Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Nouă persoane necunoscute publicului din…

Nouă persoane necunoscute publicului din R. Moldova candidează la funcția de guvernator al BNM

A expirat termenul-limită de depunere a dosarelor de către candidații la funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astfel, la concurs s-au înscris nouă candidați: Roman Cernîșev, Vadim Brînzan, Sergiu Cioclea, Serghei Melnik, Valeriu Chițan, Victor Timotin,  Gheorghe Dimitrov, Sergiu Iachim și Vladimir Munteanu.

Pri­mul can­di­dat înre­gis­trat în con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea func­ției de guver­na­tor al BNM este Roman Cer­nî­șev. Acesta are 42 de ani și este un om de afa­ceri, năs­cut în R. Mol­dova, dar care locu­i­iește de mai mulți ani în Israel. În CV-ul aces­tuia, publi­cat pe site-ul Par­la­men­tu­lui, acesta pre­ci­zează că s-a mutat din Mol­dova în Israel, în anul 1995, iar acum deține, atât cetă­țe­nia Isra­e­lu­lui, cât și a R. Mol­dova. Acesta vor­bește rusa, ebraica și engleza flu­ent, în timp ce limba română o cunoaște la nivel „satis­fă­că­tor”.

Vadim Brîn­zan este al doi­lea can­di­dat înscris la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei. Potri­vit CV-ului depus de can­di­dat, Vadim Brîn­zan este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ții Har­vard, SUA și are mai mulți ani expe­riență de muncă în dome­niul financiar-bancar și inves­ti­țio­nal, în Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii și Europa. Vadim Brîn­zan s-a năs­cut în anul 1971. El este căsă­to­rit și are trei copii. Acesta vor­bește flu­ent româna, engleza și rusa. În scri­soa­rea sa de moti­vare, Brîn­zan sus­ține că anii săi de expe­riență ar putea să-l ajute să solu­țio­neze pro­ble­mele cu care se con­fruntă sec­to­rul ban­car din R. Mol­dova, „care este afec­tat nu doar de criza eco­no­mică mondi­ală, ci și de proasta guver­nare, fra­uda cor­po­ra­tivă și supra­ve­ghea­rea ine­fi­cientă…”, men­țio­nează al doi­lea can­di­dat.

Ser­giu Cio­clea este un alt candidat la funcția de guvernator. Potrivit CV-ului acestuia, Cioclea are peste 17 ani de acti­vi­tate în sec­to­rul financiar-bancar. Are diplome de mas­ter și de stu­dii post-universitare la Uni­ver­si­ta­tea Panth6on-Assas din Paris. Cunoaște lim­bile: româna, engleza, fran­ceza și rusa. Ser­giu Cio­clea are 42 de ani și tri­plă cetă­țe­nie: a R. Mol­dova, Româ­niei și Fran­ței.

Un alt can­di­dat la func­ția de guver­na­tor BNM este Ser­ghei Mel­nik, care vor­bește flu­ent patru limbi: româna, rusa, engleza și spa­ni­ola. Acesta este pre­șe­din­tele Cor­po­ra­ției Wolf Blitz, Com­pa­nia de Con­sul­tanță Cor­po­ra­tivă. Tot­o­dată, can­di­da­tul și-a făcut stu­di­ile la facul­ta­tea de Drept de la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Mol­dova, pre­cum și mas­te­rul al Eco­no­mie apli­cată la Uni­ver­si­ta­tea din Flo­rida Cen­trală. Tot­o­dată, Ser­ghei Mel­nik sus­ține că are peste 20 de ani de expe­riență de lucru peste hota­rele țării.

Tot, la 22 februare, în ultima zi a concursului, și-a depus dosarul și Valeriu Chițan, care a absolvit Facultatea de Economie, specializarea Finanțe și Credit de la Institutul Politehnic din Chișinău, și a făcut studiile de master în Administrarea Afacerilor la Bled School of Management, Slovenia. Din anul 2011 și până în prezent este membru al Curții de Conturi. În perioada 1992-1994 a fost membru al consiliului de Administrație al BNM. În aceiași perioadă a fost vice-guvernator în R. Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al FMI, iar în anii 1994-1998 – guvernator pentru R. Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale.

Victor Timotin este al șaselea candidat înscris, care susține că are 17 ani de experiență de lucru în sectorul bancar. El și-a făcut studiile la Academia de Studii Economice din Moldova, precum și la Carlson School of Management, University of Minnesota. În perioada 2000-2007, Victor Timotin a fost ofițer de investiții la International Finance Corporation, din Washington. În 2007-2013 – Director la Corporate Finance UniCredit, din Moscova. Din anul 2013 până în 2015 a fost șeful Piețe de Capital și Relații cu Investitorii, Membru Comitetului pentru Finanțe pe lângă Consiliu de Administrație Orient Express Bank, Moscova. El cunoaște limba română, engleză, rusă și spaniolă.

Pe ultima sută de metri, s-a înscris în concurs și Gheorghe Dimitrov, care este născut în anul 1983, în Leova. El este licențiat în Management și Relații Economice lnternaționale, la Universitatea Bocconi din Milano. De asemenea, el și-a luat masteratul Executiv în Managementut Strategic al Întreprinderilor la Școala de Management SDA Bocconi. Gheorghe Dimitrov este manager în relaţii de afaceri în Viena. Candidatul cunoaşte patru limbi: româna, rusa, engleza şi italiana.

Un alt candidat este şi Sergiu Iachim, care are licenţă în Economie la Universitatea Tehnică a Moldovei, precum şi master în Business şi Administrare, la Vlerick Business School, Belgia. Sergiu Iachim are 36 de ani, este căsătorit şi are doi copii. În anul 2010 a fost candidat independent la scrutinul parlamentar din Moldova. Amintim că Iachim şi+a depus candidatura şi la concursul din octombrie 2015.

Vladimir Munteanu este ultimul candidat înscris în acest concurs. Potrivit CV-ului, acesta şi-a făcut studiile la Universitatea Harvard, SUA. Munteanu s-a născut în 1968, este căsătorit şi are un copil. El cunoaşte limbile română, engleză, rusă şi bulgară.

Menționăm că la funcţia de Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei au putut candida persoanele care deţin cetăţenia R. Moldova, au studii superioare/post-universitare, au experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar sau monetar, cunosc foarte bine şi au capacitatea de a vorbi fluent limba engleză.

Potrivit unui comunicat de presă trimis de Parlament, Andrian Candu, președintele Parlamentului, va convoca marți, 23 februarie, ședința Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul căreia vor fi examinate dosarele de concurs.

Amin­tim că la primul con­cur­s pen­tru selec­ta­rea can­di­da­tu­lui la func­ția de guver­na­tor, din octombrie 2015, au par­ti­ci­pat 12 pretendenți. Două persoane au fost res­pinse de Comi­sie: un can­di­dat nu poseda expe­riența de muncă nece­sară, iar altul avea o repu­ta­ție îndo­iel­nică, iar Lud­mila Hvo­ros­to­vs­caia și-a retras can­di­da­tura. Nouă can­di­dați au fost admiși la proba inter­vi­u­lui. Printre aceștia se numără ex-ministrul Finanţe­lor  Vea­ce­slav Negruţă și  Dumi­tru Ursu, preşe­din­tele Ligii Ban­che­ri­lor. La fina­lul con­cur­su­lui, comi­sia a decis că niciun can­di­dat nu întru­nește con­di­ți­ile nece­sare.

Ulterior, președintele Parlementului, Andrian Candu, a promis că, până la 10 decembrie, va propune un candidat la funcția de guvernator al BNM, fapt care nu s-a mai întâmplat.

Pre­ci­zăm că Banca Națio­nală a Mol­do­vei a avut doi guver­na­tori. Este vorba des­pre Leo­nid Tal­maci şi Dorin Dră­gu­ţanu. Ulti­mul a ple­cat din frun­tea insti­tu­ţiei în data de 21 sep­tem­brie, moti­vând pre­siuni poli­tice, dar con­ti­nuă să asi­gure inte­ri­ma­tul până la desem­na­rea unui nou guver­na­tor.

În lipsa unui guvernator, Misiunea Fondului Monetar Internațional a anunțat că nu va semna un nou acord cu R. Moldova. FMI urma să vină la Chişinău încă pe 17 iunie, dar şi-a amânat vizita în R. Moldova. Reprezentanţii instituţiei şi-au motivat atunci amânarea prin faptul că Guvernul Gaburici și-a anunțat demisia, iar ei nu aveau cu cine negocia viitorul acord de finanţare. La 22 septembrie 2015, o delegație a FMI a ajuns în R. Moldova, un accord de finanțare însă nu a fost semnat din cauza problemelor din sistemul bancar și a demisiei Guvernatorului.

Chișinăul nu mai are un acord cu FMI din toamna lui 2013. În cadrul precedentului program, R. Moldova a beneficiat de asistenţă financiară din partea FMI în valoare de aproximativ 566 de milioane de dolari.