CSJ a anulat condamnarea primarului de Taraclia și a trimis dosarul la rejudecare – Ziarul de Gardă
 • CSJ a anulat condamnarea primarului de Taraclia și a trimis dosarul la rejudecare

  CSJ a anulat condamnarea primarului de Taraclia și a trimis dosarul la rejudecare
  de
  09 august 2016 | 18:18

  Astăzi, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul avocaților primarului or. Taraclia Serghei Filipov și a casat decizia Curții de Apel Cahul, prin care edilul era condamnat și dat afară din funcția pe care o deținea, fiind găsit vinovat de faptul că ar fi dispus ilegal tăierea unor arbori din preajma clădirii Primăriei.

  csjfilipov„Recursurile admise, casată decizia atacată şi dispusă rejudecarea cauzei în instanţa de apel. Pronunţarea integrală a hotărârii va avea lor la 30 august 2016”, anunță site-ul CSJ. Astfel, după această decizie, edilul de Taraclia, care a acuzat implicarea politicului în condamnarea sa, poate reveni în funcție.

  După deci­zia Curţii de Apel Cahul pe mar­gi­nea aces­tui dosar, Con­gre­sul Auto­ri­tă­ţi­lor Locale din Mol­dova (CALM) a adop­tat o decla­ra­ţie în susţi­ne­rea lui Ser­ghei Fili­pov. Pir­kka Tapi­ola, şeful Dele­ga­ţiei UE în R. Mol­dova, s-a ară­tat şi el uimit de deci­zia jude­că­to­ri­lor de la Cahul. El a scris, în ziua sen­tinţei, pe o reţea de soci­a­li­zare că este „deru­tat şi dez­a­mă­git de sen­tinţă”, menţionând că aceasta are „moti­va­ţie poli­tică”. La scurt timp, Aso­ci­a­ţia Jude­că­to­ri­lor, printr-o scri­soare des­chisă sem­nată de Ion Druţă, jude­că­tor la CSJ, instanţă care urmează acum să exa­mi­neze dosa­rul, a venit cu un comu­ni­cat de presă prin care l-a învi­nuit pe Tapi­ola de imi­x­tiune în jus­ti­ţie şi pre­siune asu­pra instanţei. Druţă l-a invi­tat pe ofi­ci­a­lul euro­pean, dacă acesta are infor­ma­ţii des­pre influ­enţa poli­tică asu­pra deci­ziei, să se adre­seze la Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii.

  ZdG a scris anterior despre acest  dosar: (doc) Motivele judecătorilor în dosarul condamnării primarului de Taraclia 

  Ser­ghei Fili­pov este pri­mar al or. Tara­clia din 2011, când câş­tiga ale­ge­rile din par­tea PCRM, după pri­mul tur de scru­tin, cu 64,08% din voturi. Anul tre­cut, în luna iunie, în cali­tate de can­di­dat inde­pen­dent, Fili­pov a acu­mu­lat 69,88% din votu­rile ale­gă­to­ri­lor din Tara­clia, obţinând, din pri­mul tur, un nou man­dat în frun­tea oră­şe­lu­lui din sudul Mol­do­vei.

  Publicitate
  tuia
  Arborii pentru care a fost condamnat Filipov

  Oame­nii l-au votat deşi, înce­pând cu anul 2013, edi­lul era figu­rant într-un dosar penal. Mai exact, pro­cu­ro­rii l-au învi­nuit pe Fili­pov de fap­tul că, fiind pri­mar şi „per­soană cu dem­ni­tate publică”, în peri­oada 31 octom­brie – 1 noiem­brie 2013, „ignorând pre­ve­de­rile punc­tu­lui 2 al deci­ziei Con­si­li­u­lui Oră­şe­nesc Tara­clia din 24 octom­brie 2013 pri­vind con­fir­ma­rea acte­lor de cer­ce­tare fito­sa­ni­tară a spa­ţi­i­lor verzi şi efec­tu­a­rea lucră­ri­lor de tăiere, potri­vit căruia, pen­tru resurse natu­rale şi mediu, se per­mi­tea tăie­rea arbo­ri­lor doar prin coor­do­na­rea cu Inspe­cţia Eco­lo­gică de Stat, acţionând intenţio­nat, fără coor­do­na­rea acţiu­ni­lor sale cu Inspe­cţia…, fără mar­ca­rea pre­a­la­bilă pe teren a arbo­ri­lor pre­co­ni­zaţi pen­tru tăiere, ignorând legea…, a ordo­nat şi, la indi­ca­ţia sa, au fost tăi­aţi ile­gal 31 de arbori din spe­cia „tuia occi­den­tală” din scu­a­rul ampla­sat vis-a-vis de Pri­mă­ria ora­şu­lui Tara­clia, prin care au fost cau­zate daune în pro­porţii con­si­de­ra­bile inte­re­se­lor publice şi mediu­lui încon­ju­ră­tor, eva­lu­ate în suma de 164,88 mii de lei”. Pro­cu­ro­rii au înca­drat infra­cţiu­nea în baza art. 328 din Codul Penal, exces de putere sau depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu.

  Prin sen­tinţa Jude­că­to­riei Tara­clia din 16 apri­lie 2015, Ser­ghei Fili­pov a fost achi­tat de către jude­că­to­rul Andrei Miro­nov, pe motiv că fapta incul­pa­tu­lui nu întru­neşte ele­men­tele infra­cţiu­nii. Instanţa a reţi­nut că nu au fost pre­zen­tate probe care ar demon­stra vina pri­ma­ru­lui. Con­form deci­ziei Con­si­li­u­lui Oră­şe­nesc Tara­clia din 24 octom­brie 2013, res­pon­sa­bil pen­tru exe­cu­ta­rea deci­ziei a fost numit pădu­ra­rul Pri­mă­riei Tara­clia. „Drept urmare, rezultă că acţiu­nea pri­vind tăie­rea arbo­ri­lor nece­sita a fi coor­do­nată cu Inspe­cţia Eco­lo­gică de către pădu­rar, şi nu de către pri­mar”, con­stata jude­că­to­rul Miro­nov, care menţiona că pri­ma­rul nu ar fi fost înves­tit cu careva drep­turi sau obli­ga­ţii pen­tru exe­cu­ta­rea ace­lei deci­zii şi că nu ar fi fost pre­zen­tate probe că incul­pa­tul a influ­enţat pădu­ra­rul Pri­mă­riei la efec­tu­a­rea tăie­rii celor 31 de arbori. Prima instanţă a ajuns la con­clu­zia că, în orice cir­cum­stanţe, acei arbori tre­bu­iau tăi­aţi, fapt ce exclude cau­za­rea pre­ju­di­ci­u­lui mediu­lui încon­ju­ră­tor.

  Inspe­cţia Eco­lo­gică Tara­clia şi pro­cu­ro­rii au ata­cat la CA din Cahul sen­tinţa pri­mei instanţe, considerând-o ile­gală. Inspe­cţia menţiona că vino­vă­ţia pri­ma­ru­lui era demon­strată prin decla­ra­ţi­ile mar­to­ri­lor, care ar fi spus că acei arbori erau „în cre­ş­tere”. Aceş­tia au pre­zen­tat un act al Minis­te­ru­lui Mediu­lui, care a con­sta­tat că tăie­rea celor 31 de arbori a fost ile­gală, dar şi măr­tu­rii prin care pădu­ra­rul care tre­buia să exe­cute deci­zia Con­si­li­u­lui menţiona că a pri­mit indi­ca­ţii de la pri­mar pen­tru a tăia acei arbori şi că acesta, deşi s-ar fi opus, ar fi fost ame­ninţat cu demi­te­rea. Pro­cu­ro­rii au cerut 6 ani şi 6 luni de închi­soare cu exe­cu­tare pen­tru Fili­pov în peni­ten­ciar de tip semiîn­chis cu pri­va­rea de a ocupa anu­mite fun­cţii publice pe un ter­men de cinci ani.

  Numele judecătorilor a fost „secretizat”

  tatiana_dimitriadi

  Tatiana Dimi­tri­adi, foto:magistrat.md

  Jude­că­to­rii de la CA din Cahul care au luat deci­zia în dosa­rul Fili­pov sunt Tatiana Dimi­tri­adi, preşe­dinta instanţei, tot ea, preşe­dinta com­ple­tu­lui de jude­cată, şi jude­că­to­rii Galina Vavrin şi Ion Dănă­ilă. Infor­ma­ţia ne-a fost ofe­rită în scris de către repre­zen­tanţii CA abia în urma unei soli­ci­tări, deşi numele magis­tra­ţi­lor tre­buie să fie făcut public întot­dea­una în actul jude­că­to­resc.

  În cadrul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui la CA din Cahul, Fili­pov s-a decla­rat nevi­no­vat, spunându-le jude­că­to­ri­lor că „subal­ter­nii se ocu­pau de toate ches­tiu­nile legate de per­fec­ta­rea acte­lor şi obţi­ne­rea auto­ri­za­ţi­i­lor”, pre­ci­zând că i-a cerut pădu­ra­ru­lui doar să exe­cute deci­zia Con­si­li­u­lui Oră­şe­nesc, deci­zie în care fami­lia sa nu este indi­cată. El susţine că a aflat abia după tăie­rea arbo­ri­lor de fap­tul că nu exista o auto­ri­za­ţie nece­sară pen­tru tăie­rea lor, dar a menţio­nat totuşi că acţiu­nea a fost jus­ti­fi­cată, pen­tru că aceş­tia aveau peste 45 de ani şi şi-au pier­dut din cali­tate. Fili­pov a mai decla­rat că nu a făcut pre­siuni asu­pra pădu­ra­ru­lui, admi­ţând însă că i-a zis aces­tuia că, dacă nu-şi va onora obli­ga­ţiu­nile de ser­vi­ciu, ar putea fi demis. Pri­ma­rul a susţi­nut că au fost tăi­aţi 26 şi nu 31 de arbori, la eva­lu­a­rea pre­ju­di­ci­u­lui fiind numă­rate şi tul­pi­nile unor arbori tăi­aţi ante­rior.

  Publicitate

  Pădurarul şi viceprimarul „l-au îngropat” pe primar

  Cei trei jude­că­tori au casat inte­gral sen­tinţa pri­mei instanţe, ei menţionând că, deşi „incul­pa­tul nu-şi recu­noa­şte vina, din cumu­lul de probe directe şi indi­recte rezultă fap­tul că acesta îşi dădea per­fect seama de acţiu­nile pe care le-a comis, de gra­vi­ta­tea aces­tora, pre­cum şi de pena­li­ta­tea lor. Jude­că­to­rii susţin că vino­vă­ţia incul­pa­tu­lui Fili­pov se demon­strează prin decla­ra­ţi­ile pădu­ra­ru­lui, care a spus în instanţă că a refu­zat să taie arbo­rii, dar a fost ame­ninţat cu demi­te­rea, prin decla­ra­ţi­ile vice­pri­ma­ru­lui, care a asis­tat la această dis­cu­ţie şi care a con­fir­mat că pădu­ra­rul s-a opus ini­ţial exe­cu­tă­rii deci­ziei Con­si­li­u­lui, dar şi, parţial, prin înseşi decla­ra­ţi­ile incul­pa­tu­lui, care a admis că i-a cerut pădu­ra­ru­lui să exe­cute acea deci­zie, în caz con­trar, ar putea fi demis.

  Fiind audiat, pădu­ra­rul (şeful de atunci al Oco­lu­lui Sil­vic Tara­clia) a susţi­nut că nu şi-a mani­fes­tat dorinţa de a tăia copa­cii, explicându-i pri­ma­ru­lui Fili­pov că lip­seşte auto­ri­za­ţia, dar ar fi fost pre­în­tâm­pi­nat de pri­mar că în caz de nesu­pu­nere va fi con­ce­diat. El a susţi­nut însă că majo­ri­ta­tea arbo­ri­lor erau în stare deplo­ra­bilă, semi­us­caţi şi putrezi. Pădu­ra­rul a mai decla­rat că el a fost desem­nat exe­c­u­tor, dar că pre­gă­ti­rea acte­lor ţinea de com­pe­tenţa pri­mă­riei. Vice­pri­ma­rul de Tara­clia a con­fir­mat, la rându-i, că pri­ma­rul i-a dat indi­ca­ţii ver­bale pădu­ra­ru­lui să exe­cute deci­zia Con­si­li­u­lui, spunându-i că, în caz con­trar, va fi dat afară.

  „Rolul activ şi prin­ci­pal al incul­pa­tu­lui în tăie­rea ili­cită a arbo­ri­lor se demon­strează şi prin cir­cum­stanţele de până, din tim­pul şi de după efec­tu­a­rea tăie­rii lor, pen­tru că anume incul­pa­tul în cali­tate de pri­mar a orga­ni­zat tăie­rea arbo­ri­lor din scuar şi trans­por­ta­rea lor. Pre­zenţa la faţa locu­lui a demon­strat intenţia de a efec­tua tăie­rea ili­cită de arbori. Instanţa a ajuns la con­clu­zia că argu­men­tele lui Fili­pov pre­cum că nu a fost res­pon­sa­bil şi nu cunoş­tea că lip­seşte auto­ri­za­ţia sunt „decla­ra­tive”, pen­tru că pădu­ra­rul l-ar fi înş­ti­inţat des­pre asta, fapt con­fir­mat şi de vice­pri­mar”, moti­vează jude­că­to­rii din Cahul. Ast­fel, au fost admise ape­lu­rile Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie şi Inspe­cţiei Eco­lo­gice Tara­clia, iar pri­ma­rul a fost recu­nos­cut cul­pa­bil, cu sta­bi­li­rea unei pedepse penale sub formă de amendă în mărime de 400 u. c. (8 mii de lei) şi cu pri­va­rea de a ocupa fun­cţii publice pe un ter­men de doi ani. Tot­o­dată, s-a sta­bi­lit că tre­buie înca­sat pre­ju­di­ciul mate­rial în sumă de 164,88 mii de lei din con­tu­rile con­dam­na­tu­lui Fili­pov.

  Acum, dosarul urmează să fie examinat din nou, de Curtea de Apel Cahul sau de o altă instanță similară din țară.

  Publicitate
  Publicitate
  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția. • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Putin ar urma să efectueze prima vizită în afara țării de la declanșarea războiului din Ucraina. Se va întâlni cu președinții Tadjikistanului, Turkmenistanului și Indoneziei

  Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să întreprindă o vizită oficială în Tadjikistan, un fost stat sovietic din Asia Centrală, unde se va întâlni cu președintele Emomali Rahmon. Anunțul a fost făcut în…
  Putin ar urma să efectueze prima vizită în afara țării de la declanșarea războiului din Ucraina. Se va întâlni cu președinții Tadjikistanului, Turkmenistanului și Indoneziei

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler