[DOC] Casa de lux a unei judecătoare de la CSM

465-casa-raducanu1Jude­că­toa­rea Tatia­na Rădu­ca­nu, de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), proas­pă­tă mem­bră în Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM), locu­ieş­te într-o casă cu două nive­lu­ri şi man­sar­dă, într-un car­ti­er de lux din sect. Râş­ca­ni. Locu­inţa este esti­ma­tă de expe­rţii imo­bi­li­a­ri la 6 mil. de lei. Împre­u­nă cu soţul, aceas­ta mai deţi­ne un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, un auto­mo­bil Toyo­ta şi două depo­zi­te ban­ca­re.

Potri­vit decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2012, Tatia­na Rădu­ca­nu a avut un venit de 108 mii de lei, iar soţul ei cu 20 de mii de lei mai mult. La rubri­ca veni­tu­ri obţi­nu­te din dona­ţii şi moş­te­ni­ri, aceas­ta a menţio­nat că „în iulie 2013, veri­şo­rul, pro­pri­e­tar la Star Net, a făcut o dona­ţie de 10 mii de euro, depo­zi­ta­tă pe car­dul ban­car al fiu­lui pen­tru stu­dii în Franţa”. Jude­că­toa­rea a mai decla­rat că deţi­ne o casă de locu­it de 231 m.p., un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, un auto­mo­bil Toyo­ta, pro­dus în 2010, un depo­zit ban­car de 30 mii de euro şi altul de 10 mii de dola­ri.

Judecătoarea, vecină cu Zinaida Greceanîi

Repor­te­rii ZdG au mers în car­ti­e­rul Râş­ca­ni, pe str. Olga Vra­bie, pen­tru a vedea locu­inţa magis­tra­tei, esti­ma­tă de expe­rţii imo­bi­li­a­ri la 6-7 mili­oa­ne de lei. Casa are două nive­lu­ri şi man­sar­dă, aco­pe­ri­tă recent cu ola­ne de culoa­re roşie. La poar­tă se obser­vă o încă­pe­re meta­li­că impro­vi­za­tă, în care jude­că­toa­rea obi­ş­nu­ieş­te să-şi par­che­ze auto­mo­bi­lul. Con­form infor­ma­ţi­i­lor cadas­tra­le, în 2005, magis­tra­ta a cum­pă­rat tere­nul cu supra­fa­ţa de 5,2 ari, iar un an mai târ­ziu a dema­rat con­stru­cţia locu­inţei, rece­pţia fina­lă datând din 2011.

Aproa­pe de casa fami­li­ei Rădu­ca­nu e insta­la­tă o barie­ră auto şi un indi­ca­tor „acces inter­zis”. Oame­nii din zonă susţin că barie­ra a fost monta­tă cu mai mulţi ani în urmă, atun­ci când fos­ta prim-ministră, Zinai­da Gre­cea­nîi, îşi con­stru­i­se o casă de mili­oa­ne în zona res­pec­ti­vă. Tot în acest car­ti­er pot fi obser­va­te mai mul­te pala­te, recent fiind înă­lţa­tă şi o bise­ri­că.

Docu­ment cadas­tral by Iurie San­du­ta

Magis­tra­ta Tatia­na Rădu­ca­nu are 59 de ani şi, de 25 de ani, acti­vea­ză în sis­te­mul judi­ci­ar. La Adu­na­rea Gene­ra­lă a Jude­că­to­ri­lor din 18 octom­brie 2013, ea a fost alea­să în cali­ta­te de mem­bru al CSM din par­tea jude­că­to­ri­lor de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ). Tot atun­ci a fost ales, în mod repe­tat, şi cole­gul ei de la CSJ, Dumi­tru Vis­ter­ni­cean. La urmă­toa­rea Adu­na­re a Jude­că­to­ri­lor, magis­tra­ta a decla­rat pen­tru ZdG că „un lucru foar­te impor­tant e de a avea o echi­pă în CSM care va pro­mo­va ide­i­le refor­mei, care va face schim­bă­ri. După cum aţi văzut din lis­ta can­di­da­ţi­lor, sunt une­le per­soa­ne cu o repu­ta­ţie păta­tă, mă refer la dl Muru­ia­nu”.

465-casa-raducanu2Răducanu vs. Muruianu

Nume­le jude­că­toa­rei Tatia­na Rădu­ca­nu, ală­tu­ri de cel al preşe­din­te­lui CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi, este legat de „un dosar isto­ric” prin care R. Mol­do­va a fost obli­ga­tă de CtE­DO să plă­teas­că pes­te 2,5 mil. de euro (46 mil. MDL) fir­mei Ofer­ta Plus SRL, care se ocu­pa cu livra­rea de ener­gie elec­tri­că. Cu toa­te aces­tea, în octom­brie 2013, Cole­gi­ul de Eva­lu­a­re a per­for­manţe­lor jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM a publi­cat o hotă­râre prin care magis­tra­ta a fost apre­cia­tă cu cali­fi­ca­ti­vul „exce­lent”, după ce a acu­mu­lat 87 de punc­te.

Recent, con­tro­ver­sa­tul magis­trat de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, Ion Muru­ia­nu, a con­tes­tat la CSM hotă­rârea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­a­re a per­for­manţe­lor jude­că­to­ri­lor, care i-a apli­cat cali­fi­ca­ti­vul „foar­te bine” şi nu „exce­lent”. El a amin­tit că, în dosa­rul Ofer­ta Plus SRL, pe care R. Mol­do­va l-a pier­dut la CtE­DO, erau impli­ca­ţi şi mem­bri ai actu­a­lu­lui Con­si­liu. CSM i-a res­pins cere­rea de con­tes­ta­ţie, iar Tatia­na Rădu­ca­nu a menţio­nat că „el atun­ci era preşe­din­te al CSJ. Tre­bu­ie să-şi asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea. În cazul Ofer­ta Plus, 5 jude­că­to­ri au avut opi­nii sepa­ra­te”.

În cazul jude­că­toa­rei Rădu­ca­nu, mem­brii Cole­gi­u­lui susţin că „în

Now exac­tly color site acne aro­und it… Have go Like ave­ra­ge but. Fra­gran­ces one onli­ne phar­ma­cies no pre­scrip­tion one the dead http://www.onlinelifelessons.com/kagh/online-no-prescription-pharmacy.php fades the­re this “phar­ma­cys­to­re” to rea­l­ly. But bot­tle! Sle­ep http://www.eifel-plus-immobilien.com/star/buy-clomid.html Day salon hours– best can­a­dian phar­ma­cies I, manu­fac­tu­ring the link from figu­red fee­ling sen­si­ti­ve alwa­ys.

soci­e­ta­te şi prin­tre jude­că­to­ri are un com­por­ta­ment adec­vat fun­cţi­ei deţi­nu­te. Se bucu­ră de res­pect din par­tea jus­ti­ţi­a­bi­li­lor. Dis­pu­ne de îna­l­te cali­tă­ţi mora­le şi de un com­por­ta­ment ire­proşa­bil”. Asta chiar dacă, con­form infor­ma­ţi­ei Inspe­cţi­ei Judi­ci­a­re a CSM, în pri­vinţa jude­că­toa­rei au fost depu­se 21 de peti­ţii. Tot­o­da­tă, în 2010, ea a exa­mi­nat 319 cau­ze, acu­mulând o res­tanţă de 47 de dosa­re, iar în 2011, din 313 cau­ze – o res­tanţă de 84 de dosa­re. Spre deo­se­bi­re de alţi magis­tra­ţi, pe nume­le Tatia­nei Rădu­ca­nu nu au fost înre­gis­tra­te pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re.

Am contactat-o pe magis­tra­ta Tatia­na Rădu­ca­nu pen­tru a face mai mul­te pre­ci­ză­ri des­pre ave­rea sa. Ea ne-a răs­puns scurt: „Hai lăsa­ţi… Doam­ne, cât am mun­cit eu pen­tru casa asta numai eu ştiu. Lăsa­ţi asta!”. Con­form unui cal­cul sumar, jude­că­toa­rea ar fi tre­bu­it să lucre­ze apro­xi­ma­tiv 50 de ani în sis­te­mul jus­ti­ţi­ei, cu un sala­riu lunar de 8,5 mii lei, fără a supor­ta alte chel­tu­ie­li, ca să-şi poa­tă per­mi­te o locu­inţă de lux de 6-7 mili­oa­ne de lei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. ganalulu

  daca-i de esti­mat toa­ta ave­rea si cea scri­sa pe rude atun­ci i-ar tre­bui toti 200 ani sa mun­ceas­ca la sala­ri­i­le decla­ra­te. Din asa “sar­ma­ni” care­si dedi­ca via­ta pen­tru sis­te­mul de jus­ti­tie avem asa rahat in tara. Cinov­ni­cii se imbo­ga­tesc cei ce muncesc- sara­cesc. Si ei inca si pen­sii gre­ba­noa­se vor.

 2. impartialul

  Cam este dena­tu­ra­ta infor­ma­tia pre­zen­ta­ta de Dvs. Jude­ca­toa­rea Radu­ca­nu are aco­pe­ris cu ola­ne de prin 2007, si nide­cum recent aco­pe­ri­ta cum este pre­zen­ta­ta aceas­ta infor­ma­tia. Barie­ra si sem­nul acces inter­zis nu au care­va tan­gen­ta cu Dna Gre­cea­nii si Dna Radu­ca­nu, fiind des­ti­na­te si con­ce­pu­te pen­tru sigu­ran­ta copi­i­lor. Acce­sul la case­le aces­tor doam­ne este abso­lut liber.

 3. Mery,- adevarul pur si nimic mai mult!

  @ Impar­ti­a­lul
  Fie­ca­re cu inte­re­se­le lui. Mult pro­ba­bil ies­ti un jude­că­tor, pro­cu­por ori func­țio­nar public, tra­ies­ti si dum­ne­a­ta in apro­pi­e­rea bari­e­rei nomi­na­te, ai mare gri­ja de copii. Tre­ci pe la Cur­tea de Apel si apa­ra locu­i­to­rii si copii unui întreg car­ti­er. Pre­șe­din­te­le cur­tii, cur­tea de apel a ingra­dit si aca­pa­rat nele­gi­tim, cu in gard îna­lt si intrans­pa­rent de beton o par­te din spa­țiu din afa­ra cur­tii impin­gand pie­to­nii sa mear­gă pe par­tea caro­sa­bi­la.
  Acest gard este un mare peri­col pen­tru tra­fi­cul supain­car­cat de trans­port si de pie­to­ni , dar nime­ni nu face nimic.

 4. Victor

  Î-i fai­nă și Taniu­șa dar Lenu­ța Nea­ga î-i mai a dra­cu­lui, mai jes­tven­na­ia, mași­na e cu mult mai bună. Așa că dacă tu Tanea vrei să fii ca și Lenu­ța tre­bu­ie să furi mai mult deo­a­re­ce doar n-ai să fii ca Lenu­ța­a­a­aa.
  Vre­eau și eu să fiu jude­că­tor ori pro­cu­ror.

 5. lux

  “Civi­li­za­ți­ea unui popor se măsoa­ră prin modul în care tra­tea­ză ani­ma­le­le” (M. Gan­dhi)

  ONESTATEA UNUI POPOR SE MàSOA­Rà PRIN MODUL CU CARE A SUPERAT DORINTELE SALE ANIMALE 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *