La sfârșit de an, Parlamentul își face cadou de sute de MILIOANE de lei

Par­la­men­tul R. Mol­do­va este, la pro­priu, cel mai „scump” edi­fi­ciu al țării. Ceea ce depu­ta­ții numesc con­di­ții mini­me de acti­vi­ta­te, de fapt, repre­zin­tă un lux pe care guver­na­rea și-l per­mi­te, chiar dacă defi­ci­tul buge­tar pen­tru anul 2017 este esti­mat la pes­te patru mili­ar­de de lei, iar pova­ra mili­ar­du­lui de dola­ri, furat din cele trei băn­ci, este pusă pe ume­rii cetă­țe­ni­lor. Repa­ra­rea clă­di­rii Legi­sla­ti­vu­lui, devas­ta­tă în tim­pul acțiu­ni­lor de pro­test din 7 apri­lie 2009, a cos­tat buge­tul public, până anul tre­cut, 376,230 de mili­oa­ne de lei și con­ti­nuă să „taie” din aju­to­rul finan­ci­ar extern în favoa­re con­for­tu­lui depu­ta­ți­lor.

Cu câte­va zile îna­in­te de sfâr­și­tul sesiu­nii vară-toamnă a Par­la­men­tu­lui, la 12 decem­brie, Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Con­struc­ți­i­lor a sem­nat un con­tract de 118 187 192 de lei (!) cu „Glo­ri­nal Imo­bil” SRL pen­tru „fina­li­za­rea lucră­ri­lor de ame­na­ja­re inte­ri­oa­ră a nive­le­lor S,1-3 și ame­na­ja­rea teri­to­ri­u­lui adia­cent la obiec­tul „Recon­struc­ția clă­di­rii Par­la­men­tu­lui RM din bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,105, mun. Chi­și­nău”, potri­vit infor­ma­ți­i­lor din Regis­trul de Stat al Achi­zi­ți­i­lor Publi­ce.

Potri­vit date­lor publi­ce, „Glo­ri­nal Imo­bil” SRL, care acti­vea­ză pe pia­ță încă din 1997, este fon­da­tă și admi­nis­tra­tă de Nata­lia Chi­ri­că. Tot­o­da­tă, com­pa­nia de con­struc­ții „Glo­ri­nal” SRL, des­pre care pre­sa a scris că ar apar­ți­ne lui Oleg Voro­nin, fiul pre­șe­din­te­lui PCRM, Vla­di­mir Voro­nin, este fon­da­tă de Vasi­le Chi­ri­că și Ser­giu Vâr­lan. Vasi­le Chi­ri­că a fost deco­rat în 2008 cu Ordi­nul Repu­bli­cii Voro­nin, pe atun­ci pre­șe­din­te. Ambe­le fir­me sunt înre­gis­tra­te la ace­eași adre­să juri­di­că, str. Zam­fir Arbo­re 15.

Tot în acest an, fir­ma a mai  sem­nat un con­tract cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Con­struc­ți­i­lor pen­tru repa­ra­ția Par­la­men­tu­lui. La 14 iunie, Glo­ri­nal Imo­bil SRL a fost desem­na­tă câști­gă­toa­re pen­tru a efec­tua lucră­ri de ame­na­ja­re inte­ri­oa­ră a sălii „Euro­pa” și a holu­lui aces­te­ia, în valoa­re de aproa­pe 20 de mili­oa­ne de lei.

Alte cir­ca 64 de mili­oa­ne de lei au fot plăti­te în anul curent pen­tru monta­rea sis­te­me­lor de ven­ti­la­re și anti­in­cen­di­a­re în trei blo­cu­ri ale Legi­sla­ti­vu­lui.

În total, numai în 2016, pen­tru repa­ra­ția Legi­sla­ti­vu­lui s-au alo­cat  201 952 584 de lei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Pingback: ZdG: La sfârșit de an, Parlamentul își face cadou de sute de milioane de lei – birfe.xyz

 2. Aurel

  Și care-i pro­ble­ma nu înțe­leg ? e prac­tic prin­ci­pa­la insti­tu­ție a sta­tu­lui, e fata tării bre, chiar nu avem noi nici un pic de res­pect fată de noi, fata de tara asta ?

 3. Harton

  Da blea să-i zicem spa­si­ba lui Fialt și tutu­ror celor care au orga­ni­zat revo­lu­ția, și-au bătut joc de tine­ri i-a mani­pu­lat, Nata­șa Mora­ri îi orga­ni­za cu Baghi­rov iar acum se lasă nemul­țu­miți de de rapa­ra­rea clă­di­ri­lor! Dacă nu le ofe­ri con­di­ții și sala­rii bune șa fiunc­țio­na­rii sta­tu­lui, apoi cum vre­ți voi să mun­ceas­că în con­ti­nu­a­rea?

 4. Un Batran

  Un ras­puns scurt pre­ce­den­ti­lor “auto­ri”
  Ches­tia nu tine de “insti­tu­tia sta­tu­lui”, ci de tupe­ul celor din aceas­ta insti­tu­tie care pun in car­ca FIECARUI CETATEAN” (inclu­siv a copi­i­lor) 150-200 lei pen­tru con­for­tul lor. Si astea in lip­sa de bani pen­tru a-si res­pec­ta pro­pri­i­le nor­me pri­vind ali­men­ta­tia ace­lo­ra­si copii. Daca nu e tupeu, atun­ci e maga­rie

 5. Mihail

  Res­pec­tul por­ne­ste de la pla­ta pen­si­i­lor care sa aco­pe­re mini­mul de exis­ten­ta al per­soa­ne­lor in vir­sta, de la cre­a­rea con­di­ti­lor de via­ta pen­tru oame­nii de rind da nu de la cla­di­rea par­la­men­tu­lui . Pe ce lume tra­iesc unii ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *