(doc)Averile şi afacerile liderilor cu aspiraţii politice ai Platformei DA

Andrei Năs­ta­se, lide­rul Plat­for­mei „Drep­ta­te şi Ade­văr”, locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, înre­gis­tra­tă pe nume­le mamei sale, pen­sio­na­ră. „Chiar acum eu mă aflu într-un pro­ces de jude­ca­tă pri­vind încăl­ca­rea onoa­rei şi dem­ni­tă­ţii şi nu aş vrea să mă tre­zesc cu vre­un seches­tru pe casă, într-o ţară în care jus­ti­ţia este con­tro­la­tă. Nu am ascuns nici­o­da­tă că imo­bi­lul e înscris pe mama mea”, decla­ră vii­to­rul poli­ti­ci­an. Mai mulţi repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei deţin, direct sau prin inter­me­di­ul rude­lor, fir­me cu acti­vi­tă­ţi în diver­se dome­nii.

Acum două săp­tămâ­ni, într-o con­fe­rinţă de pre­să, mai mulţi repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei Civi­ce „Dem­ni­ta­te şi Ade­văr” (DA) au anu­nţat des­pre edi­fi­ca­rea unei noi forţe poli­ti­ce. Anu­nţul a fost făcut de Andrei Năs­ta­se, aşa-numitul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le, ales în cadrul pro­tes­te­lor din ulti­me­le luni. Ală­tu­ri de Năs­ta­se, de orga­ni­za­rea vii­to­ru­lui par­tid ar urma să se ocu­pe alţi şase repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei DA: Valen­tin Dol­ga­niuc, Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, Ale­xan­dru Cozer, Inga Gri­go­riu, Liviu Vovc şi Dinu Plân­gău. ZdG a decis să-i pre­zin­te pe cei 7 acti­vi­ş­ti şi să ana­li­ze­ze ave­rea şi afa­ce­ri­le pe care unii din­tre ei, ală­tu­ri de alţi mem­bri ai fami­li­ei, le ges­tio­nea­ză.

CV-ul şi casa lui Andrei Năstase

Andrei Năs­ta­se, lide­rul aces­tui grup, are 40 andrei nastase
de ani. Este de pro­fe­sie jurist. Din 2002, este avo­cat. Îna­in­te de a deve­ni avo­cat, în 1997, a absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii „Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iaşi, la scurt timp a fost anga­jat în fun­cţia de aju­tor inte­ri­mar al pro­cu­ro­ru­lui, iar pes­te un an a deve­nit aju­tor al pro­cu­ro­ru­lui de Trans­port. A fost pro­cu­ror până în apri­lie 2000, când este numit vice­di­rec­tor al Air Mol­do­va, com­pa­nie de stat care, în 2000, este reor­ga­ni­za­tă. În urma unui con­tract cu Admi­nis­tra­ţia de Stat a Avi­a­ţi­ei Civi­le, o com­pa­nie înre­gis­tra­tă în Ger­ma­nia, Unis­tar Ven­tu­res Gmbh, a pre­lu­at 49% din AIR Mol­do­va con­tra sumei de 2,3 mili­oa­ne USD. Cele­lal­te 51% erau deţi­nu­te de Guvern. Com­pa­nia nou-creată a fost decla­ra­tă suc­ce­soa­re de drept a Air Mol­do­va. Năs­ta­se a lucrat la Air Mol­do­va până în august 2002, când instanţe­le de jude­ca­tă au decis desfi­inţa­rea între­prin­de­rii moldo-germane AIR Mol­do­va. Între părţi, res­pec­tiv fir­ma din Ger­ma­nia şi Guver­nul R. Mol­do­va, a urmat un pro­ces. Punc­tul final l-a pus CEDO, care, în decem­brie 2008, a decis des­pă­gu­bi­rea fir­mei fon­da­te în Ger­ma­nia cu 6,7 mili­oa­ne de euro. În faţa magis­tra­ţi­lor de la Stra­s­bo­urg, Unis­tar Ven­tu­res Gmbh a fost repre­zen­ta­tă de avo­ca­ţii Vita­lie Naga­ce­vs­chi şi Andrei Năs­ta­se, cel care, din noiem­brie 2002, deţi­ne licenţă de avo­cat. Năs­ta­se este şi astăzi avo­cat, fiind cunos­cut ca apă­ră­to­rul lui Vio­rel şi Vic­tor Ţopa (pro­pri­e­ta­rul pos­tu­lui Jur­nal TV), con­dam­na­ţi de jus­ti­ţia din R. Mol­do­va la închi­soa­re. Vic­tor Ţopa este şi naşul lui Andrei Năs­ta­se. Aces­ta, de alt­fel, a fost avo­cat şi în alte dosa­re de rezo­nanţă, dez­vă­lu­ind de-a lun­gul tim­pu­lui mai mul­te sche­me dubi­oa­se din jus­ti­ţie.

546-casa-amdrei-nastaseVii­to­rul poli­ti­ci­an locu­ieş­te într-o casă de lux din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, care a fost, ofi­ci­al, dată în exploa­ta­re în 2014. Casa este însă înre­gis­tra­tă pe nume­le mamei sale, Anna, de 76 de ani. Pen­sio­na­ra stă însă în satul ei de baş­ti­nă, Mân­dreş­ti, Tele­neş­ti, şi nu în casa din or. Codru. Ofi­ci­al, con­form date­lor cadas­tra­le, imo­bi­lul valo­rea­ză 2,23 mili­oa­ne de lei şi are o supra­fa­ţă de 156 m. p., deşi pare mult mai spa­ţi­os. Preţul de pia­ţă al casei este şi el mai mare decât valoa­rea sa cadas­tra­lă. Mama lui Năs­ta­se a intrat în pose­sia tere­nu­lui în 2012. În 2007, o par­te din aces­ta îi mai apa­rţi­nea lui Ghe­or­ghe Mus­tea, un văr al fra­ţi­lor Andrei şi Vasi­le Năs­ta­se. Din 2010, Andrei, împre­u­nă cu soţia sa, Ange­la, mai deţin o încă­pe­re de 31 m. p. pe str. Gră­des­cu, iar până în 2012, când l-a vân­dut, Andrei Năs­ta­se a avut un apar­ta­ment de 51 m. p. pe str. Hris­to Botev, Chi­şi­nău.

„Am făcut asta pentru a evita eventuale probleme”

Soli­ci­tat de ZdG, Andrei Năs­ta­se a admis că locu­ieş­te în imo­bi­lul înre­gis­trat pe nume­le mamei sale, pen­sio­na­ră. „Nici­când nu am ascuns că am casă. Imo­bi­lul a fost dată în exploa­ta­re în 2014, dar a fost con­stru­it mai devre­me. Cred că, la vâr­sta mea, pot spu­ne că sunt rea­li­zat, inclu­siv finan­ci­ar, după 13 ani de acti­vi­ta­te în cali­ta­te de avo­cat şi con­sul­tant, la zeci şi sute de per­soa­ne din ţară şi din stră­i­nă­ta­te. Am acu­mu­lat sur­se finan­ci­a­re nece­sa­re pen­tru a-mi cum­pă­ra tere­nul şi a-mi con­strui o casă. Am tre­cut în ea acum patru ani, când încă nu era gata, după mai mulţi ani de trai într-un cămin, împre­u­nă cu fami­lia şi doi copii. Dacă am fi avut o jus­ti­ţie corec­tă, cred că aş fi reu­şit să am mai mul­te. De ce casa nu e înscri­să pe mine? Chiar acum sunt într-un pro­ces de jude­ca­tă pri­vind încăl­ca­rea onoa­rei şi dem­ni­tă­ţii şi nu aş vrea să mă tre­zesc cu vre­un seches­tru pe casă, într-o ţară în care jus­ti­ţia este con­tro­la­tă. Nu am ascuns nici­când că imo­bi­lul e înscris pe mama mea. Am făcut asta pen­tru a evi­ta even­tu­a­le pro­ble­me”, spu­ne Andrei Năs­ta­se. El susţi­ne că nu deţi­ne casă în Ger­ma­nia, aşa cum, recent, s-a vehi­cu­lat în pre­să. „Am casa din s. Mân­dreş­ti, lăsa­tă ca moş­te­ni­re, unde tră­ieş­te mama mea. Pe str. Gră­des­cu, apar­ta­men­tul cu o came­ră, e de fapt al socri­lor. Aco­lo tră­iesc ei. Tot tim­pul a fost casa lor, deşi ne-au donat-o”, pre­ci­zea­ză Năs­ta­se. Aces­ta admi­te că este finul lui Vic­tor Ţopa, pro­pri­e­ta­rul pos­tu­lui Jur­nal TV, tot el, con­dam­nat la 7 ani de închi­soa­re pen­tru şan­taj şi esto­rca­re a acţiu­ni­lor deţi­nu­te de o per­soa­nă la Vic­to­ri­a­bank.

„Da, sunt finul lui Vic­tor Ţopa. L-am cunos­cut în 1998, iar în 1999 mi-a deve­nit naş de cunu­nie. De atun­ci, sun­tem într-o rela­ţie foar­te bună. Nu sunt însă depen­dent de el sau de alt­ci­ne­va. Mă ghi­dez de pro­pri­i­le prin­ci­pii. Vic­tor Ţopa şi Vio­rel Ţopa sunt însă doar vic­ti­me ale regi­mu­lui şi nu sunt nici pe depar­te oame­nii pe care-i pre­zin­tă o par­te din pre­să”, susţi­ne Andrei Năs­ta­se.

„Afacerea” lui Valentin Dolganiuc0,,18740898_303,00

Valen­tin Dol­ga­niuc are 58 de ani. De baş­ti­nă e din s. Zăbri­ce­ni, r. Edi­neţ. A fost depu­tat pe lis­te­le Fron­tu­lui Popu­lar Cre­ş­tin Demo­crat, actu­a­lul PPCD, în anii 1990, 1994 şi 1998, când a fost pro­pus la fun­cţia de pre­mi­er din par­tea Con­venţi­ei Demo­cra­te. Nu a reu­şit să ajun­gă prim-ministru, dar, în mai 1998 — febru­a­rie 1999, este viceprim-ministru. Ofi­ci­al, Dol­ga­niuc locu­ieş­te, împre­u­nă cu soţia sa, într-un apar­ta­ment de 111 m. p. pe str. Ale­cu Rus­so din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia fami­li­ei sale în 2002, fiind împă­rţit între Valen­tin Dol­ga­niuc, soţia sa, Nina, şi fii­ca sa, Ina-Eliza. Ina-Eliza Gradwoh-Dolganiuc este admi­nis­tra­toa­re la Între­prin­de­rea cu Capi­tal Stră­in „WVP Bro­ker de Asi­gu­ra­re” SRL. Fir­ma are un capi­tal soci­al de 30 mii de lei şi este fon­da­tă de un alt SRL, cu denu­mi­re simi­la­ră, din Româ­nia. În 2012, din prin­ci­pa­lul gen de „acti­vi­tă­ţi auxi­li­a­re de asi­gu­ră­ri şi de asi­gu­ra­re cu pen­sii” fir­ma a rapor­tat veni­tu­ri din vân­ză­ri de 1,035 mili­oa­ne de lei. La acest SRL este anga­jat, încă din 2000, şi Valen­tin Dol­ga­niuc. Aco­lo, el nu este un sim­plu anga­jat, or, SRL-ul este înre­gis­trat chiar în apar­ta­men­tul fami­li­ei. În mai 2015, în urma unei hotă­râri a Comi­si­ei Naţio­na­le a Pieţei Finan­ci­a­re (CNPF), s-a reper­fec­tat „licenţa Între­prin­de­rii pen­tru drep­tul de a desfă­şu­ra acti­vi­ta­te de inter­me­di­e­re în asi­gu­ră­ri a bro­ke­ru­lui, prin sub­sti­tu­i­rea ane­xei la licenţă cu inclu­de­rea urmă­toa­rei adre­se de desfă­şu­ra­re a acti­vi­tă­ţii licenţi­a­te: str. Inde­pen­denţei 40, of. 109, mun. Chi­şi­nău”. Slo­ga­nul fir­mei este „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui”, denu­mi­re cu care Valen­tin Dol­ga­niuc a înre­gis­trat, în 2003, o aso­ci­a­ţie obş­teas­că, „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui DEL”, care ofe­ră cur­su­ri de inte­li­genţă finan­ci­a­ră sau retori­că.

În 2012, un con­trol al CNPF con­sta­ta mai mul­te nere­gu­li în acti­vi­ta­tea Între­prin­de­rii „WVP Bro­ker de Asi­gu­ra­re” SRL, con­du­să ofi­ci­al de fii­ca lui Dol­ga­niuc. Prin­tre alte­le, în urma con­tro­lu­lui res­pec­tă­rii nor­me­lor lega­le la apli­ca­rea pri­me­lor de asi­gu­ra­re de bază pen­tru asi­gu­ra­rea obli­ga­to­rie de răs­pun­de­re civi­lă auto inter­nă şi exter­nă, „veri­fi­când selec­tiv con­trac­te­le inter­me­di­a­te în peri­oa­da luni­lor ianuarie-decembrie 2011 şi aprilie-iunie 2012, s-a con­sta­tat că bro­ke­rul nu a ope­rat cu pri­me şi tari­fe de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie sta­bi­li­te de legi­sla­ţie, ast­fel, în cazul a 67 de con­trac­te de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie de răs­pun­de­re civi­lă auto inter­me­di­a­te au fost micşo­ra­te neîn­te­me­iat pri­me­le de asi­gu­ra­re de la 6 la sută până la 25 la sută”. În urma ace­lui con­trol, s-a cerut înlă­tu­ra­rea defi­cienţe­lor con­sta­ta­te. Tot­o­da­tă, admi­nis­tra­toa­rea între­prin­de­rii a fost pedep­si­tă con­tra­venţio­nal, cu amen­dă. Dol­ga­niuc afir­mă că fir­ma con­du­să de el şi fii­ca sa are capi­tal aus­tr­i­ac, iar el a fost direc­tor pe ţară. „Eu, acti­vând în cadrul aces­tei cor­po­ra­ţii, am pri­mit sta­tut de direc­tor pe ţară. Pen­tru că ori­ce agent eco­no­mic tre­bu­ie să fie înre­gis­trat, iar eu deja acti­vam în com­pa­nie, am înre­gis­trat fir­ma în apar­ta­men­tul meu. Acum, de admi­nis­tra­rea ei se ocu­pă fii­ca. Eu sunt mai mult un fel de lec­tor. Nere­gu­li­le depis­ta­te de CNPF au fost mino­re. Nu erau, de fapt, nere­gu­li. Cei de la CNPF, ştiindu-mă, mi-au zis că, dacă la toţi ar fi ca la mine, ei nu ar mai avea de lucru. Aus­trie­cii urmă­resc foar­te meti­cu­los acti­vi­ta­tea. Nu e loc de nere­gu­li”, menţio­nea­ză Dol­ga­niuc. Des­pre „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui DEL”, Dol­ga­niuc afir­mă că, prin inter­me­di­ul, au loc cur­su­ri de inte­li­genţă finan­ci­a­ră. El spu­ne că, în ulti­mii ani, nu s-a prea impli­cat în acest pro­iect. „Sunt lecţii. La înce­put a fost o explo­zie. Acum e mai puţin”. Dol­ga­niuc con­fir­mă că locu­ieş­te într-un apar­ta­ment de 111 m. p. şi că are un Mer­ce­des E 200, din 2007.

Pavlovschi: Apartamentele şi fiica de la Ministerul Justiţiei

Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, un alt mem­bru al big-s-pavlovschi-a-devenit-periculos-sa-activezi-conform-legii-lumea-criminala-dirijeaza-organele-de-drept
Plat­for­mei DA care se impli­că în edi­fi­ca­rea for­ma­ţiu­nii poli­ti­ce, este fost pro­cu­ror, în anii 1985 — 2001, dar şi jude­că­tor la CtE­DO din par­tea R. Mol­do­va în peri­oa­da 2001 — 2008. Acum, aces­ta este avo­cat, având licenţă din mai 2008. Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, con­form infor­ma­ţi­i­lor obţi­nu­te de ZdG, deţi­ne două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău. Unul, pe str. M. Sado­vea­nu, de 85 m. p., pe care fami­lia Pav­lo­vs­chi îl are din 2002 şi unde este înre­gis­trat cabi­ne­tul său de avo­cat. Aici deţin cote-părţi cei doi soţi, Sta­ni­slav şi Iulia, dar şi cei trei copii ai fami­li­ei. Un alt apar­ta­ment, pe str. Cre­an­gă, soţii Pav­lo­vs­chi l-au pro­cu­rat la înce­put de 2015. Cu o supra­fa­ţă de 78 m. p., aces­ta a fost cum­pă­rat, în rate, direct de la com­pa­nia Recon­sci­vil.

Tatia­na Tverdun-Pavlovschi, una din­tre fii­ce­le lui Pav­lo­vs­chi, este anga­ja­tă la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei, în cali­ta­te de con­sul­tant, din apri­lie 2013. Con­form decla­ra­ţi­ei sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, împre­u­nă cu soţul său deţin câte­va hec­ta­re de teren agri­col, două apar­ta­men­te şi două case de locu­it, de 53 şi 73 m. p. Aceas­ta mai indi­ca în decla­ra­ţia sa din 2013 şi un auto­mo­bil Audi A4. Tot atun­ci, fun­cţio­na­ra decla­ra că deţi­ne, împre­u­nă cu soţul, con­tu­ri cu aproa­pe 80 mii de lei. Soţul Tatia­nei, Leo­nid Tver­dun, este fon­da­tor la trei fir­me. Pri­ma, SRL „Arco­das”, are acti­vi­tă­ţi decla­ra­te în „pla­sa­rea în câm­pul mun­cii”. A doua este Publi­ca­ţia peri­o­di­că „Tim­pul Info-Magazin” SRL, aco­lo unde deţi­ne 45%, cele­lal­te fiind împă­rţi­te între regre­ta­tul Con­stan­tin Tăna­se şi fir­ma „Media Nouă” SRL, fon­da­tă, la rându-i, de către „Mega­dat. Com Inter­na­tio­nal”, con­tro­la­tă ante­ri­or de ex-deputatul Edu­ard Muşuc. A tre­ia fir­mă la care gine­re­le lui Pav­lo­vs­chi este fon­da­tor se numeş­te „Digri­con­ex”, unde deţi­ne 50%. Fir­ma are acti­vi­tă­ţi în come­rţ. Ante­ri­or, Tver­dun a fost admi­nis­tra­tor la fir­ma „Star Papa­ra­z­zi” SRL, care a deţi­nut o revis­tă cu ace­la­şi nume, cum­pă­ra­tă şi închi­să ulte­ri­or de omul de afa­ce­ri Gabriel Sta­ti.

Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi nu a dorit să dis­cu­te des­pre copi­ii săi, pre­ci­zând că ar fi corect să ana­li­zăm doar acti­vi­ta­tea sa. El spu­ne că, deşi este avo­cat, par­ti­ci­pă foar­te rar în instanţa de jude­ca­tă, pen­tru că nu cre­de în corec­ti­tu­di­nea jus­ti­ţi­ei de la noi. „Nu vreau să-mi mint cli­enţii. Con­si­der că este foar­te greu şi rar când poţi câş­ti­ga un dosar fără să dai bani. Iar eu nu pot să fac asta. De ace­ea nu prea merg în pro­ce­se. De ace­ea m-am şi impli­cat în Plat­for­ma DA, pen­tru că vreau să schimb lucru­ri­le”, zice Pav­lo­vs­chi. Aces­ta afir­mă că în apar­ta­men­tul din str. Sado­vea­nu locu­iesc părinţii săi, iar în cel de pe str. Cre­an­gă, pro­cu­rat în 2015, e ofi­ci­ul său. „Locu­iesc într-un apar­ta­ment din sec­to­rul Cen­tru”, ne-a spus fos­tul pro­cu­ror şi jude­că­tor.

Arhitectul cu părinţi medici

Liviu Vovc are 26 de ani şi este absol­vent 10356701_10153529389349265_5643500696311475365_n
al Uni­ver­si­tă­ţii Teh­ni­ce, spe­cia­li­ta­tea arhi­tec­tu­ră. Până a ade­ra la Plat­for­ma DA, a fost, timp de câte­va luni, anga­jat al unei com­pa­nii de con­stru­cţii („Luvitan-Grup” SRL). La înce­pu­tul aces­tui an, Vovc, împre­u­nă cu alţi tine­ri au orga­ni­zat câte­va acţiu­ni de pro­test prin care îşi expri­mau nemulţu­mi­rea faţă de deva­lo­ri­za­rea valu­tei naţio­na­le. După aces­te pro­tes­te, Vovc s-a ală­tu­rat Plat­for­mei şi, spu­ne el, intenţio­nea­ză să se impli­ce şi în cre­a­rea par­ti­du­lui. „Cere­re de ade­ra­re am să depun, pe par­curs. Să vedem dacă voi fi pe lis­ta par­ti­du­lui sau nu. Ori­cum, va fi şi o fil­tra­re din par­tea pre­sei libe­re”, expli­că aces­ta. Liviu locu­ieş­te la Ialo­ve­ni, aco­lo unde părinţii lui, Liviu şi Ste­lu­ţa Vovc, deţin o casă de locu­it cu o supra­fa­ţă de 108 m. p., con­form date­lor cadas­tra­le. De ase­me­nea, din mar­tie 2015, fami­lia Vovc deţi­ne şi un apar­ta­ment de 118 m. p. în Chi­şi­nău, într-un com­plex nou, con­stru­it de com­pa­nia Dansi­cons în par­te­ne­ri­at cu Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţea­nu”.

Tatăl lui Liviu Vovc, al cărui pre­nu­me este tot Liviu, este vice­di­rec­tor al Spi­ta­lu­lui de Urgenţă din Chi­şi­nău. Liviu Vovc seni­or a fost unul din cei 16 fun­cţio­na­ri din dome­ni­ul sănă­tă­ţii, reţi­nu­ţi de CNA în apri­lie 2014, în cadrul unui dosar de tru­ca­re a lici­ta­ţi­i­lor pen­tru cum­pă­ra­rea echi­pa­men­tu­lui şi a acce­so­ri­i­lor medi­ca­le. Atun­ci, pe lân­gă Vovc, au fost reţi­nu­ţi şi fos­tul minis­tru al Sănă­tă­ţii, Andrei Usa­tâi, fos­tul şef al Spi­ta­lu­lui de Urgenţă, Ghe­or­ghe Cio­ba­nu, pre­cum şi şeful de atun­ci al Agenţi­ei Medi­ca­men­tu­lui, Ale­xan­dru Coman. Ulte­ri­or a fost eli­be­rat, iar în iunie 2015, res­ta­bi­lit în fun­cţie. Totu­şi, con­ti­nuă să fie cer­ce­tat în dosa­rul lici­ta­ţi­i­lor tru­ca­te. Mama lui Liviu, Ste­lu­ţa Vovc, este şefa secţi­ei Fizi­o­te­ra­pie şi Rea­bi­li­ta­re din cadrul Spi­ta­lu­lui Raio­nal Ialo­ve­ni.

Inga Grigoriu: între activism
civic, afaceri şi politică

Inga Gri­go­riu, o altă repre­zen­tan­tă a 12138553_956814504377721_5222728133915249638_o
Plat­for­mei DA, a absol­vit Aca­de­mia de Muzi­că, Tea­tru şi Arte Plas­ti­ce. În pre­zent este mana­ger la ÎCS „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” SRL, admi­nis­trat de soţul ei, Adri­an Gri­go­riu. „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” este repre­zen­tant şi dea­ler ofi­ci­al în R. Mol­do­va al mai mul­tor com­pa­nii stră­i­ne ce pro­duc maşi­ni de cusut şi alte uti­la­je de cusut de uz cas­nic şi indus­tri­al. Prin­tre măr­ci­le pe care „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” le repre­zin­tă în Mol­do­va se numă­ră com­pa­nii de renu­me pre­cum Sin­ger, Pro­tex, Dra­go­n­fly sau Soon­tex. Pe lân­gă fap­tul că este mana­ger la „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut”, soţul Ingăi, Adri­an, este şi fon­da­to­rul fir­mei „Home&Hobby”, care acti­vea­ză în dome­ni­ul con­fe­cţio­nă­rii şi comer­ci­a­li­ză­rii dife­ri­te­lor tipu­ri de arti­co­le tex­ti­le (uni­for­me şco­la­re, deco­ra­ţiu­ni tex­ti­le etc). Fami­lia Gri­go­riu locu­ieş­te într-o casă din oră­şe­lul Sân­ge­ra, con­stru­i­tă recent.

Con­tac­ta­tă de ZdG, Inga Gri­go­riu a decla­rat că, deşi se con­si­de­ră mai degra­bă un acti­vist civic, se va impli­ca activ în con­stru­cţia noii for­ma­ţiu­ni. „Mai mult ca pro­ba­bil, ne vom impli­ca şi la nivel de can­di­da­re. Şi pe noi, ca antre­pre­no­ri, ne-a afec­tat foar­te mult depre­ci­e­rea leu­lui. Pri­mul nos­tru pro­test aşa s-a şi numit: „Vrem leul îna­poi, vrem ţara îna­poi”, a decla­rat Gri­go­riu.

„Forţa Poporului”, vizată de DA

Ale­xan­dru Cozer, membru-fondator al 12006549_10207352143785344_1585372631011273915_o
Plat­for­mei DA, este jur­na­list la por­ta­lul de şti­ri independent.md. De alt­fel, Cozer este şi pro­pri­e­ta­rul aces­tui site prin inter­me­di­ul „Industrie-Media” SRL, al cărui fon­da­tor este. De ase­me­nea, Ale­xan­dru Cozer este fon­da­tor și la agen­ția de pre­să „Inde­pen­dent Press” SRL, care, spu­ne el, nu are nicio acti­vi­ta­te în pre­zent. Cozer deţi­ne și un auto­mo­bil Nis­san X-Trail, cum­pă­rat în iulie 2015. El locu­ieş­te într-o casă din Sân­ge­ra, a părinţi­lor săi, Dumi­tru şi Tama­ra Cozer. Soţii Cozer, care au lucrat mai mulţi ani pes­te hota­re, deţin şi un apar­ta­ment de 50 m. p. pe str. Dacia. Între­bat dacă se va regă­si prin­tre mem­brii par­ti­du­lui pe care DA urmea­ză să-l for­meze, Cozer a decla­rat că „nu este nici pe depar­te bătut în cuie fap­tul că mă voi impli­ca în poli­ti­că, dar, dacă asta se va întâm­pla, atun­ci voi renu­nţa la acti­vi­ta­tea mea jur­na­lis­ti­că, pre­cum şi la site”.

Dinu Plân­gău, cel mai tânăr din­tre mem­brii plangau
cu ambi­ţii poli­ti­ce ai Plat­for­mei DA, are 21 de ani şi este stu­dent în anul trei la Drept. Îna­in­te să devi­nă mem­bru DA, Dinu a fost preşe­din­te­le miş­că­rii civi­ce „Tine­rii Mol­do­vei”, care ple­dea­ză pen­tru Uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia. Aces­ta a decla­rat că, deşi ini­ţi­al nu avea sco­pu­ri poli­ti­ce, a decis să se impli­ce, pen­tru a con­vin­ge cât mai mulţi tine­ri să susţi­nă noua for­ma­ţiu­ne. „Nu am avut deloc intenţia să fac poli­ti­că, dar, ca fost lider al mai mul­tor orga­ni­za­ţii de tine­ret, s-a con­si­de­rat că aş putea adu­na cât mai mulţi tine­ri, pen­tru că plat­for­ma poli­ti­că urmea­ză să fie for­ma­tă în spe­cial din tine­ri. Evi­dent, voi depu­ne tot efor­tul ca să ajun­gem unde ne-am pro­pus”. Dinu este ori­gi­nar din Edi­neţ. Tatăl său, Ale­xan­dru Plân­gău, acum pen­sio­nar, este ex-angajat al fos­tu­lui Cen­tru pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi Coru­pţi­ei (actu­a­lul CNA), iar mama sa, Vic­to­ria, este anga­ja­tă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Edi­neţ. De ase­me­nea, fra­te­le lui Dinu, Ale­xan­dru, este, din 2013, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Edi­neţ, după ce a absol­vit Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei. Dinu locu­ieş­te în Chi­şi­nău, într-un apar­ta­ment cu o came­ră, al părinţi­lor săi. Aceş­tia mai deţin o casă de locu­it la Edi­neţ.

În aceas­tă peri­oa­dă, repre­zen­tanţii Plat­for­mei DA decid cum vor pro­ce­da în pri­vinţa vii­toa­rei con­stru­cţii poli­ti­ce. Potri­vit unor sce­na­rii, mem­brii Plat­for­mei vor pre­lua un par­tid deja înre­gis­trat, purtându-se acum dis­cu­ţii cu „Forţa Popo­ru­lui”, con­dus de Nico­lae Chir­toa­că. La ulti­me­le ale­ge­ri, for­ma­ţiu­nea a acu­mu­lat 11665 de votu­ri, sau 0,73% .


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

12 comentarii

 1. Maria

  Oame­ni gos­po­da­ri din fami­lii de gos­po­da­ri. Sana­ta­te si cu Dum­ne­zeu ina­in­te! Sper sa rama­ne­ti de incre­de­re

 2. tika

  E NORMAL ca in peri­oa­da fura­tu­lui si a”biznesului” sa ris­ti puscarie…e NORMAL ca in o dizor­di­ne gene­ra­la a sta­tu­lui sau imbo­ga­tit si persoane,intr’adevar posi­bil din gospodari…………….au folo­sit situ­a­tia corect

  Tre­zi­rea aces­tor per­soa­ne si dorin­ta lor de a schim­ba ceva in mol­do­va e ceva incurajant,speram ca sa nu fie min­ca­ti de banditi…daca ini­ti­a­ti­va por­ne­ste de la ei,vor avea SUCCES,dar DACA E sub con­du­ce­rea cui­va din afa­ra TARII,deci la comanda,daca isi vor per­mi­te sa fie cumparati,ca si dem­ni­ta­rii prevetivi,vor esua repe­de

  DEMNITATEA baza­ta pe SPERANTA, dato­ri­ta CURATENIEI SUFLETESTI…sper ca EI stiu aceas­ta cerin­ta
  ADEVARUL bazat pe ONESTATE si RESPONSABILITATE…TOT E O CERINTA,PENTRU A REUSI!!!

 3. Stanislav Pavlovschi

  Am acti­vat in cadrul pro­cu­ra­tu­rii din anul 1980, ci nu din 1985. Deci, 21 de ani ! Apar­ta­men­tul de la Cio­ca­na l-am pri­mit de la stat, lucrand in cali­ta­te de anche­ta­tor de cau­ze­le excep­tio­na­le al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le unde­va la mij­lo­cul ani­lor 90, atun­ci cand in fami­lia mea s-au nas­cut doi geme­ni, ci nu in 2002. Apoi el a fost pri­va­ti­zat. Repar­ti­za­rea aces­tui apar­ta­ment s-a facut in baza unei deci­zii a sin­di­ca­tu­lui si a admi­nis­tra­ti­ei Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, pre­cum si a bonu­lui de repar­ti­tie eli­be­rat de pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui.
  Asta-i asa, pen­tru infor­ma­rea corec­ta a citi­to­ru­lui …

 4. sorin

  L-ati omis pe Vic­tor Topa, fina­na­ta­to­rul Plat­for­mei DA. La el tre­bu­ie arti­col apar­te. Si nu doar unul!

 5. Jora

  Casa cei a a lui valo­rea­ză numai 2 mili­o­nae de lei ? Iaca eu aș vrea să o cum­păr nuu mi-o vin­de cu suma asta ?
  Ea valo­rea­ză mini­m­ze­ce mili­oa­ne de lei și încă nu-i scri­să pe nume­le lui ci pe nume­le mamei sale!
  Am înțe­les că se plim­bă și cu op mași­nă care valo­rea­ză cel pău­țin 2.5 mlm de lei, Mer­ce­des S cla­ss! De unde mama dra­cu­lui are el atîția bani ? Nu cum­va toa­te aces­te bunu­ri sunt din bani cetă­țe­ni­lro care a cre­zurt și au finan­țat aceas­tă Plat­for­mă?

  • Alissa A.

   A minţit zeci de mii de cetă­ţe­ni, indu­cân­dui în eroa­re cu o plat­for­mă civi­că care a transformat-o într-un par­tid politic.Care impre­u­na cu nana­se­lul lui de cunu­nie Vic­tor Topa furind de la popo­rul Repu­bli­cii Mol­do­va vre-o 7 mln. euro numai pe cau­za Air­Mol­do­va. A spă­lat prin con­tu­ri­le des­chi­se pe nume­le mamei sale şi a soa­crei mili­oa­ne.

  • Ceban Victoria

   Banii sunt de la Vic­tor si de la Vio­rel Tzo­pa. Vio­rel era sef la BEM! A furat de aco­lo cit a putut! Tzo­pii si-au luat casa de lux in Fran­k­furt, vila in Pal­ma de Mal­lorca, iar lui Nas­ta­se, care a par­ti­ci­pat si el la ata­cul rai­der facut de Tzo­pi asu­pra AIR Mol­do­va iau dat cite­va zeci de mili­oa­ne si con­ti­nua sa-i dea si in pre­zent, pen­tru a finan­ta Plat­for­ma DA!

 6. Viorel Eftodii

  Am impre­sia ca unee deta­lii des­pre Lide­rul aces­tei Plat­for­me, apoi par­tid au fost omi­se. Nu vad deta­lii refe­ri­tor la cele 4 case care le deti­ne, nu vad deta­lii des­pre con­tu­ri­le de 2 mili­oa­ne a mamei sale si inca 2 mili­oa­ne pe con­tul soa­crei. Plus la asta, de ce nu sunt deta­lii refe­ri­tor la apr­ta­men­te­le pri­va­ti­za­te cu aju­to­rul sefu­lui de la pri­va­ti­za­ri, mai bine zis Filat in jurul ani­lor 2000? Prea mul­te sem­ne de intre­ba­re. Cred ca ni se pre­zin­ta infor­ma­tia doar care este pe pla­cul lui Vic­tor Topa si nimic mai mult.

 7. Pingback: Andrei Năstase. Avocatul devenit liderul protestatarilor - Media Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *