(foto) Deputații români din partidul pro-rusului Igor Dodon

Ple­dea­ză pen­tru Uniu­nea Vama­lă şi apro­pi­e­rea de Fede­ra­ţia Rusă, dar sunt şi cetă­ţe­ni ai Româ­ni­ei. Igor Dodon, lide­rul par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor şi unul din cei mai mari lup­tă­to­ri împo­tri­va apro­pi­e­rii R. Mol­do­va de Uniu­nea Euro­pea­nă și de Româ­nia, şi un apă­ră­tor fer­vent al mol­do­ve­nis­mu­lui şi-a umplut par­ti­dul de mem­bri cu cetă­ţe­nie dub­lă.

Repor­te­rii ZdG au veri­fi­cat doar lis­ta celor 25 de mem­bri ai Soci­a­li­ş­ti­lor care după numă­ră­toa­rea parţi­a­lă a votu­ri­le ar tre­ce în Par­la­ment. Din aceş­tia cel puţin cin­ci ar deţi­ne cetă­ţe­nia dub­lă, cea a R. Mol­do­va, dar și cea a Româ­ni­ei. Dodon este cunos­cut pen­tru cri­ti­ci­le adu­se fun­cţio­na­ri­lor ce deţin cetă­ţe­nie dub­lă, în speţă pe cea a sta­tu­lui vecin. 

mitriucCorneliu furculitaVii­to­rii depu­ta­ţi ce deţin cetă­ţe­nia dub­lă din PSRM sunt: Ana­to­lie Labu­neţ, numărul 21 în lis­tă, Ghen­a­die Mitriuc numă­rul 18, Radu Mudre­ac al 15-lea pe lis­tă și Cor­ne­liu Furculiţă-13. De ase­me­nea în lis­te­le per­soa­ne­lor care au pri­mit cetă­ţe­nia româ­nă am găsit şi un nume simi­lar cu cel al fos­tu­lui amba­sa­dor al R. Mol­do­va la Mosco­va, Andrei Negu­ţă şi locul 5 în lis­ta soci­a­li­ş­ti­lor, însă aces­ta nea­gă că ar deţi­ne cetă­ţe­nia româ­nă.

Am reu­şit să-l con­tac­tăm pe Ghen­a­die Mitriuc, însă el a refu­zat să ne vor­beas­că, moti­vând că este ocu­pat, dar a dat de înţe­les că infor­ma­ţia este una corec­tă.

Radu Mudre­ac a fost mai vor­bă­reţ şi a spus că nu poa­te vor­bi des­pre subiect deo­a­re­ce aşteap­tă întru­ni­rea Con­si­li­u­lui Repu­bli­can al Soci­a­li­ş­ti­lor care va avea loc în curând. După acest Con­si­liu Mudre­ac a afir­mat că repre­zen­tanţii par­ti­du­lui său vor ieşi cu un comu­ni­cat care va lămu­ri soar­ta cetă­ţe­ni­lor româ­ni din par­tid.

Am încer­cat să aflăm mai mul­te infor­ma­ţii la sedi­ul aces­tui par­tid, iar după ce ne-au ascul­tat, repre­zen­tanţii soci­a­li­ş­ti­lor ne-au cerut să reve­nim. După ce i-am con­tac­tat din nou, am aflat că soci­a­lis­tul Mudre­ac, care făcea refe­ri­re la Con­si­li­ul for­ma­țiu­nii, s-a cam încur­cat, pen­tru că, aces­ta a avut loc „acum mult timp în urmă”, iar mem­brii cu cetă­ţe­nie dub­lă, ce prind lis­ta celor care vor intra în Par­la­ment sau în altă fun­cţie publi­că, vor înce­pe pro­ce­du­ri­le de dezi­ce­re de dub­la cetă­ţe­nie, ne-au spus repre­zen­tan­ții PSRM.

În foto­gra­fii: Ghen­a­die Mitriuc și Cor­ne­liu Fur­culi­ță.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

11 comentarii

 1. danila

  …veri­fi­ca­ti va rog si cati au ceta­te­nia rusa…si mai ale­ti cati din ei fac par­te din ser­vi­ci­i­le secre­te de spi­o­naj ruse!!! nis­te tra­da­to­ri de neam si de tara…rusine

 2. df

  In mod nor­mal aces­to­ra din Psrm sta­tul Roman ar trb sa le retra­ga ceta­te­nia!!!

 3. Factor X

  Dodon este o pedeap­sa pen­tru Mol­do­va. Mii rusi­ne ca asa par­tid a luat atit de mul­te pro­cen­te. Mii rusi­ne ca exis­ta ati­tIa con­ce­ta­te­ni de ai mei care s-au lasat mani­pu­la­ti si l-au votat pe dodon.

 4. Valeriu Toma

  Dupa cum vedem Dodon cri­ti­ca pe alti depu­ta­ti din alte frac­tiu­ni ca aces­tia detin ceta­te­nia roma­na da aici sin­gur a admis la el in lis­ta asa ceva. Asta inseam­na ca el este un show-man fara nici un fel de prin­ci­pii. Azi spu­ne una, mii­ne alta.

 5. Cristian

  La fel el se con­tra­zi­ce si cu Inte­gra­rea in UE, cu citi­va ani in urma sin­gur a ince­put cola­bo­ra­rea cu UE, insa acum este deja impo­tri­va. Asta cum reie­se? Cind era la guver­na­re inte­le­gea ca este o deci­zie corec­ta inte­gra­rea, insa cind a iesit de la pute­re vrea sa min­ta elec­to­ra­tul de stin­ga ca vrea in Uniu­nea Voma­la?

 6. vlad

  MAI PE SCURT: Pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții Națio­na­le pen­tru Cetă­țe­nie urmea­ză să ia în cal­cul Jurămân­tul de cre­din­ță Sta­tu­lui Român al per­soa­ne­lor men­țio­na­te…

 7. andreW

  zia­re­le din roma­nia au titrat ca par­ti­dul soci­a­list, adi­ca par­ti­dul care a cas­ti­gat ale­ge­ri­le in rep. mol­do­va, si-a bazat cam­pa­nia elec­to­ra­la pe ura fata de roma­ni.
  in lega­tu­ra cu ceta­te­ni­i­le soci­a­lis­ti­lor, ce mai con­tea­za.
  daca ii aju­ta cu ceva, sa fie feri­ci­ti cu ele.
  ori­cum, cine cites­te netul vede clar ca sim­pa­tia roma­ni­lor fata de cei din­tre prut si nis­tru s-a dimi­nu­at des­tul de mult si asta intr-adevar este dra­ma­tic.

 8. eu

  ZDG.
  La soci­a­lis­ti, cu nr. 97 in lis­ta de can­di­da­ti in depu­ta­ti este inscris un oare­ca­re Iadi­chin Igor, 1980 a.n. domi­ci­li­at in or.Ialoveni.
  Doam­ne feres­te. Acest Iadi­chin a fost con­dam­nat de mul­te, mul­te ori pen­tru fur­tu­ti si nar­co­ti­ce, a stat mul­te ori in arest si la pus­ca­rie…
  Daca nu ati sti­ut, va spun eu.
  Nu am cuvin­te. Tot Ialo­ve­ni­ul ride… Hotii si nar­co­ma­nii vor in Par­la­ment.

 9. bazili

  Pacat de asa miș­to dodon,dacâ avea mus­tâ­ți era sa fie folo­sit mai mult dar fârâ mus­tâ­ți satis­fâ­câ­toa­re e de uni­ca folosințâ,nu-și dâ sama câ nu lau votat p-u prin­ci­pi­i­le care le adu­ce si care s-t ca sca­iu, ci lau votat cei care nu vor sâ res­pec­te și sâ invețe lim­ba ROMINÂ, trâesc de zeci de ani și care incur­câ toa­te ițe­le spu­nind câ s-m mul­te­na­țio­na­li și a.m.d. Care popor nu-i mul­ti­na­țio­nal? Dar întro țarâ cu legi bine puse toa­tâ lumea res­pec­tâ sim­țul, tra­di­ți­i­le strâ­ve­chi… Dar NIȘTE LEPÂDÂTURI care pun în capul mesei oriși­ce, numai nu RESPECTUL si bunul simț, p-u ași apâra fun­dul și chel­tu­e­lee pier­du­te, se bat cu pum­nul în piept și spun câ iei au legi de dezvol­ta­re si mai dau și din deget câ s-t cine­va.? Cine nu-și uitâ nea­mul, strâ­mo­șii este slâ­vit.!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *