DECLARAȚIE: O pagină web falsă utilizează numele Ziarul de Gardă, furând conținut mediatic

Astăzi, un citi­tor al Zia­ru­lui de Gar­dă ne-a sem­na­lat că a des­co­pe­rit un site-fantomă cu denu­mi­rea ziaruldegarda.com. Veri­fi­că­ri­le redac­ți­ei au con­fir­mat fap­tul că acest site este într-adevăr o fan­to­mă elec­tro­ni­că, care face uz de nume­le „Zia­rul de Gar­dă” și dis­tri­bu­ie infor­ma­ții scri­se de auto­ri ano­ni­mi sau fura­te de pe alte pagi­ni web, cau­zând pre­ju­di­cii con­su­ma­to­ri­lor de pre­să on-line.

Ana­li­zând date­le, am con­sta­tat că pagi­na web ziaruldegarda.com a fost înre­gis­tra­tă la 7 febru­a­rie 2017, de către o per­soa­nă pe nume Maxim Luca, având o adre­să juri­di­că fal­să. Deși în date­le de înre­gis­tra­re e scri­să adre­sa stra­da Băl­ți­u­lui, 5, în date­le Între­prin­de­rii de Stat Cadas­tru o ase­me­nea adre­să nu exis­tă. De ase­me­nea, codul poș­tal indi­cat de regis­tra­to­rul pagi­nii este inco­rect. Cei care au înre­gis­trat aceas­tă pagi­nă web au lăsat și un număr de tele­fon: 69141305. Con­tac­tat în mod repe­tat de redac­ție, cine­va a răs­puns la acest număr de tele­fon, asigurându-ne că nu are nimic în comun cu mass-media, nu este impli­cat în cre­a­rea nici­u­nui site și că nu a per­mis nimă­nui să-i uti­li­ze­ze numă­rul de tele­fon.

Pe ziaruldegarda.com nu exis­tă vreo men­țiu­ne des­pre cine și de ce a cre­at aceas­tă pagi­nă web, unde se află, cum pot fi con­tac­ta­ți, care este sco­pul ei și de ce a fost furat nume­le unui ziar tipă­rit și on-line care func­țio­nea­ză legal în R. Mol­do­va înce­pând cu anul 2004, dar și con­ți­nu­tul altor edi­ții media. Por­ta­lul apă­rut are o poli­ti­că edi­to­ri­a­lă simi­la­ră cu alte altor site-uri ano­ni­me care au apă­rut în ulti­mul an pe pia­ța media din R. Mol­do­va, pro­mo­vând o pozi­ție anti-opoziție și pro-guvernare.

Remar­căm și fap­tul că mate­ri­a­le­le care sunt pla­sa­te pe aceas­tă pagi­nă web sunt scri­se de un sin­gur autor, pro­ba­bil fals, pe nume Stan Filip, de fapt tex­te­le fiind pre­lu­a­te de pe nume­roa­se pagi­ni de media ofi­ci­a­le, la une­le fiind indi­ca­tă sur­sa rea­lă, la alte­le – nu. Mai con­sta­tăm că, deși toa­te tex­te­le sunt sem­na­te de Stan Filip, pe bara URL a pagi­nii apa­re ca autor un oare­ca­re Har­ghel (vezi scre­en­shot).

Con­sta­tăm cu îngri­jo­ra­re că aceas­tă pagi­nă web se dă drept insti­tu­ție media, dar e baza­tă pe o adre­să fizi­că fal­să, pe alte date fal­se, lansându-se exclu­siv pe fur­tul unei denu­mi­ri a unei insti­tu­ții exis­ten­te și a con­ți­nu­tu­lui cre­at de alte insti­tu­ții media.

–  Soli­ci­tăm cole­gii din pre­sa rea­lă să infor­meze cetă­țe­nii des­pre acest fals. În aces­te con­di­ții, când pre­sa inde­pen­den­tă este în cele mai pre­ca­re con­di­ții din câte au exis­tat de la cre­a­rea R. Mol­do­va, când fal­su­ri­le sunt pro­pa­ga­te exce­siv în media con­tro­la­tă poli­tic, soli­da­ri­za­rea și apă­ra­rea pre­sei auten­ti­ce și a insti­tu­ți­i­lor media trans­pa­ren­te și cu tra­di­ții eti­ce este o lup­tă care tre­bu­ie dusă zi de zi, oră de oră.

–  Soli­ci­tăm soci­e­ta­tea civi­lă să vină în spri­ji­nul pre­sei rea­le, cu nume, adre­se, echi­pe rea­le. De ase­me­nea, soli­ci­tăm soci­e­ta­tea civi­lă să se ală­tu­re demer­su­ri­lor noas­tre către auto­ri­tă­ți pen­tru a elu­ci­da acest uz de fals și furt bru­tal de ima­gi­ne.

