(foto)La un pas de tragedie. Un microbuz plin cu elevi s-a răsturnat

Un micro­buz plin cu ele­vi  care ple­cau într-o excur­sie în Sahar­na s-a răs­tur­nat pe tra­se­ul R-13. Auto­ri­tă­ți­le anun­ță că la ora 09:25, anga­ja­ții IP Șol­dă­nești, în tim­pul moni­to­ri­ză­rii situ­a­ți­ei din teri­to­ri­ul deser­vit, au depis­tat, pe tra­se­ul R-13, în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ții Oliș­ca­ni, un micro­buz de model ” Mer­ce­des”, care a dera­pat de pe tra­seu și ieșind pe acos­ta­ment s-a răs­tur­nat.

În micro­buz se aflau 18 per­soa­ne, prin­tre care mai mul­ți ele­vi din Edi­neț cu vâr­ste cuprin­se între 14 și 16 ani înso­țiți de pro­fe­so­ri. Aceștia se depla­sau spre mănăs­ti­rea Sahar­na. Din cau­za zăpe­zii, micro­bu­zul a dera­iat de pe șosea și s-a răs­tur­nat. Nicio per­soa­nă nu a avut de sufe­rit, trans­por­tul fiind par­ți­al dete­ri­o­rat (gea­mul din față și late­ral dreap­ta).

Poli­țiș­tii anun­ță că sunt în con­ti­nu­a­re antre­na­ți  în efi­cien­ti­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er şi acor­da­rea aju­to­ru­lui con­du­că­to­ri­lor auto blo­ca­ţi în nămeţi. Inspec­to­ra­tul Națio­nal de Patru­la­re atenţio­nea­ză că cir­cu­la­ţia pe dru­mu­ri­le de la ieşi­re şi intra­re în toa­te rai­oa­ne­le din ţară este inter­zi­să. De ase­me­nea, în ţară sunt blo­ca­te 33 tra­see naţio­na­le şi 183 de loca­li­tă­ţi, iar pe dumu­ri­le naţio­na­le este inter­zi­să depla­sa­rea  trans­por­tu­lui de mare tonaj. Oame­nii sunt ruga­ţi să evi­te depla­sa­rea pe cât posi­bil atât cu maşi­ni­le, cât şi pe jos. Pre­ci­zăm că de când a înce­put visco­lul şi până în pre­zent, pes­te 177 de uni­tă­ţi de trans­port au fost dete­ri­o­ra­te de arbo­ri din cau­za nin­so­ri­lor, pe tra­see fiind blo­ca­te 102 vehi­cu­le. Tot­o­da­tă, din cau­za neres­pec­tă­rii de către con­du­că­to­rii auto a cerin­țe­lor Regu­la­men­tu­lui cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re (depla­sa­rea cu cau­ciu­cu­ri de vară, nea­jus­ta­rea vite­zei de depla­sa­re, neres­pec­ta­rea și nea­jus­ta­rea dis­tan­ței între vehi­cu­le)  au fost înre­gis­tra­re 166 de dera­pă­ri și acci­den­te ruti­e­re, sol­da­te cu 2 per­soa­ne trau­ma­te și 2 acci­den­te cu impli­ca­rea uni­tă­ți­lor de trans­por­ta­re a călă­to­ri­lor din rai­oa­ne­le Sîn­ge­rei și Șol­dă­nești. De ase­me­nea, ca rezul­tat al con­di­ți­i­lor cli­ma­te­rice nefa­vo­ra­bi­le au fost înre­gis­tra­te 13 cazu­ri de trau­ma­ti­za­re a cetă­țe­ni­lor. Pe par­cur­sul ulti­me­lor 24 de ore au fost antre­na­ți în acti­vi­tă­ți de asi­gu­ra­re a secu­ri­tă­ții cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re şi a ordi­nii publi­ce 1701 poli­țiș­ti şi 215 echi­pe mobi­le.

 Poli­ția soli­ci­tă că, în cazul în care vă afla­ți într-o difi­cul­ta­te, sesi­zați cel mai apro­pi­at echi­paj de poli­ție sau ape­la­ți la nume­re­le de urgen­ță 901, 902.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *