Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Cine este Vitalie Vrabie, noul…

Cine este Vitalie Vrabie, noul șef al Vămilor. EX-ministru în guvernul PCRM și rudă cu actualul șef de la Transporturi

Prin ordinul Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la numirea în funcţie”, Vitalie Vrabie a fost numit în funcţia de director general al Serviciului Vamal, începînd cu data de 18 martie 2016.

Noul şef al Serviciului Vamal a fost prezentat astăzi colectivului instituţiei de către Ministrul Finanţelor Octavian Armaşu. Ministrul Finanţelor l-a felicitat pe acesta cu învestirea sa în funcţie, i-a urat succese în activitate şi a menţionat că principalele sarcini care trebuie realizate sunt: asigurarea încasărilor la buget, modernizarea Serviciului Vamal şi implementarea Acordului de Asociere.

Vitalie Vrabie a condus, din iunie 2012 și până acum, Par­cul Indus­trial „Tra­com”. Despre acesta, ZdG a scris în aprilie 2015,în articolul Profitori de stat. 

Vrabie este fost pri­mar de Ungheni în 1999 — 2006, iar ulte­rior, în 2007-2009, minis­tru al Apă­ră­rii în perioada PCRM. Atunci, Vra­bie a fost impli­cat într-un scan­dal, după ce a pri­mit un apar­ta­ment de la stat, de peste 100 de m.p. El a ple­cat din Guvern în sep­tem­brie 2009, odată cu Cabi­ne­tul Gre­cea­nîi. Nu a stat însă departe de poli­tică, reve­nind, peste un an, doar că nu în PCRM, ci în PDM. În ianu­a­rie 2011, devine secre­tar gene­ral al PDM, iar peste 1,5 ani, în iunie 2012, se alege cu o nouă fun­cţie, cea de şef al ÎS „Tra­com”, trans­for­mată, în iunie 2011, în parc indus­trial.

515-vitalie-vrabieCon­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe 2013, Vra­bie a avut un sala­riu care-l depă­şeşte cu mult pe cel al tutu­ror muri­to­ri­lor de rând: 32 mii de lei pe lună (387 mii de lei anual). Acesta deţine o casă de locuit indi­vi­du­ală pe str. Nucu­lui din Ungheni, dar şi două apar­ta­mente, ambele de peste 100 de m.p., un garaj, dar şi cinci tere­nuri, trei agri­cole şi două pen­tru con­stru­cţii. Tot­o­dată, şeful de la Tra­com este fon­da­to­rul „Ghenmar-Plus” SRL, care deţine cafe­neaua, „La Mama”, din Ungheni. Firma este înre­gis­trată pe str. Ion Cre­angă, 4, adresă la care se află şi două din­tre fir­mele depu­ta­tu­lui PL, Iurie Chi­rin­ciuc, „Euromobila-Lux” SA şi „Euroa­tlant” SRL.

Oame­nii din Ungheni ne-au infor­mat că deja ex-şeful Tra­com şi depu­ta­tul Chi­rin­ciuc ar fi veri. Vra­bie a indi­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi fap­tul că soţia sa, Maria, este nean­ga­jată în câm­pul mun­cii, dar a uitat (!) să indice fap­tul că aceasta este una din fon­da­toa­rele fir­mei „Ser­v­te­ha­gro” SRL, cu 50%. Firma a fost fon­dată încă în 2000, când Vita­lie Vra­bie era pri­mar de Ungheni, fon­da­tori fiind soţia sa şi fra­tele, Iurie Vra­bie, care deţine încă două SRL-uri, „Prog-Agroter” şi „Euro­fruct”, având-o ca par­te­neră pe Tamara Chi­rin­ciuc, soţia depu­ta­tu­lui Iurie Chi­rin­ciuc. Fra­tele lui Vita­lie Vra­bie este lider local în s. Cos­tu­leni şi unul din prin­ci­pa­lii pro­mo­tori ai pro­testelor agri­cul­to­ri­lor de anul trecut.

Firmele „cunoştinţelor mai vechi” la Tracom

În ultima peri­oadă, inclu­siv într-o revistă mondenă, Vita­lie Vra­bie a apă­rut în ipos­taza de sal­va­tor al Par­cu­lui Indus­trial, precizându-se că a reu­şit să trans­forme fosta uzină de trac­toare dintr-o insti­tu­ţie plină de dato­rii, în una de suc­ces, transformând-o într-o casă pen­tru vreo 30 de rezi­denţi noi. Potri­vit pagi­nii elec­tro­nice a Par­cu­lui Indus­trial, acesta are acum 33 de rezi­denţi, o bună parte ajun­gând aici în peri­oada admi­nis­tră­rii de către Vra­bie a între­prin­de­rii de stat. Majo­ri­ta­tea rezi­denţi­lor au reu­şit deja să-şi cum­pere sec­toare din tere­nu­rile pe care acti­vează.

Ast­fel, în sep­tem­brie 2013, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, de un sec­tor de teren în cadrul Par­cu­lui Indus­trial a bene­fi­ciat „Cons­fi­m­grup” SRL, care a recon­struit sediul Par­la­men­tu­lui R. Mol­dova şi care, îna­inte de orga­ni­za­rea lici­ta­ţiei, îl avea fon­da­tor pe Vla­di­mir Bal­do­vici, fost minis­tru al Con­stru­cţi­i­lor şi Dezvol­tă­rii Teri­to­ri­u­lui în Guver­nul Gre­cea­nîi, adică fost coleg chiar cu Vita­lie Vra­bie, şeful Tra­com. La înce­put de 2015, rezi­dent al Tra­com a deve­nit firma „Calax & CO”, a lui Ion Timofti, om de afa­ceri din Ungheni. Coin­ci­denţă sau nu, dar şi Timofti este o veche cunoş­tinţă a şefu­lui Tra­com, acesta fiind vice­pri­mar de Ungheni pe când Vra­bie era pri­mar. Amin­tim aici că rezi­denţii par­cu­ri­lor indus­tri­ale bene­fi­ci­ază de mai multe faci­li­tăţi, inclu­siv fis­cale. Tot­o­dată, ei au drep­tul de pri­va­ti­zare a par­ce­le­lor de tere­nuri aflate în arendă la preţ nor­ma­tiv, mult sub preţul de piaţă.

Soli­ci­tat de ZdG în 2015, Vita­lie Vra­bie ne-a spus atunci că nu-şi amin­teşte des­pre firma soţiei sale, pre­ci­zând că, o fi uitat de ea. „Nu pot să vă zic. Nici nu mai ţin minte dacă a avut loc aşa ceva. Ar tre­bui să veri­fic. Poate a fost o intenţie. Cu sigu­ranţă, am uitat. Bine că mi-aţi amin­tit. Am să-l sun pe frate, să-l întreb”, ne-a spus şeful Tra­com. „Nu am refu­zat nimă­nui care au avut intenţia şi care au pro­pus pro­iecte feza­bile. Cei des­pre care vor­biţi nu au pri­va­ti­zat. Ei au cum­pă­rat loturi, în cadrul unor lici­ta­ţii. Nu pot să le fac favo­ruri. Lotu­rile au fost anu­nţate public, iar fir­mele au par­ti­ci­pat la lici­ta­ţie. O comi­sie de con­curs, for­mată din repre­zen­tanţi ai sta­tu­lui, le-a dat câş­tig. Fap­tul că dânşii s-au dove­dit a fi cunoş­tinţe mai vechi de ale mele, cu care am acti­vat ante­rior, e ok. Nu cred că e un impe­di­ment. Nu a fost com­pe­ti­ţie nelo­ială. A fost totul legal”, ne-a zis şeful Tra­com.