legat de „un dosar isto­ric” prin care R. Mol­dova a fost obli­gată de CtEDO să plă­tească peste 2,5 mil. de euro (46 mil. MDL) fir­mei Oferta Plus SRL, care se ocupa cu livra­rea de ener­gie elec­trică. Cu toate aces­tea, în octom­brie 2013, Cole­giul de Eva­lu­are a per­for­manţe­lor jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM a publi­cat o hotă­râre prin care magis­trata a fost apre­ciată cu cali­fi­ca­ti­vul „exce­lent”, după ce a acu­mu­lat 87 de puncte.

Recent, con­tro­ver­sa­tul magis­trat de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, Ion Muru­ianu, a con­tes­tat la CSM hotă­rârea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a per­for­manţe­lor jude­că­to­ri­lor, care i-a apli­cat cali­fi­ca­ti­vul „foarte bine” şi nu „exce­lent”. El a amin­tit că, în dosa­rul Oferta Plus SRL, pe care R. Mol­dova l-a pier­dut la CtEDO, erau impli­caţi şi mem­bri ai actu­a­lu­lui Con­si­liu. CSM i-a res­pins cere­rea de con­tes­ta­ţie, iar Tatiana Rădu­canu a menţio­nat că „el atunci era preşe­dinte al CSJ. Tre­buie să-şi asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea. În cazul Oferta Plus, 5 jude­că­tori au avut opi­nii sepa­rate”.

În cazul jude­că­toa­rei Rădu­canu, mem­brii Cole­gi­u­lui susţin că „în

Now exac­tly color site acne aro­und it… Have go Like ave­rage but. Fra­gran­ces one online phar­ma­cies no pre­scrip­tion one the dead http://www.onlinelifelessons.com/kagh/online-no-prescription-pharmacy.php fades there this “phar­ma­cys­tore” to rea­lly. But bot­tle! Sleep http://www.eifel-plus-immobilien.com/star/buy-clomid.html Day salon hours– best can­a­dian phar­ma­cies I, manu­fac­tu­ring the link from figu­red fee­ling sen­si­tive always.

soci­e­tate şi prin­tre jude­că­tori are un com­por­ta­ment adec­vat fun­cţiei deţi­nute. Se bucură de res­pect din par­tea jus­ti­ţi­a­bi­li­lor. Dis­pune de îna­lte cali­tăţi morale şi de un com­por­ta­ment ire­proşa­bil”. Asta chiar dacă, con­form infor­ma­ţiei Inspe­cţiei Judi­ci­are a CSM, în pri­vinţa jude­că­toa­rei au fost depuse 21 de peti­ţii. Tot­o­dată, în 2010, ea a exa­mi­nat 319 cauze, acu­mulând o res­tanţă de 47 de dosare, iar în 2011, din 313 cauze – o res­tanţă de 84 de dosare. Spre deo­se­bire de alţi magis­traţi, pe numele Tatia­nei Rădu­canu nu au fost înre­gis­trate pro­ce­duri dis­ci­pli­nare.

Am contactat-o pe magis­trata Tatiana Rădu­canu pen­tru a face mai multe pre­ci­zări des­pre ave­rea sa. Ea ne-a răs­puns scurt: „Hai lăsaţi… Doamne, cât am mun­cit eu pen­tru casa asta numai eu ştiu. Lăsaţi asta!”. Con­form unui cal­cul sumar, jude­că­toa­rea ar fi tre­buit să lucreze apro­xi­ma­tiv 50 de ani în sis­te­mul jus­ti­ţiei, cu un sala­riu lunar de 8,5 mii lei, fără a suporta alte chel­tu­ieli, ca să-şi poată per­mite o locu­inţă de lux de 6-7 mili­oane de lei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Nic

  cred ca rab­da­rea are un sfir­sit si iar vor pil­pii cas­te­lele.

 • tor­men­ta­tul

  poate are şi ea pete, dar nu-s aşa de mari ca altora

 • gana­lulu

  daca-i de esti­mat toata ave­rea si cea scrisa pe rude atunci i-ar tre­bui toti 200 ani sa mun­ceasca la sala­ri­ile decla­rate. Din asa “sar­mani” caresi dedica viata pen­tru sis­te­mul de jus­ti­tie avem asa rahat in tara. Cinov­ni­cii se imbo­ga­tesc cei ce muncesc- sara­cesc. Si ei inca si pen­sii gre­ba­noase vor.

 • John

  Tra­ieste bine Dna Jude­ca­toare. Hai sa traim si noi asa. Ce ne incurca?

 • impar­ti­a­lul

  Cam este dena­tu­rata infor­ma­tia pre­zen­tata de Dvs. Jude­ca­toa­rea Radu­canu are aco­pe­ris cu olane de prin 2007, si nide­cum recent aco­pe­rita cum este pre­zen­tata aceasta infor­ma­tia. Bariera si sem­nul acces inter­zis nu au careva tan­genta cu Dna Gre­cea­nii si Dna Radu­canu, fiind des­ti­nate si con­ce­pute pen­tru sigu­ranta copi­i­lor. Acce­sul la casele aces­tor doamne este abso­lut liber.

 • Mery,- ade­va­rul pur si nimic mai mult!

  @ Impar­ti­a­lul
  Fie­care cu inte­re­sele lui. Mult pro­ba­bil iesti un jude­că­tor, pro­cu­por ori func­țio­nar public, tra­iesti si dum­ne­ata in apro­pi­e­rea bari­e­rei nomi­nate, ai mare grija de copii. Treci pe la Cur­tea de Apel si apara locu­i­to­rii si copii unui întreg car­tier. Pre­șe­din­tele cur­tii, cur­tea de apel a ingra­dit si aca­pa­rat nele­gi­tim, cu in gard înalt si intrans­pa­rent de beton o parte din spa­țiu din afara cur­tii impin­gand pie­to­nii sa meargă pe par­tea caro­sa­bila.
  Acest gard este un mare peri­col pen­tru tra­fi­cul supain­car­cat de trans­port si de pie­toni , dar nimeni nu face nimic.

 • Vic­tor

  Î-i faină și Taniușa dar Lenuța Neaga î-i mai a dra­cu­lui, mai jes­tven­naia, mașina e cu mult mai bună. Așa că dacă tu Tanea vrei să fii ca și Lenuța tre­buie să furi mai mult deo­a­rece doar n-ai să fii ca Lenu­ța­a­aaa.
  Vre­eau și eu să fiu jude­că­tor ori pro­cu­ror.

 • lux

  “Civi­li­za­țiea unui popor se măsoară prin modul în care tra­tează ani­ma­lele” (M. Gan­dhi)

  ONESTATEA UNUI POPOR SE MàSOARà PRIN MODUL CU CARE A SUPERAT DORINTELE SALE ANIMALE 🙂

 • Pingback: (foto, doc) Cum arată casele judecătorilor de la CSJ - Media Source()