546-da

(doc)Averile şi afacerile liderilor cu aspiraţii politice ai Platformei DA

Andrei Năs­tase, lide­rul Plat­for­mei „Drep­tate şi Ade­văr”, locu­ieşte într-o casă de mili­oane din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, înre­gis­trată pe numele mamei sale, pen­sio­nară. „Chiar acum eu mă aflu într-un pro­ces de jude­cată pri­vind încăl­ca­rea onoa­rei şi dem­ni­tă­ţii şi nu aş vrea să mă tre­zesc cu vreun seches­tru pe casă, într-o ţară în care jus­ti­ţia este con­tro­lată. Nu am ascuns nici­o­dată că imo­bi­lul e înscris pe mama mea”, declară vii­to­rul poli­ti­cian. Mai mulţi repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei deţin, direct sau prin inter­me­diul rude­lor, firme cu acti­vi­tăţi în diverse dome­nii.

Acum două săp­tămâni, într-o con­fe­rinţă de presă, mai mulţi repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei Civice „Dem­ni­tate şi Ade­văr” (DA) au anu­nţat des­pre edi­fi­ca­rea unei noi forţe poli­tice. Anu­nţul a fost făcut de Andrei Năs­tase, aşa-numitul preşe­dinte al Con­si­li­u­lui Marii Adu­nări Naţio­nale, ales în cadrul pro­tes­te­lor din ulti­mele luni. Ală­turi de Năs­tase, de orga­ni­za­rea vii­to­ru­lui par­tid ar urma să se ocupe alţi şase repre­zen­tanţi ai Plat­for­mei DA: Valen­tin Dol­ga­niuc, Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, Ale­xan­dru Cozer, Inga Gri­go­riu, Liviu Vovc şi Dinu Plân­gău. ZdG a decis să-i pre­zinte pe cei 7 acti­vi­şti şi să ana­li­zeze ave­rea şi afa­ce­rile pe care unii din­tre ei, ală­turi de alţi mem­bri ai fami­liei, le ges­tio­nează.

CV-ul şi casa lui Andrei Năstase

Andrei Năs­tase, lide­rul aces­tui grup, are 40 andrei nastase
de ani. Este de pro­fe­sie jurist. Din 2002, este avo­cat. Îna­inte de a deveni avo­cat, în 1997, a absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii „Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iaşi, la scurt timp a fost anga­jat în fun­cţia de aju­tor inte­ri­mar al pro­cu­ro­ru­lui, iar peste un an a deve­nit aju­tor al pro­cu­ro­ru­lui de Trans­port. A fost pro­cu­ror până în apri­lie 2000, când este numit vice­di­rec­tor al Air Mol­dova, com­pa­nie de stat care, în 2000, este reor­ga­ni­zată. În urma unui con­tract cu Admi­nis­tra­ţia de Stat a Avi­a­ţiei Civile, o com­pa­nie înre­gis­trată în Ger­ma­nia, Unis­tar Ven­tu­res Gmbh, a pre­luat 49% din AIR Mol­dova con­tra sumei de 2,3 mili­oane USD. Cele­lalte 51% erau deţi­nute de Guvern. Com­pa­nia nou-creată a fost decla­rată suc­ce­soare de drept a Air Mol­dova. Năs­tase a lucrat la Air Mol­dova până în august 2002, când instanţele de jude­cată au decis desfi­inţa­rea între­prin­de­rii moldo-germane AIR Mol­dova. Între părţi, res­pec­tiv firma din Ger­ma­nia şi Guver­nul R. Mol­dova, a urmat un pro­ces. Punc­tul final l-a pus CEDO, care, în decem­brie 2008, a decis des­pă­gu­bi­rea fir­mei fon­date în Ger­ma­nia cu 6,7 mili­oane de euro. În faţa magis­tra­ţi­lor de la Stra­s­bo­urg, Unis­tar Ven­tu­res Gmbh a fost repre­zen­tată de avo­ca­ţii Vita­lie Naga­ce­vs­chi şi Andrei Năs­tase, cel care, din noiem­brie 2002, deţine licenţă de avo­cat. Năs­tase este şi astăzi avo­cat, fiind cunos­cut ca apă­ră­to­rul lui Vio­rel şi Vic­tor Ţopa (pro­pri­e­ta­rul pos­tu­lui Jur­nal TV), con­dam­naţi de jus­ti­ţia din R. Mol­dova la închi­soare. Vic­tor Ţopa este şi naşul lui Andrei Năs­tase. Acesta, de alt­fel, a fost avo­cat şi în alte dosare de rezo­nanţă, dez­vă­lu­ind de-a lun­gul tim­pu­lui mai multe scheme dubi­oase din jus­ti­ţie.

546-casa-amdrei-nastaseVii­to­rul poli­ti­cian locu­ieşte într-o casă de lux din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, care a fost, ofi­cial, dată în exploa­tare în 2014. Casa este însă înre­gis­trată pe numele mamei sale, Anna, de 76 de ani. Pen­sio­nara stă însă în satul ei de baş­tină, Mân­dreşti, Tele­neşti, şi nu în casa din or. Codru. Ofi­cial, con­form date­lor cadas­trale, imo­bi­lul valo­rează 2,23 mili­oane de lei şi are o supra­faţă de 156 m. p., deşi pare mult mai spa­ţios. Preţul de piaţă al casei este şi el mai mare decât valoa­rea sa cadas­trală. Mama lui Năs­tase a intrat în pose­sia tere­nu­lui în 2012. În 2007, o parte din acesta îi mai apa­rţi­nea lui Ghe­or­ghe Mus­tea, un văr al fra­ţi­lor Andrei şi Vasile Năs­tase. Din 2010, Andrei, împre­ună cu soţia sa, Angela, mai deţin o încă­pere de 31 m. p. pe str. Gră­descu, iar până în 2012, când l-a vân­dut, Andrei Năs­tase a avut un apar­ta­ment de 51 m. p. pe str. Hristo Botev, Chi­şi­nău.

„Am făcut asta pentru a evita eventuale probleme”

Soli­ci­tat de ZdG, Andrei Năs­tase a admis că locu­ieşte în imo­bi­lul înre­gis­trat pe numele mamei sale, pen­sio­nară. „Nici­când nu am ascuns că am casă. Imo­bi­lul a fost dată în exploa­tare în 2014, dar a fost con­struit mai devreme. Cred că, la vâr­sta mea, pot spune că sunt rea­li­zat, inclu­siv finan­ciar, după 13 ani de acti­vi­tate în cali­tate de avo­cat şi con­sul­tant, la zeci şi sute de per­soane din ţară şi din stră­i­nă­tate. Am acu­mu­lat surse finan­ci­are nece­sare pen­tru a-mi cum­păra tere­nul şi a-mi con­strui o casă. Am tre­cut în ea acum patru ani, când încă nu era gata, după mai mulţi ani de trai într-un cămin, împre­ună cu fami­lia şi doi copii. Dacă am fi avut o jus­ti­ţie corectă, cred că aş fi reu­şit să am mai multe. De ce casa nu e înscrisă pe mine? Chiar acum sunt într-un pro­ces de jude­cată pri­vind încăl­ca­rea onoa­rei şi dem­ni­tă­ţii şi nu aş vrea să mă tre­zesc cu vreun seches­tru pe casă, într-o ţară în care jus­ti­ţia este con­tro­lată. Nu am ascuns nici­când că imo­bi­lul e înscris pe mama mea. Am făcut asta pen­tru a evita even­tu­ale pro­bleme”, spune Andrei Năs­tase. El susţine că nu deţine casă în Ger­ma­nia, aşa cum, recent, s-a vehi­cu­lat în presă. „Am casa din s. Mân­dreşti, lăsată ca moş­te­nire, unde tră­ieşte mama mea. Pe str. Gră­descu, apar­ta­men­tul cu o cameră, e de fapt al socri­lor. Acolo tră­iesc ei. Tot tim­pul a fost casa lor, deşi ne-au donat-o”, pre­ci­zează Năs­tase. Acesta admite că este finul lui Vic­tor Ţopa, pro­pri­e­ta­rul pos­tu­lui Jur­nal TV, tot el, con­dam­nat la 7 ani de închi­soare pen­tru şan­taj şi esto­rcare a acţiu­ni­lor deţi­nute de o per­soană la Vic­to­ri­a­bank.

„Da, sunt finul lui Vic­tor Ţopa. L-am cunos­cut în 1998, iar în 1999 mi-a deve­nit naş de cunu­nie. De atunci, sun­tem într-o rela­ţie foarte bună. Nu sunt însă depen­dent de el sau de alt­ci­neva. Mă ghi­dez de pro­pri­ile prin­ci­pii. Vic­tor Ţopa şi Vio­rel Ţopa sunt însă doar vic­time ale regi­mu­lui şi nu sunt nici pe departe oame­nii pe care-i pre­zintă o parte din presă”, susţine Andrei Năs­tase.

„Afacerea” lui Valentin Dolganiuc0,,18740898_303,00

Valen­tin Dol­ga­niuc are 58 de ani. De baş­tină e din s. Zăbri­ceni, r. Edi­neţ. A fost depu­tat pe lis­tele Fron­tu­lui Popu­lar Cre­ş­tin Demo­crat, actu­a­lul PPCD, în anii 1990, 1994 şi 1998, când a fost pro­pus la fun­cţia de pre­mier din par­tea Con­venţiei Demo­crate. Nu a reu­şit să ajungă prim-ministru, dar, în mai 1998 — febru­a­rie 1999, este viceprim-ministru. Ofi­cial, Dol­ga­niuc locu­ieşte, împre­ună cu soţia sa, într-un apar­ta­ment de 111 m. p. pe str. Alecu Russo din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia fami­liei sale în 2002, fiind împă­rţit între Valen­tin Dol­ga­niuc, soţia sa, Nina, şi fiica sa, Ina-Eliza. Ina-Eliza Gradwoh-Dolganiuc este admi­nis­tra­toare la Între­prin­de­rea cu Capi­tal Străin „WVP Bro­ker de Asi­gu­rare” SRL. Firma are un capi­tal social de 30 mii de lei şi este fon­dată de un alt SRL, cu denu­mire simi­lară, din Româ­nia. În 2012, din prin­ci­pa­lul gen de „acti­vi­tăţi auxi­li­are de asi­gu­rări şi de asi­gu­rare cu pen­sii” firma a rapor­tat veni­turi din vân­zări de 1,035 mili­oane de lei. La acest SRL este anga­jat, încă din 2000, şi Valen­tin Dol­ga­niuc. Acolo, el nu este un sim­plu anga­jat, or, SRL-ul este înre­gis­trat chiar în apar­ta­men­tul fami­liei. În mai 2015, în urma unei hotă­râri a Comi­siei Naţio­nale a Pieţei Finan­ci­are (CNPF), s-a reper­fec­tat „licenţa Între­prin­de­rii pen­tru drep­tul de a desfă­şura acti­vi­tate de inter­me­di­ere în asi­gu­rări a bro­ke­ru­lui, prin sub­sti­tu­i­rea ane­xei la licenţă cu inclu­de­rea urmă­toa­rei adrese de desfă­şu­rare a acti­vi­tă­ţii licenţi­ate: str. Inde­pen­denţei 40, of. 109, mun. Chi­şi­nău”. Slo­ga­nul fir­mei este „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui”, denu­mire cu care Valen­tin Dol­ga­niuc a înre­gis­trat, în 2003, o aso­ci­a­ţie obş­tească, „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui DEL”, care oferă cur­suri de inte­li­genţă finan­ci­ară sau retorică.

În 2012, un con­trol al CNPF con­stata mai multe nere­guli în acti­vi­ta­tea Între­prin­de­rii „WVP Bro­ker de Asi­gu­rare” SRL, con­dusă ofi­cial de fiica lui Dol­ga­niuc. Prin­tre altele, în urma con­tro­lu­lui res­pec­tă­rii nor­me­lor legale la apli­ca­rea pri­me­lor de asi­gu­rare de bază pen­tru asi­gu­ra­rea obli­ga­to­rie de răs­pun­dere civilă auto internă şi externă, „veri­fi­când selec­tiv con­trac­tele inter­me­di­ate în peri­oada luni­lor ianuarie-decembrie 2011 şi aprilie-iunie 2012, s-a con­sta­tat că bro­ke­rul nu a ope­rat cu prime şi tarife de asi­gu­rare obli­ga­to­rie sta­bi­lite de legi­sla­ţie, ast­fel, în cazul a 67 de con­tracte de asi­gu­rare obli­ga­to­rie de răs­pun­dere civilă auto inter­me­di­ate au fost micşo­rate neîn­te­me­iat pri­mele de asi­gu­rare de la 6 la sută până la 25 la sută”. În urma ace­lui con­trol, s-a cerut înlă­tu­ra­rea defi­cienţe­lor con­sta­tate. Tot­o­dată, admi­nis­tra­toa­rea între­prin­de­rii a fost pedep­sită con­tra­venţio­nal, cu amendă. Dol­ga­niuc afirmă că firma con­dusă de el şi fiica sa are capi­tal aus­tr­iac, iar el a fost direc­tor pe ţară. „Eu, acti­vând în cadrul aces­tei cor­po­ra­ţii, am pri­mit sta­tut de direc­tor pe ţară. Pen­tru că orice agent eco­no­mic tre­buie să fie înre­gis­trat, iar eu deja acti­vam în com­pa­nie, am înre­gis­trat firma în apar­ta­men­tul meu. Acum, de admi­nis­tra­rea ei se ocupă fiica. Eu sunt mai mult un fel de lec­tor. Nere­gu­lile depis­tate de CNPF au fost minore. Nu erau, de fapt, nere­guli. Cei de la CNPF, ştiindu-mă, mi-au zis că, dacă la toţi ar fi ca la mine, ei nu ar mai avea de lucru. Aus­trie­cii urmă­resc foarte meti­cu­los acti­vi­ta­tea. Nu e loc de nere­guli”, menţio­nează Dol­ga­niuc. Des­pre „Uni­ver­si­ta­tea Suc­ce­su­lui DEL”, Dol­ga­niuc afirmă că, prin inter­me­diul, au loc cur­suri de inte­li­genţă finan­ci­ară. El spune că, în ulti­mii ani, nu s-a prea impli­cat în acest pro­iect. „Sunt lecţii. La înce­put a fost o explo­zie. Acum e mai puţin”. Dol­ga­niuc con­firmă că locu­ieşte într-un apar­ta­ment de 111 m. p. şi că are un Mer­ce­des E 200, din 2007.

Pavlovschi: Apartamentele şi fiica de la Ministerul Justiţiei

Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, un alt mem­bru al big-s-pavlovschi-a-devenit-periculos-sa-activezi-conform-legii-lumea-criminala-dirijeaza-organele-de-drept
Plat­for­mei DA care se implică în edi­fi­ca­rea for­ma­ţiu­nii poli­tice, este fost pro­cu­ror, în anii 1985 — 2001, dar şi jude­că­tor la CtEDO din par­tea R. Mol­dova în peri­oada 2001 — 2008. Acum, acesta este avo­cat, având licenţă din mai 2008. Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi, con­form infor­ma­ţi­i­lor obţi­nute de ZdG, deţine două apar­ta­mente în Chi­şi­nău. Unul, pe str. M. Sado­veanu, de 85 m. p., pe care fami­lia Pav­lo­vs­chi îl are din 2002 şi unde este înre­gis­trat cabi­ne­tul său de avo­cat. Aici deţin cote-părţi cei doi soţi, Sta­ni­slav şi Iulia, dar şi cei trei copii ai fami­liei. Un alt apar­ta­ment, pe str. Cre­angă, soţii Pav­lo­vs­chi l-au pro­cu­rat la înce­put de 2015. Cu o supra­faţă de 78 m. p., acesta a fost cum­pă­rat, în rate, direct de la com­pa­nia Recon­sci­vil.

Tatiana Tverdun-Pavlovschi, una din­tre fii­cele lui Pav­lo­vs­chi, este anga­jată la Minis­te­rul Jus­ti­ţiei, în cali­tate de con­sul­tant, din apri­lie 2013. Con­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, împre­ună cu soţul său deţin câteva hec­tare de teren agri­col, două apar­ta­mente şi două case de locuit, de 53 şi 73 m. p. Aceasta mai indica în decla­ra­ţia sa din 2013 şi un auto­mo­bil Audi A4. Tot atunci, fun­cţio­nara declara că deţine, împre­ună cu soţul, con­turi cu aproape 80 mii de lei. Soţul Tatia­nei, Leo­nid Tver­dun, este fon­da­tor la trei firme. Prima, SRL „Arco­das”, are acti­vi­tăţi decla­rate în „pla­sa­rea în câm­pul mun­cii”. A doua este Publi­ca­ţia peri­o­dică „Tim­pul Info-Magazin” SRL, acolo unde deţine 45%, cele­lalte fiind împă­rţite între regre­ta­tul Con­stan­tin Tănase şi firma „Media Nouă” SRL, fon­dată, la rându-i, de către „Mega­dat. Com Inter­na­tio­nal”, con­tro­lată ante­rior de ex-deputatul Edu­ard Muşuc. A treia firmă la care gine­rele lui Pav­lo­vs­chi este fon­da­tor se numeşte „Digri­conex”, unde deţine 50%. Firma are acti­vi­tăţi în comerţ. Ante­rior, Tver­dun a fost admi­nis­tra­tor la firma „Star Papa­ra­zzi” SRL, care a deţi­nut o revistă cu ace­laşi nume, cum­pă­rată şi închisă ulte­rior de omul de afa­ceri Gabriel Stati.

Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi nu a dorit să dis­cute des­pre copiii săi, pre­ci­zând că ar fi corect să ana­li­zăm doar acti­vi­ta­tea sa. El spune că, deşi este avo­cat, par­ti­cipă foarte rar în instanţa de jude­cată, pen­tru că nu crede în corec­ti­tu­di­nea jus­ti­ţiei de la noi. „Nu vreau să-mi mint cli­enţii. Con­si­der că este foarte greu şi rar când poţi câş­tiga un dosar fără să dai bani. Iar eu nu pot să fac asta. De aceea nu prea merg în pro­cese. De aceea m-am şi impli­cat în Plat­forma DA, pen­tru că vreau să schimb lucru­rile”, zice Pav­lo­vs­chi. Acesta afirmă că în apar­ta­men­tul din str. Sado­veanu locu­iesc părinţii săi, iar în cel de pe str. Cre­angă, pro­cu­rat în 2015, e ofi­ciul său. „Locu­iesc într-un apar­ta­ment din sec­to­rul Cen­tru”, ne-a spus fos­tul pro­cu­ror şi jude­că­tor.

Arhitectul cu părinţi medici

Liviu Vovc are 26 de ani şi este absol­vent 10356701_10153529389349265_5643500696311475365_n
al Uni­ver­si­tă­ţii Teh­nice, spe­cia­li­ta­tea arhi­tec­tură. Până a adera la Plat­forma DA, a fost, timp de câteva luni, anga­jat al unei com­pa­nii de con­stru­cţii („Luvitan-Grup” SRL). La înce­pu­tul aces­tui an, Vovc, împre­ună cu alţi tineri au orga­ni­zat câteva acţiuni de pro­test prin care îşi expri­mau nemulţu­mi­rea faţă de deva­lo­ri­za­rea valu­tei naţio­nale. După aceste pro­teste, Vovc s-a ală­tu­rat Plat­for­mei şi, spune el, intenţio­nează să se implice şi în cre­a­rea par­ti­du­lui. „Cerere de ade­rare am să depun, pe par­curs. Să vedem dacă voi fi pe lista par­ti­du­lui sau nu. Ori­cum, va fi şi o fil­trare din par­tea pre­sei libere”, explică acesta. Liviu locu­ieşte la Ialo­veni, acolo unde părinţii lui, Liviu şi Ste­luţa Vovc, deţin o casă de locuit cu o supra­faţă de 108 m. p., con­form date­lor cadas­trale. De ase­me­nea, din mar­tie 2015, fami­lia Vovc deţine şi un apar­ta­ment de 118 m. p. în Chi­şi­nău, într-un com­plex nou, con­struit de com­pa­nia Dansi­cons în par­te­ne­riat cu Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţeanu”.

Tatăl lui Liviu Vovc, al cărui pre­nume este tot Liviu, este vice­di­rec­tor al Spi­ta­lu­lui de Urgenţă din Chi­şi­nău. Liviu Vovc senior a fost unul din cei 16 fun­cţio­nari din dome­niul sănă­tă­ţii, reţi­nuţi de CNA în apri­lie 2014, în cadrul unui dosar de tru­care a lici­ta­ţi­i­lor pen­tru cum­pă­ra­rea echi­pa­men­tu­lui şi a acce­so­ri­i­lor medi­cale. Atunci, pe lângă Vovc, au fost reţi­nuţi şi fos­tul minis­tru al Sănă­tă­ţii, Andrei Usa­tâi, fos­tul şef al Spi­ta­lu­lui de Urgenţă, Ghe­or­ghe Cio­banu, pre­cum şi şeful de atunci al Agenţiei Medi­ca­men­tu­lui, Ale­xan­dru Coman. Ulte­rior a fost eli­be­rat, iar în iunie 2015, res­ta­bi­lit în fun­cţie. Totuşi, con­ti­nuă să fie cer­ce­tat în dosa­rul lici­ta­ţi­i­lor tru­cate. Mama lui Liviu, Ste­luţa Vovc, este şefa secţiei Fizi­o­te­ra­pie şi Rea­bi­li­tare din cadrul Spi­ta­lu­lui Raio­nal Ialo­veni.

Inga Grigoriu: între activism
civic, afaceri şi politică

Inga Gri­go­riu, o altă repre­zen­tantă a 12138553_956814504377721_5222728133915249638_o
Plat­for­mei DA, a absol­vit Aca­de­mia de Muzică, Tea­tru şi Arte Plas­tice. În pre­zent este mana­ger la ÎCS „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” SRL, admi­nis­trat de soţul ei, Adrian Gri­go­riu. „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” este repre­zen­tant şi dea­ler ofi­cial în R. Mol­dova al mai mul­tor com­pa­nii stră­ine ce pro­duc maşini de cusut şi alte uti­laje de cusut de uz cas­nic şi indus­trial. Prin­tre măr­cile pe care „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut” le repre­zintă în Mol­dova se numără com­pa­nii de renume pre­cum Sin­ger, Pro­tex, Dra­go­n­fly sau Soon­tex. Pe lângă fap­tul că este mana­ger la „Uni­ver­sul Maşi­ni­lor de Cusut”, soţul Ingăi, Adrian, este şi fon­da­to­rul fir­mei „Home&Hobby”, care acti­vează în dome­niul con­fe­cţio­nă­rii şi comer­ci­a­li­ză­rii dife­ri­te­lor tipuri de arti­cole tex­tile (uni­forme şco­lare, deco­ra­ţiuni tex­tile etc). Fami­lia Gri­go­riu locu­ieşte într-o casă din oră­şe­lul Sân­gera, con­stru­ită recent.

Con­tac­tată de ZdG, Inga Gri­go­riu a decla­rat că, deşi se con­si­deră mai degrabă un acti­vist civic, se va implica activ în con­stru­cţia noii for­ma­ţiuni. „Mai mult ca pro­ba­bil, ne vom implica şi la nivel de can­di­dare. Şi pe noi, ca antre­pre­nori, ne-a afec­tat foarte mult depre­ci­e­rea leu­lui. Pri­mul nos­tru pro­test aşa s-a şi numit: „Vrem leul îna­poi, vrem ţara îna­poi”, a decla­rat Gri­go­riu.

„Forţa Poporului”, vizată de DA

Ale­xan­dru Cozer, membru-fondator al 12006549_10207352143785344_1585372631011273915_o
Plat­for­mei DA, este jur­na­list la por­ta­lul de ştiri independent.md. De alt­fel, Cozer este şi pro­pri­e­ta­rul aces­tui site prin inter­me­diul „Industrie-Media” SRL, al cărui fon­da­tor este. De ase­me­nea, Ale­xan­dru Cozer este fon­da­tor și la agen­ția de presă „Inde­pen­dent Press” SRL, care, spune el, nu are nicio acti­vi­tate în pre­zent. Cozer deţine și un auto­mo­bil Nis­san X-Trail, cum­pă­rat în iulie 2015. El locu­ieşte într-o casă din Sân­gera, a părinţi­lor săi, Dumi­tru şi Tamara Cozer. Soţii Cozer, care au lucrat mai mulţi ani peste hotare, deţin şi un apar­ta­ment de 50 m. p. pe str. Dacia. Între­bat dacă se va regăsi prin­tre mem­brii par­ti­du­lui pe care DA urmează să-l for­meze, Cozer a decla­rat că „nu este nici pe departe bătut în cuie fap­tul că mă voi implica în poli­tică, dar, dacă asta se va întâm­pla, atunci voi renu­nţa la acti­vi­ta­tea mea jur­na­lis­tică, pre­cum şi la site”.

Dinu Plân­gău, cel mai tânăr din­tre mem­brii plangau
cu ambi­ţii poli­tice ai Plat­for­mei DA, are 21 de ani şi este stu­dent în anul trei la Drept. Îna­inte să devină mem­bru DA, Dinu a fost preşe­din­tele miş­că­rii civice „Tine­rii Mol­do­vei”, care ple­dează pen­tru Uni­rea R. Mol­dova cu Româ­nia. Acesta a decla­rat că, deşi ini­ţial nu avea sco­puri poli­tice, a decis să se implice, pen­tru a con­vinge cât mai mulţi tineri să susţină noua for­ma­ţiune. „Nu am avut deloc intenţia să fac poli­tică, dar, ca fost lider al mai mul­tor orga­ni­za­ţii de tine­ret, s-a con­si­de­rat că aş putea aduna cât mai mulţi tineri, pen­tru că plat­forma poli­tică urmează să fie for­mată în spe­cial din tineri. Evi­dent, voi depune tot efor­tul ca să ajun­gem unde ne-am pro­pus”. Dinu este ori­gi­nar din Edi­neţ. Tatăl său, Ale­xan­dru Plân­gău, acum pen­sio­nar, este ex-angajat al fos­tu­lui Cen­tru pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mice şi Coru­pţiei (actu­a­lul CNA), iar mama sa, Vic­to­ria, este anga­jată a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Edi­neţ. De ase­me­nea, fra­tele lui Dinu, Ale­xan­dru, este, din 2013, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Edi­neţ, după ce a absol­vit Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei. Dinu locu­ieşte în Chi­şi­nău, într-un apar­ta­ment cu o cameră, al părinţi­lor săi. Aceş­tia mai deţin o casă de locuit la Edi­neţ.

În această peri­oadă, repre­zen­tanţii Plat­for­mei DA decid cum vor pro­ceda în pri­vinţa vii­toa­rei con­stru­cţii poli­tice. Potri­vit unor sce­na­rii, mem­brii Plat­for­mei vor pre­lua un par­tid deja înre­gis­trat, purtându-se acum dis­cu­ţii cu „Forţa Popo­ru­lui”, con­dus de Nico­lae Chir­toacă. La ulti­mele ale­geri, for­ma­ţiu­nea a acu­mu­lat 11665 de voturi, sau 0,73% .


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Maria

  Oameni gos­po­dari din fami­lii de gos­po­dari. Sana­tate si cu Dum­ne­zeu ina­inte! Sper sa rama­neti de incre­dere

 • tika

  E NORMAL ca in peri­oada fura­tu­lui si a”biznesului” sa risti puscarie…e NORMAL ca in o dizor­dine gene­rala a sta­tu­lui sau imbo­ga­tit si persoane,intr’adevar posi­bil din gospodari…………….au folo­sit situ­a­tia corect

  Tre­zi­rea aces­tor per­soane si dorinta lor de a schimba ceva in mol­dova e ceva incurajant,speram ca sa nu fie min­cati de banditi…daca ini­ti­a­tiva por­ne­ste de la ei,vor avea SUCCES,dar DACA E sub con­du­ce­rea cuiva din afara TARII,deci la comanda,daca isi vor per­mite sa fie cumparati,ca si dem­ni­ta­rii prevetivi,vor esua repede

  DEMNITATEA bazata pe SPERANTA, dato­rita CURATENIEI SUFLETESTI…sper ca EI stiu aceasta cerinta
  ADEVARUL bazat pe ONESTATE si RESPONSABILITATE…TOT E O CERINTA,PENTRU A REUSI!!!

 • Euge­niu Dur­bala

  http://www.interlic.md/2008-12-09/moldova-a-pierdut-la-cedo-o-suma-record-de-67-mil-euro-7667.html
  mai multa infor­ma­tie des­pre AIR Mol­dova si CEDO, pen­tru cei inte­re­sați

 • Sta­ni­slav Pav­lo­vs­chi

  Am acti­vat in cadrul pro­cu­ra­tu­rii din anul 1980, ci nu din 1985. Deci, 21 de ani ! Apar­ta­men­tul de la Cio­cana l-am pri­mit de la stat, lucrand in cali­tate de anche­ta­tor de cau­zele excep­tio­nale al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale undeva la mij­lo­cul ani­lor 90, atunci cand in fami­lia mea s-au nas­cut doi gemeni, ci nu in 2002. Apoi el a fost pri­va­ti­zat. Repar­ti­za­rea aces­tui apar­ta­ment s-a facut in baza unei deci­zii a sin­di­ca­tu­lui si a admi­nis­tra­tiei Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale, pre­cum si a bonu­lui de repar­ti­tie eli­be­rat de pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui.
  Asta-i asa, pen­tru infor­ma­rea corecta a citi­to­ru­lui …

  • slava

   ca si Nas­tase u odaia de la camin?))) clar cu voi…

 • Ianus

  Da espre Cozer nu spu­neți nimic?
  Mașină de 500 000 lei…

 • sorin

  L-ati omis pe Vic­tor Topa, fina­na­ta­to­rul Plat­for­mei DA. La el tre­buie arti­col aparte. Si nu doar unul!

 • Jora

  Casa cei a a lui valo­rează numai 2 mili­o­nae de lei ? Iaca eu aș vrea să o cum­păr nuu mi-o vinde cu suma asta ?
  Ea valo­rează mini­m­zece mili­oane de lei și încă nu-i scrisă pe numele lui ci pe numele mamei sale!
  Am înțe­les că se plimbă și cu op mașină care valo­rează cel pău­țin 2.5 mlm de lei, Mer­ce­des S class! De unde mama dra­cu­lui are el atîția bani ? Nu cumva toate aceste bunuri sunt din bani cetă­țe­ni­lro care a cre­zurt și au finan­țat această Plat­formă?

  • Alissa A.

   A minţit zeci de mii de cetă­ţeni, indu­cân­dui în eroare cu o plat­formă civică care a transformat-o într-un par­tid politic.Care impre­una cu nana­se­lul lui de cunu­nie Vic­tor Topa furind de la popo­rul Repu­bli­cii Mol­dova vre-o 7 mln. euro numai pe cauza Air­Mol­dova. A spă­lat prin con­tu­rile des­chise pe numele mamei sale şi a soa­crei mili­oane.

  • Ceban Vic­to­ria

   Banii sunt de la Vic­tor si de la Vio­rel Tzopa. Vio­rel era sef la BEM! A furat de acolo cit a putut! Tzo­pii si-au luat casa de lux in Fran­k­furt, vila in Palma de Mal­lorca, iar lui Nas­tase, care a par­ti­ci­pat si el la ata­cul rai­der facut de Tzopi asu­pra AIR Mol­dova iau dat citeva zeci de mili­oane si con­ti­nua sa-i dea si in pre­zent, pen­tru a finanta Plat­forma DA!

 • Vio­rel Efto­dii

  Am impre­sia ca unee deta­lii des­pre Lide­rul aces­tei Plat­forme, apoi par­tid au fost omise. Nu vad deta­lii refe­ri­tor la cele 4 case care le detine, nu vad deta­lii des­pre con­tu­rile de 2 mili­oane a mamei sale si inca 2 mili­oane pe con­tul soa­crei. Plus la asta, de ce nu sunt deta­lii refe­ri­tor la apr­ta­men­tele pri­va­ti­zate cu aju­to­rul sefu­lui de la pri­va­ti­zari, mai bine zis Filat in jurul ani­lor 2000? Prea multe semne de intre­bare. Cred ca ni se pre­zinta infor­ma­tia doar care este pe pla­cul lui Vic­tor Topa si nimic mai mult.