–  Soli­ci­tăm orga­ne­le de drept să inves­ti­ghe­ze acest furt de ima­gi­ne și de infor­ma­ție și să vină cu infor­ma­ții des­pre bene­fi­ci­a­rii fina­li ai aces­tui pro­iect.

–  Soli­ci­tăm par­te­ne­rii de dezvol­ta­re ai R. Mol­do­va să ia act de acest atac asu­pra ima­gi­nii unui repu­tat grup de jur­na­liș­ti de inves­ti­ga­ții, care este acum pus în con­di­ții difi­ci­le de a-și apă­ra nume­le și citi­to­rii săi de abu­zu­ri cri­mi­na­le, puse la cale prin inter­me­di­ul fal­su­ri­lor.

Nu e pri­ma dată când se fac încer­că­ri de a fura iden­ti­ta­tea Zia­ru­lui de Gar­dă. În cam­pa­nia elec­to­ra­lă din mai 2011, în ora­șul Chi­și­nău, a fost dis­tri­bu­it un tiraj cu nume­re fal­se ale edi­ți­ei tipă­ri­te a Zia­ru­lui de Gar­dă, dar și a zia­ru­lui Tim­pul. Orga­ne­le de drept au ini­țiat atun­ci o anche­tă, dar nu au pre­zen­tat nici până acum nume­le auto­ri­lor fal­si­fi­ca­to­ri­lor celor două zia­re din Chi­și­nău.

Zia­rul de Gar­dă a fost înre­gis­trat la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat din R. Mol­do­va la 22 mar­tie 2004, denu­mi­rea fiind cre­a­tă de fon­da­toa­re­le zia­ru­lui. Pri­mul număr tipă­rit al Zia­ru­lui de Gar­dă a apă­rut la 29 iulie 2004, tot atun­ci apă­rând și pagi­na web a redac­ți­ei www.zdg.md, care a cres­cut con­stant, anul tre­cut înre­gis­trând pes­te un mili­on de vizi­ta­to­ri uni­ci.

FOTO: Scre­en­shot de pe pagi­na ziaruldegarda.com, care pre­zin­tă auto­rii: Filip Stan – de-asupra ima­gi­nii, Har­ghel – pe bara URL, în timp ce auto­rul ade­vă­rat al tex­tu­lui este por­ta­lul Ago­ra.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

10 comentarii

 1. serj

  Domain Name: ZIARULDEGARDA.COM
  Regis­try Domain ID: 139955
  Regis­trar WHOIS Ser­ver: whois.ukrnames.com
  Regis­trar URL: http://www.ukrnames.com
  Upda­ted Date: 2017-02-07T18:05:28Z
  Cre­a­tion Date: 2017-02-07T18:05:28Z
  Regis­trar Regis­tra­tion Expi­ra­tion Date: 2018-02-07T18:05:21Z
  Regis­trar: Cen­ter of Ukrai­ni­an Inter­net Names (UKRNAMES)
  Regis­trar IANA ID: 1436
  Regis­trar Abu­se Con­tact Ema­il: abuse@ukrnames.com
  Regis­trar Abu­se Con­tact Pho­ne: +380.443604310
  Rese­l­ler: UNLIM.UA LLC (unlim.ua, +380 (57) 764-22-77)
  Domain Sta­tus: ok
  Regis­try Regis­trant ID: UANS-00001268952
  Regis­trant Name: Luca Maxim
  Regis­trant Orga­ni­za­tion:
  Regis­trant Stre­et: str. Bal­ti­u­lui 5
  Regis­trant City: Chi­si­nau
  Regis­trant State/Province: Chi­si­nau
  Regis­trant Pos­tal Code: 2012
  Regis­trant Coun­try: MOLDOVA, REPUBLIC OF
  Regis­trant Pho­ne: +373.69141305
  Regis­trant Pho­ne Ext:
  Regis­trant Fax:
  Regis­trant Fax Ext:
  Regis­trant Ema­il: z.degarda@gmail.com
  Regis­try Admin ID: UANS-00001268952
  Admin Name: Luca Maxim
  Admin Orga­ni­za­tion:
  Admin Stre­et: str. Bal­ti­u­lui 5
  Admin City: Chi­si­nau
  Admin State/Province: Chi­si­nau
  Admin Pos­tal Code: 2012
  Admin Coun­try: MOLDOVA, REPUBLIC OF
  Admin Pho­ne: +373.69141305
  Admin Pho­ne Ext:
  Admin Fax:
  Admin Fax Ext:
  Admin Ema­il: z.degarda@gmail.com
  Regis­try Tech ID: UANS-00001268952
  Tech Name: Luca Maxim
  Tech Orga­ni­za­tion:
  Tech Stre­et: str. Bal­ti­u­lui 5
  Tech City: Chi­si­nau
  Tech State/Province: Chi­si­nau
  Tech Pos­tal Code: 2012
  Tech Coun­try: MOLDOVA, REPUBLIC OF
  Tech Pho­ne: +373.69141305
  Tech Pho­ne Ext:
  Tech Fax:
  Tech Fax Ext:
  Tech Ema­il: z.degarda@gmail.com
  Name Ser­ver: NS1.UNLIM.COM
  Name Ser­ver: NS2.UNLIM.COM
  Name Ser­ver: NS3.UNLIM.COM
  Name Ser­ver: NS4.UNLIM.COM
  DNSSEC: Unsig­ned
  URL of the ICANN WHOIS Data Pro­blem Repor­ting Sys­tem: http://wdprs.internic.net/
  >>> Last upda­te of WHOIS data­ba­se: 2017-02-21T13:11:19 <<<

  Regis­trar: CENTER OF UKRAINIAN INTERNET NAMES
  Who­is Ser­ver: whois.ukrnames.com
  Cre­a­tion Date: 07-FEB-2017
  Upda­ted Date: 07-FEB-2017
  Expi­ra­tion Date: 07-FEB-2018

  Name­ser­ver: NS1.UNLIM.COM
  Name­ser­ver: NS2.UNLIM.COM
  Name­ser­ver: NS3.UNLIM.COM
  Name­ser­ver: NS4.UNLIM.COM

  Regis­try Sta­tus: ok

 2. Mihai

  Har­gel este nume­le unui PD-ist din ran­du­ri­le tine­ri­lor mem­bri ai aces­tui par­tid.

 3. De un sfert de secol, RM e ban­tu­i­ta de hime­re, farao­ni. Asta­zi, mai abi­tir ca nici­o­da­ta, o fan­to­ma malig­na, bur­du­ha­noa­sa, umbla prin tara, prin spa­tii vir­tu­ale si ata­ca. O ara­ta­nie male­fi­ca care s-a adap­tat si s-a mal­for­mat. Un par­did cazut in cap ce se cre­de – cu ale sale 2% rating si cu 98% anti-rating ale boss-ului – buric pro­vi­den­ti­al, clo­nea­za site-uri obs­cu­re. Nu din alea bolo­va­noa­se, pre­cum Publi­ka, Pri­me etc. Ci din alea cre­di­bi­le care repre­zin­ta micu­tul stalp de demo­cra­tie si pre­sa inde­pen­den­ta. Din alea care tine trea­za mintea…Trezirea, ca sun­tem in in sec.XXI, nu in feu­da­lism, nu in colo­nia URSS vs Papu­A­si­a­Ra­s­sea! Tre­zi­rea! Han­di­ca­pul nu e molip­si­tor. Han­di­ca­pa­rea poli­ti­ca, da! Tre­zi­rea! Latu­ra intu­ne­ca­ta a poli­ti­cie­ni­lor de chiu­ve­ta a iesit la supra­fa­ta si a fost brevetata…Nu este la pri­mul act de de nesim­ti­re beli­coa­sa. Iar moti­vul este unul: Hai­ta devi­ne agre­si­va cand sim­te ca e alun­ga­ta de lan­ga hoit.

 4. Europa

  Par­ti­dul Demo­crat con­si­de­ră Ziua Vic­to­ri­ei drept o săr­bă­toa­re a extre­miș­ti­lor
  09:28 2013-02-13

  Par­ti­dul Demo­crat con­si­de­ră Ziua Vic­to­ri­ei în cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al drept o săr­bă­toa­re a extre­miș­ti­lor. Cu o decla­ra­ție în acest sens a venit unul din lide­rii ari­pei tine­re a for­ma­țiu­nii, Ion Har­ghel.

  • Par­ti­dul Demo­cri­zat Malign
   n-a con­dam­nat nici­o­da­ta pac­tul Molotov-Ribbentrop. Iar asta spu­ne mul­te.

 5. Malina

  Acum o sa cur­ga zoa­ie impo­tri­va opo­zi­ti­ei din acest site capu­sa, iar ‘jur­na­lis­tii’ pla­ho­t­niu­cisti o sa le retrans­mi­ta cu drag publi­cu­lui larg spu­nind ca sunt scri­se de ‘zia­rul­de­gar­da’. Oare ce va face CCA in acest caz? ZDG, nu va limi­ta­ti doar la decla­ra­tia onli­ne. Transmiteti-o prin scri­so­ri insti­tu­ti­i­lor de pre­sa ca sa nu aiba nici o scu­za in even­tu­a­li­ta­tea uti­li­za­rii nume­lui Dvs bun in scop mani­pu­la­tor.

 6. aceas­ta prac­ti­ca ia amploa­re se gaseste pre­ce­dent si la crimemoldova.md *in cazul dat ar fi res­pon­sa­bil diho­re­le Dra­go­s­Gal­bur…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *