Sentință cu NOUĂ ani de închisoare, la OPT ani de la infracțiune. Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia motivată în dosarul „Mânzat”

Cur­tea de Apel Chi­și­nău (CA) a pre­zen­tat astăzi, 19 mai, deci­zia moti­va­tă în dosa­rul lui Vale­ri­an Mân­zat, avocatul-vedetă cunos­cut opi­ni­ei publi­ce pen­tru via­ța luxoa­să eta­la­tă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­te.

Avo­ca­tul a lip­sit de la ședin­ța de jude­ca­tă, chiar dacă apă­ră­to­rul aces­tu­ia a decla­rat că a comu­ni­cat cu el și Mân­zat a spus că va fi pre­zent la Cur­tea de Apel. „Deci­zia este pe 87 de pagi­ni tipă­ri­te. Încă nu am luat cunoș­tin­ță cu aces­tea. Vale­ri­an Mân­zat tre­bu­ie să vină. Asta mi-a spus la tele­fon…”, a spus Ghe­or­ghe Ami­ha­la­chi­oa­ie, avo­ca­tul lui Mân­zat. Apă­ră­to­rul infir­mă fap­tul că Mân­zat ar fi fugit din țară. „Unde să ple­ce?”, s-a între­bat par­tea apă­ră­rii. Aces­ta a men­țio­nat că pre­zen­ța lui Mân­zat nu este obli­ga­to­rie, deo­a­re­ce ares­ta­rea lui Mân­zat se va face doar după ce magis­tra­ții vor remi­te orga­ne­lor de drept soli­ci­ta­rea pune­re în apli­ca­re a pedep­sei. „Se remi­te la orga­nul de poli­ție, poa­te fi pes­te o lună, două, trei. Nu sunt ter­me­ne de exe­cu­ta­re. Jude­ca­ta prin can­ce­la­re tri­mi­te la poli­ție pen­tru exe­cu­ție”, expli­că Ghe­or­ghe  Ami­ha­la­chi­oa­ie.

„Până la acest moment, pe adre­sa poli­ți­ei nu a venit nicio hotă­râre exe­c­u­to­rie în pri­vin­ța aces­tei per­soa­ne. Noi vom acțio­na când vom avea o deci­zie moti­va­tă și când ni se va soli­ci­ta acest fapt. Aștep­tăm deci­zia instan­ței de jude­ca­tă și după ace­ea vom între­prin­de toa­te măsu­ri­le nece­sa­re, con­form legii”, a decla­rat pen­tru pre­să Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șef-adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral de Poli­ție.

Amin­tim că, la 5 apri­lie 2017, Cur­tea de Apel Chi­și­nău a men­ți­nut hotă­rârea de acum doi ani a Jude­că­to­ri­ei sect. Râș­ca­ni prin care avocatul-vedetă Vale­ri­an Mân­zat a fost con­dam­nat la nouă ani de închi­soa­re într-un dosar penal de escro­che­rie în dome­ni­ul asi­gu­ră­ri­lor. În timp ce magis­tra­ții de la CA pro­nun­țau deci­zia, Mân­zat, ală­tu­ri de alți patru învi­nu­ți pe dosar se aflau la par­te­rul instan­ței, afir­mă avo­ca­tul Ghe­or­ghe  Ami­ha­la­chi­oa­ie, care pre­ci­zea­ză că pre­zen­ța incul­pa­tu­lui nu era obli­ga­to­rie, deo­a­re­ce instan­ța nu a pre­vă­zut expres ares­tul în sala de jude­ca­tă. 

În 2015, Vale­ri­an Mân­zat, ex-angajat al Poli­ți­ei Cri­mi­na­le, a fost con­dam­nat la 9 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re după ce, în 2009, în urma unei înţe­le­ge­ri pre­a­la­bi­le cu Ion Taran, pe atun­ci şef al Secţi­ei inves­ti­ga­re a acci­den­te­lor ruti­e­re a Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie, şi cu Dorel Găi­nă, şef al Secţi­ei asis­tenţă juri­di­că în cadrul Com­pa­niei de asi­gu­ră­ri „Mol­da­sig”, au însce­nat un acci­dent ruti­er, cu intenţia de a intra în pose­sia unei sume de bani de la com­pa­nie. Avo­ca­tul nu a stat însă nicio zi dupa gra­tii, deo­a­re­ce sen­tin­ța intră în vigoa­re doar după deci­zia Cur­ții de Apel.

La 2 febru­a­rie 2017, Vale­ri­an Mân­zat a fost reți­nut de pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii CNA într-un dosar de escro­che­rie, bănu­it că ar fi esto­rcat de la o feme­ie, prin înşe­lă­ciu­ne şi abuz de încre­de­re, 20 000 de euro pen­tru a-i solu­ţio­na o pro­ble­mă lega­tă de urgen­ta­rea trans­fe­ră­rii soţu­lui aces­te­ia dintr-un peni­ten­ci­ar din Fede­ra­ţia Rusă în unul din R. Mol­do­va. În pofi­da înțe­le­ge­rii de a pri­mi banii în două rate a câte zece mii de euro, avo­ca­tul a obli­gat feme­ia să-i dea toţi banii, spunându-i că deja a solu­ţio­nat pro­ble­ma, iar soţul ei urmea­ză să ajun­gă la Chi­şi­nău. După 30 de zile de arest în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din capi­ta­lă și o lună în arest la domi­ci­liu, la 3 apri­lie, Mân­zat a fost eli­be­rat, cu inter­dic­ția de apă­ră­si țara. Pen­tur că și-a recu­nos­cut vina și cola­bo­rea­ză cu anche­ta, dosa­rul urmea­ză a fi trans­mis în jude­ca­tă pen­tru tra­fic de influ­en­ță și nu pen­tru escro­che­rie.

Vale­ri­an Mân­zat se află într-o rela­ție și are un copil cu Cris­ti­na Fur­dui, fii­ca fos­tu­lui depu­tat mili­o­nar Simion Fur­dui. Nu se cunoaș­te dacă cei doi sunt căsă­to­ri­ți, aces­ta locu­ieș­te însă în apar­ta­ment luxos din str. Dru­mul Vii­lor, înscris pe nume­le Cris­ti­nei Fur­dui.

Vale­ri­an Mân­zat a ajuns în aten­ția opi­ni­ei publi­ce în 2013, atun­ci când i-a dăru­it soți­ei sale de 8 Mar­tie un Porche de 45 de mii de euro, afișând cado­ul pe inter­net. Ante­ri­or, Vale­ri­an Mân­zat a fost desem­nat de Uniu­nea Avo­ca­ţi­lor din R. Mol­do­va pen­tru a par­ti­ci­pa în cali­ta­te de mem­bru cu drept de vot la pro­ce­sul de Refor­mă a Jus­ti­ţi­ei Pena­le pen­tru anii 2011 — 2016.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *